Σχέδιο ΠΔ: Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου

14 / 02 / 2011

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Άρθρο 1

Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους, δύνανται να απασχολούνται, ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας, σε όλο το φάσμα του γνωστικού τους αντικειμένου.

Άρθρο 2

1. Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, μελετών και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο καθορίζει:

α. τα 3 Επίπεδα Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθεις δραστηριότητες, προωθημένες δραστηριότητες και εξειδικευμένες δραστηριότητες καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα.

β. το φάσμα και τα όρια Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια.

Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος πτυχιούχων του παρόντος, εκδοθείσες νομίμως πριν τη δημοσίευση αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος ασχολούνται επαγγελματικά σε αντικείμενα συναφή με την αναγνώριση, μελέτη και επίλυση προβλημάτων περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πλήθος τεχνικών, κοινωνικών, οικολογικών και οικονομικών παραγόντων, με στόχο την ολοκληρωμένη θεώρηση και αντιμετώπισή τους σε επίπεδο πρόληψης, θεραπείας, ελέγχου και προστασίας.

Άρθρο 3

Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς:

Α) Σε οργανισμούς, ινστιτούτα και κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στα οποία διδάσκονται μαθήματα ή διενεργούνται εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τη διαχείριση, προστασία, διατήρηση και αξιοποίηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Β) Στη Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα κάθε γνωστικού αντικειμένου, το οποίο υπάγεται στον ευρύτερο τομέα των Περιβαλλοντικών Επιστημών, και διεξάγεται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια.

Γ) Στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, με αντικείμενα όπως:

1. Την παρατήρηση, παρακολούθηση, διαχείριση, προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος.

2. Τη μελέτη των παγκόσμιων και τοπικών περιβαλλοντικών ζητημάτων.

3. Τη διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται σ’ αυτό.

4. Την οικονομική αξιολόγηση και αποτίμηση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση φυσικών πόρων και αποθεμάτων.

5. Την πρόληψη, την ανίχνευση, τον έλεγχο και την αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών ρύπανσης (χημική, φυσική, βιολογική, μικροβιακή, ενεργειακή – ηλεκτρομαγνητική, αισθητική, ακουστική κλπ.) του περιβάλλοντος.

6. Τη διενέργεια ποσοτικών και ποιοτικών ελέγχων της «ποιότητας» του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

7. Την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή και επικοινωνία και την υποστήριξη σχεδίων ευαισθητοποίησης.

8. Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου ή εμπειρογνώμονα, στην κατάρτιση, εφαρμογή, παρακολούθηση και πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής ευθύνης, διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικολογικής σήμανσης που αφορούν υπηρεσίες, διεργασίες και προϊόντα.

9. Την εκπόνηση ερευνών και τον έλεγχο της ποιότητας του περιβάλλοντος με την εφαρμογή αναλυτικών, ποσοτικών, εργαστηριακών και στατιστικών μεθόδων.

10. Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου ή εμπειρογνώμονα σε θέματα ανάλυσης, στρατηγικού ή επιχειρησιακού σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης αναπτυξιακών προγραμμάτων (περιφερειακή – τοπική ανάπτυξη, ανάπτυξη της υπαίθρου, τουριστική ανάπτυξη κ.λ.π.) με στόχο την αειφορία.

11. Τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών και της ρύπανσης με στόχο τη μείωση των φθορών και τη διατήρηση των συλλογών / εκθεμάτων / αρχείων στο χρόνο σε μουσεία, συλλογές και αρχεία.

12. Τη συμμετοχή τους από τη σκοπιά της αποτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ομάδες μελέτης όσον αφορά:

• στη διαχείριση και προστασία προστατευόμενων περιοχών (περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000, Εθνικοί Δρυμοί, Υγροτόποι Ramsar κ.λ.π.) και περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος.

• στην κατάρτιση και εφαρμογή συστημάτων δεικτών μέτρησης, ελέγχου και αξιολόγησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και της αειφορίας.

• στην επεξεργασία, σύνταξη, κατάθεση και αξιολόγηση μελετών για την εκτίμηση, την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολιτικών, σχεδίων, έργων και δραστηριοτήτων.

• στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών πολιτικών και σχεδίων εθνικού, περιφερειακού, τοπικού επιπέδου ή/και τομεακού ενδιαφέροντος με έμφαση στο φυσικό περιβάλλον και στην αειφόρο διάσταση αυτών.

• στη μελέτη, το σχεδιασμό, τον έλεγχο, την επίβλεψη, την αποτίμηση συστημάτων έργων και δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής προστασίας ως προς την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

• στο σχεδιασμό, τη μελέτη, τον έλεγχο και την επίβλεψη της λειτουργίας συστημάτων διαχείρισης στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων καθώς και συστημάτων ανάκτησης, ανακύκλωσης και αξιοποίησης υλικών και ενέργειας.

• στο σχεδιασμό και τον έλεγχο συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

• στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης προϊόντων, υπηρεσιών και διεργασιών καθώς και θεμάτων που αφορούν στην οικολογική σήμανση.

• στο σχεδιασμό και την προώθηση προγραμμάτων εναλλακτικών ήπιων μορφών τουρισμού (αγρο-τουρισμός, οικο-τουρισμός κ.λ.π.).

• στην οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών και την εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.

• στα μητρώα επιθεωρητών περιβάλλοντος.

13. Σε υπηρεσίες και θέσεις εργασίας που καλύπτουν τα γνωστικά τους αντικείμενα, όπως:

Στο Δημόσιο τομέα:

α) σε διευθύνσεις ή σε τμήματα δημοσίων υπηρεσιών του Κράτους, των Περιφερειών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εταιριών τους (όπως οι ΔΕΥΑ ή οι Αναπτυξιακές Εταιρίες) καθώς και φορέων του Ευρύτερου Δημοσίου, που ασχολούνται με:

- την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την χωροθέτηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδύσεων,

- τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,

- τη διαχείριση αποβλήτων και ρύπων,

- τον προγραμματισμό, την διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

β) σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας του περιβάλλοντος, της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εκάστοτε περιβαλλοντικών όρων καθώς και σε Υπηρεσίες Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

γ) σε μουσεία, συλλογές ή αρχεία του κράτους για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών κατά τα επιβαλλόμενα πρότυπα.

Στον Ιδιωτικό τομέα:

Ως άσκηση του επαγγέλματος του Περιβαλλοντολόγου στον ιδιωτικό τομέα, νοείται η απασχόληση του στον τομέα αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου, η απασχόλησή του ως ελεύθερου επαγγελματία και η αυτοαπασχόλησή του. Οι Περιβαλλοντολόγοι δύναται να μετέχουν σε γραφεία εκπόνησης μελετών σε συνεργασία με επιστήμονες και μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων, στην εκπόνηση μελετών και σχεδίων συνυπογράφοντας, μελέτες και σχέδια τόσο για δημόσια έργα όσο και για τα ιδιωτικά έργα, στους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 4

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβάνουν:

- Υλοποίηση πραγματογνωμοσυνών και γνωμοδοτήσεων, που προορίζονται για διοικητική ή δικαστική χρήση, σε θέματα περιβάλλοντος και ρύπανσης.

- Υποβολή προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο των Περιβαλλοντικών Επιστημών, και εκπόνηση των εγκεκριμένων έργων.

- Σχεδιασμό και υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης. Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού με καμπάνιες, ενημερωτικές εκδόσεις, τηλεοπτικά προγράμματα, προγράμματα πολυμέσων. Υποστήριξη Προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης και Σεμιναρίων Κατάρτισης.

- Τη στελέχωση, υποστήριξη και ανάπτυξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Εκπαίδευσης, καθώς και του δικτύου Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

- Δράσεις Περιβαλλοντικής Διπλωματίας / Διεθνείς Σχέσεις

2. Δύνανται να συμμετέχουν σε ομάδες με άλλους, κατά νόμο υπεύθυνους επιστήμονες, για:

α) Περιβαλλοντικές Μελέτες, οι οποίες αφορούν:

- Στην Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και αξιολόγηση και στην εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πάσης φύσεως τεχνικών έργων και δραστηριοτήτων όπως ορίζονται και κατηγοριοποιούνται στη σχετική νομοθεσία.

- Στη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (διαδικασία Περιβαλλοντικού Προελέγχου και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) πολιτικών, προγραμμάτων και σχεδίων.

- Στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και τις μελέτες προστασίας, διαχείρισης, οικονομικής αποτίμησης – αξιολόγησης και ανάδειξης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

- Στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος και ρυπασμένων αποδεκτών και τον σχεδιασμό μέτρων για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Περιορισμό της Ρύπανσης.

β) Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες, οι οποίες αφορούν:

- Την εκπόνηση μελετών για την δημιουργία και θεσμοθέτηση Γενικών, Ειδικών και Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων.

- Την εκπόνηση μελετών που αφορούν την οργάνωση, διαχείριση και τον σχεδιασμό του χώρου, την ρύθμιση των χρήσεων γης και την αειφόρο ανάπτυξη.

- Την εκπόνηση μελετών χωροθέτησης υποδομών, έργων και δραστηριοτήτων δημοσίου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος.

- Την εκπόνηση μελετών χωρικών επιπτώσεων (territorial impact assessment).

γ) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.

δ) Μελέτη και επίβλεψη σχεδίων και έργων διαχείρισης επεξεργασίας και διάθεσης αέριων υγρών, στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, και διαμόρφωση σχεδίων για την ανακύκλωση και ανάκτηση και προστασία από τον θόρυβο.

ε) Μελέτες εκτίμησης επικινδυνότητας και σχεδίων πρόληψης και αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού κινδύνου.

Άρθρο 5

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

6.888 Εμφανίσεις
 1. Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
  κύριοι/ες συντάκτες του παραπάνω εγγράφου,

  Ξεκινώντας από την υπαγωγή του Πτυχιούχου Περιβαλλοντολόγου στο ΓΕΩΤΕΕ, σας ενημερώνω ότι κάτι τέτοιο ουδέποτε ζητήθηκε επίσημα από κανένα θεσμικό όργανο. Εσείς, ξαφνικά και αυθαίρετα, «με το έτσι θέλω», μας φέρνετε προ τετελεσμένου.
  Κατόπιν, σε όλο το κείμενο γίνεται μεγάλη «προσπάθεια» από τους συντάξαντες, να περιορίσουν τη γνώση του Περιβαλλοντολόγου στην αποτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενός έργου/δραστηριότητας. Δεν πειστήκατε, αγαπητοί κύριοι, από το Πρόγραμμα Σπουδών ότι ο Περιβαλλοντολόγος έχει την επιστημονική κατάρτιση εκτός από την αποτίμηση, να μπορεί να σχεδιάσει και την τεχνική λύση με την οποία θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα; Δεν είδατε σωρεία μαθημάτων σχετικά με τη Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων, τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήρων, τη Διαχείριση Οικοσυστημάτων, τη Διαχείριση Υδάτινων πόρων, τη Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων; Τι άλλο απαιτείται για να μπορεί κάποιος να σχεδιάσει ένα σύστημα αντιρυπαντικής τεχνολογίας και από που προκύπτει ο περιορισμός του αντικειμένου του Περιβαλλοντολόγου μόνο στην εκτίμηση επιπτώσεων.
  Το κυριότερο, όμως σημείο αυτό του ΠΔ, κατά την άποψή μου, είναι η παράγραφος 2 του Άρθρου 4 όπου αναφέρεται ότι «Δύνανται να συμμετέχουν σε ομάδες με άλλους, κατά νόμο υπεύθυνους επιστήμονες», από την οποία προκύπτουν αρκετά ερωτήματα όπως:
  Ποιοι είναι, κύριοι, οι αρμόδιοι αυτοί επιστήμονές στων οποίων την ομάδα μελέτης πρέπει να ενταχθεί ένας Περιβαλλοντολόγος; Από ποιόν κρίθηκε ότι δεν μπορεί ο Περιβαλλοντολόγος του Πανεπιστημίου Αιγαίου να είναι, πλέον, κατά Νόμο υπεύθυνος σύνταξης Περιβαλλοντικών Μελετών;
  Το ΠΔ 405/1995, που αφορούσε την Επαγγελματική Κατοχύρωση των Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων, για ποιό λόγο παύει να ισχύει είτε ως προς «τη σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», είτε ως προς το ¨αυτοδύναμα»;
  Γιατί ενώ στο Άρθρο 1 αναφέρεται ρητά ότι ο Περιβαλλοντολόγος μπορεί να ασχοληθεί ατομικά με όλο το φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου, στο Άρθρο 4 του επιβάλλεται η συμμετοχή σε ομάδες υπό άλλους επιστήμονες;
  Είναι δυνατό να δίνονται δικαιώματα εκπόνησης περιβαλλοντικών (και όχι μόνο) μελετών στους αποφοίτους των ΤΕΙ Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος, και Τεχνολογίας Άντιρύπανσης με πρόσφατο ΠΔ και να αφαιρείται το δικαίωμα αυτόνομης εκπόνησης Περιβαλλοντικής Μελέτης από τους Πτυχιούχους Περιβαλλοντολόγους, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα αυτό από το 1995;
  Τέλος σεόλη την Παράγραφο 2 του Άρθρου 4 δεν αναφέρεται πουθενά η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τους πτυχιούχους Περιβαλλοντολόγους. Εκτός του ότι αυτό από μόνο του είναι απορίας άξιο, διαφαίνεται μια προσπάθεια συντονισμένης «μεθόδευσης» για υποβάθμιση του ρόλου του Περιβαλλοντολόγου στο πεδίο της Πράσινης Ανάπτυξης που τείνει να δημιουργηθεί.
  Σας ενημερώνω, λοιπόν, ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι το πρώτο Τμήμα που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα με αντικείμενο αποκλειστικά και μόνο τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος. Το Πρόγραμμα Σπουδών, όπως διαμορφώθηκε τότε, ήταν ιδιαίτερα πρωτοποριακό και αποτέλεσε τη βάση όλων των Προγραμμάτων Σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων που δημιουργήθηκαν στη συνέχεια. Οι αλλαγές που συντελέστηκαν στο Πρόγραμμα, κατά το πέρασμα του χρόνου, έγιναν με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης γνώσης και τη δημιουργία ενός Τμήματος του οποίου οι απόφοιτοι να έχουν βαθιά γνώση του συνόλου των Πεδίων του Περιβάλλοντος.
  Με όλο το σεβασμό που τρέφω ή θα έπρεπε να τρέφω προς τα πρόσωπά σας, σας δηλώνω ότι το σχέδιο ΠΔ που φέρατε προς διαβούλευση είναι ένα ΕΚΤΡΩΜΑ και δεν έχει καμία σχέση με το Σχέδιο ΠΔ που εγκρίθηκε από το Τμήμα και σας κατατέθηκε.
  Θεωρώ ότι πρέπει ληφθούν σοβαρά υπ” όψιν οι παραπάνω παρατηρήσεις και να αναμορφωθεί το ΠΔ, τουλάχιστο, στα σημεία που επισημάνθηκαν.
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  Γεωργόπουλος Νικος,
  Περιβαλλοντολόγος M.Sc.

  Σχόλιο by Γεωργόπουλος Νικόλαος, Περιβαλλοντολόγος — 15/02/2011 @ 12:11

 2. με την σχολη του αγρινιου και το τμημα διαχειριση περιββαλοντος και φυσικων πορων θα υπαρξει καποια εξελιξη με τα επαγγελματικα δικαιωματα?
  εχουμε 5ετη φοιτηση και ενα ολοκληρωμενο οδηγο σπουδων και συναμα μηδενικα επαγγελματικα διακαιωματα και σημερα δεν ακουστηκε τιποτα για το πανεπιστημιο του αγρινιου..
  εχουμε αλλαξει ηδη τον οδηγο σπουδων και τον εχουμε προσαρμοσει ωστε να γινουμε μηχανικοι περιβαλλοντος αλλα εδω και ενα χρονο εξελιξη στο ζητημα αυτο.

  παρακαλω δωστε μου μια απαντηση

  Σχόλιο by marita — 15/02/2011 @ 14:13

 3. Αξιότιμε κε Υφυπουργέ και συντάκτες του εν λόγω Σχεδίου Π.Δ.,

  είμαι και εγώ περιβαλλοντολόγος(και ελεύθερος επαγγελματίας) του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υποστηρίζω σε κάθε παρατήρηση επί του Σχεδίου Π.Δ. τον προλαλήσαντα συνάδελφό μου κο Γεωργόπουλο. Θεωρώ ότι η επιχειρηματολογία του συναδέλφου είναι πλήρης, σαφής και θα πρέπει άμεσα να ληφθεί υπόψη για το Π.Δ.. Διαφορετικά το αποτέλεσμα θα είναι να δημιουργήσετε ένα τμήμα ανέργων. Γεγονός που, δεν δικαιολογείται από τον οδηγό σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος και τα δεδομένα της εποχής. Με άλλα λόγια δεν είναι δυνατόν οι απόφοιτοι του Πρώτου Τμήματος Περιβάλλοντος της χώρας (με αποφοίτους εδώ και 20 χρόνια στον τομέα) με τον οδηγό σπουδών που έχουν ακολουθήσει και στην εποχή που η πράσινη ανάπτυξη αρχίζει να γίνεται πεποίθηση και πράξη να μένουν άνεργοι και μάλιστα με Προεδρικό Διάταγμα. Όσον αφορά την φράση «μένουν άνεργοι» δε είναι υπερβολή, ενδεικτικά αναφέρω (καθώς το κρίσιμο σημείο του Σχεδίου αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες) ότι οι λοιπές επιλογές που επιτρέπονται βάσει του Σχεδίου δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα (π.χ. στο δημόσιο δεν έχουν προτεραιότητα οι απόφοιτοι του Τμήματος Περιβάλλοντος, στην εκπαίδευση δεν έχουμε ενταχθεί ακόμη κ.α.). Πέρα όμως από αυτό υπάρχουν απόφοιτοι που ήδη εργάζονται χρόνια ως ελεύθεροι επαγγελματίες, έχουν αποκτήσει εμπειρία σημαντική, κάποιοι υπήρξαν οι πρώτοι γενικότερα που ασχολήθηκαν με το Περιβάλλον, δεδομένου ότι είναι το πρώτο Τμήμα στην Ελλάδα με το εν λόγω αντικείμενο σπουδών. Αντί λοιπόν, η εμπειρία τους να γίνει εκμεταλλεύσιμη τώρα περισσότερο από ποτέ, θα πρέπει να θεωρούνται στην καλύτερη περίπτωση βοηθοί(«συμμετέχουν σε ομάδες με άλλους, κατά νόμο υπεύθυνους επιστήμονες»). Παρακαλώ και εγώ να αναθεωρήσετε στα σημεία που υποδεικνύονται από τον κο Γεωργόπουλο. Είναι μια κρίσιμη περίοδος και είναι καλό όλοι οι επιστήμονες να εκμεταλλεύονται στο έπακρο και όχι να παραγκωνίζονται.

  Ευχαριστώ για το χρόνο σας,

  Σοφία Στεφανίδου

  Σχόλιο by Σοφία Στεφανίδου — 15/02/2011 @ 15:38

 4. κε Υφυπουργέ και αγαπητοί συνάδελφοι,

  ως ελεύθερος επαγγελματίας Περιβαλλοντολόγος απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και με τριετή πλέον εμπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, συμφωνώ απόλυτα με τους προλαλήσαντες και θα ήθελα να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου την αγανάκτησή μου όσον αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μου, τα οποία μετά μεγάλης λύπης μου διαπιστώνω πως συρρικνώνονται ακόμη περισσότερο σε σχέση με άλλους κατά βάση τεχνοκρατικούς κλάδους (Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Πολιτικοί Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί κά).

  Ειδικότερα, θεωρώ πως η αφαίρεση του δικαιώματος υπογραφής Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με το προτεινόμενο ΠΔ, θα αποτελέσει μακροπρόθεσμα σημαντική αιτία υποβάθμισης της προστασίας του περιβάλλοντος στη χώρα μας. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου στο χώρο, διαπιστώνω πως άλλοι κλάδοι με τους οποίους κατά καιρούς συνεργάζομαι κατά την εκπόνηση ΜΠΕ, επικεντρώνονται στον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας ενός έργου αντί να εστιάσουν στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του. Επιπλέον, διαπιστώνω συνεχώς την έλλειψη βασικών γνώσεων επί των κρίσιμων μηχανισμών απλών φυσικών διεργασιών όπως είναι π.χ. ο ευτροφισμός, η αποδόμηση, η αλληλεπίδραση μεταξύ οικοσυστημάτων και ειδών, οι ενδεχόμενες αθροιστικές επιπτώσεις έργων στο περιβάλλον κλπ. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω -χωρίς καμία διάθεση προσβολής των υπολοίπων κλάδων μηχανικών (κάνω μια απλή παράθεση των μέχρι τώρα εμπειριών μου στο χώρο)- πως δεν βλέπω να υπάρχει και η διάθεση για περεταίρω διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ανακύπτουν από διάφορα έργα και των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν για την ελαχιστοποίησή τους.

  Εύχομαι μετά τη διαβούλευση αυτή και τη συνεργασία σας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος, το τελικό ΠΔ που θα προκύψει μέσα από αυτή τη διαδικασία, να συμβάλλει τελικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτήν άλλωστε δηλώνουμε πίστη και αφοσίωση κατά την τελετή ορκομωσίας μας.

  Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας,

  με εκτίμηση

  Κρυσταλλία Ευαγγελάτου
  Περιβαλλοντολόγος
  MSc Επιστήμης και Τεχνολογίας Υδατικών Πόρων ΕΜΠ

  Σχόλιο by Ευαγγελάτου Κρυσταλλία — 15/02/2011 @ 22:25

 5. Κύριε Υφυπουργέ,
  Εκτιμούμε την προσπάθεια αναδιάρθρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων κλάδων επιστημόνων με δεδομένη τη συνεχή εξέλιξη των επιστημονικών πεδίων αλλά και των αναγκών την κοινωνίας. Ωστόσο σ’αυτή την πορεία εντοπίζονται αρκετοί κίνδυνοι , κάποιοι από τους οποίους σχετίζονται με την ακούσια ίσως διαμόρφωση συνθηκών έκπτωσης του υπάρχοντος επιστημονικού δυναμικού.
  Στο προτεινόμενο για παράδειγμα ΠΔ, η υποβάθμιση της επαγγελματικής θέσης του Περιβαλλοντολόγου από επιστήμονα με πλήρη ευθύνη διεκπεραίωσης – υποστήριξης μελετών περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής φύσης, σε συμβουλευτικό και επικουρικό όργανο, ουσιαστικά απαξιώνει την 25ετή εμπειρία των επιστημόνων του Περιβάλλοντος και τους αποστερεί την επαγγελματική εξέλιξη που δίκαια και με αγώνα έχουν κατοχυρώσει σε ένα πλαίσιο δραστηριοποίησης ανοικτού μέχρι σήμερα ανταγωνισμού.
  Ζητούμε την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας και της επιστημονικής υπόστασης των πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων, όχι μέσω της επιβολής προσκομμάτων σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους στο πλαίσια κλειστών επαγγελμάτων και πλήρως ρυθμισμένων αγορών, αλλά στη βάση του πλέον λογικού επιχειρήματος : οι απόφοιτοι του Τμ. Περιβάλλοντος Παν Αιγαίου, του πλέον ιστορικού τμήματος της χώρας στα ζητήματα των περιβαλλοντικών σπουδών, έχουν την πλήρη και αναγνωρισμένη από την κοινωνία και την αγορά κατάρτιση στην υποστήριξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων, στην προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας των πόρων εν γένει.
  Ζητούμε τη διόρθωση των σχετικών άρθρων που τοποθετούν τον επιστήμονα του Περιβάλλοντος σε δεύτερο ρόλο σε σχέση με τη διεκπεραίωση της περιβαλλοντικής ανάλυσης.
  Ζητούμε το δικαίωμα της πλήρους επιστημονικής ευθύνης και υπογραφής των έργων περιβαλλοντικού προσανατολισμού.

  Με εκτίμηση
  Ευθύμιος Μουτσιάκης
  Περιβαλλοντολόγος
  Δρ. Τμ. Αρχ/νων Μηχανικών ΑΠΘ

  Σχόλιο by Ευθύμιος Μουτσιάκης — 16/02/2011 @ 11:14

 6. Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

  Παρακαλώ, όπως λάβετε σοβαρά υπόψη πως ο «Περιβαλλοντολόγος» (απόφοιτος Πανε-πιστημίου Αιγαίου) είναι ο βασικός (αν όχι ο μόνος) επιστήμονας για την ενασχόληση με ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων σχετικών με το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές).

  ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΟΠΟΙΑ «ΦΤΩΧΗ» ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΠΟΛΛΩΝ ΠΛΕΟΝ ΕΤΩΝ ΕΡ-ΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙ-ΣΤΗΜΟΝΕΣ, κ.λπ.).

  Βασικές διατάξεις, που:
  α) κάθε άλλο παρά νόμιμες είναι ή φαντάζουν,
  β) φαίνεται να υποκρύπτουν σκοπιμότητες και συμφέροντα αν δει κανείς τον τρόπο δια-τύπωσής τους,
  είναι οι εξής:

  ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡ.1: «Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβά-νουν:»
  ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ: “Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος, συν τις άλλοις, μπορούν να αναλαμβάνουν:”

  ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡ.1, ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ:
  - Σύνταξη πάσης φύσεως περιβαλλοντικών μελετών (βλ. Προμελέτες/Μελέτες Περιβαλλο-ντικών Επιπτώσεων, Περιβαλλοντικές Εκθέσεις, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Σχέδια Διαχείρισης, κ.λπ.) που ανατίθενται, από τον ιδιωτικό ή/και δημόσιο ή/και ευρύτερο δημό-σιο τομέα, σε Περιβαλλοντολόγους, Κατόχους Μελετητικών Πτυχίων Κατηγορίας 27 (Πε-ριβαλλοντικές Μελέτες) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
  - Σύνταξη πάσης φύσεως χωροταξικών μελετών που ανατίθενται, από τον ιδιωτικό ή/και δημόσιο ή/και ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε Περιβαλλοντολόγους, Κατόχους Μελετητικών Πτυχίων Κατηγορίας 1 (Χωροταξικές & Ρυθμιστικές Μελέτες) της Γενικής Γραμματείας Δη-μοσίων Έργων.
  - Σύνταξη πάσης φύσεως περιβαλλοντικών μελετών σχετικών με την προστασί-α/διαχείριση/διατήρηση των περιοχών του Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, λοιπών προστατευόμενων περιοχών και της βιοποικιλότητας που φιλοξενούν.
  - Υλοποίηση Ευρωπαϊκών ή/και Εθνικών Προγραμμάτων.
  1. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ-ΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ & ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ;;;
  2. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙΣ ΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΛΟΓΟΙ ΜΕ 15 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΖΗΤΗΜΑΤΑ;;;
  ΠΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΠΙΟ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ «ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».
  ΠΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ;;;

  ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡ.2: «Δύνανται να συμμετέχουν σε ομάδες με άλλους, κατά νόμο υπεύθυ-νους επιστήμονες, για:
  α) Περιβαλλοντικές Μελέτες, οι οποίες αφορούν:»

  ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ: «Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος, συν τις άλλοις, μπορούν να αναλαμβάνουν:
  α) Πάσης φύσεως Περιβαλλοντικές Μελέτες. Ενδεικτικά αναφέρονται:»

  1. ΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΥΣ ΤΙ ΕΝ-ΝΟΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ: «Δύνανται να συμμετέχουν σε ομάδες με άλλους…».
  2. ΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΥΣ ΤΙ ΕΝ-ΝΟΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ: «…κατά νόμο υπεύθυνους επιστήμονες».
  3. ΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.

  ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡ.2, ΟΠΩΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡ.1, ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ:
  - Περιβαλλοντικές Μελέτες (βλ. Προμελέτες/Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Περι-βαλλοντικές Εκθέσεις, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Σχέδια Διαχείρισης, κ.λπ.) που ανατίθενται, από τον ιδιωτικό ή/και δημόσιο ή/και ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε Περιβαλλο-ντολόγους, Κατόχους Μελετητικών Πτυχίων Κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
  - Χωροταξικές Μελέτες που ανατίθενται, από τον ιδιωτικό ή/και δημόσιο ή/και ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε Περιβαλλοντολόγους, Κατόχους Μελετητικών Πτυχίων Κατηγορίας 1 (Χωροταξικές & Ρυθμιστικές Μελέτες) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
  - Περιβαλλοντικές Μελέτες σχετικών με την προστασία/διαχείριση/διατήρηση των περιο-χών του Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, λοιπών προστατευόμενων περιοχών και της βιοποικιλότητας που φιλοξενούν.
  - Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά Προγράμματα.

  Αναφέρεται ότι, ο επιστήμονας Περιβαλλοντολόγος μπορεί κατά την κρίση του να απα-σχολεί στις ως άνω μελέτες και λοιπές ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο του περιβάλ-λοντος (Βιολόγο, Δασολόγο, Γεωλόγο, κ.λπ.), εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμο για την άρτια και επιστημονική σύνταξη της μελέτης.

  Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,
  Παρακαλώ όπως λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη τις όποιες τοποθετήσεις των συναδέλφων Περιβαλλοντολόγων,
  Παρακαλώ όπως αξιολογήσετε πολύ σοβαρά ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι το πρώτο Τμήμα που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα με αντικείμενο αποκλειστικά και μόνο τη Διαχεί-ριση του Περιβάλλοντος,
  Παρακαλώ όπως αξιολογήσετε πολύ σοβαρά ότι μέχρι σήμερα ο Περιβαλλοντολόγος έχει προσφέρει πολλά στο πεδίο του περιβάλλοντος μέσω της πολυετούς εμπειρίας του στην αγορά εργασίας.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ:
  Άραγε πως θα αισθανόταν ο Αξιότιμος κ. Πρωθυπουργός, Γεώργιος Παπανδρέου, αν γνώριζε ότι στην προσπάθειά του για πρόοδο και πράσινη ανάπτυξη, οι Πολιτικοί Συνεργάτες του κατακεραυνώνουν όλους εκείνους που μπορούν να προσφέρουν προς αυτήν την πρόοδο και ανάπτυξη;

  Σχόλιο by ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ — 16/02/2011 @ 11:31

 7. Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
  κύριοι/ες συντάκτες του παραπάνω εγγράφου, και ενδιαφερόμενοι,

  για πολλά χρόνια οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου παλεύουν για αυτονόητα δικαιώματα τα οποία δυστυχώς δεν είναι και τόσο αυτονόητα. Συμφωνώ απόλυτα με τα παραπάνω και δεν χρειάζεταται να επαναλάβω ότι είμαστε το ίδιο επιστήμονες με τις ομάδες και τα άτομα τα οποία πρέπει να συνεργαζόμαστε για να αποπερατώσουμε ένα έργο περιβαλλοντικής διαχείρισης.

  Αναφέρω συνοπτικά γεγονότα που υποβάθμισαν και συνεχίζουν να υποβαθμίζουν τον επιστημονικό κλάδο μας:

  – Μόλις το 2010 για πρώτη χρονιά προσλήφθηκαν οι πρώτοι περιβαλλοντολόγοι ως αναπληρωτές στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι Περιβαλλοντολόγοι είναι οι πλέον αρμόδιοι να διδάσκουν μαθήματα σχετικά με την Περιβαλλοντική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και είναι ΛΑΘΟΣ που δεν διευκρινίζεται στο παρών Σχέδιο Π.Δ.

  – Σχετικά πρόσφατα η επιτροπή αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων του YΠEXΩΔE (ΓEM) απέκλεισε τους Περιβαλλοντολόγους από το να υπογράφουν μελέτες στο αντικείμενο της κατηγορίας ένα (1) «Xωροταξικές και Pυθμιστικές Mελέτες» του N. 716/77 και Π.Δ. 541/78 που συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 256/98. Επιπλέον, όσοι Περιβαλλοντολόγοι είχαν αποκτήσει μελετητικό πτυχίο στην παραπάνω κατηγορία δεν μπορούν πλέον να το ανανεώσουν / αναβαθμίσουν. Είναι θετικό το ότι αναφέρεται παραπάνω και είναι ίσως μοναδική ευκαιρία να ξεκαθαρίσει πως οι Περιβαλλοντολόγοι είναι κατάλληλοι επιστήμονες να υπογράφουν Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες.

  – Οι Περιβαλλοντολόγοι έχουν αποκλειστεί πλήρως από το θεσμό των Ενεργειακών Επιθεωρητών. Το γεγονός αυτό είναι ακατανόητο θεωρώντας δεδομένο πως υπάρχουν συνάδερφοι οι οποίοι έχουν ακόμα και Μεταπτυχιακό ή και Διδακτορικό τίτλο Σπουδών στην Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων, στο βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων και σε παρεμφερή αντικείμενα. Είναι λοιπόν ΛΑΘΟΣ το γεγονός πως έχουμε αποκλειστεί από τη δραστηριότητα των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων.

  – Οσον αφορά τις Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (κατγηγορία 25) είναι γνωστό πως οι Περιβαλλοντολόγοι μπορούν να τις πραγματοποιήσουν αλλά δε μπορούν να τις υπογράψουν. Ειδικότερα όσοι Περιβαλλοντολόγοι έχουν εξειδίκευση με Μεταπτυχιακό ή άλλο τίτλο σπουδών είναι οι πλέον ειδικοί για να υπογράφουν στην παραπάνω κατηγορία λόγω της ολιστικής αντίληψης σε ζητήματα διαχείρισης φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου.

  – Θα πρέπει να τονιστεί ξεκάθαρα η αρμοδιότητα των Περιβαλλοντολόγων να υπογράφουν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατηγορία 27) όπως ξεκαθαρίζεται στο παρών Σχέδιο Π.Δ. η αρμοδιότητα υπογραφής για Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση, Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Οι Περιβαλλοντολόγοι είναι οι πλέον αρμόδιοι επιστήμονες για να υπογράφουν ΜΠΕ. Είναι ΛΑΘΟΣ που δεν υπογραμμίζεται ξεκάθαρα στο παρών Σχέδιο Π.Δ.

  Ελπίζω τα παραπάνω να συνεισφέρουν στο να ωριμάσει ο διάλογος για τις αρμοδιότητες των Περιβαλλοντολόγων, τις μελέτες που μπορούν να υπογράψουν αλλά και τις υπηρεσίες που δύνανται να παρέχουν

  Ευχαριστώ,

  Γιώργος Αντωνίου
  Περιβαλλοντολόγος
  MSc Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση

  Σχόλιο by Γιώργος Αντωνίου — 16/02/2011 @ 11:47

 8. Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

  Μετά λύπης μου σας δηλώνω ότι διαβάζοντας το προσχέδιο αυτό σφίχτηκε ο καρδιά μου.

  Στα ήδη ελάχιστα δικαιώματα του αποφοίτου περιβάλλοντος έρχεται και κατατίθεται το σχέδιο αυτό για να τα μειώσει ακόμα περισσότερο.
  Περιμένοντας τέσσερα χρόνια μετά την αποφοίτησή μου για να πάρω το δικαίωμα υπογραφής μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έρχεστε και στο ήδη δύσκολο περιβάλλον της ανεργίας και αστάθειας που έχουμε, καταργείται και το δικαίωμα αυτό.

  Πρώτα από όλα, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε και δεν απαιτούνταν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Πώς τώρα τη ζητάτε και για ποιους λόγους?

  Η άποψή μου είναι ότι, η υπαγωγή των Περιβαλλοντολόγων σε έναν μεγαλύτερο και πιο παλιό σύλλογο όπως το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος δεν είναι αρνητικό, ΕΦΟΣΟΝ οι απόψεις και οι διεκδικήσεις μας γίνουν πιο ισχυρές.

  Επίσης Απαράδεκτο και Εξοργιστικό της παραγράφου 2 του άρθρου 4, είναι ότι αναφέρεται ρητά ότι δύναται οι περιβαλλοντολόγοι να συμμετέχουν σε ομάδες με άλλους, κατά νόμο ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ (!) επιστήμονες. Εμείς δηλαδή τι είμαστε, ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ επιστήμονες? Δεν καταλαβαίνω πως προέκυψε αυτός ο χαρακτηρισμός και θα παρακαλούσα να επανεξεταστεί άμεσα.

  Όπως αναφέρθηκε κι από τον κ.Γεωργόπουλο δεν είναι δυνατόν να δίνονται δικαιώματα εκπόνησης περιβαλλοντικών και άλλων βεβαίως μελετών στους αποφοίτους των ΤΕΙ Τεχνολογίας και περιβάλλοντος στην Κοζάνη και να αφαιρείτε το δικαίωμα από τους αποφοίτους περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Όλοι μας μπορούμε να καταλάβουμε την ποιότητα των γνώσεων που παρέχεται σε κάθε ένα από τα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα.

  Θερμή παράκληση, ξαναμιλήσετε με την Ένωση πτυχιούχων περιβαλλοντολόγων, με τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως επίσης και με τους αποφοίτους περιβάλλοντος για την πληθώρα δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην εύρεση εργασίας και στα επαγγελματικά δικαιώματά τους.

  Τέλος, δεν βλέπω πουθενά το δικαίωμα να συμμετέχουμε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ως εκπαιδευτικοί στην Π/θμια ή Δ/θμια εκπαίδευση στο αντικείμενο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, παρά μόνο άλλες ειδικότητες ΚΑΙ περιβάλλοντος

  Σχόλιο by Γεώργιος Μεσημέρης, Περιβαλλοντολόγος ΜSc — 16/02/2011 @ 14:43

 9. Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

  για να μη μακρηγορήσω να δηλώσω ότι συνυπογράφω τα σχόλια των υπολοίπων συναδέλφων μου, που θεωρούν το ΣΠΔ αν μη τι άλλο άδικο. Θα ήθελα να θίξω ένα ζήτημα που αφορά επίσης πολλούς συναδέλφους. Δεν μπορώ να κατανοήσω για ποιο λόγο αποκλείονται οι Περιβαλλοντολόγοι από τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, τουλάχιστον για χαμηλής επικινδυνότητας επιχειρήσεις. Εγώ προσωπικά έχω συντάξει αρκετές μελέτες επικινδυνότητας, ακόμα και για εργοστάσια, οι οποίες (με την απλή υπογραφή ενός μηχανικού και χωρίς τροποποιήσεις) έχουν εγκριθεί. Επίσης έχοντας προχωρήσει ένα βήμα πιο πέρα, έχω βοηθήσει επιχειρήσεις να πιστοποιηθούν με OHSAS 18001 για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Με τα παραπάνω θέλω να επισημάνω ότι σαν Περιβαλλοντολόγοι κατέχουμε πλήρως τα προσόντα παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και είναι τουλάχιστον ύποπτος ο αποκλεισμός μας.

  Με εκτίμηση
  ΠΤ

  Σχόλιο by Περιβαλλοντολόγος MSc — 16/02/2011 @ 17:43

 10. κύριε Υφυπουργέ,
  Από το 1996 ασκώ το επάγγελμα του μελετητή με κύριο αντικείμενο τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Όταν ξεκίνησα και για αρκετά χρόνια η συμμετοχή μας στις ομάδες μελέτης των διαφόρων έργων παρουσίαζε το εξής ευτράπελο: ενώ η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ήταν αρκετά απαιτητική και σύνθετη και τις περισσότερες φορές αρκετά χρονοβόρα σε βαθμό που «καθυστερούσε το έργο», η αμοιβή της ήταν ελάχιστη σε σχέση με το σύνολο της αμοιβής των υπόλοιπων μελετών του έργου, καθώς ο υπολογισμός της αμοιβής γινόταν κατ” αποκοπήν, αφού δεν «υπήρχαν» αυτές οι μελέτες στον 716, με αποτέλεσμα να φτάνει ως και στο μόλις 1.5% της συνολικής αμοιβής των μελετών (τόσο μου έτυχε εμένα τουλάχιστον). Ταυτόχρονα η ίδια η φύση της μελέτης είναι τέτοια που ό,τι στραβό ή λάθος γινόταν από κάποιον από τους άλλους μελετητές είχε αντίκτυπο στη δική μας μελέτη και έπρεπε να δώσουμε εξηγήσεις γι αυτό κατά τον έλεγχο της ΜΠΕ. Την ίδια στιγμή δικαίωμα λήψης πτυχίου 27 είχε σχεδόν ο «κάθε πικραμένος». Όλα αυτά τα χρόνια εμείς που ασχοληθήκαμε προσπαθήσαμε τρομερά να κρατηθούμε στο αντικείμενο με χαμηλές τιμές σε μελέτες για ιδιωτικά έργα ή με ενασχόληση με παρεμφερή αντικείμενα (π.χ. σεμινάρια). Όσοι από μας μπορέσαμε, χρησιμοποιήσαμε και το άλλο πτυχίο που είχαμε το δικαίωμα να παίρνουμε, το υπ.αρ. 1 Χωροταξικές μελέτες.
  Ήρθε λοιπόν το 2005 κι επιτέλους μπήκαν και οι περιβαλλοντικές στον κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών και απέκτησαν πλέον οικονομική οντότητα. Είπαμε λοιπόν ότι κάτι θα γίνει και για “μας, επιτέλους, δε θα είμαστε τόσο φτωχοί συγγενείς. Στη συνέχεια βέβαια τα περισσότερα γραφεία που είχαν συνεργασίες με αυτόνομους μελετητές περιβαλλοντολόγους, οργάνωσαν τα δικά τους τμήματα περιβάλλοντος, κάτι που δε συνέφερε νωρίτερα με τις τόσο χαμηλές αμοιβές. Έτσι έγινε ορατός ο κίνδυνος να πάμε στα σαρανταφέβγα μας υπάλληλοι. Λίγο μετά, όταν πήγα να αναννεώσω το πτυχίο μου, ανακάλυψα ότι το Χωροταξικό μας τελείωσε. Άλλο ένα χαστούκι.
  Το παραπάνω κείμενο όμως σημαίνει επαγγελματική εξόντωση. Πως μπορεί κανείς να μου πει μετά από 15 χρόνια ότι είμαι ανίκανος να κάνω πια αυτό που έκανα νόμιμα όλα αυτά τα χρόνια, δε μπορώ να το καταλάβω. Αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι στο μελετητικό αντικείμενο, μετά τον κανονισμό προεκτίμησης αμοιβών, εμφανίστηκε μια πίτα και το παραπάνω κείμενο σχετίζεται με το ποιός θα φάει αυτή την πίτα. Ή μάλλον ποιός ΔΕΝ θα φάει από αυτή.
  Ποτέ δεν προσπάθησα να προσετεριστώ δικαιώματα άλλων μελετητών, ειδικά όταν εξορισμού τα κατείχαν λόγω τίτλου. Ο δικός μου τίτλος είναι Περιβαλλοντολόγος, αν δε μπορώ να κάνω περιβαλλοντικές μελέτες τότε τί μπορώ; Και αν δε μπορώ εγώ τότε ποιός μπορεί; Δηλαδή θα μου πείτε ότι οι Περιβαλλοντολόγοι δεν εκπονούσαν σωστές μελέτες μέχρι τώρα και γι αυτό θα γίνουν βοηθητικοί; Γιατί αν μας πείτε κι αυτό θα γελάσουμε, όσοι από εμάς ασχολούμαστε.
  Και το κυριώτερο θα μου πείτε τί θα κάνω εγώ τώρα στα σαραντεφέβγα μου με 15 χρόνια εμπειρίας στις περιβαλλοντικές μελέτες;
  Λυπάμαι πολύ για το ύφος μου, αλλά λυπάμαι πολύ περισσότερο για το παραπάνω κείμενο.

