Σχέδιο ΠΔ: Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων Φυσικής των Πανεπιστημίων

14 / 02 / 2011

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων Φυσικής των Πανεπιστημίων

Άρθρο 1

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δύνανται να απασχολούνται, ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας, σε όλο το φάσμα του γνωστικού τους αντικειμένου.

Άρθρο 2

1. Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, μελετών και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το Επιμελητήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών το οποίο καθορίζει:

α. τα 3 Επίπεδα Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθεις δραστηριότητες, προωθημένες δραστηριότητες και εξειδικευμένες δραστηριότητες καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα.

β. το φάσμα και τα όρια Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια.

Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος πτυχιούχων του παρόντος, εκδοθείσες νομίμως πριν τη δημοσίευση αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Το επάγγελμα του Φυσικού ασκούν οι απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής των Πανεπιστημίων της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων και Κρήτης και κάθε άλλου τμήματος Φυσικής που τυχόν ιδρυθεί στο μέλλον από το Κράτος, καθώς και οι κατέχοντες πτυχία Φυσικής μετά από ολοκληρωμένες σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, αναγνωρισμένα κατά τις νόμιμες διαδικασίες στην Ελλάδα.

3. Οι Φυσικοί μπορούν να απασχολούνται επαγγελματικά με οποιαδήποτε σχέση, καθώς και με τη μορφή παροχής υπηρεσιών ως ειδικοί επιστήμονες, σύμβουλοι ή εμπειρογνώμονες ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας, σε κάθε τομέα της επιστήμης της Φυσικής και των εφαρμογών της.

4. Ο Φυσικός ασχολείται επαγγελματικά με κάθε αντικείμενο, που αφορά στην έρευνα, την εκπαίδευση καθώς και στην ανάλυση, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, αλλά και τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο διατάξεων, διαδικασιών και μετρήσεων, και έχει σχέση με την επιστήμη της Φυσικής και τις εφαρμογές της.

Άρθρο 3

Οι Φυσικοί δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς:

Α) Στην εκπαίδευση, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, με αντικείμενο διδασκαλίας την Φυσική καθώς και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την Φυσική και τις εφαρμογές της.

Β) Στην έρευνα σε κάθε πεδίο που σχετίζεται με το αντικείμενο της Θεωρητικής, Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής, είτε έχει αμιγώς θεωρητική – επιστημονική κατεύθυνση, είτε προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή. Αυτή μπορεί να διεξάγεται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, καθώς και σε αρμόδιες διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Γ) Στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, ως:

• Ακτινοφυσικοί – Ραδιοφυσικοί

• Φυσικοί Ιατρικής – Υγειοφυσικής

• Πυρηνικοί Φυσικοί

• Φυσικοί Υψηλών Ενεργειών

• Θεωρητικοί Φυσικοί

• Φυσικοί Μετεωρολόγοι

• Φυσικοί Περιβάλλοντος

• Φυσικοί Ενέργειας

• Φυσικοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

• Ηλεκτρονικοί Φυσικοί

• Φυσικοί Τηλεπικοινωνιών

• Φυσικοί Αυτοματισμών και Συστημάτων Ελέγχου

• Φυσικοί Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

• Αστροφυσικοί

• Γεωφυσικοί

• Βιοφυσικοί

• Μοριακοί και Ατομικοί Φυσικοί

καθώς και με αντικείμενα όπως:

• Υπολογιστική Φυσική

• Εφαρμογές της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

• Φυσική Απεικόνισης

• Ακτινοδιαγνωστική και Πυρηνική Ιατρική

• Παραγωγή, Διαχείριση ή / και εξοικονόμηση ενέργειας

• Εφαρμογές Ακουστικής

• Εφαρμογές Μικρο- και Νανοτεχνολογίας

• Ηλεκτρονική, Μικροηλεκτρονική και Νανοηλεκτρονική

• Εφαρμογές της επιστήμης των Σημάτων, των Συστημάτων και της Πληροφορίας

• Εφαρμογές Πολυμέσων

• Μικροκύματα και Μικροκυματικές Διατάξεις

• Φυσική της Ατμόσφαιρας

• Ωκεανογραφία

• Κλίμα και Κλιματικές μεταβολές

• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προστασία περιβάλλοντος

• Μέθοδοι διδασκαλίας της Φυσικής

• Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών

Επίσης, ο πτυχιούχος Φυσικός μπορεί να ασχολείται:

(α) με Θεωρητικές Μελέτες και Πρακτικές Εφαρμογές σε όλους τους κλάδους της Θεωρητικής, Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής όπως: Μηχανική και Ιδιότητες της Ύλης, Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης, Φυσική και Μηχανική Υλικών, Κυματική, Ακουστική, Ηλεκτρισμός, Μαγνητισμός, Ηλεκτρονική Φυσική, Οπτική, Οπτικοηλεκτρονική, Μικρο- και Νανο-ηλεκτρονική, Ατομική και Μοριακή Φυσική, Πυρηνική Φυσική, Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Βιοφυσική, Ραδιενέργεια Αστροφυσική και Διαστημική Φυσική, Εκπομπή και Λήψη Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων, καθώς και Φυσική και τεχνολογία των σημάτων, των συστημάτων και της πληροφορίας,

(β) με τη μελέτη και ανάπτυξη επιταχυντικών συστημάτων φορτισμένων σωματιδίων και ανιχνευτικών συστημάτων ιονιζουσών ακτινοβολιών για ερευνητική χρήση και εφαρμογές της Πυρηνικής Φυσικής και της ραδιενέργειας στη βιομηχανία, το περιβάλλον, τη γεωργία και την ιατρική,

(γ) με την ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών κωδίκων και προγραμμάτων (λογισμικού) για την ανάλυση, μελέτη και επίλυση προβλημάτων σε τομείς της Θεωρητικής, Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής,

(δ) με τη μελέτη, αξιολόγηση και τυποποίηση ηλεκτρονικών, μικροκυματικών, οπτικών, οπτικοηλεκτρικών, φωτονικών διατάξεων και διατάξεων λέιζερ, σε συναφείς εφαρμογές στη βιομηχανία, τις τηλεπικοινωνίες, τη βιοϊατρική, το περιβάλλον και το διάστημα,

(ε) με τη μελέτη της δομής και των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων ενός ευρέως φάσματος υλικών, επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος

(στ) με τη μελέτη και ανάλυση φυσικών συστημάτων, όπως στερεά, ρευστά, αέρια και πλάσμα,

(ζ) ως σύμβουλος και αναλυτής σε μονάδες Ακτινοδιαγνωστικής, Ακτινοθεραπείας και Πυρηνικής Ιατρικής,

(η) ως ειδικός επιστήμονας, σύμβουλος η εμπειρογνώμων στη μελέτη προβλημάτων και εφαρμογών Υπολογιστικής και Θεωρητικής Φυσικής και Μηχανικής, Πυρηνικής Φυσικής, Στοιχειωδών Σωματιδίων, Φυσικών και Μηχανικών Ιδιοτήτων των Υλικών, Ηλεκτρονικής, Μικρο- και Νανοηλεκτρονικής, Οπτικοηλεκτρονικής και Λέιζερ, Ιονιζουσών και Μη Ιονιζουσών Ακτινοβολιών, Μικροκυματικών Διατάξεων και Εφαρμογών, Ενσύρματων και Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών και Τηλεπικοινωνιακών δικτύων και εφαρμογών, Διαστημικής Φυσικής και Τεχνολογίας, καθώς και Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Ωκεανών, Φυσικής Περιβάλλοντος και Φυσικής του Κλίματος, και Φυσικής της Ατμοσφαιρικής και Υδατικής Ρύπανσης.

Άρθρο 4

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

16.285 Εμφανίσεις
 1. Στο άρθρο 2 παρ 2 δεν αναφερετε για τους αποφοιτους του Ε.Α.Π. της σχολης θετικων επιστημων και τεχνολογιας, στο τμημα «σπουδες στις φυσικες επιστημες».

  Σχόλιο by Τ Π — 15/02/2011 @ 09:22

 2. Καλή προσπάθεια αλλά θα ήθελα να εκφράσω οριμένες σκέψεις.

  Πιο το νόημά της; Το να φτιαχτεί ένα επιμελητήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών είναι κάτι που μας έλεγαν 20 χρόνια πριν όταν ακόμη είμαστε φοιτητές. Πέρασαν τα χρόνια και εργαζόμαστε μια χαρά οπότε αναρωτιέμαι πιο το νόημα ύπαρξης ενός επιμελητηρίου και μιας άδειας εργασίας; Άλλη μια γραφειοκρατική διαδικασία;

  Αντί να προσπαθούμε να περιχαρακώσουμε μία Επιστήμη δεν θα ήταν καλύτερο να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των Επιστημόνων; Οι σπουδές μετά το πρώτο πτυχίο και η έρευνα ενδεχομένως να οδηγήσουν έναν απόφοιτο να ασχοληθεί με τομείς διαφορετικούς από αυτούς που ενδεικτικά αναφέρετε και έχουν σχέση μόνο με το πρώτο πτυχίο.

  Μήπως θα ήταν χρήσιμο αντί να βάζουμε όρια στο μυαλό μας και τις δυνατότητές του να ορίζουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση τους τίτλους σπουδών συνολικά (όχι μόνο του πρώτου πτυχίου) αλλά και των ετών που χρειάζονται για την απόκτησή τους χωρίς να χρειάζεται αυτά να καταγραφούν αναλυτικά σε ένα νόμο;

  Με εκτίμηση

  Δρ. Β. Δαλάκας

  Σχόλιο by Βασίλειος Δαλάκας — 15/02/2011 @ 13:36

 3. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ (Π.Χ. ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΛΠ). ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ (ΠΧ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΥΣ). ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑΤΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ; ΕΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΤΕΙ, ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ.

  Σχόλιο by ΓΠΚ — 15/02/2011 @ 14:30

 4. Όσο για το φιλο Δρ. Β. Δαλάκα αυτό που αναφέρει είναι ρομαντικό. Πρέπει τα δικαιωματα να προφυλάσσονται από ένα επιμελητήριο και να διεκδικούνται, όπως π.χ. κάνει το ΤΕΕ με τους απόφοιτους του Πολυτεχνείου. Π.χ. το να είσαι Φυσικός με ειδικότητα στον Προγραμματισμό δεν συνδέεται με συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτά πρέπει να είναι προσδιορισμένα και προστατευμένα και με δυνατότητα επέκτασης – διαρκούς επιμόρφωσης (π.χ. με ένα μεταπτυχιακό ή με εμπειρία).

  Σχόλιο by ΓΠΚ — 15/02/2011 @ 14:39

 5. Δρ.Δαλάκα το οτι εσείς δουλεύετε μια χαρά δε σημαίνει οτι το κάνουν όλοι οι φυσικοί…Ο φυσικός είναι καταδικασμένος να ΜΗ δουλεύει πουθενά εκτός από σχολεία και φροντιστήρια…σε σχολεία είναι ολόκληρη ιστορία με ελάχιστες πιθανότητες να μπεις σε δημόσιο και τα φροντιστήρια είναι μαύρα κυρίως και πολύ λίγα λεφτά. ΤΙΠΟΤΑ άλλο δε μπορεί να κάνει ο φυσικός. Δείτε εξάλλου και τους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για δημόσιο…μόνο κανέναν ακτινοφυσικό και αυτόν με ειδικό μεταπτυχιακό ως προϋπόθεση…Σε όλα τα άλλα των 2 τελευταίων παραγράφων σας συμφωνούμε. ΟΛΟΙ σχεδόν οι φυσικοί συνεχίζουν σε άλλο τομέα μεταπτυχιακά (κυρίως πολυτεχνειακά) και έτσι χαρακώνονται…στην ανεργία. Άρα, θεωρώ καλό ένα επιμελητήριο σαν των μηχανικών μήπως και μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες προοπτικές…

  Σχόλιο by Π.Μπάλιος — 15/02/2011 @ 14:41

 6. Κύριε υφυπουργέ,

  στο άρθρο 2 θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το τμήμα Φυσικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου καθώς είναι ισότιμο των προαναφερθέντων.

  Σχόλιο by Α.Λ. — 15/02/2011 @ 15:33

 7. Θα πρέπει να δίνεται επίσης η δυνατότητα σε φυσικούς, η οποίοι έχουν αντίστοιχες μεταπτυχιακές σπουδές στην πληροφορική ή άλλες ειδικότητες, να έχουν επαγγελματικά δικαιώματα και στις αντίστοιχες ειδικότητες τον μεταπτυχιακών τους αντικειμένων.

  Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι φυσικοί με μαστερ ή διδακτορικό στην πληροφορική (από πανεπιστήμια ή πολυτεχνεία), ΔΕΝ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αιτήσεις στον ΑΣΕΠ για 0έσεις που είναι σχετικές με την πληροφορική. Στο μέλλον αυτό θα πρέπει να αλλάξει.

  Πολλή σωστά αναφέρει ο Δρ. Δαλάκας ότι «Οι σπουδές μετά το πρώτο πτυχίο και η έρευνα ενδεχομένως να οδηγήσουν έναν απόφοιτο να ασχοληθεί με τομείς διαφορετικούς από αυτούς που ενδεικτικά αναφέρετε και έχουν σχέση μόνο με το πρώτο πτυχίο». Γι αυτό το λόγο, οι μεταπτυχιακές σπουδές θα πρέπει να διευρύνουν τα επαγγελματικά δικαιώματα και ΟΧΙ να ορίζονται και να περιγράφονται ΜΟΝΟ με το πρώτο πτυχίο.
  Σας ευχαριστώ,
  Ηλίας

  Σχόλιο by Ηλίας — 15/02/2011 @ 16:26

 8. Πράγματι προβληματίζει η απουσία του αντίστοιχου τμήματος του ΕΑΠ. Υπάρχει κάποιο σκεπτικό;

  Σχόλιο by Μ.Γ. — 15/02/2011 @ 16:44

 9. Ισως θα έπρεπε να προστεθεί και το τμήμα φυσικών επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο αρθρο 2 παρ. 2

  Σχόλιο by Y. D. — 15/02/2011 @ 17:36

 10. Δηλαδή εγώ που φοιτώ το ΕΑΠ (Ανοικτό Πανεπιστήμιο) στις Φυσικές Επιστήμες και θα πληρώσω συνολικά 10500 ευρώ δεν θα έχω κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα να εργαστώ ως Φυσικός?

  Αν είναι να σταματήσω τωρα ώστε να μειώσω την χασούρα. Θέλω μια υπεύθυνη απάντηση.

  Σχόλιο by Ν — 15/02/2011 @ 18:19

 11. Κύριε υφυπουργέ,
  Στο άρθρο 2 παρ 2 δεν αναφερετε για τους αποφοιτους του Ε.Α.Π., στο τμημα «σπουδες στις φυσικες επιστημες».

  Σχόλιο by N.S — 15/02/2011 @ 18:43

 12. Στο άρθρο 2 πρέπει να συμπεριληφθει
  το τμήμα Φυσικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

  Σχόλιο by Κώστας Κεφαλληνός — 15/02/2011 @ 18:59

 13. Ελπίζω η ίδρυση τέτοιου επιμελητηρίου να μην καταντήσει σαν το ΤΕΕ, που χρεώνει στα μέλη του υπέρογκα ποσά για συμμετοχή ακόμα κι όταν είναι άνεργα. Ρωτήστε κάποιον νέο απόφοιτο του πολυτεχνείου που πληρώνει 2900 ευρώ το χρόνο.
  Ναι στη προστασία του επαγγέλματος αλλά όχι στη δημιουργία συντεχνιών και εργατοπατέρων.

  Σχόλιο by Δημήτρης Ψυχουδάκης — 15/02/2011 @ 20:13

 14. Κ. Υφυπουργέ, η κυβέρνησή πριν λίγο καιρό από το στόμα της κα Διαμαντοπούλου ακούστηκε ότι το ΕΑΠ είναι ή ατμομηχανή της Δια βίου μάθησης. Αντί αυτού βλέπουμε καθημερινά να υπονομεύεται η ισχύς του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Σαν φοιτητής και πολίτης αυτής της χώρας θεωρώ ανεπίτρεπτο να μην έχετε προβλέψει την εισαγωγή στο άρθρο 2 το Τμήμα Φυσικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Τμήμα του 19ου (και ισότιμου) Πανεπιστημίου αυτής της χώρας. Παρακαλώ για την παρέμβασή σας ώστε να συμπεριληφθεί το εν λόγω Τμήμα στο Άρθρο 2.

  Σχόλιο by Ιωάννης Πασπάτης — 15/02/2011 @ 20:14

 15. κύριε Πανάρετε

  τα παρακάτω δεν έχουν θέση στην Επιστήμη του Φυσικού αλλά με του Πληροφορικού.

  Παρακαλώ να αλλάξουν τα παρακάτω.

  Ήδη έχετε ανοίξει ένα πόλεμο με τους Πληροφορικούς των υποτιθέμενων «Ψηφιακών Σχολείων» (στα οποία θα λείπουν οι Πληροφορικοί)

  Τώρα ανοίγετε και με τον Επαγγελματία Πληροφορικό

  Τον αγώνα τον έχετε χάσει
  η ΠΕΚΑΠ, η ΕΠΕ, το εΤΕΕ, η ΕΠΥ

  όλοι είναι εναντίων σας … με εσάς συγκεκριμένα

  ΟΛΟΙ

  Τα βάλατε με Πληροφορικούς σε Επαγγελματικό και Εκπαιδευτικό Επίπεδο …

  Μην περιμένετε ξανά ψήφο …

  Βαδίζεται τον δρόμο του κ.Λυκουρέντζου … που τον βρίζουν ΟΛΟΙ οι Πληροφορικοί για αυτό που έκανε με το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Παν.Πειραιά

  Θα έχετε την ίδια κατάληξη –> ποιος τον θυμάται τον Λυκουρέντζο αυτή την στιγμή ; Μόνο οι Πληροφορικοί και αυτοί όχι για καλό

  ———- ΚΑΥΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ———–

  • Εφαρμογές της επιστήμης των Σημάτων, των Συστημάτων και της Πληροφορίας

  • Εφαρμογές Πολυμέσων

  (α) με Θεωρητικές Μελέτες και Πρακτικές Εφαρμογές σε όλους τους κλάδους της Θεωρητικής, Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής όπως: {…} καθώς και Φυσική και τεχνολογία των σημάτων, των συστημάτων και της πληροφορίας,

  (γ) με την ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών κωδίκων και προγραμμάτων (λογισμικού) για την ανάλυση, μελέτη και επίλυση προβλημάτων σε τομείς της Θεωρητικής, Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής,

  (η) ως ειδικός επιστήμονας, σύμβουλος η εμπειρογνώμων στη μελέτη προβλημάτων και εφαρμογών Υπολογιστικής και Θεωρητικής Φυσικής και Μηχανικής, {…} Ενσύρματων και Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών και Τηλεπικοινωνιακών δικτύων και εφαρμογών,

  Σχόλιο by Πληβείος Πληροφορικός — 15/02/2011 @ 21:07

 16. Έλπιδοφόρο το υπό διαβούλευση σχέδιο. Ωστόσο, δεδομένης της πολύ μεγάλης εξειδίκευσης που αποκτούν πολλοί από τους συναδέλφους μας, θα έπρεπε τα επαγγελματικά δικαιώματα να προσδιορίζονται, όχι μόνο για τους Φυσικούς αλλά για όλους (μηχανικών συμπεριλαμβανομένων), βάσει του συνόλου των σπουδών και όχι μόνο βάσει του βασικού πρώτου πτυχίου. Μήπως θα έπρεπε να υπάρξει ένα ενιαίο επιμελητήριο για όλους τους επαγγελματίες θετικής/τεχνικής κατεύθυνσης;

  Σχόλιο by Αθηνά Πρόγιου — 15/02/2011 @ 22:37

 17. Ένας άλλος πολύ σημαντικός τομέας στον οποίο απασχολούνται οι φυσικοί είναι ο τομέας των πολύπλοκων συστημάτων που έχει σχέση με πάρα πολλές εφαρμογές όπως χρηματιστήριο, οικονομικά, κυκλοφορικό, πληθυσμοί κλπ κλπ. καθώς επίσης κάτι που είναι κανόνας στο εξωτερικό η απασχόλησή τους σε βιολογικά πολύπλοκα συστήματα όπως ανοσοποιητικό, νευροεπιστήμες, ανάπτυξη οργανισμών, καρκίνος κλπ.

  Δε νομίζω, ιδιαίτερα για τους φυσικούς και μαθηματικούς, ότι αυτή η περιγραφή δικαιωμάτων ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αντίθετα μπορεί να είναι μία πολύ στενή περιγραφή που στην πράξη να τα περιορίζει. Η φυσική και τα μαθηματικά είναι πολύ βασικές επιστήμες και οι πραγματικές σύγχρονες ανάγκες ξεπερνούν κατά πολύ μία στείρα απαρίθμηση όλων των σημερινών τομέων στους οποίους μπορούν να βρουν εφαρμογή. Θα έπρεπε να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα για τους αναφερόμενους τομείς αλλά σε καμία περίπτωση αυτοί να αποτελούν το όριό τους.

  Σχόλιο by Εμμανουήλ Πρωτονοταριος — 15/02/2011 @ 22:49

 18. Το τμήμα Φυσικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου δεν θα επρεπε να απουσιάζει από το συγκεκριμένο Σχέδιο Π.Δ. διότι είναι ισότιμα κατοχυρωμένο σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001,εκτός άν αναφέρονται μόνο τμήματα των οποίων τα επαγγελματικά δικαιώματα εκκρεμούσαν.Σε κάθε άλλη περίπτωση προκείται για σοβαρή παράλειψη…

  Σχόλιο by ΗΤ — 16/02/2011 @ 01:48

 19. Θα ήθελα να επισημάνω ότι στην χώρα μας η ύπαρξη επιμελητηρίου δεν διασφαλίζει πολλά πράγματα. Συχνά υπάρχει πραγματική αποφυγή διασφάλισης, αλλά όχι σπάνια αβλεψία. Φέρνω το ακόλουθο πάράδειγμα:

  Αν κάποιος έχει βασικό πτυχίο φυσικής και μεταπτυχίακό ΜΒΑ στη διοίκηση και τυγχάνει δημόσιος υπάλληλος,ενώ το οικονομικό επιμελητήριο τον θεωρεί οικονομολόγο (τουλάχιστον όσους έχουν το MBA από ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο π.χ. ΟΠΑ,)ο δημόσιος τομέας (που έτσι κι αλλιώς σπάνια αξιοποιεί φυσικούς) δεν τον θεωρεί άξιο να κατέχει θέση Πανεπιστημιακής Εκπαιδευσης (ΠΕ) στη διοίκηση ή τα οικονομικά.

  Έτσι ενώ παγκοσμίως θεωρείται σημαντικό το να είναι κανείς στέλεχος και να έχει πρώτο πτυχίο μηχανικού ή τεχνολόγου ή φυσικού και στη συνέχεια ΜΒΑ, διότι, μιλώντας απλοϊκά, μπορεί να αντιλαμβάνεται καλύτερα τα τεχνικά στοιχεία των προιόντων ή υπηρεσσιών που τον αφορούν και να διοικεί μια ομάδα ανθρώπων με στόχο την προώθηση των σκοπών του τομέα του, στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση είμαστε πρωτοπόροι… Για να είναι κανείς ΠΕ σε καμια εισδικότητα, χρειάζεται απαραιτήτως να έχει βασικό πτυχίο εκεί, και τότε μόνο μπορεί να αναγωνωριστεί και το μεταπτυχικό!

  Σχόλιο by Γεώργιος Καραηλίας — 16/02/2011 @ 08:49

 20. κύριε Πανάρετε,
  οι αποφοιτοι του Ε.Α.Π. της σχολης θετικων επιστημων και τεχνολογιας αναγνωριζοντε και από τον ΑΣΕΠ ως φυσικοι από το 2006 ,

  Κωδικός: ΠΕ 04.01, πτυχίο σπουδών στις Φυσικές Επιστήµες του Ε.Α.Π. (κωδ. 0413),

  το τμήμα <> του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου δεν θα επρεπε να απουσιάζει από το συγκεκριμένο Σχέδιο Π.Δ.

  Σχόλιο by Μ.Γ. — 16/02/2011 @ 10:22

 21. Θα ήθελα με την σειρά μου να σας συγχαρώ για το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα και κυρίως για την πρόβλεψη δημιουργίας Επιμελητηρίου Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών.
  Προσωπικά όταν χρειάστηκε για ένα διάστημα της επαγγελματικής μου δραστηριότητας να εργαστώ σαν ελεύθερος επαγγελματίας, παρόλο που στην πραγματικότητα ήμουν μισθωτός με “μπλοκάκι”, είχα αναγκαστεί από την Εφορία (ΔΟΥ) να εγγραφώ στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.
  Όσον αφορά τις ειδικότητες που προσωπικά με αφορούν σαν Φυσικό με ΜΔΕ στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία θα πρότεινα οι ειδικότητες
  -Φυσικοί Τηλεπικοινωνιών
  - Φυσικοί Αυτοματισμών και Συστημάτων Ελέγχου
  Να μετονομαστούν σε:
  -Φυσικοί Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών
  - Φυσικοί Ηλεκτρονικής, Αυτοματισμών και Συστημάτων Ελέγχου
  Εμείς οι Φυσικοί Ηλεκτρονικοί και Ραδιοηλεκτρολόγοι λαμβάνουμε την άδεια ασκήσεως Ραδιοηλεκτρολόγου Α’, η οποία στην πραγματικότητα είναι άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτρονικού Μηχανικού.
  Μήπως θα ήταν τεχνικά σωστό οι Φυσικοί Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών και οι Φυσικοί Ηλεκτρονικής, Αυτοματισμών και Συστημάτων Ελέγχου με αυτό το προεδρικό διάταγμα να υπάγονται στην δικαιοδοσία του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ).
  Προσωπικά ασκώ το επάγγελμα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού επί 25 χρόνια, σε αρμονική συνεργασία με τους Μηχανικούς Πολυτεχνικών Σχολών και δεν βλέπω τον λόγο να μην ανήκω στο Διευρυμένο όπως ακούγεται Τεχνικό Επιμελητήριο, το οποίο μπορεί να γίνει Τεχνικό και Επιστημονικό Επιμελητήριο, όπως γνωρίζω ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία.
  Σε κάθε περίπτωση το Επιμελητήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών η το Τεχνικό και Επιστημονικό Επιμελητήριο καθώς και το Προεδρικό Διάταγμα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Φυσικών αποτελεί μια θετική εξέλιξη.
  Σας εύχομαι κάθε επιτυχία για το καλό όλων μας και κυρίως της νέας γενιάς.
  Με εκτίμηση
  Παναγιώτης Ρούσσος
  Φυσικός (1978-1982) Ηλεκτρονικός και Ραδιοηλεκτρολόγος (1982-1984)
  Πανεπιστημίου Αθηνών

  Σχόλιο by Ρούσσος Παναγιώτης — 16/02/2011 @ 11:09

 22. κ.Πανάρετε

  όπως αναφέρεται και από άλλους συναδέλφους τεκμηριωμένα, θα πρέπει στο άρθρο 2 του ΠΔ να συμπεριληφθεί και το τμήμα Φυσικών Επιστημών του Ε.Α.Π. Για ποιό λόγο δεν συμπεριλαμβάνεται? Παρακαλούμε να μας δώσετε επίσημα μία απάντηση.

  Σχόλιο by Ράνια Σιδηροπούλου — 16/02/2011 @ 11:11

 23. θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο άρθρο 2 παρ. 2 και το τμήμα Φυσικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου καθώς είναι ισότιμο των προαναφερθέντων.

  Σχόλιο by Ε.Β. — 16/02/2011 @ 11:19

 24. κύριε υφυπουργέ,

  Με βάση τους στοιχειώδους κανόνες ισονομίας και ισοτιμίας μεταξύ των επιστημόνων σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να προσέξετε επιτέλους την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε επιστήμονες που έχουν σπουδάσει τη συγκεκριμένη ειδικότητα και να μην έχουμε επιστήμονες πασπαρτού για κάθε εργασία και νόσο.

  Στο άρθρο 3, να ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ η αναφορά στις Εφαρμογές Πολυμέσων. Οι φυσικοί δεν κάνουν ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων είναι δουλειά ΚΥΡΙΩΣ των ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ μαζί με άλλες «καλλιτεχνικές» ειδικότητες όπως γραφίστες, Video-editors, κλπ. Οι Φυσικοί δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο και προφανώς καμία γνώση βάσει των σπουδών τους.

  Επίσης ο φυσικός δεν μπορεί να εργάζεται σε θέσεις που αφορούν την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με όποιο περιτύλιγμα και αν το κρύψετε, όπως αναφέρεται πάλι στο άρθρο 3 «… με την ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών κωδίκων και προγραμμάτων (λογισμικού)…»

  Σας παρακαλώ, επιτέλους, αν θέλετε να αντιμετωπίσετε ισότιμα τους αποφοίτους των περίπου 50 σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ως κύριο ή δευτερεύον αντικείμενο την Πληροφορική στην Ελλάδα, σταματήστε να δίνετε τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο αυτοαποκαλούμενο «ειδικό στους υπολογιστές» να λεηλατεί το χώρο των ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ. Διαφορετικά δώστε δικαιώματα και στους Πληροφορικούς να εργάζονται ως μαθηματικοί, φυσικοί, οικονομολόγοι, φιλόλογοι, ηλεκτρολόγοι, κλπ.

  Σχόλιο by Σφυράκης Μιχάλης — 16/02/2011 @ 12:30

 25. Κανονικά αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί σαν κράτος τμήματα όπως Φυσικές Επιστήμες Ε.Α.Π & Σέμφε Φυσικών εφαρμογών ΕΜΠ δεν πρέπει να έχουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τμηματα που ασχολούνται καθαρά με το αντικείμενο της Φυσικής.

  Σχόλιο by Σπύρος — 16/02/2011 @ 12:42

 26. το τμήμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου δεν θα επρεπε να απουσιάζει από το συγκεκριμένο Σχέδιο Π.Δ.

  Σχόλιο by Γεώργιος — 16/02/2011 @ 12:56

 27. Συμφωνώ με την όλη ιδέα.
  Μια μικρή παρέμβαση:
  Αντί για «Φυσική Υψηλών Ενεργειών» θα πρότεινα το «Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων».

  Σχόλιο by Αναστάσιος Λιόλιος — 16/02/2011 @ 13:11

 28. Βλέπω πως άμεσα με την ανάρτηση υπήρξαν αντιδράσεις από δύο τουλάχιστον απόφοιτους πληροφορικής. Λάβετε υπόψη σας πως στο σχέδιο διατάγματος αναφέρεται Επιμελητήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών. Σε αυτό το επιμελητήριο θα μετέχετε και εσείς. Εκεί θα δώσετε τους αγώνες σας ώστε να μπορείτε να εργάζεστε ως Φυσικοί, Φιλόλογοι ή ότιδήποτε άλλο.
  Αποκλείετε τους Φυσικούς άμεσα και ολοκληρωτικά από το δικαίωμα οποιουδήποτε επαγγέλματος έχει να κάνει με τον προγραμματισμό υπολογιστών. Συμπερισφέρεστε σαν τους μηχανικούς που με ένα πτυχίο γίνονται ειδήμονες στο αντικείμενό σας (και σε δυο-τρια επιπλέον) και καταφέρεστε εναντίον των Φυσικών. Δεν εξετάζετε αν ο Φυσικός γνωρίζει το αντικείμενο. Απλά το αποκλείετε. Το διάταγμα καθορίζει ότι το Επιμελητήριο θα είναι αρμόδιο να καθορίσει το πόσο σχετικός θα είναι ο Φυσικός με οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα αντικείμενα. Υπάρχουν Φυσικοί που δεν γνωρίζουν να γράψουν κώδικα, όπως υπάρχουν Πληροφορικοί που δεν ξέρουν να γράψουν κώδικα. Μην έχετε την απαίτηση να είναι ένας τομέας αποκλειστικά δικός σας. Αναφέρετε τον αποκλεισμό των Φυσικών και από τις Τηλεπικοινωνίες, ενώ απόφοιτοι της Πληροφορικής έρχονται στο μεταπτυχιακό Ραδιοηλεκτρολογίας. Αφήστε τη στείρα άρνηση και τον ολοκληρωτισμό κατά μέρος. Δεν είναι πια της μόδας, ούτε σαν πολιτική.
  Το σχέδιο διατάγματος είναι νομίζω στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν πιστεύω πως θα επιβιώσει μετά την επίθεση των μηχανικών (που δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα ανοιχτά) και των απόφοιτων πληροφορικής.

  Σχόλιο by Γεώργιος Μίαρης — 16/02/2011 @ 13:43

 29. Θα έπρεπε και οι Φυσικές Επιστήμες του ΕΑΠ να συμπεριλαμβάνονται.

  Σχόλιο by nikos — 16/02/2011 @ 14:16

 30. Σπουδάζω φυσικές επιστήμες στο ΕΑΠ με δεδομένο οτι όταν ξεκίνησα υπήρχαν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και ισοτιμία με τον κλάδο των φυσικών, εαν αυτό αλλάξει αλάζουν τα δεδομένα και πιθανότατα δεν θα με ενδιέφερε να συνεχίσω , όμως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ξέρω τους κανόνες απο την αρχή.

  Σχόλιο by Γιώργος Ν — 16/02/2011 @ 14:25

 31. Είμαι αριστούχος των φυσικών επιστήμων του ΕΑΠ και με λύπη μου διαπιστώνω ότι υπάρχει μια προσπάθεια απαξίωσης του πτυχίου μου και των επαγγελματικών μου δικαιωμάτων. Αν δεν ενταχθούμε σε αυτό το π.δ. για να κατοχυρώσουμε επαγγελματικά δικαιώματα μπορείτε να μας ενημερώσετε σε ποιες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουμε δικαίωμα πρόσβασης με βάση το πτυχίο «ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

  Σχόλιο by Βαγενάς Θεόδωρος — 16/02/2011 @ 14:50

 32. Το προγραμμα σπουδων του ΕΑΠ εχει 6 μαθηματα και 2 εργαστηρια φυσικης, 2 μαθηματικων,2 μαθηματα και 2 εργαστηρια χημειας,2 μαθηματα και 2 εργαστηρια βιολογιας και μαθηματα πληροφορικης και διδακτικης( συνολο 20 σε 4 χρονια…). τελικα τι ειστε?Φυσικοι,μαθηματικοι,χημικοι,βιολογοι ή πανεπιστημονες ισαξιοι του γαλιλαιου και του Νευτωνα? ΕΛΕΟΣ

  Σχόλιο by Νίκος — 16/02/2011 @ 15:18

 33. Aποτύχατε κύριε υφυπουργέ.
  Υοθετήσατε, ενδεχομένως να υποχρεωθήκατε κιόλας απο την ευρωπαική ένωση, να οργανώσετε και να λειτουγήσετε το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, που με επιτυχία τόσα χρόνια λειτουργεί προπτυχιακά αλλά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη Φυσική, χωρίς να συμπεριλάβετε στο ΠΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών του.

  Σχόλιο by Μαρία Ιωαννίδου — 16/02/2011 @ 15:35

 34. Σωστό το σκεπτικό έναρξης επιμελητηρίου για τις θετικές επιστήμες, με ελπίδα να μπορεί να δώσει περισσότερες προοπτικές στους μέχρι σήμερα «φτωχούς συγγενείς» της επαγγελματικής αποκατάστασης, τους Φυσικούς.
  Παρ’όλα αυτά πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην απαρίθμηση των τομέων που μπορεί να δραστηριοποιείται ένας Φυσικός, έστω κι αν, όπως αναφέρεται στο σχέδιο, η λίστα είναι ενδεικτική.
  Υπάρχει περίπτωση με τέτοιου είδους λίστες να θίγονται, ή να δημιουργούνται «γκρίζες» ζώνες για εργασιακά δικαιώματα που έχουν ήδη κατοχυρωθεί για τους Φυσικούς.
  Για παράδειγμα, δεν γίνεται σαφές αν οι Φυσικοί θα εξακολουθούν να μπορούν να αποκτήσουν μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές μελέτες), κάτι που ισχύει μέχρι σήμερα (με δεδομένη βέβαια την ύπαρξη επιπλέον προσόντων πέρα από το πτυχίο). Βέβαια αυτό υποθέτω θα καθορίζεται και από την αντίστοιχη νομοθεσία του ΥΠΕΚΑ, όμως παρατηρώ ότι το δικαίωμα στην περιβαλλοντική μελέτη γίνεται σαφές στα αντίστοιχα σχέδια ΠΔ για τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος και τους Πτυχιούχους του Τμ. Περ. Αιγαίου.

  Πιστεύω ότι οι ιδιότητες όπως αναφέρονται δεν είναι δεσμευτικές, αλλά καλό θα ήταν να εχει γίνει λιγότερο εξειδικευμένη αναφορά σε δραστηριότητες που μπορεί να έχει ο Φυσικός ιδιαίτερα όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται ασάφειες και συγχίσεις.

  Σχόλιο by Θ.Κ. — 16/02/2011 @ 16:16

 35. το προβλημα δεν είναι από τους υπουργούς που εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα με το κάθε προεδρικό διάταγμα που βγάζουν, το πρόβλημα είναι από την πρυτανία του ΕΑΠ που αντί να υπερασπιστεί τα τμήματά της, διατηρεί σιγή ιχθύος αφήνοντας τους συλλόγους φοιτητών να βγάλουν το φίδι από την τρύπα.Οι κύριοι του ΕΑΠ εκτός από την είσπραξη των χρημάτων των φοιτητών, πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουν τη θέση του πανεπιστημίου στην αγορά εργασίας.

  Σχόλιο by George Sideris — 16/02/2011 @ 16:50

 36. Πολύ καλό το σχέδιο νόμου και ίσως θα έπρεπε να υπάρχει το επιμελητήριο αυτό προκειμένου να ξεκαθαριστούν μία και καλή τα εργασιακά δικαιώματα όλων των αποφοίτων τμημάτων των ΣΘΤΕ.

  Ειδικά για τους Φυσικούς που τα ίδια εργασιακά ζητάνε και απόφοιτοι τμημάτων Υλικών αλλά και Εφαρμοσμένων μαθηματικών θα είναι υπέρ μας.

