Σχέδιο ΠΔ: Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων Χημείας των Πανεπιστημίων

14 / 02 / 2011

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων Χημείας των Πανεπιστημίων

Άρθρο 1

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Χημείας με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δύνανται να απασχολούνται, ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας, σε όλο το φάσμα του γνωστικού τους αντικειμένου.

Άρθρο 2

1. Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, μελετών και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το Επιμελητήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών το οποίο καθορίζει:

α. τα 3 Επίπεδα Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθεις δραστηριότητες, προωθημένες δραστηριότητες και εξειδικευμένες δραστηριότητες καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα.

β. το φάσμα και τα όρια Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια.

Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος πτυχιούχων του παρόντος, εκδοθείσες νομίμως πριν τη δημοσίευση αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Η επαγγελματική απασχόληση των Πτυχιούχων των Τμημάτων Χημείας ασκείται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, καθώς και με τη μορφή παροχής υπηρεσιών και συμβουλών ή σύνταξης γνωμοδοτήσεων και γνωματεύσεων.

3. Ο απόφοιτος των Τμημάτων Χημείας δύναται να ασχολείται επαγγελματικά με κάθε αντικείμενο, που αφορά τη θεωρία και τις εφαρμογές της επιστήμης της χημείας και περιλαμβάνει τα επιμέρους αντικείμενα: της γενικής χημείας, της αναλυτικής χημείας, της ανόργανης χημείας, της οργανικής χημείας, της φυσικοχημείας, της βιομηχανικής χημείας, της βιοχημείας, της περιβαλλοντικής χημείας, της χημείας τροφίμων, της χημείας των υλικών, της κλινικής χημείας και της χημικής τεχνολογίας.

Άρθρο 3

Ο απόφοιτος του Τμήματος Χημείας, σύμφωνα με τις γνώσεις που έχει αποκτήσει, απασχολείται ενδεικτικά στους εξής τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας:

Α) Στην Εκπαίδευση, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, με αντικείμενο διδασκαλίας τη χημεία, καθώς και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με τη χημεία.

Β) Στη βασική και εφαρμοσμένη Έρευνα κάθε γνωστικού αντικειμένου, το οποίο υπάγεται στον ευρύτερο τομέα της χημείας και, είτε έχει αμιγώς θεωρητική-επιστημονική κατεύθυνση, η οποία δεν συνδέεται με εμπορικούς σκοπούς, είτε προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή και διεξάγεται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, καθώς και σε αρμόδιες διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών δημόσιων οργανισμών, και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Γ) Στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, με αντικείμενα, όπως:

1) Την έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία χημικών προϊόντων και αγαθών πάσης φύσεως.

2) Τον έλεγχο της ποιότητας που σχετίζεται τόσο με τη χημική σύσταση όσο και με τις φυσικοχημικές ιδιότητες πρώτων υλών, βιομηχανικών προϊόντων και αγαθών πάσης φύσεως και διεξάγεται είτε εργαστηριακώς, είτε με τη βοήθεια συστημάτων αδιάλειπτου αυτομάτου ελέγχου.

3) Τον κλινικοεργαστηριακό τομέα της υγείας.

4) Τη διαχείριση προβλημάτων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη χημική ρύπανση του περιβάλλοντος είτε αυτή είναι πρωτογενής είτε δευτερογενής.

5) Την εκπόνηση χημικοτεχνικών μελετών και την επίβλεψη της εκτέλεσής τους, και την πραγματοποίηση εκτιμήσεων χημικοτεχνικής φύσεως.

6) Την παροχή υπηρεσιών ως τεχνικοί ασφαλείας και ως εμπειρογνώμονες.

7) Την εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων ενώπιον των αρχών σε περιπτώσεις αντιδικίας είτε με φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα είτε με φυσικά πρόσωπα.

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι Χημικοί μπορούν, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, να απασχολούνται ενδεικτικά:

α) Στην επιλογή των μεθόδων εξέτασης δειγμάτων πάσης φύσεως, την εξέτασή τους και την αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της εξέτασής τους, καθώς και στον έλεγχο εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της ποιότητας των εργαστηριακών εξετάσεων στο εργαστήριο.

β) Στην έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή, την τυποποίηση και τον έλεγχο της ποιότητας πολυμερικών υλικών και υλικών συσκευασίας από πολυμερικά υλικά, μετάλλων και μεταλλικών υλικών συσκευασίας, χαρτιού και υλικών συσκευασίας από χαρτί, προϊόντων ξύλου, υφάνσιμων ινών, απορρυπαντικών, απολυμαντικών, αρωμάτων, καλλυντικών, φαρμάκων και άλλων χημικών προϊόντων, κεραμικών υλικών, δομικών υλικών, καυσίμων, λιπαντικών και άλλων προϊόντων πετρελαίου, προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας, και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και βοηθημάτων από φυσικά και συνθετικά πολυμερικά υλικά.

γ) Στην εμπορία των παραπάνω προϊόντων πλην των φαρμάκων.