  Σχόλιο by Κώστας Δριστάς — 16/02/2011 @ 20:31

 11. Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

  Θέλω να εκφράσω την αγανάκτησή μου για την κατάφωρα άδικη υποβάθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως αυτή επιχειρείται με το παρών ΠΔ. Είναι πραγματικά αδιανόητη η αφαίρεση της αυτοδυναμίας των περιβαλλοντολόγων στην επιστημονική υποστήριξη και κατά συνέπεια στην υπογραφή μελετών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Το δικαίωμα αυτό παραχωρείται σε πτυχιούχους που κανονικά δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη του περιβάλλοντος και αφαιρείται από εμάς! Αυτό από μόνο του είναι αντιφατικό και παράλογο.
  Βάσει ποιών κριτηρίων καταλήξατε σε αυτήν την απόφαση;
  Τι άλλαξε από το 1995, όταν με το τότε ΠΔ δόθηκε η ευκαιρία στους μοναδικούς περιβαλλοντολόγους στη χώρα να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και αυτόνομα με την επιστήμη που σπούδασαν και έκτοτε υπηρετούν με συνέπεια;
  Σκεφτήκατε τι πρόκειται να συμβεί με τους ανθρώπους που εδώ και δεκαετίες έχουν καταξιωθεί στο χώρο όπου εργάζονται αυτόνομα, ως ελεύθεροι επαγγελματίες;
  Μήπως σκεφτήκατε την επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών του τμήματος με τις ουσιαστικά μηδενισμένες από το προτεινόμενο ΠΔ προοπτικές;
  Μήπως γνωρίζετε τις προοπτικές του ίδιου του τμήματος με δεδομένη τη μηδενική, πλέον, ανταπόκριση του πτυχίου στην αγορά εργασίας;

  Το παρών ΠΔ καταστρατηγεί κάθε έννοια λογικής και για αυτό δεν μπορώ παρά να θεωρήσω ύποπτες τις προθέσεις των συντακτών του. Για το λόγο αυτό σας καλώ να αναθεωρήσετε την απαράδεκτη υποβάθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των περιβαλλοντολόγων και να με διαψεύσετε.

  Με την ελπίδα ότι θα πρυτανεύσει η λογική

  Ανδρέας Παυλίδης
  Περιβαλλοντολόγος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  MSc, Πανεπιστήμιο Κρήτης

  Σχόλιο by Ανδρέας Παυλίδης — 16/02/2011 @ 21:34

 12. Κύριε Υφυπουργέ και κυρίες/κύριοι αναγνώστες των παρατηρήσεων και σχολίων,

  Η προσπάθεια αναδιάρθρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων κλάδων επιστημόνων είναι ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της χώρας και της αξιοποίησης του πολύ αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει.

  Μια τέτοια προσπάθεια έχει πάντα την ιδιότητα να σαρώνει τα στρεβλωτικά επιθέματα και να αναδεικνύει τον πυρήνα των προβλημάτων. Αυτό νομίζω ότι ‘πετυχαίνει’ το παρόν ΠΔ.

  Προϋπόθεση για να επιτύχει αυτό το εγχείρημα είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα που ‘απονέμονται’, να ‘απονέμονται’ με βάση τα πραγματικά προσόντα και δεξιότητες των επιστημόνων και όχι με βάση συντεχνιακά συμφέροντα και εν παραβύστω όπως κατά κανόνα γίνεται μέχρι σήμερα και -λυπάμαι που το λέω- από ότι φαίνεται επιχειρείται για άλλη μια φορά δια μέσου του παρόντος σχεδίου ΠΔ.

  Πριν προχωρήσω να σας υπενθυμίσω κάποιες ειδικότητες επιστημόνων που θεωρούνται ‘Περιβαλλοντολόγοι’ σήμερα, τώρα την ώρα που συζητάμε, και έχουν το δικαίωμα εκπόνησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και συναφών Μελετών:
  α) Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί Ιατρικών Μηχανημάτων, β) Μετεωρολόγοι της Σχολής Ικάρων, γ) Μηχανικοί Παραγωγής και διοίκησης, δ) Αεροναυπηγοί Μηχανικοί, ε) Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί, στ) Πτυχιούχοι ΑΒΕΠ, ζ) Μαθηματικοί, η) Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, θ) Οικονομολόγοι, ι) Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί κλπ, πέραν των πάσης φύσεως επιστημόνων με την κατάληξη ….μηχανικός.
  (τα στοιχεία και ο αριθμός μητρώου τους είναι αναρτημένα σε ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, αλλά θα μπορούσα προσωπικά να ενημερώσω οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο).

  Ο παραλογισμός που επικρατεί ήδη στο χώρο των ‘περιβαλλοντικών μελετών’ και γενικά του περιβάλλοντος όχι μόνο ξεπερνά τα όρια της σύγχυσης φαντασίας και πραγματικότητας, αλλά καθιστά σαφές ότι εξυπηρετούνται σκοπιμότητες που δεν έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος για το οποίο κάποιοι παριστάνουν ότι κόπτονται.

  Αναγκάζει δε τους πραγματικούς περιβαλλοντολόγους να δραστηριοποιηθούν σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον “μπάτε σκύλοι αλέστε” και να ανταγωνιστούν το αθέμιτα απίθανο.

  Τα ‘ελαττώματα’ και τις ‘αμεριμνησίες’ του παραπάνω ΠΔ έχουν αναλύσει ήδη συνάδελφοι περιβαλλοντολόγοι, και έχουν γίνει οι σχετικές προτάσεις για αλλαγές και συμπληρώσεις με τις οποίες συμφωνώ και συντάσσομαι απόλυτα.

  Με το παρόν ΠΔ
  α) αναγκάζετε τους Περιβαλλοντολόγους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Αιγαίου που θα έπρεπε να είναι από τους πολύ λίγους «…κατά νόμο υπεύθυνους επιστήμονες», να ενεργούν και να πράττουν ως ‘υπεργολάβοι’, παραβλέποντας, αγνοώντας, καταστρέφοντας θεμελιώδεις σταθερές του όρου ‘επιστημονική κατάρτιση’.
  β) διατηρείτε το καθεστώς ανάθεσης και ελέγχου (αφού παρόμοιες ειδικότητες στελεχώνουν τις υπηρεσίες που εγκρίνουν η απορρίπτουν τις μελέτες αυτές), μιας πολύ ευαίσθητης διαδικασίας όπως οι ΜΠΕ και οι λοιπές μελέτες του άρθρου 4, σε απροσδιορίστου ικανότητας και κατάρτισης ‘εργολάβους’ και ‘ειδικούς’, οι οποίοι αγνοούν βασικές, βασικότατες πολυσύνθετες περιβαλλοντικές παραμέτρους και όρους (όπως οικοσύστημα, χλωρίδα, πανίδα, αλληλεπίδραση, κλπ).
  γ) διατηρείτε το καθεστώς της απασχόλησης σε ότι αφορά την περιβαλλοντική εκπαίδευση σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικούς στην Π/θμια ή Δ/θμια εκπαίδευση (γυμναστές, φιλολόγους, μαθηματικούς κλπ, ακόμα και περίπτωση καθηγήτριας μανικιούρ-πεντικιούρ γνωρίζω σε τεχνική σχολή της θες/νίκης) και όχι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε ειδικότητες περιβάλλοντος.

  Σας καλώ να πράξετε το αυτονόητο απέναντι στους Περιβαλλοντολόγους του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επιστήμονες με ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΝΑΦΕΙΣ με τα αντικείμενα του περιβάλλοντος και της χωροταξίας εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και εμπειρίες δεκαετιών πλέον.

  Σας καλώ με αίσθημα ευθύνης να υιοθετήσετε τις προτάσεις που σας υποβάλουμε με σκοπό τον καταμερισμό των αυταπόδεικτα ΔΙΚΑΙΩΝ επαγγελματικών δικαιωμάτων των Περιβαλλοντολόγων αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αναθέτοντάς μας τις ευθύνες που μας αναλογούν και δικαιούμαστε.

  Με εκτίμηση και ελπίδα

  Αναστάσιος Παπαδόπουλος
  Περιβαλλοντολόγος
  MSc Μελέτη και διαχείριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

  Σχόλιο by Αναστάσιος Παπαδόπουλος — 16/02/2011 @ 23:32

 13. Αγαπητοί συντάκτες του παρόντος Σχεδίου ΠΔ,
  Είμαι ένας από τους παλαιότερους επιστήμονες Περιβαλλοντολόγους της Ελλάδας, αφού δραστηριοποιούμαι στο χώρο από το 1993 (18 χρόνια) οπότε και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Παν/μίου Αιγαίου.
  Εμείς είμαστε αυτοί που χάραξαν το δρόμο και κλήθηκαν να δουλέψουν στο θολό τοπίο των πρώτων ετών (όσοι άντεξαν δηλαδή). Σε μεγάλο βαθμό εμείς είμαστε αυτοί που διαμόρφωσαν τις ισχύουσες προδιαγραφές Περιβαλλοντικών Μελετών μέσα από την ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΗ δουλειά τους. Εμείς είμαστε αυτοί που κατακτήσαμε τον ΣΕΒΑΣΜΟ των μηχανικών – τεχνοκρατών που μας χλεύαζαν τα πρώτα χρόνια. Εμείς είμαστε αυτοί που υπεστήκαμε την κάθε είδους ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ των μελετών μας. Εμείς είμαστε αυτοί που χωρίς να μας το επιβάλει κανένας, δουλέψαμε πρώτοι σε ομάδες εργασίας μιας και κατανοούσαμε την ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ των μηχανισμών του φυσικού περιβάλλοντος. Σε εμάς απευθύνονταν όλα αυτά τα χρόνια οι διαφόρων ειδικοτήτων μελετητές της κατηγορίας 27 όταν έφταναν σε αδιέξοδο. Εμείς είμαστε αυτοί στους οποίους απευθύνονταν οι ίδιοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών για να τους ΣΥΜΒΟΥΛΕΨΟΥΜΕ.
  Και τώρα μας λέτε ότι «απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος»; Ή ότι «δύνανται να συμμετέχουν σε ομάδες με άλλους, κατά νόμο υπεύθυνους επιστήμονες, για: α) Περιβαλλοντικές Μελέτες»;
  Ποια άλλα συναισθήματα μπορούν να μας προκαλέσουν οι σχεδιασμοί σας, εκτός από ΘΛΙΨΗ και ΠΙΚΡΑ; Τι απίστευτο πισωγύρισμα είναι αυτό όταν μας γυρνάτε στα πέτρινα χρόνια πριν το 1998 οπότε και θεσμοθετήθηκε η Κατηγορία μελετών 27;
  Θερμή παράκληση: Συνεργαστείτε με την Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εάν πραγματικά θέλετε ένα δίκαιο ΠΔ.

  Κωστάκης Γεώργιος
  Περιβαλλοντολόγος
  Απόφοιτος Παν/μίου Αιγαίου

  Σχόλιο by Κωστάκης Γεώργιος — 17/02/2011 @ 09:38

 14. Αγαπητοί,

  ένα Σχέδιο Π.Δ. που αφορά τους αποφοίτους του Τμήματος Περιβάλλοντος και τα επαγγελματικά δικαιώματά θα πρέπει να συνταχθεί και να διαμορφωθεί με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων. Εν ολίγοις, υπεύθυνοι να γνωμοδοτήσουν και να διαμορφώσουν το παρόν Σχέδιο Π.Δ. είναι:
  α) Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και οι καθηγητές του,
  β) Η Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας και
  γ) Οι απόφοιτοι του παραπάνω τμήματος που βρίσκονται ήδη στην αγορά εργασίας.

  Το παραπάνω κείμενο συντάχθηκε πιθανώς από μια χούφτα δικηγόρους ή ένα μη αρμόδιο νομικό συμβούλιο το οποίο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο copy-paste και καθοδηγούμενο από συμφεροντα ισχυρών επιμελητηρίων κατέληξε σε αυτό το ΑΣΤΟΧΟ Σχέδιο Π.Δ. το οποίο καμμία σχέση έχει με την Ελληνική και τη Διεθνή πραγματικότητα.

  Στην Ευρώπη, την Αμερικη και παντού αλλού στον κόσμο οι Περιβαλλοντολόγοι γίνονται δεκτοί σαν επιστήμονες σε κορυφαία Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά προγράμματα. Οργανώνουν και διευθύνουν πολύπλοκα Έργα και τέλος τοποθετούνται σε κορυφαίες θέσεις και σε κορυφαίες εταιρείες. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο απαξιώνοντας μια επιστημονική ομάδα.

  Κύριε Υφυπουργέ, Κυρία Υπουργέ και Κύριε Πρωθυπουργέ, παρακαλώ να εμπλέξετε στο διάλογο και στη διαμόρφωση τόσο σημαντικών νομοθετημάτων τους πλέον αρμόδιους όπως αναφέρθηκαν παραπάνω για να έχουμε πραγματικό αποτέλεσμα.

  Γιώργος Αντωνίου
  Περιβαλλοντολόγος
  MSc Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση

  Σχόλιο by Γιώργος Αντωνίου — 17/02/2011 @ 10:46

 15. Kύριε Υφυπουργέ,

  Δεν έχω να προσθέσω κάτι στα προηγούμενα σχόλια, παρά μόνο τούτο:
  Στην 11ετή μου επαγγελματική σταδιοδρομία, ως Περιβαλλοντολόγος του Παν/μίου Αιγαίου, είχα την τύχη να συνεργασθώ με αρκετές ξένες Εταιρείες σχετικά με την υλοποίηση Έργων στην χώρα, οι οποίες ποτέ δεν ζητήσανε «διαπιστευτηρία» του επιστημονικού μου υποβάθρου! Για πιο λόγο, προωθείτε την υπόβαθμιση του Περιβαλλοντολόγου σε απλό μέλος μιας Ομάδας Έργου; Η εμπειρία μου από την Ευρώπη και Η.Π.Α. δείχνει ότι ο Περιβαλλοντολόγος είναι κεντρική ειδικότητα στο σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία ενός Έργου. Γιατί τέτοια οπισθοδρόμηση τώρα;

  Με τιμή
  Θ. Κόλλιας
  Περιβαλλοντολόγος ΒSc, MSc

  Σχόλιο by Θωμάς Κόλλιας — 17/02/2011 @ 12:45

 16. Εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας εδώ και 6 χρόνια. Εκπονώ Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων για την Έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων σε ιδιωτικά και δημόσια έργα. Από το Σχέδιο ΠΔ διαφαίνεται η πιθανότητα, οι περιβαλλοντολόγοι να μην μπορούν να σφραγίσουν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα σε εργαζόμενους που έχουν επιλέξει αυτή τη δραστηριότητα. Θα βρεθούμε χωρίς δουλειά σε μια δουλειά που έχουμε μάθει να κάνουμε.

  Πρέπει να δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής των Περιβαλλοντολόγων στους Διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών.
  Είναι δίκαιο να διορίζονται οι περιβαλλοντολόγοι σαν αναπληρωτές καθηγητές στην εκπαίδευση μαθημάτων σχετικών με τη, προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

  Τσομπάνογλου Κων/νος
  Περιβαλλοντολόγος

  Σχόλιο by Τσομπάνογλου Κων/νος — 17/02/2011 @ 15:01

 17. Αξιότιμοι κύριοι/ες
  Σας παραθέτουμε στη συνέχεια τις συμπληρώσεις και αλλαγές που είναι απαραίτητο να γίνουν στο σχέδιο ΠΔ που αναρτήσατε προς διαβούλευση, προκειμένου το τελικό κείμενο αφενός να συνάδει με το επιστημονικό πεδίο και τις γνώσεις των πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων και αφετέρου να συνδέεται άρρηκτα και ουσιαστικά με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Παρακαλούμε λοιπόν στο τελικό κείμενο να ενσωματώσετε τα εξής:

  Στο Άρθρο 2, η παράγραφος 1 να αντικατασταθεί ως εξής:
  1. Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, μελετών και αναλύσεων απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που θα απονέμεται από ενιαίο φορέα που θα συγκροτηθεί, καλύπτοντας όλο το φάσμα αυτού του κλάδου και των συγγενών ειδικοτήτων και θα καθοριστεί με σχετικό Π.Δ. Μέχρι τη σύσταση του νέου αυτού ενιαίου φορέα, η άσκηση του επαγγέλματος δεν θα προϋποθέτει άδεια από υφιστάμενο Επιμελητήριο ή άλλο φορέα, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

  Στο Άρθρο 3, η παράγραφος Α) να συμπληρωθεί ως εξής:
  Α) Στην Εκπαίδευση, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, καθώς και σε οργανισμούς, ινστιτούτα και κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στα οποία διδάσκονται μαθήματα ή διενεργούνται εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τη διαχείριση, προστασία, διατήρηση και αξιοποίηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

  Στο Άρθρο 3, στην παράγραφο Γ), το εδάφιο 12 να αντικατασταθεί ως εξής:
  12. Την απασχόληση και δραστηριοποίησή του, αυτόνομα ή σε ομάδα μελέτης με άλλες συναφείς ειδικότητες επιστημόνων, σε θέματα που αφορούν:…

  Στο Άρθρο 4, η παράγραφος 2 να συμπληρωθεί ως εξής:
  2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβάνουν επαγγελματική και επιστημονική ευθύνη υπογράφοντας αυτοτελώς ή από κοινού με άλλες ειδικότητες επιστημόνων και μηχανικών, σύμφωνα με το νόμο, για μελέτες δημοσίων και ιδιωτικών έργων στις κάτωθι κατηγορίες:
  α) Περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες αφορούν και αποσκοπούν:
  i) Στην Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση και στην Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων πάσης φύσεως τεχνικών έργων και δραστηριοτήτων όπως ορίζονται και κατηγοριοποιούνται στη σχετική νομοθεσία.
  ii) Στη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (διαδικασία Περιβαλλοντικού Προελέγχου και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) πολιτικών, προγραμμάτων και σχεδίων.
  iii) Στην προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος (Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες προστατευόμενων περιοχών, μελέτες προστασίας, διαχείρισης, οικονομικής αποτίμησης – αξιολόγησης και ανάδειξης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων).
  iv) Στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος και ρυπασμένων αποδεκτών και τον σχεδιασμό μέτρων για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Περιορισμό της Ρύπανσης.

  Στο Άρθρο 4, στην παράγραφο 2, να προστεθούν τα παρακάτω εδάφια στ) και ζ) ως εξής:
  στ) Μελέτες για εγκατάσταση, πιστοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (π.χ. ISO 9000&14000, EMAS κλπ) σε κάθε είδους επιχειρήσεις και στην κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού τους στα συστήματα αυτά.
  ζ) Μελέτες και παρακολούθηση σχεδίων ανάπτυξης και εκμετάλλευσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

  Στο Άρθρο 4, να προστεθεί παράγραφος 3, η οποία να αναφέρει:
  3. Επίσης δύναται να ασκούν καθήκοντα:
  α) επιθεωρητή περιβάλλοντος στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
  β) υπευθύνου, σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
  i) τήρησης περιβαλλοντικών όρων
  ii) οργάνωσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης
  iii) λειτουργίας & ελέγχου περιβαλλοντικών συστημάτων, υποδομών και εγκαταστάσεων
  γ) τεχνικού ασφαλείας σε υποδομές και εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Παραρτήματος Μακεδονίας – Θράκης
  Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος
  Γρηγορόπουλος Αντώνης, Πρόεδρος
  Μουτσιάκης Ευθύμιος, Γραμματέας

  Σχόλιο by Αντώνης Γρηγορόπουλος — 17/02/2011 @ 15:04

 18. Καλησπέρα σας

  το παρόν σχέδιο του ΠΔ έτσι όπως είναι διατυπωμένο αναμφίβολα περιχαρακώνει ακόμα περισσότερο τα επαγγελματικά δικαιώματα του Περιβαλλοντολόγου (αποφοίτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου). Οι λόγοι έχουν προαναφερθεί παραπάνω.
  Ως εκ τούτου συμφωνώ απόλυτα με τα όσα προτείνει στο παραπάνω σχόλιο του ο Κος Αντώνης Γρηγορόπουλος και θα ήθελα να προσθέσω τα εξής:

  Ο νομοθέτης θα πρέπει να μεριμνήσει έτσι ώστε να
  1. επιβάλλεται η εκπόνηση και υπογραφή ή συνυπογραφή όλων των διαχειριστικών μελετών που αφορούν τα οικοσυστήματα στον Ελλαδικό χώρο από τουλάχιστον έναν Περιβαλλοντολόγο
  2. επιβάλλεται η στελέχωση όλων των ΔΙΠΕΧΩ της Περιφέρειας με τουλάχιστον ένα Περιβαλλοντολόγο (για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Μελετών που κατατίθενται στην υπηρεσία αυτή)
  3. επιβάλλεται η διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικού περιεχομένου στα σχολεία κυρίως από Περιβαλλοντολόγους
  4. επιβάλλεται η στελέχωση όλων των φορέων διαχείρισης οικοτόπων NATURA με τουλάχιστον ένα Περιβαλλοντολόγο
  5. και γενικότερα να αναβαθμίσει το ρόλο του Περιβαλλοντολόγου στην ελληνική κοινωνία, ειδάλλως αυτό που αποκαλείται Πράσινη Ανάπτυξη θα είναι μια αποτυχία, διότι όπως θα αποτύχενε η κατασκευή ενός τεχνικού έργου χωρίς τη συμμετοχή των μηχανικών παρομοίως θα αποτύχει οποιαδήποτε «Πράσινη Πολιτική» χωρίς τη συνεισφορά των Περιβαλλοντολόγων.

  Τέλος, θεωρώ πολύ σημαντικό στη διαβούλευση αυτή και στην κατάρτιση του τελικού διατάγματος να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι πρότασεις που θα κατατεθούν από την Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος (ΕΠΠΕ) στο προσεχές διάστημα.

