Σχέδιο ΠΔ: Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος

14 / 02 / 2011

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος

Άρθρο 1

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος των τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος α) της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, β) του Πολυτεχνείου Κρήτης και γ) κάθε άλλου ισότιμου και αντιστοίχου Τμήματος που τυχόν ιδρυθεί ή αναγνωρισθεί στο μέλλον από το Κράτος, καθώς και οι κατέχοντες ισότιμα και αντίστοιχα διπλώματα Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, νομίμως αναγνωρισμένα, στην Ελλάδα, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δύνανται να απασχολούνται, ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας, σε όλο το φάσμα του γνωστικού τους αντικειμένου.

Άρθρο 2

1. Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, μελετών και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο καθορίζει:

α. τα 3 Επίπεδα Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθεις δραστηριότητες, προωθημένες δραστηριότητες και εξειδικευμένες δραστηριότητες καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα.

β. το φάσμα και τα όρια Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια.

Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος πτυχιούχων του παρόντος, εκδοθείσες νομίμως πριν τη δημοσίευση αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 3

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος με βάση τα προσόντα τους παράλληλα ή από κοινού με άλλους μηχανικούς και επιστήμονες δύναται να ασκήσουν επαγγελματικές δραστηριότητες ενδεικτικά στα εξής πεδία:

1. Διαχείριση Υδατικών Πόρων – Υδραυλική

2. Υγρά απόβλητα – Ρύπανση υδάτων

3. Στερεά απόβλητα.

4. Ποιότητα Αέρα και Κλιματική Αλλαγή,

5. Βιομηχανία και Περιβάλλον,

όσον αφορά σε σχεδιασμό, διαχείριση, λειτουργία, μέτρηση και παρακολούθηση, έλεγχο ποιότητας, συστημάτων περιβάλλοντος, εγκαταστάσεων προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος με κοινωνικούς, οικονομικούς, επιστημονικούς και τεχνικούς όρους αειφορίας.

Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί περιβάλλοντος με έμφαση δύνανται να ασχολούνται και διαμορφώνουν παράλληλα ή από κοινού με άλλους μηχανικούς και επιστήμονες τις ακόλουθες δραστηριότητες:

6. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση και ειδικότερα όσον αφορά σε:

- Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

- Διαχείριση και προστασία παράκτιων περιοχών

- Σχέδια δράσης για την προστασία της ατμόσφαιρας

- Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών

- Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Πληροφορίας

- Μελέτες στρατηγικής για την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος

- Νομοθεσία περιβάλλοντος

- Στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

- Προγράμματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης (Local Agenda 21, Habitat Agenda)

- Περιβαλλοντικός σχεδιασμός φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

- Δημόσια υγιεινή

- Εξοικονόμηση ενέργειας

- Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

- Παραγωγή ενέργειας από στερεά απόβλητα (θερμική επεξεργασία, αναερόβια χουμοποίηση), Χ.Υ.Τ.Α. (βιοαέριο) και υγρά απόβλητα

- Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης φορέων και πολιτών

- Εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για αποδοχή περιβαλλοντικών μέτρων και πολιτικών

- Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε περιβαλλοντικά προγράμματα

- Επιμόρφωση φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα

7. Περιβαλλοντική Αξιολόγηση και Έλεγχος και ειδικότερα όσον αφορά σε:

- Περιβαλλοντική αδειοδότηση τεχνικών έργων, προγραμμάτων και σχεδίων

- Ειδικά θέματα εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Θόρυβος, Δονήσεις, Αέρια ρύπανση, Οπτική παρείσδυση

- Έλεγχος συμμόρφωσης με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία

- Δημόσια υγιεινή και ανάλυση επικινδυνότητας

- Διαμόρφωση περιβαλλοντικών δεικτών

- Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit )

- Εφαρμογές τεχνολογιών αντιρρύπανσης

- Μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων και παρακολούθηση επιπτώσεων (Monitoring)

Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος με βάση τα προσόντα τους ασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως μισθωτοί, ως παρέχοντες υπηρεσίες, συμβουλές ή γνωματεύσεις με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση ενδεικτικά σε τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας:

- Στη διοίκηση και στελέχωση υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και Διεθνών Οργανισμών, που σχετίζονται με σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης και εν γένει διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών και βιομηχανικών έργων που αφορούν με το αντικείμενο αυτό.

- Στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης, αποκατάστασης και εν γένει διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών και βιομηχανικών έργων που αφορούν το περιβάλλον.

- Στην εκπόνηση και/ή τον έλεγχο μελετών διαχείρισης, προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- Σε εκπαιδευτικά, ερευνητικά και συμβουλευτικά καθήκοντα σε θέματα περιβάλλοντος στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα.

Άρθρο 4

1) Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβάνουν επαγγελματική και επιστημονική ευθύνη υπογράφοντας παράλληλα ή από κοινού με άλλες ειδικότητες μηχανικών, σύμφωνα με τον νόμο μελέτες τόσο για δημόσια έργα όσο και για τα ιδιωτικά έργα στις κάτωθι κατηγορίες:

- «Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» και συγκεκριμένα:

• τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων δημοσίων ή ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων.

• τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες.

• τις μελέτες προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος (π.χ. διαχείρισης ατμόσφαιρας, αερίων αποβλήτων, διαχείρισης υδάτων, υγρών αποβλήτων, απορριμμάτων, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, θορύβων δονήσεων και κραδασμών, βιοτόπων, οικοτόπων, ευαίσθητων οικοσυστημάτων και γενικότερα συνόλων ή στοιχείων φύσης).

• τις μελέτες αποκατάστασης περιβάλλοντος και ρυπασμένων αποδεκτών (π.χ. επιφανειακών και υπογείων υδάτων, εδάφους).

• Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος εκπονούν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ιδιωτικά έργα ή δραστηριότητες, αμέσως μετά τη λήψη της Άδειας Άσκησης του επαγγέλματός τους.

- «Μελέτες Χημικών Διεργασιών» όσον αφορά σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών, υγρών και αερίων βιομηχανικών αποβλήτων, επεξεργασίας ύδατος, αστικών λυμάτων και στερεών και επικινδύνων απορριμμάτων και συγκεκριμένα την α) εκπόνηση πραγματογνωμοσυνών, β) εκπόνηση και επίβλεψη εκτέλεσης μελετών και γ) υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης που αφορούν τις συγκεκριμένες χημικές εγκαταστάσεις. Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος μπορούν να συμβάλουν σε μελέτες εγκαταστάσεων υγιεινής και ασφάλειας εργασιακών χώρων που έχουν σκοπό την προστασία από κινδύνους δηλητηρίασης ή μόλυνσης.

- Μελέτες Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων

- «Μελέτες επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων»

- «Μελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων»

- Σε «Μελέτες Υδραυλικών Έργων» οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος μπορούν να συμβάλουν όσον αφορά στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, στην αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.

- Σε «Υδρογεωλογικές Μελέτες», οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος μπορούν να συμβάλουν όσον αφορά στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, στην αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με την προστασία φυσικών αποδεκτών και αποκατάστασης ρυπασμένων περιοχών.

- Σε «Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου», οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος μπορούν να συμβάλουν όσον αφορά στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, στην αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος για την προστασία και αποκατάσταση ρυπασμένων περιοχών (φυτοεξυγείανση)

- Σε «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων», οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος μπορούν να συμβάλουν όσον αφορά στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, στην αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος συγκοινωνιακών έργων, μελέτες θορύβου, αέριας ρύπανσης.

- Σε «Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες», οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος μπορούν να συμβάλουν όσον αφορά στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, στην αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος για την αποκατάσταση υπαρχόντων χώρων διάθεσης απορριμμάτων (ΧΔΑ) (Θεμελίωση, ορύγματα, αναχώματα, στεγάνωση, κάλυψη).

2) Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβάνουν την ευθύνη κατασκευής με τα αντίστοιχα δικαιώματα:

Έργα καθαρισμού και επεξεργασίας Νερού, Υγρών και Στερεών και Αέριων Αποβλήτων καθώς και προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος.

3) Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος με βάση τα προσόντα τους δύνανται να ασκούν καθήκοντα:

• επιθεωρητών περιβάλλοντος στη δημόσια διοίκηση, και ΟΤΑ,

• ερευνητών σε ερευνητικά κέντρα σε ΑΕΙ, επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα και οργανισμούς,

• επιθεωρητών ελέγχου ποιότητας της ατμόσφαιρας και εφαρμογής της συνθήκης του Κυότο.

• υπεύθυνων τήρησης περιβαλλοντικών όρων και διαχείρισης περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις, και

• τεχνικών ασφαλείας.

Άρθρο 5

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

8.829 Εμφανίσεις
 1. Αν δεν κάνω λάθος δεν βλέπω με αυτό το διάταγμα να αλλάζει κάτι στις Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συνεχίζει το ίδιο απαράδεκτο σύστημα να έχουν όλοι οι μηχανικοί το δικαίωμα υπογραφής και πολλές άσχετες ειδικότητες.
  Πρέπει να αλλάξει άμεσα και να αφαιρεθεί από άσχετες ειδικότητες τούτο το δικαίωμα!

  Σχόλιο by Nikos — 15/02/2011 @ 12:59

 2. Όπως δηλώνει και ο προηγούμενος, ούτε εγώ βλέπω κάποια ριζική αλλαγή στο καθεστώς το Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων!!Επιπρόσθετα, ενώ αναφέρεται η συμμετοχή μας («…να συμβάλλουν…») σε άλλες κατηγορίες μελετών δεν ξεκαθαρίζεται αν θα έχουμε δικαίωμα υπογραφής και σε άλλες κατηγορίες και αν ναι, σε ποιές….Όλο αυτό θα μπορούσε να κινήσει υποψίες και για….στάχτη στα μάτια όλων μας….

  Σχόλιο by manos — 15/02/2011 @ 13:13

 3. Δυστυχώς το ΣΠΔ δεν αναφαίρει τίποτα για εγγκραφή των Μηχανικών Περιβάλλοντος στα ΜΕΚ (μητρωα εμπειρίας κατασκευαστών)!!! Ο περιορισμος ενός μηχανικού μόνο στο τομέα των μελετών (που ακόμα και εδώ υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις) είναι άδικος, τη στιγμή που συμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του μπορει να κατασκευασει εξ ολοκλήρου όλα τα περιβαλλοντικά έργα(ΧΥΤΑ, βιολογικους, εγγειοβελτιωτικά έργα, αποκατάσταση περιοχών, έργα πρασίνου κλπ). Ας ενημερωθούν επιτέλους οι αρμόδιοι (χωρίς συντεχνιακές παρωπίδες) για τη θέση που έχουν οι μηχανικοί περιβάλλοντος στις αναπτυγμένες κοινωνίες του εξωτερικού και γενικά για τη θέση της περιβαλλοντικής μηχανικής ως επιστήμη, ειδικότερα στους καιρούς που ζούμε.

  Σχόλιο by Βαγγέλης — 15/02/2011 @ 13:45

 4. Βασικό αίτημα του μηχανικού περιβάλλοντος και κάθε επιστήμονα, ακόμα και κάθε λογικού πολίτη, αποτελεί η αποκλειστική υπογραφή και εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών μόνο από μηχανικούς περιβάλλοντος. Η απάντηση είναι απλή διαβάστε απλά και μόνο τα προγράμματα σπουδών – επισκεφτείτε τις αντίστοιχες σχόλες, και θα καταλάβετε ότι ενώ οι υπόλοιποι μηχανικοί πολιτικοί, μηχανολόγοι, πολεοδόμοι-δασολόγοι-γεωπονοι κτλ έχουν μια σφαιρική και εγκυκλοπαιδική γνώση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και προβλημάτων όταν οι μηχανικοί περιβάλλοντος επιμορφώνονται και εντρυφούν σε βάθος και σε όλη την έκταση των περιβαλλόντων ζητημάτων. Π.χ οι λοιπές ειδικότητες έχουν ένα, το πολύ 2 μαθήματα για απόβλητα όταν οι μηχανικοί περιβάλλοντος έχουν στερεά απόβλητα 1 & 2, υγρά απόβλητα 1&2, στερεά επικίνδυνα απόβλητα, χημικές διεργασίες, φυσικές διεργασίες, υπόγεια ρύπανση, θαλάσσια ρύπανση, αέρια ρύπανση με πλήθος εξαμηνιαίων μαθημάτων – ενώ παράλληλα έχουν διδαχτεί και όλα τα γενικά μαθήματα μηχανικών όπως μηχανική-στατική – κατασκευές από μπετόν- υδραυλική μηχανική 1 και2, περιβαλλοντική υδραυλική μηχανική, ρευστομηχανική, εδαφομηχανική, θερμοδυναμική, και πλήθος άλλων μηχανικών μαθημάτων. Αποτελεί ντροπή και είναι επικίνδυνο να συντάσσονται περιβαλλ. μελέτες από μη αρτίους επιστήμονες και αναιρεί τη περιβαλλοντική πολιτική της κάθε κυβέρνησης. Με την ίδρυση των 2 τμημάτων είναι χρυσή ευκαιρία να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική πολιτική και η αειφόρα από επιστήμονες αρτίους, και όχι και πάλι το περιβάλλον να γίνει θύμα συντεχνιών όπως γίνεται τόσο χρόνια.
  Με απλά λόγια αν το υπουργείο σεβαστεί την έννοια της περιβαλλοντικής πολίτικης, της επιστημονικής αρτιότητας, και απλά λειτουργήσει με γνώμονα την λογική οι περιβαλλοντικές μελέτες θα πρέπει να συντάσσονται και να υπογράφονται αποκλειστικά και μόνο από ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΑΛΟΝΤΟΣ. Σε διαφορετική περίπτωση συνεχίζει να κρύβεται πίσω από συντεχνίες, να κοροϊδεύει την επιστημονική κοινότητα και τους διπλωματούχους περιβάλλοντος οι όποιοι εν τέλει δεν έχουν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα και διέξοδο και βρίσκονται εδώ και χρόνια στα όρια της οικονομικής και ψυχολογικής επιβίωσης.
  Ποια είναι η πρακτική αξία του σημείου που αναφέρεται «μπορούν να συμβάλλουν σε μελέτες»? Αποτελεί παιχνίδι λέξεων, καθώς είναι σαφές ότι η συμβολή σε μελέτη δεν υπάρχει στην αγορά εργασίας, ούτε πληρώνεται από κανένα.
  Η περιβαλλοντική πολιτική του υπουργείο θα πρέπει να έχει ως σημαιοφόρους τους μηχανικούς περιβάλλοντος, όχι λόγο συνάφειας ή ονόματος, αλλά διότι πρόκειται για τους μόνους ολοκληρωμένους και αρτίους επιστήμονες – μηχανικούς της περιβαλλοντικής επιστήμης στην χωρά μας . Στο πλαίσιο αυτό, να γίνεται απαραίτητα και υποχρεωτική πρόσληψη μηχανικού περιβάλλοντος σε όλους τους φορείς διαχείρισης στερεών απόβλητων(ΦΔΣΑ) για τους ΧΥΤΑ, βιολογικούς, εγγειοβελτιωτικά έργα, αποκατάσταση περιοχών. Επίσης να στελεχώνονται ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ οι αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος των ΟΤΑ (Περιφέρειες και Δήμοι) από μηχανικούς περιβάλλοντος. Αυτή την στιγμή είναι ελάχιστοι οι μηχανικοί περιβάλλοντος στις υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος οι οποίες διοικούνται ως επί των πλείστον από ειδικότητες άσχετες με το περιβάλλον…κατάσταση τουλάχιστον τραγική!! Θυμίζουμε τριτοκοσμική χωρά και όχι ευρωπαϊκή με το υπάρχον περιβαλλοντικό νομοθετικό καθεστώς!

  Σχόλιο by Μηχαν.Περιβαλ. — 15/02/2011 @ 14:43

 5. Δυστυχώς δεν αναφέρεται πουθενά το δικαίωμα της ανάληψης μελετών δημοσίων έργων για τις κατηφορίες 17. Χημικές Μελέτες και ΄Ερευνες και 18. Χημικοτεχνικές Μελέτες περιβαλλοντικών εφαρμογών όταν στην πράξη δέχεται πως υπάρχει γνωστική επάρκεια έναντι ιδιωτικών έργων… Οι μηχανικοί περιβάλλοντος εκ” του αντικειμένου τους δεν μπορεί να υπάρχουν ΜΟΝΟ σε Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων τις οποίες εχει δικαίωμα να κάνει η πλειοψηφία των μηχανικών και αποφοίτων ΤΕΙ αντίστοιχων αντικειμένων τεχνικής κατεύθυνσης).

  Με αυτόν τον τρόπο απαξιώνεται η γνωστική εμπειρία και η ύπαρξη της ειδικότητάς μας όταν στο εξωτερικό η Μηχανική Περιβάλλοντος αποτελεί αιχμή του δόρατος σε πολλούς τομείς εξέλιξης και προόδου.

  Τέλος δεν βλέπω πουθενά το δικαίωμα να σύμμετέχουν ώς εκπαιδευικοί στην Π/θμια ή Δ/θμια εκπαιδευση στο αντικέιμενο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

  Εκμεταλλευτείτε τις γνώσεις μας.

