Σχέδιο ΠΔ: Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Διπλωματούχων του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

14 / 02 / 2011

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Διπλωματούχων του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Άρθρο 1

1. Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος ορίζεται ως «Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων», με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δύνανται να απασχολούνται, ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας, σε όλο το φάσμα του γνωστικού τους αντικειμένου.

Άρθρο 2

1. Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, μελετών και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο καθορίζει:

α. τα 3 Επίπεδα Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθεις δραστηριότητες, προωθημένες δραστηριότητες και εξειδικευμένες δραστηριότητες καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα.

β. το φάσμα και τα όρια Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια.

Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος πτυχιούχων του παρόντος, εκδοθείσες νομίμως πριν τη δημοσίευση αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από το διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, δύνανται να απασχολούνται επαγγελματικά στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στους εξής ενδεικτικούς τομείς δραστηριοτήτων:

(1) Εργασίες διερεύνησης του εδάφους και υπεδάφους με: γεωλογικές, κοιτασματολογικές, γεωφυσικές, γεωχημικές, ορυκτολογικές, γεωτρητικές, τηλεπισκοπικές και άλλες μεθόδους και στόχο την ανίχνευση, εντοπισμό και αξιολόγηση φυσικών πόρων, την κατασκευή τεχνικών έργων, την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, κλπ.

(2) Εκμεταλλεύσεις ορυκτών πρώτων υλών (μεταλλευμάτων, βιομηχανικών και ενεργειακών ορυκτών, μαρμάρων, διακοσμητικών λίθων και αδρανών υλικών), με επιφανειακές, υπόγειες ή υποθαλάσσιες μεθόδους.

(3) Εκμεταλλεύσεις ταμιευτήρων υδρογονανθράκων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλπ.), καθώς και στην αξιοποίηση αυτών για αποθήκευση υδρογονανθράκων, διοξειδίου του άνθρακα κλπ.

(4) Εκμεταλλεύσεις γεωθερμικών πεδίων καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.

(5) Μονάδες εμπλουτισμού ή/και επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών.

(6) Μονάδες παραγωγής δομικών και διακοσμητικών υλικών με χρήση βιομηχανικών ορυκτών ή μεταλλευμάτων, πυρίμαχων υλικών, κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου.

(7) Μονάδες παραγωγής τσιμέντου, μονωτικών και πληρωτικών υλικών, κονιαμάτων (γύψος, κλπ.).

(8) Εξορυκτικά και τεχνικά έργα στα οποία απαιτείται η χρήση εκρηκτικών υλών καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης, καταστροφής και διακίνησης εκρηκτικών υλών.

(9) Μονάδες παραγωγής και διαχείρισης πρωτογενούς ενέργειας.

(10) Μονάδες ανακύκλωσης και ανάκτησης χρήσιμων υλικών με μεθόδους εμπλουτισμού.

(11) Έργα προστασίας, αποκατάστασης περιβάλλοντος και απορρύπανσης εδαφών σε μονάδες εξόρυξης και επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών.

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων έχουν δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε συνεργασία, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στις επιστημονικές τους γνώσεις, με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, οι εξειδικευμένες γνώσεις των οποίων αποδεικνύονται από τους τίτλους σπουδών τους, σε:

(12) Έργα εντοπισμού, διερεύνησης, άντλησης, εμπλουτισμού και προστασίας υδροφόρων σχηματισμών.

(13) Διαχείριση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems, GIS) σε γεωτεχνικές, μεταλλευτικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές.

(14) Έργα συλλογής, επεξεργασίας και αξιολόγησης γεωδεδομένων σε μεταλλευτικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Ανάλυση γεωδεδομένων με γεωστατιστικές και άλλες μεθόδους.

(15) Έργα διάνοιξης σηράγγων, μικροσηράγγων, φρεάτων και γεωτρήσεων.

(16) Διάνοιξη υπογείων έργων.