  Όσο αφορά το ΕΑΠ νομίζω πως καλά κάνει και απουσιάζει αφού δεν φτιάχτηκε με τον σκοπό να δίνει εργασιακά δικαιώματα αλλά παραμένει καθαρά σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Όσοι μετέχουν στο ΕΑΠ ήξεραν εξ αρχής ότι δεν θα είχαν εργασιακά δικαιώματα και καλό θα ήταν να παύσει ο λαϊκισμός.

  Σχόλιο by Παναγιώτης — 16/02/2011 @ 16:56

 37. Τι να το κάνεις το Επιμελητήριο από τη στιγμή που αυτό το ρόλο εξυπηρετεί η Ένωση Ελλήνων Φυσικών κε υφυπουργέ; Είναι άλλος ένας φορέας που θα παρακωλύει διαδικασίες και θα καθιστά πιο χρονοβόρες τις οργανωμένες αντιδράσεις εκ μέρους των φυσικών; Σαν πτυχιούχοι φυσικοί δηλώνουμε ότι δεν το θέλουμε! Ας κοιτάξετε καλύτερα να προσθέσετε τους πτυχιούχους φυσικούς στο Σώμα Ενεργειακών Επιθεωρητών το οποίο μονοπώλησε αδίκως το ΤΕΕ!

  Σχόλιο by Γιάννης Φυσικός — 16/02/2011 @ 17:04

 38. Αγαπητοι συναδελφοι του ΕΑΠ, το παρόν έχει τιτλο:
  «Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ των Πανεπιστημίων.»
  Δηλαδή το παρόν αναφερεται σε αποφοιτους τμηματων φυσικης. Να ζητησουμε και εμεις του ΕΑΠ, όπως και η αντιστοιχη σχολη του Μετσόβειου, παρόμοιο διαταγμα και για τα δικά μας επαγγελματικά δικαιώματα.

  Σχόλιο by Ε. Γ — 16/02/2011 @ 17:39

 39. Το σχέδιο είναι σε σωστή βάση εφόσον καθορίζει επιτέλους κάποια εργασιακά δικαιώματα για τους Φυσικούς.
  Μήπως όμως η ενδεικτική, όπως αναφέρεται, απαρίθμηση των δραστηριοτήτων που θα μπορούν να απασχολούνται οι Φυσικοί οδηγεί σε παραλείψεις και σε αμφισβήτιση ήδη κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων?
  Συγκεκριμένα από το σχέδιο απουσιάζει παντελώς το δικαίωμα του πτυχιούχου Φυσικού, ανάλογα με τις λοιπές σπουδές του και μετά από 4 χρόνια, να αποκτήσει μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27, κάτι που ισχύει σήμερα.
  Μήπως η λίστα αυτή των ειδικοτήτων, είναι ουσιαστικά χωρίς επαγγελματικό αντίκρυσμα? Ειδικά στην Ελλάδα δεν μπορώ να φανταστώ θέσεις εργασίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα για π.χ. βιοφυσικούς ή για εφαρμογές μικρο-νανο τεχνολογίας.
  Μήπως θα ήταν καλύτερα να μην υπάρχει τέτοια εξειδικευμένη αναφορά σε ειδικότητες, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται και «γκρίζες» ζώνες στα υφιστάμενα επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά και αποκλεισμοί από άλλες ειδικότητες?

  Σχόλιο by Θ.Κ. — 16/02/2011 @ 17:50

 40. Κύριε υφυπουργέ
  Είμαι 3ετής φοιτητής του ΕΑΠ και με λύπη μου διαπιστώνω ότι εξαιρείτε τους απόφοιτους του τμήματος θετικών και φυσικών επιστημών του ΕΑΠ από το συγκεκριμένο σχέδιο ΠΔ.
  Παρακαλώ για μια υπεύθυνη απάντηση στα εξής:
  1.Ένα σοβαρό κράτος από τη στιγμή που το ίδιο δεν αναγνωρίζει επαγγελματικά δικαιώματα από τμήμα πανεπιστημίου που ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΧΕΙ ΙΔΡΎΣΕΙ οφείλει να κάνει δύο πράγματα:Καταργεί το συγκεκριμένο τμήμα ή προσδιορίζει επακριβώς την «επαγγελματική ισχύ» του. Τι θα μπορώ να κάνω το πτυχίο μου , εκτός από κορνίζα, από τη στιγμή που εσείς μου αφαιρείτε το δικαίωμα να αποκαλούμαι φυσικός;
  2.Γιατί δε μου δίνετε τη δυνατότητα να συναγωνιστώ επί ίσοις όροις στην αγορά εργασίας τους φυσικούς των κλασικών πανεπιστημίων;Αν δεν έχω τα κατάλληλα προσόντα θα αποτύχω. Γιατί μου στερείτε το δικαίωμα στο να προσπαθήσω τουλάχιστον.
  Όσοι σπουδάζουν στο τμήμα θετικών και φυσικών επιστημών του ΕΑΠ, δεν το κάνουν γιατί τους ήρθε όρεξη ξαφνικά ως μεσήλικες να ξενυχτούν πάνω στα βιβλία. Το κάνουν γιατί τους γοητεύει η συγκεκριμένη επιστήμη και γιατί θέλουν να αλλάξουν προσανατολισμό στη ζωή τους .Μη τους το στερείτε!
  Με εκτίμηση

  Σχόλιο by Χρήστος — 16/02/2011 @ 18:20

 41. κύριε υφυπουργέ,

  Στο άρθρο 2 δεν αναφέρεται το Ε.Α.Π. και συγκεκριμένα το τμήμα των φυσικών επιστήμων παρότι είναι ισότιμο των προαναφερθέντων.

  Σχόλιο by ΓΕΩΡΓΙΟΣ — 16/02/2011 @ 19:29

 42. Ελπίζουμε άμεσα να αποκατασταθεί το θέμα του τμήματος των Φυσικών Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου ώστε να μην ανοίξετε και άλλη μία πληγή στις τόσες που έχουν δεχτεί οι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας.

  Σχόλιο by Βλαχόπουλος Παναγιώτης — 16/02/2011 @ 19:47

 43. Τα τμήματα του ΕΑΠ απουσιάζουν από όλα τα ΠΔ. Αυτό είναι απαράδεκτο.Μας οφείλεται μια τεκμηριωμένη απάντηση.

  Σχόλιο by ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ — 16/02/2011 @ 19:52

 44. 1)Στην εποχή του ανοίγματος των επαγγελμάτων, όπου σε όλη τη Δ. Ευρώπη καταργούνται τα επιμελητήρια μου φαίνεται too much για να μη πω σουρεαλιστική η ίδρυση επιμελητηρίου εν έτει 2011

  2)Αν παρόλα αυτά γίνει το επιμηλητήριο (χωρίς να έχω ουδεμία σχέση με το πρόγραμμα Φυσικών Σπουδών του ΕΑΠ), νομίζω πως οι άμθρωποι που σπουδάζουν εκεί έχουν δίκιο, θα πρέπει να συμπεριληφθεί.

  3)Θεωρώ μέγιστο θράσος (επιεικής χαρακτηρισμός) να νομίζει κάποιος Φυσικός, η θεολόγος ή Μαθηματικός ή αμπλεουργός ή Πυροσβέτης, Γεωπόνος κ.λ.π. ότι μπορεί έστω και κατά διάνοια να πιστέψει ότι μπορεί να είναι πλήρης ως προγραμματιστής Η/Υ απλά και μόνο με την όποια εμπειρία. Οι επιστημονικές βάσεις που παρέχονται σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα πληροφορικής είναι η αναγκαία (χωρίς να είναι απαραίτητα και ικανή) συνθήκη για να μπορεί κάποιος να θεωρηθεί ως εν δυνάμει προγραμματιστής.

  4)τα πεδία «Εφαρμογές της επιστήμης των Σημάτων, των Συστημάτων και της Πληροφορίας» και «Εφαρμογές Πολυμέσων»
  είναι κατεξοχήν πεδία της πληροφορικής. Έλεος πια με τις συντεχνίες των καμμένων.

  Σχόλιο by ΒΑΣΙΛΗΣ — 16/02/2011 @ 21:58

 45. Κύριε υπουργέ

  Στο υπ’ αριθμ. 315/31-12-2003 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α’ περιχέεται το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμό. 347 για τη τροποποίηση διατάξεων Π.Δ/τος 50/2001, στο προεδρικό διάταγμα ορίζετε πως οι απόφοιτοι του προγράμματος , σπουδές στις φυσικές επιστήμες , μπορούν να διοριστούν στο δημόσιο και στους τομείς , ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού, και ΠΕ Περιβάλλοντος. Το 2006 και μετά από αναγνώρισή από το ΥΠΕΠΘ και τον ΑΣΕΠ ως καθηγητών ΠΕ0401 (Φυσικών), οι απόφοιτοι του προγράμματος , σπουδές στις φυσικές επιστήμες , μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Με το προεδρικό διάταγμα που προωθείτε αναφέρετε ρητά πως το επάγγελμα του Φυσικού ασκούν οι απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής των Πανεπιστημίων της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων και Κρήτης. Άρθρο 2. ( Αντίστοιχο άρθρο δεν υπάρχει για το Π/Δ που αφορά τους χημικούς )
  Θα ήθελα να μας απαντήσετε αν.
  [1] σκοπεύετε να υποβαθμίσετε το τμήμα του ΕΑΠ?
  [2] αν οι απόφοιτοι του τμήματος του ΕΑΠ εξακολουθήσουν να έχουν τα ίδια δικαιώματα , τότε με ποια ιδιότητα θα διδάσκουν φυσική στην μέση εκπαίδευση?
  [3]ως γνωστό πολλοί από τους αποφοίτους του ΕΑΠ συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά (συμβατικών ) ΑΕΙ, αυτοί θα μπορούν στην συνέχεια να εγγραφούν στο επιμελητήριο θετικών επιστημών που προωθείτε? , και αν ΝΑΙ με ποια ιδιότητα αφού το πτυχίο τους δεν θα είναι πτυχίο φυσικού όπως με το Π/Δ ορίζετε ?
  [4]για ποιον λόγο εξαιρείτε το τμήμα του ΕΑΠ από το Π/Δ , αφού ως γνωστό οι ήδη απόφοιτοι του τμήματος έχουν γίνει δεκτοί από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, και έχουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος .
  [5] σκοπεύετε να ανακαλέσετε τις άδειες ,από όσους έχουν αποφοιτήσει ? ή θα υπάρχουν απόφοιτοι του ΕΑΠ που έως το 2011 ήταν φυσικοί , και μετά όχι ? .
  [6] πρέπει να δοθεί άμεσα μια απάντηση από την μεριά σας , οι φοιτητές του προγράμματος , φυσικές επιστήμες του ΕΑΠ, βρίσκονται στο μέσο του ακαδημαϊκού έτους , μια εξέλιξη αρνητική για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα δεν είναι ότι καλύτερο και από ψυχολογικής πλευράς , κανένας φοιτητής δεν πρόκειται να σπουδάσει στο ποιο δύσκολο τμήμα φυσικών επιστημών των ελληνικών ΑΕΙ , για να πάρει ένα πτυχίο χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα .

  Σχόλιο by Μ.Γ. — 16/02/2011 @ 22:31

 46. Εγώ πάντως θα επιμείνω στις μεταπτυχιακές σπουδές και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν μετά το βασικό πτυχίο. Ας μου απαντήσει κάποιος: Ένας με βασικό πτυχίο στην Φυσική, Μαστερ στην Πληροφορική και Διδακτορικό στην Πληροφορική, τι είναι? Φυσικός? Όχι Τακη… δεν νομίζω!!!!

  Ας πάρουμε τώρα την περίπτωση ενός ατόμου με πτυχίο Πληροφορικής και Μαστερ στην Φυσική και Διδακτορικό στην Φυσική. Αυτός θεωρείτε ειδικός στην πληροφορικής.? Όχι Τάκη… δεν νομίζω. Μάλλον Φυσικός, μου φαίνεται και θα πρέπει και αυτός να έχει τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα των «Φυσικών»

  Άρα για μια ακόμη φορά, θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι η μεταπτυχιακές σπουδές θα πρέπει να καθορίζουν του επαγγελματικούς τομείς που δραστηριοποιείται ο καθένας μας και όχι μόνο το βασικό πτυχίο.

  Αααα και να μη ξεχάσω να αναφέρω ότι κάποιος με βασικό πτυχίο στην Φυσική, Μαστερ στην Πληροφορική και Διδακτορικό στην Πληροφορική, στη ελεύθερη αγορά εργάζεται ως μηχανικός πληροφορικής.

  Σχόλιο by Ηλίας — 16/02/2011 @ 22:38

 47. Κ. υφυπουργέ από το 2006 το τμήμα του ΕΑΠ «σπουδες στις φυσικες επιστημες» συμμετέχει σε όλους τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ως ΠΕ4 . Από την στιγμή που είναι ισότιμο το ΕΑΠ ως το 19ο ΑΕΙ της χώρας καθιστά ελλιπέστατη και συγκεχυμένη την εν λόγω ανακοίνωση. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί πάραυτα ή να δοθεί μια περαιτέρω εξήγηση. Την στιγμή που είναι ΑΕΙ και ισότιμο βρείτε μια άκρη για την συγκεκριμένη ιδιότητα!

  Σχόλιο by Tasos — 16/02/2011 @ 22:41

 48. http://www2.eap.gr/frameset.jsp?locale=el

  Στο παραπάνω link αναφέρεται ο στόχος του προγράμματος σπουδών του ΕΑΠ στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

  Κύριοι με συγχωρείται αλλά δεν είστε Φυσικοί για να περιληφθείτε στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Αν θέλετε εργασιακά δικαιώματα, που και λογικό είναι, τότε κάντε όλες τις νόμιμες κινήσεις προκειμένου να τ” αποκτήσετε.

  Σχόλιο by Παναγιώτης — 16/02/2011 @ 22:46

 49. Υφυπουργέ, το ΕΑΠ δεν είναι «ισότιμος θεσμός», είναι το 19ο δημόσιο ΑΕΙ της χώρας. Η παράλειψη των Φυσικών Επιστημών του ΕΑΠ, αν δεν είναι προϊόν βιασύνης, συνιστά κατάφωρη αδικία και υπονόμευση του ΠΣ και των επιστημόνων που αυτό παράγει. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τα προπτυχιακά των ανθρωπιστικών σπουδών (ΕΛΠ και ΕΠΟ), τα οποία δεν λένε να λυθούν! Δεν σπουδάσαμε ή σπουδάζουμε στο ΕΑΠ για να σκοτώσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Ο ιδρυτικός νόμος του Πανεπιστημίου υποσχόταν, συν τοις άλλοις, και επαγγελματικές προοπτικές (δεν μιλώ για επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά για δυνατότητες).

  Σχόλιο by Γιάννης — 16/02/2011 @ 23:50

 50. Κύριε Υφυπουργέ και κύριοι συνάδερφοι

  Δεν μπορώ να καταλάβω προς τι η όλη αντίδραση για την σκέψη ιδρύσεως επιμελητηρίου Θετικών επιστημών (στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλοι οι απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών).Κάποτε έπρεπε να γίνει και αυτό για να σταματήσει να υπάρχει ένας μόνο φορέας – νταβατζής τεχνολογίας στην Ελλάδα.Μιλάω φυσικά για το ΤΕΕ.

  Ζω και εργάζομαι στην Γερμανία για βιομηχανία αυτοκινήτων.Έχω διδακτορικό σε Computational Mechanics and Physics.Είμαι εγγεγραμένος και αναγνωρισμένος από το Επιστημονικό και τεχνικό Επιμελητήριο της Γερμανίας.Το ίδιο αναγνωρισμένος με βάση την ειδικότητα μου είμαι και σε Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φιλλανδία, Ολλανδία, Βέλγιο και Ρωσία.

  Ποιο το κόμπλεξ όλων αυτών (μηχανικών κυρίως αλλά και πληροφορικής)επειδή οι φυσικοί μπορούν να εξειδικευτούν σε πολλές ειδικότητες;Για τους δύο κυρίους της Πληροφορικής, έχω να πω ότι όταν οι Φυσικοί διδάσκονταν τηλεπικοινωνίες, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Σήματα και γλώσσες προγραμματισμού δεν υπήρχαν καν ειδικότητες Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών Μηχανικών πουθενά στον κόσμο.Διαμαρτύρονται όταν οι μισοί καθηγητές του τμήματος πληροφορικής στο ΑΠΘ είναι φυσικοί και μαθηματικοί, όπως φυσικοί είναι και πολλοί στο τμήμα Ηλεκτρολόγων μηχανικών και Η/Υ.Διαμαρτύρονται κάποιοι ενώ τα ίδια τα επαγγέλματα τους έχουν ουσιαστηκά δημιουργηθεί από τον κόπο φυσικών στο παρελθόν (ας θυμηθούμε ποιοι έφτιαξαν τα πρώτα τρανζίστορ, τον πρώτο Η/Υ και τις πρώτες γλώσσες προγραμματισμού – Φυσικοί και Μαθηματικοί).Σήμερα σχεδόν το 100% οποιουδήποτε φυσικού (και όχι μόνο φαντάζομαι) που έχει κάνει μεταπτυχιακό, γνωρίζει άριστα C, C++, Fortran, Matlab, Mathematica, Maple και ίσως Java και άλλες πιο εξιδεικευμένες γλώσσες προγραμματισμού.

  Προσωπικά δεν έχω κάποιο κέρδος από οποιαδήποτε εξέληξη στην Ελλάδα, αλλά είναι πραγματικός στρουθοκαμηλισμός σε μια ελεύθερη αγορά να διαμαρτύρεται ο καθένας για τα επαγγελματικά δικαιώματα του ενώ μπορεί να δείξει τι αξίζει στον επαγγελματικό στοίβο.Ελευθερία στα εργασιακά δικαιώματα και οι ικανότεροι θα αναγνωριστούν.

  Σχόλιο by Mαυρίδης Στέφανος — 17/02/2011 @ 00:29

 51. Συνάδελφοι του ΕΑΠ, η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (16/02/2011 @ 19:52) το έθεσε σωστά, και σε αυτή τη γραμμή πρέπει να κινηθούμε όλοι. Δηλαδή, να προταθούν ΠΔ για τα τμήματα του ΕΑΠ. Οι συνάδελφοι που επιμένουν να μπει το Τμήμα Φυσικών Επιστημών του ΕΑΠ σε διάταγμα που αφορά τμήματα ΦΥΣΙΚΗΣ αποπροσανατολίζουν τη κουβέντα, χάνουμε πολύτιμο χρόνο, και στο τέλος θα μείνουμε με το πτυχίο στο χέρι !!! Αυτό το διάταγμα εδώ είναι για τμήματα ΦΥΣΙΚΗΣ και μόνο. Παρακαλώ να επιμένετε να γινει ΠΔ και για τμήματα του ΕΑΠ ΑΜΕΣΑ !!!

  Σχόλιο by Ε. Γ — 17/02/2011 @ 00:37

 52. Καταρχήν να τονίσω οτι το συγκεκριμένο σχέδιο ΠΔ δεν είναι το οριστικό αλλά όπως έχει ανακοινωθεί δόθηκε πρός διαβούλευση.Αν πράγματι τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος φυσικών επιστημών του ΕΑΠ καλύπτονται απο το ΠΔ 50/2001 τότε θα πρέπει το ίδιο το υπουργείο αλλά και το ΕΑΠ να το ξεκαθαρίσουν ρητά και κατηγορηματικά. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει το τμήμα φυσικών επιστημών του ΕΑΠ να συμπεριληφθεί και αυτό στο άρθρο 2 του σχεδίου ΠΔ.Είναι απαράδεκτο να ξεκινάς σπουδές σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο μιάς ευρωπαικής χώρας όπως είναι το ΕΑΠ στην Ελλάδα ,και μετά απο κάποια χρόνια χωρίς κανένα υπαρκτό λόγο να σου ανακοινώνουν οτι δεν έχεις τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν όλοι οι πτυχιούχοι των άλλων αντίστοιχων ισότιμων πανεπιστημίων.Θέλω να πιστεύω οτι η συγκεκριμένη παράλειψη δεν είναι σκόπιμη και ότι το υπουργείο θα επανορθώσει την πρωτοφανή αυτή αδικία για τους φοιτητες του ΕΑΠ.Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να παρέμβει άμεσα και η διοίκηση του ΕΑΠ . Δεν είναι δυνατόν σε ενα τόσο σοβαρό θέμα να μην παίρνει θέση υπονομεύοντας έτσι τόσο τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών του αλλά και σε τελική ανάλυση τον ίδιο τον θεσμό του ΕΑΠ.Ας το κάνει άμεσα πρίν είναι πολύ αργά…..

  Σχόλιο by Καραμπάτσου Παναγιώτα — 17/02/2011 @ 00:58

 53. Η πορεια αυτη καλη ειναι αλλα δυσκολα θα αλλαξουν τα πραγματα ο Φυσικος στην ελλαδα ειναι μια πολυ πονεμενη ιστορια.Τωρα που δεν υπαρχουν δουλειες για κανενα μηχανικο που εχει ολοκληρο ΤΕΕ απο πισω θα βρουμε εμεις.Η επιστημη και η σκεψη δεν εκτιμωνται στην ελλαδα και ποτε δεν θα εκτιμηθουν .Τελικα
  θα βγαλει δυο τρεις νομοθεσιες το ΤΕΕ(Μπωρει και νομοθετει!!) και ΔΕΝ θα μπορεις να κανεις τιποτα παλι.
  Η λυση ειναι μια .Εξωτερικο και σκληρη δουλεια. και αφηστε την ελλαδα να γηνει ουγκαντα.

  Σχόλιο by Σταματης — 17/02/2011 @ 02:06

 54. Συγνωμη για τα 2 ορθογραφικα λαθη.Ειμαι πολλα χρονια στην γερμανια.

  Σχόλιο by Σταματης — 17/02/2011 @ 02:16

 55. Εάν πραγματικά συμβεί κατοχύρωση των καταπατημένων δικαιωμάτων μας από τον γνωστό συντεχνιακό τέρας των μηχανικών προτείνω να υποστηρίξουμε όλοι οι Φυσικοί τον Κ.Πανάρετο και την κυβέρνηση.

  Σχόλιο by Πετρος — 17/02/2011 @ 02:33

 56. Κύριε υφυπουργέ,
  είμαι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ενός εξαιρετικά δύσκολου τμήματος,όπως πιθανώς γνωρίζετε ήδη.Δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα μας,λόγω του περιορισμένου εύρους επενδύσεων στην υψηλή τεχνολογία,στην προστασία του περιβάλλοντος,στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας,στην πληροφορική,στην έρευνα και σε πολλά άλλα επιστημονικά αντικείμενα που περιγράφονται στο παρόν Π.Δ. και αφορούν την επιστήμη του φυσικού,οι φυσικοί ήταν αναγκασμένοι να απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο στην εκπαίδευση.Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι είμαστε ικανοί μόνο για να διδάσκουμε φυσική,κάτι που φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.Αρκεί κάποιος να κάνει μια έρευνα στο εξωτερικό,για το εύρος των δραστηριοτήτων με τις οποίες μπορεί να ασχοληθεί ένας φυσικός,για να διαπιστώσει τις τεράστιες διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με τη χώρα μας.Ακόμα και σήμερα η παραγωγή υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα είναι δυστυχώς ουτοπικό όνειρο,με ελάχιστες εξαιρέσεις,όπως π.χ. κάποια εργοστάσια παραγωγής φωτοβολταϊκών που ξεκίνησαν πρόσφατα τη λειτουργία τους,αλλά τουλάχιστον ξεκινάμε να κάνουμε κάποια δειλά βήματα για την προστασία του περιβάλλοντος και την επίλυση του ενεργειακού προβλήματος με τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.Σε αυτήν την προσπάθεια και σε όποια άλλη προκύψει στο μέλλον και αφορά το αντικείμενο του φυσικού θα πρέπει να συμμετέχουν οι φυσικοί με κατοχυρωμένα και ξεκάθαρα επαγγελματικά δικαιώματα,όχι μόνο γιατί το έχουν δικαιωματικά κερδίσει με τις σπουδές τους,αλλά και γιατί είναι πραγματικά κρίμα για την κοινωνία μας να μένει ανεκμετάλλευτο ένα τόσο ισχυρό επιστημονικό δυναμικό.Θα αναφέρω ένα παράδειγμα,το οποίο μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση,για τον τρόπο που κατανέμονται τα επαγγελματικά δικαιώματα στη χώρα μας.Όπως πιθανώς γνωρίζετε υπάρχουν μητρώα μελετητών στο ΥΠΕΧΩΔΕ,στα οποία μπορεί να εγγραφεί κάποιος 4 χρόνια μετά την απόκτηση του πτυχίου του.Οι φυσικοί έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να εγγραφούν μόνο στην κατηγορία 27 των περιβαλλοντικών μελετών και αναρωτιέμαι με ποιό δικαίωμα απαγορεύουν αυτοί που συγκροτούν την υπηρεσία αυτή σε έναν φυσικό να κάνει για παράδειγμα ενεργειακές μελέτες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,μελέτες τηλεπικοινωνιακών συστημάτων,ηλεκτρομαγνητικές μελέτες,ακουστικές μελέτες και άλλες που άπτονται άμεσα της επιστήμης του φυσικού,αλλά ίσως δεν υπάρχουν ακόμα καν σαν κατηγορία στο μητρώο μελετητών και περιγράφονται στο παρόν Π.Δ.Αναρωτιέμαι π.χ. πως μπορεί να γίνει μια ενεργειακή μελέτη για ένα αιολικό πάρκο και να εκτιμηθεί το αιολικό του δυναμικό,χωρίς να απαιτείται να ΣΥΛΛΕΧΘΟΥΝ και να ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ τα ανεμολογικά δεδομένα από έναν φυσικό που έχει σπουδάσει το αντικείμενο σε βάθος.Αναρωτιέμαι επίσης αν για παράδειγμα οι πολιτικοί μηχανικοί που έχουν το δικαίωμα να κάνουν ενεργειακές μελέτες,διδάχθηκαν ποτέ ατμοσφαιρική φυσική,συλλογή και επεξεργασία ανεμολογικών δεδομένων,ηλεκτρομαγνητισμό, ηλεκτρονικά,υψηλού επιπέδου προγραμματισμό και άλλα άκρως απαραίτητα για τη διεξαγωγή μιας ενεργειακής μελέτης.Επίσης προβληματίζομαι για το αν πολλοί από τους μηχανικούς που θα συγκροτήσουν σύντομα το σώμα των ενεργειακών επιθεωρητών,όπως οι τοπογράφοι και οι πολιτικοί μηχανικοί έχουν την παραμικρή ιδέα για πειραματικές μεθόδους μετρήσεων και για επεξεργασία κλιματολογικών δεδομένων,που θα είναι και η ουσία της δουλειάς του ενεργειακού επιθεωρητή,αν ποτέ εφαρμοστεί σωστά και όχι τυπικά το μέτρο.Έχω βρεί πολλά τέτοια παραδείγματα και σε άλλους τομείς,απλά αναφέρομαι στο χώρο της ενέργειας μιας και είναι ο πλέον επίκαιρος.Μια απλή ματιά στο πρόγραμμα σπουδών ενός οποιουδήποτε τμήματος φυσικής και στις διεθνείς πρακτικές αρκεί για να καταλάβει κανείς ότι περιβάλλον,ενέργεια,πληροφορική, τηλεπικοινωνίες,ηλεκτρονικά-οπτικοηλεκτρονικά, νανοτεχνολογία και γενικότερα υψηλή τεχνολογία είναι η «εφαρμοσμένη» δουλειά του φυσικού σχεδόν σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες.Νομίζω πως ήρθε ο καιρός να μπεί επιτέλους μια τάξη και εδώ και να σταματήσουν να ζούν μέσα στην απαξίωση επιστήμονες που κυριολεκτικά φτύνουν αίμα για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.Αν το εν λόγω επιμελητήριο αναλάβει να παίξει έναν προωθητικό ρόλο για το επάγγελμά μας, κατοχυρώνοντας και προστατεύοντας τυπικά και ουσιαστικά τα επαγγελματικά μας δικαιώματα,χωρίς να καταντήσει ένα συντεχνιακό όργανο που θα λειτουργεί εις βάρος της κοινωνίας,τότε είναι καλοδεχούμενο από όλους τους φυσικούς

  Με εκτίμηση,
  Κώστας Παπαγεωργόπουλος
  Φυσικός Ε.Κ.Π.Α.

  Σχόλιο by Κώστας Παπαγεωργόπουλος — 17/02/2011 @ 03:31

 57. Μπραβο στον Κ.ΠΑΝΑΡΕΤΟ.Eπιτελους καποιος που μας υποστηριζει.Μια καλη κινηση για τους φυσικους.Ας δουμε και πως θα εξελιχθει.

  Σχόλιο by G.R — 17/02/2011 @ 04:17

 58. κε Πανάρετε να μας διευκρινήσετε για τα επαγγελματικά δικαιώματα του ΕΑΠ διότι δικαίούμαστε να γνωρίζουμε εξ αρχης πρίν πληρώσουμε ενα καρο λεφτα και μετα δεν αναγνωριστεί τίποτα ,γιατι μην ξενχατε οτι πολλοί απο μας εκτος απο χρηματα σπαταλαμε και πολύτιμο χρονο απο την εργασια μας και απο την οικογενεια μας αφου οι περισσότεροι ειμαστε σε ωριμη ηλικια με οικογενειακες υποχρεωσεις και προσπαθουμε για μια δευτερη ευκαιρια !
  ΕΙΣΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!!!!

  Σχόλιο by Αργυρώ Δαμάσκου — 17/02/2011 @ 09:42

 59. Θα ήθελα ενημερώσω-απαντήσω, σε σχόλια που διετυπώθησαν, ότι:
  Στο ΕΑΠ δεν υπάρχουν μαθήματα αλλά θεματικές ενότητες που η κάθε μια έχει διδακτική ύλη τριών εξαμηνιαίων μαθημάτων συμβατικού Πανεπιστημίου και επιπρόσθετα είναι εξεταζόμενα όλα μαζί στο τέλος του έτους. Για να μπορέσεις να κατοχυρώσεις μια θεματική ενότητα πρέπει να γράψεις πάνω από τη βάση σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα (αν δεν γράψεις σε όλα πάνω από τη βάση, κρατάς αυτά που πέρασες μόνο για ένα χρόνο οπότε αν δεν περάσεις, αυτά που χρώσταγες, την επόμενη χρονιά ξαναπαίρνεις ολόκληρη τη θεματική ενότητα και ξαναδίνεις από την αρχή όλα τα μαθήματα). Έχουμε λοιπόν τις θεματικές ενότητες Γενικά Μαθηματικά Ι, Γενική και Ανόργανη Χημεία, Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες, Γενικά Μαθηματικά ΙΙ, Φυσικοχημεία, Κλασική Φυσική Ι, Οργανική Χημεία, Δομή και Λειτουργία του κυττάρου, Κλασική Φυσική ΙΙ, Κβαντική Φυσική, Γενετική, ,Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών που όπως είπα κάθε μια από τις πιο πάνω θεματικές ενότητες έχει την διδακτική ύλη τριών εξαμηνιαίων μαθημάτων των αντίστοιχων τομέων των συμβατικών Πανεπιστημίων. Όσοι έχετε αμφιβολία για την ποιότητα και τη δυσκολία που μπορεί να έχουν αυτές, μπορείτε να την διαπιστώσετε αν ανατρέξετε σε παλιότερες εξετάσεις και ως απόφοιτοι φυσικοί που είστε, να υποθέσω ότι τα θέματα των εξετάσεων όπως Φυσικής ιι ή κβαντικής ή πυρηνικής ή σχετικότητας θα τα ‘’παίζεται στα δάκτυλα’’….
  Απαντώντας στο σχόλιο του Κου Νίκου (16/2/2011, 15:18) θα ήθελα να πω ότι δεν έχουμε τη φιλοδοξία να θεωρηθούμε ισάξιοι του Νεύτων ή του Γαλιλαίου αλλά απαιτούμε τα κατοχυρωμένα μας δικαιώματα. Επίσης, αν είσαι φυσικός, να υποθέσω ότι γνωρίζεις ότι τα μαθηματικά είναι η κοινή γλώσσα των φυσικών επιστημών άρα να υποθέσω ότι τα γνωρίζεις σε βάθος…
  Επίσης, αν σπούδασες σε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, γνωρίζεις ότι ονομάζεται έτσι διότι συγκεντρώνει ΟΛΕΣ τις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ και ένα από τα σημαντικότερα που μπορεί να προσφέρει ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι η πολυδιάστατη προσέγγιση ενός πεδίου και η διαμόρφωση μιας σφαιρικής και ολοκληρωμένης κατανόησης του γνωστικού αντικειμένου που διδάσκεσαι.
  Επειδή, λοιπόν, δεν επισκέφτηκες εσύ καμία άλλη σχολή στο Πανεπιστήμιο που σπούδασες, για να αντλήσεις γνώση (πιθανότητα ακόμη και της δικής σου σχολής όλους τους τομείς και τα εργαστήρια μπορεί να μην γνωρίζεις), δεν χρειάζεται χλευάζεις αλλά καλό θα ήταν να είσαι πιο προσγειωμένος…. (εννοώντας… δεν πετάς πια και τόσο Ψηλά….)

  Σχόλιο by Βαγενάς Θεόδωρος — 17/02/2011 @ 11:24

 60. Απορω, στην αρχη του 21ου αιωνα σε μια Δυτικη χωρα, τι δουλεια εχει το κρατος να παιζει τον αστυνομο-ρυθμιστη συντεχνειων και αδελφοτητων. Αντι να ακολουθησουμε το ανοιγμα της απασχολησης, της επιχειριματικοτητας, της κινητικοτητας, της δια βιου εξελιξης και ανελιξης, συζηταμε να καλουπωσουμε και την Φυσικη και να την μετατρεψουμε σε συντεχνια? Γιατι? Για να εχουν οι μελλοντικες κυβερνησεις ακομα μεγαλυτερη λιστα συντεχνειων? Σαν Φυσικος διαφωνω πληρως με αυτη την προσπαθεια και ευχομαι ποτε η επιστημη μου να καταντησει μια μεσσαιωνικη κλειστη συντεχνια οπως ειναι οι φαρμακοποιοι, οι συμβολαιογραφοι, και τοσοι αλλοι. Μηπως το κρατος θα επρεπε να επικεντρωθει στην προωθηση καινοτομιας, ερευνας, και εκπαιδευσης αντι για τσιμενταρισματα και γραφειοκρατεια Βυζαντινου χαρακτηρα?

  Ενας απλος Φυσικος που απαιτει το δικαιωμα στον αυτοπροσδιορισμο

  Σχόλιο by Χρηστος Τουραμανης — 17/02/2011 @ 11:59

 61. Θα ήθελα να συμπληρώσω, σχετικά με τους Φυσικούς Ηλεκτρονικούς και Ραδιοηλεκτρολόγους (Ρ/Η) η τους Φυσικούς Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού (Η/Α) ότι με το Προεδρικό Διάταγμα πρέπει να προβλέπεται η Αυτοδίκαιη Εγγραφή τους στο ΤΕΕ στην κατηγορία των Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
  Εάν ένας Φυσικός πραγματοποιήσει το ίδιο Μεταπτυχιακό στην Γαλλία, (ENSERG – Ecole Nationale Supérieure d’Electronique et de Radioélectricité de Grenoble), τότε αναγνωρίζεται σαν Ηλεκτρονικός Μηχανικός από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ήδη από την δεκαετία του 60, (Ομοταγείς σχολές με το ΕΜΠ από τον Πανδέκτη Σπουδών της δεκαετίας του 70).

  Με εκτίμηση
  Ρούσσος Παναγιώτης.

  Σχόλιο by Ρούσσος Παναγιώτης — 17/02/2011 @ 12:09

 62. Κύριε Υφυπουργέ,

  Γιατι δεν αναφέρατε πουθενά και το ΕΑΠ?

  Με αυτο τον τρόπο απαξιώνεται και το ίδρυμα και τις σπουδές μας και κυρίως την προσπάθειά μας και τους κόπους τόσων χρόνων!
  ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΓΙΝΟΥΜΕ???

  Σχόλιο by Βασιλική — 17/02/2011 @ 12:24

 63. Γιατί δεν αναφέρεται και το τμήμα φυσικών επιστημών του εαπ. Τόσα χρόνια σπουδές θα πάνε στο βρόντο.

  Σχόλιο by ΚΩΣΤΑΣ — 17/02/2011 @ 15:35

 64. κ. Βαγενά Θεόδωρε
  μήπως θα ήταν εύκολο να με βοηθούσατε να βρω ένα αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος φυσικών επιστημών του ΕΑΠ
  (Λέγοντας αναλυτικό, εννοώ να αναφέρει τι ακριβώς διδάσκεται,σε τίτλους fυσικα,σε κάθε μάθημα η θεματική ενότητα όπως είπατε εσεις)
  Ευχαριστώ.