δ) Στην έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή, την τυποποίηση, την εμπορία και τον έλεγχο της ποιότητας προϊόντων φυτοπροστασίας, λιπασμάτων και άλλων χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, προϊόντων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου, ζωοτροφών, πρόσθετων υλών για ζωοτροφές και άλλων χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία, την πτηνοτροφία ή τις ιχθυοκαλλιέργειες, καθώς και στον έλεγχο προϊόντων του πρωτογενή και του δευτερογενή τομέα παραγωγής για υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων.

ε) Στην έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή, την τυποποίηση, την εμπορία και τον έλεγχο της ποιότητας τροφίμων που παράγονται από πρώτες ύλες ζωικής ή φυτικής προέλευσης, αλκοολούχων και ελεύθερων αλκοόλης ποτών, φυσικών ή μη επιτραπέζιων νερών, τροφίμων που χρειάζονται έγκριση (σκευάσματα), τροφίμων για ειδική διατροφή και συμπληρωμάτων διατροφής.

στ) Στην έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή, την τυποποίηση, την εμπορία και τον έλεγχο της ποιότητας μέσων συσκευασίας και αντικειμένων καθημερινής χρήσης που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ποτά και επιτραπέζια νερά.

ζ) Στην παραγωγή και το χημικό έλεγχο της ποιότητας υλικών που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρική, ηλεκτρονική και ψηφιακή τεχνολογία.

η) Στην παραγωγή και το χημικό έλεγχο της ποιότητας συσσωρευτών ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων άμεσης μετατροπής της ηλιακής σε ηλεκτρική ενέργεια, ανόργανων και οργανικών ημιαγωγών, ηλεκτροδίων, αισθητήρων και «ευφυών» υλικών κατά την παραγωγική διαδικασία.

θ) Στην παραγωγή και τον έλεγχο της ποιότητας υλικών που χρησιμοποιούνται στην εικονοληπτική, φωτογραφική και τυπογραφική τεχνολογία.

ι) Στην παραγωγή και τον έλεγχο της ποιότητας ραδιοϊσοτόπων και υλικών της πυρηνικής και ραδιο-χημικής τεχνολογίας, καθώς και στις εφαρμογές τους στην ιατρική, τη βιολογία και άλλες επιστήμες.

ια) Στη συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων, στη συντήρηση και αναπαλαίωση έργων τέχνης, και σε δραστηριότητες που αφορούν εφαρμογές της Χημείας στην αρχαιολογία και στην αρχαιομετρία.

ιβ) Στην εξέταση βιολογικών υλικών και δειγμάτων σε βιοχημικά, αιματολογικά, ανοσολογικά και άλλα συναφή εργαστήρια του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα της υγείας, καθώς και στον έλεγχο της ποιότητας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εξέτασής τους.

ιγ) Στο φυσικοχημικό έλεγχο της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, του εδάφους και της ατμόσφαιρας.

ιδ) Στον έλεγχο και τη διαχείριση, κατά περίπτωση με ανακύκλωση, των αστικών λυμάτων και των πάσης φύσεως αποβλήτων από δραστηριότητες χημικών βιομηχανιών, βιομηχανιών τροφίμων και ποτών, σφαγείων, βαφείων, βυρσοδεψείων και άλλων ρυπογόνων επιχειρήσεων, καθώς και από τη χρήση μεταφορικών μέσων.

ιε) Στην εκπόνηση μελετών για τη διαχείριση προβλημάτων που σχετίζονται γενικότερα με την προστασία του περιβάλλοντος, και ειδικότερα με τις επιπτώσεις (ρύπανση υδάτων, εδάφους και ατμόσφαιρας) που έχει στο περιβάλλον η εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών έργων.

ιστ) Στην εκπόνηση μελετών για εγκατάσταση, πιστοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (π.χ. ISO σειράς 9000, 14000 και 45000, HACCP) σε βιομηχανίες παραγωγής χημικών προϊόντων, τροφίμων, ποτών και άλλων αγαθών, και σε κάθε είδους επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν χημικά προϊόντα, και στην κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού τους στα συστήματα αυτά.

ιζ) Στην επιθεώρηση των χώρων αποθήκευσης επικίνδυνων χημικών ουσιών, τοξικών χημικών προϊόντων και καυσίμων (σε επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, πλοία, συρμούς σιδηροδρόμου και βυτιοφόρα οχήματα).

ιη) Στην απολύμανση αποθηκευτικών χώρων, κτιριακών εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων.

ιθ) Ως εργαστηριακοί επιστήμονες σε οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικά εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και δοκιμών τα οποία έχουν την ευθύνη του επισήμου εργαστηριακού ελέγχου των αγαθών που κυκλοφορούν στην αγορά ή διατίθενται προς άμεση κατανάλωση (π.χ. πόσιμο νερό), και άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών.

κ) Ως εκπαιδευτικοί σε δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια, λύκεια και Τ.Ε.Ε., φροντιστήρια, δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ., Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι., και Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών για τη διδασκαλία μαθημάτων από τα διάφορα γνωστικά πεδία της Χημείας.