(17) Εκσκαφές, μετακινήσεις και αποθέσεις γαιών και ενισχύσεις γεωλογικών σχηματισμών σε τεχνικά έργα.

(18) Έργα πρόληψης και αντιμετώπισης αστοχιών γεωλογικού χαρακτήρα.

(19) Μονάδες παρακολούθησης, συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών, υγρών και αέριων βιομηχανικών αποβλήτων.

(20) Ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων ποιότητας και πιστοποίησης προϊόντων, μονάδων, διαδικασιών κλπ., στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

(21) Εκπόνηση μελετών και πραγματογνωμοσύνες των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

Επιπλέον, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων έχουν δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε:

Α) Ερευνητικά κέντρα και εργαστηριακές μονάδες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

Β) Νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων, οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης, δημόσιους οργανισμούς καθώς και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

3.236 Εμφανίσεις
 1. Στο άρθρο 2 παρ.2 περίπτωση 1 να προστεθεί «διερεύνηση αστοχιών κλπ σε τεχνικά έργα με χρήση μη καταστροφικών μεθόδων (συσκευές υπερήχων κλπ).»

  Σχόλιο by ΣΑΡΡΑ ΦΛΩΡΑΤΟΥ — 16/02/2011 @ 14:56

 2. Θέμα Α.
  Οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων είναι ούτως η άλλως Διπλωματούχοι (5-ετούς φοίτησης σε Πολυτεχνική σχολή της ημεδαπής) και όχι πτυχιούχοι ,

  Παρακαλώ να γίνει διόρθωση του άρθρου 1 ως εξής:
  Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων α) του Πολυτεχνείου Κρήτης β) κάθε άλλου ισότιμου και αντιστοίχου Τμήματος που τυχόν ιδρυθεί ή αναγνωρισθεί στο μέλλον από το Κράτος, καθώς και οι κατέχοντες ισότιμα και αντίστοιχα διπλώματα Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, νομίμως αναγνωρισμένα, στην Ελλάδα, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους …..

  Θέμα Β.
  Παρακαλώ να γίνει διόρθωση του άρθρου 2 ως εξής:
  Επιπλέον, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων έχουν δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε:
  Α) ….
  Β) Σε όλες τις βαθμίδες (διοίκηση και στελέχωση) της νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης, δημόσιους οργανισμούς, οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και Διεθνών Οργανισμών, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο 2.
  Γ) Στην εκπόνηση και/ή τον έλεγχο μελετών διαχείρισης, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο 2.
  Δ) Σε εκπαιδευτικά, ερευνητικά και συμβουλευτικά καθήκοντα σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο 2, στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα.

  Θέμα Γ.
  Το ΣΠΔ δεν αναφέρεται στην δυνατότητα εγγραφής των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στα ΜΕΜ (μητρώα εμπειρίας μελετητών) στις κάτωθι κατηγορίες
  20. Μελέτες και ΄Ερευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές.
  21. Γεωτεχνικές Μελέτες και ΄Ερευνες.

  σε αντιδιαστολή με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 2 «δύνανται να απασχολούνται επαγγελματικά στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στους εξής ενδεικτικούς τομείς δραστηριοτήτων»
  στις παραγράφους 1, 15, 16,17 και 18.

  Άρθρο 2
  1) Εργασίες διερεύνησης του εδάφους και υπεδάφους με: γεωλογικές, κοιτασματολογικές, γεωφυσικές, γεωχημικές, ορυκτολογικές, γεωτρητικές, τηλεπισκοπικές και άλλες μεθόδους και στόχο την ανίχνευση, εντοπισμό και αξιολόγηση φυσικών πόρων, την κατασκευή τεχνικών έργων, την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, κλπ.
  (15) Έργα διάνοιξης σηράγγων, μικροσηράγγων, φρεάτων και γεωτρήσεων.
  (16) Διάνοιξη υπογείων έργων.
  (17) Εκσκαφές, μετακινήσεις και αποθέσεις γαιών και ενισχύσεις γεωλογικών σχηματισμών σε τεχνικά έργα.
  (18) Έργα πρόληψης και αντιμετώπισης αστοχιών γεωλογικού χαρακτήρα.