  Σχόλιο by Γιώργος — 17/02/2011 @ 16:06

 65. Καλώς δεν περιλαμβάνεται το τμήμα του ΕΑΠ. Από πότε ισοδυναμούν τα >50 μαθήματα και εργαστήρια του Φυσικού με <20 του ΕΑΠ;…

  Σχόλιο by K. N. — 17/02/2011 @ 16:13

 66. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών ανέκαθεν είχε τον ρόλο ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ στον χώρο των Θετικών Επιστημών, επιδιώκοντας απλά να εξαφανίσει ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ!!! Στην προκειμένη περίπτωση τόσο το Πολυτεχνικό Τμήμα όσο και το αντίστοιχο του ΕΑΠ που τους μπαίνουν στο ρουθούνι! Είναι βέβαιο ότι έχουν βάλει το χεράκι τους στο συγκεκριμένο ΣΠΔ.
  Όσο για τους ίδιους…ας γελάσουμε για τις γνώσεις τους σε Χημεία- Βιολογία που διδάσκουν στα σχολεία και τις οποίες χρησιμοποιούν για να εκπονήσου Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων! ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

  Σχόλιο by Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ — 17/02/2011 @ 18:38

 67. Κύριε υφυπουργέ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Πότε επιτέλους θα ασχοληθείτε με το ΕΑΠ και συγκεκριμένα με τις φυσικές επιστήμες. Είμαι 30 ετών και αποφάσισα να κάνω κάτι σχετικά με το αντικείμενο που μου άρεσε πάντα (την φυσική και την χημεία) επειδή τότε που πήγαινα λύκειο και με το σύστημα που επικρατούσε τότε περασα σε άλλη σχολή. Το ΕΑΠ μου δίνει την δυνατότητα αλλαγής προσανατολισμού εκ νέου και πιο συνειδητοποιημένα αυτή την φορά. Πιστεύω το έχω αυτό το δικαίωμα. Δεν σπουδάζω τώρα για πλάκα ούτε για να περνάω την ώρα μου. Θα ήθελα να έχω σαφή επαγγελματικά δικαιώματα μόλις αποφοιτήσω. Δεν έχω αυτό το δικαίωμα; Πιστεύω το έχω. Γιατί πρέπει όλα στην χώρα αυτή να κυλάνε τόσο αργά; Πολλές φορές σας έχουν γράψει για το ΕΑΠ ,πρέπει επιτέλους να ασχοληθείτε εμπεριστατωμένα, προσφέροντας με αξιώσεις αυτά που δικαιούνται άτομα που αποφάσισαν συνειδητοποιημένα να ασχοληθούν με αυτό που τους αρέσει. Εγώ σκοτώνομαι στο διάβασμα για να περνάω τα μαθήματα ,γιατί είναι και από τα πιο δύσκολα κομμάτια αυτό που επιλέξαμε να κάνουμε. Θα ήθελα να έχει και το ανάλογο αντίκρυσμα στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.

  Σχόλιο by Tasos — 17/02/2011 @ 19:20

 68. Λογική του «δώσε και μένα μπάρμπα»

  Ας σοβαρευτούμε λίγο παίδες.
  Ας πάρουμε ένα παράδειγμα από τα μεταπτυχιακά (μαθήματα) που παρακολούθησα

  –> Μαθήματα παιδαγωγικά = είμαι παιδαγωγός
  –> Μαθήματα Cognitive Science = είμαι ψυχολόγος
  –> Μαθήματα Κεντρικού Νευρικού Συστήματος = είμαι ψυχίατρος
  –> Μαθήματα Ανθρώπινης Όρασης= είμαι οφθαλμίατρος
  –> Μαθήματα Ακοής και Λόγου = και ωτορινολαρυγγολόγος
  –> Μαθήματα Σημάτων κτλ = είμαι Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών
  –> και λόγω του ότι ισχυρίζομαι τα παραπάνω = ημιμαθής

  ΕΛΕΟΣ… γράψτε τα στα ΕΔ του ΠΔ.44/2009

  Πληροφορικός ΠΕ

  Σχόλιο by Κωστας — 18/02/2011 @ 00:41

 69. Ερώτηση: Κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου, ο κόσμος της Πληροφορικής μπορεί να αναρωτηθεί: γιατί χρειάζεται μία ακόμα Ένωση στο χώρο;

  Θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει άλλη Ένωση που να εκπροσωπεί το σύνολο των Πληροφορικών αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Είμαστε η μοναδική ένωση που δέχεται το σύνολο του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Κόσμου της Πληροφορικής (33 τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ).

  Μελετώντας τα καταστατικά των ενώσεων που χρησιμοποιούν τον όρο «πληροφορική» ή «υπολογιστές» ή τέλος πάντων κάτι παρόμοιο, παρατηρούμε μια ανομοιογένεια σπουδών των υποψήφιων μελών τους (μαθηματικοί, φυσικοί, τεχνικοί, καθηγητές ψηφιακού αλφαβητισμού, μηχανολόγοι, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, θεολόγοι, τοπογράφοι, σχολών θεάτρου κ.α) που τις καθιστά αμφιβόλου σκοπού και επιστημονικής υπόστασης. Δεν μας φαίνεται παράξενο αλλά μάλλον γνώριμο.

  Μελετώντας την ιστορία της πληροφορικής ανά το κόσμο βλέπουμε ότι αρχικά υπήρχε μεγάλη αντιπαράθεση για το αν π.χ. το Computer Science (CS) ήταν «γνήσια Επιστήμη». Οι υποστηρικτές πρότειναν ότι ήταν, ενώ οι κριτικοί το θεωρούσαν είτε σαν επαγγελματική εξειδίκευση για τεχνικούς, είτε μια πλατφόρμα έρευνας για μαθηματικούς, είτε μια ψευδο-επιστήμη για προγραμματιστές υπολογιστών. Τα πράγματα άλλαξαν όμως πριν από το 1990. Στην Ελλάδα διατηρούνται ακόμα αναχρονιστικές απόψεις. Πιστεύουμε ότι η ιστορία θα επαναληφθεί και θα γίνουμε μάρτυρες ενώσεων που θα ακολουθήσουν το παράδειγμα «ενηλικίωσης» του εξωτερικού.

  Σχόλιο by Κωστας — 18/02/2011 @ 00:43

 70. Ερώτηση: Ποιος, κατά τη γνώμη σας, μπορεί να χαρακτηριστεί ως “Επαγγελματίας Πληροφορικός” και συνοπτικά, ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο επάγγελμα στην Ελλάδα;

  Κατ’ αναλογία με κάθε επιστημονικό κλάδο θα απαντούσαμε ότι ο επαγγελματίας Πληροφορικός είναι αρχικά ο πτυχιούχος Πληροφορικής. Η Πληροφορική ως επιστήμη οριοθετείται, σε επίπεδο σπουδών, από 36 βασικά αντικείμενα (http://review.epe.org.gr/doc.php?q=4) κατά τα διεθνή πρότυπα (ACM, AIS, IEEE, Computing Curricula 2005 http://www.acm.org/education/curricula-recommendations) τα οποία ακολουθούμε και τα χρησιμοποιούμε για την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών των Ελληνικών τμημάτων Πληροφορικής (http://review.epe.org.gr/doc.php?q=5&d=al). Από τα τμήματα που αξιολογήσαμε, βρέθηκε ότι 33 έχουν τα απαραίτητα μαθήματα για να ονομάζονται τμήματα Πληροφορικής. Τα μέλη μας προέρχονται από αυτά τα συγκεκριμένα τμήματα και έχουν επομένως το απαραίτητο επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο να επικαλούνται το τίτλου του «επαγγελματία Πληροφορικής».

  Επιπρόσθετα, η Πληροφορική, όπως άλλωστε και η Ιατρική, η Μηχανική κ.λπ., έχει τις ειδικότητές της: Τεχνολογία Λογισμικού, Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Δικτύων, Πληροφορικά Συστήματα, Τεχνολογία Υπολογιστών, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική, Γραφική, Τεχνολογίες Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών, Ψηφιακή Τηλεόραση, Βιοπληροφορική, Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων, Τεχνολογίες Ηλεκτρονικής Μάθησης, Τεχνολογίες Διαδικτύου, Ιατρικές Εφαρμογές, Βάσεις Δεδομένων κ.λ.π.

  Κάθε πληροφορικός αποκτά μια ορισμένη ειδίκευση είτε από την κατεύθυνση που ακολούθησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του, είτε με μεταπτυχιακές σπουδές μετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου Πληροφορικής είτε μέσω της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας μετά τις σπουδές. Παραπέμπουμε τον αναγνώστη στο http://review.epe.org.gr όπου και θα βρει το Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής (ACM, AIS, IEEE – Computing Curricula 2005) αλλά και τα τμήματα ΑΕΙ (Τεχνολογικού και Πανεπιστημιακού τομέα) που θεραπεύουν επαρκώς (βαθμολογία > 0.50) την βασική επιστήμη της Πληροφορικής.

  Η επιτυχημένη παρακολούθηση και κατάρτιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο και όχι σε κάποιο «παρεμφερές», είναι η αυτονόητη προϋπόθεση για την για την κατοχή των βασικών αρχών της κάθε επιστήμης. Είναι η αναγκαία και ικανή συνθήκη για να θεωρείται κάποιος ικανός επιστήμονας και επαγγελματίας στον τομέα του. Ο,τιδήποτε λιγότερο από αυτό, ο,τιδήποτε βαφτίζεται αυθαίρετα ως ισότιμη «πιστοποίηση» ή «πτυχίο» ή «αντίστοιχες σπουδές» με αυτές ενός πτυχιούχου Πληροφορικής Γ-βάθμιας εκπαίδευσης, απλά δεν εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ικανότητα και επάρκεια γνώσης, ούτε σε επιστημονικό, ούτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Είναι αυτονόητο σε κάθε άλλο κλάδο, πρέπει επιτέλους να γίνει αυτονόητο και για την επιστήμη της Πληροφορικής.

  Σχόλιο by Κωστας — 18/02/2011 @ 00:44

 71. Εγώ αρκετά σοβαρός είμαι φίλε Κώστα δεν τίθεται θέμα περί αυτού. Και θα συμφωνήσω μαζί σου , πρέπει να σοβαρευτούμε. Και κάποιοι με αυτά που διάβασα.. λίγο περισσότερο. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί μπήκες στον κόπο και τα έγραψες όλα αυτα για την πληροφορική, αφού δεν έχω ιδέα, θα σου πω ομως για κάτι που έχω. Εγώ πριν μια δεκαετία είχα περάσει σε κάποια σχολή ΑΕΙ μεσω πανελληνίων , η οποία δεν ήταν αυτή που ήθελα. Την τέλειωσα αλλά πάντα μου άρεσε η φυσική και γενικά οι θετικές αυτές επιστήμες, πλην της πληροφορικής, αφού την θεωρώ μεταγενεστερη. Υπάρχουν πολλοί που τέλειωσαν στα 24-25 τις σπουδές τους, δεν ασχολήθηκαν με το αντικείμενο τους, έχω πολλά τετοια παραδείγματα, και αυτό ήταν όλο.Θα μιλήσω απλά με απτά παραδείγματα. Αν εξαιρέσεις ενα μεγάλο ποσοστό των δημοσίων ΑΕΙ (π.χ. φυσικό Αθήνας ) που δεν τελειώνει καν τις σπουδές τους, ένα άλλο που πέρασε εκεί απο ΄τυχη μιας και εφόσον ξέρω τα τελευταία χρόνια κάποιος τελευταίος μαθητης που λεμε, περναγε σε ΑΕΙ ,έχω και συγγενικό μου προσωπο, και ενα αλλο που μπηκε αλλα δεν του άρεσε το αντικείμενο, μένουν καποιοι οι οποιοι οντως αγαπουν αυτό που κάνουν. Η διαφορα είναι ότι εγώ πήγα στο ανοιχτο συνειδητοποιημένος έχοντας ήδη ενα πτυχίο από άλλη επιστήμη.Αυτά που αναφέρεις παραπάνω είναι μεταπτυχιακά και βαζοντας και τα ίσον διπλα. Εγώ μιλώ για προπτυχιακα. Στο κάτω κάτω ας δούμε στην πράξη ποιος είναι καλύτερος μέσω εξετάσεων ΑΣΕΠ. Δηλαδή κάποιος ο οποίος μπήκε σε ενα ΑΕΙ και δεν το τίμησε ή δεν διάβασε ή δεν του άρεσε ή πέρναγε τα μαθήματα στις εξετάσεις ή με άλλους τρόπους, και στο ξαναλέω , πέρασα από δημόσιο πανεπιστήμιο και είδα πως λειτουργεί,αυτός λέγεται επιστήμονας; Κάθε άλλο.Θελω να πω ότι πολλά είναι σχετικά. Οι 12 ενότητες του ανοιχτου αντιστοιχούν σε ύλη και όγκο στα προπτυχιακά σε 45 περίπου μαθήματα των συμβατικών ΑΕΙ. Δεν το λέω εγώ το λεει ο νομος και το καταστατικό. Το πολύ μικρό ποσοστό που περνάει τις εξετάσεις το καλοκαίρι, ειδικά στον τομέα μου , την φυσική, δείχνει τι δυσκολία υπάρχει και με τι κόπο πέρνεις το πτυχίο. Και για να μη μακρυγορούμε .. Από την στιγμή που κάποιες σχολές είναι ΑΕΙ ,ανοιχτά ή κλειστά , είναι ΑΕΙ και έχουν τα ίδια δικαιώματα. Τουλάχιστον ας φανεί στην πράξη και στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ ποιος αξίζει πραγματικά.

  Σχόλιο by Tasos — 18/02/2011 @ 10:29

 72. Θέλω να επισημάνω και κάτι τελευταίο και δεν θα πιάσω άλλο χώρο. Κάτι απολύτως λογικό και αληθινό. Για μένα κάποιος που τελειώνει μιά σχολή ,οποιαδήποτε σχολή κι αν είναι αυτή, κλειστό, ανοιχτό, τει, κολλέγιο.. οτιδηποτε, και δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα, και πιστέψτε με είναι πολλοί αυτοί ,που για πολλους λόγους δεν διάβαζαν κι όμως έπαιρναν τα πτυχία,δεν λέγεται επιστήμονας, τουλάχιστον με την ιδιότητα , με την οποία θέλει να τον αποκαλούν. Και πως να είναι δηλαδή, αν δεν μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα φυσικής(αναφέρομαι σε ένα φιλικό μου πρόσωπο). Το σωστό για μένα είναι, να δώσεις την ευκαιρία στον καθένα που έχει τελειώσει κάτι να συναγωνιστεί κάποιον από άλλη σχολή και αυτός που θα τα καταφέρνει στην τελική , αυτός και θα αξίζει.Αυτά! Καλημέρα σας και καλή συνέχεια.-

  Σχόλιο by Tasos — 18/02/2011 @ 10:42

 73. Στο ΕΑΠ διδάσκονται θεματικές ενότητες , αναλογικά με ένα πανεπιστήμιο που διδάσκει μαθήματα εξαμήνου και για το πρόγραμμα σπουδών ΦΥΕ , όπου εκεί υπάρχουν θεματικές που αντιστοιχούν και σε περισσότερα από 3 εξαμηνιαία μαθηματα, θα μπορούσαμε να πούμε πως στην ΦΥΕ υπάρχουν μαζί με τα εργαστήρια 55 εξαμηνιαία μαθήματα , όλα υποχρεωτικά

  ΦΥΕ10 .Γενικά Μαθηματικά Ι

  Τα βασικά σύνολα αριθμών
  Συναρτήσεις – όρια – ακολουθίες
  Σειρές
  Όριο και συνέχεια συνάρτησης
  Η παράγωγος
  Θεωρήματα του διαφορικού λογισμού
  Ακρότατα
  Ανάπτυγμα TAYLOR
  ΤΟ ολοκλήρωμα
  Γενικευμένη ολοκλήρωση
  Εφαρμογές ολοκληρωμάτων
  Σειρές FOURIER
  Πολυδιάστατος Πραγματικός Χώρος
  Συναρτήσεις στις πολλές διαστάσεις
  Όριο-Συνέχεια-παραγωγιση στις πολλές διαστάσεις
  Βασικά θεωρήματα
  Καμπύλες – επιφάνειες
  Πολλαπλή ολοκλήρωση
  Επικαμπυλια και επιφανειακά ολοκληρώματα
  Διανυσματική ανάλυση
  Αντιμετάθεση οριακών διαδικασιών

  τα υπόλοιπα βρίσκονται αναλυτικά εδώ
  http://class.eap.gr/LotusQuickr/info/Main.nsf/h_Toc/8EF966FB20929D25C22571F0002EAC88/?OpenDocument

  είναι αστείο να βγαίνουν κάποιοι και να λένε για το δύσκολο του ΕΑΠ , και ειδικά για το ΦΥΕ, και μάλιστα να είναι όπως λένε και Φυσικοί , θα πρέπει να υπάρχει και το ΕΑΠ στην λίστα με τα ΑΕΙ που βγάζουν φυσικούς ή ο Όρος που λέει ότι μόνο τα Συγκεκριμένα ΑΕΙ βγάζουν φυσικούς να αλλάξει.

  Σχόλιο by Μ.Γ. — 18/02/2011 @ 10:49

 74. Οι φυσικοί λαμβάνουν γνώσεις πληροφορικής στη διάρκεια των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών σουδών τους. Δεν είναι η κύρια επιστήμη τους, ούτε θεωρούν ότι μπορούν να υποκαταστήσουν τους πληροφορικούς. Το εν λόγω σχέδιο διατάγματος ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΑΥΤΟ. Και στους μηχανικούς μέσα στο ΤΕΕ ισχύει κάτι αντίστοιχο αν δεν κάνω λάθος. Ο πολιτικός μηχανικός δεν μπορεί να κάνει τα ίδια τοπογραφικά που μπορεί να κάνει ένας τοπογράφος. Στα πλαίσια του επιμελητηρίου, θα μπορεί να διευκρινιστεί ποιες εργασίες, μελέτες κλπ θα μπορεί να κάνει KAI ο φυσικός, τις οποίες θα μπορεί να τις κάνει και ο απόφοιτος πληροφορικής. Έχω την αίσθηση πως οι παρεμβάσεις των συναδέλφων πληροφορικών είναι στη δυαδική λογική «0″ «1″. Δε θα μπορεί ο φυσικός να κάνει όλα όσα κάνει ο πληροφορικός, αλλά και ο πληροφορικός δε θα μπορεί να κάνει όλα όσα κάνει ο φυσικός.
  Επίσης θεωρώ αστείες τις κατηγορίες που εκτοξεύτηκαν παραπάνω ότι οι φυσικοί είναι αυτοί που δρουν συντεχνειακά, ενώ οι πληροφορικοί είναι που θέλουν να αποκλείσουν ΕΝΤΕΛΩΣ τους φυσικούς από το αντικείμενό τους, παραβλέποντας το αν γνωρίζουν ή δεν γνωρίσουν.

  Σχόλιο by Γεώργιος Μίαρης — 18/02/2011 @ 11:10

 75. Τα επαγγελματικα δικαιωματα πρεπει να ισχυουν για ολους οσους εχουν ισοτιμα πτυχια στην Ελλαδα και στην Ε.Ε. Το πτυχιο του ελευθερου πανεπιστημιου ισχυει στην Ευρωπη? Η προσωπικη μου ενσταση ειναι πως μπορει καποιος να γινει φυσικος χωρις εστω μια ωρα εργαστηριων.¨Ειναι σαν να καταργεις την επιστημονικη μεθοδο. Καλώς δεν περιλαμβάνεται το τμήμα του ΕΑΠ. Από πότε ισοδυναμούν τα >50 μαθήματα και εργαστήρια του Φυσικού με <20 του ΕΑΠ? ΄΄Είναι αστείο να βγαίνουν κάποιοι και να λένε για το δύσκολο του ΕΑΠ , και ειδικά για το ΦΥΕ, και μάλιστα να είναι όπως λένε και Φυσικοί.Ειναι ενα πτυχιο δια αλληλογραφιας που σου δινει απλα ενα τιτλο, αλλωστε οι περισσοτεροι που ''κληρωνονται'' για να ενταχθουν εκει ειναι μεγαλυτερης ηλικιας που ηθελαν να γινουν φυσικοι καποια στιγμη στη ζωη τους και απλα δεν τα καταφεραν και τωρα εργαζονται σε ασχετους τομεις.Με την ιδεα του Επιμελητηρίου συμφωνω, ισως τωρα τα επαγγελματικες διεκδικισεις να εινα καλυτερες.

  Σχόλιο by Gianna Kitsara — 18/02/2011 @ 12:19

 76. Το να βάζεις περιορισμούς (έλλειψη κινήτρων) στους ορίζοντες γνώσης, σ” έναν επιστήμονα,είναι «τύφλωση». Διότι οι συναφείς σπουδές μετά το πρώτο πτυχίο (τριών και πλέον ετών Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά), δεν πρέπει ν” απαξιώνονται επαγγελματικά από την πολιτεία, αλλά να επιβραβέυονται. Κατά κανόνα η έρευνα οδηγεί σε πρόοδο και πλούτο γνώσεων επ” ωφελεία του συνόλου. Για τον λόγο αυτό, οι μεταπτυχιακές σπουδές (έστω πέραν της 2/ετίας), λειτουργόντας και ως κίνητρο, πρέπει να διευρύνουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του επιστήμονα και όχι όπως συμβαίνει σήμερα, αυτά να περιορίζονται μόνο στις γνώσεις του πρώτου πτυχίου.
  Με Εκτίμηση.

  Σχόλιο by Στάθης — 18/02/2011 @ 12:38

 77. Είμαι απόφοιτος του τμήματος φυσικών επιστημών του Ε.Α.Π με μεταπτυχιακό στην ΣΕΜΦΕ και συνεχίζω για διδακτορικο. Νομίζω ότι αν οι φυσικές επιστήμες του ΕΑΠ ήταν στο χαμηλό επίπεδο που λέτε δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα απόλα αυτα.Επιπλέον, εργαστήρια φυσικά και υπάρχουν και γίνονται εντατικά τα καλοκαίρια. Η μόνη διαφορά είναι οτι το πρόγραμμα σπουδών είναι προσαρμοσμένο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Άλλοι φοιτητές έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακά τμημάτων χημειας , φυσικής και βιολογίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλα πανεπιστήμια της χώρας. Λοιπόν, θα έλεγα να αφήσετε την λάσπη, να στηριχτείτε στις δικές σας δυνάμεις και θα παρακαλούσα τον κύριο Πανάρετο να ξεκαθαρίσει την θέση του όσον αφορά το Ε.Α.Π και την ΣΕΜΦΕ.

  Σχόλιο by Στεφανος.θ — 18/02/2011 @ 12:38

 78. Το πρόγραμμα σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου δεν θα επρεπε να απουσιάζει από το συγκεκριμένο Σχέδιο Π.Δ.

  Σχόλιο by Α.Μ. — 18/02/2011 @ 12:39

 79. Το να μιλάει κάποιος χωρίς να ξέρει τον καθιστά άσχετο και γραφικό. Το ΕΑΠ, το ξαναλέω έχει 12 ενότητες που ισοδυναμούν με 45 μαθήματα βάσει καταστατικού των συμβατικών ΑΕΙ και επίσης εκτός από αυτά έχει εργαστήρια τα καλοκαίρια. Επίσης δεσποινίς ή κυρία ναι είναι αναγνωρισμένο στην Ευρώπη το πτυχίο του ελεύθερου πανεπιστημίου.Είδες που αν μιλάς χωρίς να ξέρεις … Επίσης .. όπως υπάρχουν κάποιοι που ήθελαν να γίνουν φυσικοί και ερ΄γαζονται αλλού, έτσι υπάρχει και η συντριπτική πλειοψηφια των φυσικών που αποφοιτουν απο συμβατικα ΑΕΙ και εργάζονται αλλού και ξεχνάνε παράλληλα κι αυτό που σπούδασαν.Α ξέχασα. Οπως και αυτοί που δουλεύουν και σπουδάζουν στο φυσικο Αθηνας για παραδειγμα και δεν πατανε ποτε στα μαθηματα παρα μονο στις εξετασεις. Απο αλληλογραφία δεν το παίρνουν κι αυτοί; Απάντησα σε όλα πιστεύω. Γενικά όταν μιλάει κάποιος θα πρέπει να προσέχει τι λέει γιατί αν λέει πράγματα που δεν ισχύουν εκτίθεται. Σου κάνω ενα resume μπας και δεν τα κατάλαβες. Στο εξωτερικό ισχύουν τα επαγγ. δικαιώματα του ανοιχτού, ναι υπάρχουν εργαστήρια και ναι όσα μαθηματα έχει το συμβατικο ΑΕΙ έχει και το ανοιχτό και ακόμα περισσότερα που δεν έχει το συμβατικό. Θα έλεγα ότι αποκομίζεις περισσότερες γνώσεις ενώ από το συμβατικό εστιάζει μόνο σε ένα αντικείμενο. Αλήθεια πόσοι απο τους απόφοιτους των συμβατικών ΑΕΙ είναι πράγματι φυσικοί(να έχουν ιδέα δηλαδή ) και πόσοι εργάζονται στο αντικείμενο αυτο. Ας μη το ψάξουμε γιατί θα εκτεθούμε!

  Σχόλιο by Tasos — 18/02/2011 @ 13:31

 80. Και κάτι άλλο σημαντικό. Ναι , δηλαδή αυτοί που ήθελαν να γίνουν φυσικοί και λόγω αποτυχημένου εκπαιδευτικού συστήματος, μιλάω για τα μηχανογραφικά και το γεγονός ότι ίσως άλλη σχολή επιθυμούσες και σε άλλη έμπαινες , δεν έχουν το δικαίωμα να προσπαθήσουν με άλλο τρόπο; Οι παρωπίδες και οι περιορισμοί δεν προάγουν τον πολιτισμό ούτε βοηθούν στην αναβάθμιση της παιδείας.

  Σχόλιο by Tasos — 18/02/2011 @ 13:34

 81. Και ακόμα κάτι τελευταίο για να μην ακούγονται σαχλαμάρες. Ενας γνωστός μου δηλαδή που είναι απόφοιτος του ΕΑΠ ,πέρασε στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικων το 2006 και τώρα διδάσκει σε σχολείο κάνοντας μεταπτυχιακό παράλληλα στην αστροφυσική;; Αυτό που θέλω να πω είναι ότι την ιδιότητα την καθιστά και το προσωπικό κυνήγι και φιλοδοξία. Το να τελειώσει μόνο κάποιος το ΑΕΙ δεν είναι από μόνο του τίποτα, ούτε τον καθιστά φυσικό. Το θέμα είναι το πόσο θα προσπαθησει και μετα για το αντικείμενο που αγαπάει.

  Σχόλιο by Tasos — 18/02/2011 @ 13:40

 82. «….Ηλεκτρονική, Μικροηλεκτρονική και Νανοηλεκτρονική
  ,Ακτινοδιαγνωστική και Πυρηνική Ιατρική,Εφαρμογές της επιστήμης των Σημάτων, των Συστημάτων και της Πληροφορίας, Εφαρμογές Πολυμέσων…» Μήπως υπερεκτιμάτε τις δυνατότητες των φυσικών και μπαίνετε και σε χωράφια άλλων επιστημών και επηρεάζετε τα επαγγελματικά δικαιώματά τους. Στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να αξιολογηθούν τα επαγγελματικά επιμένω προσόντα συνδυαστικά (όσα έχουν αποκτηθεί δλδ. με τυπική, μη-τυπική και άτυπη μάθηση). Το θέμα είναι τι γίνεται με την αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων στο δημόσιο τομέα, όπου η εμμονή είναι με τους τίτλους σπουδών (τυπική μάθηση και μάλιστα με συγκεκριμένη μεθοδολογία, αφού απ’ό,τι παρατήρησα δεν αναφέρεται το ΕΑΠ), τα περιγράμματα και η αντικειμενικότητα των αξιολογητών αμφίβολη. Αναρωτιέμαι γιατί δεν αναφέρεται το ΕΑΠ. Επειδή ακολουθεί μια διαφορετική μεθοδολογία διδασκαλίας (εξ αποστάσεως εκπαίδευση); Από άποψη φόρτου εργασίας (ECTS credits) μπορεί να έχουν το ίδιο ή περισσότερο φόρτο εργασίας, αφού ενεργητικά καλούνται να προσεγγίσουν τη μάθηση και το εκπαιδευτικό υλικό. Απαράδεκτο αν οι απόφοιτοί του έχουν ίδια μαθησιακά αποτελέσματα μ’έναν φυσικό άλλου πανεπιστημίου. Αφήστε τα «κουτάκια», γιατί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων και το αντίστοιχο Εθνικό που θέλετε να δημιουργήσετε δεν είναι μαθηματική εξίσωση 1+1=2.Άραγε οι φυσικοί δεν είχαν επαγγελματικά δικαιώματα πριν το συγκεκριμένο Π.Δ. Και θεωρείτε ότι μ’ένα Π.Δ. καλύψατε «ενδεικτικά» όλες τις περιπτώσεις;

  Σχόλιο by Κ.Σ. — 18/02/2011 @ 13:49

 83. Και κάτι για την στατιστική και με αυτό πιστεύω ότι κλείνουν οι απορίες και τα συγκεχυμένα λόγια. Στην Αγγλία το αντίστοιχο ΟPEN university είναι το 2ο σε ποιότητα και προγράμματα σπουδών ανάμεσα σε όλα τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν το λέω εγώ, στο internet το λένε επιστημονικά δημοσιεύματα. Δηλαδή θέλω να πω, ας είμαστε σοβαροί. Ένας φοιτητής που συμμετέχει σε κομματικές οργανώσεις στα πανεπιστήμια και περνάει τα μαθήματα δίνοντας λευκές κόλλες και χωρίς το ελάχιστο διάβασμα, αυτος μετά θα είναι φυσικός που δεν θα ξέρει να λύσει ένα απλό προ΄βλημα; Ναι δεν το ξέρατε; Συμβαίνει αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστο στα δημόσια ΑΕΙ. Θέλω να πω , το να βάζουμε ταμπελες του τύπου » εγώ είμαι ενώ εσύ δεν είσαι» εγώ είμαι παρακάτω ή εσύ παραπάνω» δεν μου λέει τίποτα. Στην πράξη φαίνονται όλα.

  Σχόλιο by Tasos — 18/02/2011 @ 14:00

 84. κ. Κώστα
  θα ήθελα να σας πω ότι τα μαθήματα που αναφέρατε εντάσσονται σε ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ο οποίος μάλιστα διαθέτη ένα συγκεκριμένο τίτλο για την ειδίκευση που λάβατε, οπότε όταν θα βγείτε (ή όταν βγήκατε) στην αγορά εργασίας θα είναι άμεσα αναγνωρίσιμος για την θέση εργασίας σας και σίγουρα δεν θα τον χρησιμοποιήσετε για να προσληφτείτε ως γιατρό ή ψυχολόγος κτλ. Τα μαθήματα που επέλεξαν οι καθηγητές, που δημιούργησαν το μεταπτυχιακό σας, ήταν αυτά που θεωρήθηκαν απαραίτητα για να μπορέσετε να λάβετε την συγκεκριμένη ειδίκευση που όπως ήδη είπα αναγνωρίζεται αυτόματα από τον τίτλο της. Κανένας τίτλος σπουδών δεν πιστεύω ότι μας ετοιμάζει πλήρως για το στίβο εργασίας αλλά σίγουρα (όπως είναι δομημένο το σύστημα στην Ελλάδα) σου επιτρέπουν ή δε σου επιτρέπουν να ανταγωνιστείς όλους τους άλλους που διαθέτουν παρόμοιες σπουδές με εσένα. Αν λοιπόν είναι να δημιουργηθούνε κάστες που θα διασφαλίζουν εργασιακά δικαιώματα τότε ή θα πρέπει να μας συμπεριλάβουν και εμάς του ΕΑΠ, ώστε να μπορούμε να συμμετέχουμε και να ανταγωνιζόμαστε όλοι με ίσους όρους ή ας μας αφήσουν όλους ελεύθερους και ας διαπρέψουν οι καλύτεροι (αλήθεια αυτό τι ενοχλεί … μήπως δεν θέλουμε να υπάρχει αξιοκρατία)..

  Σχόλιο by Βαγενάς Θεόδωρος — 18/02/2011 @ 14:23

 85. Κ. Γιώργο
  Στις φυσικές επιστήμες του ΕΑΠ διδασκόμαστε (και είναι όλα υποχρεωτικά) τα ακόλουθα:
  ΦΥΕ10 «Γενικά Μαθηματικά Ι»

  Τόμος Α´: Λογισμός μίας Μεταβλητής, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
  Τόμος Β´: Λογισμός πολλών Μεταβλητών, ΕΑΠ, Πάτρα
  Τόμος ΦΥΕ 14/Α´: Εισαγωγικές Έννοιες Μαθηματικών, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
  ΦΥΕ12 «Γενική και Ανόργανη Χημεία»

  Τόμος Α´: Ατομική Δομή, Περιοδικό Σύστημα, Ιδιότητες Ατόμων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
  Τόμος Β´: Χημικός Δεσμός, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
  Τόμος Γ´: Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
  Τόμος Δ´: Τα Αντιπροσωπευτικά Στοιχεία και οι Ενώσεις τους, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008
  Τόμος Ε´: Στοιχεία Μεταπτώσεως και Ενώσεις Εντάξεως, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
  ΦΥΕ14 «Εισαγωγή στις φυσικές Επιστήμες»
  Τόμος Α´: Εισαγωγικές Έννοιες Μαθηματικών, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
  Τόμος Β´: Εισαγωγική Φυσική: Κλασική Μηχανική, Α´ Μέρος, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
  Τόμος Β´: Εισαγωγική Φυσική: Κλασική Μηχανική, Β´ Μέρος, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
  Τόμος Γ´: Εισαγωγική Φυσική: Ηλεκτρομαγνητισμός, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
  Τόμος Δ: Ταλάντωση και αρμονική κίνηση. Εισαγωγή στη μηχανική ρευστών, ΕΑΠ, Πάτρα 2008
  ΦΥΕ20 «Γενικά Μαθηματικά ΙΙ»

  Τόμος Α´: Γραμμική Άλγεβρα, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.
  Τόμος Β´: Διαφορικές Εξισώσεις I, ΕΑΠ, Πάτρα
  ΦΥΕ22 «Φυσικοχημεία»
  Τόμος A´: Χημική Θερμοδυναμική, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
  Τόμος B´: Χημική Κινητική, Α´ Μέρος, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
  Τόμος Β´: Χημική Κινητική, Β´ Μέρος, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
  Τόμος Γ´: Ηλεκτροχημεία, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
  Τόμος Δ´: Στατιστική Θερμοδυναμική, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
  Τόμος Ε´: Φασματοσκοπία, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
  ΦΥΕ24 «Κλασική φυσική Ι»

  Τόμος Α´: Μηχανική, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.
  Τόμος Β´: Θερμοδυναμική, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
  Τόμος Γ´: Ηλεκτρομαγνητισμός, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
  ΦΥΕ30 «Οργανική Χημεία»
  Τόμος Α´: Ομόλογες Σειρές, Στερεοχημεία και Μηχανισμοί Οργανικών Αντιδράσεων, ΕΑΠ,
  Πάτρα 2002.
  Τόμος Β´: Ομόλογες Σειρές, Στερεοχημεία και Μηχανισμοί Οργανικών Αντιδράσεων, ΕΑΠ,
  Πάτρα 2001.
  Τόμος Γ´: Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
  Τόμος Δ´: Βιομόρια: Δομή και Λειτουργικότητα, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
  ΦΥΕ31 «Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου»
  Τόμος Α´: Κυτταρική Βιολογία, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
  Τόμος Β´: Βιοχημεία, ΕΑΠ, Πάτρα
  Τόμος Γ´: Μοριακή Βιολογία, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
  ΦΥΕ34 «Κλασική Φυσική ΙΙ»

  Τόμος Α´: Σχετικότητα, ΕΑΠ, Πάτρα
  Τόμος Β1: Ταλαντώσεις και Κύματα. Α´ ΜΕΡΟΣ, ΕΑΠ, Πάτρα
  Τόμος Β2: Ταλαντώσεις και Κύματα. Β´ ΜΕΡΟΣ, ΕΑΠ, Πάτρα
  Τόμος Γ´: Από την Κλασική στην Κβαντική Φυσική, ΕΑΠ, Πάτρα
  5. Serway, R.A., Moses C.J., Moyer C.A., Σύγχρονη Φυσική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης ,
  2002
  6. Alonso & Finn, Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική. Πεδία και Κύματα (Μέρος ΙΙΙ: Κύματα),
  μτφ. Τ.Α. Φίλιππας & Λ.Κ. Ρεσβάνης, εκδ. Ι. Κορφιάτης.
  ΦΥΕ40 «Κβαντική Φυσική»
  Τόμος Α´: Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εισαγωγή στη Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων, Σ. Βέργαδος,
  ΕΑΠ, Πάτρα
  Τραχανάς, Στ., Κβαντομηχανική Ι (νέα έκδοση):Θεμελιώδεις Αρχές, Απλά Συστήματα,
  Δομή της Ύλης, Πανεπ. Εκδ. Κρήτης, 2005
  ΦΥΕ43 «Γενετική»

  Τόμος Α´: Γενετική, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
  Τόμος Β´: Φυσιολογία, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
  Τόμος Γ´: Εξέλιξη, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

  Σχόλιο by Βαγενάς Θεόδωρος — 18/02/2011 @ 14:28

 86. Κύριε Υφυπουργέ,
  Με λύπη μου διαπιστώνω ότι από το συγκεκριμένο Π.Δ λείπει το τμήμα των Φυσικών Επιστημών του Ε.Α.Π. , του 19ου δημοσίου ΑΕΙ της χώρας!
  Πράγματι, όπως αναφέρεται στο Σχόλιο by Μ.Γ. — 16/02/2011 @ 22:31 , στο υπ’ αριθμ. 315/31-12-2003 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α’ περιέχεται το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμό. 347 για τη τροποποίηση διατάξεων Π.Δ/τος 50/2001. Στο Π.Δ ορίζεται πως οι απόφοιτοι του προγράμματος , Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες , μπορούν να διοριστούν στο δημόσιο στους τομείς , ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού, και ΠΕ Περιβάλλοντος. Το 2006 και μετά από αναγνώρισή από το ΥΠΕΠΘ και τον ΑΣΕΠ ως καθηγητών ΠΕ0401 (Φυσικών), οι απόφοιτοι του προγράμματος Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες , μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  Είναι αδιανόητο συνεπώς να μην συμπεριλαμβάνονται οι απόφοιτοι του Ε.Α.Π. στο παρόν Π.Δ., εκτός και αν για κάποιο λόγο έχετε αποφασίσει να υπονομεύσετε το πρόγραμμα σπουδών του! Είναι κοινή και ομόφωνη απαίτηση φαντάζομαι όλων των αποφοίτων αλλά και φοιτητών του τμήματος των Φυσικών Επιστημών του Ε.Α.Π. να υπάρξει κατάλληλη τροποποίηση του Π.Δ. που να αποκαθιστά τα δικαιώματά μας.
  Όσο για τους κυρίους που παραπάνω σε σχόλιά τους προβάλλουν αμφιβολίες-αντιρρήσεις έως και ειρωνικές παρατηρήσεις σχετικά με το τμήμα σπουδών του Ε.Α.Π. και τους απόφοιτους αυτού, καλό θα ήταν να πριν αποφασίσουν να τις προβάλλουν να είναι καλώς ενημερωμένοι ώστε να μπορούν να μιλούν με επιχειρήματα! Ο αγαπητός συνάδελφος Βαγενάς Θεόδωρος αλλά και οι άλλοι συνάδελφοι με κάλυψαν πλήρως με όσα απάντησαν, συνεπώς θα ήταν άσκοπο να τα επαναλάβω και εγώ!
  Κύριε Πανάρετε, αναμένουμε τις άκρως αναγκαίες τροποποιήσεις του Π.Δ. προς αποκατάσταση των δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος σπουδών των Φυσικών Επιστημών του Ε.Α.Π.