  Σπύρου Ελευθέριος
  Περιβαλλοντολόγος

  Σχόλιο by ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ — 18/02/2011 @ 10:48

 19. Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
  Κύριοι/ες συντάκτες του παραπάνω σχεδίου ΠΔ

  Προσυπογράφοντας όλα τα προηγούμενα σχόλια των συναδέλφων Περιβαλλοντολόγων, οι οποίο επί σειρά ετών έχουν χτίσει την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στο χώρο της εκπόνησης μελετών, θα ήθελα, με το σχόλιο αυτό, να επικεντρωθώ στην παρουσία των Περιβαλλοντολόγων στο χώρο της τυπικής εκπαίδευσης.
  Η διδακτική κατάρτιση που λαμβάνουν οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι τέτοιας ποιότητας που τους καθιστά απόλυτα ικανούς να ανταποκριθούν με επάρκεια και επιτυχία στις ανάγκες των μαθημάτων με γνωστικό αντικείμενο το Περιβάλλον. Αυτό αποδεικνύεται τόσο μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος, στο οποίο- μεταξύ άλλων- προσφέρονται διαχρονικά, μαθήματα διδακτικού-παιδαγωγικού χαρακτήρα, όσο και μέσα από την εξειδίκευση πολλών εκ των πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων, με μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα αλλά και με επιμόρφωση σε θέματα Περιβάλλοντος και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης.

  Στην πράξη, εδώ και χρόνια, οι Περιβαλλοντολόγοι συμμετέχουν στην υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) σε δομές Δια Βίου Μάθησης, Πειραματικά Ολοήμερα Σχολεία και λοιπές δομές του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

  Για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2010 το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την Απόφαση 117610/2010 (ΦΕΚ. 1615), όρισε και για τον κλάδο των Περιβαλλοντολόγων ως Α’ ανάθεση τα σχετικά με την ειδικότητά τους μαθήματα: Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών, Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Έλεγχος και Διαχείριση Αποβλήτων, Περιβαλλοντική Χημεία.

  Η άρτια διεπιστημονική κατάρτιση των Περιβαλλοντολόγων σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί στο χώρο της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης, τόσο στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στη συγγραφή των, αντίστοιχων με το αντικείμενο, σχολικών εγχειριδίων.
  Ιδιαίτερα δε, για το αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι πτυχιούχοι Περιβαλλοντολόγοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελούν το καθ΄ ύλην αρμόδιο επιστημονικό δυναμικό, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της.

  Κύριε Υφυπουργέ,

  Κατόπιν όλων των παραπάνω και δεδομένου ότι ο ίδιος ο φορέας τον οποίο εκπροσωπείτε έχει αναγνωρίσει (έστω και με καθυστέρηση δεκαετιών) την επάρκεια των Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων στον τομέα της Α΄Βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, αναρωτιέμαι για ποιο λόγο αυτό δε γίνεται σαφές με ρητή αναφορά μέσα στο κείμενο του παρόντος Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος.

  Θεωρώ πως είναι επιβεβλημένο να υπάρξει άμεση επανόρθωση με εισαγωγή ξεχωριστής διευκρινιστικής παραγράφου στο Άρθρο 3 του παρόντος, όπως επισήμανε και ο κ. Αντώνης Γρηγορόπουλος σε σχόλιό του παραπάνω.

  Με εκτίμηση,
  Αγγελική Γεροντέλη
  Περιβαλλοντολόγος
  MSc «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Ε.Μ.Π.

  Σχόλιο by Αγγελική Γεροντέλη — 18/02/2011 @ 11:51

 20. Αξιότιμε κ.Υφυπουργέ,

  είμαι φοιτητης του Τμήματος Διαχείρισης Περ/ντος & Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας στο Αγρίνιο.Θέλω να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου την αγανάκτηση και δυσαρέσκειά μου,σχετικα με τα επαγγελματικά δικαιώματα του Τμηματός μου που δεν τέθηκαν ούτε στη διαβούλευση.Σας υπενθυμίζω για πολλοστή φορά ότι έχει προηγηθεί συνεδρίαση και έγκριση τους από το ΣΑΠΕ το Μάϊο του 2009.Από τότε περιμένουμε σαν τμήμα, την έγκριση του σχετικού Π.Δ.Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν συμπεριλάβατε το τμήμα μας μαζί με τα αλλα όπως για παράδειγμα με το τμήμα περ/ντος Αιγαίου.Μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτο;Μελετώντας τον οδηγό σπουδών(σύνολο μαθημάτων:71) του τμηματός μου που έχουν προστεθεί μηχανικά μαθήματα(υδρογεωλογία,μηχανική των υλικών,υλικά κατασκευών,εφαρμοσμένη υδραυλική,τεχνική υδρολογία,ρευστομηχανικη κτλ) και αναπροσαρμόστηκε η ύλη των ήδη υπαρχόντων, λόγω κινήσεων μετονομασίας,είμαι σίγουρος ότι δεν ύπάρχουν χαρακτηριστικα,παράγοντες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την αναγνώριση των επαγγελματικων μας δικαιωμάτων.Δεν νομίζετε ότι αδικούνται κυρίως οι απόφοιτοι του τμήματός μου που δεν επιλύετε το θέμα…ενώ έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις,έχουν το γνωστικό υπόβαθρο για δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος και υπογραφής περ/κων μελετων(ΜΠΕ). Κάνουμε τόσους αγώνες σαν τμήμα για να το αναβαθμίσουμε και μας κόβετε τα φτερά,μας περιθωριοποιείτε.Σας παρακαλώ δώσετε άμεσα μια απάντηση!!!

  Σχόλιο by Κωνσταντίνος — 18/02/2011 @ 23:50

 21. Κ. Υπουργέ

  Παραπάνω έχουν αναλυθεί εκτενώς από τους συναδέλφους τα σημεία που χρίζουν αλλαγής και δε θέλω να τα επαναλάβω. Θα ήθελα παρ’ όλα αυτά να σημειώσω τα εξής:

  1. Θεωρώ ότι ένα νομοθέτημα κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιώματων, εξασφαλίζει τα ελάχιστα δικαιώματα των αποφοίτων ενός τμήματος και δεν έχει σκοπό να θέσει επιπλέον περιορισμούς.

  Με το παρόν ΠΔ και συγκεκεριμένα με διατυπώσεις όπως:
  α) Αρθρο 3, Γ) 12. «…Τη συμμετοχή τους από τη σκοπιά της αποτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ομάδες μελέτης όσον αφορά …»
  β) Αρθρο 3, Γ) 13. «…Οι Περιβαλλοντολόγοι δύναται να μετέχουν σε γραφεία εκπόνησης μελετών σε συνεργασία με επιστήμονες και μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων, στην εκπόνηση μελετών και σχεδίων συνυπογράφοντας, μελέτες και σχέδια τόσο για δημόσια έργα όσο και για τα ιδιωτικά έργα, στους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας που αναφέρονται στο παρόν άρθρο …»
  γ) Άρθρο 4. παρ. 2: «…Δύνανται να συμμετέχουν σε ομάδες με άλλους, κατά νόμο υπεύθυνους επιστήμονες…»
  δημιουργείτε κάστες και διαβαθμίσεις επιστημόνων και επαγγελματιών.

  Αντί δηλαδή να κατοχυρώνεται το δικαίωμα μας στην ανάληψη και εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, ουσιαστικά αμφισβητείται η επιστημονική και επαγγελματική μας επάρκεια και αποκλειόμαστε. Επιπλέον, είναι αυτονόητο ότι για την ορθή σύνταξη μιας μελέτης μπορούν να συνεργάζονται επιστήμονες διαφορετικών ειδικότητων. Οι παραπάνω διατυπώσεις όμως δεν εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των περιβαλλοντολόγων σε ομάδες εργασίες, παρά μόνο καθστούν τη συμμετοχή τους σε αυτές προαιρετική. Δηλαδή επί του πρακταίου αποκλειόμαστε.

  Ζούμε σε μια εποχή που το μοντέλο των κλειστών επαγγελμάτων και των συντεχνιών έχει καταργηθεί παγκοσμίως. Η κυβέρνηση σας διατείνεται ότι διαφωνεί με τα κλειστά επαγγέλματα και έχει ξεκινήσει, σε άλλους κλαδους, αλλαγές προς τον σκοπό αυτό. Εμείς αποτελούμε κάποια εξαίρεση χωρίς να το γνωρίζουμε;

  2. Η κυβέρνηση σας εκλέχτηκε διακυρήσσοντας, μεταξύ άλλων, την «πράσινη ανάπτυξη». Ήδη, με το Σχέδιο Νόμου για την Βιοποικιλότητα, η σχεδόν καθολική αντίδραση της κοινοβουλευτικής σας ομάδας στο Σχέδιο Νόμου (αντί να στηρίξει τα παγκοσμίως αυτονόητα), έχει δείξει πόσο ασπάζεστε τις διακυρήξεις αυτές και το βαθμό της αξιοπιστίας σας.

  Εαν το τωρινό ΠΔ θεσπιστεί ως έχει και οι αμιγώς τεχνοκρατικοί κλάδοι είναι υπεύθυνοι για την υπογραφή Mελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η πράσινη ανάπτυξη θα παραμείνει ένα ψηφοθηρικού επιπέδου σύνθημα και στην πράξη θα γυρίσουμε σε πρακτικές της δεκαετίας του 60 («τσιμέντο να γίνουν…»).

  Το ΠΔ που προτείνετε, είτε έχει συνταχθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο λόγω άγνοιας είτε λόγω σκοπιμότητας, επί της ουσίας έχει τα ίδια αποτελέσματα. Αποκλείει χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς λογική τους αποφοίτους του Τμ. Περιβάλλοντος του Π. Αιγαίου από την υπογραφή περιβαλλοντικών μελετών προωθώντας άλλες ειδικότητες, ενώ ταυτόχρονα θα οδηγήσει άμεσα σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα καθορίζεται με βάση τις ανάγκες του κατασκευαστικού τομέα και όχι με γνώμονα την ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος.

  Γρηγόρης Καψάλας
  Περιβαλλοντολόγος (Π. Αιγαίου)
  MSc Διατήρηση της Φύσης (UCL)

  Σχόλιο by Γ. Καψάλας — 19/02/2011 @ 12:24

 22. κ. Υφυπουργέ και αγαπητοί συντάκτες του Προεδρικού Διατάγματος,

  Χωρίς να επαναλαμβάνομαι συμφωνώ με τους συναδέλφους μου για την αλλαγή των σημείων που αναφέρονται στις μελέτες και την εκπαίδευση. Θα πρέπει να αναφέρεται καθαρά ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εκπονήσουν και να υπογράφουν:
  1) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οποιασδήποτε κατηγορίας.
  2) Χωροταξικές-Ρυθμιστικές Μελέτες.
  3)Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 4) κ.ά.
  Ακόμη, στον τομέα της Εκπαίδευσης ότι θα μπορούν να εργάζονται ως εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ως εκπαιδευτές στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Ι.ΔΕ.ΚΕ.
  Και τώρα ας περάσουμε στο δια ταύτα. Αποφάσισα να σπουδάσω στο συγκεκριμένο Τμήμα και να ασχοληθώ επαγγελματικά γιατί μου αρέσει το αντικείμενο. Δεν ξαναέδωσα πανελλήνιες εξετάσεις γιατί μου άρεσαν τα μαθήματα παρά το γεγονός ότι το Τμήμα βρίσκονταν στην άλλη άκρη της Ελλάδας (είμαι από Τρίκαλα και το Τμήμα είναι στη Μυτιλήνη). Από τη μέρα όμως που ξεκίνησα να δουλεύω βλαστημώ την ώρα και τη στιγμή που πέρασα. Τελικά, έπρεπε να ξαναδώσω πανελλήνιες.
  Από το 1986 που έγινε το Τμήμα ακόμα συζητάμε για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του. Με το διάταγμα αυτό μας αφαιρείται το δικαίωμα να υπογράφουμε Περιβαλλοντικές Μελέτες, ενώ όλες οι ειδικότητες στην Ελλάδα μπορούν. Έχετε διαβάσει Περιβαλλοντική Μελέτη από Πολιτικό ή Χημικό Μηχανικό κ.τ.λ., γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Ούτε οικοσύστημα δεν ξέρουν τι θα πει, γράφουν ένα γενικό ΄΄φύση΄΄ εκεί και όλα μια χαρά (και πάλι καλά να λέμε). Αλλά,αυτοί φταίνε; Όταν στη σχολή τους έχουν ένα μόνο μάθημα που να έχει σχέση με το Περιβάλλον!!!Τους έδωσαν το δικαίωμα κα το κάνουν. Εγώ ξέρω να σηκώνω πολυκατοικία; Ωραία να βάλουμε και ένα μάθημα Οπλισμένο Σκυρόδεμα και μια Στατική στην Σχολή μας και να υπογράφω Στατικά. Αλλά επειδή στην Ελλάδα οι Περιβαλλοντικές Μελέτες αντιμετωπίζονται ως αρπακόλα (συγνώμη για τη λέξη) γι” αυτό υπογράφουν όλοι. Αυτές όμως είναι οι πιο σημαντικές μελέτες σε ένα έργο. Αυτές υποδεικνύουν πως θα προστατεύσω και το φυσικό, αλλά και το δομημένο περιβάλλον από την αυθαίρετη και παράλογη ανθρώπινη παρέμβαση.
  Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι απλά να πάρετε τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και των αντιστοίχων του εξωτερικού (Environmental Science, Sciences de l’Εnvironnement
  Umweltwissenschaften κ.τ.λ. ανάλογα με τη χώρα). Στις χώρες της Ε.Ε. με το πτυχίο μου όχι μόνο υπογράφω Χωροταξικές, Περιβαλλοντικές κ.ά. μελέτες, αλλά υπογράφω μόνο εγώ, όχι όλοι, όπως στην Ελλάδα. Γιατί να μην έχω τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους άλλους Ευρωπαίους;Δεν ανήκω στην Ε.Ε.;
  Ποιος θα το πίστευε!Είμαι Περιβαλλοντολόγος και δεν υπογράφω Περιβαλλοντική Μελέτη. Γιατί δε δίνετε το δικαίωμα και στους Φιλόλογους. Ξέρω πάντως, ότι στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου Τρικάλων καθηγητές Αγγλικών οργανώνουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Γιατί όχι και Γαλλικών και Ισπανικών, δεν πειράζει!!!
  Πάντως, δεν ήθελα απλά να πάρω ακαδημαϊκή γνώση, ήθελα να εξασκήσω το επάγγελμα. Ούτε οι γονείς μου ήθελαν να πληρώνουν σπουδές με επαγγελματικά αδιέξοδα. Αν αυτός είναι ο σκοπός του Τμήματος Περιβάλλοντος να το πείτε ή να το κλείσετε. Αλλά δε φταίτε μόνο εσείς φταίνε και οι καθηγητές του Τμήματος που μία φορά δεν κάθισαν να σας ενημερώσουν για το επιστημονικό υπόβαθρο του Τμήματος. Ποιοι είναι οι Τομείς και τα Εργαστήριά του και τι μαθήματα έχει ο καθένας.
  Σήμερα εργάζομαι κατά 40% σε περιβαλλοντικά θέματα και κατά 60% σε άσχετο αντικείμενο για να συμπληρώσω το εισόδημά μου. Και πάλι καλά να λέω γιατί άλλοι συνάδελφοί μου τα έχουν παρατήσει. Σε λίγο απλά θα αφήσουμε το Πτυχίο σπίτι για να λένε οι γονείς μας: »Τα παιδιά μας τελείωσαν Πανεπιστήμιο!!! »

  Χίλια συγνώμη για το ύφος μου. Φαίνεται ειρωνικό και μελό, αλλά δεν είναι. Είναι αγανάκτηση. Αν δεν αγαπούσα το αντικείμενο δε θα έγραφα τίποτα. Σας παρακαλώ να κοιτάξετε ξανά το Προεδρικό Διάταγμα.

  Με εκτίμηση,
  Μπαμπούρης Βασίλειος,
  Απόφοιτος Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΜSc Χωρικής Ανάλυσης-Οργάνωσης και Διαχείρισης Πόρων και Έργων Ανάπτυξης),
  Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

  Σχόλιο by Βασίλειος Μπαμπούρης — 19/02/2011 @ 18:30

 23. Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
  Κύριοι/ες συντάκτες του παραπάνω σχεδίου ΠΔ,

  Επειδή οι προλαλήσαντες συνάδελφοι και απόφοιτοι του πρώτου Τμήματος Περιβαλλοντικών Σπουδών της χώρας, Τμήμα μοναδικό στην Ελλάδα και πολυάριθμο σε Ευρώπη, Αμερική αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, με έμφαση στην διεπιστημονική προσέγγιση των πολύπλοκων μηχανισμών του φυσικού περιβάλλοντος, με κάλυψαν με τις τεκμηριωμένες τους τοποθετήσεις, θα αρκεστώ συμπληρωματικά σε κάποια θέματα μείζονος σημασίας, που έθεσε ο συνάδελφος και Υποψήφιος Διδάκτορας κύριος Μπαμπούρης Βασίλειος.
  Είμαι και εγώ από αυτούς που τους κέρδισε το κομμάτι της ακαδημαϊκής μετεκπαίδευσης με εξειδίκευση στα «ξαφνικά μοντέρνα» ενεργειακά ζητήματα. Έτσι λοιπόν μέσα από το πέρασμα μου και από τη συνεργασία μου με Πολυτεχνικές Σχολές και Μηχανικούς, έχω την εμπειρία να σας αναφέρω τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν κάποιοι φορείς το φυσικό περιβάλλον.
  Έχοντας παρακολουθήσει το τελευταίο διάστημα μια πληθώρα συνεδρίων και συζητήσεων του Τ.Ε.Ε., έχω ακούσει από το βήμα του ομιλητή την εξής κυνική κουβέντα: «Συνάδελφοι πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον η οικοδομή δεν έχει χρήμα και πρέπει να στραφούμε όλοι στο περιβάλλον και να το εκμεταλλευτούμε για την βγάλουμε καθαρή», κουβέντα για την οποία υπάρχουν ντοκουμέντα και μπορώ να τα καταθέσω στα όποια πρακτικά της παρούσας διαδικασίας. Έχω ακούσει από Μηχανικούς που τους δίνεται το δικαίωμα αυτοδύναμης σύνταξης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: «Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να καταστρέψω τις ισορροπίες του περιβάλλοντος για να έχω δουλεία». Έχω ακούσει από παρευρισκόμενο Μηχανικό σε επιμορφωτικό για τον Κ.Εν.Α.Κ. σεμινάριο του Τ.Ε.Ε.: «Όχου μωρέ ποίος θα καθίσει να κάνει όλους αυτούς τους υπολογισμούς που μας αραδιάζουν για να βγάλει το κτίριο Β ενεργειακής κατάταξης; Εγώ θα δηλώνω ότι έχω στο υπόγειο μου ηλεκτρογεννήτρια και αν θέλουν ας έρθουν να με ελέγξουν» και σε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις πάντα ακολουθεί ο συντονισμός για το πώς θα μπορέσουν και αυτή τη φορά να μπαλώσουν τα χιλιάδες αυθαίρετα και τους χιλιάδες ημιυπαίθριους που δημιούργησαν, δίνοντας μάλιστα μεγάλη έμφαση σε αυτό το κομμάτι, επειδή φοβούνται ότι με τον Κ.Εν.Α.Κ. θα τα βρουν μπροστά τους.
  Σας ρωτάω λοιπόν κύριοι συντάκτες, σε ποίους αναθέτετε το δικαίωμα αυτοδύναμης σύνταξης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σε αυτές τις κρίσιμες εποχές οπού το Περιβάλλον νοσεί και η ανάγκη για επιστημονική συνείδηση και διαφάνεια είναι επιτακτική; Σε αυτούς που τόσα χρόνια δημιούργησαν όλα αυτά τα ενεργοβόρα κτίρια στην Ελλάδα; Σε αυτούς που το λιγότερο δεν σεβάστηκαν το φυσικό περιβάλλον; Δίνετε δικαίωμα αυτοδύναμης εκπόνησης Μ.Π.Ε. σε ειδικότητες Μηχανικών που από τη φύση τους είναι εχθρικές προς το περιβάλλον, περάν της ιδιοσυγκρασίας τους και με σχεδόν μηδενικές γνώσεις επί του αντικειμένου και κρίνετε βοηθούς τους ποιούς; Τους Περιβαλλοντολόγους που με ιστορία, σκληρή δουλειά, πίστη και αφοσίωση στον τομέα κατάφεραν να είναι οι πρώτοι στην Ελλάδα που κατανόησαν την πολυπλοκότητα του προαναφερθέντος αντικειμένου;
  Όλο αυτό δεν το χωράει ούτε το δικό μας το μυαλό, ούτε και του κάθε νοήμων Ευρωπαίου πολίτη.
  Μελετήστε το πρώτο και καινοτόμο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Σπουδών (Τμήμα Περιβάλλοντος) στην Ελλάδα. Μελετήστε τις πρώτες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συντάχτηκαν στην Ελλάδα και την αψεγάδιαστη ποιότητα και επαγγελματικότητα που τις διακρίνει. Μελέτες δηλαδή που πρώτοι σύνταξαν οι Περιβαλλοντολόγοι. Επισκεφθείτε το φιλόξενο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου έτσι ώστε να εισπράξετε το κλίμα συναδελφικότητας και συνάμα επαγγελματισμού που επικρατεί στις αίθουσες, στα γραφεία, στα εργαστήρια, στις συντελεύσεις και στους διαδρόμους.
  Τόσο εμείς, όσο και οι ανάγκες της εποχής ζητούμε να αναθεωρήσετε άμεσα και να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τους πλέον κατάλληλους, έμπειρους και ειδικευμένους Επιστήμονες-Μελετητές του Περιβάλλοντος που διαθέτει η χώρα, τους Περιβαλλοντολόγους, και να τους κατατάξετε (αν όχι μόνους) πρώτους στην πυραμίδα της προσπάθειας για Πράσινης Ανάπτυξης και όχι μόνο. Ενώ ακόμη ζητούμε άμεσα τη συζήτηση για την ένταξη μας σε μητρώα, όπως αυτό των Ενεργειακών Επιθεωρητών.
  Θερμή παράκληση: Συνεργαστείτε με την Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος (Ε.Π.Π.Ε.) και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εάν πραγματικά θέλετε ένα δίκαιο και προοδευτικό ΠΔ.