  Θέμα Δ.
  Το ΣΠΔ δεν αναφέρεται στην δυνατότητα εγγραφής των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στα ΜΕΚ (μητρώα εμπειρίας κατασκευαστών) στις κάτωθι κατηγορίες
  Σηράγγων
  Αποκαλύψεως Μεταλλείων
  Γεωτρήσεων

  σε αντιδιαστολή με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 2 «δύνανται να απασχολούνται επαγγελματικά στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στους εξής ενδεικτικούς τομείς δραστηριοτήτων»
  στις παραγράφους 2, 15 και 16

  Άρθρο 2
  2)Εκμεταλλεύσεις ορυκτών πρώτων υλών (μεταλλευμάτων, βιομηχανικών και ενεργειακών ορυκτών, μαρμάρων, διακοσμητικών λίθων και αδρανών υλικών), με επιφανειακές, υπόγειες ή υποθαλάσσιες μεθόδους.
  (15) Έργα διάνοιξης σηράγγων, μικροσηράγγων, φρεάτων και γεωτρήσεων.
  (16) Διάνοιξη υπογείων έργων.

  Σχόλιο by Σεραφείμ Τσιμπούκης — 16/02/2011 @ 16:37

 3. Αξιότιμε κ.Υπουργέ,
  Αρχικά θα πρέπει να επισημάνω ότι το παρόν Σχέδιο ΠΔ, όπως και τα υπόλοιπα που αναρτήθηκαν μαζί με αυτό ή αυτά που ψηφίστηκαν πριν λίγους μήνες, προϋποθέτουν την διεύρυνση του ΤΕΕ, το οποίο θα καθορίζει:
  α. τα 3 Επίπεδα Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθεις δραστηριότητες, προωθημένες δραστηριότητες και εξειδικευμένες δραστηριότητες καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα.
  β. το φάσμα και τα όρια Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια.

  Μήπως λοιπόν θα έπρεπε πρώτα να ασχοληθεί κάποιος με όλα αυτά και έπειτα με τα επαγγελματικά κάθε επιστημονικής ειδικότητας; Μήπως θα έπρεπε να λάβετε υπόψη και το Σχέδιο Νόμου «Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις» αφού αφορά άμεσα όλες τις ειδικότητες των μηχανικών (μελετητών, εργοληπτών κλπ);

  Όσον αφορά το Σχέδιο ΠΔ θα ήθελα να αναφέρω κάποιες αντιφάσεις που υπάρχουν σε αυτό και πρέπει να απαλειφθούν, καθώς και μια σειρά από παραλήψεις που αν δεν ληφθεί μέριμνα για αυτές, το παρόν Σχέδιο ΠΔ δεν θα προσφέρει κάτι ουσιαστικό στους Διπλωματούχους Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων και δεν θα εξαλείψει πολλά από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

  Αναφέρω ενδεικτικά κάποιες αντιφάσεις στο παρόν Σχέδιο ΠΔ και πρέπει να απαλειφθούν:
  Στο Άρθρο 2 αναφέρονται μια σειρά δραστηριοτήτων που ο Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων μπορεί να απασχοληθεί ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΑ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (δραστηριότητες 1-11 του Άρθρου 2).
  Παρακάτω όμως, στο ίδιο Άρθρο αναφέρονται κάποιες επιπλέον δραστηριότητες (12-21 του Άρθρου 2) όπου ο Διπλωματούχος Ορυκτών Πόρων μπορεί να έχει επαγγελματική ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ(;) σε συνεργασία, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στις επιστημονικές του γνώσεις, με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων και μέσα σε αυτές περιγράφονται και δραστηριότητες που είναι στην ουσία ίδιες με αυτές που αναφέρονται ως αυτοδύναμες δραστηριότητες του Διπλ. Μηχ. Ορυκτών Πόρων!