κα) Ως ερευνητές σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα, ερευνητικά ινστιτούτα, ιδρύματα ερευνών και τμήματα έρευνας επιχειρήσεων.

κβ) Συμβάλλουν στη δημιουργία λογισμικού για τη χημική και περιβαλλοντική εκπαίδευση, στη διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων και στην οργάνωση του ελέγχου της ποιότητας χημικών προϊόντων και αγαθών πάσης φύσεως στις αντίστοιχες μονάδες παραγωγής.

κγ) Στην εκπόνηση μελετών ανάλυσης της επικινδυνότητας σε χώρους όπου γίνεται χρήση χημικών ουσιών ή προϊόντων, και στην επίβλεψη της υλοποίησής τους.

κδ) Στην εκπόνηση χημικοτεχνικών μελετών και στην επίβλεψη της υλοποίησής τους όπου εφαρμόζεται χημική διεργασία, στην τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης χημικών εγκαταστάσεων, στη χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού τους, καθώς και στην ανανέωση των αδειών λειτουργίας χημικών εγκαταστάσεων.

κε) Στην εκδίκαση διαφορών και στην εξέταση υποθέσεων χημικοτεχνικού ενδιαφέροντος ενώπιον διοικητικών οργάνων και ελεγκτικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

κστ) Στην παράσταση για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων σε αντιδικίες τους με επιχειρήσεις του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, καθώς και με επιχειρήσεις ανάπτυξης, εκμετάλλευσης και προστασίας των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.

Άρθρο 4

1) Οι πτυχιούχοι Χημικοί έχουν την ευθύνη της υπογραφής των δελτίων χημικών αναλύσεων, και κατά περίπτωση των γνωματεύσεων, οι οποίες βασίζονται στην αξιολόγηση αποτελεσμάτων από χημικές αναλύσεις που γίνονται σε περιβαλλοντικά ή βιολογικά δείγματα, δείγματα που αποτελούν πειστήρια εγκληματικών πράξεων, και δείγματα χημικών προϊόντων, πόσιμου νερού, τροφίμων, ποτών και επιτραπέζιων νερών, παιδικών παιχνιδιών και άλλων αντικειμένων καθημερινής χρήσης, καυσίμων, λιπαντικών και άλλων βιομηχανικών πρώτων ή βοηθητικών υλών και τελικών προϊόντων.

2) Οι πτυχιούχοι Χημικοί με βάση την εκπαίδευση τους δύνανται να απασχολούνται:

α) σε αναλυτικά εργαστήρια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν διαπιστευθεί ή βρίσκονται στη φάση της διαπίστευσης σύμφωνα με τους κανόνες της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής.

β) σε εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των ιδιωτικών επιχειρήσεων που παράγουν βιομηχανικά προϊόντα και αγαθά πάσης φύσεως για την εξακρίβωση της ποιότητας των οποίων απαιτείται η φυσικοχημική εξέτασή τους.

γ) σε ιδιωτικά αναλυτικά εργαστήρια ή ανάλογα εργαστήρια δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών κοινής ωφέλειας στα οποία διεξάγεται φυσικοχημική εξέταση βιομηχανικών προϊόντων και αγαθών πάσης φύσεως, καθώς και πρώτων ή/και βοηθητικών υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τους.

δ1) σε εδαφολογικά εργαστήρια που ασχολούνται τόσο με χημικές αναλύσεις όσο και με χημικές διεργασίες εξυγίανσης του εδάφους.

δ2) σε οινολογικά εργαστήρια που ασχολούνται με χημικές αναλύσεις και διεργασίες οίνου.

ε) σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με θέματα διαχείρισης του περιβάλλοντος, στις οποίες λειτουργούν μονάδες και δίκτυα νερού ή/και αποβλήτων που έχουν αναλυτικά εργαστήρια ή διαθέτουν αυτοματοποιημένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου.

στ) σε εταιρείες ή γραφεία που αναλαμβάνουν το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη λειτουργία ιδιωτικών εργαστηρίων υπεύθυνων για τη φυσικοχημική εξέταση βιομηχανικών προϊόντων και αγαθών πάσης φύσεως.

ζ) σε εταιρείες ή γραφεία που αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών για την εγκατάσταση, πιστοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (π.χ. ISO σειράς 9000,14000, 45000, HACCP) και τη διαπίστευση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου σε μονάδες παραγωγής χημικών προϊόντων και αγαθών πάσης φύσεως.

η) σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που εκτελούν ερευνητικά έργα, τα οποία απαιτούν από τους απασχολούμενους επαρκείς γνώσεις Χημείας.

θ) σε υπηρεσίες του δημοσίου τομέα που είναι αρμόδιες για επιθεωρήσεις και δειγματοληψίες που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της καταλληλότητας των χημικών προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούνται στην αγροτική πρωτογενή παραγωγή, των πρόσθετων υλών και των τεχνολογικών βοηθημάτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων και ποτών, και των υλών και μέσων που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία τροφίμων, ποτών και νερών ή έρχονται σε άμεση επαφή με αυτά.