  Σχόλιο by Giorgos — 15/02/2011 @ 15:53

 6. Ο χωροταξικός σχεδιασμός (spatial planning) είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό που αναφέρεται ως πεδίο ενασχόλησης στο παρόν σχέδιο. Η Περιβαλλοντική Μηχανική όντας ένας διακριτός επιστημονικός κλάδος καλείται επιπλέον να αντιμετωπίσει και προβλήματα χωρικού χαρακτήρα τα οποία είναι ως επί το πλείστον αλληλένδετα με τα περιβαλλοντικά και πρέπει να συνεκτιμώνται. Συνεπώς ΠΡΕΠΕΙ να δίνεται η δυνατότητα ενασχόλησης και με τα παρακάτω αντικείμενα:

  Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες, οι οποίες αφορούν:

  - Την εκπόνηση μελετών για την δημιουργία και θεσμοθέτηση Γενικών, Ειδικών και Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων.

  - Την εκπόνηση μελετών που αφορούν την οργάνωση, διαχείριση και τον σχεδιασμό του χώρου, την ρύθμιση των χρήσεων γης και την αειφόρο ανάπτυξη.

  - Την εκπόνηση μελετών χωροθέτησης υποδομών, έργων και δραστηριοτήτων δημοσίου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος.

  - Την εκπόνηση μελετών χωρικών επιπτώσεων (territorial impact assessment).

  Σχόλιο by Κώστας — 15/02/2011 @ 16:21

 7. Εκτός από το γεγονός ότι με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος θα μπορεί ο μηχανικός περιβάλλοντος να εκπονεί Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ιδιωτικά έργα, δεν κατοχυρώνεται τίποτα άλλο. Ο ρόλος του στις υπόλοιπες κατηγορίες μελετών είναι «να συμβάλει» και όχι να εκπονεί, γεγονός που δεν εξασφαλίζει τίποτα. Επίσης, ενώ για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα όπως διαπιστώνει ο αναγνώστης, σε όλα τα υπόλοιπα υπάρχει ασαφής και όχι συγκεκριμένος λόγος, καμία αναφορά στο ΜΕΚ. Η πολιτεία θα πρέπει απο την στιγμή που αποφασίζει την ίδρυση των αντίστοιχων τμημάτων να εξασφαλίζει και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα και όχι να παίζει με το δικαίωμα στην εργασία των ατόμων που θέλουν να ασχοληθούν με την προστασία του περιβάλλοντος, ένα τόσο ευαίσθητο θέμα.
  Παράλληλα θα πρέπει κάποιος αρμόδιος να ενημερώσει, για ποιο λόγο δεν αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα στον μηχανικό περιβάλλοντος που αναγνωρίζονται στις Ευρωπαικές χώρες.Ο σύλλογος μηχανικών περιβάλλοντος πρέπει να επιληφθεί επί του θέματος.

  Σχόλιο by mixanikos perivallontos — 15/02/2011 @ 18:33

 8. Το ΤΕΕ και οι συντεχνίες του πάλι έκαναν τα μαγικά τους!!!!
  Εάν και εφόσον οι μηχανικοί περιβάλλοντος λάβουν αυτά τα επαγγελματικά δικαιώματα γίνονται οι άρχοντες στον πράσινο και πιο προσοδοφόρο τομέα της Ελλάδος….
  1. Αυτόνομη εκπόνηση ΜΠΕ, ενώ κανένας άλλος απόφοιτος περιβαλλοντικής σχολής δεν διαθέτει;
  2. Δυνατότητα υπογραφής ΜΠΕ κατευθείαν με τη λήψη του πτυχίου;

  Για να μην αναφέρω την πίτα από τις ενεργειακές επιθεωρήσεις…

  Giorgo, μάλλον θα έπρεπε να δεις τα καινούργια νομοσχέδια του ΥΠΠΟ που σε λίγο ακόμα και τους εκπαιδευτικούς θα τους βάζει να παρακολουθούν την ΑΣΠΑΙΤΕ πριν τους αφήσει να δώσουν ΑΣΕΠ!!!!

  Σχόλιο by Natalia — 15/02/2011 @ 19:24

 9. Εκτός από το γεγονός οτί με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ο Μηχανικός Περιβάλλοντος μπορεί να εκπονεί Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιδιωτικών έργων, δεν εξασφαλίζεται τίποτα. Ο ρόλος του στις υπόλοιπες κατηγορίες μελετών είναι «να συμβάλει» και όχι να εκπονεί, που δεν εξασφαλίζει τίποτα. Επίσης, ενώ σε ότι αφορά τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ο λόγος είναι πολύ συγκεκριμένος και ορισμένος, σε όλα τα υπόλοιπα είναι γενικός, αυθαίρετος και δεν γίνεται καμία αναφορά στο ΜΕΚ, γεγονός που δείχνει ότι πέρα απο τις ΜΠΕ δεν υπάρχει διάθεση για αλλαγές αλλά για ασάφιες. Απο την στιγμή που η πολιτεία προβαίνει στην ίδρυση των τμημάτων θα πρέπει να εξασφαλίζονται και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα και όχι να παίζει με το δικαίωμα στην εργασία των αποφοίτων, σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όσο η προστασία του περιβάλλοντος. Ακομα θα πρέπει κάποιος αρμόδιος να ενημέρωσει σχετικά με το λόγο που δεν αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα στους Μηχανικούς Περιβάλλοντος σε αντιστοιχία με αυτών στην Ευρώπη αλλά και σε πολλές άλλες χώρες που θεωρούνται λιγότερο αναπτυγμένες σε σχέση με την Ελλάδα. Αν τα διδασκόμενα μαθήματα δεν καθορίζουν επαγγελματικά δικαιώματα, οφείλουμε να γνωρίζουμε τι τα καθορίζει.Ο σύλλογος Μηχανικών Περιβάλλοντος θα πρέπει να επιληφθεί επί του θέματος.

  Σχόλιο by mixanikos perivallontos — 15/02/2011 @ 19:40

 10. Τελικά αλλάζει κάτι? Η απλά παίζουμε με τις λέξεις και παραμένουν όλα ως έχουν και ουσιαστικά ασχολούμαστε μόνομε ΜΠΕ?

  Σχόλιο by mi.per — 15/02/2011 @ 22:36

 11. http://www.greek-language.gr: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ–> αυτός που διαθέτει τις σχετικές γνώσεις, ώστε να μπορεί να κάνει τη μελέτη, τη σχεδίαση και την επίβλεψη εργασιών που αφορούν μηχανήματα, δομικά έργα ΚΛΠ.

  Εξ ορισμού δεν θα έπρεπε να υφίστανται οι λέξεις μηχανικός και περιβάλλον στην ίδια ειδικότητα. Αυτοαναιρούνται ως ένα σημείο.

  Τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών περιβάλλοντος είναι ένα υβρίδιο επιστημονικού κλάδου γιατί απλά οι μηχανικοί έχετε γίνει τόσοι πολλοί στη χώρα, που έπρεπε να βρεθεί νέος επαγγελματικός χώρος για να χωρέσουν κι άλλοι.

  Τι πιο εύκολο από το να οικιοποιηθεί το «περιβάλλον γενικά»? Οι του ΓΕΩΤΕΕ βλέπεις είναι ελαφρώς απασχολημένοι πάνω στο δέντρο τους κ τρώνε τις μπανάνες..δε λέω πάντως.. κ αυτοί μέσα στο «περιβάλλον» είναι..

  Σχόλιο by pachanga — 16/02/2011 @ 03:45

 12. Ειναι ένα πρωτο βήμα αυτό το σχέδιο νόμου, αλλά πρέπει να γίνει καλυτερο, διότι αν ψηφιστεί θα κάνει 30 χρόνια να ξανα αλλάξει. το μεγάλο πρόβλημα είναι το γεγονός οτι δεν μας δίνει τις υδραυλικες μελετες, τη στιγμη που το κομματι αυτό το έχουμε διδαχτεί, και με το παραπάνω στη σχολή. Μαλιστα το ιδιο το προεδρικο διαταγμα αντιφάσκεικαθως στην αρχη του καθορίζει τη υδραυλικη ως ένα πεδιο δράσης του Μηχανικού Περιβάλλοντος.
  Ο μηπερ πρεπει να εχει την επαγγελματική και επιστημονική ευθύνη να υπογράφει τις υδραυλικες μελέτες τοσο σε ιδιωτικα οσο και σε δημοσια εργα.

  Το σχεδιο νόμου αναφερει οτι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβάνουν την ευθύνη κατασκευής με τα αντίστοιχα δικαιώματα:
  Έργα καθαρισμού και επεξεργασίας Νερού, Υγρών και Στερεών και Αέριων Αποβλήτων καθώς και προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος.
  θα πρέπει ξεκάθαρα να αναφερει οτι εγγραφόμαστε στα ΜΕΚ και εχουμε δικαιωμα να κατασκευάζουμε τα εργα που μας δινει.
  Ερωτημα ομως, σε αυτα λλοιπόν συμπεριλαμβάνετε η αδεια για δυόροφο? θα πρεπε να ξεκαθαριστει και αυτο με καποιον τροπο.

  Σχόλιο by antonis — 16/02/2011 @ 09:08

 13. Ρε παιδια το διαβαζετε καθολου το κειμενο? μιλαει για ξεκαθαρα οτι εχουμε δικαιωμα να υπογραφουμε τις περιβαλλοντικες και τις χημικων διεργασιων τοσο σε ιδιωτικο οσο και σε δημοσιο τομεα
  “Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβάνουν επαγγελματική και επιστημονική ευθύνη υπογράφοντας παράλληλα ή από κοινού με άλλες ειδικότητες μηχανικών, σύμφωνα με τον νόμο μελέτες τόσο για δημόσια έργα όσο και για τα ιδιωτικά έργα στις κάτωθι κατηγορίες:”

  το γεγονος οτι καταργειτε στα ιδιωτικα εργα η τετραετια για τον μηχανικο περιβαλλοντος στο διαστημα που πρεπει να περιμενει για να υπογραψει ΜΠΕ ειναι σημαντικο επισης, καθως εμεις πλεον θα υπογραφουμε απο την μερα αποκτησης της αδειας ασκησεως (εγγραφης στο τεε δλδ), ενω ολες οι αλλες ειδικοτητες πρεπει να περιμενουν 4 χρονια . στα δημοσια εργα η τετραετια ισχυει για ολες τις ειδικοτητες σε ολες τις κατηγοριες.

  καλο θα ειναι αυτοι που συμμετεχουν στο διαλογο να διαβαζουν καλα το κειμενο, ωστε να επικεντρωθουμε στα σημαντικα ζητηματα και διεκδικησεις που αφορουν το κλαδο μας και να μην αναλωνομαστε σε ζητηματα που ειναι ξεκαθαρισμενα.

  Σχόλιο by mixanikos perivallontos — 16/02/2011 @ 10:35

 14. Ευτυχώς ήρθε η ώρα που συζητάμε τα δικαιώματατά μας. Μετα από τόσα χρόνια άνεργοι μπορεί και να κάνουμε κατι. Δυστυχώς όμως το σχέδιο νόμου σε πρώτη φάση δεν μας κάνει ανεξάρτητους και ανταγωνιστικους. Και πάλι δεν θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στον ανταγωνισμό. Πέρα από το κομμάτι των υδραυλικών έργων που πρέπει να το έχουμε αυτόνομα και να μην χρειάζονται συνυπογραφές, γιατί απλά έχουμε τις γνώσεις (δες προγραμμα σπουδών). Είναι πολύ σημαντικό σαν μηχανικοί που δρούμε στο πεδίο και όχι σε έτοιμες εγκαταστάσεις (όπως μηχανολ΄πογοι, ηλεκτρολόγοι κτλ) να μπορούμε να ορίζουμε την περιοχή μελέτης μας, δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε την αποτύπωση της περιοχής που μελετάμε. Έχουμε στο πρόγραμμα σπουδών μας διδαχθεί και γεωδαισία και GIS, και μάλιστα το μάθαμα της γεωδαισία με τα ίδια βιβλία είναι αυτό που κάνουν οι Πολιτικοί μηχανικοί Πάτρας και έχουν το δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικών. Εννοείται ότι δεν ζητάμε να υπογράφουμε πράξεις εφαρμογής σχεδίων πόλεων, αλλά γήπεδα και οικόπεδα μέχρι κάποιων στρεμμάτων. Εκτός από τα έργα διάθεσης στερεών ή/και υγρών αποβλήτων, η αποτύπωση είναι απαραίτητη και για την παρακολούθηση της διάβρωσης των παράκτιων περιοχών αλλά και για να ορίζουμε τις περιοχές που έχουν χρήζουν άμεσης προστασίας λόγω περιβαλλοντικών ιδιαιτεροτήτων.
  Επίσης σημαντικό θέμα είναι και οι οικοδομικές άδειες. Σχεδόν όλα τα έργα χρειάζονται κάποια κατασκευή. Είτε είναι τοιχίο προστασίας (παράκτια διάβρωση), είτε είναι είναι δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα (επεξεργασία υγρών αποβλήτων), είτε είναι περίφραξη ενός οικοπέδου/γηπέδου (χρειάζεται οικοδομική άδεια, είτε είναι μία αποθήκη που θα μπαίνει ο εξοπλισμός (π.χ. montitoring σε κάποιο compact οικιακό καθαρισμό, ή αντιοστάσιο). Τι γίνεται? Πάλι θεωρητικά θα μπορούμε αλλά θα υπογράφουν μόνο οι πολιτικοί μηχανικοί και οι τοπογράφοι (που έχουν δικαίωμα – χωρις να υπάρχει στον κύκλο σπουδών τους ανάλογο μάθημα- υπογραφής μέχρι διώροφη κατοικία)?

  Σχόλιο by Andreas — 16/02/2011 @ 12:03

 15. 1. Το σχέδιο κάνει λόγο για διευρυμένο ΤΕΕ το οποίο στην άδεια άσκησης επαγγέλματος που θα δώσει στον Μηχανικό Περιβάλλοντος θα καθορίσει το φάσμα και τα όρια Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται! Δηλαδή, το βάθος και η έκταση των δικαιωμάτων θα καθοριστεί από το ΤΕΕ (διευρυμένο)!
  Με ποια διαδικασία θα γίνει αυτό; Θα συμμετέχουν οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος στη σχετική διαβούλευση;
  2. Μελέτες υδραυλικών έργων πρέπει αυτοδύναμα να μπορούν να υπογράφουν οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος! Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να μην μπορεί ο Μηχανικός Περιβάλλοντος να αναλαμβάνει την ευθύνη υπογραφής μια μελέτης ύδρευσης ή αποχέτευσης ή διευθέτησης ρεμάτων ή διαχείρισης υδατικών πόρων. Μπορεί κάποιος να το αιτιολογήσει την αδυναμία με βάση το πρόγραμμα σπουδών του; Για το αντίθετο έχουν πολλές φορές δοθεί οι απαραίτητες αποδείξεις και υπάρχει και σχετική μελέτη από το ΤΕΕ.
  3. Η δυνατότητα ανάληψης κατασκευής ενός έργου περιβάλλοντος δίνεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 4: «Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβάνουν την ευθύνη κατασκευής με τα αντίστοιχα δικαιώματα: για Έργα καθαρισμού και επεξεργασίας Νερού, Υγρών και Στερεών και Αέριων Αποβλήτων καθώς και προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος». Από αυτό καταλαβαίνω ότι μπορούμε να κατασκευάζουμε και οικοδομικά έργα «προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος». Δηλαδή δεξαμενές επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, βοηθητικοί οικίσκοι που εξυπηρετούν αυτές τις εγκαταστάσεις κλπ. Κάνω λάθος;
  Αυτά μετά από την πρώτη ανάγνωση του σχεδίου.

  Σχόλιο by Panagiotis Ntzamilis — 16/02/2011 @ 12:49

 16. Η βασική αστοχία του ΠΔ είναι ότι δε συνδέει άμεσα τα επαγγελματικά δικαιώματα με τις κατηγορίες των μελετητικών πτυχίων. Πάλι γενικότητες!!!!!

  Σχόλιο by ΜΗ ΠΕΡ ΧΑΝΙΑ — 16/02/2011 @ 13:01

 17. Συμφώνω με ΜΗ ΠΕΡ ΧΑΝΙΑ και έχω υποψίες ότι δεν θα αλλάξει κάτι ουσιαστικό αν περάσει έτσι ακριβώς το ΠΔ και ίσως μην αποκτήσουμε κάποιο παραπάνω δικαίωμα, παρά μόνο της άμεσης υπογραφής ΜΠΕ…
  Αν αλλάξει μόνο αυτό δεν αποκτούμε στην ουσία τίποτα από αυτά που έχουμε διδαχθεί και δικαιούμαστε. Επομένως θα περιμένουμε να αλλάξει κάτι μετά απο 30 χρόνια όταν ξανακοιτάξουν τα ΠΔ…

  Σχόλιο by perivallon — 16/02/2011 @ 13:17

 18. Συμφωνώ με τους υπόλοιπους σε όλα. Το πλέον βασικό είναι ότι ΜΠΕ μπορεί να κάνει κάθε καρυδιάς καρύδι! Ακούγεται ότι θα μπουν και οι νοσηλευτές στο παιχνίδι…!

  Τέλος πάντων, δε βλέπω το υπουργείο να αφερεί αυτή τη δυνατότητα από τις άλλες ειδικότητες, παρότι είναι άσχετοι και παρότι είναι άδικο, διότι που θα βρει μετά τσι χαμένες ψήφους,ε; εδώ σε θέλω μάστορα!