  Ενδεικτικά αναφέρω:

  Αυτοδύναμη Επαγγελματική Απασχόληση:
  Εργασίες διερεύνησης του εδάφους και υπεδάφους με: γεωλογικές, κοιτασματολογικές, γεωφυσικές, γεωχημικές, ορυκτολογικές, γεωτρητικές, τηλεπισκοπικές και άλλες μεθόδους και στόχο την ανίχνευση, εντοπισμό και αξιολόγηση φυσικών πόρων, την κατασκευή τεχνικών έργων, την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, κλπ.

  Σε συνεργασία με άλλες επιστημονικές ειδικότητες Ενασχόληση:
  Έργα εντοπισμού, διερεύνησης, άντλησης, εμπλουτισμού και προστασίας υδροφόρων σχηματισμών

  Σχόλιο: Αφορά το ίδιο αντικείμενο!

  Αυτοδύναμη Επαγγελματική Απασχόληση:
  Εξορυκτικά και τεχνικά έργα στα οποία απαιτείται η χρήση εκρηκτικών υλών καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης, καταστροφής και διακίνησης εκρηκτικών υλών.

  Σε συνεργασία με άλλες επιστημονικές ειδικότητες Ενασχόληση:
  Έργα διάνοιξης σηράγγων, μικροσηράγγων, φρεάτων και γεωτρήσεων-Διάνοιξη υπογείων έργων-Εκσκαφές, μετακινήσεις και αποθέσεις γαιών και ενισχύσεις γεωλογικών σχηματισμών σε τεχνικά έργα

  Σχόλιο: Ο Διπλ. Μηχ. Ορυκτων Πόρων μπορεί αυτοδύναμα να απασχολείται σε τεχνικά έργα όπου απαιτείται η χρήση εκρηκτικών υλών ΑΡΑ και σε έργα διάνοιξης σηράγγων, υπογείων έργων, γεωτρήσεων κλπ…

  Επίσης θα πρέπει να γίνει σαφές και να αναφέρεται ρητά ότι:
  1. οι Διπλωματούχοι Μηχ. Ορυκτών Πόρων έχουν την δυνατότητα να εγγράφονται στα Μητρώα Μελετητών και να εκπονούν αυτοδύναμα μελέτες για τις κατηγορίες που αντιστοιχούν στις επαγγελματικές δραστηριότητες που περιγράφονται παραπάνω (σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγµα υπ. αριθµ. 71 ΦΕΚ 49/τ.Α/7-3-95, οι Διπλωματούχοι Μηχ. Ορυκτών Πόρων εγγράφονται στα μητρώα εργοληπτών για μελέτες των κατηγοριών 19, 27 και έπειτα από αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατηγορία 21):
  2. οι Διπλωματούχοι Μηχ. Ορυκτών Πόρων έχουν την δυνατότητα να εγγράφονται στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) για έργα που αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες που περιγράφονται παραπάνω (μέχρι σήμερα δεν εγγράφονται στο ΜΕΚ οι Διπλ. Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων, με την δικαιολογία ότι δεν αναγράφεται στο ΦΕΚ Α’ 168 ΠΔ 472/1985 η ειδικότητα του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων μεταξύ των ειδικοτήτων που μπορούν να εγγραφούν σε αυτό)
  3. οι Διπλωματούχοι Μηχ. Ορυκτών Πόρων έχουν την δυνατότητα να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες (διοίκηση και στελέχωση) της αυτοδιοίκησης, οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης, δημόσιους οργανισμούς, οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και Διεθνών Οργανισμών, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο 2.
  4. οι Διπλωματούχοι Μηχ. Ορυκτών Πόρων έχουν την δυνατότητα να απασχολούνται σε εκπαιδευτικά, ερευνητικά και συμβουλευτικά καθήκοντα σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο 2, στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα.

  Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι τα ΠΔ που βγαίνουν από το Υπουργείο Παιδείας, δημιουργούν μεν ένα πλαίσιο επαγγελματικών δραστηριοτήτων με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα κάθε αποφοίτου (διπλωματούχου, πτυχιούχου κλπ), αλλά τα «πραγματικά επαγγελματικά δικαιώματα» τα δίνουν τα αρμόδια υπουργεία (ΥΠΟΜΕΔΙ, ΥΠΕΚΑ κλπ), εγγράφοντας τους στα αντίστοιχα μητρώα (μελετητών, εργοληπτών κλπ)… ίσως θα έπρεπε λοιπόν να ρίξετε λίγο βάρος και σε αυτή την κατεύθυνση..

  Με εκτίμηση,
  Διπλ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc.

  Σχόλιο by Διπλ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc. — 25/02/2011 @ 14:36

 4. Η επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων (διπλωµατούχων) Μηχανικών Oρυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης διέπεται από το Προεδρικό Διάταγµα υπ. αριθµ. 71 (ΦΕΚ 49/τ.Α/7-3-95):

  Επαγγελµατική κατοχύρωση Πτυχιούχων Μηχανικών Oρυκτών Πόρων

  O πτυχιούχος του τµήµατος Μηχανικών Oρυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος ορίζεται ως “Διπλωµατούχος Μηχανικός Oρυκτών Πόρων”, έχει ως κύρια δραστηριότητά του την αναζήτηση, εξόρυξη, επεξεργασία και εν γένει εκµετάλλευση των ορυκτών πόρων.

  O Διπλωµατούχος Μηχανικός Oρυκτών Πόρων έχει τη δυνατότητα επαγγελµατικής ενασχόλησης στις εξής δραστηριότητες:

  1) Μελέτη και επίβλεψη έργων για την ανίχνευση και τον εντοπισµό ορυκτών πόρων µε γεωτρήσεις, κοιτασµατολογικές, γεωφυσικές, ορυκτολογικές και άλλες σύγχρονες µεθόδους.
  2) Εκπόνηση, επίβλεψη και εφαρµογή οικονοµικοτεχνικών µελετών για την επιφανειακή ή υπόγεια εκµετάλλευση βιοµηχανικών ορυκτών και µεταλλευµάτων.
  3) Συµµετοχή στη µελέτη και επίβλεψη γεωτεχνικών έργων όπως διακινήσεις εδαφών, διάνοιξη σηράγγων, σταθεροποίηση πρανών κλπ.
  4) Σχεδιασµός, µελέτη, επίβλεψη διαδικασιών εµπλουτισµού και ποιοτικής αναβάθµισης µεταλλευµάτων βιοµηχανικών και ενεργειακών ορυκτών.
  5) Αξιοποίηση βιοµηχανικών ορυκτών πρώτων υλών για τη δηµιουργία τυποποιηµένων βιοµηχανικών υλικών και προϊόντων (κεραµικά, πυρίµαχα, γυαλιά, κονιάµατα κ.λ.π.).
  6) Σχεδιασµός, µελέτη επίβλεψη συστηµάτων παραγωγής και εκµετάλλευσης ρευστών από υπόγειους ταµιευτήρες (υδρογονάνθρακες, γεωθερµικά ρευστά κ.λπ.).
  7)Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάσταση περιβάλλοντος σε περιοχές εκµετάλλευσης ορυκτών πόρων.