  Με εκτίμηση,
  Σταυριανούλη Ιωάννα

  Σχόλιο by Σταυριανούλη Ιωάννα — 18/02/2011 @ 14:55

 87. Στο Προεδρικό Διάταγμα αναφέρεται:
  Επίσης, ο πτυχιούχος Φυσικός μπορεί να ασχολείται:
  (η) ως ειδικός επιστήμονας, σύμβουλος η εμπειρογνώμων στη μελέτη προβλημάτων και εφαρμογών Οπτικοηλεκτρονικής και Λέιζερ Μικροκυματικών Διατάξεων και Εφαρμογών, Ενσύρματων και Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών και Τηλεπικοινωνιακών δικτύων και εφαρμογών.
  Για τους Φυσικούς Ηλεκτρονικούς και Ραδιοηλεκτρολόγους (Ρ/Η) η τους Φυσικούς Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού (Η/Α) για να έχει πρακτική Αξία πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη κατηγορία μελετών στο σχετικό νόμο «Ν. 3316/2005 περί « Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις »
  Η κατηγορία αυτή θα μπορούσε να είναι: Μελέτες Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
  Διαφορετικά ο Φυσικός Ρ/Η η Η/Α δεν μπορεί να είναι Ανάδοχος της Μελέτης ούτε να μετέχει σε ένα Μελετητικό σχήμα σαν Μελετητής, αλλά μόνο σαν ειδικός επιστήμονας, σύμβουλος η εμπειρογνώμων ενός Τεχνικού Γραφείου που έχει αναλάβει η πρόκειται να αναλάβει την μελέτη.
  Οι Μελέτες Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών δεν μπορούν να δημοπρατηθούν από μόνες τους αλλά θα χρειάζονται και άλλες κατηγορίες υποστηρικτικών μελετών, όμως θα δώσουν την ευκαιρία σε ένα Φυσικό Ρ/Η η Η/Α να μετέχει σε μελετητικά σχήματα όπως οι Μηχανικοί.
  Ελπίζοντας ότι συμβάλλω στην δημιουργία προβληματισμού κυρίως στους νέους συναδέλφους, που δεν γνωρίζουν πως λειτουργεί η αγορά εργασίας,
  Με εκτίμηση,
  Ρούσσος Παναγιώτης

  Σχόλιο by Ρούσσος Παναγιώτης — 18/02/2011 @ 15:31

 88. Ας μην λέμε ό,τι θέλουμε… Δεν εμβαθύνεις το ίδιο όταν κάνεις >50 εξαμηνιαία μαθήματα με το να κάνεις <20. Αυτά είναι επιφανειακά πασαλείμματα…

  Σχόλιο by K. N. — 18/02/2011 @ 16:20

 89. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι οριστικά. Το ΕΑΠ είναι «κανονικό» πανεπιστήμιο ισότιμο με τα άλλα συμβατικά. Και δεν θα πρέπει ο κάθε ένας φοιτητής-απόφοιτος να κάνει το εκτιμητή-αξιολογητή Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων χωρίς γνώσεις του Νόμου και της ουσίας.

  Το ΕΑΠ (πρόγραμμα ΦΥΕ) έχει 12 Θεματικές Ενότητες που αντιστοιχούν σε 42 μαθήματα τυπικού τμήματος. Κάθε ΘΕ απαιτεί εκτός των τελικών εξετάσεων επιτυχής συμμετοχή σε 6 εργασίες καθόλη την διάρκεια του έτους. Οι εργασίες ΔΕΝ εξασφαλίζουν την επιτυχία, παρά μόνο οι τελικές γραπτές εξετάσεις που αντιστοιχούν σε εξετάσεις 3 μαθημάτων συμβατικού προγράμματος ανά ΘΕ.

  Επίσης το πρόγραμμα ΦΥΕ απαιτεί την παρακολούθηση 6 συνολικά εργαστηρίων (2 άνα έτος) που διαρκεί το κάθε ένα 6 ημέρες και απαιτεί 5 εργασίες και τελική εξέταση.

  Πρέπει να αντιληφθεί η Ελληνική Κοινωνία οτι υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι εκπαίδευσης στην Τριτοβάθμια εκπάιδευση καθώς και χιλιάδες φοιτητές και απόφοιτοι αυτής. Και θα πρέπει η Πολιτεία να προστατεύσει τον θεσμό και να δώσει την πρέπουσα αξία σε αυτόν δίνοντας ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους του.

  Να μην φοβούνται οι απόφοιτοι των «συμβατικών» πανεπιστημίων τον ανταγωνισμό αλλά να τον επιζητούν!!

  Σχόλιο by ΑΛ — 18/02/2011 @ 16:39

 90. Είναι πολλοί αυτοί που δεν γνωρίζουν το ΕΑΠ και δικαιολογημένα αγανακτούν. Αντιγράφω την άποψη από το insomnia.gr

  —————————–

  Είναι απορίας άξιο πως μερικοί, που διατείνονται ότι είναι μηχανικοί ή/και επιστήμονες, χωρίς μετρικές, χωρίς κριτήρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, χωρίς έρευνες και χωρίς αποδείξεις αποδίδουν βαθμολογίες και τίτλους σε κάτι που από τα γραφόμενα τους φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν. Όταν έχουν γίνει τόσες και τόσες δημοσιεύσεις για τα συστήματα Ανοικτής Εκπαίδευσης, κάποιοι μέσα το παράθυρο του επιστημολογικού μεσαίωνα μεταφέρουν απόψεις που δεν συνάδουν με την πραγματικότητα.

  Θα παρακαλούσα να παρατεθούν οι συλλογισμοί με τους οποίους στοιχειοθετούνται όσα γράφτηκαν και αποτελούν δυσφήμιση για το ΕΑΠ. Αν είναι ελλιπή κρίνεται και ο γραφών αλλά και η σχολή (?) η οποία του δίδαξε (?) πως να αποφαίνεται επιστημονικά.

  Οι προσωπικές απόψεις βλάπτουν όταν υποτίθεται ότι μιλά επιστήμονας. Πόσο μάλλον όταν κατηγορεί ευθέως ένα πολύ αξιόλογο Πανεπιστήμιο το οποίο σύμφωνα με τις εξαγγελίες του ΥΠΔΒΜΘ αποτελεί τον βασικό άξονα μετασχηματισμού των υπολοίπων ΑΕΙ. Θα πρότεινα να μας πουν όσοι γράφουν αρνητικά σχόλια ποια σχολή τελείωσαν και να δούμε (αν θέλουν βέβαια) την διπλωματική τους. Θα αρκεστώ να ξέρω ποιος επιστήμονας είναι αυτός που συκοφαντεί (ονοματεπώνυμο και όχι πίσω από το πληκτρολόγιο) ώστε να αξιολογήσουμε το ειδικό βάρος των όσων ειπώθηκαν (αν και νομίζω ότι καλυφθήκαν αρκετά από όσα προανέφερα)

  Επιστήμη στην Ελλάδα του ΔΝΤ: να πω ένα προκαταβολικό κρίμα που είμαι φορολογούμενος για τις πραγματικά αξιόλογες σπουδές αυτής της χώρας που δεν έπιασαν τόπο; Η αλήθεια θέλει τόλμη και κουράγιο για να δεχθεί να μας αποκαλυφθεί. Ας προσέχουμε λίγο τι λέμε.

  Σχόλιο by Kostas — 18/02/2011 @ 17:23

 91. από το 1997 μέχρι σήμερα στο ΕΑΠ μπήκαν κάθε έτος από 750 ως 1000 άτομα στην Πληροφορική και απο 750 ως 500 στο Φυσικό. Μέχρι σήμερα βγήκαν 450 Πτυχιούχοι Πληροφορικής και 64 άτομα πήραν πτυχίο Φυσικού. Χωρίς κόμματα, χωρίς 3 φορές εξετάσεων το χρόνο, χωρίς ελάχιστο ποσοστό που περνάει το μάθημα, χωρίς εξετάσεις στο γραφείο του έγχρωμου καθηγητή, χωρίς «ειδικές» εμβόλιμες εξετάσεις λόγω καταλήψεων, χωρίς θέματα από κόμματα, χωρίς αναβαθμολογήσεις. Αντ” αυτού με κόψιμο σε ένα μάθημα μιας θεματικής = κόψιμο σε όλη την θεματική. Κόψιμο στις εργασίες της θεματικής = αφαίρεση δικαιώματος εξεταστικής.

  Σχόλιο by Kostas — 18/02/2011 @ 17:23

 92. Φίλε απέδειξες με κάθε τρόπο ότι είσαι καλύτερος στο να μας διασκεδάζεις από ότι σαν επιστήμονας με θετικό και ορθά τεκμηριωμένο λόγο. Λυπάμαι λίγο τα λεφτά που πλήρωσα σαν φορολογούμενος για τις άδικες σπουδές σου. Μιλάς ατεκμηρίωτα και συναισθηματίζεσαι. Το Πανεπιστήμιο και η Σχολή σου μπορεί πραγματικά να είναι ενός σεβαστού επιπέδου (? ερωτηματικό εδώ για τα ελληνικά πανεπιστήμια γενικότερα) αλλά φαίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα (= λαϊκισμός, έλλειψη αποδείξεων κτλ) ότι δεν επέφερε μορφωτικές αλλαγές πάνω σου.

  Καταλήγοντας το τι πέρασαν τα παιδιά της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ (Φυσικοί, Πληροφορικοί, Μαθηματικοί, Μηχανικοί κτλ) για να τελειώσουν το πτυχίο τους το ξέρουν ΜΟΝΟ αυτοί όπως ξέρεις μόνο εσύ τι πέρασες για να τελειώσεις το δικό σου πτυχίο. Συγκρίσεις χωρίς πλαίσιο, στόχους, κριτήρια και μετρικές αδικούν πρωτίστως εσένα αλλά και έμμεσα την Σχολή σου (αν και νομίζω ότι δεν είναι πολλοί αυτοί που ασπάζονται αυτά που λες)

  Σχόλιο by Kostas — 18/02/2011 @ 17:24

 93. ———————————————————————————–

  Παραθέτω μερικά στοιχεία (πρόχειρο google) για κάτι που ισχυρίστηκα και πιο πριν: οι εισαγωγικές εξετάσεις δεν αποτελούν αναγκαία συνθήκη για έναν καλό επιστήμονα ή μηχανικό. Κάποιοι πίσω από σύνδρομα κατωτερότητας αδυνατούν να το δουν αυτό.

  ————————————————————————————

  Σας ενημερώνουμε ότι στην υποψήφια διδάκτορα της Σ.Θ.Ε.Τ. κυρία Ελένη Βαρσάκη απονεμήθηκε το βραβείο καλύτερης φοιτητικής εργασίας (Best Student Paper Award) της περιοχής «Optics, Photonics and Digital Technologies for Multimedia Applications (Conference Program Track 7723) του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου SPIE Photonics Europe που διεξήχθη μεταξύ 12-15 Απριλίου 2010 στις Βρυξέλλες. Η απονομή έγινε την Τετάρτη 14 Απριλίου 2010. Τα πλήρη στοιχεία της εργασίας είναι:

  «On the use of the discrete Pascal transform in hiding data in images» Eleni E. Varsaki, Vassilis E. Fotopoulos, Athanassios N. Skodras, Hellenic Open University (Greece).

  Στην εργασία αυτή προτείνεται μια νέα βελτιωμένη τεχνική απόκρυψης πληροφορίας μέσα σε ψηφιακές έγχρωμες εικόνες, η οποία βασίζεται στη χρήση του μετασχηματισμού Pascal.

  Μ. Χατζηνικολάου
  Αναπληρώτρια καθηγήτρια
  Κοσμήτωρ Σ.Θ.Ε.Τ.

  ————————————————————————————

  Με μεγάλη μας χαρά δημοσιεύουμε την είδηση που μας έστειλε ο κύριος Καπούλας.
  Πρόκειται για την επιλογή της Κας Παντερή ως υποτρόφου στα προγράμματα θερινών σπουδών και έρευνας του CERN.

  Τα συγχαρητήρια μας.

  >
  >> Αγαπητέ κε. Τζαμαρία,
  >>
  >> Γνωρίζω από πρώτο χέρι, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι από την
  >> Φυσική Υψηλών Ενεργειών, το πόσο δύσκολο είναι να επιλεγεί ένας
  >> φοιτητής σαν υπότροφος στα προγράμματα θερινών σπουδών και
  >> έρευνας του CERN. Πολύ περισσότερο όταν προέρχεται από μία
  >> μικρή χώρα όπως η Ελλάδα.
  >> Μπορώ λοιπόν να κρίνω ότι είναι πρώτου μεγέθους επιτυχία η επιλογή
  >> της φοιτήτριας του ΕΑΠ.
  >> Αυτή όμως η επιτυχία δεν έρχεται κατά τύχη. Είναι αποτέλεσμα και
  >> του προγράμματος σπουδών που έχει αναπτυχθεί, του υψηλού επιπέδου
  >> διδασκαλίας από τους ΣΕΠ, της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης, για
  >> πρώτη φορά σε ανοικτό πανεπιστήμια, εργαστηριακών δομών όπως
  >> και σε συμβατικά πανεπιστήμια, καθώς και η κατεύθυνση που έχει η
  >> σχολή ΘΕ προς την έρευνα και όχι μόνο προς μετάδοση γνώσεων.
  >> Τελικά αυτό που θα κρίνει το επίπεδο των ΑΕΙ, συμβατικών ή εξ
  >> αποστάσεως, είναι η ποιότητα και η ποσότητα έρευνας που
  >> πραγματοποιείται
  >> σε αυτά, με προφανή αποτελέσματα και στην ποιότητα των παρεχόμενων
  >> τίτλων.
  >> Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να συνεχίσει το ΕΑΠ να ενισχύει τις
  >> ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του και είμαι σίγουρος
  >> ότι η επιλογή της κας Παντερή θα είναι μόνο η πρώτη από μία
  >> σειρά πολλών και σημαντικότερων επιτυχιών.
  >>
  >> Με τιμή,
  >> Ι. Γκιάλας
  >> Αναπλ. καθ. Παν/μίου Αιγαίου
  >> ΣΕΠ ΕΑΠ ΦΥΕ14
  >>
  >>
  >>
  >> S. E. Tzamarias wrote:
  >>
  >> > Προς:
  >> >
  >> > τα μέλη ΔΕΠ του Ε.ΑΠ.
  >> >
  >> > τα μέλη Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
  >> >
  >> > Κοινοποίηση:
  >> >
  >> > Δ.Ε. του Ε.Α.Π.
  >> >
  >> > κ. Μ. Παντερή
  >> >
  >> >
  >> >
  >> > Αγαπητοί Συνάδελφοι,
  >> >
  >> > Σας επισυνάπτω ευχαριστήριο γράμμα της φοιτήτριας του Π.Σ. «Σπουδές
  >> > στις Φυσικές Επιστήμες» , κ. Μ. Παντερή, εν όψει της επιλογής της από
  >> > τον Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN) για να παρακολουθήσει,
  >> > ως υπότροφος, το διεθνές θερινό Σχολείο Σωματιδιακής Φυσικής 2005,
  >> > συμμετέχοντας παράλληλα σε ερευνητική δραστηριότητα του Κέντρου.
  >> >
  >> > Πιστεύω ότι οι διακρίσεις των φοιτητών μας αποτελούν την
  >> > ουσιαστικότερη επιβράβευση του έργου που επιτελείται στο ΕΑΠ.
  >> > Αναμφίβολα, τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται στις μεγάλες προσπάθειες
  >> > των φοιτητών μας αλλά και στην ποιότητα του εκπαιδευτικού σας έργου.
  >> > >> > Θα ήθελα να συγχαρώ δημόσια την κ. Παντερή για την επιτυχία της και
  >> > την ευγένεια της επιστολής της και να της ευχηθώ συνεχή πρόοδο.
  >> >
  >> >
  >> >
  >> > Με Εκτίμηση
  >> >
  >> >
  >> >
  >> > Καθηγητής Σπύρος Ευστ. Τζαμαρίας
  >> >
  >> > Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
  >> >
  >> >
  >> >
  >> > —– Original Message —–
  >> > *From:* ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ
  >> > *To:* tzamaria@eap.gr
  >> > *Sent:* Thursday, March 17, 2005 1:48 PM
  >> > *Subject:* Fwd: Your CERN Summer Student Application
  >> >
  >> >
  >> >
  >> > *Κύριε Κοσμήτορα,*
  >> >
  >> > * Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μετά από αίτησή μου στο Ευρωπαϊκό
  >> > Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN) στη Γενεύη, με επέλεξαν για τη
  >> > συμμετοχή μου στο πρόγραμμα Summer Student 2005, όπως αναφέρεται στο
  >> > e-mail του CERN που σας επισυνάπτω.
  >> > Μετά απ” αυτό θα ήθελα να γνωρίζετε ότι αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή
  >> > για μένα, διότι όπως πληροφορήθηκα, επιλέχτηκαν ελάχιστα (2-3) άτομα
  >> > από την Ελλάδα, γεγονός που δηλώνει ότι εκτιμήθηκαν οι γνώσεις των
  >> > Θεματικών Ενοτήτων που μου προσέφερε το πρόγραμμα του ΕΑΠ «Σπουδές
  >> > στις Φυσικές Επιστήμες» όπως αναλυτικά τις ανέφερα στο βιογραφικό μου,
  >> > μαζί με την αντίστοιχη σ’αυτές βαθμολογία μου.
  >> > Για το λόγο αυτό, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, για τη
  >> > δυνατότητα που απέκτησα μέσω των σπουδών στο ΕΑΠ, να συμμετέχω σε
  >> > τέτοιας εμβέλειας προγράμματα.*
  >> > **
  >> > *Με εκτίμηση*

  ————————————————————————————

  Αγρότης το καλοκαίρι, οικοδόμος το χειμώνα, ο 38χρονος Βασίλης Παπαδίνας από την Ημαθία κατόρθωσε να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και να αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα ανακαλύπτοντας ένα νέο μαθηματικό τύπο! Τη μεθεπόμενη Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, ορκίζεται και παίρνει το πτυχίο του με βαθμό 7,45!

  Η «Απογευματινή» τον βρήκε στο χωριό του, τον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Δοβρά, λίγο έξω από τη Βέροια. Γεννημένος το 1970 στη Θεσσαλονίκη, τελείωσε το Πολυκλαδικό Λύκειο Αγίου Γεωργίου Ημαθίας, όπου και κατοικεί μόνιμα. Από μικρός είχε κλίση στην Πληροφορική, του άρεσαν οι υπολογιστές, πήρε μάλιστα και πτυχίο προγραμματιστή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το ’87. Το χειμώνα δουλεύει σε οικοδομές, ενώ το καλοκαίρι ασχολείται αποκλειστικά με αγροτικές εργασίες. Το 2000, μόλις ιδρύθηκε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, υπέβαλε αίτηση και η τύχη του χαμογέλασε. Τα οικονομικά της οικογένειας, όμως, δεν του επέτρεπαν να παίρνει τρεις θεματικές ενότητες ετησίως κι έτσι περιορίστηκε σε μία, άλλες φορές δύο, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει φέτος τις 12 θεματικές ενότητες και να αποκτήσει το πολυπόθητο πτυχίο στην Πληροφορική. Ασχολούμενος με το αντικείμενο ανακάλυψε ένα νέο μαθηματικό τύπο στο πεδίο της γραφοθεωρίας και εκπόνησε την πτυχιακή του εργασία.

  Επειδή ο ίδιος δεν γνωρίζει Αγγλικά, θα αναλάβει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο τη μετάφραση της εργασίας, προκειμένου αυτή να δημοσιευθεί σε ξένα περιοδικά. «Νιώθω περήφανος και συγκινημένος. Το πρόγραμμα των μαθημάτων ήταν βαρύ για τον περιορισμένο χρόνο που διέθετα, αλλά ήταν τόση η όρεξη μου,για σπουδές που θα το ήθελα ακόμη βαρύτερο», είπε στην «Α» ο Βασίλης Παπαδίνας. Δεν είναι ο μόνος που νιώθει περηφάνια για το κατόρθωμα του. Η περίπτωση του αγρότη-οικοδόμου-φοιτητή έχει συγκινήσει ιδιαιτέρως τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, καθηγητή Παναγιώτη Σιαφαρίκα, ο οποίος και αναφέρθηκε σ” αυτόν («αυτά είναι τα καλά μυαλά της Περιφέρειας», είπε) κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε χθες στην Αθήνα, μαζί με το γενικό γραμματέα του ΕΑΠ, Χαράλαμπο Ροδόπουλο.

  Ούτως ή άλλως, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο απευθύνεται κυρίως σε εργαζομένους, οι οποίοι και αποτελούν το 85% του συνόλου των φοιτητών του. Το Πανεπιστήμιο πηγαίνει κοντά τους και όχι εκείνοι στο Πανεπιστήμιο. Τους δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουν ευρύτητα γνώσεων και το πτυχίο τούς επιτρέπει να κατακτήσουν θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο δημόσιο τομέα.

  Η ανακάλυψη έγινε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας:
  HOU-CS-UGP-2008-14 Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι επίλυσης για το Πρόβλημα του Περιοδεύοντος Πωλητή
  (Traveling Salesman Problem – TSP)
  B. ΠΑΠΑΔΙΝΑΣ
  Σταματίου (Επιβλ., ΣΕΠ ΕΑΠ, Επικ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Μαθηματικών),
  Σγάρμπας (Μέλος, ΣΕΠ ΕΑΠ, Επίκ. Καθηγητής, Παν.Πάτρας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών ),
  Γραββάνης (Μέλος, ΣΕΠ ΕΑΠ, Αναπλ. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Παν.Θράκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &Μηχανικών Υπολογιστών)

  Σχόλιο by Kostas — 18/02/2011 @ 17:25

 94. για να πω και εγώ τώρα την γνώμη μου

  ——————————————-

  αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η επιστομονική αποδοχή των ΕΑΠ-ιτών αποφοίτων. Προσωπικά είμαι απόφοιτος «κλειστού» πανεπιστημίου. Συνεργαζόμουν επιστημονικά και ερευνητικά χρόνια με Πληροφορικούς και Φυσικούς του ΕΑΠ (δεν ήξερα τι πτυχίο είχαν, ποτέ δεν ρώτησα). Για την ακριβεια πότε κανείς δεν τους ρώτησε από που είναι και τι κάνουν. Η δουλειά πάντα έβγαινε και είμαστε (ακόμα) όλοι χαρούμενοι.

  Κάποια στιγμή έμαθα για αυτό το Πανεπιστήμιο και ξεκίνησα δεύτερο πτυχίο στην Πληροφορική. Ήμουν ήδη πτυχιούχος Μαθηματικός από ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακό. Η γνώμη μου είναι ότι πρόκειται για πολύ δύσκολη σχολή. Είχα θεωρήσει αρχικά ότι δεν θα δυσκολευόμουν. Έπεσα έξω. Είμαι στο 5ο έτος και έχω τελειώνω τα μαθήματα του 3ου. Να προσθέσω ότι σαν φοιτητής και μεταπτυχιακός μαθηματικός είχα υψηλή βαθμολογία.

  Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες για να λύσεις ένα πρόβλημα. Η απόκτηση της γνώσης τελικά δεν είναι μόνο η πεπατημένη που γνωρίσαμε όλοι εμείς. Ο Έλληνας επιστήμονας δεν θα έχει πρόβλημα με τον απόφοιτο του ΕΑΠ. Θα έχει με το Κινέζο, τον Ινδό κτλ που θα του πάρει το ψωμί για 2 δεκάρες.

  Κάτι τελευταίο. Πόσο χρονών είναι αυτοί που γράφουν. Την συζήτηση περι επιπέδου σχολής έχω να την κάνω 11 περίπου χρόνια. Όταν αποφαόιτησα απο το ΕΚΠΑ δηλαδη. Τοτε σκοτωνομαστε για το ΑΠΘ Ιωαννινων και ΕΚΠΑ. Να ειστε καλα γιατι ξανανοιωσα φοιτητης. Κλεινω παω για παραδοση εργασιας ..

  Σχόλιο by Kostas — 18/02/2011 @ 17:35

 95. Είτε αρέσει σε «μερικούς» είτε, όχι οι πτυχιούχοι Φυσικοί μπορούν (με κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές εννοείται) να εξιδεικευτούν σε ΟΛΑ τα πεδία που αναφέρονται στο παρόν Σχέδιο ΠΔ. Για του λόγου το αληθές ας ρίξει κάποιος μια ματιά στα Μεταπτυχιακά ΠΣ των Τμημάτων Φυσικής, αλλά και των Σχολών Θετικών Επιστημών γενικότερα.
  Δε θα επαναλάβω (για πολλοστή φορά) ότι το πρώτο ΠΜΣ στην Ελλάδα ήταν το «Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας» του ΕΚΠΑ και δεύτερο το «Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας)» του ΑΠΘ, απόφοιτος του οποίου είναι ο γράφων, θα υπενθυμίσω απλώς πόσοι Φυσικοί – Ραδιοηλεκτρολόγοι θήτευσαν (και θητεύουν) στα ανώτατα κλιμάκια του ΟΤΕ, πόσοι συνάδελφοί μου εργάζονται αυτή τη στιγμή σε εταιρίες Τηλ/νιών, πόσοι Καθηγητές Τμημάτων Ηλ/γων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής, αλλά και Τμημάτων Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής ΤΕΙ είναι Φυσικοί (οι περισσότεροι και Ραδιοηλεκτρολόγοι)! ΤΥΧΑΙΟ; ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ!

  Αγαπητέ φίλε και συμφοιτητή Χρήστο Τουραμάνη,
  σε μια «κανονική» Δυτική χώρα το παρόν Σχέδιο ΠΔ θα περίττευε πράγματι! Αλλά στην Ελλάδα του ΤΕΕ («κράτος εν κράτει» στην πραγματικότητα) και των διάφορων Οργανώσεων Πληροφορικών (που μάχονται άγρια μεταξύ τους)που προσπαθούν να εφευρίσκουν συνεχώς «τρύπες» απασχόλησης το Σχέδιο ΠΔ είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ για να μπει μια τάξη και απονεμηθεί αξιοκρατία!

  Αγαπητέ Χρήστο,
  στη Βρετανία όπου κατοικείς και εργάζεσαι, το ΙΕΕ με δέχτηκε ως Μέλος του (όπως και το περίφημο ΙΕΕΕ), στην Ελλάδα το ΤΕΕ δε θα με δεχτεί ποτέ! Και σε ότι με αφορά προσωπικά, μικρό το κακό (καθότι Καθηγητής ΔΕ), αλλά για τους συναδέλφους μου του Ιδιωτικού Τομέα το κακό είναι πολύ μεγάλο!
  Νίκος Τουμανίδης
  Μέλος ΔΣ (πρώην Πρόεδρος) Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικών – Ραδιοηλεκτρολόγων
  ntouman@hol.gr
  ΥΓ: Οι «δύσπιστοι» παρακαλώ να ρίξουν μια ματιά στους παρακάτω ιστοτόπους:
  http://elecom.physics.auth.gr/Gr/index_gr.htm
  http://cgi.di.uoa.gr/~reweb/
  http://cgi.di.uoa.gr/~eaweb/
  http://www.ellab.physics.upatras.gr/
  http://www.telecomlab.gr/
  http://www.physics.uoc.gr/
  http://www.physics.uoi.gr/home/?q=el
  http://www.physics.upatras.gr/
  http://www.physics.auth.gr/
  http://www.phys.uoa.gr/

  Σχόλιο by Νίκος Τουμανίδης — 18/02/2011 @ 17:55

 96. Προς την κυρια και τους αλλους κυριους ΦΥΣΙΚΟΥΣ των αξιοπρεπων ελληνικων ΑΕΙ που θεωρουν ολοι οι παραπανω οτι μονο αυτα τα φοβερα ΑΕΙ ειναι πανεπιστημια επειδη απλως διαβασαν για να εισαχθουν και οσο να πεις μια ενδομυχη ζηλια υπαρχει για τους αποφοιτους του ΕΑΠ που μπηκαν με κληρωση χωρις το τρομερο αυτο διαβασμα ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗΣ που δινουν τα 17χρονα.
  Κταρχην κυρια μου,ελευθερο πανεπιστημιο σαν ορος δε γνωριζω να υπαρχει στην ελλαδα ουτε στο εξωτερικο,open ειναι το αντιστοιχο ανοικτο της αγγλιας στο οποιο ετυχε να γραφτω πριν περασω στο ανοικτο της ελλαδας και το παρατησα γιατι δεν ηταν αναγνωρισμενο στην ελλαδα.Ελευθερο μηπως εννοειτε οτι επικρατει καποια ελευθερια ως προς την διδασκαλια η τις εξετασεις η την εκπονηση των εργασιων η την βαθμολογια η γενικοτερα τις σχεσεις μεταξυ καθηγητων-μαθητων,μα κατι τετοιο απο τα 6 χρονια που φοιτησα στο εαπ δεν εδα να συμβαινει,αντιθετα εχω ακουσει απο πολλους οτι ολα τα παραπανω “ελευθερα” επικρατουν στα περιβοητα ελληνικα συμβατικα ΑΕΙ.Εχω τελειωσει φυσικες επιστημες στο εαπ και δεν ειναι το προβλημα μου τοσο εαν με αναγνωρισει το κρατος,ο αδεκαστος και αλαθητος κριτης της καθε προσωρινης αποτυχημενης κυβερνησης ως φυσικο με επαγγελματικα δικαιωματα,καθως εχω εργαστει ως εκπαιδευτικος και σκοπευω να διεκδικησω μια θεση στην δημοσια εκπαιδευση αλλα εχω προβλημα με την υποκρισια ΟΛΩΝ.Του κρατους,του καθε προσωρινου που αλλαζει προσωπειο απλα και χρωμα αλλα το ιδιο μενει παντα:Ο ΚΛΕΨΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΨΑΝΤΟΣ και παει λεγοντας,το οποιο ιδρυει το ΕΑΠ,το οριζει ως το 19ο αει, αναγνωριζει την φυε,οι αποφοιτοι της εχουν δικαιωμα να δωσουν εξετασεις ως Π04.1,δηλαδη ως φυσικοι,στον ασεπ εκπαιδευτικων,επισης μπορουν να διοριστουν ως κατηγορια ΠΕ σε καθε προκηρυξη διοικητικων θεσεων ή περιβαλλοντολογων.
  Το προβλημα μου λοιπον ειναι ο εμπαιγμος και η απαξιωση απο τους κυβερνητικους αρμοδιους του θεσμου του εαπ το οποιο οι ιδιοι δημιουργησαν,το προβλημα μου ειναι ακομη η κομπλεξικη αντιμετωπιση των συμβατικων αποφοιτων απεναντι στους μη συμβατικους,εμας του εαπ.Εσεις ειστε φυσικοι γιατι κανατε περισσοτερα εργαστηρια και μαθηματα απο εμας, λετε καποιοι που δε ξερετε καν τι προγραμμα παρακολουθει ενας φοιτητης φυσικων επιστημων,καλο ειναι εαν δεν γνωριζετε μη βγαζετε το κομπλεξ σασ ετσι απερισκεπτα γιατι ετσι κατεβαζετε και το πανεπιστημιακο σας επιπεδο που οπως πρεσβευετε ειναι πολυ υψηλο..
  Για να μη μακρυγορω θεωρω πολυ αστοχο εκ μερους του υπουργειου να αφαιρεσει τα επαγγελματικα δικαιωματα των ΦΥΣΙΚΩΝ του ΕΑΠ,γιατι φυσικους μας ονομασαν με νομο,με αυτη την κινηση δειχνουν οτι το ΕΑΠ ειναι μια κερδοφορα πηγη και βεβαια οι αρμοδιοι του ΕΑΠ λογικο ειναι να κωφευουν και να σιωπουν,ο καθενας το συμφερον του.Θα πρεπει αμεσα να απαντησει ο υφυπουργος ή καποιος υπευθυνος για το τι δικαιωματα ακριβως εχουμε οσοι αποφοιτησαμε απο το εαπ στις φυσικες επιστημες.Γιατι την κατοχυρωση του πτυχιου ως κατηγορια ΠΟ4 1,ειναι αδυνατον να την παρει πισω το υπουργειο μετα απο ασεπ που εχουν διεξαχθει και εχουν διορισθει απο αυτους φυσικοι αποφοιτοι εαπ.Αυτοι οι καθηγητες απο την αλλη μηπως θα πρεπει να αλλαξουν και ονομασια?αφου δεν ειμαστε εμεις ουσιαστικα φυσικοι ουτε κ εκεινοι ουτε οι μελλοντικοι αποφοιτοι θα ειναι.Ας μας πειτε κυριοι υφυπουργοι,βουλευτες και δε ξερω ποιοι αλλοι αποφασιζετε και διατασσετε,εμεις τελικα τι να λεμε οτι ειμαστε γιατι θα παθουμε κριση ταυτοτητας!Και σεις οι “φυσικοι’δε χρειαζεται να ειστε αρνητικοι στους αποφοιτους φυε γιατι ειναι τοσο λιγοι αυτοι που τελειωνουν καθε χρονο που δεν απειλεισθε απο το να σας φανε καμια θεση σε προκηρυξη,αν και με το τροπο που εχουμε διαβασει εμεις για να παρουμε το πτυχιο μας εχουμε περισσοτερες πιθανοτητες να πετυχουμε σε γραπτο διαγωνισμο γνωσεων.Αλλωστε και στον ασεπ εκπαιδευτικων κατα καιρους καποιοι αποφοιτοι εαπ ξεπερασαν κατα πολυ τους αλλους φυσικους οι οποιοι κατα κανονα διοριζονται με προυπηρεσια αφου στον γραπτο διαγωνισμο πολλοι ουτε τη βαση δε πιανουν..αραγε ολοι αυτοι οι φυσικοι,οι κανονικοι οπως λετε γιατι τα πανε τοσο χαλια στο γνωστικο αντικειμενο?μηπως θα διαμαρτυρονται και αυτοι για το οτι το εαπ δε βγαζει φυσικους σα τα δικα τους πανεπιστημια?

  Σχόλιο by κουβαρη μαρια — 18/02/2011 @ 18:13

 97. Επίσης η κατάταξη του OPEN university της GB, στις φυσικές επιστήμες είναι στη θέση 301-350 διεθνώς (http://www.topuniversities.com/institution/open-university/wur) και στην 50η θέση στην GB (http://www.topuniversities.com/universities/united-kingdom/all?page=1)…

  Σχόλιο by K. N. — 18/02/2011 @ 19:14

 98. ΑΠΟ ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΔΕ ΣΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΕ ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟΥΝ..ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΓΡΑΨΩ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ!
  ΜΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΕΑΠ

  Σχόλιο by Κ.ΜΑΡΙΑ — 18/02/2011 @ 21:40

 99. Στο άρθρο 2 πρέπει να συμπεριληφθει
  το τμήμα Φυσικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

  Σχόλιο by Μανώλης Γ. — 18/02/2011 @ 21:43

 100. Θα ξανακανω μια προσπαθεια να δουμε αν θα το διαγραψετε και αυτο..τι σας πειραξε παντως δε κατανοω,οτι εριξα ευθυνες στην εκαστοτε κυβερνηση για το οτι δε ξεκαθαριζει κανεις τους πως ενα αναγνωρισμενο αει που οι ιδιοι οι κρατικοι λειτουργοι ιδρυσαν δεν κατοχυρωνει με τα ιδια επαγγελματικα δικαιωματα τους Ααποφοιτους του?Αυτο ειπα,οτι σας αρεσει μονο δημοσιευετε?Ειναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ να ακυρωνουν ετσι ενα θεσμο οπως το εαπ τον οποιο οι ιδιοι δημιουργησαν.
  Προσωπικα δεν ενδιαφερομαι για το εαν θα μπορω να υπογραψω καποια μελετη η δε ξερω τι αλλο θα υπογραφουν οι φυσικοι καθως ασχολουμαι με την εκπαιδευση αλλα οι κυριοι και οι κυριες που ειναι ασχετοι με τον τροπο λειτουργιας της φυε του εαπ ας μην δηλωνουν οτι θελουν.Αν μη τι αλλο κατεβαζουν το επιπεδο μορφωσης τους που οπως θεωρουν ειναι υψηλο..Τελος παντων ενα πτυχιο πανεπιστημιου θα επρεπε να δηλωνει τουλαχιστον οτι ο κατοχος του εχει καλλιεργημενη σκεψη και ηθικη και κυριως εντοπιζει την ουσια σε καθε θεμα,ιδιως ενας φυσικος και με αυτην καταπιανεται.
  Αντιθετα δεν αφοριζει καποιους που εχουν αξιεπαινα καταφερει να παρουν το πτυχιο φυσικων επιστημων του εαπ ειδικα οταν δε ξερει απολυτως τιποτα για την ποιοτητα και την ποσοτητα της διδακτικης υλης…Ας απαντησει ο υφυπουργος πως θα πρεπει να αποκαλουμαστε εμεις που τελειωσαμε φυσικες επιστημες στο ΕΑΠ?Μας αναγνωρισαν οι ιδιοι ως φυσικους καθολα αξιους να εργαστουμε ως εκπαιδευτικοι και σε κατηγορια ΠΕ του δημοσιου τομεα.Τωρα ως τι ειδους φυσικοι θα διαγωνιζομαστε στον ασεπ εκπαιδευτικων?Φυσικοι β κατηγοριας?φυσικοι επιστημονες?μηπως θα αλλαξουμε ειδικοτητα?Τοση σιωπη πια απο ολους και του εαπ και του υπουργειου..