  Σχόλιο by Γιωργος — 16/02/2011 @ 14:47

 19. ΑΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ (ΟΔΗΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000???

  ΑΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΟΔΗΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000)???

  ΘΕΛΕΤΕ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙ…ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΑ!!!

  ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Κ-Μ ΤΗΣ ΕΕ) ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟ ΤΟΥΠΕ… ΤΕΛΕΨΑΝ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΣΑΣ!

  Ο ΚΟΣΜΟΣ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ, Η ΠΡΟΟΔΟΣ, Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΧΕΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΓΚΗ.

  ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΜΠΕΤΑ!

  Σχόλιο by ΑΝΤΩΝΗΣ — 16/02/2011 @ 17:21

 20. Συμφωνώ με κάτι που γράφτηκε νωρίτερα από αρκετούς και το οποίο είναι το βασικότερο από όλα. Ωραίο το κείμενο, όμως ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Το θέμα είναι να υπάρχει διασύνδεση του Π.Δ. για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα με το νέο νόμο για τις κατηγορίες μελετών. Να αναγράφεται ξεκάθαρα ποιες κατηγορίες μελετών μπορούμε να εκπονούμε. Όσο για το ΜΕΚ, από ότι γράφει το κείμενο καταλαβαίνω ότι μπορούμε να γραφτούμε, αλλά θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο για να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα στην πράξη.

  Σχόλιο by ΙΩΑΝΝΑ — 16/02/2011 @ 20:45

 21. Επιτέλους θα γίνει καθορισμός των Επ.Δικ. των Μηχ. Περιβάλλοντος. Μια ειδικότητα μηχανικών με ευρύ φάσμα γνώσεων και όμως τόσο περιορισμένο αντικείμενο εργασίας. Μια ειδικότητα μηχανικών που έχει καταφέρει να επιβιώσει χάρη στην επιστημονική του κατάρτιση χωρίς ουσιαστικά να του δίνεται κανένα δικαίωμα σε κατηγορίες μηχανικών είτε στο μελετητικό τομέα είτε στον κατασκευαστικό.
  Θα περίμενε κανείς αυτό το Σ.Π.Δ. να αναγνωρίζει τα αυτονόητα δικαιώματα σε ένα Μ.Π. (βάση το πρόγραμμα σπουδών του), δυστυχώς όμως αυτό δεν γίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό.
  Σχόλια επί του Π.Δ. ειδικότερα:
  Αρ.2: Το διευρυμένο ΤΕΕ με ποιον τρόπο θα καθορίζει το φάσμα και τα όρια Επιστημονικής, Τεχνικής, και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που αναγράφονται στη συνέχεια του Π.Δ.?
  Αρ.3: Αναφέρεται ότι οι Μ.Π. δύναται να ασκήσουν επαγγελμτικές δραστηριότητες σε ορισμένα πεδία. Με ποιο τρόπο θα γίνεται αυτό αν δεν μπορεί ο Μ.Π. να έχει δικαίωμα σε καθορισμένες κατηγορίες μελετών που αναφέρει ο Ν.3316/2005? Κακώς παραλείπεται η στελέχωση υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα καθώς και διεθνών οργανισμών σε ότι αφορά την Διαχείριση Υδατικών και Φυσικών Πόρων.
  Αρ.4: » Σε Μελέτες Υδραυλικών Έργων οι Διπλωματούχοι Μηχ.Περ……..έως (ΧΔΑ) (θεμελίωση, ορύγματα αναχώματα, σταγάνωση, κάλυψη)» ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΝΕΤΑΙ το δικαίωμα να κάνουμε περιβαλλόντικές μελέτες στις προαναφερθείσες κατηγορίες μελετών!!! κάτι που αναφέρεται και σε προηγούμενο σημείο του Άρθρου 4. Είναι ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΔΙΚΟ να μην μας δίνεται το δικαίωμα ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ και οχι συμβολής σε ΜΕΛΕΤΕΣ Υδραυλικών Έργων, σε Μελέτες Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και σε Μελέτες Ενεργειακών Έργων.

  Ας γίνει μια σύγκριση μεταξύ προγραμμάτων σπουδών του Μηχ. Περιβ. με άλλες βασικές κατηγορίες μηχανικών ή ακόμα και με αυτά ορισμένων ΤΕΙ για να διαπιστώσετε πόσο έχει αδικηθεί η συγκεκριμένη κατηγορία μηχανικών σε επίπεδο δικαιωμάτων όλα αυτά τα χρόνια.

  Επίσης αν επιδιώκουμε μια ανάπτυξη με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να περιοριστεί το δικαίωμα εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών σε μη καταρτισμένες ειδικότητες επιστημόνων με το αντικείμενο. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι το περιβάλλον είναι ένα πολυσύνθετο σύστημα και δεν είναι δυνατόν να διαχειρίζεται και να μελετάται από ειδικότητες που γνωρίζουν ειδικά ένα μέρος του μόνο.

  Σχόλιο by ΜΑΡΚΟΣ ΑΝ. Mηχ.Περ. — 17/02/2011 @ 14:49

 22. Τελικά κε Υπουργέ τι γίνεται με την μετονομασία του τμήματος ΔΠΦΠ σε μηχανικών Περιβάλλοντος. Γιατί άργει?

  Σχόλιο by dpfp agrinio — 17/02/2011 @ 15:58

 23. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό κατασκευής ενος βιολογικού καθαρισμού ενός οικισμού απαιτείται εγραφή στο ΜΕΚ στα έργα κατηγορίας υδραυλικών αλλά και στα έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων. Η τεχνική μελέτης προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου απαιτεί να είσαι εγγεγραμένος στο μητρώο μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ στην κατηγορία των υδραυλικών μελετών και στην κατηγορία των χημικοτεχνικών.

  Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό κατασκευής ενος Χ.Υ.Τ.Α. απαιτείται εγραφή στο ΜΕΚ στα έργα κατηγορίας υδραυλικών, στα έργα κατηγορίας οδοποιίας, στα έργα κατηγορίας οικοδομικών. Η τεχνική μελέτης προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου απαιτεί να είσαι εγγεγραμενος στο μητρώο μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ στην κατηγορία των μελετών υδραυλικών έργων, των στατικών μελετών, των χημικοτεχνικών μελετών, γεωτεχνικών μελετών,μελετών συγκοινωνιακών έργων και στις μελέτες τοπογραφίας.

  Mια μετάφραση των επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικών περιβάλλοντος από την Γαλλία,Γερμανία,Σκανδιναβικές Χώρες κ.λ.π. θα οφελούσε, καθώς το πρόγραμμα σπουδών των πανεπιστημίων στην Ελλάδα είναι βασισμένο στα αντίστοιχα προγράμματα ευρωπαικών τμημάτων, γιατι όχι λοιπόν τα επαγγελματικά δικαιώματα. Για ποιό λόγο να αναγκάζεται ένας μηχανικός περιβάλλοντος να ξενιτεύεται για να εργαστεί στο επιστημονικό του αντικείμενο. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πολύ πιο σημαντική από τα οποιαδήποτε θιγόμενα συμφέροντα.

  Σχόλιο by Μηχανικός Περιβάλλοντος — 18/02/2011 @ 18:25

 24. ΔΩΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΕ ΠΑΝΑΡΕΤΕ!!!!!!ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΑ ΧΑΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ!!!!ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΡΑ!!!!!ΔΩΣΤΕ ΠΝΟΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΙ.ΕΛΕΟΣ!!!!!!!!!!!!!!ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΟ ΖΗΤΑΜΕ.ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΣΟΙ.Η ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ?

  Σχόλιο by kyriakos — 18/02/2011 @ 21:20

 25. Γιατί δεν δημιουργείτε πρώτα το διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, για να είναι εφαρμόσιμα τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ);

  Δημιουργία του διευρυμένου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος:
  1) άμεσα
  2) να λειτουργεί βάσει του πλαισίου των Ευρωπαϊκών Προσόντων 3) κατάργηση του σημερινού ΤΕΕ, και αντικατάσταση του με το νέο.

  Σχόλιο by Nikos — 19/02/2011 @ 13:05

 26. Δημόσια διαβούλευση επαγγελματικών δικαιωμάτων 16 χρόνια μετά τη δημιουργία του 1ου τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος… Σαφώς και κακώς, συμβαίνει και για άλλες σχολές. Το ίδιο και για τις πολυτεχνικές, που διάφορες ειδικότητες δημιουργήθηκαν (περιβάλλοντος, χωροτάκτες, παραγωγής & διοίκησης, βιομηχανίας κλπ). Το δικό σας Υπουργείο έχει ευθύνη για τη ίδρυση τους. Γι’αυτό και πρέπει επιτέλους να ξεκαθαριστεί ο ρόλος των αποφοίτων τους σε σχέση με τις παλαιές κατοχυρωμένες ειδικότητες μηχανικών. Πόσο μάλλον όταν αυτοί επαγγελματικά, μέσα σε ένα ΤΕΕ, με συντεχνίες ανταγωνιστικών συμφερόντων, είναι αριθμητικά και όχι μόνο ανίσχυροι!
  Οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος, όχι μόνο αδικούνται σε σχέση με τις υπόλοιπες ειδικότητες μηχανικών, αλλά είναι και στη δυσάρεστη θέση να υποστηρίζουν κάθε φορά τα αυτονόητα προσόντα τους σε σχέση με σχολές θετικών και γεωτεχνικών επιστημών, καθώς είναι σύνηθες πλέον να έχουν όλοι τον τίτλο «- Περιβαλλοντολόγος».
  Ξεκαθαρίστε λοιπόν ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ τα επαγγελματικά δικαιώματα κάθε ειδικότητας, βάσει των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ.

  Σχόλιο by ΓΚΕΚΑ ΧΡ.Μηχ.Περ. — 20/02/2011 @ 19:59

 27. Το σχέδιο Π/Δ είναι τουλάχιστον άδικο αφού ΑΓΝΟΕΙ τι είναι η μηχανική Περιβάλλοντος

  1) Όπως γνωρίζει οποιοσδήποτε ασχολείται με τα υδραυλικά έργα ,η υδραυλική μηχανική αλλά και η υγειονομική μηχανική που είναι η μετεξελιξή της είναι η ραχοκοκαλιά των τμημάτων μηχανικών περιβάλλοντος ,πράγμα που φαίνεται και στο πρόγραμμα σπουδών αφού έχουν τα περισσότερα υποχρεωτικά υδραυλικά μαθήματα από όλες τις ειδικότητες αλλά και τον ίδιο αριθμό μαθημάτων επιλογής

  Για αυτό τον λόγο σε ολόκληρο τον κόσμο όπου υπάρχουν σχολές
  civil & environmental Engineering η υδραυλική είναι στο κομμάτι των μηχανικων περιβάλλοντος και ας μας πει ένας Δρ Υδραυλικός μηχανικός το αντίθετο

  Αντιγράφω από http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_engineering

  Water supply and treatment
  Engineers and scientists work to secure water supplies for potable and agricultural use. They evaluate the water balance within a watershed and determine the available water supply, the water needed for various needs in that watershed, the seasonal cycles of water movement through the watershed and they develop systems to store, treat, and convey water for various uses. Water is treated to achieve water quality objectives for the end uses. In the case of potable water supply, water is treated to minimize the risk of infectious disease transmission, the risk of non-infectious illness, and to create a palatable water flavor. Water distribution systems are designed and built to provide adequate water pressure and flow rates to meet various end-user needs such as domestic use, fire suppression, and irrigation.

  Οι δε μηχανικοί περιβάλλοντος δεν ζητάμε καν την απομάκρυνση άλλων συναδέλφων από τον χώρο απλά θέλουν να ισχύουν οι ίδιες προυποθέσεις και γι αυτούς στην απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων

  Ακόμα και στην ελλάδα στα τμήματα πολιτικών μηχανικών οι έννοιες περιβαλλοντική και θδραυλική μηχανική ταυτίζονται
  ΕΜΠ Department of Water Resources and Environmental Engineering http://hydro.ntua.gr/
  ΑΠΘ Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
  http://hydro.civil.auth.gr/

  τα δε ελάχιστα μαθήματα που χρειάζονται για την εγγραφή το μητρώο μελετητών σήμερα στα υδραυλικά έργα (όπου γράφονται ΟΛΟΙ οι τοπογράφοι και πολιτικοί μηχανικοί ανεξαρτήτως κατευθυνσης είναι τα εξής

  1. Ρευστομηχανική 2) Υδρολογία 3)Υδραυλική 4) Υπόγεια υδραυλική ( δεν διδάσκονται όλοι) 5) Αστική υδραυλική ( Υδρεύσεις & αποχετεύσεις) 6) Τεχνολογία περιβάλλοντος ( επεξεργασία λυμάτων κλπ) 7)Γεωργική μηχανική (αρδεύσεις κλπ)
  (από προγραμμα σπουδών Π.Μ ΑΠΘ

  Είναι προφανές οτι στο πρόγραμμα σπουδών των μηχανικών περιβάλλοντος τα παραπάνω μαθήματα διδάσκονται και με το παραπάνω ( ίδιοι καθηγητές και ύλη με τα τμήματα Π.Μ )

  οπότε ο αποκλεισμός τους από την μελέτη ( εγγραφή στο ΜΕΛ) και κατασκευή ( εγγραφή στο ΜΕΚ) δεν στηρίζεται πουθενά εκτός από συντεχνιακά συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων μηχανικών που θέλουν «αποκλειστικότητες» επι γνωστικών αντικειμένων χωρίς να υφισταται δικαιολόγηση των αιτιάσεων τους παρα μόνο εθιμικό δίκαιο

  Επίσης εγγραφή στο αντίστοιχο ΜΕΚ και ΜΕΛ σύμφωνα με τα νέα Π/Δ δικαιούνται καοι οι συνάδελφοι μηχανικοί υποδομής Τ.Ε
  με τα ίδια ή λιγότερα κατ ελάχιστον μαθήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω

  Παραπάνω δεν αναφερθήκαμε καν στα μαθήματα διαχείρισης υδατικών πόρων που σαν υποχρεωτικά μαθήματα απουσιάζουν από άλλες ειδικότητες που δικαιούνται εκπόνηση υδραυλικών μελετών /έργων καθώς και στα μαθήματα εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων αλλά περιοριστήκαμε στα καθαρά «υδραυλικά» μαθήματα

  Νομίζω από τα παραπάνω είναι σαφέστατο οτι ο ρόλος του μηχανικού περιβάλλοντος είναι η εκπόνηση και κατασκευή των υδραυλικών μελετών και έργων και ΔΕΝ περιορίζεται στην αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων ( πράγα που άπτεται καλύτερα του αντικειμένου των επιστημόνων περιβαλλοντολόγων του πανεπιστήμιου αιγαίου που δεν είναι μηχανικοί) όπως προσπαθούν να περάσουν ορισμένοι

  Πράγμα που παραδέχεται και το Π/Δ αφού λέει :
  Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος με βάση τα προσόντα τους παράλληλα ή από κοινού με άλλους μηχανικούς και επιστήμονες δύναται να ασκήσουν επαγγελματικές δραστηριότητες ενδεικτικά στα εξής πεδία:

  1. Διαχείριση Υδατικών Πόρων – Υδραυλική

  αλλά παρακάτω συμπληρώνει αφού γράφει » Σε «Μελέτες Υδραυλικών Έργων» οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος μπορούν να συμβάλουν όσον αφορά στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, στην αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.»

  πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με το αρθρο 3
  , ανάπτυξης και εν γένει διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών και βιομηχανικών έργων που αφορούν με το αντικείμενο αυτό.