  ΚΑΙ ΡΩΤΩ:
  Το νέο Σχέδιο ΠΔ βοηθάει κάπου ή απλά αναλύει σε υποκατηγορίες τις παραπάνω δραστηριότητες που ήδη κάνει ο Μηχ. Ορυκτών Πόρων;

  Σχόλιο by Μηχανικός Ορυκτών Πόρων — 25/02/2011 @ 14:57

 5. Συμφωνώ με τις απόψεις των συναδέρφων και θέλω να προσθέσω ότι είναι σημαντικό να αναφέρετε ξεκάθαρα στο νέο Π.Δ. ότι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων μπορούν να καταλαμβάνουν θέση ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σε όλες τις αναφερθείσες δραστηριότητες..

  Κώστας Κ. Μηχ. Ο. Π.

  Σχόλιο by Kostas K. — 28/02/2011 @ 20:27

 6. Παρακαλώ, ελέγξτε:
  Όσον αφορά τη διάνοιξη σηράγγων (οδικών, υδραυλικών κλπ) κυρίως των οδικών, τί μπορεί να γίνει ώστε να μετράει σαν εμπειρία και σε μας (ΜΕΚ), διότι πλέον θεωρούνται έργα οικοδόμου και όχι υπόγεια, που μόνο οι Πολιτικοί μηχανικοί έχουν δικαίωμα εμπειρίας…
  Εμείς που εργαζόμαστε σαν μηχανικοί κατασκευής/βάρδιας δεν κατοχυρώνουμε τίποτα σαν εμπειρία οπότε και ουσιαστικά καμμία εξέλιξη στον τομέα…

  Ευχαριστώ

  Σχόλιο by K — 07/03/2011 @ 21:40

 7. Σχετικά με το σχέδιο ΠΔ που αναφέρεται στα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης θα θέλαμε να θέσουμε τις εξής παρατηρήσεις στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.

  Α. Όπως προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος όλοι οι ενδεικτικοί τομείς απασχόλησης των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων που περιγράφονται στο άρθρο 2 (Κατηγορίες 1 έως 21) μπορούν να αποτελέσουν αυτοτελή επαγγελματική απασχόληση των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων . Κατά συνέπεια πρέπει να αφαιρεθεί η Παράγραφος που προηγείται των κατηγοριών 12 έως και 21 και αναφέρεται «σε επαγγελματική απασχόληση σε συνεργασία κατά το μέρος που αντιστοιχεί στις επιστημονικές τους γνώσεις».

  Β. Θα πρέπει να προστεθούν τρείς ακόμη ενδεικτικοί τομείς απασχόλησης οι οποίοι είναι:

  1. Εκμετάλλευση υπόγειου υδατικού δυναμικού και έργα προστασίας , διαχείρισης και εμπλουτισμού των υδροφορέων.

  2. Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας σε όλες τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο άρθρο 2 .

  3. Εκτίμηση και Διαχείριση κινδύνου σε όλες τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο άρθρο 2 .

  Γ. Θα πρέπει σε όλο το σχέδιο ΠΔ να αντικατασταθεί η λέξη ενασχόληση με τη λέξη απασχόληση. Και τούτο για να αντιμετωπισθούν σειρά θεμάτων που προκύπτουν από την ερμηνεία της λέξης ενασχόληση από συναδέλφους του Δημόσιου Τομέα.

  Δ. Στο τέλος του άρθρου 2 θα πρέπει να προστεθεί ότι οι Διπλωματούχοι Μηχ. Ορυκτών Πόρων έχουν την δυνατότητα να απασχολούνται σε εκπαιδευτικά, ερευνητικά και συμβουλευτικά καθήκοντα σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα.

  Ε. Επίσης θα πρέπει να γίνει σαφές και να αναφέρεται ρητά ότι:

  Ε1. Οι Διπλωματούχοι Μηχ. Ορυκτών Πόρων έχουν την δυνατότητα να εγγράφονται στα Μητρώα Μελετητών και να εκπονούν αυτοδύναμα μελέτες για τις κατηγορίες που αντιστοιχούν στις επαγγελματικές δραστηριότητες που περιγράφονται στο άρθρο 2 του σχεδίου ΠΔ.