ι) σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών που τα προϊόντα τους μπορεί να καταστούν επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου εξαιτίας της περιορισμένης χημικής ασφάλειάς τους.

ια) στην εμπορία επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Άρθρο 5

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

3.006 Εμφανίσεις
 1. Ας μου απαντήσει παρακαλώ κάποιος στο ερώτημά μου. Για να απασχοληθεί κάποιος Χημικός στην εκπαίδευση, θα πρέπει να έχει επιλέξει κατεύθυνση Διδακτικής της Χημείας στο Α.Ε.Ι.; Γιατί εδώ δεν αναφέρει κάτι τέτοιο.
  Και επιπλέον, όπως φαίνεται (τουλάχιστο σε μένα), αφού η πολιτείς είχε δημιουργήσει στο παρελθόν σχολές και τμήματα σε όλη την επικράτεια, με αντικείμενα συναφή, τώρα κάνει διαβούλευση προκειμένου να αναγνωρίσει επαγγελματικά δικαιώματα. Όχι ότι με πειράζει που επιτέλους μετράει και η γνώμη του κόσμου (όσο μετράει) αλλά θα μπορούσε το θέμα να είχε λυθεί πολύ νωρίτερα!

  Σχόλιο by Ιωάννης Φωτόπουλος — 15/02/2011 @ 08:24

 2. Επιτέλους αντιμετωπίζεται το θέμα των Χημικοτεχνικών Μελετών??? Μέχρι τώρα οι Χημικοί μπορούσαμε να αποκτήσουμε Μελετητικό Πτυχίο για τις Κατηγορίες Μελετών 17 & 27 (Χημικές Μελέτες και Περιβαλλοντικές Μελέτες) και παραδόξως ήμασταν αποκλεισμένοι (άκουσον- άκουσον) από τις Χημικοτεχνικές Μελέτες……………… Επιτέλους να σταματήσει αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τους πάσης φύσεως μηχανικούς που ορθώνουν τοίχους αποκλεισμού για όλους τους άλλους Πτυχιούχους…αλήθεια βάσει ποιας λογικής ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός(για παράδειγμα) δικαιούται να αποκτά Μελετητικό Πτυχίο για Περιβαλλοντικές Μελέτες?

  Σχόλιο by Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ — 17/02/2011 @ 10:58

 3. Παρακαλώ να φύγει το παρακάτω καθώς αποτελεί πλεονασμό

  κβ) Συμβάλλουν στη δημιουργία λογισμικού για τη χημική και περιβαλλοντική εκπαίδευση, στη διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων και στην οργάνωση του ελέγχου της ποιότητας χημικών προϊόντων και αγαθών πάσης φύσεως στις αντίστοιχες μονάδες παραγωγής.

  Δηλαδή επειδή ένας Πληροφορικός ή Μαθηματικός ή Μπετατζής ή Σουβλατζης συμβάλει στην ανάλυση απαιτήσεων που κάνει ο Αρχιτέκτονας για να φτιάξει ένα σπίτι (για κάποιον από τους πρώτους) ΚΑΘΩΣ επίσης και ότι οι πρώτοι το τσεκάρουν (καζανάκια, μπαλκόνια) πριν το παραλάβουν σημαίνει ότι είναι επαγγελματικό δικαίωμα τους ;

  Δεν λέω συμβάλουμε σαν ΧΡΗΣΤΕΣ και ΠΕΛΑΤΕΣ οι Χημικοί στην κατασκευή Λογισμικού για Χημεία αλλά αυτό δεν αποτελεί επαγγελματικό δικαίωμα τους αλλά υποχρέωση τους ώστε να καταλάβει ο Πληροφορικός τι πρέπει να κατασκευάσει. Ο Πληροφορικός (και ΜΟΝΟ) είναι ο καθ” ύλην αρμόδιος στην ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

  Αν ο Χημικός θέλει να παίξει με την κατασκευή του Λογισμικού, ακόμα και σε ερευνητικό επίπεδο ΚΑΝΕΝΑΣ δεν τον εμποδίζει. Δεν μπορεί όμως να αξιώνει ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ «συμβολής» στην κατασκευή Λογισμικού.

  Ο Πληροφορικός για αυτό υπάρχει. Για να κατασκευάζει Πληροφορικά Συστήματα και Λογισμικά για Χημικούς, Φυσικούς, Πωλητές, Σουπερ Μάρκετ, Αστροναύτες, Κυβερνήσεις, Εστιατόρια, και γενικότερα στο ΚΑΘΕ άνθρωπο ή υπηρεσία που έχει ανάγκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αυτός ο κάθε άνθρωπος αυτός οφείλει να ελέγχει τι παραλαμβάνει όπως ακριβώς θα έκανε όταν αγόραζε ένα σπίτι και οφείλει να έχει απαιτήσεις ως ΠΕΛΑΤΗΣ από έναν ο οποίος κατασκευάζει σπίτια.