  οι μηχανικοί περιβάλλοντος πρέπει λοιπόν να εκπονούν και όχι να συμβάλλουν στα έργα και τις μελέτες που άπτονται του αντικειμένου τους όπως συμβαίνει και με όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες

  (το οτι οι υδρεύσεις αποχετεύσεις . αγωγοί ,υδρολογία -διαχείριση υδατικών πόρων και επεξεργασία λυμάτων ανηκουν στην μηχανική περιβάλλοντος νομίζω τεκμηριώθηκε επαρκώς και ας διαφωνήσει κάποιος δημόσια με στοιχεία καθώς και οτι οι μηχανικοί περιβάλλοντος έχουν τα ίδια κατ ελάχιστον τυπικά προσόντα με τους έχοντες επαγγελματικα δικαιώματα σε αυτή την κατηγορία

  Παρακαλούμε τον υφυπουργό να μας απαντήσει τι καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα αν όχι το πρόγραμμα σπουδών και η διεθνής πρακτική στο τι είναι το αντικείμενο του κάθε επιστήμονα
  Ρυχαριστώ

  Σχόλιο by Α Παπαδόπουλος — 21/02/2011 @ 00:20

 28. Τελικά πάλι μία από τα ίδια. Δυστυχώς σε αυτήν την χώρα θα πρέπει να είσαι Πολιτικός Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός για να μπορείς στην κυριολεξία να κάνεις τα ΠΑΝΤΑ. Ακόμα και αν υπήρχε το φανταστικό έργο αλλαγής της τροχιάς του Φεγγαριού είμαι σίγουρος πως θα απαιτούνταν υπογραφή Πολιτικού Μηχανικού … μπορεί να κάνω και λάθος καθώς είναι κινητό σώμα οπότε μπορεί να βολευόμασταν και με Ηλεκτρολόγου Μηχανικού!!!!! Ακόμα και εν μέσω της οικονομικής κρίσης όπου η κυβέρνηση ευαγγελίζεται την αλλαγή και την απελευθέρωση της οικονομίας εσείς συνεχίζεται τα ίδια. Επιτέλους πότε θα μας αφήσετε να δουλέψουμε. Θα έπρεπε να ντρέπεστε ειλικρινά. Μηχανικοί Περιβάλλοντος από ελληνικά πολυτεχνεία δουλεύουν στην Ευρώπη με πλήρη δικαιώματα αναλαμβάνουν με την υπογραφή τους τεράστια έργα προστασία και διαχείρισης περιβάλλοντος και στην ίδια τους την χώρα δεν μπορούν να υπογράψουν ούτε την υδραυλική μελέτη ενός καμπινέ.
  Μας αναγκάζετε να πρέπει να χρησιμοποιούμε άλλους μηχανικούς για τις υπογραφές ενώ στην πραγματικότητα εμείς κάνουμε όλη τη δουλειά.
  Το ΣΠΔ είναι απαράδεκτο και δεν ταιριάζει στις νέες συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα.
  -Σύμφωνα με το ΣΠΔ μπορώ να αναλάβω την μελέτη και την λειτουργία ενός Βιολογικού Καθαρισμού σαν της Ψυττάλειας αλλά δεν μπορώ να κάνω την υδραυλική μίας μονοκατοικίας 50 τμ.
  -Μπορώ να κάνω μελέτες «Αξιοποίησης ΑΠΕ» αλλά δεν μπορώ να ασχοληθώ με μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Μπορώ δηλαδή να διαχειριστώ ενεργειακά ένα Αιολικό Πάρκο αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ αλλά όχι μία κατοικία 100.000 ευρώ.
  -Μπορώ να μελετήσω την αποκατάσταση ενός υπόγειου υδροφορέα αλλά όχι να μελετήσω μία νέα γεώτρηση υδροληψίας
  -Μπορώ να μελετήσω έναν βιολογικό καθαρισμό που σε μεγάλο του μέρος είναι υδραυλικό έργο αλλά δεν μπορώ να μελετήσω υδραυλικά ένα χωριό 300 κατοίκων… ούτε καν τον αγωγό αποχετεύσεως ενός στάβλου.
  -Μπορώ να μελετήσω την ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων αλλά όχι μία μικρή συμπαραγωγή από Φυσικό Αέριο μίας κατοικίας.
  Μπορώ να συνεχίσω για πολύ ώρα με τέτοια παράλογα της Ελληνικής πραγματικότητας που συνεχίζει το παρόν ΣΠΔ. Είστε πραγματικά ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ.
  Δεν μπορείτε να βγάζετε ΠΔ χωρίς κανένα αντικείμενο αν πρώτα δεν αλλάξετε τα Βασιλικά Διατάγματα και του νόμους του 34 και του 55 (και μόνο που σκέφτομαι ότι τα τεχνικά επαγγέλματα ρυθμίζονται με νόμους του 1934 θέλω να αυτοκτονήσω)και στην συνέχεια να ρυθμίσετε τις ειδικότητες που θα μπορούν να συμμετέχουν. Ιδρύστε επιτέλους εταιρείες και φορείς πιστοποίησης όχι το ΤΕΕ που λειτουργεί σαν συντεχνία των Πολιτικών Μηχανικών. Εκεί μας έχετε καταντήσει να εμπιστευόμαστε περισσότερο τις ιδιωτικές εταιρείες από το Επιστημονικό μας Επιμελητήριο για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα.
  Επιτέλους καταλάβετε ότι η αγορά σας έχει ξεπεράσει.

  Σχόλιο by Νίκος — 21/02/2011 @ 10:38

 29. Το τμήμα «Διαχειριση Περιβαλλοντος Και Φυσικων Πορων» του Αγρινιου συμπεριλαμβανεται στην κατηγορια των τμηματων που θα αναγνωρισθουν ως ισοτιμα με τα ηδη αναγνωρισμενα τμηματα Μηχανικων Περιβαλλοντος?? Εφ’οσον ειναι τμημα 5ετους φοιτησεως και το προγραμμα σπουδων εχει αναβαθμιστει και προσαρμοστει με αυτο των τμηματων Μηχανικων Περιβαλλοντος των αλλων Πανεπιστημιων,γιατι καθυστερει η μετονομασια του τμηματος??

  Σχόλιο by dpfp — 21/02/2011 @ 16:46

 30. Κύριου στην εξουσία, Η δώστε μας πραγματικά εργασιακά δικαιώματα ή αλλιώς δώστε μας ένα εισιτήριο για να φύγουμε από την χώρα. Είναι αδιανόητο να μην μπορείς να εργασθείς σε αυτά που τόσα χρόνια διάβαζες και ξόδεψες έναν σωρό χρήματα.
  Καταργείστε αυτό το απίστευτο να μπορούν όλοι να υπογράφουν ΜΠΕ, διαφορετικά καταργήστε όλα τα δικαιώματα των μηχανικών ώστε να μπορούν να υπογράφουν όλοι τα πάντα, δεν υπάρχει λογική στο καθεστώς τον ΜΠΕ, επιτέλους δώστε μια λύση.

  Σχόλιο by Nikos — 23/02/2011 @ 12:39

 31. Σύμφωνα με το Σχέδιο Π.Δ. : Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει των προσόντων των Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος, και με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του εν λόγω Τμήματος προκύπτουν οι παρακάτω παρατηρήσεις.
  Το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, διδάσκεται πλήθος Υποχρεωτικών Μαθημάτων που εμπίπτουν ακριβώς στο αντικείμενο «Μελέτες Υδραυλικών έργων». Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με το παραπάνω Π.Δ. οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος δεν δύναται να εκπονήσουν την εν λόγω κατηγορία μελετών, αφού στο άρθρο 4 «Μελέτες Υδραυλικών Έργων» αναφέρεται ότι συμβάλουν και όχι ότι εκπονούν εξ ολοκλήρου και αυτοδύναμα τις «Μελέτες Υδραυλικών Έργων». Επίσης αναφέρεται «συμβάλουν» σε περιορισμένο γνωστικό αντικείμενο όσο αναφορά το περιβαλλοντικό σχεδιασμό, εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η κατηγορία Μελετών Υδραυλικών Έργων είναι μια και αδιαίρετη και δεν προβλέπεται από την νομοθεσία κανένας διαχωρισμός στο αντικείμενο εφαρμογής των Υδραυλικών Μελετών & Εργων (περιβάλλον, βιολογικούς, υδρευση, αρδευση,) κατά αυτόν τον τρόπο οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος αποκλείονται από την δυνατότητα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες παρόλο την τεκμηριωμένη γνώση τους στο αντικείμενο αυτό.
  Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω 8 μαθήματα με βάση ακριβώς το γνωστικό αντικείμενο των Υδραυλικών Έργων όπως και τα 5 μαθήματα με βάση των αντικείμενο της μελέτης και κατασκευής «Συστημάτων Βιολογικών Καθαρισμών» (Σύνολο 13 Μαθήματα) που σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία εμπίπτουν στην Κατηγορία των «Υδραυλικών Μελετών».

  Ρευστομηχανική
  Υδρολογία
  Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών
  Περιβαλλοντική Υδραυλική
  Αριθμητικές Μέθοδοι στην Περιβαλλοντική Μηχανική
  Ροή Υπογείων Υδάτων & Μεταφορά Ρύπων
  Υδρεύσεις & Αποχετεύσεις
  Παράκτια Μηχανική
  Φυσικές Διεργασίες Στην Επεξεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων
  Χημικές Διεργασίες Στην Επεξεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων
  Εφαρομογές σε Περιβαλλοντικά Μοντέλα
  Βιολογικές Διεργασίες στην Επεξεργασία Υγρων Αποβλήτων
  Επιπτώσεων
  Σχεδιασμός Υδραυλικών Εγκαταστάσεων & Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

  Οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος πρέπει να εγγράφονται ρητά στην κατηγορία «Μελετών Υδραυλικών Έργων» όπως και στα αντίστοιχα μητρώα κατασκευαστών ΜΕΚ και ΜΕΕΠ – Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

  Επίσης ας μπει μια σειρά ως προς ποιες ειδικότητες μπορούν να υπογράψουν μια ΜΠΕ. Σας προκαλώ να πάτε σε μια Νομαρχεία ή στην διεύθυνση Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.Κ.Α.και να ζητήσετε να διαβάσετε μια ΜΠΕ. Η ΜΠΕ αποτελεί στις περισσότερες περιπτώσεις φιλολογικό κείμενο και όχι τεκμηριωμένη μελέτη μηχανικού ή άλλου επιστήμονα. Ως και οι Φυσικοί,Χημικοί και Βιολόγοι μπορούν να υπογράψουν μια ΜΠΕ και ερωτώ «Σε μια ΜΠΕ έργου οδοποιίας μπορούν οι παραπάνω ειδικότητες να διαβάσουν μια μηκοτομή δρόμου ή μια οριζοντιογραφία» !!! Και όμως μπορούν και υπογράφουν την μελέτη, ανεξάρτητα με την ποιότητα της.

  Τέλος δεν γίνεται οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος να μην μπορούν να υπογράψουν καμία άλλη κατηγορία δημόσιων μελετών ή ιδιωτικών εκτός από τις περιβαλλοντικές την στιγμή που για τις περιβαλλοντικές μελέτες μπορεί να τις υπογράψει οποιαδήποτε ειδικότητα με ένα master περιβάλλον (Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Π.Δ. 256/1998 και Εγκύκλιος Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος, αρ. πρωτ. οικ. 68265/2.10.2000) καμιά ειδικότητα Μηχανικών δεν εξαιρείται από την εκπόνηση μελετών περιβάλλοντος, αρκεί να έχουν μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 27 με τίτλο «Περιβαλλοντικές Μελέτες».)(http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES/IDIWTIKA_ERGA_P/Tab5216262).Ερωτώ Από πότε τα master δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα ? Γιατί και στις άλλες κατηγορίες μελετών με ένα master να αποδίδονται δικαιώματα υπογραφής ? Ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος με ένα master στην μαιευτική – μπορεί να γίνει Γυναικολόγος??? Γιατί αυτό βλέπουμε πως γίνεται με την ειδικότητα μας που σπουδάζαμε 5 χρόνια, οποιοσδήποτε μπορεί να υπογράψει μια ΜΠΕ.

  Πιστεύω πως αντιλαμβάνεστε την αδικία ετών εξαιτίας της έλλειψης σωστής νομοθετικής παρέμβασης, ελπίζω πως με την μεγάλη αυτή προσπάθεια ρύθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος θα αποκτήσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα στα οποία έχουν αποδεδειγμένη επιστημονική γνώση και επάρκεια.

  Περιμένουμε να δούμε τις προτεινόμενες αλλαγές στο Π.Δ.

  Σχόλιο by Giannis — 23/02/2011 @ 22:04

 32. * Παραπομπή – όσο αναφορά έκδοση μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 27 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

  http://www.ypex-mele.gr/eC_Dikaiologitika.asp?lg=GR
  Αν πρόκειται για τη χορήγηση της κατηγορίας -27- (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ), απαιτείται αναλυτική κατάσταση διδαχθέντων μαθημάτων βασικού πτυχίου και τυχόν πιστοποιητικά MASTER ή λοιπών σπουδών.

  Οποιοσδήποτε με ένα Master αποκτά δικαίωμα υπογραφής ΜΠΕ!!!

  Σχόλιο by Giannis — 23/02/2011 @ 22:13

 33. Το σχεδιο νόμου έχει κάποιες αντιφάσεις-παγίδες οι οποίες πρεπει να διευκρινιστούν άμεσα.
  Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων έχουν ορισθεί ως μέρος των «Μελετών Χημικών Διεργασιών» στο σχεδιο νομου που μας ετοιμαζετε. Όμως, οι μελέτες για βιολογικούς καθαρισμούς ήταν ανέκαθεν χαρακτηρισμένες ως «Υδραυλικά έργα» και μόνο οι Πολιτικοί Μηχανικοί μπορούσαν να πάρουν το Μελετητικό Πτυχίο κατηγορίας 13 (Υδραυλικά έργα). Οι Χημικοί Μηχανικοί πχ δεν εχουν το δικαίωμα για το πτυχίο κατ. 13.
  Για αυτό πρέπει ξεκαθαρα να μας δωθει το δικαιωμα να υπογραφουμε την κατηγορια 13, δλδ τις υδραυλικές μελέτες, διοτι ειναι ενα πεδίο που τεκμηριομενα απο το προγραμμα σπουδων μας και την ποιοτητα των καθηγητων που μας διδασκουν το εχουμε εξαντλησει!

  Σχόλιο by antonis miper — 24/02/2011 @ 09:00

 34. Εδώ και τώρα ξεκαθάρισμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων!
  Ο,τιδήποτε περιγράφεται σε αυτό το ΣΠΔ ως πεδίο ενασχόλησης του Μηχανικού Περιβάλλοντος να γίνει σαφές με όρους Μηχανικού:
  Σαφή αναφορά εγγραφής στα ΜΕΚ για την κατασκευή των έργων
  Σαφή αναφορά των μελετητικών κατηγοριών στις οποίες μπορεί να εγγράφεται ο μηχανικός
  Κατοχύρωση της κατηγορίας 13 των υδραυλικών έργων
  Τέρμα πια στην κοροϊδία, απαιτούμε, δε ζητούμε!Ξεκαθάρισμα και σαφήνεια!

  Σχόλιο by env_eng — 24/02/2011 @ 12:00

 35. Θέμα: Π.Δ. επαγγελματικών δικαιωμάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος

  Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΑΣΔΜΗΠ) είναι ο μόνος αναγνωρισμένος φορέας εκπροσώπησης και συλλογικό όργανο (επιστημονικό ομοιοεπαγγελματικό σωματείο) των Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Ελλάδα (απόφαση 787/ 4-2-2003, Πρωτοδικείο Αθηνών). Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε τις προτάσεις επί του σχεδίου Π.Δ. για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος. Αρχικά θα θέλαμε να χαιρετίσουμε την κίνηση του Υπουργείου για την προώθηση του συγκριμένου Π.Δ. 16 χρόνια μετά την ίδρυση του 1ου τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Παρόλο που το προτεινόμενο Π.Δ. κινείται σε σωστή βάση, υπάρχουν αρκετά σημεία ασάφειας τα οποία και μπορούν να αποσαφηνιστούν με βάση τις παρακάτω προτάσεις. Συγκεκριμένα προτείνουμε:

  Άρθρο 1:
  • Αντικατάσταση της φράσης «δύνανται να απασχολούνται, ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας, σε όλο το φάσμα του γνωστικού τους αντικειμένου.» με τη φράση «επιτρέπεται να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα του Μηχανικού Περιβάλλοντος.»