  Ε2. Οι Διπλωματούχοι Μηχ. Ορυκτών Πόρων έχουν την δυνατότητα να εγγράφονται στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) για έργα που αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες που περιγράφονται στο άρθρο 2 του σχεδίου ΠΔ.
  Τούτο απαιτείται διότι μέχρι τώρα αν και οι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων απασχολούνται τόσο σε εργοληπτικές εταιρίες όσο και σε γραφεία μελετών δεν μπορούν να εκδώσουν εργοληπτικά η μελετητικά πτυχία από τους αντίστοιχους φορείς διότι δεν υπάρχει σαφές προεδρικό διάταγμα που να τους αναφέρει σχετικά.

  Με εκτίμηση

  Χαιρετάκης Μαντίνος
  Πρόεδρος Συλλόγου Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

  Σχόλιο by ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΜΑΝΤΙΝΟΣ — 10/03/2011 @ 21:43

 8. Συμφωνώ με την θέση του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποφοίτων Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, όπως αυτή εκφράστηκε από τον πρόεδρο.

  Σχόλιο by vaggelis mhxop — 14/03/2011 @ 21:02

 9. Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

  θεωρώ πως Θα έπρεπε σε όλο το σχέδιο ΠΔ να αντικατασταθεί η λέξη «ενασχόληση» με τη λέξη απασχόληση αυτό για να αντιμετωπισθούν μια σειρά προβλημάτων που θα προκύπτουν από την ερμηνεία της λέξης ενασχόληση από συναδέλφους του «Δημόσιου Τομέα»
  Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος ορίζεται ως «Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων», με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δύνανται να απασχολούνται, ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας, σε όλο το φάσμα του γνωστικού τους αντικειμένου.

  και ακομα απο το προγραμμα σπουδων των ορυκτων πορων το αρθρο 1 θα επρεπε να μην αναφερει την συνεργασια με αλλες ειδικοτητες καθως υποβαθμιζει την ειδικοτητα και λογω διδακτεων μαθηματων ειναι οι αρμοδιες οι μελετες για τους αποφοιτους του μηχ.ο.π.

  Εκμεταλλεύσεις ορυκτών πρώτων υλών (μεταλλευμάτων, βιομηχανικών και ενεργειακών ορυκτών, μαρμάρων, διακοσμητικών λίθων και αδρανών υλικών), με επιφανειακές, υπόγειες ή υποθαλάσσιες μεθόδους.
  (αντικειμενο ενος αποφοιτου ορυκτων πορων)!!

  Σχόλιο by vaggelis mhxop — 14/03/2011 @ 21:28

 10. Συμφωνώ και εγώ με την θέση του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποφοίτων Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και θέλοντας να συνοψίσω, θεωρώ ότι τα παρακάτω πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα στο παρόν σχέδιο ΠΔ:
  1. Ο διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων να μπορεί να ασκήσει όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο Άρθρο 2 αυτοδύναμα
  2. Ο διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων να μπορεί να εγγράφεται στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) στις κατηγορίες που εμπίπτουν στο γνωστικό του αντικείμενο
  3. Ο διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων να μπορεί να εγγράφεται στο Μητρώο Μελετητών σε όλες τις κατηγορίες που εμπίπτουν στο γνωστικό του αντικείμενο (όπως αυτές τροποποιούνται με νέο σχέδιο νόμου), χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς

  Κλείνοντας θα ήθελαν να επισημάνω ότι είναι ανάγκη να αντικατασταθούν μέσα στο κείμενο οι λέξεις «ενασχόληση» με αυτές της «απασχόλησης» διότι αν και φαίνεται αστεία ως παρατήρηση, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους συναδέρφους που συναναστρέφονται με το Δημόσιο (υπουργεία κλπ).

  Με εκτίμηση,

  Γιώργος Μπαζδάνης
  Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc.