  Σχόλιο by Κουβαρη Μαρια — 18/02/2011 @ 22:30

 101. Φαίνεται ότι το Σ.Π.Δ. είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Σωστό είναι και το σκεπτικό έναρξης Επιμελητηρίου Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, να πάψει επιτέλους το ΤΕΕ να μονοπωλεί την Τεχνολογία στην Ελλάδα. Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Φυσικών μέχρι σήμερα παραμένουν ανύπαρκτα! Αυτά θα πρέπει να κρίνονται με βάση την Εξειδίκευση που παίρνει ένα Φυσικός. Για παράδειγμα με τα μαθήματα του Τομέα που επιλέγει και κυρίως με τις Μεταπτυχιακές Σπουδές, αλλά και τις (μετά τη λήψη του πτυχίου), επιμορφώσεις από αναγνωρισμένους/εποπτευόμενους από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων φορείς. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές να μην είναι και Φυσικοί, οι οποίοι είτε θα έχουν Μεταπτυχιακές Σπουδές στο αντικείμενο, είτε θα έχουν επιμορφωθεί (π.χ. με Σεμινάριο αντίστοιχου Πανεπιστημιακού Τμήματος), κάνοντας και πρακτική άσκηση (και στην οικοδομή αν χρειαστεί) και δίνοντας ακόμα και εξετάσεις Πιστοποίησης.
  Όσον αφορά στους Πληροφορικούς που διαμαρτύρονται θυμίζω κι εγώ με τη σειρά μου, όπως ήδη έχει ειπωθεί, ότι η Πληροφορική από Φυσικούς (και Μαθηματικούς) ξεκίνησε και δόξα το Θεό ακόμα υπάρχουν πάρα πολλοί που τη συνεχίζουν ακόμα και σε ερευνητικό επίπεδο, ισάξια με οποιοδήποτε Πληροφορικό! Δεν φταίνε οι Φυσικοί που οι σπουδές τους και κυρίως βεβαίως η Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση, τους δίνουν τις γνώσεις και τις δυνατότητες να το κάνουν. Ελευθερία στα εργασιακά δικαιώματα, όχι να παλεύει ο καθένας για το «μαγαζάκι του» (αυτό δείχνει ανεπάρκεια) και οι ικανότεροι θα αναγνωριστούν. Άστοχες λοιπόν οι διαμαρτυρίες των Πληροφορικών, οι οποίοι κακώς ανησυχούν…
  Τέλος για τους απόφοιτους του Ε.Α.Π. και του Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. θα έλεγα ότι δεν θα έπρεπε και καλώς δεν συμπεριλαμβάνονται στο Σ.Π.Δ. των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Φυσικών.

  Σχόλιο by Γ.Κ. — 18/02/2011 @ 22:36

 102. Μόλις πληροφορήθηκα ότι υπάρχει σχέδιο νόμου που τροποποιεί τον νόμο ν.3316/2005 για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών.
  Σε αυτό το σχέδιο γίνεται διάσπαση των κατηγοριών :
  (9) Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές Ηλεκτρονικές
  (28) Πληροφορικής και Δικτύων
  ως εξής:
  (10) Μηχανολογικές Μελέτες.
  (11) Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες.
  (33) Μελέτες Συστημάτων Πληροφορικής.
  (34) Μελέτες Ηλεκτρονικών Δικτύων.
  Μπορείτε να συμπληρώσετε στο Προεδρικό Διάταγμα ότι οι Εφαρμοσμένοι Φυσικοί που έχουν αποδεδειγμένα τις απαιτούμενες γνώσεις με βάση τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Εξειδίκευσης εγγράφονται αυτοδίκαια στα αντίστοιχα Μητρώα Μελετητών.
  Οι Φυσικοί Ηλεκτρονικοί και Ραδιοηλεκτρολόγοι για παράδειγμα θα μπορούσαν να εγγράφονται στην κατηγορία (34) Μελέτες Ηλεκτρονικών Δικτύων αλλά και στην Κατηγορία (11) Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες, με την προϋπόθεση για την κατηγορία (11), στο Μελετητικό Γραφείο να υπάρχει και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με την ζητούμενη τάξη μελετητικού πτυχίου

  Σχόλιο by Ρούσσος Παναγιώτης — 19/02/2011 @ 12:55

 103. Είμαι κάθετα αντίθετος στη δημιουργία οποιουδήποτε επιμελητηρίου η άλλου οργάνου για τα επαγγελματικά θέματα των Φυσικών.
  Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί το «Επιμελητήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών» πρέπει να με «αδειοδοτήσει» για τις δραστηριότητές μου.

  Έτσι θα βελτιώσουμε την Ελλάδα? Φτιάχνοντας ακόμα ένα φορέα (με τοπικά μαγαζάκια και σφραγιδοφόρους προέδρους) που θα «μεριμνήσουν» για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα?

  Είναι για μένα φανερό ότι η αδειοδότηση θα είναι μια τυπική ανούσια διαδικασία ενώ η καταβολή της -όποιας- εισφοράς θα είναι μια πολύ συγκεκριμένη και χειροπιαστή υποχρέωση.

  Είμαι δράσεων που θα αναδείξουν την αριστεία στην έρευνα, στη διδασκαλία και στην καινοτομία. Γι αυτό πρώτα απ όλα χρειάζεται να γίνουμε όλοι εμείς καλύτεροι και να αντιμετωπίσουμε το αντικείμενό μας με σεβασμό και υπευθυνότητα. Να διδάξουμε καλύτερα και πιο στοχευμένα. Να αισθανόμαστε ευθύνη για την επιστημονική μας επάρκεια.
  Σιγά μην φροντίσει γι αυτά το «επιμελητήριο». Το επιμελητήριο…. το πολύ πολύ να οργανώσει καμιά απεργία για επίδομα υπολογιστή.

  Σχόλιο by Χαρίλαος Γκίνης — 19/02/2011 @ 18:59

 104. Κύριε Υφυπουργέ
  Υπηρετω στη δημόσια εκπαίδευση πολλά χρόνια. Συγχρόνως έχω κάνει μεταπτυχιακές σπουδες στη Πυρηνική Φυσική και έχω διδακτορικό στη Φυσική υψηλών ενεργειών. Καταρχάς σας πληροφορώ ότι με τα παραπάνω προσόντα πουθενά στο κόσμο δεν θα εργαζόμουν ως δάσκαλος σε σχολείο. Που είναι τα δικά μου επαγγελματικά δικαιώματα;
  Ας έλθουμε στα επαγγελματικά δικαιώματα των Φυσικών.
  Τη δημόσια εκπαίδευση ξεχάστε την. Η φυσική στο γυμνάσιο ειναι περιορισμένη μονο σε δύο ταξεις με 2 ωρες την εβδομάδα. Για το λύκειο δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει. Τα φροντιστηρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα στο λύκειο για αυτους που ΔΕΝ ειναι διορισμένοι περιορίζονται στα αποφάγια των μαύρων ιδαίτερων των διορισμένων . Τι μένει σε ένα νεο Φυσικό σήμερα ; ΤΙΠΟΤΑ άλλο παρα μόνο για κάποιους που έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους και εκεί αν τους δεχθούν ως «φιλοξενούμενους». Πολύ σωστή η πρόταση για την ίδρυση Επιμελητηρίου αλλά δεν νομίζω οτι θα αλλάξει τιποτα αν δεν γίνουν τα εξής δύο πράγματα τουλάχιστον.
  Πρώτο να δωθει το δικαίωμα στους έλληνες φυσικούς να ιδρύουν ερευνητικά κέντρα και να έχουν το δικαίωμα να ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ απευθείας χρηματοδότηση απο τα ευρωπαικά προγράμματα χωρίς τη προυπόθεση συνεργασιας με μέλη ΔΕΠ και Πανεπιστήμια και δεύτερο να ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ η ελληνική βιομηχανία να προσλαμβάνει για ποιοτικό έλεγχο Φυσικούς όπως γίνεται σε όλο το βιομηχανικό κόσμο.
  Τέλος θα ήθελα να σας επισημάνω τη προσοχή στα διάφορα «τρωκτικά» του υπουργείου που θέλουν να «φάνε» μπροστά στις κρίσεις στελεχών που έρχονται τη μοριοδότηση των επιστημονικών τίτλων (ΜΔΕ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ) συναφούς με το αντικείμενο στη Μ.Ε παρά τα οσα ορίζει ο νόμος. Ειναι το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε σε όλους εμάς που αγωνισθήκαμε να τους αποκτήσουμε αλλά και γιατί η δημόσια εκπαίδευση θέλει επιστημονικά καταρτισμένους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα της.
  Ευχαριστώ

  Σχόλιο by IΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ — 20/02/2011 @ 14:06

 105. Καλο το αστειακι Τασο.
  Το Open University της Αγγλιας ερχεται 51ο στα 53 συνολικα πανεπιστημια του Ηνωμενου Βασιλειου.
  Δες την επισημη καταταξη του 2010:

  http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2010

  Επισης βρισκεται στη θεση 453 της Παγκοσμιας καταταξης.

  Στα υπολοιπα που ειπες ωστοσο δεν διαφωνο καθολου.Πουθενα δεν χρειαζονται ταμπελες, χωρις ομως αυτο να σημαινει οτι ολα ειναι ιδια.

  Σχόλιο by Γιώργος — 20/02/2011 @ 16:41

 106. Παρακαλώ να συμπεριληφθει με ξεκάθαρο τρόπο η δυνατότητα απασχόλησης ενός φυσικού σαν επιθεωρητής ενέργειας.

  Είναι αδιανόητος ο αποκλεισμός από το επάγγελμα ανθρώπων που έχουν τα εφόδια πέρα από το να εφαρμόζουν να καταννούν τα πρωτόκολλα μέτρησης ενεργειακής απόδοσης στο πνεύμα και οχι μονο στο γραμμα.

  Δεν καταλαβαίνω πχ σε τι ειναι χρήσιμο την ώρα που συγγράφονται ολόκληρα κεφάλαια τεκμηρίωσης φυσικής θεωρίας θερμικής ακτινοβολίας , κεφάλαια οδηγιών για την αρχή λειτουργίας καλιμπρασισμα και χρήση μιας θερμικής κάμερας ωστε να κατατοπιστουν οι μηχανολόγοι στην χρήση της,

  την ίδια ώρα να αποκλείονται απο το επάγγελμα επιστήμονες φυσικοί που έχουν
  εκπαιδευτει και εχουν κανει εργαστήρια σε θερμικές ακτινοβολίες.

  Εν πασει περιπτωσει στα θέματα ενέργειας παραγωγής δίαδοσης οι φυσικοι επιστήμονες είναι κατεξοχήν εκπαιδευμένοι στο αντικείμενο και υποθετω ικανοι να κανουν 50 πραξεις πανω σε ενα πρωτοκολλο.

  Αλλωστε στο αρθρο 3 παρ Γ εμέσσως το παραδέχεστε μόνοι σας.

  Μένει να το ξεκαθαρίσετε ωστε να μην υπαρχει προβλημα ερμηνείας.

  Σχόλιο by Laura — 20/02/2011 @ 18:14

 107. Επισης πρεπει να επισημάνω επιπλέον

  ότι στο αρθρο με τις επαγγελματικες δραστηριότητες αποσιωπάται εντελώς η υπολογιστική φυσική και οι εφαρμογές φυσικής στην πληροφορική όπως στατιστιστικές μελέτες και προσωμοιώσεις .

  Ενταξει σίγουρα για web developer δεν κάνει ένας φυσικός αλλά
  για μοντελοποίηση προσομοίωση διαδικασιών και μετέπειτα σχεδιασμό πληροφοριακού συστήματος που ασχολείται με μετρήσεις μαλλον δεν κάνει ενας προγραμματιστής.

  Για παραδειγμα δειτε υπηρεσιες πληροφορικης της υπηρεσιας πολιτικής αεροπορίας .
  ή αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών.

  Κατα συνέπεια θα προσεθετα

  Χειρισμο Σχεδιασμο και υλοποίηση Συντηρηση Πληροφοριακων συστημάτων με διεπαφες μέτρησης φυσικών μεγεθών .

  Σχόλιο by Laura — 20/02/2011 @ 18:36

 108. Κατανοητή η απορία μερικών για το μεγάλο εύρος δυνατοτήτων μας ως Φυσικοί, αλλά σκεφτείτε ότι σπουδάσαμε μια επιστήμη που αν δε συνδέεται άμεσα, τουλάχιστον εφάπτεται σε τόσα και περισσότερα πεδία από αυτά του ΠΔ και μην ξεχνάτε το ισχυρότατο μαθηματικό μας background, απολύτως απαραίτητο ακόμα και για το προπτυχιακό επίπεδο σπουδών Φυσικής.
  Δεν ισχυριζόμαστε ότι τα ξέρουμε όλα, απλά μπορούμε με σχετική ευκολία και σύντομη σοβαρή ενασχόληση να μάθουμε τα περισσότερα από κάθε άλλον θετικό επιστήμονα κι αυτό το λέω με πλήρη επίγνωση της βαρύτητος που εμπεριέχει!

  Γ.Γ.-Φυσικός Ρ/Η M.Sc. ΕΚΠΑ

  Σχόλιο by George G. — 20/02/2011 @ 20:43

 109. Με ευχαρίστηση είδαμε το προτεινόμενομ σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων Φυσικής. Θεωρούμε ότι καλύπτει με ικανοποιητικό τρόπο τους Φυσικούς. Ένα σημαντικό, ίσως , πρόβλημα είναι η αναφορά στο «Επιμελητήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών» το οποίο αυτή την στιγμή δεν υπάρχει και κανείς δεν γνωρίζει το ποιοί θα συμμετέχουν σε αυτό και ποιά δομή και αρμοδιότητες θα έχει. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί από το παρόν ΠΔ και να γίνει συμπλήρωση αργότερα όταν και εφόσον τούτο δημιουργηθεί.
  Σχετικά δε με τις ενστάσεις που τίθενται από διάφορους κλάδους θα ήθελα απλά να παρατηρήσω ότι αυτά που περιγράφονται σαν επαγγελματικό δικαίωμα στο σχέδιο ΠΔ δεν είναι παρά η ακριβής απεικόνιση των σπουδών στα Φυσικά Τμήματα της χώρας μας.
  Στα πλαίσια αυτά δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το παρόν ΠΔ για την αναγνώριση ισοτιμιών άλλων πτυχίων με εκείνο του φυσικού η να αποκλειστούν δικαιώματα επειδή διεκδικούνται αποκλειστικά από πτυχιούχους άλλων σχολών.

  Σχόλιο by A. Αγγελόπουλος — 20/02/2011 @ 21:11

 110. κ. Υφυπουργέ,

  Είμαι απόφοιτη του ΕΑΠ και μεταπτυχιακή φοιτήτρια.

  Σχετικά με το ΕΑΠ και συγκεκριμένα με το τμήμα «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» θα σας παρακαλούσα να συμβουλευθείτε και τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ
  κ. Βασίλειο Κουλαϊδή ο οποίος έχει υπάρξει καθηγητής στο ΕΑΠ και μάλιστα έχει διδάξει σε φοιτητές του συγκεκριμένου Τμήματος τη Θεματική Ενότητα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών».

  Με εκτίμηση,

  Δημητροπούλου Μαρία

  Σχόλιο by Μαρία Δημητροπούλου — 21/02/2011 @ 18:41

 111. Τα δικαιώματά μας προκύπτουν από τις γνώσεις μας και όχι από αυτό που γράφει το εκάστοτε ΠΔ.

  Το πτυχίο της Φυσικής κατά τη γνώμη μου δεν πιστοποιεί σε καμία περίπτωση την επάρκεια για όσα αναφέρονται. Είναι αστείο να συζητάμε για το αν ο φυσικός μπορεί να προγραμματίσει ή να ασχοληθεί με μαθηματικές προσομοιώσεις ή μοντελοποιήσεις όταν η πλειοψηφία των φυσικών δεν ξέρει ούτε τα βασικά πράγματα για το πως δουλεύει ο κόσμος γύρω μας.

  (Η απαξίωση των πτυχίων είναι φυσικό επακόλουθο της επιστημονικής ανεπάρκειας του μέσου αποφοίτου του ελληνικού πανεπιστημίου. Προσωπικά γνωρίζω ελάχιστους που είναι σε θέση να κάνουν επαγγελματικά κάτι διαφορετικό από ιδιαίτερα σε μαθητές γυμνασίου/λυκείου. )

  Και αν δεν ξέρουν (επί παραδείγματι) να σχεδιάζουν κυκλώματα τι τους προσφέρει η σχετική πρόβλεψη στο ΠΔ? Θα πάνε να ζητήσουν τέτοια δουλειά σε σοβαρό εργοδότη? Ασφαλώς και όχι.

  Εν ολίγοις: Στην κανονική «αγορά» ο φυσικός κάνει ό,τι θέλει είτε υπάρχει το ΠΔ είτε όχι. Σε αυτούς που μπορούν, το ΠΔ μόνο εμπόδιο φέρνει καθώς θα πρέπει να λειτουργούν υπό τις ευλογίες (και το οικονομικό χαράτσωμα) του «επιμελητηρίου».

  Για όσους «δεν μπορουν» όμως…. η διεύρυνση «αρμοδιοτήτων» μεσω του ΠΔ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσουν διορισμό στο ευρύτερο δημόσιο όπου ακόμα και σήμερα, οι περισσότεροι νομίζουν ότι δεν χρειάζεται να ξέρεις τη δουλειά, απλά έχεις μια σφραγίδα και ένα τηλέφωνο.

  Σχόλιο by Χαρίλαος Γκίνης — 21/02/2011 @ 19:20

 112. Λαμβάνοντας υπόψιν οτι στο αντίστοιχο σχέδιο προεδρικού διατάγματος που αφορούσε τους ενεργειακούς επιθεωρητές,περιλαμβάνονταν οι φυσικοί με την κατάλληλη εκπαίδευση… δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση αν στο τελικο προεδρικό διάταγμα αυτού του σχεδίου αποκλειστούν τελικά οι φυσικοί και τις θέσεις καταλάβουν οι μηχανικοί!

  Σχόλιο by PD — 21/02/2011 @ 21:32

 113. Όσο εγώ που έχω διδαχτεί τεχνητή νοημοσύνη (έχω πτυχίο και μεταπτυχιακό πληροφορικής) μπορώ να αναπτύσσω νοητικές ασκήσεις που κατά την άποψη μου είναι μία εργασία που μπορεί να αναπτύξει ένας ψυχίατρος ή ψυχολόγος άλλο τόσο ο φυσικός μπορεί να αναπτύξει Εφαρμογές της επιστήμης των Σημάτων, των Συστημάτων και της Πληροφορίας ή ακόμη χειρότερα Εφαρμογές Πολυμέσων το χάσαμε τελείως !! και εγώ θέλω να μπορώ να χειρουργώ ανεγκέφαλους άλλα δεν τα καταφέρνω !!!
  Ας σοβαρευτούμε, θα πρέπει να υποστηρίζουμε ο καθένας το κλάδο μας άλλα σε λογικά επίπεδα η δημιουργία υπέρ-επιστημόνων που τα κάνουν όλα δεν θα ωφελήσει κανένα.

  Σχόλιο by stavros papas — 22/02/2011 @ 00:05

 114. Το σχέδιο είναι αστείο καθιστά του φυσικούς υπερ ειδικότητα
  Παραθέτω στα γρήγορα μερικές συγκρούσεις με άλλους επιστημονικούς κλάδους
  Φυσικοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας -> υπάρχει εξειδικευμένο ΤΕΙ

  Ηλεκτρονικοί Φυσικοί -> Οι ηλεκτρολόγοι του πολυτεχνείου

  Φυσικοί Τηλεπικοινωνιών -> Υπάρχει τμήμα Τηλεπικοινωνιών

  Φυσικοί Αυτοματισμών και Συστημάτων Ελέγχου -> ηλεκτρολόγοι του πολυτεχνείου

  Φυσικοί Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών -> Τεχνολόγοι ΤΕΙ και Γεωπόνοι

  Ακτινοδιαγνωστική και Πυρηνική Ιατρική -> ιατροί ακτινολόγοι

  Παραγωγή, Διαχείριση ή / και εξοικονόμηση ενέργειας -> μηχανολόγοι πολυτεχνείου

  Εφαρμογές Πολυμέσων -> πληροφορικοί / μηχανικοί Η/Υ

  Εφαρμογές της επιστήμης των Σημάτων, των Συστημάτων και της Πληροφορίας -> πληροφορικοί / μηχανικοί Η/Υ

  Γενικά το σχέδιο είναι πολύ πρόχειρο και αντιφατικό αφού επικαλύπτει ή έρχεται σε σύγκρουση με ΠΔ άλλων κλάδων μπορεί ακόμη και να καταγγελθεί ως αντισυνταγματικό.

  Σχόλιο by Σ.Σύβακας — 22/02/2011 @ 00:26

 115. Στο άρθρο 2 πρέπει να συμπεριληφθει
  το τμήμα Φυσικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

  Σχόλιο by A. Mavrides — 22/02/2011 @ 00:33

 116. το τμήμα Φυσικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου γιατι δεν αναφερεται?αμελεια ή υποβαθμιση αυτού?

  Σχόλιο by ΜΦ — 22/02/2011 @ 11:03

 117. Στο Άρθρο 3 παράγραφος (η) θα ήθελα να εκφράσω την αντίθεσή μου στο εξής: «Ενσύρματων και Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών και Τηλεπικοινωνιακών δικτύων και εφαρμογών». Πώς μπορεί ένας Φυσικός να εργαστεί ώς σύμβουλος σε θέματα ενσύρματων και ασύρματων δικτύων και τηλεπικοινωνιών όταν δεν έχει διδαχθεί καθόλου την ύλη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και δικτύων Η/Υ. Το αντικείμενο αυτό καλύπτεται πλήρος μόνο απο τις σχολές Πληροφορικής ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο και ΑΤΕΙ)και γι’αυτό θα έπρεπε μόνο απο τους αποφοίτους των συγκεκριμένων σχολών να επιτρέπεται η επαγγελματική δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα.

  Σχόλιο by P.Lampadas — 22/02/2011 @ 12:57

 118. Πόσους απόφοιτους έχει το Τμήμα του ΕΑΠ τελικά;
  Γιατί τα μισά σχόλια είναι για το ΕΑΠ, μάλλον δυο τρεις είναι που υποβάλλουν συνέχεια το ίδιο σχόλιο, Έλεος.
  Να συγκρίνεται τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με τα αντίστοιχα των Τμημάτων Φυσικής και μετά να σχολιάζεται.
  Προφανώς να οργανωθούν οι απόφοιτοι του ΕΑΠ και να διεκδικήσουν επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά τι σχέση έχουν με τους φυσικούς τα μικτά προγράμματα φυσικής χημείας βιολογίας πληροφορικής και και και .

  Σχόλιο by eap — 22/02/2011 @ 14:51

 119. Σε απάντηση στον χρήστη [ by eap — 22/02/2011 @ 14:51 ]

  Αυτό λέμε τόσες μέρες εδώ ,και προφανώς τα σχόλια δεν είναι από (2- 3) ατομα όπως λέτε , δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν 6000 εμφανίσεις από 2 ή 3 άτομα σε λίγες μόνο ημέρες. Τώρα , έχει ειπωθεί και είναι αλήθεια πως οι απόφοιτοι του ΦΥΕ του ΕΑΠ έχουν επαγγελματικά δικαιώματα με το προεδρικό διάταγμα του 2003 ως :( ΠΕ διοικητικό /οικονομικό και ΠΕ περιβάλλοντος ) και του
  ΑΣΕΠ :(10Π/2006, 21-8-06) , ένταξη του ΦΥ.Ε. (για το ΥΠΕΠΘ) στην κατηγορία ΠΕ04 (και μάλιστα στην ειδική κατηγορία: ΠΕ0401, δηλαδή στην κατηγορία των Φυσικών).

  Έτσι και το τωρινό Π/Δ που αφορά τους φυσικούς των άλλων ΑΕΙ θα πρέπει να διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έρχεται σε διένεξη με τα ήδη υπάρχοντα δικαιώματά των φοιτητών του ΦΥΕ. Δεν έχει νόημα να γράφουν κάποιοι σχόλια υποτιμητικά για το ΕΑΠ , όταν μάλιστα έχουμε να κάνουμε με πραγματικές καταστάσεις , ας αφήσουν τις προσωπικές τους ζήλιες για τα άτομα που σπουδάζουν στο ΦΥΕ ή γενικότερα το μίσος τους για το ΕΑΠ, στην άκρη .
  Έχω την αίσθηση πως ο κ. Πανάρετος θα προβεί στις απαιτούμενες αλλαγές του Π/Δ, και πρέπει να γίνει αυτό , γιατί έτσι είναι το σωστό .

  Σχόλιο by Μ.Γ. — 22/02/2011 @ 15:35

 120. Επειδή μάλλον κάποιοι δε θέλουν να καταλάβουν, σας παραθέτω τα μαθήματα που διδάσκονται οι στο ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)» του ΑΠΘ:
  -Σήματα και Συστήματα
  -Ηλεκτρονικά Κυκλώματα
  -Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός
  -Προγραμματισμός Υπολογιστών
  -Συστήματα Τηλεπικοινωνίας
  -Κεραίες
  -Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
  -Δορυφορικές Επικοινωνίες
  -Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών
  -Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών
  -Διπλωματική Εργασία
  -Οπτικές Επικοινωνίες
  -Διοίκηση και Διαχείριση Επικοινωνιών
  -Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών
  -Διπλωματική Εργασία

  Αγαπητέ κ. Γκίνη, αγαπητέ συνάδελφε,
  μην υποτιμάτε τόσο πολύ τους πτυχιούχους Φυσικούς! Είναι βέβαιο ότι και πολλοί απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών δεν αξίζουν το Δίπλωμα που πήραν (όχι μόνο Φυσικοί)!
  Αν έχετε ιδία γνώση για την «αγραμματοσύνη» των Φυσικών, δεν έχετε παρά να καταγγείλετε (με διευθύνσεις και ονόματα, παρακαλώ) τους υπεύθυνους! Το Τμήμα Φυσικής του ΠΚ απέχει λίγα μέτρα από τον τόπο εργασία σας!
  Το αν είναι απαραίτητο ή όχι να ιδρυθεί Επιμελητήριο Θετικών Επιστημών, έχει απαντηθεί εδώ και 25 χρόνια με ομόφωνες αποφάσεις συσκέψεων των επιστημονικών φορέων των ΘΕ με τους Κοσμήτορες των ΣΘΕ! Εχω συμμετάσχει σε αρκετές από αυτές, ως μέλος Διοικουσών Επιτριοπών Τοπικών Παραρτημάτων της Ενωσης Ελλήνων Φυσικών.

  Σχόλιο by Νίκος Τουμανίδης — 22/02/2011 @ 18:07

 121. Στο ΕΑΠ γίνεται εξαιρετική δουλειά και φυσικά δεν υπολείπεται σε τίποτα από τα άλλα ΑΕΙ της χώρας.Τα υποτιμητικά σχόλια προς αυτό θα πρέπει να πάψουν.

  Σχόλιο by Σταύρος Σύβακας — 23/02/2011 @ 00:45

 122. Κύριε Τουμανίδη

  Έχετε απόλυτο δίκιο με αυτά που αναφέρετε προς τον Κύριο Γκίνη, ο οποίος προφανώς φοβάται τον ανταγωνισμό (όπως και το ΤΕΕ βέβαια γιατί δεν θα πέρνει πλέον τα ίδια λεφτά).Και ενώ συμφωνώ και επαυξάνω για όσα λέτε στο μεταπτυχιακό του ΑΠΘ στην Ηλεκτρονική, θα έπρεπε να αναφερθεί ότι υπάρχουν και μαθήματα που θέτουν βάσεις για τα μεταπτυχιακά και στο προπτυχιακό επίπεδο.Για παράδειγμα στον τομέα ηλεκτρονικής του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, διδάσκονται Ψηφιακά συστήματα, Αρχιτεκτονική Η/Υ, Αρχές τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων (κεραίες ουσιαστικά) και γενικά ανάλογα με τον τομέα που διαλέγει ο καθένας, ανάλογα μαθήματα προπαρασκευής για το μεταπτυχιακά.

  Ας σταματήσουν να κρύβονται πίσω από το δάκτυλο τους μερικοί…Στην Γερμανία όλες τις ειδικότητες που θέτει το ΠΔ τις διδάσκονται οι Φυσικοί και μάλιστα αναγνωρίζονται και από το κράτος.Στην Σουηδία είναι ακόμη πιο έντονη η νοοτροπία στα πανεπιστήμια ότι όλα τα θέματα τηλεπικοινωνινιών και ηλεκτρονικής άπτονται των Φυσικών και για αυτό σε ένα μόνο πανεπιστήμιο μπορεί κάποιος να βρει 4 ή 5 τμήματα φυσικής με κάποια εξιδείκευση.

  Όσο για τον κύριο της Πληροφορικής που έχει ειδικευτεί στην τεχνιτή νοημοσύνη, θα ήθελα να μου πει ποιος ξεκίνησε πρώτος την τεχνιτή νοημοσύνη…Επίσης ποιος ανακάλυψε τον πρώτο ημιαγωγό και τα πρώτα τρανζίστορ…Τέλος θα ήθελα να μου πει σε ποια εταιρία δουλεύει ως ειδικός επί ανάλυσης σημάτων, γιατί ούτε στο εξωτερικό ούτε στην Ελλάδα απ’ότι ξέρω δεν απασχολείται κάποιος Πληροφορικός σε τέτοιες θέσεις, εν αντιθέσι με τους Φυσικούς.Μια ματιά στην Deutsche telekom, στον ΟΤΕ ή στην Ericsson και την Νokia θα τον πείσει…Για καμιά ιστοσελίδα ή καμία Multimedia εφαρμογή μπορεί να είναι καλοί…Όταν όμως χρειάζεται μυαλό που να ξέρει να χειρίζεται τις φυσικές έννοιες, μόνο ένας Φυσικός ή μηχανικός μπορεί να ανταπεξέλθειΚαι αυτό ισχύει για όλες τις ειδικότητες όχι μόνο για την ηλεκτρονική και τις τηλεπικοινωνίες.Ακόμη και στις τράπεζες, φυσικοί, μαθηματικοί (επί τω πλείστον) και μηχανικοί απασχολούνται στους τομείς του επιχειρησιακού κινδύνου και της στατιστικής.Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος.Μαντέψτε…Είναι Φυσικός, με σπουδές στην ηλεκτρονική και διδακτορικό στα οικονομικά.Για να καταλάβουμε τι μπορεί να κάνει ένας Φυσικός και ας μην φαίνεται ότι το ένα έχει σχέση με το άλλο.

  Σχόλιο by Mαυρίδης Στέφανος — 24/02/2011 @ 00:52

 123. Aπαραδεκτο; να νευριασω; να θυμωσω; Λαθος; Ανεπαρκεια; Ελλειψη ενημερωσης; σκοπιμο; Τι να πω…

  ΧΚ

  3ετης Φοιτητης, Φυσικες Επιστημες, ΕΑΠ
  Ναυπηγος Μηχανικος

  Σχόλιο by ΧΚ — 24/02/2011 @ 14:22

 124. Εγώ υπογράφω
  Πληροφορικός

  Εσείς ??
  ΠληροφοΜηχανικόΧημικόΙατροΦυσικός

  Καλό αλλά λίγο μεγάλο Θα έχετε πρόβλημα στις Business cart

  Σχόλιο by Σταύρος Σύβακας — 24/02/2011 @ 22:26

 125. Αν είναι δυνατόν κύριοι… Δε διαβάσατε όλο το ΠΔ; Δεν θα μπορεί κάθε απόφοιτος φυσικός να ασχολείται με όλα, αλλά θα καθορίζεται από τα τις κατευθύνσεις, τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά…

  Σχόλιο by K. N. — 25/02/2011 @ 19:24

 126. @ Σταύρος Σύβακας — 24/02/2011 @ 22:26

  Kύριε εσείς μπορείτε να υπογράφετε όπως θέλετε…Και εγώ υπογράφω σαν Computational Physisist…Ή και προγραμματιστής αν αυτό σας αρέσει περισσότερο…Το θέμα είναι ότι εγώ δουλεύω ήδη με αυτό τον τίτλο, τον οποίο μου τον έδωσε το διδακτορικό μου.Δηλαδή αυτή είναι η ειδίκευση μου…Όπως και οι μηχανικοί δεν είναι όλοι ίδιοι και ούτε όλοι λέγονται τσουλαλιαστά μηχανικοί…Υπάρχουν και ειδικότητες ξέρετε…

  Τώρα σας αρέσει δεν σας αρέσει, εσάς και πολλούς άλλους, κάποια πράγματα θα τα δεκτούμε σαν χώρα.Η Ευρώπη και η ελεύθερη αγορά τα απαιτεί.Αν δεν σας αρέσει μπορείτε να αλλάξετε επάγγελμα ή χώρα…Όμως στη καινούργια χώρα που θα πάτε, προσέξτε μην σας φάει την δουλειά κανένας φυσικός γιατί στις άλλες χώρες είναι ήδη αναγνωρισμένοι ως «ΠληροφοΜηχανικόΧημικόΙατροΦυσικοί».

  Με τις υγείες σας κύριε…

  Σχόλιο by Mαυρίδης Στέφανος — 25/02/2011 @ 21:09

 127. Αγαπητοι συνάδελφοι (και ιδιαιτέρως κ. Τουμανίδη)
  Ίσως η τοποθέτησή μου παρερμηνεύτηκε και φάνηκε σαν -συνολικά- απαξιωτική.
  Ας την επαναλάβω λοιπόν πιο ολοκληρωμένη:

  Ο φοιτητής της Φυσικής στην Ελλάδα σήμερα (αλλά και ο νέος απόφοιτος) πάσχει από έλλειψη οράματος για το επαγγελματικό του μέλλον (ως Φυσικός) και κατ” επέκταση βρίσκεται εγκλωβισμένος σε ένα φαύλο κύκλο απογοήτευσης και μειωμένης θέλησης για αληθινή γνώση. Το πρόβλημα αυτό το παρακολουθώ να εξελίσσεται την τελευταία 8ετία που τυχαίνει να δουλεύω (στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής τους εργασίας) με συναδέλφους που μόλις έχουν αποφοιτήσει. Μιλάω μαζί τους και ξέρω ότι τα τελευταία χρόνια, όλο και λιγότερο πιστεύουν ότι «αξίζει» να προσπαθείς και να αριστεύεις γιατί έχουν πάψει να πιστεύουν ότι με αυτό τον τρόπο θα πετύχουν κάτι στη ζωή τους. Για το γεγονός ότι η αριστεία και η επιστημονική επάρκεια έχουν αποσυνδεθεί από την προοπτική επαγγελματικής προόδου φταίει ο συνδυασμός της ανεργίας και -κυρίως- της αναξιοκρατίας που έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας (και που ασφαλώς όλοι θέλουμε κάποια στιγμή να την δούμε να διαλύεται).
  Και ναι, οι άριστοι σπανίζουν όλο και περισσότερο…..
  Κατά τη γνώμη μου, μια νομοθετική παρέμβαση για τη βελτίωση της επαγγελματικής θέσης των Φυσικών θα έβλεπα να περιλαμβάνει αλλαγές στα προγράμματα σπουδών, υποχρεωτική πρακτική άσκηση στη βιομηχανία, περισσότερα κίνητρα για επιχειρηματικότητα των φοιτητών κλπ.

  Σε σχέση με την αναγκαιότητα επιμελητηρίου, θα ήθελα να πω το εξής:

  Σήμερα ζούμε μια εποχή μετάβασης. Αυτή θα γίνει είτε προς το χάος είτε προς την αναγέννηση. Η μια οδός είναι να γίνουμε όσο πιο καλοί μπορούμε σαν μονάδες, να διεκδικήσουμε ανταγωνιστικά προγράμματα από την ΕΕ, να συνάψουμε συμβάσεις με εταιρείες του εξωτερικού σε μια προσπάθεια εξαγωγής τεχνογνωσίας, να πουλήσουμε πατέντες κλπ. Αυτή θεωρώ ότι είναι η οδός που οδηγεί προς την κατεύθυνση της αναγέννησης.

  Το «άρωμα» συντεχνιακής λογικής που διέκρινα παραπάνω (όχι από τον κ. Τουμανίδη), θεωρώ ότι ειδικά σήμερα είναι καταστροφική και ότι είναι η οδός που οδηγεί στο χάος.

  Ασφαλώς, για το αν τελικά το επιμελητήριο θα αποκτήσει «συντεχνιακό» χαρακτήρα οφείλω να παραδεχθώ ότι η επιφυλακτικότητά μου είναι προϊόν αόριστης διαίσθησης και όχι προσωπικής εμπειρίας ή ειδικής γνώσης. Επομένως, μπορεί κάλλιστα να πέφτω και έξω….

  Χαιρετισμούς,

  Σχόλιο by Χαρίλαος Γκίνης — 26/02/2011 @ 01:53

 128. Στο άρθρο 2 πρέπει να συμπεριληφθούν οι απόφοιτοι της ΦΥΕ του ΕΑΠ και της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ.

  Σχόλιο by ΣΚ — 26/02/2011 @ 23:11

 129. Παρακαλώ πολύ τον κο υφυπουργό να συμβουλευτεί τον γενικό γραμματέα του υπουργείου παιδείας (κο Βασίλη Κουλαϊδή, ΣΕΠ του ΕΑΠ), καθώς και ο πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (κο Αλέξη Λουκουργιώτη, ΣΕΠ του ΕΑΠ και πρώτο πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ), για τα επαγγελματικά δικαιώματα που πρέπει να έχουν οι απόφοιτοι των διαφόρων σχολών του ΕΑΠ.

  Σχόλιο by AΣ — 27/02/2011 @ 12:08

 130. κ. Πανάρετε,
  Το ΕΑΠ δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στη λίστα με τα δημόσια πανεπιστήμια;
  Ή μήπως όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του ήταν μια πολύ καλή πηγή εισοδήματος για ΚΑΠΟΙΟΥΣ !!