  Σχόλιο by Κωστας — 18/02/2011 @ 01:55

 4. Αναφορικά με το Σχέδιο του ΠΔ, θεωρώ ότι ένας Χημικός δύναται να ασχοληθεί επαγγελματικά και στο συναφές αντικείμενο της εμπορίας των φαρμάκων όπως άλλωστε συμβαίνει στις άλλες χώρες της ΕΕ και στις ΗΠΑ. Ως εκ τούτου εκτιμώ ότι θα πρέπει να αρθεί ο περιορισμός του Άρθρου 3 ..»Στην εμπορία των παραπάνω προϊόντων πλην των φαρμάκων».
  Αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί και να αλλάξει τόσο για λόγους εναρμόσισης όσο και για λόγους ουσιαστικούς / πρακτικούς. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι αυτό θα προκαλέσει αντιδράσεις στους συναδέλφους φαρμακοποιούς αλλά επιτέλους θα πρέπει κάτι να αλλάξει προς το καλύτερο σε αυτή τη Χώρα.

  Σχόλιο by Δημήτρης Βότσης — 20/02/2011 @ 19:25

 5. Προτείνω να μπει ανάλογο άρθρο και για τους Χημικούς:

  Το επάγγελμα του Φυσικού ασκούν οι απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής των Πανεπιστημίων της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων και Κρήτης και κάθε άλλου τμήματος Φυσικής που τυχόν ιδρυθεί στο μέλλον από το Κράτος, καθώς και οι κατέχοντες πτυχία Φυσικής μετά από ολοκληρωμένες σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, αναγνωρισμένα κατά τις νόμιμες διαδικασίες στην Ελλάδα.

  Σχόλιο by Μιχάλης Κ. — 21/02/2011 @ 09:08

 6. Επιτέλους τα πραγμτα μπαίνουν στο σωστό δρόμο.
  Αλλά τι είναι αυτό το Επιμελητήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; (άρθρο 2) Τι θα γίνει με τις υπάρχουσες επιστημονικές ενώσεις όπως π.χ. η Ένωση Ελλήνων Χημικών; Θα ενσωματωθούν στο επιμελητήριο και υπό ποιές προϋποθέσεις;

  Σχόλιο by Ιάσονας Τσίγκος — 21/02/2011 @ 10:54

 7. »ένας Χημικός δύναται να ασχοληθεί επαγγελματικά και στο συναφές αντικείμενο της εμπορίας των φαρμάκων όπως άλλωστε συμβαίνει στις άλλες χώρες της ΕΕ και στις ΗΠΑ»

  ***

  Αντιθέτως πουθενά στον πλανήτη δεν ισχύει αυτό που γράφετε. Παραθέστε έστω μια πηγή.

  Εκτός και αν εννοείτε για τα φαρμακεία που βρίσκονται στα σουπερμαρκετ πχ στην Αγγλία, όπου ο ιδιοκτήτης του σουπερμαρκετ μπορεί να σπούδασε μανικουρίστ, αλλά στο φαρμακείο εργοδοτεί φαρμακοποιό (ποτέ χημικό!). Σε αυτη την περίπτωση ο καθένας εμπορεύεται φάρμακα πχ και ο μαθηματικός και ο φυσικός.
  ===========================================================

  Επίσης πουθενά στον πλανήτη ο χημικός -ακόμα και με μεταπτυχιακό τίτλο στην κλινική (βιο)χημεία- δεν εργάζεται σε εργαστήριο αιματολογίας [όπως και μικροβιολογίας (τα κύτταρα δεν είναι στοιχεία ή χημικές ενώσεις)], αλλά εργάζεται μόνο σε εργαστήριο βιοχημείας/κλινικής (βιο)χημείας μετά από απόκτηση μεταπτυχιακού στην κλινική (βιο)χημεία.

  ****
  Δείτε την αντίστοιχη κοινοτική οδηγία της ΕΕ. Μόνο ιατροί ή βιολόγοι προβλέπεται εργάζονται στα αιματολογικά εργαστήρια.

  ============================================================

  Πρέπει λοιπόν να γίνει η απαραίτητη προσαρμογή με βάση τα προβλεπόμενα διεθνώς και όχι με τη λογική του »πάρτα όλα».