  Άρθρο 2:
  • Αλλαγή της πρώτης παραγράφου ως εξής: «Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, σύνταξη μελετών, επίβλεψη, παραλαβή και κατασκευή έργων και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
  • Απαλοιφή των σημείων α και β.
  • Αντικατάσταση την λέξης «πτυχιούχων» με τη λέξη «Διπλωματούχων».
  Άρθρο 3:
  • Αλλαγή της πρώτης παραγράφου ως εξής: «Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος με βάση τα προσόντα τους επιτρέπεται να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα του Μηχανικού Περιβάλλοντος τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα στα εξής πεδία:»
  • Προσθήκη των εξής παρακάτω πεδίων:
  - 6. Κατοικίες και Περιβάλλον,
  - 7. Υποδομές (οδοποιία, λιμενικά έργα, σιδηροδρομικά έργα, αεροδρόμια κτλ) και Περιβάλλον
  • Αντικατάσταση της παραγράφου «όσον αφορά σε σχεδιασμό, διαχείριση, λειτουργία, μέτρηση και παρακολούθηση, έλεγχο ποιότητας, συστημάτων περιβάλλοντος, εγκαταστάσεων προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος με κοινωνικούς, οικονομικούς, επιστημονικούς και τεχνικούς όρους αειφορίας.» με την παράγραφο «όσον αφορά σε σχεδιασμό, εκπόνηση μελετών, επιβλέψεων, κατασκευών, διαχείριση, λειτουργία, μέτρηση και παρακολούθηση και παραλαβή, έλεγχο ποιότητας, συστημάτων περιβάλλοντος, εγκαταστάσεων προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος με κοινωνικούς, οικονομικούς, επιστημονικούς και τεχνικούς όρους αειφορίας.»
  • Αντικατάσταση της παραγράφου «Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί περιβάλλοντος με έμφαση δύνανται να ασχολούνται και διαμορφώνουν παράλληλα ή από κοινού με άλλους μηχανικούς και επιστήμονες τις ακόλουθες δραστηριότητες:» με την παράγραφο «Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί περιβάλλοντος επιτρέπεται να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα του Μηχανικού Περιβάλλοντος και να ασχολούνται με τις ακόλουθες δραστηριότητες:»
  • Αλλαγή της φράσης «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση και ειδικότερα όσον αφορά σε:» με την φράση «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση και ειδικότερα όσον αφορά σε στην εκπόνηση μελετών, επιβλέψεων και κατασκευών στα κάτωθι:»
  • Αντικατάσταση της παραγράφου «Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος με βάση τα προσόντα τους ασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως μισθωτοί, ως παρέχοντες υπηρεσίες, συμβουλές ή γνωματεύσεις με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση ενδεικτικά σε τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας:» με την παράγραφο «Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος με βάση τα προσόντα τους, ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα του Μηχανικού Περιβάλλοντος ασχολούμενοι:».
  • Το σημείο που αφόρα την συμμέτοχη των Μηχανικών Περιβάλλοντος στην ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου να αντικατασταθεί με το: « Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου και διαχείρισης (Eco audit, ISO 14000, EMAS κτλ)».
  • Αντικατάσταση της παραγράφου «Στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης, αποκατάστασης και εν γένει διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών και βιομηχανικών έργων που αφορούν το περιβάλλον.» με την παράγραφο «Στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης, αποκατάστασης και εν γένει διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών και βιομηχανικών έργων που αφορούν το περιβάλλον, δηλαδή εκπόνηση μελετών, επιβλέψεων και κατασκευών.»
  • Αντικατάσταση της παραγράφου «Στην εκπόνηση και/ή τον έλεγχο μελετών διαχείρισης, προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.» με την παράγραφο «Στην εκπόνηση και/ή τον έλεγχο μελετών διαχείρισης, προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ως και την υλοποίηση αυτών, αναλαμβάνοντας την ευθύνη κατασκευών των.»
  • Αντικατάσταση σε όλο το άρθρο των όρων «παράλληλα ή από κοινού» με τους όρους «αυτόνομα ή σε συνεργασία».
  • Αντικατάσταση σε όλο το άρθρο του όρου «μπορεί να συμβάλλουν» με τον όρο «δύναται να αναλάβουν αυτόνομα ή σε συνεργασία»
  Άρθρο 4:
  • Προσθήκη των όρων «επιβλέψεις και κατασκευές» μετά τον όρο «Μελέτες» όπου αναφέρεται στο άρθρο 4.
  • Αντικατάσταση της παραγράφου «Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβάνουν επαγγελματική και επιστημονική ευθύνη υπογράφοντας παράλληλα ή από κοινού με άλλες ειδικότητες μηχανικών, σύμφωνα με τον νόμο μελέτες τόσο για δημόσια έργα όσο και για τα ιδιωτικά έργα στις κάτωθι κατηγορίες:» με την παράγραφο «Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβάνουν επαγγελματική και επιστημονική ευθύνη υπογράφοντας σύμφωνα με τον νόμο μελέτες ή και αναλαμβάνοντας τις κατασκευές, τόσο για δημόσια έργα όσο και για τα ιδιωτικά έργα και να εγγράφονται στις αντίστοιχες Κατηγορίες του Μητρώου Μελετητών, του ΜΕΚ και του ΜΕΕΠ στα κάτωθι αντικείμενα:».
  • Αντικατάσταση της φράσης ‘«Μελέτες Υδραυλικών Έργων» οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος μπορούν να συμβάλουν όσον αφορά στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, στην αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.»’ Με την φράση ‘«Μελέτες Υδραυλικών Έργων που αφορούν Έργα Ύδρευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού, Συλλογή – Επεξεργασία – Διάθεση Αποβλήτων και Ομβρίων Υδάτων»’.
  • Αντικατάσταση της φράσης ‘Σε «Υδρογεωλογικές Μελέτες», οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος μπορούν να συμβάλουν όσον αφορά στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, στην αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με την προστασία φυσικών αποδεκτών και αποκατάστασης ρυπασμένων περιοχών.» ‘ με την φράση «Υδρογεωλογικές Μελέτες».
  • Αντικατάσταση της φράσης ‘- Σε «Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου», οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος μπορούν να συμβάλουν όσον αφορά στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, στην αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος για την προστασία και αποκατάσταση ρυπασμένων περιοχών (φυτοεξυγείανση)’ με τη φράση «Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου».
  • Να προστεθούν και τα παρακάτω αντικείμενα:
  - Μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
  - Μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας
  - Στατικές Μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές τεχνικών Έργων που αφορούν Έργα Ύδρευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού, Συλλογή – Επεξεργασία – Διάθεση Αποβλήτων και Ομβρίων Υδάτων.
  - Μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές Ενεργειακών Έργων
  - Ενεργειακές Μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές Κτιριακών Έργων
  - Χημικές μελέτες και Έρευνες
  - Μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων
  - Υπηρεσίες Διοίκησης Τεχνικών Έργων
  • Αντικατάσταση της παραγράφου «Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβάνουν την ευθύνη κατασκευής με τα αντίστοιχα δικαιώματα» με την παράγραφο «Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβάνουν την ευθύνη κατασκευής με τα αντίστοιχα δικαιώματα και να εγγράφονται στις αντίστοιχες Κατηγορίες Μελετών Δημοσίων Έργων του ΜΕΚ και του ΜΕΕΠ:»
  • Αντικατάσταση της παραγράφου «Έργα καθαρισμού και επεξεργασίας Νερού, Υγρών και Στερεών και Αέριων Αποβλήτων καθώς και προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος.» με την παράγραφο «Έργα καθαρισμού και επεξεργασίας Νερού, Υγρών και Στερεών και Αέριων Αποβλήτων καθώς και προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος, ως και όλων των άλλων προαναφερθέντων στα προηγούμενα άρθρα του παρόντος.»
  • Αντικατάσταση των όρων «παράλληλα ή από κοινού» με τους όρους «αυτόνομα ή σε συνεργασία»
  • Αντικατάσταση του όρου «μπορεί να συμβάλλουν» με τον όρο «δύναται να αναλάβουν αυτόνομα ή σε συνεργασία»
  • Στο σημείο 3 του άρθρου 4, όπου αναφέρονται οι τομείς που μπορούν να ασκούν καθήκοντα οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος να προστεθεί τα παρακάτω σημεία:
  - «Εκπαιδευτικών στην 1ο-βαθμία και στην 2ο-βάθμια εκπαίδευση». Η προσθήκη του συγκεκριμένου σημείου είναι αναγκαία εφόσον ήδη υπάρχουν μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα ωρολόγια προγράμματα δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, λαμβάνοντας υπόψη και την εξαγγελία της Υπουργού Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ότι τα μαθήματα αυτά θα γίνουν πολύ σύντομα βασικά μαθήματα.
  - «Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος δύναται να ασκούν καθήκοντα Συμβούλων Μεταφοράς Επικινδύνων Υλικών (Εμπορευμάτων ή Αποβλήτων).”

  Με εκτίμηση,

  Παπάζογλου Γιάννης
  Πρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΔΜΗΠ

  Σχόλιο by ΠΑΣΔΜΗΠ — 02/03/2011 @ 01:52

 36. Η Μηχανική του Περιβάλλοντος ως επιστημονικός τομέας έχει πάρει την μορφή που έχει σήμερα στα διάφορα πανεπιστήμια του κόσμου κάτω από την πίεση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η επικρατούσα λογική είναι ότι το Περιβάλλον δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ειδίκευση άλλης ειδικότητας Μηχανικού, αλλά απαιτεί μια εντελώς διαφορετική θεώρηση, διαφορετική αφετηρία προβληματισμού, σε μια συστημική,
  διεπιστημονική, ολική αντιμετώπιση του θέματος της ανάπτυξης, της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπου οι άλλες ειδικότητες Μηχανικών συμμετέχουν με συγκεκριμένο και προκαθορισμένο ρόλο, στο βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο. Είναι μια αναγκαιότητα που την επιβάλλουν τα νέα δεδομένα, οι νέες προοπτικές: πληροφορική, βιοτεχνολογία, βιώσιμη ανάπτυξη,
  περιβαλλοντική ηθική, ενεργειακή «κρίση», κλπ.
  Τα συμπεράσματα της Διεθνούς Διάσκεψης του Ρίο (1992), κυρίως ως προς τις έννοιες και τη φιλοσοφία της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable Development), καθιστούν τη
  Μηχανική Περιβάλλοντος ένα αναγκαίο επιστημονικό κλάδο για την ευημερία της ανθρωπότητας, ένα προϊόν της διαμορφωμένης νέας νοοτροπίας ως προς τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος καλείται να αναγνωρίσει, να μελετήσει και να επιλύσει προβλήματα που εμπλέκουν πλήθος τεχνικών, κοινωνικών, οικολογικών και οικονομικών παραγόντων, όπου σημασία έχει η ολοκληρωμένη θεώρηση και αντιμετώπιση.
  Ήδη, η κοινωνία έχει προηγηθεί, καταδεικνύοντας την ανάγκη
  της ενεργής ύπαρξης της νέας αυτής ειδικότητας μηχανικού, που πλεονεκτεί σε σχέση με τις άλλες, σ` ένα ρόλο ρυθμιστή των ισορροπιών μεταξύ κοινωνικών, φυσικών και οικονομικών δυνάμεων, μέσα στα υφιστάμενα πλαίσια της ηθικής και της κοινωνικής αποδοχής.
  Σύμφωνα με τα παραπάνω,και καθώς οι στοχεύσεις των σπουδών του Μηχανικού Περιβάλλοντος (βάσει των οδηγών σπουδών των αντίστοιχων Πολυτεχνικών τμημάτων) του προσδίδουν την ικανότητα καλύπτει αυτόνομα και με πλήρη επάρκεια ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, μεταξύ των οποίων:
  • Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων καθαρισμού υγρών αποβλήτων και απορροών από αστικές περιοχές, βιομηχανίες ή βιοτεχνίες.
  • Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας αερίων
  εκπομπών.
  • Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία συστημάτων συλλογής, μεταφοράς,επεξεργασίας και διάθεσης αστικών απορριμμάτων.
  • Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία συστημάτων αποθήκευσης, μεταφοράς και διάθεσης βιομηχανικών τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων.
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων, αναπτυξιακών προγραμμάτων και
  δραστηριοτήτων.
  • Μελέτες, εφαρμογή, έλεγχος και πιστοποίηση μέτρων που σχετίζονται με τη βιώσιμη
  ανάπτυξη, π.χ. μελέτες ανάλυσης κύκλου ζωής, μελέτες καταχώρησης επιχειρήσεων στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS – Eco Management and
  Audit Scheme), Μελέτες περιβαλλοντικής διαχείρισης και πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 14001.
  • Μελέτες διαχείρισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης αστικών και βιομηχανικών περιοχών.
  • Μελέτες διαχείρισης ρύπανσης επιφανειακών, παράκτιων και υπόγειων νερών.
  • Μελέτες διαχείρισης στερεών απορριμμάτων (πρόληψη, συλλογή, ανακύκλωση, μεταφορά, υγειονομική ταφή).
  • Μελέτες αποκατάστασης περιοχών που έχουν ρυπανθεί ή προορίζονται για αλλαγή χρήσης (π.χ. εγκαταλελειμμένες χωματερές, λατομεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις).
  • Μελέτες ενεργειακές, συγκοινωνιακές, χωροταξικές.
  • Μελέτες ελέγχου θορύβου και ιονιζουσών ακτινοβολιών.
  • Μελέτες ολοκληρωμένης διαχείρισης περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών (π.χ. υδροβιότοπων).
  • Σχεδιασμός, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων μέτρησης ρύπανσης αέρα,
  νερών και εδάφους.
  • Σχεδιασμός και εκτέλεση προγραμμάτων μέτρησης ρυπαντικών φορτίων στα αέρια,
  υγρά και στερεά απόβλητα από αστικές, βιομηχανικές και διάχυτες πηγές.
  • Περιβαλλοντικοί έλεγχοι βιομηχανικών προϊόντων, αναλύσεις περιβαλλοντικής
  επίδοσης επιχειρήσεων.
  • Εποπτεία εφαρμογής διατάξεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας και προδιαγραφών
  περιβαλλοντικής συμβατότητας έργων και εγκαταστάσεων.
  • Χορήγηση εργοληπτικών πτυχίων κάθε βαθμίδας, όπου από τη νομοθεσία απαιτείται η συμμετοχή «Μηχανικών εξειδικευμένων σε θέματα περιβάλλοντος» (Π.Δ. 368/1994).
  • Μελέτες διαχείρισης και λειτουργίας υδραυλικών έργων και κατασκευών.
  • Υδρολογικές μελέτες.
  • Υδρογεωλογικές Μελέτες (ροής υπογείων υδάτων και μεταφοράς ρύπων)
  θεωρείται επιβεβλημένη η άρση του άδικου αποκλεισμού των Μηχανικών Περιβάλλοντος , όπως οι κατηγορίες μελετών που καλύπτουν τα αντικείμενα:
  • Κατηγορία 13: Μελέτες Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
  • Κατηγορία 14: Ενεργειακές Μελέτες.
  • Κατηγορία 18: Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων
  • Κατηγορία 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες

  Επιτέλους η λογική ας επικρατήσει των συμφερόντων.

  Σχόλιο by ΝΙΚΟΣ — 03/03/2011 @ 16:36

 37. Το ΤΕΕ μας ονοματίζει στα επίσημα χαρτιά του «Πολιτικούς Μηχανικούς- Μηχανικούς Περιβάλλοντος» ή «Χημικούς Μηχανικούς-Μηχανικούς Περιβάλλοντος»;Απαιτούμε την ταυτότητά μας «Μηχανικός Περιβάλλοντος».

  ΑΜΕΣΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

  Αποστολή εγκύκλιου/οδηγίας στο Μητρώο μελετητών όπου θα διευκρινίζεται πως οι διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος έχουν το δικαίωμα εγγραφής στις κατηγορίες 3, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 24, 25.

  Αποστολή εγκύκλιου/οδηγίας στο Μητρώο κατασκευαστών όπου θα διευκρινίζεται πως οι διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος έχουν το δικαίωμα εγγραφής στις κατηγορίες έργων, Ενεργειακά, Έργα Πρασίνου, Υδραυλικά, Έργα Επεξεργασίας και διαχείρισης νερού, υγρών και στερεών και αέριων αποβλήτων.

  Το μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27 πρέπει να αποτελεί κτήση μονάχα των Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δεν μπορεί ένας αρχιτέκτονας ή γεωλόγος ή βιολόγος ή χημικός μηχανικός να έχει δικαίωμα υπογραφής περιβαλλοντικών μελετών όπου έχει τελείως αποσπασματική γνώση ενώ από την άλλη οι πρόχειρες περιβαλλοντικές μελέτες εξυπηρετούν συμφέροντα εργολάβων να φτάσουν γρήγορα στον επιδιωκόμενο σκοπό χωρίς περιβαλλοντικά κωλύματα.

  Τι γίνεται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση; Οι μηχανικοί περιβάλλοντος εμπίπτουν στον κλάδο ΠΕ12.13, γιατί δεν είχαμε δικαίωμα συμμετοχής σ’ όλους τους προηγούμενους εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς;

  Σχόλιο by Ιωάννα — 03/03/2011 @ 19:28

 38. Το παρόν σχέδιο Προεδρικού διατάγματος είναι μια πολύ καλή αρχή – αν και ιδιαίτερα καθυστερημένη. Ωστόσο γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι γενικοί όροι που το χαρακτηρίζουν αυτή τη στιγμή δεν θα μας κατοχυρώσουν στην αγορά εργασίας και ούτε θα μας διασφαλίσουν ίσα δικαιώματα έναντι άλλων επαγγελματιών μηχανικών. Το γνωρίζουμε και το γνωρίζετε κι εσείς• έχουμε πολύ μεγάλο αγώνα μπροστά μας μέχρι να κατοχυρωθούμε ουσιαστικά στην Ελλάδα. Και θα τον δώσουμε, να είστε σίγουροι γι’αυτό.
  Δεν ζητάμε ειδική μεταχείριση, ούτε αναγνώριση επιστημονικών προσόντων που δεν διαθέτουμε. Ζητάμε, απαιτούμε και περιμένουμε αναγνώριση αυτών που έχουμε διδαχθεί στη διάρκεια της πενταετούς φοίτησής μας ώστε να τα εφαρμόσουμε με συνέπεια, ευθύνη και επιστημονική αρτιότητα και αξιοπιστία στην κοινωνία. Η έλλειψη ξεκάθαρων επαγγελματικών δικαιωμάτων μας αποκλείει μέχρι στιγμής από το να δουλεύουμε επί ίσοις όροις με άλλους κατοχυρωμένους επαγγελματίες μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων.
  Ζητάμε λύσεις χωρίς «παραθυράκια» με σαφή και πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα που δεν θα επιδέχονται παρερμηνείες στο μέλλον ανάλογα με τα συντεχνιακά συμφέροντα :
  - Εγγραφή στο ΜΕΚ
  - Δικαίωμα εκπόνησης και υπογραφής (και όχι «συμβολή» που σαν έννοια μας απαξιώνει ως επιστήμονες Μηχανικούς Περιβάλλοντος) Μελετών Υδραυλικών Έργων (εφιστούμε την προσοχή στο ότι το παρόν σχέδιο τοποθετεί τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων στις Μελέτες Χημικών Διεργασιών, ωστόσο μέχρι τώρα το συγεκριμένο δικαίωμα το έχουν μόνο οι μελετητές Υδραυλικών Έργων)
  - Δικαίωμα εκπόνησης και υπογραφής Χημικών Μελετών & Έρευνας, Υδρογεωλογικών Μελετών, Ενεργειακών Μελετών, Περιβαλλοντικών Μελετών και λοιπών κατηγοριών μελετών όπως αυτές αιτιολογούνται από τα προγράμματα σπυδών μας και αναφέρονται στον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΑΣΔΜΗΠ)

  Ομάδα Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος συνέταξε αυτοβούλως μια εκτενή μελέτη σχετικά με τον ρόλο του Μηχανικού Περιβάλλοντος στις μελέτες Δημοσίων Έργων και σχετική αναφορά γίνεται και στην ακόλουθη ιστοσελίδα του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης (πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της μελέτης υπάρχει μέσω της ίδιας ιστοσελίδας):
  http://www.teetak.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=198:epaggelmatikamixanikwnperivalontos&catid=59:omadesergasias&Itemid=128
  Επίσης, ως ένδειξη της άποψης που επικρατεί στο εξωτερικό για την φύση του επαγγέλματος του Μηχανικού Περιβάλλοντος, παραθέτω κείμενο από την ιστοσελίδα http://careers.stateuniversity.com:

  ‘Environmental engineers are qualified to work on a variety of serious environmental issues. For example, they can design municipal water supply and industrial wastewater treatment systems; assess recycling and reclamation processes; conduct hazardous waste management studies; and consult on the environmental effects of various construction projects. They may be required to inspect and evaluate industrial and municipal facilities and programs to assess their compliance with environmental regulations. They may work with environmental scientists, planners, hazardous waste technicians, engineers, and other specialists to address environmental problems.
  On a larger scale, environmental engineers work on global issues such as the problem of acid rain, global warming, air and water pollution, and ozone depletion. They may prepare, review, and revise environmental regulations and recommendation reports and monitor the progress of certain environmental programs. They also advise industries and government agencies about the efficacy of environmental policies and standards. The majority of environmental engineers work for architectural and engineering firms and consult on the environmental impact of large construction projects. The second-largest concentration of environmental engineers work for state and local governments.’

  Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχει αναφορά για το μέλλον του Μηχανικού Περιβάλλοντος:

  ‘The job outlook for environmental engineers is very favorable, as growth for this field is expected to increase much faster than the average through 2014. The demand will increase because businesses need to comply with stringent and complicated environmental regulations. Companies will also want to formulate a plan to prevent future environmental problems, which will further spur demand for qualified environmental engineer.’

  Ή όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών (http://www.bls.gov):
  ‘Environmental engineers use the principles of biology and chemistry to develop solutions to environmental problems. They are involved in water and air pollution control, recycling, waste disposal, and public health issues. Environmental engineers conduct hazardous-waste management studies in which they evaluate the significance of the hazard, advice on its treatment and containment, and develop regulations to prevent mishaps. They design municipal water supply and industrial wastewater treatment systems, conduct research on the environmental impact of proposed construction projects, analyze scientific data, and perform quality-control checks. Environmental engineers are concerned with local and worldwide environmental issues. Some may study and attempt to minimize the effects of acid rain, global warming, automobile emissions, and ozone depletion. They also may be involved in the protection of wildlife. Many environmental engineers work as consultants, helping their clients to comply with regulations, prevent environmental damage, and clean up hazardous sites.’
  Γιατί θα πρέπει να είμαστε δεκαετίες πίσω από τις εξελίξεις? Για πόσο θα είμαστε στο παρελθόν μην επιτρέποντας σε ειδικότητες που η ίδια η αγορά χρειάζεται και η ίδια η κοινωνία απαιτεί να ασκήσουν ελεύθερα και χωρίς εμπόδια το έργο τους?
  Εάν ουσιαστικά & πραγματικά προωθείτε την «Πράσινη Ανάπτυξη» θα δείτε τι ζητάμε και τι έχουμε και θα στηρίξετε το δίκαιο του αγώνα μας και των αιτημάτων μας.

  Σχόλιο by Θεοδώρα — 04/03/2011 @ 18:03

 39. Οι διαθέσεις, οι προθέσεις και κάποιες από τις θέσεις του υπουργού σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες των Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι θετικές και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Ωστόσο, από την πρώτη κιόλας ανάγνωση του σχεδίου, προκύπτουν ασάφειες που χρήζουν διευκρινίσεις, καθώς επίσης και άστοχες διατυπώσεις, που δημιουργούν την εντύπωση ότι το προεδρικό διάταγμα έχει γραφεί πρόχειρα και βιαστικά!Δεν αποτελεί δικαιολογία ότι πρόκειται για σχέδιο προεδρικού διατάγματος, καθώς όποιος έχει στοιχειώδεις γνώσεις της «νομοθετικής πρακτικής», κατανοεί ότι ελάχιστες θα είναι εν τέλει οι αλλαγές που θα γίνουν. Στα περισσότερα με κάλυψε ο κύριος Παπάζογλου Γιάννης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΔΜΗΠ και συμπληρωματικά μόνο θα ήθελα να αναφέρω τα εξής: Στο άρθρο 4 αναφέρεται ότι: «Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβάνουν επαγγελματική και επιστημονική ευθύνη υπογράφοντας παράλληλα ή από κοινού με άλλες ειδικότητες μηχανικών…». Θεωρώ ότι πρόκειται για άστοχη διατύπωση και δεν είναι αυτή βούληση του νομοθέτη. Άλλωστε υπογραφή «από κοινού» είναι αδόκιμος και νομικά αβάσιμος όρος. Καλύτερα θα ήταν να απαλειφθεί εντελώς τόσο το «παράλληλα» όσο και το «από κοινού». Επίσης στο ίδιο άρθρο πρέπει να προστεθεί στην παράγραφο «Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβάνουν την ευθύνη κατασκευής με τα αντίστοιχα δικαιώματα» η φράση «και να εγγράφονται στις αντίστοιχες Κατηγορίες Μελετών Δημοσίων Έργων του ΜΕΚ και του ΜΕΕΠ», διαφορετικά θα είναι δώρον άδωρο για τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος.Τέλος, εγκυμονεί κινδύνους η ασάφεια του άρθρου 1 δηλαδή ότι «οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος δύνανται να απασχολούνται σε όλο το φάσμα του γνωστικού τους αντικειμένου» και επομένως ο ως άνω ορισμός πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί κατά το δυνατόν.
  Γιάννης Ευαγγέλου,
  Νομικός

  Σχόλιο by Γιάννης Ευαγγέλου — 04/03/2011 @ 23:07

 40. Το Προεδρικό Διάταγμα θα έπρεπε να κατοχυρώνει ουσιαστικά τα επαγγελματικά μας δικαιώματα και να μην είναι δεκτικό σε μελλοντικές παρερμηνείες από συντεχνιακά συμφέροντα και μη.Οι περισσότερες εκφράσεις που περιγράφουν τους τομείς απασχόλησης των Μηχανικών Περιβάλλοντος διακρίνονται από ασάφεια και γενικότητα.
  - αναφέρεστε σε “ισότιμο και αντίστοιχο Τμήμα που τυχόν ιδρυθεί ή αναγνωρισθεί στο μέλλον από το Κράτος….’. Γιατί δεν αναφέρεστε σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος? Ήδη πολλές άλλες ειδικότητες διεκδικούν τον τίτλο του Μηχανικού Περιβάλλοντος χωρίς να έχουν φοιτήσει σε αντίστοιχο Τμήμα.
  - Η έκφραση “παράλληλα και από κοινού” είναι πολύ γενική. Ζητάμε σωστή διατύπωση που δεν θα αφήνει αμφιβολίες για το δικαίωμα υπογραφής μας στις αντίστοιχες μελέτες.
  - Τι ακριβώς εννοείτε με την λέξη “συμβολή’..? Πολλοί είναι οι συμβάλλοντες αλλά λίγοι οι αποφασίζαντες και οι υπεύθυνοι. Θέλουμε ξεκάθαρο δικαίωμα και όχι μια επανάληψη του τι συμβαίνει τώρα: Να συμβάλλουμε τα μέγιστα και να έχουμε τα δικαιώματα και τις απολαβές που έχουν τα παιδιά για τα θελήματα.Επιτέλους, θέλουμε μία δίκαιη αντιμετώπιση, είμαστε επιστήμονες και δεν θα ανεχτούμε άλλο την κοροϊδία.
  - Όταν μιλάτε για “διευρυμένο ΤΕΕ” που θα καθορίζει το φάσμα και τα όρια Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης των Μηχανικών Περιβάλλοντος, για εμάς δεν είναι αποδεκτό!Δηλαδή εσείς γράφετε τις γενικότητες και τις αερολογίες και θα έρθει μετά το Διευρυμένο/Συντεχνιακό ΤΕΕ και θα μας ορίσει τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να υπογράφουμε? Όχι, δεν είναι αρκετή η συμβολή σας αυτή, απαιτούμε πολύ καλύτερα από αυτά που ουσιαστικά προτίθεστε να μας δώσετε.

  Σχόλιο by Dora — 05/03/2011 @ 11:30

 41. Διαβάζοντας το σχέδιο Προεδρικό διατάγματος το οποίο αναρτήσατε στην σελίδα opengov παρατήρησα ότι πρόκειται για μια πρώτη προσπάθεια ένταξης του Μηχανικού Περιβάλλοντος στην αγορά εργασίας, δυστυχώς όμως, κατά την γνώμη μου πάντα, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Μετά από 5 χρόνια σπουδές, 2 μεταπτυχιακά και αυτή την στιγμή υποψήφιος διδάκτωρ, και από επιλογή αλλά και επειδή ουσιαστικά ο ρόλος μου στην αγορά εργασίας σαν Μηχανικός Περιβάλλοντος είναι διακοσμητικός, μπορώ να πω ότι δεν με εκπλήσσει καθόλου το κείμενο το οποίο διάβασα. Το συγκεκριμένο κείμενο κινείται, μόνο σε ένα πρώτο Gestalt, ενώ δεν εμβαθύνει ούτε προσπαθεί να αναζητήσει, να γνωρίσει και στην συνέχεια να λύσει τα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο «επάγγελμα». Η πάγια τακτική, η οποία μας έχει φτάσει στην δυσμενή θέση στην οποία βρισκόμαστε, είναι η αναβλητικότητα και η προσπάθεια αποφυγής των προβλημάτων. Φυσικά σαν προπτυχιακός φοιτητής και χωρίς να έχω γνωρίσει την αγορά εργασίας, θα είχα διαφορετική γνώμη διαβάζοντας αυτό το κείμενο, αλλά δυστυχώς τώρα δεν έχω αυτή την πολυτέλεια. Μέχρι στιγμής, οι περισσότεροι απόφοιτοι αναγκάζονται ή να φύγουν εξωτερικό ή να κάνουν κάποιο μεταπτυχιακό-διαδακτορικό (καλή ώρα) ή να δουλέψουν σε κάποιο γραφείο-εταιρία σε διαφορετικό αντικείμενο (εργοδηγοί κλπ). Οι μόνες προσπάθειες, που έχω δει μέχρι στιγμής, είναι των καθηγητών του τμήματος (χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα καθώς οι ίδιοι είναι είτε Πολιτικοί Μηχανικοί είτε Χημικοί Μηχανικοί και το κύριο ενδιαφέρον τους είναι αν το τμήμα θα ακολουθήσει τα αχνάρια των Πολιτικών Μηχανικών ή των Χημικών Μηχανικών και ποια μέλη ΔΕΠ θα διορίσουν) και τώρα η δική σας. Σχεδόν 10 χρόνια μετά από τους διθυράμβους που ρητόρευαν στα πρώτα μαθήματα του τμήματος οι καθηγητές για την «σχολή του μέλλοντος» και για την σωστή επιλογή μας να σπουδάσουμε στο αντικείμενο, μπορώ να σας διαβεβαιώσω για το αντίθετο. Διαβάζοντας το σχέδιο ΠΔ έχω να κάνω τις παρακάτω παρατηρήσεις-σχόλια, στις οποίες, αν έχετε την ευχέρια χρόνου, παρακαλώ απαντήστε μου.
  - Ποίος είναι ο προφανής λόγος σπατάλης μεγάλου κεφαλαίου του Ελληνικού λαού σε μια σχολή, η οποία λόγω των καταστάσεων, μπορεί να προσφέρει ελάχιστα στην Ελληνική αγορά εργασίας και στους απόφοιτούς της; Από την στιγμή που όλες οι υπόλοιπες πολυτεχνικές σχολές αλλά και πανεπιστημιακά τμήματα και τμήματα ΤΕΙ με ειδίκευση σχετική με το περιβάλλον μπορούν, ως έχει η κατάσταση, να ανταποκριθούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Μήπως, τελικά έκανα λάθος που ακολούθησα ένα πρόγραμμα σπουδών με περισσότερα από 60 μαθήματα και τουλάχιστον 25 υποχρεωτικά εργαστήρια, αφού θα μπορούσα με λιγότερά μαθήματα και σε λιγότερα χρόνια, να έχω ακριβώς τα ίδια δικαιώματα;
  - Για ποιο ακριβώς λόγο, ονομαζόμαστε Μηχανικοί (εκτός του ότι οι γονείς μου τουλάχιστον, είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν κάθε μήνα ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό στο ταμείο μου –Τσμέδε- ) από την στιγμή που δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ως Μηχανικοί και συνεπώς είναι δύσκολο να έχουμε και τις απολαβές ενός μηχανικού. Θεωρητικά, από την στιγμή που ονομαζόμαστε μηχανικοί και έχουμε σπουδάσει 5 χρόνια να έχουμε κάποια εξειδίκευση, που δεν έχουν λάβει άλλοι μηχανικοί ή απόφοιτοι Πανεπιστημίων-ΤΕΙ, την οποία θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί η αγορά εργασίας, αλλά αντί για αυτό οι γνώσεις που παίρνουμε δεν έχουν κανένα αντίκρισμα.
  - Νομίζω πως είναι λίγο δύσκολο το ΤΕΕ να καταλάβει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος, αφού ενδεικτικά οι Πολιτικοί Μηχανικοί που εγγράφονται σε ένα μόνο χρόνο στο ΤΕΕ είναι περισσότεροί από όλους τους πτυχιούχους Μηχανικούς Περιβάλλοντος που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Συνεπώς καταλαβαίνεται ότι η εκπροσώπηση των δικαιωμάτων των ΜΗΠΕΡ δεν έχει την βαρύτητα που της αρμόζει.
  - Τέλος, ελπίζω να υπάρξει κάποια αλλαγή στο σχέδιο ΠΔ το οποίο προτείνεται και ως Μηχανικός Περιβάλλοντος να αποκτήσω δικαιώματα αντίστοιχα των γνώσεων μου και όχι δικαιώματα «παράλληλα ή από κοινού με άλλες ειδικότητες μηχανικών» όπως αναφέρεται. Θα επιθυμούσα βέβαια ριζικές αλλαγές στην τριτοβάθμια, και όχι μόνο, εκπαίδευση και στον τρόπο λειτουργίας του ΤΕΕ, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Αυτό που προέχει είναι να μην χρειαστούν να περάσουν 20 χρόνια, όπως συνέβη στην περίπτωση των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, για να αποκτήσω σαν Μηχανικός και εγώ κάποια στοιχειώδη δικαιώματα.
  Τέλος ελπίζω να μου δώσετε την δυνατότητα να μείνω και να παλέψω στον τόπο μου για ένα καλύτερο μέλλον και να μην χρειαστεί να ακολουθήσω και εγώ την πορεία πολλών συναδέλφων μου και να «εγκατασταθώ» μόνιμα σε κάποια άλλη χώρα, στην οποία τα αυτονόητα παραμένουν αυτονόητα.
  Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, και συγχωρέστε την χροιά της έκφρασης μου, αλλά τώρα είναι η στιγμή να παλέψω για ότι νομίζω, και για ότι με έχετε διδάξει, πως είναι σωστό, αλλά δυστυχώς από την εμπειρία μου, στην Ελλάδα για να σε ακούσουν ή πρέπει να γνωρίζεις κάποιον ή πρέπει να φωνάξεις δυνατά μέχρι κάποιος που έχει αυτιά να σε ακούσει…

  Με εκτίμηση

  Σχόλιο by Σπύρος — 09/03/2011 @ 23:41

 42. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

  Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. (φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως ) ίδρυσης η σχολή μας έχει ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με: τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του Περιβάλλοντος, την εκπόνηση η τον έλεγχο προγραμμάτων διαχείρισης φυσικών η ανθρωπογενων περιβαλλοντικών συστημάτων καθώς επίσης και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων η άλλων δραστηριοτήτων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία . Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος απασχολείται σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αυτοδύναμα η σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες Μηχανικών , σε θέματα της επιστήμης του , καθώς επίσης και στην εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής .
  Η Μηχανική του Περιβάλλοντος ως επιστημονικός τομέας έχει πάρει την μορφή που έχει σήμερα στα διάφορα πανεπιστήμια του κόσμου κάτω από την πίεση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων . Η επικρατούσα λογική είναι ότι το Περιβάλλον δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ειδίκευση άλλης ειδικότητας Μηχανικού, αλλά απαιτεί μια εντελώς διαφορετική θεώρηση , διαφορετική αφετηρία προβληματισμού , σε μια συστηματική, διεπιστημονική, ολική αντιμετώπιση του θέματος της Ανάπτυξης , της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπου οι άλλες ειδικότητες μηχανικών συμμετέχουν με συγκεκριμένο και προκαθορισμένο ρόλο , στο βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο . Είναι μια αναγκαιότητα που την επιβάλλουν τα νέα δεδομένα , οι νέες προοπτικές : πληροφορική, βιοτεχνολογία , βιώσιμη ανάπτυξη , περιβαλλοντική ηθική , ενεργειακή “κρίση” , κλπ. Επομένως, διεκδικούμε την εγγραφή μας στο Τ.Ε.Ε. ως Μηχανικοί Περιβάλλοντος, τη δημιουργία δηλαδή ξεχωριστής κατηγορίας στο Τ.Ε.Ε. για τους απόφοιτους του τμήματος μας.