  Με τιμή,
  Ένας περήφανος Περιβαλλοντολόγος

  Σχόλιο by Environmentalist — 21/02/2011 @ 19:05

 24. Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργε,
  μετα λύπης μου διαπιστώνω για ακόμα μια φορά ότι γίνεται μια προσπάθεια υποβιβασμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των περιβαλλοντολόγων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Θέλω να πιστεύω ότι προφανώς δεν γνωρίζεται τι υπηρεσίες και τι μπορούν να προσφέρουν οι εν λόγω επιστήμονες. Αφαιρείται πλεόν και το τελευταίο δικαίωμα σύνταξης περιβαλλοντικών μελετών από τους περιβαλλοντολόγους του τμήματος περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που ήταν το πρώτο πανεπιστημιακό τμήμα που αφορουσε στην εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα προστασίας και ανάδειξής του περιβάλλοντος σε όλες τις μορφές του, εξειδικεύοντας τους απόφοιτους στην σύνταξη και υλοποίηση μιας περιβαλλοντικής μελέτης. Στον παρελθόν έχουν δοθεί δικαιώματα σύνταξης περιβαλλοντικών μελετών σε ειδικότητες που δεν έχουν καμία κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος και σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών.
  Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής τον τελευταίο λόγο για τη σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών και τον σχεδιασμό της προστασίας του περιβάλλοντος τον έχουν οι περιβαλλοντολόγοι, που έχουν μια ολοκληρωμένη αντιληψη των θεμάτων του περιβάλλοντος, και όχι οι φυσικοί η οι χημικοί, η και ακόμα οι μηχανικοί περιβάλλοντος οι οποίοι εξειδικεύονται σε τεχνικά θέματα του περιβάλλοντος και ο οδηγός σπουδών τους περιβαλλαμβάνει ένα πολύ μικρό ποσοστό μαθημάτων αμιγώς περιβαλλοντικών χωρίς να εμβαθύνει στο σχεδιασμό και στην προστασία του περιβάλλοντος.
  Ζούμε σε μια εποχή όπου τα περιβαλλοντικά προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται από επιστημόνες που έχουν μια ολοκληρωμένη εξειδικεύση σε περιβαλλοντικά θέματα (όπως οι περιβαλλοντολόγοι του Τμήματος Περιβάλλοντος) και όχι από επιστήμονες που απλά έχουν κάποια σχέση με το περιβάλλον και έχουν γνώσεις μόνο για ένα πολύ μικρό μέρος των περιβαλλοντικών θεμάτων.
  Κύριε Υφυπουργέ, αντί να αναδείξετε και να διανθίσετε τα επαγγελματικά δικαιώματα των Περιβαλλοντολογών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, κάνετε το αντίθετο, αφού απλά «μας κάνετε τη χάρη» να συμμετέχουμε σε περιβαλλοντικές μελέτες και με αλλες ειδκότητες, οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν σε θέματα περιβαλλοντικών μελετών και προστασίας του περιβάλλοντος.
  Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ που τον τελευταίο λόγο στην υπογραφή των περιβαλλοντικών μελετών τον έχουν μηχανικοί πάσης φύσεως και άλλες ειδικότητες που ουδεμία γνώση έχουν για θέματα προστασίας περιβάλλοντος, και αποκλείεται απο την διαδικασία τους περιβαλλοντολόγους του Τμήματος Περιβάλλοντος δίνοντας τους απλά το δικαίωμα της συμμετοχής..ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχετε ακόμα ενημερωθεί για τις γνώσεις και τα μαθήματα που διδάσκονται οι απόφοιτοι του Τμήματος Περιβάλλοντος, δεν έχετε ενημερωθεί για τα μαθήματα που διδάσκονται άλλες ειδικοτήτες, και οταν το πράξετε είμαι βέβαιως ότι θα αποδώσετε δικαιοσύνη όσον αφορά την κατανομή τον επαγγελματικών δικαιωμάτων.
  Θα ήταν πιο δίκαιο να αναφέρετε μεσα στο Π.Δ. ότι οι περιβαλλοντολογοι του τμήματος Περιβάλλοντος θα μπορούν και από μόνοι τους να έχουν δικαίωμα υπογραφής σε περιβαλλοντικές μελέτες και να γίνονται πιο σαφής οι επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν τους απόφοιτους του Τμήματος Περιβάλλοντος, χωρίς να υπαρχουν γενικότητες και αοριστολογίες,
  Με εκτίμηση
  Άκης Λαζαρίδης
  Περιβαλλοντολόγος, MSc

  Σχόλιο by Άκης Λαζαρίδης — 22/02/2011 @ 16:13

 25. Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

  συμμερίζομαι τη δικαιολογημένη αγανάκτηση των συναδέλφων μου η οποία όπως φαίνεται και από τα προηγούμενα σχόλια προκύπτει εξαιτίας των εξής λόγων:
  • την ισοπέδωση του αντικειμένου της εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών μέσω της δυνατότητας εκπόνησής τους, και από όλους τους αποφοίτους σχολών θετικής κατεύθυνσης καθώς και γεωτεχνικών και πολυτεχνικών σχολών ανεξαιρέτως (παγκόσμια πρωτοτυπία !), ακυρώνοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα που προκύπτει από την ειδίκευση των σπουδών των περιβαλλοντολόγων.
  • την αφαίρεση κεκτημένων δικαιωμάτων, όπως την άδική διακοπή της λήψης και ανανέωσης του χωροταξικού πτυχίου (ακόμη και από παλαιούς απόφοιτους!) με πρόφαση μεταξύ των άλλων την έλλειψη νέων επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους(!)
  • τον αποκλεισμό από την μέχρι σήμερα δυνατότητα απασχόλησης στην εκπαίδευση
  • τον αποκλεισμό από τη δυνατότητα εκπόνησης άλλων μελετών – αξιολογήσεων – εκτιμήσεων κλπ, που προκύπτουν από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
  • τον αποκλεισμό από πολλές θέσεις περιβαλλοντικού αντικειμένου στο δημόσιο τομέα ενώ απεναντίας υπάρχει η δυνατότητα πλήρωσης περιβαλλοντικών θέσεων από άλλες «μη περιβαλλοντικές» ειδικότητες, μειώνοντας επίσης το συγκριτικό πλεονέκτημα που προκύπτει από τις εξειδικευμένες περιβαλλοντικές σπουδές
  • την αυθαίρετη ένταξη στο Γεωτεχνικό επιμελητήριο που μικρή σχέση έχει με το πολυεπιστημονικό αντικείμενα του Τμήματος

  Εστιάζω στο θέμα της εκπόνησης μελετών στο οποίο και δραστηριοποιούμαι, επισημαίνοντας τα εξής: προς αποφυγή μελλοντικών δυσάρεστων καταστάσεων κατά τη διαδικασία λήψης και ανανέωσης μελετητικών πτυχίων του Ν.3316/2005 από την αρμόδια επιτροπή, απαιτείται η σαφέστερη διατύπωση του Άρθρου 4 Παράγραφος 2, σύμφωνα με το οποίο οι περιβαλλοντολόγοι «δύναται να συμμετέχουν σε ομάδες με άλλους κατά νόμο υπεύθυνους επιστήμονες» για την εκπόνηση μελετών. Δεν διευκρινίζεται ξεκάθαρα η δυνατότητα λήψης των μελετητικών πτυχίων α) εώς ε) του συγκεκριμένου άρθρου (δικαίωμα υπογραφής των μελετών αυτών), που για την κατηγορία:
  • α, περιβαλλοντικές μελέτες, θεωρείται αυτονόητη
  • β, χωροταξικές μελέτες, θα αποτελέσει επαναφορά της δυνατότητας αυτής, μετά την αδικαιολόγητη παλαιότερη αφαίρεση του πτυχίου από τους περιβαλλοντολόγους
  • γ εώς ε, αποτελεί δικαιολογημένη ενέργεια δεδομένου ότι η εκπόνηση των μελετών αυτών προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος

  Κώστας Τσιόκανος
  Περιβαλλοντολόγος, MSc

  Σχόλιο by Κώστας Τσιόκανος — 24/02/2011 @ 17:54

 26. Κύριε Υφυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες & κύριοι,

  Βασικό αίτημα του περιβαλλοντολόγου, αποτελεί η αποκλειστική υπογραφή και εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών μόνο από περιβαλλοντολόγους [& μηχανικούς περιβάλλοντος]. Διαβάζοντας απλά και μόνο τα προγράμματα σπουδών – επισκεφτείτε τις αντίστοιχες σχολές, θα καταλάβετε ότι ενώ οι υπόλοιποι μηχανικοί πολιτικοί, μηχανολόγοι, πολεοδόμοι-δασολόγοι-γεωπονοι κτλ έχουν μια σφαιρική και εγκυκλοπαιδική γνώση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και προβλημάτων, οι περιβαλλοντολόγοι επιμορφώνονται και εντρυφούν σε βάθος και σε όλη την έκταση των περιβαλλοντικών ζητημάτων.

  Ευτελές -σε πρώτη ανάγνωση- αλλά εξίσου Σημαντικό είναι και το παράπονο-διαπίστωση, ότι το παραπάνω γεγονός σε συνδυασμό με την δυνατότητα προκήρυξης των μελετών για τα δημόσια έργα σε ομάδες μελέτης με την υποχρέωση το σύνολο μελετητικών πτυχίων να συμπράττουν, έχει οδηγήσει σε καταστάσεις «οικογενειοκρατίας» όπου στις πλείστες των περιπτώσεων «βγάζουμε κι ένα περιβαλλοντικό μελετητικό πτυχίο σε ένα συγγενή μας οποιασδήποτε ειδικότητας για να έχουμε στο γραφείο». Το γεγονός αυτό οδηγεί τους Περιβαλλοντολόγους με μαθηματική ακρίβεια στην ανεργία.

  Επιπρόσθετα, και σε ότι αφορά στο σχεδιο ΠΔ, εκτιμώ ότι υπάρχουν πολλές ασάφειες:
  1. Μιλώντας με μέλος του ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ, ενημερώθηκα ότι τόσο το ΓΕΩΤΕΕ όσο και το ΤΕΕ θεωρούν άκυρα τα σχετικά ΠΔ καθώς όπως ειπώθηκε «ΔΕΝ υπάρχει η έννοια του διευρυμένου οργάνου» αφού δεν έχει αλλάξει ο Νόμος του 1984 για το ΓΕΩΤΕΕ και δεν έχει κοινοποιηθεί κάτι στη διοικούσα σχετικά με τα αναφερόμενα στο σχέδιο ΠΔ

  2. Στο Άρθρο 2 παραγρ.1 αναφέρεται ότι: «Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος πτυχιούχων του παρόντος, εκδοθείσες νομίμως πριν τη δημοσίευση αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν». Ποιοί Περιβαλλοντολόγοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν τέτοια άδεια και από ποιό φορέα, διότι εξ όσων γνωρίζω ΔΕΝ υφίσταται κάτι τέτοιο.

  3. Γιατί στα αντίστοιχο ΠΔ για τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος αναφέρεται ότι μπορούν να εκπονήσουν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αμέσως μόλις πάρουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος; Γιατί να μην μπορούν αντίστοιχα και οι Περιβαλλοντολόγοι, χωρίς να περιμένουν να πάρουν μελετητικό πτυχίο 4 χρόνια από την αποφοίτησή τους;

  4. Όσοι ασκούν το επάγγελμα και διαθέτουν μελετητικό πτυχίο [όπως στην περίπτωσή μου που το εξασκώ ως μελετήτρια 15 χρόνια και έχω εκπονήσει 65 μελέτες δημοσίων έργων και δεκάδες ιδιωτικών, όπως και πολλοί άξιοι συνάδελφοί μου], θα δώσουν εξετάσεις για άδεια;

  5. Στο άρθρο 4 παραγρ.2 αναφέρεται ότι «Δύνανται να συμμετέχουν σε ομάδες με άλλους, κατά νόμο υπεύθυνους επιστήμονες, για: Περιβαλλοντικές μελέτες, Χωροταξικές μελέτες» κλπ. Παρακαλώ να διασαφηνιστεί το παραπάνω και να τροποποιηθεί, καθώς ως σήμερα εκπονούμε περιβαλλοντικές και χωροταξικές μελέτες αυτοτελώς [ή και σε συνεργασίες εφόσον το επιθυμούμε], ενώ συμμετέχουμε σε ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με υδραυλικούς, οδοποιούς, λιμενολόγους, αρχιτέκτονες, στατικούς κλπ, για την εκπόνηση μελετών έργων όλων των κατηγοριών [και εργαζόμαστε στην κατηγορία 27 μελετες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 01 χωροταξικές μελέτες]
  Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το παραπάνω έχει διατυπωθεί εκ παραδρομής, αν δεν είχε αντίστοιχη διατύπωση και στο προηγούμενο άρθρο υπ’αριθ.3. Έτσι:

  6. Σύμφωνα με το Άρθρο 3 παραγρ.Γ εδ.12 «Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς: Στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, με αντικείμενα όπως: Τη συμμετοχή τους από τη σκοπιά της αποτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ομάδες μελέτης όσον αφορά: στη διαχείριση και προστασία προστατευόμενων περιοχών (περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000, Εθνικοί Δρυμοί, Υγροτόποι Ramsar κ.λ.π.) και περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος, στην κατάρτιση και εφαρμογή συστημάτων δεικτών μέτρησης, ελέγχου και αξιολόγησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και της αειφορίας, κλπ.
  Οι μελέτες αυτές δεν είναι περιβαλλοντικού περιεχομένου; Πως ακυρώνεται η ως σήμερα επαγγελματική σταδιοδρομία μας και η επιστημονική μας κατάρτιση στον τομέα του περιβάλλοντος και ποια είναι η ειδικότητα η οποία θα «καθοδηγεί και θα διορθώνει» το έργο μας;

  7. Σύμφωνα με το Άρθρο 3 παραγρ.Γ εδ.13. «Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς: Σε υπηρεσίες και θέσεις εργασίας που καλύπτουν τα γνωστικά τους αντικείμενα, όπως: Στον Ιδιωτικό τομέα: Ως άσκηση του επαγγέλματος του Περιβαλλοντολόγου στον ιδιωτικό τομέα, νοείται η απασχόληση του στον τομέα αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου, η απασχόλησή του ως ελεύθερου επαγγελματία και η αυτοαπασχόλησή του. Οι Περιβαλλοντολόγοι δύναται να μετέχουν σε γραφεία εκπόνησης μελετών σε συνεργασία με επιστήμονες και μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων, στην εκπόνηση μελετών και σχεδίων συνυπογράφοντας, μελέτες και σχέδια τόσο για δημόσια έργα όσο και για τα ιδιωτικά έργα, στους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
  Γιατί να συνυπογράφουν το περιβαλλοντικό αντικείμενο με άλλες ειδικότητες οι περιβαλλοντολόγοι; Μήπως επειδή [όπως καλά γνωρίζουμε όλοι] τούτο είναι επιθυμία πολλών συλλόγων μηχανικών, όπως του Συλλόγου Χωροτακτών για τις Στρατηγικές Μελέτες;
  Η επιθυμία πολλών επαγγελματιών να μειωθεί ποσοτικά το πεδίο ανταγωνισμού, πολλές φορές οδηγεί στην προσπάθεια απαξίωσης άλλων κλάδων, όπως στην περίπτωσή μας, του Περιβαλλοντολόγου. Αυτό όμως ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΗΘΟΣ!
  Επιπρόσθετα, απορίας άξιο είναι το ότι δεν υποχρεούνται να συνυπογράφουν με άλλες ειδικότητες τις μελέτες τους οι Μηχανικοί Περιβαλλοντος.

  8. Παρακαλώ να αναφέρεται ρητά στο Νόμο η παράγραφος: «Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος δύνανται να αποκτούν μελετητικά πτυχία κατά το Νόμο, στις κατηγορίες που αφορούν στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, ήτοι στις κατηγορίες 27 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, 01 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, 25 ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, και όποιες άλλες κατηγορίες προκύπτουν από τα της παραγράφου 2 του άρθρου 4 , ή όποιες κατηγορίες προκύψουν στο μέλλον και αφορούν στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος.

  9. Τέλος, εκτιμώ ότι υπάρχουν ασάφειες στο πεδίο περιγραφής της επαγγελματικής μας δραστηριοποίησης, οι οποίες πρέπει να συζητηθουν και συνεκτιμηθούν με το Σύλλογό μας.

  Παρακαλώ να ληφθούν υπόψη τα σχόλιά μας στα πλαίσια της ισονομίας και της δικαιοσύνης, στον τομέα των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
  Με εκτίμηση,

  Χριστιάνα Μαμάτση, Περιβαλλοντολόγος Πανεπιστημίου Αιγαίου
  M.Sc. Environmental Impact Assessment &Auditing – Risk Management, UEA UK
  Μελετήτρια Δημοσίων & Ιδιωτικών Έργων

  Σχόλιο by ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ — 24/02/2011 @ 22:50

 27. Κύριε υπουργέ είναι σαφές ότι το ΠΔ είναι καλά σταθμισμένο ωστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ειναι αδύνατον να αγνοηθεί η μεροληψία του νομοθέτη η των υπολοίπων υπέρ του Τεχνικου κλάδου. Αφαιρείται το δικαιωμα υπογραφής των περιβαλλοντολόγων ενώ ταυτοχρονα δίνεται αποκλειστικότητα στους μηχανικούς περιβάλλοντος και τους άλλους κλάδους μηχανικών. Αξίζει να ανφερθεί οτι οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος είναι μια αδικημένη ειδικότητα μηχανικών αφού αποκλείονται απο τα εργοληπτικά πτυχία. Με τον τρόπο αυτό αντισταθμίζετε την αδικία τους αυτή δημιουργώντας παράλληλα μια νέα και μεγαλύτερη αδικία. Εξαφανίζετε και την μικρή διέξοδο που είχε το επαγγελμα του περιβαλλοντολόγου δημιουργώντας αποφοίτους του τίποτα, παρεχοντας επαγγελματικά δικαιώματα ανέργου. Με ποιο σκεπτικό το Ελληνικό κράτος παρέχει πτυχία και μετά τα ακυρώνει?Ο κόπος μας, τα χρηματα μας ξοδευτηκαν με βάση τα ισχύοντα επαγγελματικά δικαιώματα! Ειναι αντισυνταγματικό και μια προσφυγή στο Συμβουλιο επικρατείας φανταζει ως η μοναδική λύση.Ελλάδα = Ζιμπαμπουε

  Σχόλιο by Κ.Τ — 28/02/2011 @ 23:01

 28. Από το γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Ι. Πανάρετου, αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις 14/02/11 οκτώ σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ), με προθεσμία διαβούλευσης έως τις 15/03/2011. Τα ΠΔ καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα διαφόρων ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Περιβαλλοντολόγων, των Μηχανικών Περιβάλλοντος, των Φυσικών, Χημικών κλπ.

  Θεωρητικά η συγκεκριμένη ενέργεια θα μπορούσε να εκσυγχρονίσει το χάρτη επαγγελματικών δεξιοτήτων των λογής επιστημονικών ειδικοτήτων, βάσει μεταξύ άλλων και της απαιτούμενης κατάργησης των κλειστών επαγγελμάτων, αλλά δυστυχώς τουλάχιστον στην περίπτωση των περιβαλλοντολόγων δεν είναι έτσι.
  Η σε πέντε άρθρα ανάλυση του «Δικαιώματος πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου» καταρχήν περιορίζει σημαντικά το εύρος του εργασιακού αντικειμένου των μοναδικών αναγνωρισμένων από το κράτος (βάσει του ΠΔ 405/1995) «πτυχιούχων περιβαλλοντολόγων», ενώ σε μια νύχτα τους αναγκάζει να ενταχθούν στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο (ΓΕΩΤΕΕ), χωρίς να έχει υπάρξει καμιά εκ των προτέρων ενημέρωση είτε στην Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (ΕΠΠΕ), είτε στο ΓΕΩΤΕΕ.
  Το χειρότερο όμως είναι ότι με τρεις μόνο λέξεις μέσα στο κείμενο διαβούλευσης επιχειρείται μια άνευ λόγου και αιτίας περικοπή των επαγγελματικών δικαιωμάτων των απόφοιτων περιβαλλοντολόγων του Παν. Αιγαίου και η μετατροπή τους σε όμηρους άλλων ειδικοτήτων και συντεχνιών.
  Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 4 του προς διαβούλευση ΠΔ σημειώνεται πως οι περιβαλλοντολόγοι «δύνανται να συμμετέχουν σε ομάδες με άλλους, κατά νόμο υπεύθυνους επιστήμονες» για την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, χωροταξικών μελετών, μελετών εκτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου…». Με απλά λόγια, το προσχέδιο ΠΔ απαγορεύει πλέον στους περιβαλλοντολόγους να προετοιμάσουν – υποβάλλουν – υπογράψουν περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς σύμφωνα με το εκτός λογικής σχέδιο ΠΔ την ευθύνη αυτή θα έχουν άλλοι «κατά νόμο υπεύθυνοι επιστήμονες». Κοινώς, οι πτυχιούχοι ενός τμήματος πανεπιστημίου (που σήμερα ξεπερνούν τους 1.000) καθίσταται «κατά νόμο» ανεύθυνοι, τους απαγορεύεται να ασχολούνται με όσα ασχολούντο από την ημέρα της αποφοίτησης τους από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Παν. Αιγαίου και χάνουν το αναφαίρετο δικαίωμα να εργάζονται αυτοδύναμα-αυτόνομα στο εργασιακό τους αντικείμενο. Φαντάζει αστείο, αλλά δεν είναι. Με αυτή τη ρύθμιση, εκατοντάδες πτυχιούχοι περιβαλλοντολόγοι που έχουν εκπονήσει και υπογράψει εκατοντάδες μελέτες πχ. περιβαλλοντικών επιπτώσεων χάνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν μόνοι τους τις συγκεκριμένες μελέτες και καθίστανται υποχείρια άλλων ειδικοτήτων. Αυτό όμως εκτός του ότι απαξιώνει επαγγελματικά τον κλάδο των περιβαλλοντολόγων, συμβάλλει καθοριστικά στην εκ των πραγμάτων διαιώνιση του φαύλου καθεστώτος ευνοιοκρατίας συγκεκριμένων «κλειστών επαγγελμάτων», τα οποία θα απολαμβάνουν πλέον το μοναδικό προνόμιο της υπογραφής μελετών.