  2ετής φοιτητής ΦΥΕ,ΕΑΠ

  Σχόλιο by Π. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ — 27/02/2011 @ 20:51

 131. Έχω την εντύπωση ότι βαλθήκατε να μας τρελάνετε…

  Σε λίγο θα ακούσουμε ότι και το taxisnet φυσικοί το έφτιαξαν

  Ο σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος απο ένα φυσικό ακούγεται αστείος

  Σε κάποιες εργασίες χρειάζεται συνεργασία ειδικοτήτων. Δεν γίνεται να τα ξέρει όλα κάποιος, όσα μεταπτυχιακά και αν έχει κάνει.

  Δεν υποτιμώ καμία ειδικότητα, ίσα ίσα, τονίζω την διαφορετικότητα τους

  κε Τουμανίδη, τα σχόλια για τους Πληροφορικούς να είναι πιο προσεχτικά…Ειδικά οι εταιρίες που αναφέρετε όλο φυσικούς προσλαμβάνουν τα τελευταία χρόνια

  Πραγματικά κε Πανάρετε τα μέτωπα που έχετε ανοίξει με τον κλάδο των Πληροφορικών δεν θα κλείσουν εύκολα…

  Σχόλιο by Γιάννης Αναγνωστάκης — 28/02/2011 @ 01:05

 132. Για όσους κρίνουν ότι δεν απαιτούνται Επαγγελματικά Δικαιώματα, θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω ότι όλοι εμείς οι Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι που ασκούμε Τεχνικό Επάγγελμα η διδάσκουμε τεχνικά μαθήματα, εάν δεν είχαμε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτολόγου Α΄θα ήμασταν παράνομοι.
  Σε όσους επιμένουν ότι δεν απαιτείται η κάλυψή μας από Επιμελητήριο, θα πρέπει να τους εντάξουν με τους Βιοτέχνες, η τους Ηλεκτροτεχνίτες για να καταλάβουν την ψυχική δοκιμασία ενός Τεχνικού Επιστήμονα.

  Σχόλιο by Ρούσσος Παναγιώτης — 28/02/2011 @ 12:01

 133. @ Γιάννης Αναγνωστάκης — 28/02/2011 @ 01:05

  Για το taxisnet δεν ξέρω να σας απαντήσω αλλά…

  Το Matlab, το Mathematica, το Mathcad, το Maple, to Catia, το Autocad, το SAP και τόσα άλλα προγράμματα πάντως τα έχουν φτιάξει κυρίως Φυσικοί διαφόρων ειδικοτήτων και Μηχανικοί (Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι επί τω πλείστον) αλλά και μαθηματικοί σε μικρότερο βαθμό.

  Νομίζω ότι οι κύριοι που ασκούν το επάγγελμα της πληροφορικής είναι μπερδεμένοι με το αντικείμενο τους και ακόμη περισσότερο φοβούνται τον ανταγωνισμό.Μήπως γιατί δεν είναι επαρκείς;;;

  Και ένα παράδειγμα μεταπτυχιακού, παρότι μπορώ να δώσω και καλύτερα και πιο εξειδικευμένα.

  http://www.epcc.ed.ac.uk/msc

  Ανάλογο μεταπτυχιακό έχει σίγουρα το ETH, το Imperial, το Τechnical University of Stuttgart και το Τechnical University of Μunich.Kαι δεν είναι τυχαία πανεπιστήμια…

  Σχόλιο by Mαυρίδης Στέφανος — 28/02/2011 @ 16:44

 134. @ Mαυρίδης Στέφανος

  Πραγματικά δεν καταλαβαίνω το υπονοούμενο για το αν είμαστε επαρκείς ή όχι… Μάλλον κάποιοι άλλοι βλέπουν ότι δεν έχει ψωμί ο κλάδος του και θέλουν να μεταπηδήσουν

  Μην μπερδέυστε επίσης με τους χρήστες και τους δημιουργούς των προγραμμάτων..Άλλο ποιοι το έφτιαξαν και άλλο ποιοι το χρησιμοποιούν…Έχετε καταλάβει τη διαφορά?

  Ήμαρτον με τους φυσικο-μαθηματικούς υπερεπιστήμονες…

  Σχόλιο by Γιάννης Αναγνωστάκης — 01/03/2011 @ 14:17

 135. Εύχομαι οι συνάδελφοι (ως θετικοί επιστήμονες) να αποκτήσουν και αυτοί ένα καλό ορισμό των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μέσω του εν λόγω ΠΔ, όπως λάβαμε εμείς για τον κλάδο μας πρόσφατα (Πληροφορική/ΤΠΕ) με αντίστοιχο ΠΔ.

  Προσοχή όμως γιατί φαίνεται ότι κάποιοι έχουν μπλέξει τα πράγματα, ελπίζω όχι σκόπιμα. Το να ξέρει κάποιος ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή να έχει διδαχτεί 2-3 μαθήματα Πληροφορικής στο προπτυχιακό του δεν σημαίνει απολύτως τίποτα σε επίπεδο βασικού αντικειμένου. Ας μην ξεχνάμε ότι ΟΛΟΙ οι Πληροφορικοί ανεξαιρέτως διδάσκονται 3-4 μαθήματα Μαθηματικών και 2-4 μαθήματα Φυσικής και Ηλεκτρονικών, αλλά κανείς δεν υποστηρίζει ότι μπορεί να κάνει εξίσου καλά τη δουλειά ενός Μαθηματικού ή ενός Φυσικού.

  Αν πάλι κάποιοι θεωρούν ότι η Πληροφορική είναι «εύκολη υπόθεση» ή ότι δεν είναι καν αυτόνομη επιστήμη, τότε μάλλον έχουν μείνει μερικές δεκαετίες πίσω. Αδικούν συναδέλφους επιστήμονες, τους εαυτούς τους, αυτό που σπούδασαν και κυρίως τους μελλοντικούς μαθητές-φοιτητές τους.

  Από την άλλη, αν η άποψη της «παντογνωσίας» πρόκειται να θεσπιστεί σε όλους πλην των Πληροφορικών, υποθέτων ότι με MSc σε ψηφιακή επεξεργασία σήματος & τηλεπικοινωνίες και με PhD σε medical imaging, θα μπορώ να δουλέψω απόλυτα νόμιμα ως γιατρός, ακτινοφυσικός ή μαθηματικός…

  Σχόλιο by Harris — 01/03/2011 @ 14:44

 136. Αγαπητέ κ. Αναγνωστάκη,
  τώρα το ομολογήσατε επιτέλους: Οι Φυσικοί στη συνείδηση της κοινωνίας και τη δική σας είναι κάποιοι καϋμενούληδες που περιμένουν εναγωνίως να διοριστούν στην Εκπαίδευση και μέχρι τότε δουλεύουν σε Φροντιστήρια ή κάνουν ιδιαίτερα. Δεν είναι ικανοί για καμιά άλλη δουλειά!
  Τώρα όμως που αποδείχτηκε περίτρανα ότι κι εμείς έχουμε θέση στην παραγωγή, «χαλάσαμε τη σούπα» για πολλούς!

  Το αν είμαι Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός ή όχι δεν περιμένω από τους Πληροφορικούς να μου το επιβεβαιώσουν: Το αναγνωρίζουν το ΙΕΕΕ, το (βρετανικό) ΙΕΤ, η FITCE (Ευρωπαϊκή Ενωση Τηλεπ. Μηχανικών) των οποίων είμαι (όπως και πολλοί συνάδελφοί μου) πλήρες μέλος!

  Οσο για την κατάσταση στο χώρο σας, δεν το λέω εγώ. Δείτε τις λυσσαλέες μάχες μεταξύ ΕΠΥ και ΕΠΕ.
  Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι θέλουν να «βάλουν πόδι» σε ό,τι κινείται στην Εκπαίδευση και υπάρχει η παραμικρή υποψία συσχέτισής του με Υπολογιστές κλπ.

  Σχόλιο by Νίκος Τουμανίδης — 01/03/2011 @ 16:21

 137. Πρόσφατο άρθρο στο περιοδικό Nature με τίτλο «Scientific programming does not compute»(http://www.nature.com/news/2010/101013/full/467775a.html?ref=nf) περιγράφει τα προβλήματα που υπάρχουν σε όσα επιστημονικά projects δεν ακολουθούν βασικές αρχές τεχνολογίας λογισμικού.
  Αυτά τα προβλήματα έχουν οδηγήσει ακόμα και σε απόσυρση ακαδημαϊκών papers.
  Δυστυχώς για τους πανεπιστήμονες φυσικούς η δημιουργία λογισμικού δεν μαθαίνεται με ένα μάθημα του στυλ εισαγωγή στον προγραμματισμό που επικαλέστηκαν οι προλαλήσαντες.
  Το ίδιο το άρθρο προτείνει ότι σε κάθε επιστημονική ομάδα πρέπει να υπάρχει και ένα μέλος πληροφορικός.

  Σχόλιο by pangron — 01/03/2011 @ 17:28

 138. Υπάρχει μια σχολή στο ΕΜΠ που βγάζει ανειδίκευτους μεν επιστήμονες δε.. Αν μελετήσει κανείς το πρόγραμμα σπουδών της ΣΕΜΦΕ θα δει ότι είναι αρκετά άρτιο για να είναι Φυσικοί, ίσως πιο καταρτισμένοι σε θέματα εφαρμογών της Φυσικής από τους φυσικούς άλλων πανεπιστημίων. Επιπλέον έχουν αρκετές γνώσεις στη μηχανική ( όσο οι ΗΜΜΥ ή οι Χημικοί Μηχ.) για να είναι στο ΤΕΕ. Από το 1999 μέχρι σήμερα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς μας κοροϊδεύουν… Παντού συντεχνείες και συμφέροντα και το αποτέλεσμα για μας τους φοιτητές της ΣΕΜΦΕ είναι να έχουμε 2 επιλογές ή να φύγουμε απ την Ελλάδα ή να καταδικαστούμε στην ανεργία.

  Σχόλιο by Νίκη — 01/03/2011 @ 18:46

 139. Πρόγραμμα ΦΥΕ (Φυσικές Επιστήμες) του ΕΑΠ (Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου).
  Ονομάζομαι Βαρελάς Γεώργιος. Έχω αποφοιτήσει από το πρόγραμμα ΦΥΕ το 2007. Είχα αποφοιτήσει από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ το 1980. Επίσης αποφοίτησα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΑΠ: ΚΦΕ (Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών) το 2009. Τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά φοιτώ στο πρόγραμμα ΠΣΦ (Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική) του ΕΑΠ. Παράλληλα εκπονώ διδακτορική διατριβή τα τελευταία δύο χρόνια.
  Διάβασα όλες τις αναρτήσεις (καταχωρίσεις) σχετικά με το σχέδιο ΠΔ των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Φυσικών. Θεωρώ πρέπον να γνωστοποιήσω μερικές λεπτομέρειες σε σχέση με το πρόγραμμα ΦΥΕ. Το πρόγραμμα αυτό είναι το μοναδικό που τις περισσότερες φορές δε συγκεντρώνει 500 σπουδαστές στο 1ο έτος. Όταν αυξήθηκαν οι θέσεις σε όλα τα προγράμματα (π.χ. στην Πληροφορική έγιναν 100 από 500, όπως και στο ΦΥΕ), δε γράφτηκαν στο ΦΥΕ ούτε 500. Γιατί άραγε; Το πρόγραμμα αυτό έχει αποκτήσει τη φήμη του πολύ δύσκολου, με αποτέλεσμα να μη το δηλώνουν αρκετοί υποψήφιοι. Σε όλες τις θεματικές ενότητες του δεύτερου έτους εγγράφονται 4-5 φοιτητές και σε μία ή δύο θεματικές ενότητες (Θ.Ε.) γύρω στα 50 – 60 φοιτητές. Προφανώς κάθε χρονιά αποφοιτούν πολύ λιγότεροι. Διαθέτω τα στοιχεία για τα τέσσερα πρώτα έτη. Μπορεί ο καθένας να αναζητήσει τον ακριβή αριθμό για όλα τα έτη. Υπεύθυνος του προγράμματος (και βασικά υπεύθυνος για την ποιότητά του) είναι ο κ. Σπύρος Τζαμαρίας (μόνιμος καθηγητής 1ης βαθμίδας και κοσμήτορας της ΣΘΕΤ). Επί πλέον στο πρόγραμμα αυτό διδάσκουν καθηγητές 1ης βαθμίδας από τα συμβατικά Πανεπιστήμια. Μερικοί από τους καθηγητές που είχα ήσαν (ας με συγχωρήσουν αυτοί που δεν τους αναφέρω): Καραϊσκάκης Γεώργιος στη Φυσικοχημεία (μάλιστα και στο μεταπτυχιακό ΚΦΕ), Κουλαϊδής Βασίλης στη Διδακτική Φυσικών Επιστημών (νυν Γενικός Γραμματέας του ΥΠΔΒΘ) Θ.Ε. που γινόταν και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, Κροντηρά Χριστόφορο, Κυλάφη Νίκο και Κατσούφη Ηλία στη Φυσική (όλοι καθηγητές 1ης βαθμίδας που δίδασκαν οι ίδιο επί τέσσερις ώρες, έξι φορές το κάθε ακαδημαϊκό έτος) και Παπαδόπουλο Κώστα στην Κβαντική (ερευνητής Α στο Δημόκριτο) και αρκετοί άλλοι. Τα καλοκαίρια γινόντουσαν τα εργαστήρια. Συνολικά οι Θ.Ε. είναι 15 και όχι 12, όπως στα υπόλοιπα προγράμματα, διότι είναι και τα εργαστήρια (τα οποία έχουν επί πλέον δίδακτρα, διότι δεν εντάσσονται στις Θ.Ε.).
  Οι φοιτητές έχουν μέσο όρο τα 35 (περίπου) χρόνια. Είναι άνθρωποι συνειδητοποιημένοι, οι περισσότεροι εργαζόμενοι, που καταβάλουν τεράστια προσπάθεια για να σπουδάσουν αυτό που είχαν μεράκι από την εφηβική τους ηλικία (αν όχι και από την παιδική τους). Πολλοί απόφοιτοι του ΦΥΕ έχουν τελειώσει και μεταπτυχιακό (ή είναι τώρα μεταπτυχιακοί φοιτητές). Μάλιστα ορισμένοι τελείωσαν ή τελειώνουν και διδακτορική διατριβή. Πολλοί καθηγητές των συμβατικών πανεπιστημίων είχαν ενδοιασμούς για τις ικανότητες των αποφοίτων ΦΥΕ για να τους δώσουν να εκπονήσουν διατριβή. Στην πορεία όμως διαπίστωσαν ότι ήταν ισάξιοι ή και καλύτεροι από τους άλλους (μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από τον κ. Λυκουργιώτη). Η διαπίστωσή μου: δεν είμαστε καλύτεροι εμείς που τελειώσαμε στα 22 και 23 το Φυσικό ή το Πολυτεχνείο από αρκετούς από αυτούς. Απλώς δεν τους είχε δοθεί η ευκαιρία να εισαχθούν στην ηλικία των 18 στο Πανεπιστήμιο. Μερικοί έχουν δώσει εξετάσεις στο ΑΣΕΠ και έχουν διοριστεί και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  Δυσκολότερα τα πράγματα είναι στο μεταπτυχιακό ΦΥΕ (υπεύθυνος ο κ. Τζαμαρίας ή ο κ. Καραϊσκάκης). Συνάδελφοι: οι φυσικοί δεν παίρνουν Κβαντική, αλλά Βιολογία, διότι η Φυσική του 1ου έτους είναι πολύ δύσκολη και τους αποθαρρύνει να πάρουν την Κβαντική. Μια χρονιά είχα πάρει μόνος μου την Κβαντική. Εκτός από τις 6 Ο.Σ.Σ. (τετράωρα μαθήματα στην Αθήνα) είχα μάθημα τρεις φορές τη βδομάδα μέσω skype. Καθηγητής: ο κ. Τζαμαρίας. Δε νομίζω ότι γίνονται αυτά τα πράγματα στο συμβατικό πανεπιστήμιο.
  Ακόμη δυσκολότερα είναι τα πράγματα στο ΠΣΦ. Μέχρι τώρα έχουν πάρει πτυχίο 12 συνάδελφοι. Υπεύθυνος ο κ. Σφέτσος (καθηγητής 1ης βαθμίδας στο Πολυτεχνείο Πατρών). Το πρόγραμμα οδεύει προς κατάργηση. Για 60 θέσεις φέτος δήλωσαν, μόνο 63 και θα εγγραφούν λιγότεροι από 40.
  Αυτά σχετικά με τα προγράμματα Φυσικής του ΕΑΠ σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
  Όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα, αλλά και η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι άριστη.
  Προφανώς πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι απόφοιτοι του ΕΑΠ του προγράμματος ΦΥΕ στο παρόν σχέδιο Π.Δ. Ανεξαρτήτως των ήδη επαγγελματικών δικαιωμάτων που έχουν, πρέπει να κατοχυρωθούν τα ίδια δικαιώματα με τους απόφοιτους των τμημάτων Φυσικής των υπόλοιπων συμβατικών πανεπιστημίων.
  Σημείωση: Όταν κάναμε φοιτητικό σύλλογο (και συνδικαλίστηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου στα 47 μου) πετύχαμε να ενταχθούμε στον κλάδο ΠΕ0401 (των Φυσικών) χωρίς καν να γίνει κάποια υπουργική απόφαση. Θεώρησαν στο υπουργείο αυτονόητο ότι είμαστε Φυσικοί. Πληροφοριακά κυρίως Φυσική διδάσκεται στο πρόγραμμα ΦΥΕ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η διδασκαλία και της Χημείας (αλλά και της Βιολογίας) δε συμβάλλει θετικά και στην κατανόηση της Φυσικής.
  Για όσα στοιχεία θελήσετε στείλτε e-mail στο: gvare@tee.gr

  Σχόλιο by Βαρελάς Γεώργιος — 02/03/2011 @ 01:01

 140. Κυριε Υπουργέ

  το διάταγμα είναι πολύ καλό. Κάποιες παρατηρησεις:
  α) Σωστά δεν συμπεριλαμβάνεται το τμήμα Φυσικών επιστημών του ΕΑΠ καθώς οι Φυσικές επιστήμες περιλαμβάνουν και χημεια και βιολογία και δεν αναφέρονται μόνο στη Φυσική (δείτε και το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του ΕΑΠ). Στο πρόγραμμα σπουδών του ΕΑΠ γράφει: Σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει κατά ενιαίο τρόπο το χώρο των φυσικων επιστημών, δηλαδή τις βασικές γνωστικές περιοχές από τις επιστημες της Φυσικής της Χημείας και της Βιολογίας.
  Συνεπώς το ΕΑΠ δεν έχει σχέση με τα τμήματα Φυσικής, προσφέρει άλλη γνώση.
  β) Κατά τη γνώμη μου και επειδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιμελητηριο θετικών επιστημων υπάρχει ο κίνδυνος να μη λυθεί το πρόβλημα καθώς θα υπάρχει μεν διάταγμα αλλά επειδή δεν θα υπάρχει επιμελητήριο δεν θα αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Θα πρέπει να υπάρξει μια ασφαλιστική δικλείδα ώστε να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα μας μεχρι τη δημιουργία του επιμελητηρίου αυτού.
  γ) Για όσους διαμαρτύρονται για τις δήθες επικαλύψεις θα πω μόνο ότι π.χ. άλλη η δουλειά του ακτινοφυσικού στο νοσοκομείο και άλλη η δουλειά του γιατρού ακτινολόγου. Ο φυσικός στο πανεπιστήμιο παίρνει βασική γνώση την οποία εξειδικεύει με μεταπτυχιακό τίτλο και αυτός ο μεταπτυχιακός τίτλος του δίνει και επιπλέον επαγγελματικά δικαιώματα.

  Σχόλιο by Βασιλης Καράβολας — 02/03/2011 @ 12:40

 141. Από το 2006 οι απόφοιτοι του Εαπ του τμήματος φυσικών Επιστημών συμμετέχουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, απο τοτε αρκετοι είναι επιτυχόντες και διοριστέοι και ηδη εργάζονται στην εκπαίδευση, τι θα γίνει με αυτούς θα απολυθούν, έτσι σε μια νύχτα; Επίσης όσοι απόφοιτοι είναι ήδη σε μεταπτυχιακά και διαδακτορικά προγράμματα στην Ελλάδα θα σταματήσουν;
  Επίσης θα ήθελα να προσθέσω οτι το ανοιχτό πανεπιστήμιο, είναι ένας θεσμός που υπάρχει ήδη στην ευρώπη πολλά χρόνια, και η Ευρώπη είναι αυτή που χρηματοδότησε το εαπ και συνέβαλε αποφασιστικά στην δημιουργία του.
  Θέλω να επισημάνω ότι στο εαπ στο τμήμα της φυσικής μπαίνουν κάθε χρόνο 500 άτομα και πτυχίο παίρνουν μόλις σαραντα άτομα, άρα το ξεκαθάρισμα γίνεται μέσα στο πανεπιστήμιο.Για περισσότερες πληροφορίες μπέιτε στο site http://www.eap.gr αναφορικά με τη ποιότητα των σπουδών κτλ(δεν είναι απλα σπουδές δια αλληλογραφίας και εργαστήρια κάνουμε και εξετάσεις δίνουμε).
  Επίσης αφού το πτυχίο μας αναγνωρίζετε στην Ευρώπη και στην Κύπρο, μήπως να δίνουμε και εμείς στο δικατσα, για την αναγνώριση των πτυχίων μας;(γιατι δηλαδή να μπορεί να πάει στο δικατσα κάποιος απο την ρουμανία και όχι εμείς απο το ΕΑΠ!!) ή θα πρέπει αναγκαστικά να γίνουμε μετανάστες για να μπορέσουμε να εξασκήσουμε τα επαγγελματικά μας δικαιώματα;
  Ως ελληνίδα πολίτης και πρωτίστως ως άνθρωπος δικαιούμε μια σοβαρή απάντηση κυριε υφυπουργέ

  Σχόλιο by Σταθά πανωραία — 02/03/2011 @ 15:07

 142. Γίνομαι κουραστικός αλλά δεν μπορώ να χωνέψω πως είναι δυνατόν να δουλεύω ως Φυσικός στην Γερμανία στην βιομηχανία και μάλιστα σχετικά με computational και στην Ελλάδα να μου λένε όλοι ότι δεν μπορείς να κάνεις το ένα ή το άλλο…

  @Γιάννης Αναγνωστάκης — 01/03/2011 @ 14:17

  Κύριε, τα προγράμματα που ανέφερα παραπάνω και όντως παραδέχεστε ότι τα δημιούργησαν φυσικοί και μαθηματικοί, τα χρησημοποιούνε κιόλας οι ίδιοι κατά εκατοντάδες χιλιάδες στον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα.Το γεγονός ότι στην Ελλάδα μερικοί ανεγκέφαλοι φρόντισαν να κάνουν τους μαθηματικούς και φυσικούς μόνο καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν σημαίνει ότι είναι ικανοί μόνο για αυτό.Ευτυχώς οι μαθηματικοί ασχολούνται με τα οικονομικά πολύ και όσο περνάει ο καιρός και οι φυσικοί όλο και περισσότερο.Εκεί όμως οι οικονομολόγοι δεν διαμαρτύρονται γιατί δεν υπάρχει κάποια υπογραφή που να δίνει επαγγελματικά δικαιώματα αλλά πληρώνουν οι τράπεζες.Και οι τράπεζες προτιμούν τους πιο ικανούς, δηλαδή τους θετικούς επιστήμονες.

  Από εκεί και πέρα ας χωνέψετε εσείς και οποιοσδήποτε άλλος ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα μετά από μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ειδίκευσης και όχι με το βασικό πτυχίο.Βέβαια θα μπορούσαμε να υοθετήσουμε το Γερμανικό σύστημα που έχει τους επιστήμονες θετικών επιστημών με 5ετείς σπουδές και μεγαλύτερη ειδίκευση (όπως ακριβώς συμβαίνει στους μηχανικούς) έτσι ώστε να είναι κατοχυρωμένοι από την αρχή.

  @ Harris — 01/03/2011 @ 14:44

  Όπως είπα και πιο πάνω, τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδίκευσης θα τα δίνουν οι μεταπτυχιακοί τίτλοι και όχι το βασικό πτυχίο.Από εκεί και πέρα, αν δεν γνωρίζετε βασικές διαφορές των εκάστοτε ειδικεύσεων, μιλάω για τους Ακτινοφυσικούς και τους Ακτινολόγους γιατρούς, τότε καλύτερα να μην σχολιάζετε γιατί εκτείθεστε…

  Σημειωτέον ότι το μεταπτυχιακό ιατρικής φυσικής στην Ελλάδα είναι ένα και δέχεται μόνο Φυσικούς (αν και νομίζω ότι πλεόν δέχεται και ηλεκτρολόγους μηχανικούς) όπως το ίδιο ισχύει και για το Surey.

  Στο τέλος ελεύθερη αγορά έχουμε και οι καλύτεροι θα φανούν…

  Σχόλιο by Mαυρίδης Στέφανος — 02/03/2011 @ 20:59

 143. Δηλαδή η ΦΥΕ(ΕΑΠ) θα πληρώσει τα έξτρα μαθήματα φυσικών επιστημών που προσφέρει αν κατάλαβα καλά?
  Τότε ας υιοθετήσουμε μια μινιμαλιστική και «στρατιωτικά οριοθετημένη» φόρμουλα στην εκπαίδευση, όπου όποιος ασχολείται με κάτι και λίγο πιο διευρυμένα -εκτός του βασικού κορμού- να πετιέται αυτόματα εκτός συστήματος. Δεν κρίνω αν το ένα ή το άλλο είναι καλό ή κακό. Ας το σκεφτούμε μόνο και ας αναλογιστούμε τι ισχύει και σε άλλα προηγμένα κράτη.

  Χειρότερη ακόμα -έως ανυπόφορη- φαίνεται η κατάσταση στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΑΠ) από άποψη επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων για άγνωστους λόγους.

  Σχόλιο by Β.Κ. — 02/03/2011 @ 21:37

 144. Η επαγγελματική κατοχύρωση των Φυσικών (όπως και άλλων αποφοίτων των Πανεπιστήμιων) ήταν/είναι ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα της επιστημονικής κοινότητας. Προς τη σωστή κατεύθυνση το υπό διαβούλευση ΠΔ το οποίο έρχεται να τακτοποιήσει την κείμενη κατάσταση. Η απόδοση επαγγελματικών δικαιώματων, η θέσπιση κανόνων, η ίδρυση επιμελητηρίου δεν οργανώνουν «συντεχνίες» , αλλά τοποθετούν τα πράγματα στη σωστή βάση και θέτουν το νομικό πλαίσιο – απαραίτητο σε μια ευνονούμενη κοινωνία. Οι Φυσικοί περίμεναν χρόνια για αυτό……..

  Έφη Δημητριάδου
  Τηλεπ.Μηχανικός Ο.Τ.Ε

  Σχόλιο by ΕΦΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ — 02/03/2011 @ 22:23

 145. @ Νίκος Τουμανίδης

  Διατύπωσα εγώ την άποψη ότι οι φυσικοί δεν είναι ικανοί για τίποτα άλλο και περιμένουν το διορισμό τους στην εκπαίδευση? Μήπως αυτό αποτελεί άποψη ορισμένων συναδέλφων σας (η οποία με βρίσκει αντίθετο)? Φαντάσματα βλέπετε?

  Δεν σας αμφισβήτησε κανείς το αν είστε Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός. Ετσι και αλλιώς είναι διαφορετικό τελείως κομμάτι η Πληροφορική με τις Τηλεπικοινωνίες

  ΑΛΛΟΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥΣ, ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

  @ Μαυρίδης Στέφανος

  Ας μάθατε πρώτα εσείς να σέβεστε τις άλλες ειδικότητες, και να μην γράφετε υπονοούμενα ότι δεν είναι επαρκείς, και μετά το ξανασυζητάμε

  Σχετικά με το σχόλιο σας «Ελεύθερη αγορά έχουμε και οι καλύτεροι θα φανούν» , συμφωνώ 1000%. Ανυπομονώ…

  Σχόλιο by Γιάννης Αναγνωστάκης — 03/03/2011 @ 09:23

 146. Από το άρθρο δύο απουσιάζει προκλητικά η κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Εφαρμογών (ΣΕΜΦΕ) του ΕΜΠ. Οι φοιτητές του εν λόγω τμήματος παίρνουν εξαιρετική εκπαίδευση σε όλο το απαιτούμενο εύρος της επιστήμης της Φυσικής που απαιτείται για την απόκτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στο προτεινόμενο Προεδρικό Διάταγμα. Πλεονεκτούν μάλιστα έναντι των τμημάτων Φυσικής λόγω του ευρύτερου και βαθύτερου μαθηματικού υπόβαθρου που αποκτούν ακολουθώντας το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής. Δεν είναι κατανοητό για πιο λόγο θα έπρεπε να μη συμμετέχουν ισότιμα με τους απόφοιτους τμημάτων Φυσικής των Πανεπιστήμιων στις επαγγελματικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο προτεινόμενο προεδρικό διάταγμα όταν μάλιστα αυτές έχουν κατοχυρωθεί από προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα που εξασφαλίζει πανομοιότυπα εργασιακά δικαιώματα στους απόφοιτους της ΣΕΜΦΕ.

  Σας παραπέμπω στον ιστότοπο του τομέα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. http://www.physics.ntua.gr/

  Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος
  Επίκουρος Καθηγητής,
  Τομέας Φυσικής Σχολής ΕΜΦΕ, ΕΜΠ
  http://www.physics.ntua.gr/~konstant/

  Σχόλιο by Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος — 03/03/2011 @ 16:33

 147. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής είναι επιστήμονες κύρους με υψηλή πρακτική και θεωρητική κατάρτιση και μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνία τα μέγιστα. Η επαγγελματική κατοχύρωση των Φυσικών που είναι πάγιο και διαχρονικό αίτημα της επιστημονικής κοινότητας είναι επιβεβλημένη. Το υπό διαβούλευση ΠΔ είναι στη σωστή κατεύθυνση και θα τακτοποιήσει την κείμενη κατάσταση. Τα επαγγελματικά δικαιώματα τοποθετούν τα πράγματα στη σωστή βάση και θέτουν το νομικό πλαίσιο – απαραίτητο σε μια ευνονούμενη κοινωνία.

  Σχόλιο by Θ. ΙΩΑΝΝΟΥ — 04/03/2011 @ 00:02

 148. Αγαπητέ pangron, η δημοσίευση που επικαλείσαι δεν σημαίνει κάτι. Ο πόλεμος για την εξασφάλιση αποκλειστικοτήτων, είναι παγκόσμιος. Επικαλείται την υποκλοπή e-mails από κάποιο server. Το ίδιο δεν έχει συμβεί αναρίθμητες φορές σε servers στους οποίους υπεύθυνοι ήταν εξειδικευμένοι στην Πληροφορική; Στα λειτουργικά συστήματα δεν εμφανίζονται συνεχώς κενά ασφαλείας που διορθώνονται; Είναι θέμα ευσυνειδησίας και προσοχής του διαχειριστή. Γιατί να κρίνεται ο πληροφορικός που δεν πρόβλεψε το κενό ασφαλείας διαφορετικά από ό,τι ο μη πληροφορικός;
  Το επόμενο παράδειγμα που αναφέρεται (ανάκληση δημοσιεύσεων) δεν αναφέρει τα γεγονότα αρκετά καθαρά. Θα μπορούσε για παράδειγμα η αλλαγή προσήμου να οφειλόταν στο διαφορετικό ορισμό κάποιου μεγέθους. Ένα δυναμικό μπορεί να είναι θετική ή αρνητική ποσότητα ανάλογα με το πού βάζεις το επίπεδο αναφοράς για παράδειγμα. Αυτό θα ήταν όμως έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των ερευνητικών ομάδων (όπως και στην περίπτωσή μας) και όχι απαραίτητα ανικανότητα στον προγραμματισμό.
  Για τον κ. Αναγνωστάκη και το σχόλιο για το taxisnet: Είναι πράγματι καλή δουλειά το taxisnet. Κάποιοι παλιότεροι πάντως θυμόμαστε την κατάρρευση του συστήματος τον καιρό που πρωτοεμφανίστηκε. Επίσης θυμόμαστε πιο πρόσφατα την ταλαιπωρία των δημοσίων υπαλλήλων στη διάρκεια της πρόσφατης απογραφής. Όταν αναγνωρίστηκαν σωστά οι απαιτήσεις και έγινε σωστή σχεδίαση, όλα πήγαν καλά.

  Σχόλιο by Γεώργιος Μίαρης — 04/03/2011 @ 08:20

 149. @ Γεώργιος Μίαρης

  Το taxisnet ήταν απλά ένα παράδειγμα. Αν υποστηρίξει κανείς ότι υπάρχει λογισμικό χωρίς λάθη, μάλλον δεν κατέχει την τέχνη. Η κατάρευση ενός συστήματος μπορεί να προκύψει και απο εξωτερικούς παράγοντες όπως επίσης και από ελλειπή σχεδιασμό (ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει μη εφικτά χρονοδιαγράμματα ως και ανύπαρκτο budget για κάποιες εργασίες)

  Όπως στη Φυσική για παράδειγμα υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις κάποιων πειραμάτων, έτσι και στην Πληροφορική, υπάρχουν λάθη στις εφαρμογές.Είναι απλό νομίζω και δεν έχει να κάνει με την «άποψη» που προσπαθούν κάποιοι εδώ μέσα να μας περάσουν, ότι οι Πληροφορικοί δεν είναι καλοί επιστήμονες και τα «κενά» τους θα τα καλύψουν οι Φυσικοί…

  Σχόλιο by Γιάννης Αναγνωστάκης — 04/03/2011 @ 10:00

 150. Η άποψη ότι οι Φυσικοί δεν μπορούν να έχουν απολύτως καμία σχέση με τον προγραμματισμό και γενικότερα με την Πληροφορική (και τις Τηλεπικοινωνίες) υποστηρίχτηκε από συναδέλφους σας σε άλλα σχόλια εδώ στη διαβούλεση κ. Αναγνωστάκη. Η όξυνση χρησιμοποιείται συχνά για να μην γίνεται στη ουσία διάλογος. Υπήρξαν τοποθετήσεις ακραίες όπως του κυρίου Σύβακα παραπάνω.
  Το πρόβλημα των Φυσικών είναι ότι τόσα χρόνια αυτές φαινόταν να είναι και οι απόψεις του κράτους. Η άποψη ότι ο Φυσικός (άχετα με την ειδίκευση που έχει πάρει με προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές) δεν μπορεί παρά μόνο να διδάξει Φυσική στα σχολεία ενώ στο λοιπό Δημόσιο μπορεί να λάβει ΜΟΝΟ κλάδο Περιβαλλοντολόγου, είναι υπερβολική πώς να το κάνουμε. Η ύπαρξη του επιμελητηρίου (αν τελικά γίνει) θα διευκρινίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα πληρούνται ώστε η μια ειδικότητα να εργάζεται στον τομέα της άλλη ειδικότητας.

  Σχόλιο by Γεώργιος Μίαρης — 04/03/2011 @ 12:40

 151. Πάτρα 4/3/2011

  Με αφορμή τη δημοσίευση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) για δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων Φυσικής των Πανεπιστημίων, διατυπώνονται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης απόψεις, σχόλια και ανησυχίες που αφορούν στο δικαίωμα πρόσβασης σε αντίστοιχες επαγγελματικές δραστηριότητες των Πτυχιούχων του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) “Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες” (ΦΥΕ) της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

  Ως γνωστόν οι πτυχιούχοι του ΠΣ ΦΥΕ έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04.01 (Φυσικοί) στην Βθμια εκπαίδευση όπως και οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής των Ελληνικών ΑΕΙ και οι κάτοχοι ισοδύναμων πτυχίων Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Το εν λόγω σχέδιο ΠΔ αναφέρεται αποκλειστικά στους πτυχιούχους Τμημάτων Φυσικής και ορίζει γι΄ αυτόν τον κλάδο, συν τοις άλλοις, το δικαίωμα πρόσβασης στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού Φυσικής. Επισημαίνεται ότι στο σχέδιο ΠΔ δεν ορίζονται δικαιώματα πρόσβασης τα οποία αποκλειστικά και μονό έχουν οι πτυχιούχοι τμημάτων Φυσικής σε επαγγέλματα και ως εκ τούτου δεν αποκλείει απαραίτητα τους πτυχιούχους του ΠΣ ΦΥΕ από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού Φυσικής στην Βθμια εκπαίδευση. Ωστόσο το γεγονός αυτό έγινε αφορμή ανησυχίας των αποφοίτων και φοιτητών μας που εκφράζεται με παρεμβάσεις στο forum δημόσιας διαβούλευσης καθώς και επιστολές και ερωτήσεις στις υπηρεσίες του ΕΑΠ.

  Θα ήθελα να επισημάνω ότι το Πρόγραμμα ΠΣ ΦΥΕ του ΕΑΠ είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει θεμελιώδεις γνώσεις καθώς και πειραματικές και υπολογιστικές δεξιότητες οι οποίες αφορούν στα επιστημονικά πεδία των Φυσικών Επιστημών. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του ΦΥΕ καλύπτει μεγάλο μέρος των σπουδών που προσφέρονται από τα τμήματα Φυσικής των Ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων αλλά δεν καλύπτει όλο το παρεχόμενο εύρος γνώσεων και δεξιοτήτων από τα προπτυχιακά ΠΣ Φυσικής. Οι σπουδές στο ΦΥΕ προσφέρουν ευρύτερο φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων στην Χημεία και Βιολογία από ότι προσφέρουν οι αμιγείς σπουδές στην Φυσική και συμπληρώνονται με γνώσεις στην ¨Διδακτική των Φυσικών Επιστημών” ή στην “Εξέλιξη των Ιδεών στις Φυσικές Επιστήμες” (εναλλακτικά με την Εισαγωγή στην Πληροφορική”) προκειμένου να προσφέρουν προσόντα που αφορούν στην εκπαίδευση. Εν κατακλείδι, το ΠΣ ΦΥΕ στο ΕΑΠ δεν είναι ταυτόσημο με τα ΠΣ Φυσικής και ως εκ τούτου δεν είναι απαραίτητο οι απόφοιτοι του ΦΥΕ να έχουν ταυτόσημα επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά των Φυσικών. Εκ τούτου, βρίσκω απόλυτα φυσικό το γεγονός ότι το Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Φυσικών που δημοσιεύθηκε προς διαβούλευση να μην αναφέρεται στους πτυχιούχους του ΠΣ ΦΥΕ του ΕΑΠ. Πιστεύω ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του ΠΣ ΦΥΕ θα πρέπει να καθορισθούν με ιδιαίτερο τρόπο, π.χ. με ένα ιδιαίτερο Π.Δ., και αισθάνομαι ότι είμαι υποχρεωμένος, ως Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του ΠΣ, να συμβάλω στη συλλογή και τεκμηρίωση των απαραίτητων στοιχείων.