  Σχόλιο by Κώστας — 21/02/2011 @ 22:13

 8. Αξιότιμε κ.Υφυπουργέ,
  καταρχήν η κατάθεση για δημόσια διαβούλευση του ΠΔ είναι μία ευχάριστη έκπληξη για τους Χημικούς που χρόνια ταλαιπωρούνται από ατέρμονες υποσχέσεις για το θέμα αυτό.
  Σίγουρα, όλοι μπορούν να ασκήσουν κριτική σε μία πρόταση, λίγοι όμως μπορούν να αντιπαραβάλλουν μία άλλη πρόταση. Σε γενικές γραμμές καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των δικαιωμάτων που πρέπει να έχει ένας απόφοιτος Τμήματος Χημείας.
  Άλλωστε δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε όλοι το γεγονός ότι ο επιστήμονας καταξιώνεται στο χώρο εργασίας του και όχι από ΠΔ, άρα ας μην ανησυχούν οι φίλοι απόφοιτοι Πληροφορικής καθώς δε νομίζω ότι απειλούνται ουσιαστικά.
  Το μόνο σημείο το οποίο ηχεί παράξενα είναι το «Επιμελητήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών».
  Αντιλαμβάνομαι ότι για τους συναδέλφους Φυσικούς δε θέλει η Πολιτεία να αφήσει τα επαγγελματικά δικαιώματα, και καλά κάνει, σε ένα σύλλογο όπως η ΕΕΦ. Στην περίπτωση των χημικών όμως υπάρχει η Ένωση Ελλήνων Χημικών, ΝΠΔΔ, επίσημος σύμβουλος του Κράτους σε θέματα Χημείας και χημικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της Νόμο 1804/88. Η «ανάμιξη» χημικών, φυσικών και πιθανώς άλλων ειδικοτήτων με αρκετές φορές αντικρουόμενα συμφέροντα μόνο αναστάτωση και εσωτερική αντιπαλότητα θα φέρει σε όλους.
  Ελπίζω να εξετάσετε τα επιχειρήματα μου και να αντικαταστήσετε τον όρο «Επιμελητήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών» με το «Ένωση Ελλήνων Χημικών»
  Με εκτίμηση

  Σχόλιο by ΑΝΠ — 22/02/2011 @ 15:12

 9. τα κύτταρα δεν είναι στοιχεία ή χημικές ενώσεις..

  Συγνώμη, αλλά τι είναι??? Πνεύματα??

  Σχόλιο by Γιάννης — 22/02/2011 @ 15:44

 10. »τα κύτταρα δεν είναι στοιχεία ή χημικές ενώσεις..

  Συγνώμη, αλλά τι είναι??? Πνεύματα??»

  =============================================================

  Φαίνεται Γιάννη ότι είσαι χημικός…ή χρήστης (οινο)πνεύματος! Δεν έχεις κάνει βιολογία στο σχολείο?

  Δες αν υπάρχουν κύτταρα στο περιοδικό σύστημα ή στην ονοματολογία της IUPAC και θα καταλάβεις γιατί στην αντίστοιχη κοινοτική οδηγία της ΕΕ, κατά την οποία μόνο ιατροί ή βιολόγοι προβλέπεται εργάζονται στα αιματολογικά εργαστήρια.

  Άλλο αιματολογία, κυτταρολογία, ιστολογία (κύτταρα, ιστοί), άλλο κλινική (βιο)χημεία (στοιχεία, ενώσεις σε βιολογικά υγρά)…

  *****

  Σχόλιο by Κώστας — 22/02/2011 @ 17:04

 11. »αφορά τη θεωρία και τις εφαρμογές της επιστήμης της χημείας και περιλαμβάνει τα επιμέρους αντικείμενα: της γενικής χημείας, της αναλυτικής χημείας, της ανόργανης χημείας, της οργανικής χημείας, της φυσικοχημείας, της βιομηχανικής χημείας, της βιοχημείας (*), της περιβαλλοντικής χημείας, της χημείας τροφίμων, της χημείας των υλικών, της κλινικής χημείας (*) και της χημικής τεχνολογίας.»

  ****

  Σωστά και δίκαια. Στον κλινικοεργαστηριακό τομέα υγείας (Αρ. 3-Γ 3) ανήκει η βιοχημεία και η κλινική χημεία (και πιο σωστά η κλινική (βιο)χημεία όχι η βασική βιοχημεία πχ. φυτών, ζώων κλπ.)

  ***
  Σε αυτά τα επιμέρους αντικείμενα τί σχέση έχει η αιματολογία?

  ============================================================

  Γι αυτό ρώτησα αν υπάρχουν κύτταρα στο περιοδικό σύστημα ή στην ονοματολογία της IUPAC και γιατί στην αντίστοιχη κοινοτική οδηγία της ΕΕ, την οποία μόνο ιατροί ή βιολόγοι προβλέπεται εργάζονται στα αιματολογικά εργαστήρια.

  Άλλο αιματολογία, κυτταρολογία, ιστολογία (κύτταρα, ιστοί), άλλο κλινική (βιο)χημεία (στοιχεία, ενώσεις σε βιολογικά υγρά)… Η μικροβιολογία και αυτή χημεία είναι?

  ========================================================

  Με την άτοπη αναγωγιστική συλλογιστική του Κώστα αφού όλα τα κύτταρα και οι ιστοί είναι ύλη και η ύλη είναι ενέργεια τότε δικαιούνται να έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των χημικών οι φυσικοί και οι μηχανικοί με ειδίκευση στην ενέργεια!

  Σχόλιο by Κώστας — 23/02/2011 @ 00:07

 12. Νομίζω ότι είναι πια καιρός να αναφέρεται με ξεκάθαρο τρόπο ότι οι χημικοί μπορούν να είναι υπεύθυνοι επίβλεψης της λειτουργίας των χημικών εγκαταστάσεων του ΠΔ 274/97, αφού μέχρι σήμερα στο εν λόγω ΠΔ αναφέρεται ότι η «τεχνική επίβεψη λειτουργίας των χημικών εγκαταστάσεων ανατίθεται μόνο σε διπλωματούχους χημικούς μηχανικούς». Κατά την άποψή μου η έκδοσή του εν λόγω ΠΔ είναι μια ευκαιρία να εξαλειφθούν τεράστιες αδικίες που έχει υποστεί στο παρελθόν ο κλάδος των χημικών, με την πολιτική ηγεσία της χώρας να υποκύπτει συνεχώς στις απαιτήσεις των μηχανικών.