  Σχόλιο by Μηχανικός Ορυκτών Πόρων — 15/03/2011 @ 09:54

 11. Αρχικά θα θέλαμε να χαιρετίσουμε την κίνηση του Υπουργείου για την προώθηση του συγκριμένου Π.Δ. το οποίο κινείται σε σωστή βάση.

  Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων προτείνει τις παρακάτω αλλαγές:

  Γενικά:
  • Το παρόν Π.Δ. θα πρέπει να συνυπογραφεί από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  • Θα πρέπει σε όλο το σχέδιο ΠΔ να αντικατασταθεί η λέξη ενασχόληση με τη λέξη απασχόληση για να αντιμετωπισθούν σειρά θεμάτων που προκύπτουν από την ερμηνεία των λέξεων.

  Άρθρο 2:
  • Αλλαγή της πρώτης παραγράφου ως εξής: «Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, σύνταξη μελετών, επίβλεψη, παραλαβή και κατασκευή έργων και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
  • Απαλοιφή των σημείων α και β.
  • Αντικατάσταση την λέξης «πτυχιούχων» με τη λέξη «Διπλωματούχων».
  • Να προστεθούν μετά την κατηγορία 21 τα εξής:
  22) Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας σε όλες τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.
  23) Εκτίμηση και Διαχείριση κινδύνου σε όλες τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

  Ο πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
  Καθηγητής Βαφείδης Αντώνιος

  Σχόλιο by Βαφείδης Αντώνιος — 15/03/2011 @ 15:02

 12. Θα συμφωνήσω με όλους τους συναδέλφους σχετικά με τις διορθώσεις όσον αφορά τις διάφορες λεκτικές εκφράσεις και έχω να προτείνω:
  1) Τα πεδία που αναφέρονται σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων και στην ουσία είναι προέκταση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που προτείνονται στην παράγραφο 2 να συνενωθούν.
  2) Είναι πολύ σημαντικό όπως προτείνει και ο πρόεδρος του τμήματος να προστεθεί το αντικείμενο της Υγιεινής και Ασφάλειας καθώς καλύπτεται πλήρως από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.
  3) Στο άρθρο (21)Εκπόνηση μελετών και πραγματογνωμοσύνες των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, θα έπρεπε να αναφέρονται και στο πεδίο στο οποίο αναφέρονται τα δικαιώματα που μπορεί ένας μηχανικός ορυκτών πόρων να αναλάβει αυτοδύναμα και όχι μόνο στο πεδίο που αναφέρεται σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, καθώς υπάρχει κίνδυνος να παρερμηνευτεί και έτσι οι απόφοιτοι να μπορούν να αναλάβουν μελέτες μόνο σε συνεργασία.
  4) Καλό θα ήταν να προστεθεί και ο τομέας της εργοληψίας στον παρόν προεδρικό διάταγμα στους τομείς που αφορούν κατά κόρων τους αποφοίτους μας.
  Κλείνοντας θα ήθελα τα σχόλια όλων των σχολιαστών να ληφθούν υπόψιν και να γίνουν οι διορθώσεις έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το τμήμα μας.
  Με εκτίμηση,
  Πρόιος Γρηγόριος
  Φοιτητής του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

  Σχόλιο by Γρηγόρης Πρόιος — 15/03/2011 @ 22:31

 13. Αναφορικά με το σχέδιο ΠΔ που αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των διπλωματούχων Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, η Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μεταλλειολόγων & Μεταλλουργών Μηχανικών ΤΕΕ, συμφωνεί με τη θέση του Συλλόγου Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

  Με εκτίμηση,

  ΕΕΕ Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών ΤΕΕ

  Σχόλιο by ΕΕΕ Μεταλλειολόγων & Μεταλλουργών Μηχανικών ΤΕΕ — 15/03/2011 @ 22:51

Κανάλι RSS για τα σχόλια του άρθρου. TrackBack URL

Τα σχόλια είναι κλειστά επί του παρόντος.