  Επισημαίνω επίσης ότι το γνωστικό περιεχόμενο του ΠΣ ΦΥΕ δεν αφορά κάποιο συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής των Φυσικών Επιστημών, όπως π.χ. τα ΠΣ “Επιστήμης Υλικών”, ώστε τα προσόντα των πτυχιούχων να προσδιορίζουν δικαίωμα σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες αυτού του πεδίου εφαρμογών. Όπως προαναφέρθηκε οι σπουδές εκτείνονται σε ευρέα πεδία της Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας διότι κύριος στόχος του ΠΣ ήταν να προετοιμάσει εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών της Βθμιας εκπαίδευσης κατά τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές. Εκ τούτου τα προσόντα, τα οποία απορρέουν από τις σπουδές στο ΦΥΕ, των αποφοίτων μας στοιχειοθετούν δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες στην εκπαίδευση ή/και σε επιστημονικούς/τεχνολογικούς κλάδους που ενδεχομένως συμπίπτουν με περιοχές επαγγελματικής δραστηριότητας των πτυχιούχων Φυσικών ή/και Χημικών ή/και Βιολόγων.

  Προκειμένου να εντοπισθούν οι ως άνω περιοχές επαγγελματικής δραστηριότητας των πτυχιούχων του ΦΥΕ ζήτησα από τα μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του ΠΣ ΦΥΕ, που υπηρετούν τα αντίστοιχα κύρια επιστημονικά πεδία (Φυσική, Χημεία και Βιολογία) των Φυσικών Επιστημών, να γνωμοδοτήσουν για τις επαγγελματικές δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να έχουν δικαίωμα πρόσβασης, λόγω προσόντων οι πτυχιούχοι του ΦΥΕ. Οι ομάδες μελών ΣΕΠ Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας απαρτίζονται από ειδικούς επιστήμονες που υπηρετούν την επιστήμη τους ως μέλη ΔΕΠ σε άλλα ΑΕΙ, Ερευνητές σε Ερευνητικά Κέντρα ή στελέχη σε άλλα επιστημονικά ιδρύματα και οι οποίοι παράλληλα υποστηρίζουν επιστημονικά/εκπαιδευτικά τις σπουδές στο ΠΣ ΦΥΕ. Οι ομάδες αυτές εμπειρογνωμόνων αφενός μεν γνωρίζουν το περιεχόμενο και την μεθοδολογία των παρεχομένων σπουδών αλλά επίσης ως επαγγελματίες επιστήμονες του κλάδου και μέλη των επιστημονικών/επαγγελματικών ενώσεων τους έχουν άμεση γνώση για τους επαγγελματικούς τομείς της Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας τους οποίους μπορούν να υπηρετήσουν οι πτυχιούχοι του ΦΥΕ. Επισημαίνεται ότι η γνωμοδότηση δεν αφορά στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης (η οποία θα πρέπει να αξιολογηθεί από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες όπως και στα άλλα Τμήματα των Πανεπιστημίων μας) αλλά την συνάφεια και πληρότητα των σπουδών όσον αφορά σε προσόντα για δικαίωμα επαγγελματικής δραστηριότητας.

  Η ομάδα των μελών ΣΕΠ Φυσικής συνεδρίασε τις 27/2/2011 και ομόφωνα κατέληξε στην γνωμοδότηση που υπογράφουν τα μέλη της (http://physicslab.eap.gr/EN/Communicating_Science/Communicating_Science.html). Οι ομάδες των μελών ΣΕΠ Χημείας και Βιολογίας θα συνεδριάσουν μέχρι τις 12/3/2011 για να γνωμοδοτήσουν για τα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία. Τα ως άνω πορίσματα διαβιβάζονται στα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα του Πανεπιστημίου και προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες.

  Τέλος θα ήθελα να διατυπώσω μία γενική παρατήρηση που αφορά στη θεσμοθέτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν αποκλειστικά από το πρώτο πτυχίο. Φοβούμαι ότι η γενίκευση αυτής της αντίληψης σε όλους τους επιστημονικούς/τεχνολογικούς τομείς θα δράσει κατασταλτικά στην “επιστημονική κινητικότητα” και στη δια βίου μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Γνωρίζω πολλούς επιστήμονες (και μέλη του σημερινού ΕΣΕΤ) που δεν θα είχαν να επιδείξουν τα επιτεύγματα με τα οποία διέπρεψαν στην επιστήμη που υπηρετούν εάν είχαν δεσμευτεί στις επαγγελματικές δραστηριότητες που τους επιτρέπουν οι προπτυχιακές σπουδές τους. Πιστεύω ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες θα πρέπει να απορρέει από την μεταπτυχιακή εξειδίκευσης/επιμόρφωση και ως προς τούτο μπορούμε να αξιοποιήσουμε δύο σημαντικά εργαλεία: α) την διαρκή αξιολόγηση των σπουδών και β) το υπό ίδρυση Επιμελητήριο Θετικών Επιστημών. Για τον λόγο αυτό συμφωνώ απολύτως με το ως άνω πόρισμα των συναδέλφων μου.
  Όσον αφορά στην εκπαίδευση, έχοντας την εμπειρία των προπτυχιακών σπουδών και της μεταπτυχιακής ειδίκευσης καθηγητών Φυσικών Επιστημών αλλά και την εμπειρία του γονιού μαθητών, πιστεύω ότι η θεσμοθέτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων στην εκπαίδευση δεν λύνει πολλά από τα προβλήματα της ίδιας της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Μαζί με την αναβάθμιση του σχολείου θα πρέπει να επανεξετάσουμε σοβαρά τη διδακτική και επιστημονική συγκρότηση που πρέπει στον ΔΑΣΚΑΛΟ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ που στέλνουμε στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.

  Καθηγητής Σπύρος Τζαμαρίας
  Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του ΠΣ “Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες”

  Σχόλιο by Spyros Tzamarias — 04/03/2011 @ 12:57

 152. Ονομάζομαι Χαρά Πετροπούλου και είμαι απόφοιτη του Τομέα Φυσικής, της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. Με βάση το άρθρο 2 του υπό συζήτηση ΠΔ, όχι μόνον δεν αναγνωρίζεται ότι ασκώ το “επάγγελμα του Φυσικού’, αλλά προβλέπεται μάλιστα και υπό ίδρυση επιμελητήριο, το οποίο “ενδέχεται” ή όχι (στη βάση άγνωστων κριτηρίων, μια που κανείς δε γνωρίζει το “μελλοντικό” καταστατικό του) να μου χορηγήσει άδεια επαγγέλματος!!! Όλα αυτά κύριε υφυπουργέ δε συνιστούν δολιότητα; Μήπως έχουμε και πάλι τη δράση των κλειστών συντεχνιών-μασονιών όπως π.χ. του αμαρτωλού ΤΕΕ το οποίο συστηματικά ΑΓΝΟΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ στα μητρώα του τους αποφοίτους της Σχολής μου;
  Κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες, όπως π.χ. ο Γ. Ηλιόπουλος (ίσως ο κορυφαίος Έλληνας φυσικός του αιώνα) ο οποίος έχει πτυχίο ηλεκτρολόγου ΕΜΠ δεν “ασκεί το επάγγελμα του φυσικού’; Μήπως θα πρέπει και εκείνος αν ποτέ θελήσει να επιστρέψει στην Ελλάδα να πάρει άδεια από το υπό ίδρυση επιμελητήριο;;; Μήπως το ίδιο δεν ισχύει και για αρκετά μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν ήδη σε όλα τα τμήματα φυσικής της Ελλάδας;
  ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΑΦΗΣ. ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΚΑΝ ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Π.Δ., ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΡΙΖΙΚΑ, ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΚΥΡΙΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ ΟΤΙ ΠΡΟΤΙΘΕΜΑΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΩ ΑΜΕΣΑ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΒΑΝΑΥΣΑ.
  Υπογραφή,
  Χαρά Πετροπούλου, Φυσικός,
  Απόφοιτος ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ.

  Σχόλιο by ΧΑΡΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ — 04/03/2011 @ 16:10

 153. Αυτό το διάταγμα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του παραλογισμού που επικρατεί στον χώρο της παιδείας. Πώς είναι δυνατόν να ιδρύεται από ένα κράτος μία σχολή που τιτλοφορείται «Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών» και εν συνεχεία ένα επιμελητήριο με τίτλο «Επιμελητήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών» το οποίο δεν αναγνωρίζει αυτή τη σχολή;;

  Επίσης διαβάζοντας ορισμένα από τα παραπάνω σχόλια διακρίνω ένα αίσθημα ευγενούς άμιλλας και αλληλεγγύης μεταξύ φυσικών.. Εύγε!!

  Σχόλιο by Θοδωρής — 04/03/2011 @ 18:37

 154. Είμαι απόφοιτη του Φυσικού Αθήνας και μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, αλλά θεωρώ το άρθρο 2 στο υπό διαβούλευση Π.Δ. απαράδεκτο και άδικο, κυρίως σε σχέση με τους φοιτητές της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ. Είναι δυνατόν εμείς που αγαπούμε την πιο ελεύθερη επιστήμη να οδηγούμαστε σε συντεχνιακές λογικές που αποκλείουν άριστα καταρτισμένους συναδέλφους ομοειδών Σχολών; Ποιος είναι ο στόχος; Χρειάστηκα εγώ ποτέ κανένα “επιμελητήριο” για να εργασθώ στη Μέση Εκπαίδευση; Γιατί θα πρέπει κάποιοι άλλοι να αποδείξουν το προφανές; Πώς θα αντικρύζω πλέον παλαιούς μου μαθητές που είναι τώρα φοιτητές στο ΕΜΠ; Είμαι βαθειά απογοητευμένη από την εξέλιξη αυτή. Περίμενα, έστω και σε εποχή κρίσης, να διαπιστώσω μεγαλοψυχία και ευρεία προοπτική. Και αντ’αυτού διαπιστώνω “ποδοσφαιρική λογική’. Είναι κρίμα.
  Υπογραφή:
  Χρυσάνθη Κότσιρα,
  Φυσικός, Παν/μίου Αθηνών.

  Σχόλιο by Χρυσάνθη Κότσιρα — 04/03/2011 @ 19:45

 155. Νομίζω ότι δε χρειάζονται πολλά λόγια για την απόδειξη αυτονόητων πραγμάτων..Και αν θέλουμε να καλούμαστε κοινωνία σοβαρών και μορφωμένων ανθρώπων,δεν καταλαβαίνω γιατί ένας απόφοιτος τμήματος Φυσικής πρέπει να θεωρεί ότι απειλείται από έναν απόφοιτο ΣΕΜΦΕ. Είναι εντελώς αυτονόητο ότι έπρεπε να υπάρχουν ήδη κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για τους απόφοιτους μιας πολυτεχνικής σχολής (5ετούς φοίτησης) της χώρας που αν μη τι άλλο γνωρίζουν καλά Φυσική. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε εύκολα κάνοντας τον κόπο να ρίξετε μια ματιά στο πρόγραμμα σπουδών της ΣΕΜΦΕ. Θα ενημερωθείτε για το πλήθος των μαθημάτων και των εργαστηρίων Φυσικής που έχουν παρακολουθήσει οι απόφοιτοι. Αξίζει να σημειώσω ότι πολλά από τα αντικείμενα εργασίας που «προσφέρονται (στη λίστα)» για ένα Φυσικό υπάρχουν ήδη ως ροές ειδίκευσης στη Σχολή μας.Επίσης αν φροντίσετε να ενημερωθείτε, θα έχετε τη δυνατότητα να διαπιστώσετε ότι το διδακτικό/επιστημονικό προσωπικό αυτού του τμήματος μπορεί να προετοιμάσει επαρκώς ανθρώπους άξιους να φέρουν το τίτλο του φυσικού. Επειδή όμως τα λόγια είναι περιττά, θα αναφερθώ σε γεγονότα.
  Από τη μικρή προσωπική μου εμπειρία μπορώ να διαβεβαιώσω οποιονδήποτε ότι οι απόφοιτοι ΣΕΜΦΕ θεωρούνται ήδη φυσικοί.
  Ως φυσικός έγινα δεκτή στο ερευνητικό κέντρο DESY. Ως φυσικός παρακολούθησα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Φυσική και τεχνολογικές εφαρμογές» του ΕΜΠ & Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, όπου είχα συμφοιτητές αποφοίτους τμημάτων Φυσικής και το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι είμαστε στο ίδιο γνωστικό επίπεδο.Είχα συμφοιτητές και αποφοίτους ΕΑΠ με τις ίδιες γνώσεις.Γιατί να μην τους αντιμετωπίσω ως ισάξιους συναδέλφους? Ως φυσικός κάνω τώρα το διδακτορικό μου με υποτροφία από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος.Αντίστοιχη και καλύτερη πορεία έχουν ήδη πολλοί από τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ. Ποιος λοιπόν και γιατί θα διαχωρίσει τον ένα φυσικό από τον άλλο? Η ίδια η ζωή δείχνει ότι όποιος αξίζει προχωράει.. Και αν και οι τίτλοι δε διασφαλίζουν (από μόνοι τους) την επαγγελματική και ερευνητική πορεία κανενός, ωστόσο αποτελούν κίνητρο για ένα νέο επιστήμονα να προσπαθήσει να εργαστεί και να προσφέρει στη χώρα του. Γιατί κανείς δε θέλει μια χώρα που δεν του αποδίδει την αξία του,όπως αυτή αναγνωρίζεται από όλες τις άλλες χώρες. Καλό θα ήταν, λοιπόν, να μην αναλωνόμαστε σε κούφια λόγια που εξυπηρετούν συντεχνιακά συμφέροντα και ανταγωνισμούς μεταξύ σχολών. Τον τίτλο του Φυσικού δεν στον απονέμει κανείς..Τον κερδίζεις μόνος σου..Και οι απόφοιτοι ΣΕΜΦΕ και ΕΑΠ έχουν ήδη αποδείξει ότι αξίζουν να καλούνται ΦΥΣΙΚΟΙ και να έχουν ίσα επαγγελματικά δικαιώματα με όλους τους υπόλοιπους!!
  Ευαγγελία Δρακοπούλου
  απόφοιτος ΣΕΜΦΕ, διδακτορική φοιτήτρια ΕΜΠ,
  Φυσικός

  Σχόλιο by ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ — 04/03/2011 @ 20:59

 156. Είναι απίστευτο το να μην συμπεριλαμβάνονται οι μεταπτυχιακές σπουδές στα επαγγελματικά δικαιώματα που αποκτά κάποιος. Είναι απαξίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και της Πανεπιστημιακής κοινότητας που δεν διαμαρτύρεται για αυτό. Ειναι φαιδρό πτυχιούχος με MBA να αποκλείεται από θέσεις Διοικητικού – Οικονομικού. Επίσης πτυχιούχος θετικών επίστημών με μεταπτυχιακό σε πολυτεχνικές σχολές να μην αποκτά τα δικαιώματα των μηχανικών συμφοιτητών του. Προς τι τα διατμηματικά μεταπτυχιακά; Προς τι όλος ο κόπος και το διάβασμα για να εξελιχθεί κάποιος ως επιστήμονας σε διαφορετικούς τομείς αν δεν μπορεί να κατοχυρώσει εργασιακά δικαιώματα σε αυτούς;

  Σχόλιο by Γιώργος — 04/03/2011 @ 23:36

 157. Είναι τρομερά άξιο θαυμασμού το πως πράγμα το οποίο για την πλειοψηφία ανθρώπων φαίνεται αυτονόητο, για αρκετούς άλλους να είναι αμφισβητούμενο. Κατανοείται πολύ απλά όμως όταν χρησιμοποιήσουμε τον όρο «συμφέρον» !! Και «κύριοι» νομίζω πια έχετε θέσει το συμφέρων σας πάνω από κάθε φαντασία και ιδανικό.

  Παραθέτοντας την άποψή μου σε ότι μου δίνεται πια η ευκαιρία, έστω μέσω αυτού του site που είμαι σίγουρος ότι αφήνετε τον κόσμο να πει την άποψη του εδώ, αλλά ποτέ δεν θα την πάρετε σοβαρά και όλα αυτά θα διαγραφούν με ένα απλό πάτημα του πλήκτρου «delete» στον υπολογιστή σας. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι στις μέρες μας προσπαθούν να χειριστούν την παιδεία μας απλά προσπαθούν να την κατεβάσουν στο επίπεδο τους.

  Όσο για το προφανές θέμα του επιμελητηρίου το μόνο απλό πράγμα που έχω να πω είναι ότι αντί να απλοποιείται τα πράγματα «κύριοι» προσπαθείτε να τα περιπλέκεται Μήπως δεν είναι αρκετά αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ο κάθε απόφοιτος στην σημερινή καθημερινότητα? Αλλά πιθανότατα εσείς το επιδιώκετε εξυπηρετούμενοι από παλιές δεισιδαιμονίες και σύγχρονα συμφέροντα.

  Δεν μου αρέσει να μακρηγορώ αλλά απλά δεν θα γίνουμε και εμείς άξιοι της μοίρας σας.

  Γιώργος Ιακωβίδης
  Υποψήφιος Διδάκτωρ σχολής Εφαρμοσμένων μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνας

  Σχόλιο by Γιώργος Ιακωβίδης — 06/03/2011 @ 15:31

 158. Είναι λυπηρό να διαπιστώνω ότι κάποιοι εξακολουθούν να συνεχίζουν τον αναίτιο πόλεμο που κηρύχτηκε εναντίον του τμήματος φυσικής της ΣΕΜΦΕ για χάρη των κλειστών κυκλωμάτων! Δεν θα ήθελα να επιχειρηματολογήσω για το αν μπορεί το οποιοδήποτε επιμελητήριο να καθορίσει το ποιος πρέπει να θεωρείται φυσικός και ποιος μπορεί να προσφέρει σε μια από τις πιο ελεύθερες και πολυμορφικές επιστήμες όπως η φυσική. Νομίζω ότι το παράδειγμα της συναδέλφου Χαράς Πετροπούλου (152) για τον Γ. Ηλιόπουλο δίνει σαφή απάντηση στο θέμα αυτό. Θα ήθελα όμως κύριε υφυπουργέ να επιστήσω την προσοχή σας για το Άρθρο 2 του υπό διαβούλευση Π.Δ. Είναι φανερό ότι αυτοί που προτείνουν το συγκεκριμένο σχέδιο παραλείπουν εσκεμμένα να αναφέρουν σαν φυσικούς τους απόφοιτους της σχολής μου συνεχίζοντας ένα παράλογο πόλεμο. Σαν τελειόφοιτος της σχολής ΣΕΜΦΕ σας διαβεβαιώνω ότι το πρόγραμμα της σχολής με τα πολυάριθμα μαθήματα και εργαστήρια που προσφέρει, παρέχει αδιαμφισβήτητα το υπόβαθρο που πρέπει να έχει ο κάθε φυσικός. Επιπροσθέτως χάρη στην πολυμορφικότητα της σχολής οι απόφοιτοί της κατέχουν επιπλέον γνώσεις σε μαθηματικά και προγραμματισμό, εργαλεία κλειδιά στη σύγχρονη επιστήμη της φυσικής. Δεν βλέπω λοιπόν κάποιο λόγο, πέραν από μικρότητες και σκοπιμότητες μερικών, για τον οποίο οι απόφοιτοι της σχολής μου δεν αναφέρονται σαν φυσικοί στο Άρθρο 2. Και επιτέλους είναι η κρίση αυτών που προτείνουν το Π.Δ ισχυρότερη από τηn κρίση διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημονικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων του εξωτερικού που αναγνωρίζουν πλήρως την ιδιότητά μας σαν φυσικούς και δέχονται τους αποφοίτους μας για δουλειά ή μεταπτυχιακές σπουδές στη φυσική; Απλά σας ενημερώνω ότι πολλοί φοιτητές της σχολής μου ακόμα και από το προπτυχιακό επίπεδο δουλεύουν τους καλοκαιρινούς μήνες σε επιστημονικά κέντρα όπως π.χ. το CERN και σε καμία περίπτωση δεν τους αντιμετωπίζουν σαν «μη φυσικούς». Επιπροσθέτως, δεν μπορώ προσωπικά να καταλάβω πως είναι δυνατόν μερικοί να ισχυρίζονται ότι η σχολή που διατηρεί αυτή τη στιγμή μεταπτυχιακά προγράμματα σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ερευνών στη φυσική που υπάρχουν στη χώρα, το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος, να «βγάζει» αποφοίτους που δεν έχουν τον τίτλο του φυσικού. Εντάξει, είναι γνωστή η νοοτροπία μας να υποβιβάζουμε ένα προϊόν που στο εξωτερικό χαίρει άκρας εκτίμησης για χάρη εσωτερικών και προσωπικών σκοπιμοτήτων! Θεωρώ όμως ότι το να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε παραθυράκια σε νόμους με ύπουλες κινήσεις και με σκοπό βλάψουμε κάτι στη θεωρία επειδή απλά δεν μπορούμε να το βλάψουμε στην ουσία, και η ουσία εδώ είναι ότι οι απόφοιτοι ΣΕΜΦΕ είναι ολοκληρωμένοι φυσικοί, πάει πολύ. Αν μη τι άλλο, η ψήφιση ενός τέτοιου Π.Δ θέτει αυτόματα σε ομηρία εκατοντάδες φοιτητές της ΣΕΜΦΕ που «μπαίνουν» στη σχολή με σχέδια για μια πορεία στην έρευνα στη φυσική. Η ψήφιση λοιπόν του Π.Δ αφαιρεί από αυτούς τους φοιτητές αλλά και από πολλούς απόφοιτους της σχολής το δικαίωμα για την επαγγελματική τους αποκατάσταση ως φυσικοί στην Ελλάδα και αυτό δεν μπορεί προφανώς να περάσει χωρίς αντίδραση μέσω βεβαίως της νομικής οδού. Η ΣΕΜΦΕ είναι επίσημη σχολή του κράτους, οι φοιτητές της αφιερώνουν 5 ολόκληρα χρόνια για να αποφοιτήσουν και είναι απαράδεκτο το ίδιο το κράτος να την υποβιβάζει με αυτό τον τρόπο απλά για να ικανοποιήσει τα συμφέροντα μερικών. Τέλος, νομίζω ότι το σχόλιο 153 (by Θοδωρής) συνοψίζει άψογα τον παραλογισμό της όλης κατάστασης.

  Σχόλιο by Αδάμος — 07/03/2011 @ 14:52

 159. Από το άρθρο δύο απουσιάζει προκλητικά η κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Εφαρμογών (ΣΕΜΦΕ) του ΕΜΠ.

  Είναι τουλάχιστον εμετικό να υπονομεύετε το μέλλον νέων που φοιτούν στο κορυφαίο ίδρυμα της χώρας αυτής.

  Κάντε κάτι.. Σύντομα!

  Σχόλιο by Stefanos L — 07/03/2011 @ 19:54

 160. ΕΙΜΑΙ ΦΥΣΙΚΟΣ – ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΘΩΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΧΩ ΔΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΧΑΝ ΧΑΘΕΙ (ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΑΡΚΕΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ). ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) ΚΑΙ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΧΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΟΠΩΣ ΕΓΡΑΨΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΙ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ,ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΟΥ #15, ΑΦΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ 16 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΕΝΩ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΙ ΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΟΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ). ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΤΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ (ΠΧ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ Κ.Α.). ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ENGINEERING) ΜΟΝΟ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Ή ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΒΕΒΑΙΩΣ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 1 Ή ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ)? ΑΣ ΜΙΛΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΞΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΑΛΛΩΣΤΕ, Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ? ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Ε ΕΕΦ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ (ΟΠΩΣ ΑΝΕΦΕΡΕ ΚΑΠΟΙΟΣ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΑ (ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ). ΤΕΛΟΣ, ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΕΜΦΕ ΤΟΥ ΕΜΠ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΧ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ). ΤΕΛΟΣ, ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΕΑΠ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ), ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑ Π.Χ. ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΟ ΤΟΥ ΕΑΠ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΔΩΣΕ 10500 ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ (ΟΥΤΩΣ Η ΑΛΛΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΕ 4ΕΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΚΑΖΟΤΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΞΟΔΕΨΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΠ).

  Σχόλιο by ΓΠΚ — 08/03/2011 @ 19:07

 161. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
  των μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στις Θεματικές Ενότητες
  Φυσικής του Προγράμματος Σπουδών “Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες”, της Σχολής
  Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
  Πάτρα 27/2/2011
  Με αφορμή, α) τη δημοσίευση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) για δικαίωμα
  πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων
  Φυσικής των Πανεπιστημίων και β) τις απόψεις που εκφράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας
  διαβούλευσης (http://www.panaretos-opengov.eu/?p=4811) για το εν λόγω σχέδιο ΠΔ και
  αφορούν στο δικαίωμα πρόσβασης, σε αντίστοιχες επαγγελματικές δραστηριότητες, των
  Πτυχιούχων του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) “Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες” (ΦΥΕ) της
  Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
  (ΕΑΠ), μας ζητήθηκε από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Σπουδών του ΠΣ ΦΥΕ, Καθηγητή της
  ΣΘΕΤ του ΕΑΠ Σπύρο Τζαμαρία, να γνωμοδοτήσουμε για ποιες εκ των ως άνω επαγγελματικών
  δραστηριοτήτων μπορούν να έχουν δικαίωμα πρόσβασης, βάσει των προσόντων που
  αποκτούν με τις σπουδές τους, οι πτυχιούχοι του ΠΣ ΦΥΕ του ΕΑΠ.
  Λαμβάνοντας υπ” όψιν ότι:
  1. Το ΠΣ “Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες” του ΕΑΠ (ΦΕΚ Αρ. Φυλ. 1246/11.12.1998)
  είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει θεμελιώδεις γνώσεις καθώς
  και πειραματικές και υπολογιστικές δεξιότητες οι οποίες αφορούν στα επιστημονικά πεδία
  των Φυσικών Επιστημών.
  2. Για την απόκτηση του αντίστοιχου πτυχίου είναι απαραίτητες οι σπουδές σε 11
  υποχρεωτικές και μία κατ΄ επιλογήν Θεματικές Ενότητες (ΘΕ)1 θεωρητικών σπουδών
  καθώς και σε 3 υποχρεωτικές Εργαστηριακές ΘΕ.
  3. Εκ των υποχρεωτικών θεωρητικών ΘΕ:
  α) τέσσερις αφορούν σπουδές σε αμιγή γνωστικά πεδία της Φυσικής: ΦΥΕ14 (ΦΕΚ
  1380/10.11.2000 και ΦΕΚ 20/2002 με γνωστικά αντικείμενα: Εισαγωγικές Έννοιες
  Μαθηματικών, Εισαγωγική Φυσική [Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός]), ΦΥΕ24 (ΦΕΚ
  1101/21.10.1998, ΦΕΚ 1380/10.11.2000 και ΦΕΚ 20/2002, με γνωστικά αντικείμενα,
  Κλασική Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός Θερμοδυναμική), ΦΥΕ34 (ΦΕΚ 1101/21.10.1998
  ΦΕΚ1380/10.11.2000, ΦΕΚ 350/21.03.2002, ΦΕΚ 944/23.06.2004 με γνωστικά
  αντικείμενα: Σχετικότητα, Ταλαντώσεις και Κύματα, Από την Κλασική στην Κβαντική
  Φυσική) και ΦΥΕ40 (ΦΕΚ 1101/21.10.1998, ΦΕΚ 1380/10.11.2000, ΦΕΚ 350/21.03.2002,
  ΦΕΚ 944/23.06.2004 με γνωστικά αντικείμενα: Κβαντομηχανική, Εισαγωγή στην Πυρηνική
  Φυσική, Εισαγωγή στην Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων),
  β) δύο αφορούν σε σπουδές στα Μαθηματικά, απαραίτητες για τη φοίτηση στις ΘΕ
  Φυσικής, ΦΥΕ10 (ΦΕΚ 1380/10.11.2000, ΦΕΚ 1101/98, ΦΕΚ 1988/25.09.2008, με
  1 ΘΕ: διδακτική μονάδα ισοδύναμη τριών εξαμηνιαίων μαθημάτων
  γνωστικά αντικείμενα: Εισαγωγικά Μαθηματικά, Λογισμός μιας μεταβλητής, Λογισμός
  πολλών μεταβλητών), ΦΥΕ20 (ΦΕΚ 1380/10.11.2000, ΦΕΚ 1101/98ΦΕΚ, ΦΕΚ
  860/09.07.2002, με γνωστικά αντικείμενα: Γραμμική Άλγεβρα, Διαφορικές Εξισώσεις Ι),
  γ) τρεις ΘΕ που αφορούν στη Χημεία, ΦΥΕ12 (ΦΕΚ 1101/21.10.1998, ΦΕΚ
  1380/10.11.2000 με γνωστικά αντικείμενα: Ατομική δομή – Το περιοδικό σύστημα – Ιδιότητες
  των ατόμων, Χημεία συμπλόκων και οργανομεταλλικών ενώσεων, Σύγχρονες τάσεις και
  εφαρμογές της ανόργανης χημείας), ΦΥΕ22 (ΦΕΚ 1101/21.10.1998, ΦΕΚ 1380/10.11.2000
  με γνωστικά αντικείμενα: Στατιστική Θερμοδυναμική, Χημική Θερμοδυναμική,
  Ηλεκτροχημεία, Χημική Κινητική, Φασματοσκοπία), ΦΥΕ 30 (ΦΕΚ 1101/21.10.1998, ΦΕΚ
  1380/10.11.2000 με γνωστικά αντικείμενα: Ομόλογες σειρές, Στερεοχημεία και μηχανισμοί
  οργανικών αντιδράσεων, Φασματοσκοπία οργανικών ενώσεων, Βιομόρια) και
  δ) δύο ΘΕ που αφορούν στη Βιολογία ΦΥΕ31 (ΦΕΚ 1101/21.10.1998, ΦΕΚ
  1380/10.11.2000 με γνωστικά αντικείμενα: Κυτταρική βιολογία, Βιοχημεία, Μοριακή
  Βιολογία) και ΦΥΕ43 (ΦΕΚ 1101/21.10.1998, ΦΕΚ 1380/10.11.2000 με γνωστικά
  αντικείμενα Γενετική, Φυσιολογία, Εξέλιξη)
  4. Οι φοιτητές επιλέγουν ακόμη μία ΘΕ εκ των: ΕΚΠ63 (από το μεταπτυχιακό ΠΣ «Σπουδές
  στην Εκπαίδευση», με γνωστικά αντικείμενα: Αναγκαιότητα της συστηματικής εξέτασης της
  διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, Βασικό εννοιολογικό πλαίσιο της Διδακτικής των
  Φ.Ε, Σύγχρονοι μέθοδοι διδασκαλίας των Φ.Ε όπως: γενικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας,
  κριτήρια επιλογής περιεχομένου, διαδικασιών μάθησης, βηματισμού και μεθόδων
  αξιολόγησης, σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού), ΦΥΕ41 (ΦΕΚ 1101/21.10.1998
  , ΦΕΚ 1380/10.11.2000 με γνωστικά αντικείμενα: Ιστορία της Φυσικής, Χημείας Βιολογίας,
  Φιλοσοφία της Επιστήμης) εναλλακτικά με την ΠΛΗ10 (από το προπτυχιακό ΠΣ
  “Πληροφορική”, με γνωστικά αντικείμενα: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών,
  Τεχνικές Προγραμματισμού, Δομές Δεδομένων , Γλώσσες Προγραμματισμού)2
  5. Η επιτυχής φοίτηση σε τρεις Εργαστηριακές ΘΕ (Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας) είναι
  υποχρεωτική για την απόκτηση πτυχίου και ο βαθμός προαγωγής σε κάθε Εργαστηριακή
  ΘΕ συμμετέχει στον τελικό βαθμό πτυχίου με το ίδιο βάρος όσο και οι θεωρητικές ΘΕ. Οι
  σπουδές στις Εργαστηριακές ΘΕ περιλαμβάνουν την δια ζώσης άσκηση σε τουλάχιστον 20
  εργαστηριακά θέματα ανά ΘΕ (4ωρη πειραματική εργασία ανά θέμα, εξετάσεις θεωρητικής
  επάρκειας και εξετάσεις πειραματικών δεξιοτήτων). Η Εργαστηριακή ΘΕ Φυσικής είναι
  οργανωμένη σε δύο κύκλους σπουδών που περιλαμβάνουν συνολικά 31 εργαστηριακά
  θέματα (http://physicslab.eap.gr/EN/Physics_Education.html)3 που αφορούν στην Κλασική
  Φυσική, Σύγχρονη Φυσική, Υπό-ατομική Φυσική καθώς και στη χρήση μηχανικών
  αναλόγων για την κατανόηση φαινομένων του μικρόκοσμου.
  Λαμβάνοντας επίσης υπ” όψιν και το λεπτομερές περιεχόμενο σπουδών όπως περιγράφεται στο
  Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο4 για κάθε ΘΕ του ΠΣ ΦΥΕ καταλήξαμε ότι:
  I. Οι πτυχιούχοι του Π.Σ. “Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες” της Σχολής Θετικών
  Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ εκ των σπουδών τους έχουν την επάρκεια να
  ασκήσουν το επάγγελμα του καθηγητή Φυσικής στην εκπαίδευση και να διορίζονται
  στο δημόσιο μέσω εξετάσεων ΑΣΕΠ, όπως άλλωστε ισχύει μέχρι σήμερα (ΦΕΚ
  2 Η κατ επιλογήν ΘΕ ΦΥΕ42, “Πλανήτης Γη” δεν προσφέρεται λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού.
  3 Έως το 2010 προσφέρονταν 21 εργαστηριακές ασκήσεις. Έντεκα νέα εργαστηριακά θέματα ανεπτύχθησαν την
  περίοδο 2009-2010 και θα προσφέρονται από το ακαδ. Έτος 2011-2012
  4 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο: Λεπτομερής περιγραφή του γνωστικού περιεχομένου (με αναφορά στο διδακτικό υλικό
  – συγγράμματα) κάθε ΘΕ καθώς και χρονοδιάγραμμα για την μελέτη των φοιτητών. Για τις ΘΕ ΦΥΕ βλέπε στην
  ιστοσελίδα
  http://class.eap.gr/LotusQuickr/info/Main.nsf/h_Toc/8EF966FB20929D25C22571F0002EAC88/?OpenDocument
  500/24.8.2006 Κεφ. Α ΙΙ Β.ΠΕ04.01).
  II. Οι πτυχιούχοι του Π.Σ. “Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες” της Σχολής Θετικών
  Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ εκ των σπουδών τους έχουν τα προσόντα να
  ασκήσουν δικαίωμα πρόσβασης στις λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες των
  Φυσικών με την απόκτηση αντίστοιχου μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης.
  III. Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι οι πτυχιούχοι του Π.Σ. “Σπουδές στις Φυσικές
  Επιστήμες” της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ πληρούν τις
  προϋποθέσεις εγγραφής στο υπό ίδρυση Επιμελητήριο Θετικών Επιστημών.
  Οι Γνωμοδοτούντες
  1. Καθηγητής Ιωάννης Μπάκας, Τμήμα Φυσικής Παν. Πατρών (Θεωρητική Φυσική)
  2. Επίκ. Καθηγητής Γεώργιος Ψαρράς, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών Παν. Πατρών
  (Φυσική Στερεάς Κατάστασης)
  3. Λέκτορας Παναγιώτα Ελευθερία Χριστοπούλου, Τμήμα Φυσικής Παν. Πατρών
  (Αστροφυσική)
  4. Διευθυντής Έρευνας Γεώργιος Φανουράκης, Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής ΕΚΕΦΕ
  «Δημόκριτος» (Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων)
  5. Επίκ. Καθηγητής Δημήτριος Σαμψωνίδης, Τμήμα Φυσικής, Παν. Θεσσαλονίκης
  (Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων)
  6. Δρ. Ευγενία Πιερή, Διευθύντρια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας (Εκπαιδευτικός)
  7. Καθηγητής Πέτρος Περσεφόνης, Τμήμα Φυσικής Παν. Πατρών (Ανάπτυξη Συστημάτων
  Laser)
  8. Καθηγητής Λέανδρος Περιβολαρόπουλος, Τμήμα Φυσικής Παν. Ιωαννίνων (Θεωρητική
  Φυσική-Κοσμολογία)
  9. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Παπανικολάου, Τμήμα Φυσικής Παν. Ιωαννίνων (Φυσική
  Συμπυκνωμένης Ύλης)
  10. Επίκ. Καθηγητής Αρκάδιος Μανουσάκης, Τμήμα Φυσικής Παν. Αθηνών (Πειραματική
  Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων)
  11. Καθηγητής Χριστόφορος Κροντηράς, Τμήμα Φυσικής Παν. Πατρών (Πειραματική
  Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης)
  12. Καθηγητής Γεράσιμος Κουρούκλης, Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής, Παν.
  Θεσσαλονίκης (Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης)
  13. Αναπλ. Καθηγητής Παύλος Ιωάννου Τμήμα Φυσικής Παν. Αθηνών (Πειραματική Φυσική
  Στοιχειωδών Σωματιδίων)
  14. Επίκ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Ζαχαριάδου, Τομέας Φυσικής ΤΕΙ Πειραιά (Πειραματική
  Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων)
  15. Δρ. Ευστάθιος Γκότσης, Διευθυντής Τμήματος Φυσικής MRI EUROMEDICA (Φυσική
  Μαγνητικού Συντονισμού)
  16. Καθηγητής Ιωάννης Γκιάλας, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Παν Αιγαίου
  (Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων)
  17. Καθηγητής Βασίλειος Γιαννέτας, Τμήμα Φυσικής Παν. Πατρών (Ανάπτυξη Συστημάτων
  Laser)
  18. Καθηγητής Ευάγγελος Βιτωράτος, Τμήμα Φυσικής Παν. Πατρών (Φυσική
  Συμπυκνωμένης Ύλης)
  19. Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Αργυρίου, Τμήμα Φυσικής Παν. Πατρών (Φυσική
  Ατμόσφαιρας & Περιβάλλοντος)
  20. Επίκ. Καθηγητής Ευστράτιος Ανασοντζής, Τμήμα Φυσικής Παν. Αθηνών (Πειραματική
  Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων)
  21. Καθηγητής Θεόδωρος Αλεξόπουλος, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών
  Επιστημών ΕΜΠ (Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων)
  22. Ερευνήτρια Γ΄ Αικατερίνη Τζαμαριουδάκη, Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής ΕΚΕΦΕ
  «Δημόκριτος» (Αστροσωματιδιακή Φυσική)
  23. Καθηγητής Στυλιανός Κουρής, Τμήμα Φυσικής Παν. Πατρών (Φυσική των Laser)
  24. Καθηγητής Νικόλαος Κυλάφης, Τμήμα Φυσικής Παν. Κρήτης (Αστροφυσική)
  25. Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Ρίζος, Τμήμα Φυσικής Παν. Ιωαννίνων (Θεωρητική Φυσική
  Υψηλών Ενεργειών)
  26. Κύριος Ερευνητής Ναούμ Μπακάλης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Θεωρητική Φυσική
  Συμπυκνωμένης Ύλης)
  27. Επίκ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, Σχολή Εφαρμοσμένων
  Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ (Υπολογιστική Φυσική)
  28. Διευθυντής Έρευνας Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων)
  29. Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Φαράκος, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών &
  Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ (Θεωρητική Φυσική)
  Σημείωση: Με την ως άνω ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ συμφωνούν πλήρως και τα δύο μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ
  που διδάσκουν σε ΘΕ Φυσικής του ΠΣ «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες», Λέκτορας Αντώνιος
  Λέισος (Πειραματική Σωματιδιακή και Αστροσωματιδιακή Φυσική) και Καθηγητής Σπύρος
  Τζαμαρίας (Πειραματική Σωματιδιακή και Αστροσωματιδιακή Φυσική)

  Σχόλιο by ΓΙΩΡΓΟΣ — 09/03/2011 @ 12:51

 162. Για τους Διπλωματούχους της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Εφαρμογών (ΣΕΜΦΕ) του ΕΜΠ, έχει εκδοθεί ήδη απο το 2007 σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.
  (Διάταγμα 199, ΦΕΚ 226/14.9.2007)
  Είναι τουλάχιστον άδικη αυτή η επίθεση κατα του Υπουργείου Παιδείας.