  Σχόλιο by Γεώργιος Νικητόπουλος — 23/02/2011 @ 08:48

 13. Το σχόλιο που θα ήθελα εγώ να κάνω είναι ότι η Ένωση Ελλήνων Χημικών έχει χαρακτήρα Επιμελητηρίου με καταστατικό που είναι νόμος του κράτους

  Σχόλιο by Τσεκούρα Ελένη — 26/02/2011 @ 18:18

 14. @ Σχόλιο by Κωστας — 18/02/2011 @ 01:55

  Είναι ακατανόητη η αντίδραση του σχολιαστή φαντάζομαι πληροφορικάριου. Για την κατασκευή ενός λογισμικού, πληροφοριακού συστήματος, πλατφόρμας για εκπαίδευση, χρήση σε μια μονάδα, οτιδήποτε, προφανώς και χρειάζεται η συμβολή του αντίστοιχου τεχνικού κλάδου. Η παράγραφος εννοεί φίλε πληροφορικάριε ότι αν εργασθείς για την κατασκευή μιας πλατφόρμας e-learning και αξιολόγησης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση θα πρέπει να συνεργασθείς (και όχι να το κάνεις μόνος σου) με τους αντίστοιχους περιβαλλοντικούς επιστήμονες.
  Η παράγραφος προδιαγράφει ένα διεπιστημονικό πεδίο. Ούτε αποκλείει ούτε προγράφει κάποιον κλάδο

  Σχόλιο by IΣ — 28/02/2011 @ 01:19

 15. ΠΡΟΣΟΧΗ : ΜΕ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΗΓ 27 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3:
  κζ)στην επεξεργασία, σύνταξη, κατάθεση και αξιολόγηση μελετών για την εκτίμηση, την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολιτικών, σχεδίων, έργων και δραστηριοτήτων.

  Σχόλιο by ΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ — 04/03/2011 @ 14:29

 16. ΟΔΗΓΙΑ 2004/23/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004

  Στην αντίστοιχη κοινοτική οδηγία της ΕΕ, μόνο ιατροί ή βιολόγοι προβλέπεται εργάζονται στα αιματολογικά εργαστήρια.

  Άρθρο 9 Παρ 2α: “Ο υπεύθυνος (του εργαστηρίου) πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής προσόντα : α) να είναι κάτοχος διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τεκμηρίου επίσημης
  εκπαίδευσης στον τομέα της ιατρικής ή των βιολογικών επιστημών, το οποίο χορηγείται με την ολοκλήρωση πανεπιστημιακών σπουδών, ή μαθημάτων που αναγνωρίζονται ως ισότιμα από το οικείο κράτος μέλος.

  Συνεπώς θα πρέπει να διαγραφεί η αναφορά για τα επαγγελματικά δικαιώματα των χημικών στα εργαστήρια αιματολογίας, αλλά να παραμείνει η αναφορά στα εργαστήρια κλινικής χημείας για όσους έχουν σχετικό ΜΔΕ ή ΔΔ.

  Σχόλιο by Νίκος Π — 04/03/2011 @ 19:34

 17. Δεν είναι δυνατό να γίνονται αυτά…άλλη μια άσχετη ειδικότητα θα μιλάει για φυτά και φυτοεξυγειανση καθώς και για φυτεύσεις- διαμορφώσεις… Πως προλάβατε ρε παιδία να μάθετε ότι ένας γεωπόνος, ένας μηχανικός και ένας περιβαλλοντολόγος μαζί;;; ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ…. Πως καταλήξατε στις προϋποθέσεις για τις ικανότητες αυτές;
  Με αυτό το ΠΔ , όπως και με πολλά που προηγηθήκαν κάνουν πολτό την κοινωνία, την οδηγούν σε συγκρούσεις, εδραιώνουν την αδικία σαν κυρίαρχο γεγονός στα επαγγελματικά δικαιώματα, βαφτίζουν ειδικούς παιδιά που τεκμηριωμένα δεν είναι δυνατό να έχουν άποψη για τα επιστημονικά θέματα που πραγματεύονται. Μια κοινωνία της ήσσονος προσπάθειας (μπες σε ΤΕΙ και θα βγεις με δικαιώματα διδακτορικού). «Περαίωση» σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας….περαίωση και στην ζωή αυτών που πραγματικά αξίζουν….. «βαφτίστε» και τις χορεύτριες γιατρούς αν είναι για το καλό της ανταγωνιστικότητας. Όταν αντιλήφθητε την ζημία θα έχετε καταστρέψει μια-δυο γενιές επιστημόνων .