  Το ιλαρό της υπόθεσης σχετίζεται με το γεγονός πως προηγούμενη ρύθμιση της ίδιας κυβέρνησης ήδη από το 1995 (ΠΔ 405/1995), καθόριζε σε μια παράγραφο και πολύ καλύτερα τα επαγγελματικά καθήκοντα των περιβαλλοντολόγων και σημείωνε κατηγορηματικά το δικαίωμα του περιβαλλοντολόγου να «ασχολείται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα…». Το συγκεκριμένο ΠΔ είχε την υπογραφή του σημερινού Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Γεώργιου Παπανδρέου, που πιθανότατα δεν έχει γνώση της επιχειρούμενης από το Υπουργείο Παιδείας προσπάθειας για σημαντική περικοπή των εργασιακών δικαιωμάτων των κατεξοχήν κατάλληλων επιστημόνων να στηρίξουν την μετάβαση της χώρας στην πράσινη ανάπτυξη. Έχει όμως τη δυνατότητα να παρέμβει και να διορθώσει την πασιφάνεστατη αδικία!

  Στην έκτακτη γενική συνέλευση της Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (ΕΠΠΕ) που πραγματοποιήθηκε στις 26/02/2011 αποφασίστηκε να επιδιωχθεί με κάθε δυνατό τρόπο η κατάργηση των αδικιών που περιέχονται στο υπό διαμόρφωση ΠΔ και η αποκατάσταση του επαγγελματικού κύρους των πτυχιούχων περιβαλλοντολόγων.
  Ο Υφυπουργός Παιδείας, κ. Πανάρετος, οφείλει να διορθώσει τα κακώς κείμενα του προσχεδίου ΠΔ και να σεβαστεί το δικαίωμα των καταρτισμένων Ελλήνων περιβαλλοντολόγων να εργάζονται με αξιοπρέπεια, να αποκτήσουν στέγη σε ένα επαγγελματικό επιμελητήριο συναφές με τα περιβαλλοντικά-αναπτυξιακά τους καθήκοντα (νέο Επιμελητήριο Περιβάλλοντος) και να υπογράφουν αυτόνομα τις μελέτες που τόσο καλά ξέρουν εδώ και χρόνια να εκπονούν.
  Σε διαφορετική περίπτωση, το επόμενο βήμα για την Κυβέρνηση θα πρέπει να είναι η κατάργηση του Τμήματος Περιβάλλοντος του Παν. Αιγαίου και η δημόσια διαπόμπευση των αποφοίτων επιστημόνων του, που από το 1987 (έτος ίδρυσης του τμήματος) πίστευαν και πιστεύουν ότι μπορούν να θωρακίσουν περιβαλλοντικά την χώρα και να μετατρέψουν την περιβαλλοντική διαχείριση σε συγκριτικό πλεονέκτημα για την ελληνική κοινωνία και οικονομία.

  Αχιλλέας Πληθάρας
  Περιβαλλοντολόγος

  Σχόλιο by Αχιλλέας Πληθάρας — 03/03/2011 @ 19:47

 29. Αξιοτιμε κ Υπουργέ,

  με αλλες προοπτικες επιλεξαμε το τμημα περιβάλλοντος για να σπουδασουμε. Η μοναδική για εμενα ηταν η δυνατότητα εκπόνησης και υπογραφής Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την οποία και επιθυμείτε να μας αφαιρεσετε τώρα. Θεωρω οτι η κινηση αυτή ειναι υποκινούμενη απο τον κόσμο των μηχανικών (που ως γνωστόν οι βουλευτές κατα μεγαλο βαθμό αντιπροσωπευουν). Με τι κινητρο εγω να θελω να τελειωσω αυτό το τμήμα; Τι επαγγελματικές προοπτικές θα εχω; Να μελετάω κορμοράνους και χορτολιβαδικές εκτασεις; Ουδεποτε με ενδιεφερε αυτό και αν με ενδιέφερε υπήρχαν και πιο σχετικά τμηματα με χαμηλότερη βαση εισαγωγής μαλιστα. Θεωρω απαραδεκτό το έκτρωμα αυτό που εσείς αποκαλείτε νομοσχέδιο και χάνω πασα ιδέα για τη σοβαρότητα του αλλα και του προσωπου σας, που μεχρι πριν λιγες ημερες εκτιμουσα ιδιαίτερα, εχοντας σας ως προσωπικότητα πάνω ακομα και απο την ίδια την υπουργό. Ελπίζω να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις ωστε να μη χαθει το κύρος της παλιότερης σχολής εκπαιδευσης σε θεματα περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

  Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
  ενας φοιτητης του τμήματος

  Σχόλιο by Γ. Π. — 07/03/2011 @ 22:41

 30. Θα συμφωνήσω απόλυτα με όσα ειπώθηκαν παραπάνω.Είναι τραγικό το γεγονός ότι το επάγγελμα του περιβαλλοντολόγου ολοένα και περιθωριοποιείται.Δεν φτάνει το γεγονός ότι ήδη ο περιβαλλοντολόγος έχει ελάχιστα επαγγελματικά δικαιώματα, τώρα γίνεται λόγος και για την αφαίρεση δυνατότητας να συντάσει μόνος του περιβαλλοντικές μελέτες,πράγμα που του στερεί ουσιαστικά τη δυνατότητα να δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα.Και ας επικρατεί η άποψη,απο τους περισσότερους,ότι πρόκειται »και καλά» για το επάγγελμα του μέλλοντος…Επίσης πολλά ακούμε κατά καιρούς για πράσινη ανάπτυξη, αειφόρο ανάπτυξη…αλλά όλα αυτά εμένα μου φαντάζουν σαν μια ουτοπία.Την ίδια στιγμή που στο εξωτερικό, οι προοπτικές εργασίας είναι αρκετά ικανοποιητικές για το συγκεκριμένο επάγγελμα,στη χώρα μας συμβαίνει εντελώς το αντίθετο…Δηλαδή το επόμενο βήμα ποιο θα είναι;Να πρέπει να φύγουμε στο εξωτερικό για να βρούμε δουλειά;

  Σχόλιο by Κωνσταντίνα — 13/03/2011 @ 13:36

 31. Κύριε Υφυπουργέ

  Διαβάζοντας το εν λόγω Π.Δ. προκύπτουν ορισμένες ασάφειες οι οποίες θα πρέπει να αποσαφηνιστούν. Ως εκ τούτου προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

  Στο Άρθρο 3, στην παράγραφο Γ), το εδάφιο 12 θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:

  12) Την απασχόληση και δραστηριοποίησή τους, αυτόνομα ή σε ομάδα μελέτης με άλλες συναφείς ειδικότητες επιστημόνων, σε θέματα που αφορούν:

  Επίσης στο Άρθρο 3, στην παράγραφο Γ), στο εδάφιο 13 η αναφορά στον ιδιωτικό τομέα προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής:

  Στον Ιδιωτικό τομέα:
  Ως άσκηση του επαγγέλματος του Περιβαλλοντολόγου στον ιδιωτικό τομέα, νοείται η απασχόληση του στον τομέα αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου, η απασχόλησή του ως ελεύθερου επαγγελματία και η αυτοαπασχόλησή του. Οι Περιβαλλοντολόγοι δύναται να μετέχουν σε γραφεία εκπόνησης μελετών αυτόνομα ή σε συνεργασία με επιστήμονες και μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων, στην εκπόνηση μελετών και σχεδίων υπογράφοντας, μελέτες και σχέδια τόσο για δημόσια έργα όσο και για τα ιδιωτικά έργα, στους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

  Στο Άρθρο 4, η παράγραφος 2, θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:

  2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβάνουν επαγγελματική και επιστημονική ευθύνη υπογράφοντας αυτοτελώς ή από κοινού με άλλες ειδικότητες επιστημόνων και μηχανικών, σύμφωνα με το νόμο, για μελέτες δημοσίων και ιδιωτικών έργων στις κάτωθι κατηγορίες:

  Στο Άρθρο 4, η παράγραφος 2, το εδάφιο α) θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:

  α) Περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες αφορούν και αποσκοπούν:

  i. Στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών σχετικών με τις επιπτώσεις πάσης φύσεως τεχνικών έργων, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων και σε όλα τα επιμέρους στάδια των σχετικών περιβαλλοντικών μελετών, όπως ορίζονται και κατηγοριοποιούνται στη Νομοθεσία
  ii. Στη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (διαδικασία Περιβαλλοντικού Προελέγχου και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) πολιτικών, προγραμμάτων και σχεδίων.
  iii. Στην προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος (Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες προστατευόμενων περιοχών, μελέτες προστασίας, διαχείρισης, οικονομικής αποτίμησης – αξιολόγησης και ανάδειξης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων).
  iv. Στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος και ρυπασμένων αποδεκτών και τον σχεδιασμό μέτρων για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Περιορισμό της Ρύπανσης.
  v. Στην αναγνώριση, καταγραφή, αποτύπωση και αξιολόγηση όλων των επιμέρους στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος καθώς και στην εκτίμηση επιπτώσεων σε αυτά από έργα δραστηριότητες προγράμματα ή πολιτικές (π.χ. Ορνιθολογικές Μελέτες, Μελέτες Οικοτόπων, Χλωριδικές Μελέτες, Μελέτες πανίδας κ.λπ)

  Με εκτίμηση

  Νίκος Μοίρς
  Περιβαλλοντολόγος, M.Sc
  Μελετητής Γ τάξης Περιβαλλοντικών Μελετών

  Σχόλιο by Νίκος Μοίρας — 14/03/2011 @ 17:55

 32. Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

  Στα 25 χρόνια ακαδημαϊκής ζωής του Τμήματος Περιβάλλοντος έχουμε ουσιαστικά πρωταγωνιστήσει στην διαμόρφωση του ακαδημαϊκού τοπίου στην Ελλάδα σε θέματα Περιβάλλοντος όντας το αρχαιότερο και μοναδικό μεχρι πριν απο κάποια χρόνια Πανεπιστημιακό Τμήμα. Με σαφή στόχευση στην προσφορά των αποφοίτων μας τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην έρευνα και εκπαίδευση έχουμε μετεξελίξει την θεματική του περιβάλλοντος μέσα απο τα προγράμματα σπουδών εισάγοντας την Κλιματική Αλλαγη, Διασφάλιση Περιβαλλοντικής Ποιότητας, Αειφορίας, Ευθύνης, Διαχείρισης Βιοποκιλότητας και επενδύοντας στην ανάπτυξη με την εκλογή διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού στα νέα πεδία. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο οτι η διαδικασία συγγραφής του ΠΔ, μετά από πολλούς σκοπέλους, έχει φθάσει πλέον στην τελική κρίσιμη φάση πριν την ολοκλήρωσή της μετά την καθοριστική και εποικοδημητική συνεισφορά στο σχέδιο του ΠΔ από 5μελή Εισηγητική Επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους ομοειδών Τμημάτων άλλων ΑΕΙ. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Περιβάλλοντος συνήλθε έκτακτα με μοναδικό θέμα το υπο διαβούλευση Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η διατύπωση που περιλαμβάνει το νέο ΠΔ σχετικά με την επάρκεια του περιβαλλοντολόγου να διενεργεί περιβαλλοντικά έργα και μελέτες είναι γενική και ασαφής και κατά συνέπεια δυστυχώς επιδέχεται νομικής ερμηνείας, ικανής να αποκλείσει την αυτόνομη συμμετοχή των περιβαλλοντολόγων σε περιβαλλοντικά έργα και μελέτες, ανεξάρτητα από την εμπειρία του εκάστοτε ενδιαφερομένου αποφοίτου και ανεξάρτητα από τη φύση ή την κλίμακα του έργου. Από την κατά γράμμα αναφορά του εν λόγω σχεδίου ΠΔ προκύπτει ότι οι περιβαλλοντολόγοι πρέπει να συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ομάδες με άλλες ειδικότητες και ότι η υπογραφή τους πρέπει να συνοδεύει την υπογραφή άλλων ειδικοτήτων. Ως επιστημονική προσέγγιση αυτό είναι απόλυτα ορθό, ώστε ο περιβαλλοντολόγος να συνεπικουρεί με άλλες ειδικότητες κατά την εκτέλεση των μελετών που αναλαμβάνει, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε έργου και τις γνώσεις που απαιτούνται. Ωστόσο έρχεται σε αντίφαση με τα ΠΔ όλων των αντίστοιχων Τμημάτων (δασολόγων, βιολόγων, χημικών, φυσικών, μηχανικών κλπ) τα οποία αναφέρουν ρητά την αυτονομία τους κατά την εκτέλεση έργων. Η διατύπωση του προσχεδίου ΠΔ φαίνεται να μειονεκτεί αυτής που υπήρχε στο ισχύον ΠΔ 405/1995, το οποίο στην παρ. 2, άρθρο 1 αναφέρει «Ο περιβαλλοντολόγος ασχολείται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή της τεχνολογίας σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητας του».
  Η διατύπωση περί των επαγγελματικών δικαιωμάτων των περιβαλλοντολόγων στο νέο ΠΔ πρέπει να είναι απόλυτα σαφής και ρητή, ώστε να αξιοποιείται ορθά από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες αδειοδότησης περιβαλλοντικών μελετών.
  Η μέχρι σήμερα επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του Τμήματος Περιβάλλοντος, στην πράξη, αποδεικνύει ότι είναι επαρκώς καταρτισμένοι για να υποστηρίξουν ποικίλες μελετητικές, συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες που άπτονται των περιβαλλοντικών ζητημάτων και της αειφόρου ανάπτυξης. Η διεπιστημονική οπτική των περιβαλλοντολόγων αναγνωρίζεται με το πέρασμα των χρόνων από εργοδότες και αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη, ιδίως τώρα που η περιβαλλοντική αντίληψη έχει υπερβεί τα όρια του «κινήματος» και προσλαμβάνει διαστάσεις κοινού τόπου.
  Θα είναι πλήγμα για τη χώρα, τώρα που προτάσσει ως πολιτική αιχμής την «πράσινη» και «αειφόρο ανάπτυξη», να βρεθούν αποκλεισμένοι επιστήμονες – επαγγελματίες που μπορούν να υπηρετήσουν την πολιτική αυτή με γνώση, φιλοσοφία, περιβαλλοντική κουλτούρα και παιδεία. Το Τμήμα Περιβάλλοντος και οι απόφοιτοί του αντίστοιχα θα πρέπει να ηγούνται τέτοιων πολιτικών και να μην αποκλείονται από την αγορά εργασίας, εξαιτίας ασαφειών στα σχετικά νομικά εργαλεία. Όλα τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Μελετών 27 “Περιβαλλοντικές Μελέτες” του Π.Δ. 256/98 (ΦΕΚ 190/Α/12-8-98) αποτελούν το ελάχιστο αυτών που πρέπει να περιέχονται στο νέο ΠΔ.
  Προτείνουμε λοιπόν τη διόρθωση συγκεκριμένων σημείων του σχεδίου ΠΔ, ώστε:
  1. να μην επιδέχεται ερμηνειών αποκλεισμού των περιβαλλοντολόγων από κατ’ εξοχήν αντικείμενα της επιστήμης και του επαγγέλματός του (π.χ. Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όλων των κατηγοριών έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων),
  2. να περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα της κατοχυρωμένης κατηγορίας μελετών 27, στην οποία οι απόφοιτοι έχουν επενδύσει επιστημονικά αλλά και υλικοτεχνικά με ανάλογο ειδικό εξοπλισμό,
  3. να προληφθούν τα νέα αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος όπως Kλιματικές Αλλαγές, Διασφάλιση Περιβαλλοντικής Ποιότητας, Αειφορίας, Ευθύνης, Διαχείρισης ειδών πανίδας, διαχείρισης υδατικών πόρων κλπ.
  Ακολουθούν:
  1. Σχέδιο ΠΔ
  • Τα σημεία που αναφέρονται ως διαγραμμένα με τη χρήση παρένθεσης είναι φράσεις που περιλαμβάνονται στο υπό διαβούλευση κείμενο και θεωρούμε πως πρέπει να απαλειφθούν είτε γιατί δεν έχουν νόημα είτε για να αντικατασταθούν.
  • Τα σημεία που εμφανίζονται με την χρήση εισαγωγικών είναι προσθήκες που θεωρούμε ως απαραίτητες για την διασφάλιση των ελαχίστων δικαιωμάτων που ήδη υφίσταντο καθώς και την εναρμόνισή μας με το νέο νόμο που αλλάζει τον Ν.3316 αναφορικά με τα δημόσια έργα και τις αναθέσεις τους.