  Σχόλιο by Ρούσσος Παναγιώτης — 09/03/2011 @ 13:57

 163. Γιατί θα πρέπει άραγε μόνο οι πτυχιούχοι του ΕΑΠ να έχουν μεταπτυχιακό εξειδίκευσης (σύμφωνα με την γνωμοδότηση των ΣΕΠ του προγράμματος ) για να ασκήσουν συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν θα πρέπει να γίνεται το ίδιο πχ και για τους Φυσικούς ή Χημικούς του Κλασικού Πανεπιστημίου? Πχ ένας που θα ασχοληθεί με την αστροφυσική να έχει το αντίστοιχο μεταπτυχιακό.
  Δεν είναι αυτό άνιση μεταχείριση?
  Για να συνεχίσει να υπάρχει και να εδραιωθεί ο θεσμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου θα πρέπει να υπάρχουν και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.
  Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να κατοχυρωθούν στους αποφοίτους ΦΥΕ τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα των Φυσικών μια και έχουν αποκτήσει αντίστοιχες επιστημονικές γνώσεις. Η παραπομπή σε μελλοντικά ΠΔ θα οδηγήσει σε ασαφή επαγγελματικά δικαιώματα που δεν θα έχουν αντίκρυσμα στην αγορά εργασίας και στον ανταγωνισμό με μοιραία την υποβάθμιση του προγράμματος αλλά και του ιδίου του θεσμού του ΕΑΠ.
  Είναι ευκαιρία κ. Υπουργέ να αποδείξετε ότι το «Υπουργείο Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης» δεν αποτελεί μόνο τίτλο αλλά και ουσιαστική κυβερνητική επιλογή.
  Σας ευχαριστώ.

  Σχόλιο by Γιώργος Κ — 09/03/2011 @ 15:43

 164. Διαπίστωσα ότι στο προσχέδιο νόμου για κατοχύρωση επαγγελματικών διακαιωμάτων στους Φυσικούς δεν αναφέρεται το τμήμα Σπουδές στις Φυσικές επιστήμες του ΕΑΠ. Να σας ενημερώσω ότι μέχρι τώρα το κράτος αναγνωρίζει επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους του εν λόγω τμήματος και τους δίνει το δικαίωμα να διορισθούν στην εκπαίδευση μέσω ΑΣΕΠ ως φυσικοί αλλά και ως Περιβαντολόγου.
  Λόγοι πολύ σοβαροί για να διαλέξει κάποιος το εν λόγω τμήμα.

  Θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διορθωθεί αυτή η παράλειψη.

  Γιώργος Διαμαντόπουλος
  Φοιτητής ΦΥΕ

  Σχόλιο by Γιώργος Διαμαντόπουλος — 09/03/2011 @ 22:46

 165. Και τι θα γίνει αν το Φυσικό του ΕΑΠ τα προσεχή χρόνια δεν συγκεντρώνει απαιτούμενο αριθμό φοιτητών με βάση αυτές τις εξελίξεις στα επαγγελματικά προσόντα?

  Θα εφαρμοστεί ο Καλλικράτης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως λέγεται με κατάργηση τμημάτων με λιγοστή ζήτηση?

  Σχόλιο by Βασίλης Κ. — 10/03/2011 @ 02:34

 166. Το τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικων και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. κατάφερε μετά από πολύχρονο αγώνα φοιτητών και διδασκόντων να κατοχυρώσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του με το Διάταγμα 199, ΦΕΚ 226/14.9.2007 ενάντια σε κάθε λογής συντεχνιακών συμφερόντων που πολέμούσαν κάθε τέτοια προσπάθεια.

  Όποιος διαβάσει το εν λόγω ΠΔ για τη ΣΕΜΦΕ θα διαπιστώσει ότι οι ειδικότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος σχεδίου είναι όμοιες με τις ειδικότητες που κατοχυρώνει το ΠΔ για τους απόφοιτους της ΣΕΜΦΕ.

  Κατά συνέπεια θεωρώ οι είναι προκλητικά άστοχο και άδικο το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 του υπο συζήτηση ΠΔ η Σ.Ε.Μ.Φ.Ε αποδεικνύοντας ότι ο αναίτιος και ανεξήγητος πόλεμος ενάντια στους απόφοιτους της σχολη καλά κρατεί…

  Το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών (www.physics.ntua.gr/gr/odhgos_spoudon/math_katef_phys.htm) είναι πλήρες και ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου καθώς καλύπτει στο ακέραιο το θεωρητικό υπόβαθρο που πρέπει να διέπει την πανεπιστημιακή μόρφωση ενός φυσικού προσφέροντας παράλληλα και μία σειρά εφαρμοσμένων μαθημάτων, καθιστώντας τους απόφοιτους της σχολής περισσότερο από ικανούς να ανταποκριθούν στος ρόλους των ειδικοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο του ΠΔ.

  Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλο ποσοστό αποφοίτων ακολουθούν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές συμμετέχοντας ενεργά σε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα φυσικής του εξωτερικού (πχ CERN) την ίδια στιγμή που δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως «ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΙ» φυσικοί στην χώρα τους…

  Πραγματικά απορώ για τη συγκεκριμένη αντιμετώπιση αλλά θέλω να είμαι αισιόδοξος και ελπίζω ότι θα γίνει μία αναθεώρηση του υπο συζήτηση ΠΔ προς τη σωστή κατεύθυνση.

  Κώστας Ν.
  Απόφοιτος Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.

  Σχόλιο by Κώστας Ν. — 10/03/2011 @ 23:56

 167. Η παράλειψη από το άρθρο 2 του «Προγράμματος σπουδών στις φυσικές επιστήμες» του Ε.Α.Π δημιουργεί ειρωνικό μειδίαμα στους ήδη έχοντες τριβή με την πραγματική αγορά εργασίας, όσον αφορά τον τρόπο σκέψης του συντάκτη του σχεδίου και ιδίως για την πιθανότητα η συγκεκριμένη παράλειψη να είναι σκόπιμη.

  Ειναι τέτοια η ποικιλία γνώσης που το ΠΣ των ΦΥΕ του ΕΑΠ προσφέρει, που το καθιστά το μοναδικό τμήμα που μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις που η εκ των πραγμάτων διαφαινόμενη αναγκη εξέλιξης του πακέτου γνωστικών εργαλείων (δοθέντος του τρέχοντος ανταγωνιστικου περιβάλλοντος εργασίας) του μέσου αποφοιτου φυσικής απαιτεί.

  Ειναι το μόνο τμήμα που παράγει επιστήμονες με υψηλό βαθμό εξοικείωσης με συνθετα επιστημονικά προβλήματα, χωρίς να απαιτούνται απο τον λύτη η ολοκλήρωση δύο ως τριών διακριτών μεταπτυχιακών προγραμμάτων μετά την αποφοίτηση απο ενα τμήμα φυσικής του ΑΕΙ και την υστέρηση της εισόδου του στην αγορά εργασίας κατα το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

  Οσο για το προφίλ των φοιτητών του ΕΑΠ, θα σας θέσω το δικό μου.

  Το να επιλέγει κανείς στα 30+ του να παρακολουθήσει το πρόγραμμα ΦΥΕ του ΕΑΠ προϋποθέτει,
  όπως ήδη κάποιοι κατήγοροι του ήδη ανέφεραν,
  ότι ΗΔΗ κάποιοι εξ αυτών έχουν εργαστεί σε σχετικά με τις φυσικές επιστήμες πεδία,
  ότι ίσως και να έχουν ΗΔΗ συνεισφέρει στην εξέλιξη της γνώσης σε αυτά,
  και ισως απλά να έχουν απλά ΒΑΡΕΘΕΙ τις στάμπες στο μέτωπο τους «ο μη έχων πτυχίο «φυσικού»".

  Πιστέψτε με, δεν φαντάζεστε τι μπορεί να έχει συναντήσει κάποιος μέχρι τα 35 του, στον επαγγελματικό του βίο ειδικά αν φέρει στην πλάτη του 17 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας.
  Τόσο πολυποίκιλα προβλήματα, φεροντα τετοιους βαθμους πολυπλοκότητας, που πολλά από τα μαθήματα της φυσικής στερεάς κατάστασης να του φαντάζουν απλά και καθημερινά.

  Υπάρχουν άνθρωποι, άξιοι, από τους οποίους οι καταστάσεις στέρησαν ως τώρα τον τίτλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Έναν τίτλο, τον οποίο λόγω οικονομικών δυσκολιών της οικογένειάς τους δεν κατάφεραν να αποκτήσουν.Που κατάφεραν να εμπεδώσουν γνώση εκτός του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος με μόνα όπλα την δημοτική βιβλιοθήκη, τα συγγράμματα φίλων φοιτητών, πανάκριβα βιβλία οχι απαραίτητα στην Ελληνική, και πλέον, το Διαδίκτυο.

  Διότι απλά δεν στάθηκαν τόσο τυχεροί να έχουν γονείς ικανούς να βαστάξουν το βάρος της απαιτούμενης προετοιμασίας των για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  Αν, τώρα, κάποιοι αποφοιτοι τμημάτων φυσικής ανησυχούν ότι στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ οι προαναφερθέντες θα καθίσουν στο δίπλα έδρανο με αυτούς,
  αν όντως το επίπεδο εκπαίδευσης ανάμεσα στις Σπουδές στις ΦΥ.Ε. του ΕΑΠ και στα τμήματα φυσικής του εκάστοτε έτερου ΑΕΙ ειναι τόσο χαώδης, δεν θα έπρεπε να ανησυχουν για τίποτε.

  Σχόλιο by Γιάννης — 11/03/2011 @ 05:26

 168. errata: τελευταία παράγραφος –

  Αν, τώρα, κάποιοι αποφοιτοι τμημάτων φυσικής, ανησυχούν, ότι στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ οι προαναφερθέντες θα καθίσουν στο διπλανό έδρανο με αυτούς,
  αν όντως η διαφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης ανάμεσα στις Σπουδές στις ΦΥ.Ε. του ΕΑΠ και στα τμήματα φυσικής του εκάστοτε έτερου ΑΕΙ είναι τόσο χαώδης,
  δεν θα έπρεπε να ανησυχούν για τίποτε.

  Σχόλιο by Γιάννης — 11/03/2011 @ 05:35

 169. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αντίστοιχη Ένωση Φυσικών (Institute of Physics), συνεργάζεται με το αντίστοιχο Τεχνικό Επιμελητήριο (Engineering Council) για την πιστοποίηση των Φυσικών σαν Διπλωματούχων Μηχανικών (Chartered Engineers).
  Αυτό θα μπορούσε να προβλεφθεί με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα.
  “Chartered Engineer (CEng)
  Introduction
  The Engineering Council (UK) has licensed the Institute of Physics to submit candidates for registration as Chartered Engineers.
  The EC(UK)’s requirements are interpreted by the Institute of Physics and are regularly audited to ensure a consistent standard. The Institute is fully compliant with the UK:SPEC standard. “

  Σχόλιο by Ρούσσος Παναγιώτης — 14/03/2011 @ 09:39

 170. Αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών, βάσει των προσόντων που αποκτούν με τις σπουδές τους οι Πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) “Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες” (ΦΥΕ) της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου, γνωμοδότησαν οι επιστήμονες που υποστηρίζουν τις σπουδές στο εν λόγω ΠΣ ως μέλη του Συνεργαζόμενου Επιστημονικού Προσωπικού (ΣΕΠ) και υπηρετούν τις επιστήμες τους σε άλλα ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα κτλ.

  Η ομάδα των μελών ΣΕΠ Φυσικής συνεδρίασε στις 27/2/2011 ενώ οι ομάδες μελών ΣΕΠ Χημείας και Βιολογίας συνεδρίασαν στις 12/3/2011 και ομόφωνα κατέληξαν στις γνωμοδοτήσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα
  http://physicslab.eap.gr/EN/Communicating_Science/Entries/2011/3/4.html.

  Εν κατακλείδι θεωρούν ότι οι σπουδές στο ΠΣ “Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες” προσφέρουν στους πτυχιούχους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού Βθμιας εκπαίδευσης τόσο στην Φυσική όσο και στην Χημεία. Επίσης, ενώ το εύρος των παρεχόμενων σπουδών σε αντικείμενα της Βιολογίας δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη επάρκεια για δικαίωμα πρόσβασης στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού στις ΒιοΕπιστήμες, οι ΘΕ Βιολογίας συμβάλλουν σημαντικά στην διεπιστημονική συγκρότηση εκπαιδευτικών Φυσικής και Χημείας. Όσον αφορά σε ερευνητικές/τεχνολογικές ειδικότητες της Φυσικής και Χημείας αλλά και της Βιολογίας, οι πτυχιούχοι του ΠΣ ΦΥΕ έχουν εκ των σπουδών τους αποκτήσει το απαραίτητο υπόβαθρο να εξειδικευθούν παρακολουθώντας αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Λόγω των προαναφερθέντων, οι πτυχιούχοι του ΠΣ ΦΥΕ θα πρέπει να γίνονται μέλη στο υπό ίδρυση Επιμελητήριο Θετικών Επιστημών.

  Σχόλιο by Spyros Tzamarias — 14/03/2011 @ 13:20

 171. Ζωγράφου, 14-3-2011

  Μετά τη δημοσίευση του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων Φυσικής των Πανεπιστημίων», η Γενική Συνέλευση της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π., (συνεδρίαση της 3-3-2011) συζήτησε εκτενώς το εν λόγω σχέδιο Π.Δ/τος και ομόφωνα κατέληξε στην ακόλουθη απόφαση, η οποία έχει διαβιβαστεί στα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, για τις απαραίτητες ενέργειες, και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής:

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΜΦΕ ΤΟΥ ΕΜΠ,
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
  «Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων
  των Πτυχιούχων των Τμημάτων Φυσικής των Πανεπιστημίων»
  Προς: το Υπουργείο ΔΒΜΘ
  Σε σχέση με το ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΣΠΔ) με τίτλο «Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων Φυσικής των Πανεπιστημίων», το οποίο είναι αναρτημένο προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ (http://www.panaretos-opengov.eu/?p=4811), θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι η Γενική Συνέλευση της Σχολής ΕΜΦΕ, στη συνεδρίασή της, της 3/3/2011, συζήτησε το ανωτέρω θέμα κατά την ημερήσια διάταξη και κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:
  Θεωρούμε ότι η περιγραφή των δικαιωμάτων πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, των αποφοίτων των Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών όπως και των Σχολών των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, πρέπει να στηρίζεται στα προσόντα που απορρέουν από τα προγράμματα και τη διάρκεια σπουδών. Η αρχή αυτή, την οποία ως Ίδρυμα υλοποιούμε, έχει επικαιροποιηθεί και από την «ΑΠΟΦΑΣΗ 12ης/2010 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 26/11/2010», σύμφωνα με την οποία «το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων θα πρέπει να κατατάσσει τους Πτυχιούχους και Διπλωματούχους της Ανώτατης Εκπαίδευσης με βάση τα Προγράμματα Σπουδών».
  Η Σχολή ΕΜΦΕ του ΕΜΠ, έχει οδυνηρή εμπειρία στο ζήτημα διεκδίκησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων της, λόγω της αντίστοιχης εκκρεμότητας, χωρίς δική της ευθύνη, από το ακαδημαϊκό έτος ίδρυσής της (1999-2000) μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2007, οπότε και υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα για την «Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου», ΠΔ 199 (ΦΕΚ Τεύχος πρώτο, Αρ. Φύλλου 226, 14 Σεπτεμβρίου 2007) – τρία και πλέον έτη, δηλαδή, μετά την αποφοίτηση των πρώτων διπλωματούχων της. Επομένως, χαιρετίζουμε, κατ’ αρχάς, ως θετική την πρωτοβουλία του ΥΠΔΒΜΘ για την υποβολή προς διαβούλευση του ανωτέρω Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (καθώς και μιας σειράς άλλων ΣΠΔ).
  Σε σχέση με τα επί μέρους άρθρα του υπό διαβούλευση ΣΠΔ, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
  1) Στο άρθρο 2.1 γίνεται αναφορά σε «άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το Επιμελητήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών» (ΕΘΕΕ), στα «3 επίπεδα Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης τα οποία αντιστοιχίζονται σε «συνήθεις», «προωθημένες» και «εξειδικευμένες δραστηριότητες» (παρ. α) καθώς και στα όριά τους (παρ. β), χωρίς να γίνεται αναφορά ή παραπομπή σε νομοθετική πράξη η οποία περιγράφει και καθορίζει τα ανωτέρω. Η έλλειψη συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου σήμερα, και αναφορικά με την ίδρυση του αναφερόμενου Επιμελητηρίου και των δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων του, αλλά και του σαφούς προσδιορισμού των επιπέδων Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης, καθώς και των κριτηρίων στη βάση των οποίων θα γίνεται η κατάταξη αυτή, αφήνει αναπάντητα καίρια ερωτήματα. Θεωρούμε ότι η θεσμική κατοχύρωση του πλαισίου αυτού και των αντίστοιχων ρυθμίσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω διευθέτηση, σε καθεστώς νομικής διαφάνειας, θεμάτων με μείζονα σημασία, όπως αυτά των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

  2) Στο άρθρο 2, παρ. 2.2, αναφέρεται ότι «το επάγγελμα του Φυσικού ασκούν οι απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής των Πανεπιστημίων της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων και Κρήτης και κάθε άλλου τμήματος Φυσικής που τυχόν ιδρυθεί στο μέλλον από το Κράτος, καθώς και οι κατέχοντες πτυχία Φυσικής μετά από ολοκληρωμένες σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, αναγνωρισμένα κατά τις νόμιμες διαδικασίες στην Ελλάδα».
  Με βάση την προαναφερθείσα αρχή που εκφράζεται από την απόφαση της Συγκλήτου της 26/11/2010 θεωρούμε ότι οι αναγκαίες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πρόσβαση στο «επάγγελμα του Φυσικού» πρέπει να καθορίζονται με βάση τα προγράμματα και τα έτη σπουδών και όχι στη βάση αποκλειστικής απαρίθμησης των Τμημάτων Φυσικής, όπως επιχειρείται στο άρθρο 2, παρ. 2.2. Πιστεύουμε ότι αυτή η προσέγγιση είναι η επιστημονικά ορθότερη και η μεθοδολογικά προτιμότερη, ιδιαίτερα όσον αφορά την αποφυγή άγονων αντιπαραθέσεων ή αδικαιολόγητων αποκλεισμών και την κατίσχυση της διαφάνειας στο νομικό πλαίσιο.

  Σε σχέση με το άρθρο αυτό, υπενθυμίζουμε στο ΥΠΔΒΜΘ ότι με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 199 άρθρο 1, παράγραφοι 2 και 3, έχει κατοχυρωθεί θεσμικά ότι κάθε διπλωματούχος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που ακολούθησε την κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρμογών μπορεί να ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Μεταξύ των δραστηριοτήτων αυτών περιλαμβάνονται «η διδασκαλία και ερευνητική δραστηριότητα σε διάφορους κλάδους της Φυσικής και των εφαρμογών της» καθώς και η εκπόνηση (ή η συμμετοχή στην εκπόνηση) μελετών με αντικείμενα που περιγράφονται αναλυτικά στις προαναφερθείσες παραγράφους του ΠΔ 199/2007. Όπως μπορεί να διαπιστωθεί, με απλή αντιπαραβολή, υπάρχει σημαντική αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο ΠΔ 199/2007 και στο υπό διαβούλευση ΣΠΔ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ζήτημα των Εφαρμογών της Φυσικής επανέρχεται σε πολλά σημεία του υπό διαβούλευση ΣΠΔ – ενδεικτικά: άρθρο 2 παρ. 2.4, άρθρο 3 παρ. (Α), άρθρο 3 παρ. (Β), άρθρο 3 παρ. (Γ,α).

  Θεωρούμε επομένως ότι σε περίπτωση που το ΥΠΔΒΜΘ προχωρήσει στην προώθηση προς υπογραφή του υπό διαβούλευση Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, η σχετική διατύπωση του άρθρου 2, παρ. 2, με τη μορφή αποκλειστικής απαρίθμησης των αποφοίτων συγκεκριμένων πανεπιστημιακών Τμημάτων που ασκούν το επάγγελμα του Φυσικού, ελέγχεται για μεροληπτικό αποκλεισμό διπλωματούχων με τουλάχιστον αντίστοιχα προσόντα, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και με τον ελάχιστο αριθμό ετών σπουδών και εγείρει μείζον θέμα νομικών παρερμηνειών.

  3) Επισημαίνουμε επίσης ότι η καταγραφή όλων των ενδεχομένων ειδικοτήτων και η συλλήβδην απόδοσή τους στους αποφοίτους όλων των Τμημάτων Φυσικής έχει :
  - επιτρέψει την εισαγωγή ειδικοτήτων που είναι δύσκολο να υποστηριχθούν επιστημονικά με βάση τετραετή προγράμματα σπουδών Φυσικού (π.χ., «Παραγωγή, Διαχείριση ή / και εξοικονόμηση ενέργειας», «Εφαρμογές της επιστήμης των Σημάτων των Συστημάτων και της Πληροφορικής»),
  - οδηγήσει σε γενικεύσεις που δεν δικαιολογούνται από τα προγράμματα σπουδών όλων των αναφερομένων Τμημάτων Φυσικής (π.χ., «Ωκεανογραφία»),
  - κοστίσει μερικές αδόκιμες περιγραφές (π.χ., «Μοριακοί και Ατομικοί Φυσικοί», «Φυσική Απεικόνισης»).

  Σύμφωνα με όλα τα προηγούμενα, καλούμε το ΥΠΔΒΜΘ να θεραπεύσει όλες τις αβλεψίες και μεροληψίες του υπό συζήτηση ΣΠΔ και ειδικότερα:

  • Θεωρούμε ότι η προώθηση Προεδρικών Διαταγμάτων επαγγελματικών δικαιωμάτων, παρά το θεσμικό κενό, αναφορικά με την μη-ύπαρξη σήμερα Επιμελητηρίου Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, αποτελεί ένα πρωθύστερο σχήμα με απρόβλεπτες νομικές επιπλοκές και το Υπουργείο πρέπει να επιληφθεί σχετικώς.
  • Ζητούμε ο προσδιορισμός των πτυχιούχων που μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Φυσικού ή να απασχοληθούν ως Φυσικοί να γίνεται με κριτήριο το κατά πόσον οι τομείς που περιγράφονται στο συναφές ΠΔ – ή, ελλείψει ΠΔ, στο πρόγραμμα σπουδών για την οικεία ακαδημαϊκή μονάδα χορήγησης του πτυχίου – εμπίπτουν σε αυτούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 του ΣΠΔ. Με βάση την διατυπωθείσα αυτή αρχή, να απαλειφθεί η αποκλειστική απαρίθμηση των ακαδημαϊκών μονάδων (Τμημάτων, Σχολών, ΑΕΙ) των οποίων οι απόφοιτοι θα δύνανται να ασκούν το «επάγγελμα του Φυσικού» και η σχετική διατύπωση στο κείμενο να μην αφήνει περιθώρια νομικών παρερμηνειών αποκλεισμού ως προς τα άρθρα 2.1 και 2.2.
  • Στην περίπτωση όμως που το ΥΠΔΒΜΘ επιμείνει στην επιλογή της αποκλειστικής απαρίθμησης των ακαδημαϊκών μονάδων αποφοίτησης, θεωρούμε απαραίτητο να ληφθεί πρόνοια ώστε να συμπεριληφθούν απόφοιτοι που έχουν ήδη κατοχυρωμένα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα βάσει ΠΔ που απορρέουν από τα προγράμματα σπουδών τους. Οι διπλωματούχοι της Σχολής ΕΜΦΕ με κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρμογών αποτελούν την πλέον πρωτοφανή περίπτωση αποκλεισμού.
  Επειδή το θέμα αυτό έχει κριθεί από τη Σχολή μας ως ιδιαίτερα σημαντικό, με την επιστολή μας αυτή ζητούμε, επίσης, συνάντηση του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής με τον Υφυπουργό κ. Ι. Πανάρετο.

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
  Α-Π. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΜΦΕ

  Σχόλιο by A.P. A. SERAFETINIDHS — 14/03/2011 @ 14:56

 172. Είναι απαράδεκτα γραμμένη η δεύτερη παράγραφος του δεύτερου άρθρου. Δεν αποσαφηνήζει τίποτα. Γράφει ότι: «Το επάγγελμα του Φυσικού ασκούν οι απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής των Πανεπιστημίων της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων και Κρήτης και κάθε άλλου τμήματος Φυσικής που τυχόν ιδρυθεί στο μέλλον από το Κράτος…» Δηλαδή ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ. Η ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ; ΒΓΑΛΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΙΑ ΑΚΡΙΒΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΜΗ ΒΑΡΙΕΣΤΕ. ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΩΣ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ.

  Σχόλιο by Nasos — 15/03/2011 @ 11:52

 173. Παρατηρήσεις- Σχόλια- Επισημάνσεις – Προτάσεις για το σχέδιο ΠΔ ««Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων Φυσικής των Πανεπιστημίων»

  Του Γεωργίου Π. Μπουρίτσα
  π. Προέδρου Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

  Σχετικά με το σχέδιο Π.Δ «Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων Φυσικής των Πανεπιστημίων» θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις προκειμένου να αναδειχθούν στοιχεία που ίσως οδηγήσουν σε αδιέξοδες καταστάσεις:

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 1η : Το ΠΔ χορηγεί επαγγελματικά δικαιώματα στους Πτυχιούχους των Τμημάτων Φυσικής των Πανεπιστημίων και όχι στους Πτυχιούχους Φυσικούς. Με βάση την παρατήρηση αυτή εικάζεται ότι θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα σε σχέση με επικαλυπτόμενα επιστημονικά προσόντα και κατά συνέπεια με τις επικαλυπτόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες των πτυχιούχων φυσικών πχ. των αντίστοιχων πολυτεχνικών τμημάτων.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2: Η μη αναφορά των πτυχιούχων φυσικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου δημιουργεί σοβαρότατο νομικό και όχι μόνο πρόβλημα με δεδομένη την ισοτιμία των σπουδών του ΕΑΠ με αυτών των συμβατικών πανεπιστημίων.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3η : Η αναφορά «για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, μελετών και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το Επιμελητήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών» συνηγορεί υπέρ της άποψης να ιδρυθεί πρώτα το αναφερόμενο επιμελητήριο προκειμένου να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα για θέματα όπως [ενδεικτικά]:

  • Οι επιστημονικές ειδικότητες οι οποίες θα ενταχθούν στο υπό δημιουργία επιμελητήριο

  • Η σχέση του εν λόγω επιμελητηρίου με άλλα προβλεπόμενα επιμελητήρια τα οποία χορηγούν άδειες εξάσκησης επαγγέλματος σε πτυχιούχους θετικών υπό την ευρεία έννοια ειδικοτήτων [Τ.Ε.Ε., Γεωτεχνικό Επιμελητήριο]

  • Οι περιπτώσεις συναρμοδιότητας στην έκδοση της προβλεπόμενης άδειας εξάσκησης επαγγέλματος από επιμελητήρια των οποίων οι αρμοδιότητες περιέχουν επικαλύψεις λόγω διεπιστημονικότητας ή και ταυτότητας των γνωστικών αντικειμένων τα οποία καλύπτουν οι πτυχιούχοι μέλη των επιμελητηρίων αυτών.. Η χρήση του όρου «Εφαρμοσμένων» στο υπό ίδρυση Επιμελητήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών ενισχύει τους ισχυρισμούς μου , χωρίς να είμαι αντίθετος με τη χρησιμοποίησή του.

  • Η αυτονόητη κατάργηση του υπάρχοντος επιμελητηρίου, για την ακρίβεια ΝΠΔΔ της Ένωσης Ελλήνων Χημικών της οποίας τα μέλη πλέον θα παίρνουν την άδεια εξάσκησης επαγγέλματος από το προβλεπόμενο Επιμελητήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών.

  • Το θέμα της αυτονόητης ένταξης στο Επιμελητήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών των πτυχιούχων Μαθηματικών, των πτυχιούχων Πληροφορικής και όχι μόνο.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 4η Οι αναφορές στη επαγγελματική δραστηριοποίηση των Φυσικών παρουσιάζει ασάφειες οι οποίες αναγνωρίζονται με τη διατύπωση «ενδεικτικά αναφερόμενοι τομείς» και περιπλέκουν την κατάσταση αναφορικά με αναφερόμενους επιστημονικούς τομείς [ενδεικτικά] που σχετίζονται με τις ΝΤ, το περιβάλλον, την ενέργεια, τη γεωφυσική [βλέπε σχετικές αναφορές στα άλλα προς διαβούλευση ΠΔ] Οι αναφορές μου αυτές επιβεβαιώνουν την επιχειρηματολογία μου αναφορικά με τις εμπλοκές που θα δημιουργηθούν λόγω των διαφορετικών επιμελητηρίων που προβλέπονται ή υπάρχουν στο χώρο των θετικών- εφαρμοσμένων επιστημών.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5η: Η ιδιότητα του φυσικού δεν προκύπτει όπως είναι γνωστό με βάση την κατοχή του πτυχίου φυσικής μόνο, ιδιαίτερα στο χώρο της έρευνας και των πανεπιστημίων όπου η ιδιότητα του φυσικού μπορεί να δικαιολογείται από την κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στη φυσική [Μεταπτυχιακό Δίπλωμα – Διδακτορικό].

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6η : Στο σκεπτικισμό που περιέχουν οι παρατηρήσεις μου θα πρέπει να προσθέσω:

  • Τις πολύ σημαντικές παρατηρήσεις και σχόλια της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. [ανεξάρτητα από επιμέρους διαφοροποιήσεις που ενδεχόμενα υπάρχουν]

  • Τη μη καταγραφή των απόψεων των Φυσικών Τμημάτων [εκτός και αν έχουν συμμετάσχει στη διατύπωση του σχεδίου ΠΔ, οπότε δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για την αποσπασματικότητα και μη ανάληψη της ενδεχόμενης «πατρότητας» των απόψεων]

  • Τη μη ευαισθητοποίηση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση των επιστημονικών φορέων που τα μέλη τους θα αποτελούν τα εν δυνάμει μέλη του Επιμελητηρίου Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών.

  • Τη μη παρέμβαση του υπάρχοντος επιμελητηρίου των χημικών [ΕΕΧ-ΝΠΔΔ]

  • Τη μη εμφάνιση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών η οποία θα μου επιτραπεί ασχολείται με την οργάνωση σεμιναρίων επί παντός του επιστητού και γνωστικών αντικειμένων μη σχετιζόμενων με τη φυσική επιστήμη

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 7η: Διατύπωση ενδεικτικών προτάσεων. Θα πρέπει:

  • Να συγκεντρωθεί όλο το υπάρχον υλικό για το θέμα αυτό. Είναι γνωστό, τηρουμένων των αναλογιών, ότι τη δεκαετία του 80, έγιναν προσπάθειες μετατροπής της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών σε ΝΠΔΔ [δηλαδή επιμελητήριο] και υπήρξαν σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες ουδέποτε ενεργοποιήθηκαν, λόγω αντίδρασης των εντός της ΕΕΦ συντεχνιακών και όχι μόνο ομάδων που είχαν σαν αποτέλεσμα λειτουργίες του επιστημονικού σωματείου της ΕΕΦ που δεν σχετίζονται με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις του σχεδίου ΠΔ αλλά και του καταστατικού της.

  • Να μελετηθεί το θέμα του Επιμελητηρίου Θετικών Επιστημών προτού υπάρξει η έκδοση του όποιου επιμέρους ΠΔ και να αξιοποιηθεί το υλικό που υπάρχει και είχε συζητηθεί διεξοδικά παράλληλα με την πρόταση για μετατροπή της ΕΕΦ σε ΝΠΔΔ [επιμελητήριο]

  • Να υπάρξει σύγκλιση απόψεων σχετικά με τα θέματα επιστημονικών επικαλύψεων και συναρμοδιότητας των συναφών επιμελητηρίων που θα δίνουν τις άδειες άσκησης του επαγγέλματος, επειδή το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των θετικών επιστημών είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και θα πρέπει να λυθεί με γνώμονα μόνο τα πιστοποιημένα προσόντα των πτυχιούχων και όχι συντεχνιακές προσεγγίσεις που θα «τεκμηριώνονται» από τις ασάφειες και όχι μόνο των διατυπώσεων που περιέχονται στα σχέδια των προωθούμενων ΠΔ

  • Να προωθηθεί πρώτα η νομοθετική ρύθμιση που αφορά την ίδρυση του Επιμελητηρίου Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και δευτερευόντως αλλά ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ η έκδοση όλων των ΠΔ των ειδικοτήτων αρμοδιότητας του Επιμελητηρίου Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών.

  • Να αξιοποιηθεί η πείρα όσων έχουν ασχοληθεί με το θέμα, να κωδικοποιηθούν οι προτάσεις και οι επισημάνσεις των υπαρχόντων τεκμηρίων και να γίνει η απαραίτητη σύγκλιση στα θεσμοθετημένα όργανα συμμετοχής και κοινωνικού ελέγχου αρμοδιότητας του ΥΠΔΜΘ.

  Γεώργιος Π. Μπουρίτσας
  π. Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

  Σχόλιο by ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΟΥΡΙΤΣΑΣ — 15/03/2011 @ 16:36

 174. Το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα, όπως και αυτά που αναφέρονται σε άλλες κατηγορίες πτυχιούχων εφαρμόζουν αποκλεισμούς στην αγορά εργασίας και αντίκεινται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (και όχι τίτλων σπουδών ή απλά προσόντων που το μεταφράζει πάλι σε τίτλους σπουδών το Υπουργείο) και στην προοπτική ανοίγματος των επαγγελμάτων, που ήδη η κυβέρνηση έχει προωθήσει με Νόμο του Ελληνικού Κράτους. Όλα τα πτυχία φυσικής (ημεδαπής και αλλοδαπής εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) θα πρέπει να έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα για απασχόληση τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Το ΔΟΑΤΑΠ επίσης χρήζει κατάργησης (όπως έχει ήδη προτείνει Πρόεδρός του κατά το παρελθόν),καθώς τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα και συμβατά.Τώρα για τη σκοπιμότητα ύπαρξης διαφόρων επιμελητηρίων: Εφόσον δε λειτουργεί ως εισπρακτικός μηχανισμός και περιττή γραφειοκρατία, που θέτει υπό αμφισβήτηση τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών (πολλά απ΄τα αναφερόμενα Τμήματα έχουν ήδη επαγγελματικά δικαιώματα και οι απόφοιτοί τους εργάζονται ήδη επιτυχώς είτε στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τομέα), καλό θα ήταν για να πιστοποιεί μαθησιακά αποτελέσματα αποκτηθέντα με μη τυπική και άτυπη μάθηση (κατάρτιση ενηλίκων, επαγγελματική εμπειρία κ.λπ.). Η εστίαση πρέπει να πέσει στο job description στην αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων και στην αμεροληψία των μηχανισμών αξιολόγησης. Η αγορά ξέρει να αυτορρυθμίζεται χωρίς τη διαμεσολάβηση άδειων άσκησης επαγγέλματος. Η μεγάλη εκκρεμότητα είναι ως προς τους μηχανισμούς αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα.

  Σχόλιο by Κ.Σ. — 15/03/2011 @ 21:28

Κανάλι RSS για τα σχόλια του άρθρου. TrackBack URL

Τα σχόλια είναι κλειστά επί του παρόντος.