  Η κατάσταση που επικρατεί ως σήμερα δεν είναι η προβλεπόμενη σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και τις δυνατότητες που έχουμε σαν κατηγόρια μηχανικού
  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

  Όσον αφορά την υπάρχουσα κατάσταση στον ιδιωτικό τομέα ο Μη.Περ μπορεί σύμφωνα με την νομοθεσία του ΤΕΕ να υπογράψει και να εκπονήσει συγκεκριμένες μελέτες σύμφωνα με την τάξη του μελετητικού πτυχίου ( η οποία αναβαθμίζεται κάθε 3 χρόνια ) που κατέχει .

  Δημόσιος τομέας – Δημόσια έργα – μελέτες.

  Για την υπογραφή μελετών που αναφέρονται σε έργα δημοσίου ο ΜηΠερ οφείλει να περιμένει 4 χρόνια από την στιγμή κατοχύρωσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος .

  Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος από τις 27 συνολικά κατηγορίες κατέχει μόνο την τελευταία και έτσι οι απόφοιτοι μας δεν έχουν κανένα περιθώριο επιλογής άλλης κατηγορίας μελετών, στην ουσία εργάζονται με το 50% των δυνατοτήτων τους αφού δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μόνων περιβαλλοντικών μελετών και όχι σε κάποια άλλη δεύτερη κατηγόρια όπως χημικοτεχνικές, υδραυλικές μελέτες, που αποτελούν βασικό αντικείμενο στο πρόγραμμα σπουδών μας.
  Τη στιγμή που η κατηγόρια 27 δίνεται για επιλογή από οποιαδήποτε κατηγόρια μηχανικού χωρίς να γίνεται κάποιος έλεγχος από τα αρμόδια υπουργεία και το ΤΕΕ για το αν οι άλλες ειδικότητες μηχανικών έχουν πραγματικά την γνώση να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν το κρίσιμο θέμα του Περιβάλλοντος.

  Διεκδικούμε (έχοντας τη γνώση σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της σχολής μας) συμπορευόμενοι πάντα με τους διπλωματούχους Μηχανικούς Περιβάλλοντος εκτός από τις Περιβαλλοντικές Μελέτες (Π27) συγκεκριμένα τις παρακάτω κατηγορίες μελετών Δημοσίου Τομέα :
  10.Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
  11. Μελέτες Λιμενικών Έργων .
  13.Μελετες Υδραυλικών Έργων (Εγγειοβελτικων Έργων , Φραγμάτων , Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων).
  17.Χημικες Μελέτες και Έρευνες.
  18.Χημικοτεχνικες Μελέτες .
  20. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές και Υδρογεωλογικες και Γεωφυσικές .
  23.Μελετες Γεωργικές (Γεωργοικονομικες – Γεωργοτεχνικες Εγγείων Βελτιώσεων , Γεωργοκτηνοτροφικου Προγραμματισμού , Γεωργοκτηνοτροφικων Εκμεταλλεύσεων).
  24.Μελετες Δασικές (Διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκότοπων , δασοτεχνικης διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων , αναδασώσεων , δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων).
  25. Μελέτες φυτοτεχνικης διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πράσινου.
  Οι διεκδικήσεις μας συνδέονται άμεσα με το επιστημονικό υπόβαθρο που προσφέρει το τμήμα μας και το πρόγραμμα σπουδών της. Η προσφορά των διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος μπορεί να αποδώσει και να συμβάλλει καθοριστικά στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Όμως οι πολύ περιορισμένες αρμοδιότητες που έχουμε λόγω της μη κατοχύρωσης των παραπάνω κατηγοριών μας κρατά αδρανείς σε σχέση με αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε με βάση την επιστημονική μας κατάρτιση.

  Το κείμενο αυτό είναι σαφώς βελτιωμένο σε σύγκριση με αυτό που είχε περάσει από το ΣΑΠΕ, καθώς αναφέρει ρητά ότι καταργεί την τετραετία αναμονής για την υπογραφή Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μόνο για τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος, αναφέρει ότι σαν μηχανικοί μπορούμε να κατασκευάσουμε.
  Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι οι κατηγορίες που αναφέρεται ρητά ότι μπορεί να εκπονήσει ένας διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος είναι οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι Χημικοτεχνικές Μελέτες, ενώ για όλες τις υπόλοιπες αναφέρεται η λέξη συμβάλλουν. Προτείνουμε συμπόρευση με το σύλλογο Αποφοίτων για την πίεση μέσω των αρμόδιων φορέων έτσι ώστε το κείμενο να αλλάξει και να αναφέρει ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι μπορούμε να εκπονήσουμε και τις υπόλοιπες κατηγορίες εξ’ ολοκλήρου.

  Σύλλογος Φοιτητών Μηχανικών Περιβάλλοντος

  Σχόλιο by Σύλλογος Φοιτητών Μηχανικών Περιβάλλοντος — 10/03/2011 @ 18:06

 43. Πιστεύω πως η ουσία του σχεδίου ΠΔ συνοψίζεται στο άρθρο 2.
  » Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, μελετών και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγελματος που απονέμεται από το διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο γΕλλάδος».
  Μετά λοιπόν από πέντε έτη σπουδων, το Υπουργείο Παιδείας και η πολιτεία γενικότερα, αρνούνται να δώσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στους ΜΗ.ΠΕΡ και εκχωρούν αυτό το δικαίωμα στο Τεχνικό Επιμελητήριο, το οποίο εγώ θα παραλήληζα με επαγγελματικό σωματείο των Πολιτικών Μηχανικών.
  Το Τεχνικό επιμελητήριο, που η πλειοψηφία των μελών του είναι Πολιτικοί Μηχανικοί, δικαιολογημένα κόπτεται για τα δικά τους δικαιώματα, αφήνοντας τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος και άλλους Μηχανικούς, στην ουσία χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, ή στην καλύτερη περίπτωση με «παράλληλα» δικαιώματα.
  Επειδή λοιπόν εμείς δεν σπουδάσαμε σε Πολυτεχνείο ή Πανεπιστήμιο ιδιοκτησίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου, αλλά σε κρατικό ίδρυμα κατώ από την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας,
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΑΙ:
  i. Στο άρθρο 3 «οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος με βάση τα προσόντα τους παράλληλα ή από κοινού με άλλους μηχανικούς και επιστήμονες δύνανται να ασκήσουν επαγγελματικές δραστηρηότητες…», να διαγραφούν οι λέξεις παράλληλα ή από κοινού.
  ii. Οι ίδιες λέξεις να διαγραφούν και στο άρθρο 4 » Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβάνουν επαγγελματική και επιστημονική ευθύνη, υπογράφοντας παράλληλα ή από κοινού με άλλες ειδικότητες μηχανικών…
  iii. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος, όντας περισσότερο γνώστες των προβλημάτων σε σχέση με το περιββάλον, να μπορούν άμεσα να ασκήσουν τα καθήκοντα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος χωρίς να απαιτείται πολυετής προϋπηρεσία στον κατασκευαστικό τομέα ( Δηλαδή σε Πολιτικό Μηχανικό).
  iv. Αν το Υπουργείο Παιδείας και η Πολιτεία γενικότερα δεν μας θεωρούν παράρτημα κάποιας άλλης ειδικότητας Μηχανικών,
  ας αξιολογήσουν τα τεκταινόμενα παγκοσμίως σε σχέση με το περιββάλον και την συνδρομή των Μηχανικών Περιβάλλοντος σε αυτά, και ας αναθεωρήσουν έστω και την τελευταία στιγμή της αποφάσεις τους, για το καλό της χώρας και του περιβάλλοντος γενικότερα.

  Σχόλιο by Αποστόλης — 13/03/2011 @ 15:41

 44. Θεωρώντας ότι οι νόμοι αποτυπώνουν την λογική και κατοχυρώνουν επαγγελματικά δικαιώματα για τη συνεισφορά του καθένα σε αυτό το κράτος, θα ήθελα να εκφράσω τις απόψεις μου με ερωτήσεις παρά με επιχειρήματα.
  -Θα πρέπει ο Μηχανικός Περιβάλλοντος παράλληλα ή από κοινού με άλλες ειδικότητες να ασχοληθεί με έργα – μελέτες που έχουν σχέση με τη στατικότητα κτηρίων ναι ή όχι; Θα πρέπει έργα ή μελέτες για την προστασία του περιβάλλοντος να γίνονται παράλληλα ή από κοινού με κάποιες ειδικότητες ή μόνο από τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος;
  -Σε ένα επιστημονικό πρόβλημα εν τέλει ποια; άποψη πρέπει να υπερισχύει, των πολλών ή του ειδήμονος; Ένα όμως είναι το σίγουρο ότι σε έργα – μελέτες για το περιβάλλον ο ειδήμων μηχανικός είναι ο Μηχανικός Περιβάλλοντος.-
  -Είναι δίκαιο να υπάρχούν 10 ταχυτήτων μηχανικοί, ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα σε ένα ενιαίο ΤΕΕ;

  Υ.Γ. Ελπίζω η διαβούλευση να έχει ουσιαστικό χαρακτήρα και όχι τυπικό

  Ευχαριστώ για το χρόνο σας

  Σχόλιο by Τζαγκαρουλάκης Ιωάννης — 14/03/2011 @ 19:31

 45. Στην πλειοψηφία τους οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος, μάλιστα έχοντας μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό, ετεροαπασχολούνται ή απασχολούνται μερικώς ή βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία. Με το προτεινόμενο Σχέδιο Π.Δ. η κατάσταση αυτή δεν αναμένεται να αλλάξει προς το καλύτερο, καθώς δεν υπάρχει ρητή αναγνώριση των σχετικών επαγγελματικών δικαιωμάτων. Το Σχέδιο Π.Δ. αφήνει αδικαιολόγητα ασάφειες, μεταθέτοντας την ευθύνη στο «Διευρυμένο ΤΕΕ». Έστω και τώρα, όμως, δώστε αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα και πραγματικά επαγγελματικά δικαιώματα στις νέες ειδικότητες, οι οποίες έχουν τόσα να προσφέρουν!
  Ερωτώ και εγώ με τη σειρά μου, εάν όχι τα διδασκόμενα μαθήματα, τότε τι δίνει τα επαγγελματικά δικαιώματα; Σας παραπέμπω στο βιβλίο με τίτλο: «Διεκδίκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Περιβάλλοντος», Εκδότης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ISBN 978-960-88663-2-4), που είναι διαθέσιμο στο http://www.teetak.gr/images/stories/omades_ergasias/oeenvornmentengineers.pdf, όπου γίνεται εκτενής αναφορά σε διάφορες κατηγορίες μελετών, οι οποίες αποτελούν βασικό γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα διδασκόμενα μαθήματα και θα έπρεπε να μπορούν να υπογράφονται από τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος. Αναλύεται επίσης και το φαινόμενο αποκλεισμού μας από το Μητρώο Εργοληπτών και Κατασκευαστών (ΜΕΚ). Σημειώνεται ότι το βιβλίο γράφτηκε μελετώντας τους οδηγούς σπουδών των 2 τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος καθώς και του συνόλου των τμημάτων Μηχανικών άλλων ειδικοτήτων.
  Θα ήθελα επίσης να επισημάνω τα εξής:
  1. Σε ό,τι αφορά τις υδραυλικές μελέτες (Κατηγορία 13) είναι άδικη η μεταχείριση των Μηχανικών Περιβάλλοντος που έχουν παρακολουθήσει πληθώρα υδραυλικών μαθημάτων, τα οποία κατοχυρώνουν την υπογραφή της κατηγορίας 13, την οποία άλλωστε επιτρέψατε παλιότερα στους πρώτους αποφοίτους της σχολής μας (!)
  2. Για τις περιβαλλοντικές μελέτες, θα συμφωνήσω ότι είναι απαράδεκτο που το δικαίωμα υπογραφής περιβαλλοντικών μελετών το έχει οποιαδήποτε ειδικότητα (μηχανικού ή μη) που έχει κάποιο master στο περιβάλλον! Δίνει σε ένα Μηχανικό Περιβάλλοντος το master επαγγελματικά δικαιώματα (υπογραφή άλλων κατηγοριών μελετών); Αυτή η κατάσταση πρέπει επιτέλους να αλλάξει!…
  3. Οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος πληρούν τις προϋποθέσεις για την εγγραφή τους στο Μ.Ε.Κ. σε κατηγορίες σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο, όπως προανέφεραν διάφοροι συνάδελφοι.
  4. Σε ό,τι αφορά τέλος την Εκπαίδευση θα πρέπει να επιλυθούν τα ακόλουθα:
  o οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος αποκλείονται ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό από οποιοδήποτε φορέα σχετικό με την περιβαλλοντική εκπαίδευση (π.χ. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που στελεχώνονται μόνο από μόνιμους εκπαιδευτικούς)
  o οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος αποκλείονται από τα σχολεία όλων των βαθμίδων! Αποκλείστηκαν φέτος από τις αιτήσεις για τα δημοτικά παρόλο που υπήρξε εγκύκλιος που έλεγε ότι θα μπορούν να διδάξουν συγκεκριμένα μαθήματα και οι καθηγητές ειδικοτήτων, αποκλείονται ως μόνιμοι (δεν μπορούν να δώσουν γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ), αλλά στην πράξη αποκλείονται και ως αναπληρωτές, καθώς δεν υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα που να τους ανατίθενται αλλά και επειδή τα (επιλογής ή ειδικότητας) μαθήματα που τους ανατίθενται τα αναλαμβάνουν από κοινού με άλλες ειδικότητες π.χ. Γεωπόνους, Χημικούς Μηχανικούς.

  Σχόλιο by Μηχανικός Περιβάλλοντος — 14/03/2011 @ 19:43

 46. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ αφού έλαβε υπόψη το σχέδιο του Π.Δ. που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Περιβάλλοντος, προτείνει τις παρακάτω τροποποιήσεις. Επίσης ζητά συνάντηση για το θέμα αυτό με τον υφυπουργό κ. Ιωάννη Πανάρετο.

  Άρθρο 1
  Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος των τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος α) της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, β) του Πολυτεχνείου Κρήτης και γ) κάθε άλλου ισότιμου και αντιστοίχου Τμήματος που τυχόν ιδρυθεί ή αναγνωρισθεί στο μέλλον από το Κράτος, καθώς και οι κατέχοντες ισότιμα και αντίστοιχα διπλώματα Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, νομίμως αναγνωρισμένα, στην Ελλάδα, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους επιτρέπεται να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα του Μηχανικού Περιβάλλοντος.

  Άρθρο 2
  Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, σύνταξη μελετών, επίβλεψη, παραλαβή έργων και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

  Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος διπλωματούχων του παρόντος, εκδοθείσες νομίμως πριν τη δημοσίευση αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν.

  Άρθρο 3
  Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος με βάση τα προσόντα τους επιτρέπεται να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα του Μηχανικού Περιβάλλοντος τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα στα εξής πεδία:

  1. Διαχείριση Υδατικών Πόρων – Υδραυλική

  2. Υγρά απόβλητα – Ρύπανση υδάτων

  3. Στερεά και επικίνδυνα απόβλητα – ρύπανση εδαφών.

  4. Ποιότητα Αέρα και Κλιματική Αλλαγή,

  5. Βιομηχανία και Περιβάλλον,

  6. Κτίρια – Ενέργεια και Περιβάλλον,

  7. Υποδομές και Περιβάλλον

  όσον αφορά σε σχεδιασμό, εκπόνηση μελετών, επιβλέψεων, κατασκευών, διαχείριση, λειτουργία, μέτρηση και παρακολούθηση και παραλαβή, έλεγχο ποιότητας, συστημάτων περιβάλλοντος, εγκαταστάσεων προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος με κοινωνικούς, οικονομικούς, επιστημονικούς και τεχνικούς όρους αειφορίας.

  Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί περιβάλλοντος επιτρέπεται να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα του Μηχανικού Περιβάλλοντος και να ασχολούνται με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  8. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση και ειδικότερα όσον αφορά στην εκπόνηση μελετών, επιβλέψεων και κατασκευών στα κάτωθι:

  - Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  - Διαχείριση και προστασία παράκτιων περιοχών

  - Σχέδια δράσης για την προστασία της ατμόσφαιρας

  - Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών

  - Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Πληροφορίας

  - Μελέτες στρατηγικής για την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος

  - Νομοθεσία περιβάλλοντος

  - Στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

  - Μελέτες διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

  - Προγράμματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης (Local Agenda 21, Habitat Agenda)

  - Περιβαλλοντικός σχεδιασμός φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

  - Δημόσια υγιεινή

  - Εξοικονόμηση ενέργειας

  - Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

  - Παραγωγή ενέργειας από στερεά απόβλητα (θερμική επεξεργασία, αναερόβια επεξεργασία), Χ.Υ.Τ.Α. (βιοαέριο) και υγρά απόβλητα

  - Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης φορέων και πολιτών

  - Εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για αποδοχή περιβαλλοντικών μέτρων και πολιτικών

  - Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε περιβαλλοντικά προγράμματα

  - Επιμόρφωση φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα

  9. Περιβαλλοντική Αξιολόγηση και Έλεγχος και ειδικότερα όσον αφορά σε:

  - Περιβαλλοντική αδειοδότηση τεχνικών έργων, κτιρίων προγραμμάτων και σχεδίων

  - Ειδικά θέματα εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Θόρυβος, Δονήσεις, Αέρια ρύπανση, Οπτική παρείσδυση

  - Έλεγχος συμμόρφωσης με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία

  - Δημόσια υγιεινή και ανάλυση επικινδυνότητας

  - Διαμόρφωση περιβαλλοντικών δεικτών

  - Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου και διαχείρισης (Eco audit, ISO 14000, EMAS κτλ )

  - Εκτίμηση του περιβαλλοντικού κόστους και οικονομική αξιολόγηση των φυσικών πόρων

  - Τεχνικο-οικονομική ανάλυση έργων προστασίας περιβάλλοντος

  - Εφαρμογές τεχνολογιών αντιρρύπανσης

  - Μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων και παρακολούθηση επιπτώσεων (Monitoring)

  Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος με βάση τα προσόντα τους, ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα του Μηχανικού Περιβάλλοντος ασχολούμενοι:

  - Στη διοίκηση και στελέχωση υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και Διεθνών Οργανισμών, που σχετίζονται με σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης και εν γένει διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών και βιομηχανικών έργων που αφορούν με το αντικείμενο αυτό.

  - Στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης, αποκατάστασης και εν γένει διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών και βιομηχανικών έργων που αφορούν το περιβάλλον, δηλαδή εκπόνηση μελετών, επιβλέψεων και κατασκευών.

  - Στην εκπόνηση και/ή τον έλεγχο μελετών διαχείρισης, προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ως και την υλοποίηση αυτών, αναλαμβάνοντας την ευθύνη κατασκευών των.

  - Σε εκπαιδευτικά, ερευνητικά και συμβουλευτικά καθήκοντα σε θέματα περιβάλλοντος στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα.

  Άρθρο 4
  1) Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβάνουν επαγγελματική και επιστημονική ευθύνη υπογράφοντας αυτόνομα ή σε συνεργασία σύμφωνα με τον νόμο μελέτες ή και αναλαμβάνοντας τις κατασκευές, τόσο για δημόσια έργα όσο και για τα ιδιωτικά έργα και να εγγράφονται στις αντίστοιχες Κατηγορίες του Μητρώου Μελετητών, του ΜΕΚ και του ΜΕΕΠ στις κάτωθι κατηγορίες:

  - «Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, επιβλέψεις και κατασκευές» και συγκεκριμένα:

  • τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, επιβλέψεις και κατασκευές και άλλων δραστηριοτήτων.

  • τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές.

  • τις μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος (π.χ. διαχείρισης ατμόσφαιρας, αερίων αποβλήτων, διαχείρισης υδάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων, απορριμμάτων, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, θορύβων δονήσεων και κραδασμών, βιοτόπων, οικοτόπων, ευαίσθητων οικοσυστημάτων και γενικότερα συνόλων ή στοιχείων φύσης).

  • τις μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές αποκατάστασης περιβάλλοντος και ρυπασμένων αποδεκτών (π.χ. επιφανειακών και υπογείων υδάτων, εδάφους).

  • Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος εκπονούν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ιδιωτικά έργα και για δημόσια έργα σύμφωνα με τα όσα ο νόμος ορίζει ως και επιβλέψεις και κατασκευές ή δραστηριότητες, αμέσως μετά τη λήψη της Άδειας Άσκησης του επαγγέλματός τους.

  - «Μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές Χημικών Διεργασιών» όσον αφορά σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών, υγρών και αερίων βιομηχανικών αποβλήτων, επεξεργασίας και ποιότητας ύδατος, αστικών λυμάτων και στερεών και επικινδύνων αποβλήτων απορριμμάτων και συγκεκριμένα την α) εκπόνηση πραγματογνωμοσυνών, β) εκπόνηση και επίβλεψη εκτέλεσης μελετών και γ) υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης που αφορούν τις συγκεκριμένες χημικές εγκαταστάσεις.

  Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος μπορούν να συμβάλουν σε μελέτες εγκαταστάσεων υγιεινής και ασφάλειας εργασιακών χώρων που έχουν σκοπό την προστασία από κινδύνους δηλητηρίασης ή μόλυνσης.

  - Μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων

  - «Μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων»

  - «Μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές διαχείρισης στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων»

  - «Μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές Υδραυλικών Έργων που αφορούν Έργα Ύδρευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού, Συλλογή – Επεξεργασία – Διάθεση Αποβλήτων και Ομβρίων Υδάτων

  - Σε «Υδρογεωλογικές Μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές»,

  - Σε «Μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου»,

  - Σε «Μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές έργων Υποδομών, όπως συγκοινωνιακά έργα και λοιπά», οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος μπορούν να συμβάλουν όσον αφορά στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, στην αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος συγκοινωνιακών έργων, μελέτες θορύβου, αέριας ρύπανσης.

  - Σε «Γεωτεχνικές Μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές και Έρευνες»,
  οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος μπορούν να συμβάλουν όσον αφορά στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, στην αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος για την αποκατάσταση υπαρχόντων χώρων διάθεσης απορριμμάτων (ΧΔΑ) (Θεμελίωση, ορύγματα, αναχώματα, στεγάνωση, κάλυψη).

  - Σε «Μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές Διαχείρισης Υδατικών Πόρων»

  - Σε «Μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας»

  - Σε «Στατικές Μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές τεχνικών Έργων που αφορούν Έργα Ύδρευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού, και Υγρών Αποβλήτων Συλλογή – Επεξεργασία – Διάθεση Αποβλήτων και Ομβρίων Υδάτων»

  - Σε «Μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές Ενεργειακών Έργων»

  - Σε «Ενεργειακές Μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές Κτιριακών Έργων»

  - Σε «Χημικές μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές και Έρευνες»

  - Σε «Μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων»

  - Σε Υπηρεσίες Διοίκησης Τεχνικών Έργων

  2) Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβάνουν την ευθύνη κατασκευής με τα αντίστοιχα δικαιώματα και να εγγράφονται στις αντίστοιχες Κατηγορίες Μελετών Δημοσίων Έργων του ΜΕΚ και του ΜΕΕΠ:

  Έργα καθαρισμού και επεξεργασίας Νερού, Υγρών και Στερεών και Αέριων Αποβλήτων καθώς και προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος, ως και όλων των άλλων προαναφερθέντων στα προηγούμενα άρθρα του παρόντος.

  3) Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος με βάση τα προσόντα τους δύνανται να ασκούν καθήκοντα:

  • επιθεωρητών περιβάλλοντος στη δημόσια διοίκηση, και ΟΤΑ,

  • ερευνητών σε ερευνητικά κέντρα σε ΑΕΙ, επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα και οργανισμούς,

  • επιθεωρητών ελέγχου ποιότητας της ατμόσφαιρας και εφαρμογής της συνθήκης του Κυότο.

  • υπεύθυνων τήρησης περιβαλλοντικών όρων και διαχείρισης περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις, και

  • Ενεργειακοί επιθεωρητές

  • τεχνικών ασφαλείας.

  • Εκπαιδευτικών στην 1ο-βαθμία και στην 2ο-βάθμια εκπαίδευση

  • Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος δύναται να ασκούν καθήκοντα Συμβούλων Μεταφοράς Επικινδύνων Υλικών (Εμπορευμάτων ή Αποβλήτων).

  Άρθρο 5
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

  Σχόλιο by Κων/νος Ουζούνης, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ — 15/03/2011 @ 08:47

 47. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΧΑΝΙΑ
  Τηλ.(2821)0 37781 / Fax: (2821)0 37846
  Aπόσπασμα ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
  Της 25ης Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος
  Συν. 25η /11-3-2011
  Ημερομηνία: 11 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 π.μ.
  Tόπος: Χανιά, Αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος ΜΗ.ΠΕΡ.
  Παρόντες:
  Mέλη ΔΕΠ:
  1. Καρατζάς Γεώργιος, Καθηγητής, Πρόεδρος
  2. Διαμαντόπουλος Ευάγγελος
  3. Καλογεράκης Νικόλαος
  4. Μαντζαβίνος Διονύσιος
  5. Γιδαράκος Ευάγγελος
  6. Λαζαρίδης Μιχαήλ
  7. Καραφύλλης Ιάσωνας
  8. Ψυλλάκη Ελευθερία
  9. Παρανυχιανάκης Νικόλαος (προσήλθε στο 2ο θέμα)
  10. Τσουχλαράκη Ανδρονίκη

  Εκπρόσωποι ΕΕΔΙΠ ΙΙ 11. Παπαδοπούλου Αφροδίτη
  Εκπρόσωποι ΕΤΕΠ 12. Βαρουχάκης Εμμανουήλ
  Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών 13. Σαμιωτάκης Αντώνης (προσήλθε στο 2ο θέμα)
  14. Γιαννάκης Γιώργος
  15. Σαραντόπουλος Γιάννης
  Τσικνιά Μυρτώ (παρατηρητής)
  Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών
  16. Ζουριδάκη Μαρία
  17. Τσαγδής Χάρης
  18. Ντάνος Βαγγέλης
  19. Δημητριάδης Θανάσης
  20. Απέργη Μαρία
  21. Γιάτσιος Γιάννης
  22. Τετώρος Γιάννης
  23. Περράκη Μαρία
  24. Γκουντέλιας Δημήτρης
  25. Τάσσης Λάμπρος
  Τζίμας Γιώργος (παρατηρητής)
  Σπαής Γιώργος (παρατηρητής)

  Απόντες:
  Mέλη ΔΕΠ: Νικολαΐδης Νικόλαος(εκπαιδευτική Άδεια)
  Συνολάκης Κωνσταντίνος
  Οικονομόπουλος Αλέξανδρος(εκπαιδευτική Άδεια)
  Τσάνης Ιωάννης
  Παλαιολόγος Ευάγγελος
  Γκίκας Πέτρος
  Τσούτσος Θεοχάρης
  Κατσαούνης Αλέξανδρος
  Κολοκοτσά Διονυσία
  Βενιέρη Δανάη

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεωργία Πονηρίδου, Μόνιμη Διοικητική Υπάλληλος ΠΕ, με βαθμό Α’, Γραμματέας Τμήματος.

  Θέμα 2ο: Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
  Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι η Σύγκλητος στη συνεδρίαση 314/4-3-2011 εκφράζει τη στήριξή της στην διεκδίκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων από τους απόφοιτους Μηχανικούς Περιβάλλοντος . Στη συνέχεια καταθέτει Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος όπως συντάχθηκε σε συνεργασία με τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θράκης το οποίο θέτει προς συζήτηση. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και διευκρινήσεις και τελικά αποφασίζεται ομόφωνα το Σχέδιο ως εξής:
  http://www.enveng.tuc.gr/nea/neaprokhrykseis/200-2011-03-15-10-26-42.html

  Σχόλιο by Καρατζάς Γεώργιος, Πρόεδρος Τμήματος ΜΗΠΕΡ, Πολυτεχνείο Κρήτης — 15/03/2011 @ 12:29

 48. Απόφαση Δ.Σ. Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψήφιων Διδακτόρων Πολυτεχνείου Κρήτης

  Η θέσπιση επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι ένα ζήτημα το οποίο εκκρεμεί την τελευταία 15ετία, από την ίδρυση της σχολής έως σήμερα. Πάνω στο θέμα αυτό έχει φανεί ξεκάθαρα η προχειρότητα και η αναβλητικότητα με την οποία η Πολιτεία αντιμετωπίζει τα εκπαιδευτικά και εργασιακά ζητήματα που απορρέουν με την απόκτηση του πτυχίου, εξυπηρετώντας συντεχνιακά συμφέροντα και απαιτήσεις.
  Είναι τουλάχιστον παράλογο να έχουν μεσολαβήσει ήδη έντεκα γενιές αποφοίτων και να μην υπάρχει ρητή αναγνώριση των σχετικών επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Η απογοήτευση είναι διάχυτη πλέον καθώς οι περισσότεροι εκ των Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος που έχουν καταφέρει να βρουν δουλειά είναι είτε έρμαια των εργοδοτών τους, χωρίς να τηρούνται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είτε στην καλύτερη περίπτωση δεν εργάζονται στο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει με ότι συνεπάγεται αυτό για τον κοινωνικό ρόλο που καλούνται να αναλάβουν στην εποχή μας. Η επιβίωση στο χώρο της εργασίας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη με τα νέα μέτρα κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας καθώς και με την ουσιαστική κατάργηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των Διπλωματούχων ΑΕΙ μέσω της σύνταξης του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων.
  Από την άλλη πλευρά, αποτελεί καθήκον της πολιτείας και αναγκαιότητα για την κοινωνία η προστασία του περιβάλλοντος και η ορθολογική διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων. Αυτό επιτάσσει την άμεση δραστηριοποίηση των Μηχανικών Περιβάλλοντος που θα προέρχονται αποκλειστικά από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), και θα εργάζονται με σαφώς νομοθετημένο πλαίσιο επαγγελματικών δικαιωμάτων που θα βασίζεται στις γνώσεις, στα προσόντα και στις ικανότητες που αυτοί κατέχουν.
  Μέσα στο παραπάνω τοπίο ο Μηχανικός Περιβάλλοντος γίνεται θεατής ενός παζαριού που αφορά τη δυνατότητα ή μη άσκησης του επαγγέλματός του. Η τελευταία εξέλιξη με την προώθηση προς τη Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος που συνέταξε το Υπουργείο είναι το επιστέγασμα της κοροϊδίας που καλείται να υποστεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος, καθως δίνονται εν είδη χάρης μόλις δυο από τις οχτώ κατηγορίες μελετών που ο σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΑΣΔΜΗΠ) απαιτεί, ενώ δεν γίνεται αναφορά για το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών. Πρέπει να τονιστεί ότι οι απαιτήσεις αυτές δεν έχουν διατυπωθεί με συντεχνειακή λογική αλλά με μόνο σκοπό να υπάρχει ουσιαστικό αντίκρισμα των σπουδών και των επαγγελματικών δυνατοτήτων που πρέπει να έχει ένας απόφοιτος Μηχανικός Περιβάλλοντος.
  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω , σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα και οι Διπλωματούχοι της Σχολής Μηχανικού Περιβάλλοντος απαιτούν την τροποποίηση του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος σύμφωνα με τις αλλαγές που προτείνει ο ΠΑΣΔΜΗΠ (αναγνωρισμένος φορέας εκπροσώπησης και συλλογικό όργανο των Μηχανικών Περιβάλλοντος). Παράλληλα, ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προτείνει περαιτέρω προσθήκες και αλλαγές που θεωρούμε ότι απαιτούνται για την δίκαια και αξιοκρατική θέσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος. Επίσης, ζητούμε τη σύσταση επιτροπής που θα συμμετέχουν όλοι οι Σύλλογοι των Μηχανικών Περιβάλλοντος, με σκοπό τον καθορισμό μιας συνάντησης με τον υφυπουργό Παιδείας, κ. Πανάρετο. Τέλος, ζητάμε από την ΓΣΤ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης να συζητήσουν και να συνυπογράψουν το παρόν κείμενο.

  Σχόλιο by Σαραντόπουλος Γιάννης — 15/03/2011 @ 19:24

 49. Γεια σας, είμαι πρωτοετής στο τμήμα διαχείρισης περιβαλλοντος και φυσικων πορων με έδρα το Αγρίνιο, ένα τμήμα το οποίο με τα υπάρχον επαγγελματικά δικαιώματα που μας προσφέρει το πτυχίο μας η πιθανότητα να «βγούμε» και εμείς ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας είναι απειροελάχιστες. Ένα πτυχίο το οποίο το κατακτούμε με τεράστιο κόπο διότι έχουμε ένα οδηγό σπουδών ίσης σπουδαιότητας με αυτό του μηχανικού περιβάλλοντος στην Ξάνθη(αντιστοιχία κατά 90% και για τους περισσότερο δύσπιστους εδώ μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος με τα ελάχιστα επαγγελματικά δικαιώματα http://www.env.uoi.gr/stud_programmagr.html). Πήρα την απόφαση να γράψω εδώ όχι για να απαιτήσω την μετονομασία του τμήματος αλλά για να εξωτερικεύσω το πρόβλημα της σχολής μου.Η προσωπική μου απαίτηση είναι μια απάντηση για την περιβόητη συνεδρίαση του Συμβούλιου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Π.Ε.) έτσι ώστε εγώ και οι συμφοιτητές μου να έχουμε το δικαίωμα να ελπίζουμε και να μην βαδίζουμε σε ενα τούνελ στο οποίο το φως δεν φαίνεται πουθενά.

  Σχόλιο by στρατης — 16/03/2011 @ 03:06

Κανάλι RSS για τα σχόλια του άρθρου. TrackBack URL

Τα σχόλια είναι κλειστά επί του παρόντος.