  Προτεινόμενο ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ

  ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
  Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  Άρθρο 1
  Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους, δύνανται να απασχολούνται, ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας, σε όλο το φάσμα του γνωστικού τους αντικειμένου.
  Άρθρο 2
  1. Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, μελετών και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο καθορίζει:
  α. τα 3 Επίπεδα Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθεις δραστηριότητες, προωθημένες δραστηριότητες και εξειδικευμένες δραστηριότητες καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα.
  β. το φάσμα και τα όρια Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια.
  Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος πτυχιούχων του παρόντος, εκδοθείσες νομίμως πριν τη δημοσίευση αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν.
  2. Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος ασχολούνται επαγγελματικά σε αντικείμενα συναφή με την αναγνώριση, μελέτη και επίλυση προβλημάτων περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πλήθος τεχνικών, κοινωνικών, οικολογικών, οικονομικών παραγόντων, με στόχο την ολοκληρωμένη θεώρηση και αντιμετώπισή τους σε επίπεδο πρόληψης, θεραπείας, ελέγχου και προστασίας.
  Άρθρο 3
  Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, «…είτε αυτοδύναμα είτε από κοινού με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων…», στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς:
  Α) «…Στην Εκπαίδευση, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, καθώς και σε φορείς…», σε οργανισμούς, ινστιτούτα και κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στα οποία διδάσκονται μαθήματα ή διενεργούνται εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τη διαχείριση, προστασία, διατήρηση και αξιοποίηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
  Β) Στη Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα κάθε γνωστικού αντικειμένου, το οποίο υπάγεται στον ευρύτερο τομέα των Περιβαλλοντικών Επιστημών, και διεξάγεται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια.
  Γ) Στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, με αντικείμενα όπως:
  1. Την παρατήρηση, παρακολούθηση, διαχείριση, προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος.
  2. Τη μελέτη των παγκόσμιων και τοπικών περιβαλλοντικών ζητημάτων «…όπως η κλιματική αλλαγή…».
  3. Τη διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται σ’ αυτό.
  4. Την οικονομική αξιολόγηση και αποτίμηση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση φυσικών πόρων και αποθεμάτων.
  5. Την πρόληψη, την ανίχνευση, τον έλεγχο και την αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών ρύπανσης (χημική, φυσική, βιολογική, μικροβιακή, ενεργειακή – ηλεκτρομαγνητική, αισθητική, ακουστική κλπ.) του περιβάλλοντος.
  6. Τη διενέργεια ποσοτικών και ποιοτικών ελέγχων της «ποιότητας» του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
  7. Την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή και επικοινωνία και την υποστήριξη σχεδίων ευαισθητοποίησης.
  8. Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου ή εμπειρογνώμονα, στην κατάρτιση, εφαρμογή, παρακολούθηση και πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής ευθύνης, διασφάλισης ποιότητας «…και αειφορίας…», περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικολογικής σήμανσης που αφορούν υπηρεσίες, διεργασίες και προϊόντα.
  9. Την εκπόνηση ερευνών και τον έλεγχο της ποιότητας του περιβάλλοντος με την εφαρμογή αναλυτικών, ποσοτικών, εργαστηριακών και στατιστικών μεθόδων.
  10. Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου ή εμπειρογνώμονα σε θέματα ανάλυσης, στρατηγικού ή επιχειρησιακού σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης αναπτυξιακών προγραμμάτων (περιφερειακή – τοπική ανάπτυξη, ανάπτυξη της υπαίθρου, τουριστική ανάπτυξη κ.λ.π.) με στόχο την αειφορία.
  11. Τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών και της ρύπανσης με στόχο τη μείωση των φθορών και τη διατήρηση των συλλογών / εκθεμάτων / αρχείων στο χρόνο σε μουσεία, συλλογές και αρχεία.
  12. διαγράφεται το (…Τη συμμετοχή τους από τη σκοπιά της αποτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ομάδες μελέτης όσον αφορά…) «…Την απασχόληση και δραστηριοποίησή τους, είτε αυτόνομα είτε σε ομάδες μελέτης με άλλες συναφείς ειδικότητες επιστημόνων, σε μελέτες, έρευνες και λοιπές υπηρεσίες που αφορούν: …»
  • στη διαχείριση και προστασία προστατευόμενων περιοχών (περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000, Εθνικοί Δρυμοί, Υγροτόποι Ramsar κ.λ.π.) και περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος.
  • στην κατάρτιση και εφαρμογή συστημάτων δεικτών μέτρησης, ελέγχου και αξιολόγησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και της αειφορίας.
  • στην επεξεργασία, σύνταξη, κατάθεση και αξιολόγηση μελετών για την εκτίμηση, την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολιτικών, σχεδίων, «…τεχνικών προγραμμάτων…», έργων και δραστηριοτήτων.
  • στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών, «…χωρικών…» και αναπτυξιακών πολιτικών και σχεδίων εθνικού, περιφερειακού, τοπικού επιπέδου ή/και τομεακού ενδιαφέροντος με έμφαση στο φυσικό περιβάλλον και στην αειφόρο διάσταση αυτών.
  • στη μελέτη, το σχεδιασμό, τον έλεγχο, την επίβλεψη, την αποτίμηση συστημάτων έργων και δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής προστασίας ως προς την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
  • στο σχεδιασμό, τη μελέτη, τον έλεγχο και την επίβλεψη της λειτουργίας συστημάτων και έργων διαχείρισης στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων καθώς και συστημάτων ανάκτησης, ανακύκλωσης και αξιοποίησης υλικών και ενέργειας.
  • στο σχεδιασμό και τον έλεγχο συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, «…εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης ενεργειακών πόρων….»
  • στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης προϊόντων, υπηρεσιών και διεργασιών καθώς και θεμάτων που αφορούν στην οικολογική σήμανση.
  • στο σχεδιασμό και την προώθηση προγραμμάτων εναλλακτικών ήπιων μορφών τουρισμού (αγρο-τουρισμός, οικο-τουρισμός κ.λ.π.).
  • στην οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών και την εφαρμογή μεθόδων «…φωτογραμμετρίας…», τηλεπισκόπησης και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.
  • διαγράφεται το (στα μητρώα επιθεωρητών περιβάλλοντος.)
  13. Σε υπηρεσίες και θέσεις εργασίας που καλύπτουν τα γνωστικά τους αντικείμενα, όπως:
  Στο Δημόσιο τομέα:
  α) σε διευθύνσεις ή σε τμήματα δημοσίων υπηρεσιών του Κράτους, «…των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων…», των Περιφερειών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εταιριών τους (όπως οι ΔΕΥΑ ή οι Αναπτυξιακές Εταιρίες) καθώς και φορέων του Ευρύτερου Δημοσίου, που ασχολούνται με:
  - την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την χωροθέτηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδύσεων,
  - τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,
  - τη διαχείριση αποβλήτων και ρύπων,
  - τον προγραμματισμό, την διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
  β) σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας του περιβάλλοντος, της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εκάστοτε περιβαλλοντικών όρων καθώς και σε Υπηρεσίες Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
  γ) σε μουσεία, συλλογές ή αρχεία του κράτους για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών κατά τα επιβαλλόμενα πρότυπα.
  Στον Ιδιωτικό τομέα:
  Ως άσκηση του επαγγέλματος του Περιβαλλοντολόγου στον ιδιωτικό τομέα, νοείται η απασχόληση του στον τομέα αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου, η απασχόλησή του ως ελεύθερου επαγγελματία και η αυτοαπασχόλησή του. Οι Περιβαλλοντολόγοι δύναται να διατηρούν ή να μετέχουν σε γραφεία εκπόνησης μελετών «…είτε αυτόνομα είτε…» σε συνεργασία με επιστήμονες και μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων, στην εκπόνηση μελετών και σχεδίων «…υπογράφοντας…», μελέτες και σχέδια τόσο για δημόσια έργα όσο και για τα ιδιωτικά έργα, στους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
  Άρθρο 4
  1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβάνουν «…επαγγελματική και επιστημονική ευθύνη είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες τα κάτωθι…»:
  - Υλοποίηση πραγματογνωμοσυνών και γνωμοδοτήσεων, που προορίζονται για διοικητική ή δικαστική χρήση, σε θέματα περιβάλλοντος και ρύπανσης.
  - Υποβολή προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο των Περιβαλλοντικών Επιστημών, και εκπόνηση των εγκεκριμένων έργων.
  - Σχεδιασμό και υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης. Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού με καμπάνιες, ενημερωτικές εκδόσεις, τηλεοπτικά προγράμματα, προγράμματα πολυμέσων. Υποστήριξη Προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης και Σεμιναρίων Κατάρτισης.
  - Τη στελέχωση, υποστήριξη και ανάπτυξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Εκπαίδευσης, καθώς και του δικτύου Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
  - Δράσεις Περιβαλλοντικής Διπλωματίας / Διεθνείς Σχέσεις
  2. Δύνανται να «…αναλάβουν επαγγελματική και επιστημονική ευθύνη είτε αυτοδύναμα είτε από κοινού με άλλες ειδικότητες επιστημόνων για τα κάτωθι αντικείμενα…» διαγράφεται (συμμετέχουν σε ομάδες με άλλους, κατά νόμο υπεύθυνους επιστήμονες, για):
  α) Περιβαλλοντικές Μελέτες, οι οποίες αφορούν:
  - Στην Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση και «…στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την…» εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πάσης φύσεως «…δημοσίων ή ιδιωτικών…» τεχνικών έργων και δραστηριοτήτων όπως ορίζονται και κατηγοριοποιούνται στη σχετική νομοθεσία.
  - Στη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (διαδικασία Περιβαλλοντικού Προελέγχου και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) πολιτικών, προγραμμάτων και σχεδίων, «…όπως ορίζονται και κατηγοριοποιούνται στη σχετική νομοθεσία….»
  - Στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και τις μελέτες προστασίας «…και…» διαχείρισης «…βιοτόπων, οικοτόπων, ευαίσθητων οικοσυστημάτων, ειδών πανίδας και χλωρίδας και γενικότερα συνόλων ή στοιχείων φύσης, καθώς και μελέτες…» οικονομικής αποτίμησης – αξιολόγησης και ανάδειξης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
  - Στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος και ρυπασμένων αποδεκτών και τον σχεδιασμό μέτρων για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Περιορισμό της Ρύπανσης.
  β) Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες, οι οποίες αφορούν:
  - Την εκπόνηση μελετών για την δημιουργία και θεσμοθέτηση Γενικών, Ειδικών και Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων.
  - Την εκπόνηση μελετών που αφορούν την οργάνωση, διαχείριση και τον σχεδιασμό του χώρου, την ρύθμιση των χρήσεων γης και την αειφόρο ανάπτυξη.
  - Την εκπόνηση μελετών χωροθέτησης υποδομών, έργων και δραστηριοτήτων δημοσίου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος.
  - Την εκπόνηση μελετών χωρικών επιπτώσεων (territorial impact assessment).
  γ) Μελέτες, «…επίβλεψη και έργα…» φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
  δ) Μελέτη και επίβλεψη σχεδίων και έργων:
  - διαχείρισης, επεξεργασίας και διάθεσης αέριων, υγρών, στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, διαγράφεται (και)
  - διαμόρφωση σχεδίων για την ανακύκλωση, ανάκτηση «…και αξιοποίηση υλικών διαγράφεται (και)
  - διαχείριση ατμόσφαιρας, ενέργειας και φυσικών πόρων …»
  - προστασία από τον θόρυβο «…και τις ακτινοβολίες…».
  ε) Μελέτες εκτίμησης επικινδυνότητας και σχεδίων πρόληψης και αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού κινδύνου.
  «…στ) Μελέτες, επίβλεψη και έργα διαχείρισης υδατικών πόρων….»

  Άρθρο 5
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

  Σχόλιο by Γενική Συνέλευση Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου — 14/03/2011 @ 20:45

 33. Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

  Στα 25 χρόνια ακαδημαϊκής ζωής του Τμήματος Περιβάλλοντος έχουμε ουσιαστικά πρωταγωνιστήσει στην διαμόρφωση του ακαδημαϊκού τοπίου στην Ελλάδα σε θέματα Περιβάλλοντος όντας το αρχαιότερο και μοναδικό μεχρι πριν απο κάποια χρόνια Πανεπιστημιακό Τμήμα. Με σαφή στόχευση στην προσφορά των αποφοίτων μας τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην έρευνα και εκπαίδευση έχουμε μετεξελίξει την θεματική του περιβάλλοντος μέσα απο τα προγράμματα σπουδών εισάγοντας την Κλιματική Αλλαγη, Διασφάλιση Περιβαλλοντικής Ποιότητας, Αειφορίας, Ευθύνης, Διαχείρισης Βιοποκιλότητας και επενδύοντας στην ανάπτυξη με την εκλογή διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού στα νέα πεδία. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο οτι η διαδικασία συγγραφής του ΠΔ, μετά από πολλούς σκοπέλους, έχει φθάσει πλέον στην τελική κρίσιμη φάση πριν την ολοκλήρωσή της μετά την καθοριστική και εποικοδημητική συνεισφορά στο σχέδιο του ΠΔ από 5μελή Εισηγητική Επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους ομοειδών Τμημάτων άλλων ΑΕΙ. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Περιβάλλοντος συνήλθε έκτακτα με μοναδικό θέμα το υπο διαβούλευση Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η διατύπωση που περιλαμβάνει το νέο ΠΔ σχετικά με την επάρκεια του περιβαλλοντολόγου να διενεργεί περιβαλλοντικά έργα και μελέτες είναι γενική και ασαφής και κατά συνέπεια δυστυχώς επιδέχεται νομικής ερμηνείας, ικανής να αποκλείσει την αυτόνομη συμμετοχή των περιβαλλοντολόγων σε περιβαλλοντικά έργα και μελέτες, ανεξάρτητα από την εμπειρία του εκάστοτε ενδιαφερομένου αποφοίτου και ανεξάρτητα από τη φύση ή την κλίμακα του έργου. Από την κατά γράμμα αναφορά του εν λόγω σχεδίου ΠΔ προκύπτει ότι οι περιβαλλοντολόγοι πρέπει να συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ομάδες με άλλες ειδικότητες και ότι η υπογραφή τους πρέπει να συνοδεύει την υπογραφή άλλων ειδικοτήτων. Ως επιστημονική προσέγγιση αυτό είναι απόλυτα ορθό, ώστε ο περιβαλλοντολόγος να συνεπικουρεί με άλλες ειδικότητες κατά την εκτέλεση των μελετών που αναλαμβάνει, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε έργου και τις γνώσεις που απαιτούνται. Ωστόσο έρχεται σε αντίφαση με τα ΠΔ όλων των αντίστοιχων Τμημάτων (δασολόγων, βιολόγων, χημικών, φυσικών, μηχανικών κλπ) τα οποία αναφέρουν ρητά την αυτονομία τους κατά την εκτέλεση έργων. Η διατύπωση του προσχεδίου ΠΔ φαίνεται να μειονεκτεί αυτής που υπήρχε στο ισχύον ΠΔ 405/1995, το οποίο στην παρ. 2, άρθρο 1 αναφέρει «Ο περιβαλλοντολόγος ασχολείται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή της τεχνολογίας σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητας του».
  Η διατύπωση περί των επαγγελματικών δικαιωμάτων των περιβαλλοντολόγων στο νέο ΠΔ πρέπει να είναι απόλυτα σαφής και ρητή, ώστε να αξιοποιείται ορθά από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες αδειοδότησης περιβαλλοντικών μελετών.
  Η μέχρι σήμερα επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του Τμήματος Περιβάλλοντος, στην πράξη, αποδεικνύει ότι είναι επαρκώς καταρτισμένοι για να υποστηρίξουν ποικίλες μελετητικές, συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες που άπτονται των περιβαλλοντικών ζητημάτων και της αειφόρου ανάπτυξης. Η διεπιστημονική οπτική των περιβαλλοντολόγων αναγνωρίζεται με το πέρασμα των χρόνων από εργοδότες και αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη, ιδίως τώρα που η περιβαλλοντική αντίληψη έχει υπερβεί τα όρια του «κινήματος» και προσλαμβάνει διαστάσεις κοινού τόπου.
  Θα είναι πλήγμα για τη χώρα, τώρα που προτάσσει ως πολιτική αιχμής την «πράσινη» και «αειφόρο ανάπτυξη», να βρεθούν αποκλεισμένοι επιστήμονες – επαγγελματίες που μπορούν να υπηρετήσουν την πολιτική αυτή με γνώση, φιλοσοφία, περιβαλλοντική κουλτούρα και παιδεία. Το Τμήμα Περιβάλλοντος και οι απόφοιτοί του αντίστοιχα θα πρέπει να ηγούνται τέτοιων πολιτικών και να μην αποκλείονται από την αγορά εργασίας, εξαιτίας ασαφειών στα σχετικά νομικά εργαλεία. Όλα τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Μελετών 27 “Περιβαλλοντικές Μελέτες” του Π.Δ. 256/98 (ΦΕΚ 190/Α/12-8-98) αποτελούν το ελάχιστο αυτών που πρέπει να περιέχονται στο νέο ΠΔ.
  Προτείνουμε λοιπόν τη διόρθωση συγκεκριμένων σημείων του σχεδίου ΠΔ, ώστε:
  1. να μην επιδέχεται ερμηνειών αποκλεισμού των περιβαλλοντολόγων από κατ’ εξοχήν αντικείμενα της επιστήμης και του επαγγέλματός του (π.χ. Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όλων των κατηγοριών έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων),
  2. να περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα της κατοχυρωμένης κατηγορίας μελετών 27, στην οποία οι απόφοιτοι έχουν επενδύσει επιστημονικά αλλά και υλικοτεχνικά με ανάλογο ειδικό εξοπλισμό,
  3. να προληφθούν τα νέα αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος όπως Kλιματικές Αλλαγές, Διασφάλιση Περιβαλλοντικής Ποιότητας, Αειφορίας, Ευθύνης, Διαχείρισης ειδών πανίδας, διαχείρισης υδατικών πόρων κλπ.
  Ακολουθούν:
  1. Σχέδιο ΠΔ
  • Τα σημεία που αναφέρονται ως διαγραμμένα με τη χρήση παρένθεσης είναι φράσεις που περιλαμβάνονται στο υπό διαβούλευση κείμενο και θεωρούμε πως πρέπει να απαλειφθούν είτε γιατί δεν έχουν νόημα είτε για να αντικατασταθούν.
  • Τα σημεία που εμφανίζονται με την χρήση εισαγωγικών είναι προσθήκες που θεωρούμε ως απαραίτητες για την διασφάλιση των ελαχίστων δικαιωμάτων που ήδη υφίσταντο καθώς και την εναρμόνισή μας με το νέο νόμο που αλλάζει τον Ν.3316 αναφορικά με τα δημόσια έργα και τις αναθέσεις τους.

  Προτεινόμενο ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ

  ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
  Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  Άρθρο 1
  Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους, δύνανται να απασχολούνται, ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας, σε όλο το φάσμα του γνωστικού τους αντικειμένου.
  Άρθρο 2
  1. Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, μελετών και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο καθορίζει:
  α. τα 3 Επίπεδα Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθεις δραστηριότητες, προωθημένες δραστηριότητες και εξειδικευμένες δραστηριότητες καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα.
  β. το φάσμα και τα όρια Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια.
  Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος πτυχιούχων του παρόντος, εκδοθείσες νομίμως πριν τη δημοσίευση αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν.
  2. Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος ασχολούνται επαγγελματικά σε αντικείμενα συναφή με την αναγνώριση, μελέτη και επίλυση προβλημάτων περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πλήθος τεχνικών, κοινωνικών, οικολογικών, οικονομικών παραγόντων, με στόχο την ολοκληρωμένη θεώρηση και αντιμετώπισή τους σε επίπεδο πρόληψης, θεραπείας, ελέγχου και προστασίας.
  Άρθρο 3
  Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, «…είτε αυτοδύναμα είτε από κοινού με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων…», στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς:
  Α) «…Στην Εκπαίδευση, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, καθώς και σε φορείς…», σε οργανισμούς, ινστιτούτα και κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στα οποία διδάσκονται μαθήματα ή διενεργούνται εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τη διαχείριση, προστασία, διατήρηση και αξιοποίηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
  Β) Στη Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα κάθε γνωστικού αντικειμένου, το οποίο υπάγεται στον ευρύτερο τομέα των Περιβαλλοντικών Επιστημών, και διεξάγεται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια.
  Γ) Στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, με αντικείμενα όπως:
  1. Την παρατήρηση, παρακολούθηση, διαχείριση, προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος.
  2. Τη μελέτη των παγκόσμιων και τοπικών περιβαλλοντικών ζητημάτων «…όπως η κλιματική αλλαγή…».
  3. Τη διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται σ’ αυτό.
  4. Την οικονομική αξιολόγηση και αποτίμηση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση φυσικών πόρων και αποθεμάτων.
  5. Την πρόληψη, την ανίχνευση, τον έλεγχο και την αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών ρύπανσης (χημική, φυσική, βιολογική, μικροβιακή, ενεργειακή – ηλεκτρομαγνητική, αισθητική, ακουστική κλπ.) του περιβάλλοντος.
  6. Τη διενέργεια ποσοτικών και ποιοτικών ελέγχων της «ποιότητας» του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
  7. Την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή και επικοινωνία και την υποστήριξη σχεδίων ευαισθητοποίησης.
  8. Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου ή εμπειρογνώμονα, στην κατάρτιση, εφαρμογή, παρακολούθηση και πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής ευθύνης, διασφάλισης ποιότητας «…και αειφορίας…», περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικολογικής σήμανσης που αφορούν υπηρεσίες, διεργασίες και προϊόντα.
  9. Την εκπόνηση ερευνών και τον έλεγχο της ποιότητας του περιβάλλοντος με την εφαρμογή αναλυτικών, ποσοτικών, εργαστηριακών και στατιστικών μεθόδων.
  10. Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου ή εμπειρογνώμονα σε θέματα ανάλυσης, στρατηγικού ή επιχειρησιακού σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης αναπτυξιακών προγραμμάτων (περιφερειακή – τοπική ανάπτυξη, ανάπτυξη της υπαίθρου, τουριστική ανάπτυξη κ.λ.π.) με στόχο την αειφορία.
  11. Τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών και της ρύπανσης με στόχο τη μείωση των φθορών και τη διατήρηση των συλλογών / εκθεμάτων / αρχείων στο χρόνο σε μουσεία, συλλογές και αρχεία.
  12. διαγράφεται το (…Τη συμμετοχή τους από τη σκοπιά της αποτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ομάδες μελέτης όσον αφορά…) «…Την απασχόληση και δραστηριοποίησή τους, είτε αυτόνομα είτε σε ομάδες μελέτης με άλλες συναφείς ειδικότητες επιστημόνων, σε μελέτες, έρευνες και λοιπές υπηρεσίες που αφορούν: …»
  • στη διαχείριση και προστασία προστατευόμενων περιοχών (περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000, Εθνικοί Δρυμοί, Υγροτόποι Ramsar κ.λ.π.) και περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος.
  • στην κατάρτιση και εφαρμογή συστημάτων δεικτών μέτρησης, ελέγχου και αξιολόγησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και της αειφορίας.
  • στην επεξεργασία, σύνταξη, κατάθεση και αξιολόγηση μελετών για την εκτίμηση, την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολιτικών, σχεδίων, «…τεχνικών προγραμμάτων…», έργων και δραστηριοτήτων.
  • στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών, «…χωρικών…» και αναπτυξιακών πολιτικών και σχεδίων εθνικού, περιφερειακού, τοπικού επιπέδου ή/και τομεακού ενδιαφέροντος με έμφαση στο φυσικό περιβάλλον και στην αειφόρο διάσταση αυτών.
  • στη μελέτη, το σχεδιασμό, τον έλεγχο, την επίβλεψη, την αποτίμηση συστημάτων έργων και δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής προστασίας ως προς την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
  • στο σχεδιασμό, τη μελέτη, τον έλεγχο και την επίβλεψη της λειτουργίας συστημάτων και έργων διαχείρισης στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων καθώς και συστημάτων ανάκτησης, ανακύκλωσης και αξιοποίησης υλικών και ενέργειας.
  • στο σχεδιασμό και τον έλεγχο συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, «…εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης ενεργειακών πόρων….»
  • στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης προϊόντων, υπηρεσιών και διεργασιών καθώς και θεμάτων που αφορούν στην οικολογική σήμανση.
  • στο σχεδιασμό και την προώθηση προγραμμάτων εναλλακτικών ήπιων μορφών τουρισμού (αγρο-τουρισμός, οικο-τουρισμός κ.λ.π.).
  • στην οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών και την εφαρμογή μεθόδων «…φωτογραμμετρίας…», τηλεπισκόπησης και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.
  • διαγράφεται το (στα μητρώα επιθεωρητών περιβάλλοντος.)
  13. Σε υπηρεσίες και θέσεις εργασίας που καλύπτουν τα γνωστικά τους αντικείμενα, όπως:
  Στο Δημόσιο τομέα:
  α) σε διευθύνσεις ή σε τμήματα δημοσίων υπηρεσιών του Κράτους, «…των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων…», των Περιφερειών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εταιριών τους (όπως οι ΔΕΥΑ ή οι Αναπτυξιακές Εταιρίες) καθώς και φορέων του Ευρύτερου Δημοσίου, που ασχολούνται με:
  - την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την χωροθέτηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδύσεων,
  - τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,
  - τη διαχείριση αποβλήτων και ρύπων,
  - τον προγραμματισμό, την διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
  β) σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας του περιβάλλοντος, της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εκάστοτε περιβαλλοντικών όρων καθώς και σε Υπηρεσίες Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
  γ) σε μουσεία, συλλογές ή αρχεία του κράτους για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών κατά τα επιβαλλόμενα πρότυπα.
  Στον Ιδιωτικό τομέα:
  Ως άσκηση του επαγγέλματος του Περιβαλλοντολόγου στον ιδιωτικό τομέα, νοείται η απασχόληση του στον τομέα αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου, η απασχόλησή του ως ελεύθερου επαγγελματία και η αυτοαπασχόλησή του. Οι Περιβαλλοντολόγοι δύναται να διατηρούν ή να μετέχουν σε γραφεία εκπόνησης μελετών «…είτε αυτόνομα είτε…» σε συνεργασία με επιστήμονες και μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων, στην εκπόνηση μελετών και σχεδίων «…υπογράφοντας…», μελέτες και σχέδια τόσο για δημόσια έργα όσο και για τα ιδιωτικά έργα, στους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
  Άρθρο 4
  1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος δύνανται να αναλαμβάνουν «…επαγγελματική και επιστημονική ευθύνη είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες τα κάτωθι…»:
  - Υλοποίηση πραγματογνωμοσυνών και γνωμοδοτήσεων, που προορίζονται για διοικητική ή δικαστική χρήση, σε θέματα περιβάλλοντος και ρύπανσης.
  - Υποβολή προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο των Περιβαλλοντικών Επιστημών, και εκπόνηση των εγκεκριμένων έργων.
  - Σχεδιασμό και υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης. Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού με καμπάνιες, ενημερωτικές εκδόσεις, τηλεοπτικά προγράμματα, προγράμματα πολυμέσων. Υποστήριξη Προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης και Σεμιναρίων Κατάρτισης.
  - Τη στελέχωση, υποστήριξη και ανάπτυξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Εκπαίδευσης, καθώς και του δικτύου Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
  - Δράσεις Περιβαλλοντικής Διπλωματίας / Διεθνείς Σχέσεις
  2. Δύνανται να «…αναλάβουν επαγγελματική και επιστημονική ευθύνη είτε αυτοδύναμα είτε από κοινού με άλλες ειδικότητες επιστημόνων για τα κάτωθι αντικείμενα…» διαγράφεται (συμμετέχουν σε ομάδες με άλλους, κατά νόμο υπεύθυνους επιστήμονες, για):
  α) Περιβαλλοντικές Μελέτες, οι οποίες αφορούν:
  - Στην Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση και «…στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την…» εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πάσης φύσεως «…δημοσίων ή ιδιωτικών…» τεχνικών έργων και δραστηριοτήτων όπως ορίζονται και κατηγοριοποιούνται στη σχετική νομοθεσία.
  - Στη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (διαδικασία Περιβαλλοντικού Προελέγχου και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) πολιτικών, προγραμμάτων και σχεδίων, «…όπως ορίζονται και κατηγοριοποιούνται στη σχετική νομοθεσία….»
  - Στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και τις μελέτες προστασίας «…και…» διαχείρισης «…βιοτόπων, οικοτόπων, ευαίσθητων οικοσυστημάτων, ειδών πανίδας και χλωρίδας και γενικότερα συνόλων ή στοιχείων φύσης, καθώς και μελέτες…» οικονομικής αποτίμησης – αξιολόγησης και ανάδειξης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
  - Στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος και ρυπασμένων αποδεκτών και τον σχεδιασμό μέτρων για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Περιορισμό της Ρύπανσης.
  β) Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες, οι οποίες αφορούν:
  - Την εκπόνηση μελετών για την δημιουργία και θεσμοθέτηση Γενικών, Ειδικών και Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων.
  - Την εκπόνηση μελετών που αφορούν την οργάνωση, διαχείριση και τον σχεδιασμό του χώρου, την ρύθμιση των χρήσεων γης και την αειφόρο ανάπτυξη.
  - Την εκπόνηση μελετών χωροθέτησης υποδομών, έργων και δραστηριοτήτων δημοσίου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος.
  - Την εκπόνηση μελετών χωρικών επιπτώσεων (territorial impact assessment).
  γ) Μελέτες, «…επίβλεψη και έργα…» φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
  δ) Μελέτη και επίβλεψη σχεδίων και έργων:
  - διαχείρισης, επεξεργασίας και διάθεσης αέριων, υγρών, στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, διαγράφεται (και)
  - διαμόρφωση σχεδίων για την ανακύκλωση, ανάκτηση «…και αξιοποίηση υλικών διαγράφεται (και)
  - διαχείριση ατμόσφαιρας, ενέργειας και φυσικών πόρων …»
  - προστασία από τον θόρυβο «…και τις ακτινοβολίες…».
  ε) Μελέτες εκτίμησης επικινδυνότητας και σχεδίων πρόληψης και αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού κινδύνου.
  «…στ) Μελέτες, επίβλεψη και έργα διαχείρισης υδατικών πόρων….»

  Άρθρο 5
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

  Σχόλιο by Διοικητικό Συμβούλιο Φοιτητικού Συλλόγου Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου — 15/03/2011 @ 14:36

 34. Το Δ.Σ. του Τμήματος Περιβάλλοντος συνυπογράφει το κείμενο των μελών ΔΕΠ του τμήματος Περιβάλλοντος θεωρώντας κεκτημένο δικαίωμα την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,καθώς και το αυτοδύναμο όσον αφορά την διαδικασία ασκήσεως επαγγέλματος.

  Σχόλιο by Διοικητικό Συμβούλιο Φοιτητικού Συλλόγου Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου — 15/03/2011 @ 14:41

 35. Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος (ΕΠΠΕ)

  Θέσεις της ΕΠΠΕ για τη δημόσια διαβούλευση για το Προεδρικό Διάταγμα επαγγελματικών δικαιωμάτων των Περιβαλλοντολόγων

  Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

  Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία σας για την προώθηση του νέου Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) για τα επαγγελματικά δικαιώματα των περιβαλλοντολόγων, αποφοίτων του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Σχολής Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο εκκρεμούσε από το 2005. Επιπλέον, συγχαίρουμε για τη δυνατότητα που παρέχετε στα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση αυτού του ΠΔ, μέσω της δημόσιας διαβούλευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση μας, ως το επίσημο επαγγελματικό σωματείο εκπροσώπησης των 1.000 αποφοίτων περιβαλλοντολόγων της χώρας, καταθέτει το παρόν κείμενο στη δημόσια διαβούλευση, με σκοπό να παραθέσουμε τα σχόλια και τις προτάσεις μας για τη διαμόρφωση του σχεδίου ΠΔ.

  Συνοπτικά, επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα 3 κρίσιμα θέματα:

  1.Ένταξη σε Επιμελητήριο:

  - Στο σχέδιο ΠΔ αναφέρεται η ένταξη μας στο ΓΕΩΤΕΕ. Παρόλο που αποτελεί μια εποικοδομητική προοπτική, πιστεύουμε ότι η ένταξή μας σε Επιμελητήριο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης της ΕΠΠΕ με το εκάστοτε Επιμελητήριο. Η διαβούλευση είναι απαραίτητη με σκοπό να διευκρινιστούν οι όροι ένταξης, καθώς και να διασαφηνιστούν οι απαιτούμενες θεσμικές αλλαγές (π.χ. απαίτηση αναθεώρησης των νόμων που διέπουν τη σύνθεση, λειτουργία και τα μέλη του ΓΕΩΤΕΕ κλπ). Για το σκοπό αυτό προτείνουμε το ΠΔ να μην ορίζει επί του παρόντος το συγκεκριμένο Επιμελητήριο (εν προκειμένου, το ΓΕΩΤΕΕ), αλλά να παρέχει τη δυνατότητα αυτό να καθοριστεί στο μέλλον με κατάλληλη νομοθετική πράξη (π.χ. μέσω μιας Υπουργικής Απόφασης), αφού πρώτα διενεργηθούν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις του κλάδου μας με τις Διοικήσεις των εναλλακτικών Επιμελητηρίων.

  -Θα πρέπει να τονιστεί ότι η επιστήμη του περιβάλλοντος δεν μπορεί να ενταχθεί σε ένα υφιστάμενο Επιμελητήριο, εξαιτίας του γεγονότος ότι το αντικείμενο των σπουδών και των επαγγελματικών μας ενασχολήσεων αγγίζει ευρύτερα πεδία από το αντικείμενο ενός και μόνο υφιστάμενου Επιμελητηρίου. Σημειωτέον πως στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες οι Περιβαλλοντολόγοι (Environmental Scientists) εντάσσονται σε ένα αυτόνομο Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Αειφορίας. Είμαστε βέβαιοι ότι εφόσον αναληφθεί πρωτοβουλία εκ μέρους σας προκειμένου να ιδρυθεί ένα Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Αειφορίας, θέμα άλλωστε που συζητείται άνω των 10 ετών, η κίνησή σας αυτή θα χαίρει της ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης από όλες τις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, οι οποίες απασχολούνται επαγγελματικά με την περιβαλλοντική προστασία. Μια τέτοια σας κίνηση θα λάβει αντίστοιχη αποδοχή και εκτίμηση, όπως και με το Επιμελητήριο Θετικών Επιστημών που προωθείτε παράλληλα σε άλλα σχέδια ΠΔ που βρίσκονται επί του παρόντος σε δημόσια διαβούλευση.

  2.Δικαίωμα εκπόνησης και υπογραφής μελετών:

  -Στο σχέδιο ΠΔ αναφέρεται σε πολλά σημεία η συμμετοχή των περιβαλλοντολόγων σε ομάδες εργασίας, η συνυπογραφή των μελετών, καθώς και η ανάληψη κατά νόμο ευθύνης για το έργο τους σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και μηχανικούς. Ωστόσο, απουσιάζει η περίπτωση της αυτοδύναμης ανάληψης και εκπόνησης μελετών, καθώς και η εγκυρότητα της αυτόνομης υπογραφής τους, στις περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητη μια ομάδα εργασίας, όπως δηλαδή επικρατεί στην πλειοψηφία των μελετών και έργων περιβαλλοντικής προστασίας στην Ελλάδα. Οι περιβαλλοντολόγοι κατέχουν ήδη το δικαίωμα της αυτόνομης εκπόνησης και υπογραφής, τόσο μεμονωμένα όσο και σε ομάδα εργασίας και θα πρέπει να διατηρήσουν αυτό το δικαίωμα. Σημειωτέον πως το δικαίωμα αυτό παρέχεται ήδη στο σύνολο των αποφοίτων θετικής και τεχνικής εκπαίδευσης ανώτερου ή ανώτατου επιπέδου στην Ελλάδα, ακόμη και σε ειδικότητες που δεν έχουν άμεση, αλλά ούτε και έμμεση, συνάφεια με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και επιπλέον δεν ανήκουν στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος (π.χ. ειδικότητα αεροναυπηγών μηχανικών). Απουσία ρητής αναφοράς στο σχέδιο ΠΔ, ουσιαστικά αφαιρεί το κεκτημένο δικαίωμα των περιβαλλοντολόγων να εκπονούν αυτοδύναμα μελέτες, όπως πραγματοποιείται εδώ και 20 συνεχή έτη, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τόσο των επαγγελματικών δικαιωμάτων (ΠΔ 405/1995) όσο και το νομικό πλαίσιο που διέπει τις κατηγορίες μελετών (ΠΔ 256/98 και ΠΔ 541/78). Στο σχέδιο ΠΔ που βρίσκεται σε διαβούλευση επί του παρόντος, αφαιρείται το δικαίωμα της αυτοδυναμίας των περιβαλλοντολόγων χωρίς καμία νομική βάση και κανένα ουσιώδη σκοπό για την αλλαγή. Πιστεύουμε ότι είναι αδιαμφισβήτητη η ικανότητα και αρμοδιότητα του Περιβαλλοντολόγου να συντάσσει και να υπογράφει αυτόνομα κάθε είδους Μελέτη, η οποία αφορά σε περιβαλλοντικό αντικείμενο.

  3.Εκπόνηση μελετών, εργασιών και καθηκόντων για το περιβάλλον:

  -Στο σχέδιο ΠΔ αναφέρονται διάφορες κατηγορίες μελετών και εργασιών που δύναται να εκπονούν οι περιβαλλοντολόγοι. Ωστόσο απουσιάζει πλήθος μελετών, εργασιών και καθηκόντων (π.χ. ενεργειακές μελέτες, μελέτες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων κλπ), που δύνανται οι περιβαλλοντολόγοι να εκπονήσουν, σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο, όπως προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος. Τις μελέτες και εργασίες αυτές εκπονούν οι περιβαλλοντολόγοι ήδη εδώ και μια εικοσαετία και η απουσία τους από το σχέδιο ΠΔ αφαιρεί ουσιαστικά το δικαίωμα τους να συνεχίσουν να ασκούν αυτή την επαγγελματική δραστηριότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών οι περιβαλλοντολόγοι συνεχίζουν να κατέχουν το γνωστικό αντικείμενο βάσει του προγράμματος σπουδών τους, ενώ παράλληλα έχουν επενδύσει γνώση και πόρους στην περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, αποκτώντας έτσι πρόσθετη εμπειρία από την πρακτική εφαρμογή στην αγορά εργασίας.

  -Στο σχέδιο ΠΔ απουσιάζει επίσης σχετική παράγραφος η οποία να καθορίζει τα καθήκοντα που δύνανται να αναλάβουν οι περιβαλλοντολόγοι (κατ’ αντιστοιχία με τα σχέδια ΠΔ που βρίσκονται επί του παρόντος σε δημόσια διαβούλευση). Ήδη και 20 έτη οι περιβαλλοντολόγοι απασχολούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα σχετικά με το περιβάλλον (π.χ. επιθεωρητές περιβάλλοντος, Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών κλπ), ενώ παράλληλα υφίστανται θέσεις τις οποίες θα πρέπει να στελεχώσουν (π.χ. όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση). Για το σκοπό αυτό προτείνουμε την ένταξη όλων των καθηκόντων που ήδη εκπονούν οι περιβαλλοντολόγοι στην αγορά εργασίας, καθώς και τις θέσεις αυτές που θα κληθούν να στελεχώσουν.

  Ως γενικό σχόλιο παραθέτουμε ότι διερευνώντας τα προγράμματα σπουδών λοιπών επιστημονικών ειδικοτήτων, που είναι συναφείς με τους περιβαλλοντολόγους και συγκρίνοντας τα αντίστοιχα σχέδια ΠΔ επαγγελματικών δικαιωμάτων τους, διαπιστώνεται μεγάλη απόκλιση, παρότι τα προγράμματα σπουδών τους είναι κοινά σε μεγάλο βαθμό, όσον αφορά στο επιστημονικό περιεχόμενο. Τα επαγγελματικά δικαιώματα πρέπει να απονέμονται βάσει διδακτέας ύλης και επιστημονικής επάρκειας και συνεπώς τα ΠΔ επαγγελματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Ως εκ τούτου, τα σχέδια ΠΔ που προωθείτε επί του παρόντος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα μεταξύ τους, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τα δικαιώματα που παρέχουν στις συναφείς ειδικότητες (φυσικοί, χημικοί, μηχανικοί περιβάλλοντος).

  Σας γνωστοποιούμε όλα τα παραπάνω κρίσιμα ζητήματα, ώστε να τα λάβετε υπόψη κατά τη διαμόρφωση του σχεδίου ΠΔ των επαγγελματικών δικαιωμάτων των περιβαλλοντολόγων, αποφοίτων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  Αναμένουμε την βελτίωση του σχεδίου ΠΔ, ώστε να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο και τις επαγγελματικές δυνατότητες των περιβαλλοντολόγων, σύμφωνα και με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας.

  Με εκτίμηση,

  Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΠΕ:
  Φώτης Κουρμούσης, Πρόεδρος ΕΠΠΕ
  Μούντριχας Αναστάσιος, Γενικός Γραμματέας ΕΠΠΕ

  Σχόλιο by Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος (ΕΠΠΕ) — 15/03/2011 @ 15:52

 36. Κύριε Υφυπουργέ!
  Θα κάνω μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος.
  Από τη λίστα μητρώων μελετητών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΓΓΔΕ / Δ/νση Δ15 διαπίστωσα πως έως και σήμερα, έχουν πάρει συνολικά 3.833 ατομικά μελετητικά πτυχία κατηγορίας 27. Κατέγραψα 57 !!! ειδικότητες που μπορούν σήμερα να εκπονούν πάσης φύσεως Περιβαλλοντικές Μελέτες.
  Κατέγραψα επίσης ποια άλλα μελετητικά πτυχία κατέχουν αυτές οι ειδικότητες εκτός του 27.

  Σύμφωνα με την καταγραφή που έκανα διαπίστωσα πως :
  1. Μεγάλο μερίδιο μελετητικών πτυχίων 27 κατέχουν σήμερα οι : 1)Πολιτικοί Μηχανικοί, 2)Χημικοί Μηχανικοί, 3)Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, 4)Μηχανολόγοι Μηχανικοί, 5)Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, 6)Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, 9)Γεωλόγοι, 10)Δασολόγοι, 11)Γεωπόνοι και 12)Βιολόγοι.
  2. Οι περιβαλλοντολόγοι, που είναι κατεξοχήν αρμόδιοι για την σύνταξη αυτών των μελετών (και αυτό αποδεικνύεται από το πρόγραμμα σπουδών μας), κατέχουν μόλις το 1/15 του συνόλου των μελετητικών πτυχίων 27.
  3. Ειδικότητες, που δεν έχουν καμιά σχέση με το «περιβάλλον», όπως οι: 1)Πολιτικοί Μηχανικοί, 2)Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, 3)Μηχανολόγοι Μηχανικοί, 4)Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, 5)Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί,( 5 ειδικότητες επί συνόλου 57), κατέχουν σήμερα ένα μεγάλο αριθμό Μελετητικών Πτυχίων κατηγορίας 27, (1.021 ατομικά μελετητικά πτυχία κατηγορίας 27), δηλαδή περίπου το 1/4 του συνόλου της “πίτας”. Οι 5 αυτές ειδικότητες, κατέχουν επίσης και άλλες κατηγορίες μελετητικών πτυχίων (όπως τα : 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 21, 23). Κατά συνέπεια δεν θα “πεινάσουν” αν χάσουν το 27, εν αντιθέσει με τους Περιβαλλοντολόγους που έχουν μόνο το 27, αφού το 1 το χάσαμε.
  4. Διαπίστωσα επίσης πως
   οι Γεωπόνοι έχουν επιπλέον το 23 και το 25 μελετητικό.
   Οι Γεωλόγοι έχουν επιπλέον το 20 και το 21 μελετητικό.
   Οι Δασολόγοι έχουν επιπλέον το 24 και το 25 μελετητικό.
  5. Οι περιβαλλοντολόγοι έχουν σήμερα μόνο το μελετητικό πτυχίο 27.
  6. Αν κάνει κάποιος ένα μεταπτυχιακό στο «Χημικό Τμήμα» ή στο «Πολυτεχνείο», δεν μπορεί να λέγεται χημικός ή μηχανικός αντίστοιχα. Πώς λοιπόν, δίνετε το δικαίωμα σε μια άσχετη ειδικότητα που έκανε ένα μεταπτυχιακό στο “περιβάλλον”, να μπορεί να συντάσσει Περιβαλλοντικές μελέτες?. Αυτό το ονομάζεται εσείς «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»?

  Κύριε Υφυπουργέ!

  Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ήταν το σύνθημά σας σε αυτές τις εκλογές, όμως στην πράξη άλλα κάνετε.
  Με το Σχέδιο του Π.Δ. για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα δρομολογείται τη σταδιακή μας ακύρωση στο χώρο των Περιβαλλοντικών μελετών, μας βαφτίζεται στην ουσία “βοηθούς”, καταργείται την αυτονομία μας σε ένα χώρο με 20ετή εμπειρία, ενώ αφήνετε τις πάσης φύσεως ειδικότητες μηχανικών, να εκπονούν περιβαλλοντικές μελέτες. Οι μηχανικοί θα ρίχνουν τα ΜΠΕΤΑ οι μηχανικοί θα εξετάζουν και τις επιπτώσεις που έχει το έργο τους στο περιβάλλον. Βάλατε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
  Σας ενημερώνω λοιπόν πως αν μας στερήσετε το Μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27 που αφορά τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:
  1. Θα έχετε απόκλιση μια ειδικότητα από το δυναμικό που εργάζεται για την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Το τμήμα Περιβάλλοντος αποτελεί μια από τις πρώτες σχολές στον Ελλαδικό Χώρο (πριν ακόμα γίνει ‘της μόδας’ και μία – μία σχολή μετονομάζονταν προσθέτοντας δίπλα στον τίτλο τους και ένα ‘περιβάλλον’), με πρόγραμμα σπουδών αποκλειστικά γύρω από τη μελέτη του περιβάλλοντος, την υποβάθμισή του από ενέργειες και δραστηριότητες και μεθόδους πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασής του.
  2. θα καταργήσετε ένα ολόκληρο τμήμα, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το τμήμα αυτό στηρίζει σήμερα την ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟ στην οποία βρίσκεται. Αποτελεί γι’ αυτή οικονομικό πόρο αλλά και «εργαλείο» ανάπτυξης..
  3. θα έχετε δημιουργήσει ‘σαραντάρηδες’ ανέργους, που έχουν 20ετή εμπειρία και σταδιοδρομία στο χώρο. Έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό όλων, είτε εργάζονται στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα και έχουν την αναγνώριση όλων των ειδικοτήτων.

  ΖΗΤΩ λοιπόν την αποκατάσταση των επαγγελματικών μου δικαιωμάτων:
  - Δικαίωμα Αυτόνομης Υπογραφής Περιβαλλοντικών Μελετών (μελετητικό πτυχίο 27), από την ημέρα κτήσης του Πτυχίου μας.
  - Δικαίωμα Αυτόνομης Υπογραφής Χωροταξικών και Ρυθμιστικών Μελετών (μελετητικό πτυχίο 1)
  - Δικαίωμα Αυτόνομης Υπογραφής Μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης, Περιβάλλοντος Χώρου & Έργων Πρασίνου (μελετητικό πτυχίο 25)
  Στον Δημόσιο Τομέα:
  - Δικαίωμα Εκπόνησης, Επίβλεψης, Ελέγχου των ανωτέρω μελετών κατηγορίας 1, 25, 27.
  - Δικαίωμα Επίβλεψης και Ελέγχου Κατασκευής Έργων των ανωτέρω Κατηγοριών 1, 25, 27.
  - Δικαίωμα Επίβλεψης και Ελέγχου Κατασκευής Έργων Αποκατάστασης Περιβάλλοντος (π.χ. ΧΑΔΑ, κλπ.)
  - Επίβλεψη Τήρησης – Εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων, κατά την κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικού έργου ή δραστηριότητας, δημόσιου ή ιδιωτικού, για το οποίο απαιτείται από το νόμο περιβαλλοντική αδειοδότηση.

  Γεωργία Μπλέτσα
  Περιβαλλοντολόγος
  Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας ΟΤΑ

  Σχόλιο by Γεωργία Μπλέτσα — 15/03/2011 @ 19:21

Κανάλι RSS για τα σχόλια του άρθρου. TrackBack URL

Τα σχόλια είναι κλειστά επί του παρόντος.