  Σχόλιο by DIMITRIS — 07/03/2011 @ 02:53

 18. Γνωρίζει κανείς πότε τελειώνει η διαβούλευση και πότε υπογράφεται το παραπάνω προεδρικό διάταγμα;

  Σχόλιο by Μιχάλης Κ. — 09/03/2011 @ 10:49

 19. Αγαπητοί κύριοι,

  επειδή εργάζομαι σε αιματολογικό εργαστήριο σε νοσοκομείο θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τα εξής:

  1) Μεταξύ των διεξαγόμενων εξετάσεων σε καθημερινή βάση συγκαταλέγονται οι παρακάτω:
  Γενική αίματος, Ταχύτητα καθίζησης, χρόνος θρομβίνης, χρόνος προθρομβίνης, Ινωδογόνο, αντιθρομβίνη ΙΙΙ, Επίπεδα και δραστικότητα των παρακάτω: Πλασμινογόνο, αντιπλασμίνη, πρωτεινη c, πρωτείνη S,… και πολλά άλλα.
  Για την διεξαγωγή των παραπάνω εξετάσεων απαιτούνται μεταξύ των μηχανημάτων αιματολογικοί αναλυτές (παρόμοιοι με τους βιοχημικούς αναλυτές των βιοχημικών εργαστηρίων) οι οποίοι αναλυτές και όργανα βασίζονται στην διεξαγωγή χημικών και βιοχημικών assays για την μέτρηση των περισσοτέρων απο τα παραπάνω.
  Εργο του χημικού είναι να διεξάγει τις παραπάνω αναλύσεις και να αξιολογήσει την ποιότητα και αξιοπιστία των παραπάνω μετρήσεων και αποτελεσμάτων (με καπύλες αναφοράς, χρήση προτύπων διαλυμάτων αναφοράς κ.α.) με τον ίδιο τρόπο που θα έκανε σε ένα βιοχημικό ή ανοσολογικό εργαστήριο.

  Συνεπώς βρίσκω λανθασμένη την παρατήρηση των συναδέλφων που αναφέρουν ότι μόνο γιατροί και βιολογοι θα μπορούσαν να εργαστούν στο αιματολογικό εργαστήριο καθώς το αντικείμενο του εργαστηρίου δεν είναι τα κύτταρα όπως εσφαλμένα σημειώθηκε απο τους συναδέλφους.

  2) Ακόμη και στην περίπτωση που το αντικείμενο ενός εργαστηρίου στον τομέα της υγείας περιλαμβάνει «κύτταρα» ή συστατικά του πυρήνα των κυττάρων όπως για παράδειγμα γενετικό υλικό (DNA/RNA) σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποκλειστούν οι χημικοί καθώς:

  α) ακόμη και στην αλυσιδωτή αντίδραση με πολυμεράση PCR πραγματοποιείται με χημικό τρόπο πολλαπλασιασμός του γενετικού υλικού και
  β) για την ανάλυση των προϊόντων της PCR αντίδρασης και κατ’επέκταση την ανάλυση και ανίχνευση μεταλλάξεων/πολυμορφισμών χρησιμοποιούνται χημικές και φυσικοχημικές διεργασίες όπως για παράδειγμα η χρήση ενζυμικών και ανοσοενζυμικών αντιδράσεων ή η ηλεκτροφόρηση σε πηκτωμα κ.α.

  Αλλωστε αν προσέξουμε το εδάφιο που παρέθεσαν οι συνάδερφοι αυτό που απαιτεί η ευρωπαική οδηγία είναι να υπαρχει «ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ».

  Ενα τετοιο τεκμηριο ειναι και η κατοχη ΜΔΕ Η Διδακτορικού Διπλωματος στις βιολογικές επιστήμες π.χ. ιατρικη, μοριακή βιολογία, μοριακή διαγνωστική, γενετική, ιατρική βιοχημεία, κ.α.

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Εισηγούμαι
  α) την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των χημικών στα αιματολογικά εργαστηρια για τους λόγους που ανεφερα παραπάνω και
  β) την επέκταση των σχετικών άρθρων (Η ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ) ώστε να περιλαμβάνεται/προβλέπεται και η εργασία των χημικών που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα (αποδεικνυόμενα απο σχετικους τίτλους σπουδών (ΜΔΕ, ΔΔ)σε δημόσια και Ιδιωτικά εργαστήρια στον τομέα της υγείας που διεξάγουν (χημικές) αναλύσεις διάγνωσης που εμπίπτουν/περιέχουν/αναφερονται στην μοριακή διαγνωστική, γενετική, μοριακή βιολογία,ιατρική βιοχημεία, κ.α.

  Σας ευχαριστώ,

  με εκτίμηση

  Γιάννα Σ.
  Παραθέτω παρακάτω που παρέθεσαν προηγουμενως οι συναδερφοι:

  Άρθρο 9 Παρ 2α: “Ο υπεύθυνος (του εργαστηρίου) πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής προσόντα : α) να είναι κάτοχος διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τεκμηρίου επίσημης
  εκπαίδευσης στον τομέα της ιατρικής ή των βιολογικών επιστημών, το οποίο χορηγείται με την ολοκλήρωση πανεπιστημιακών σπουδών, ή μαθημάτων που αναγνωρίζονται ως ισότιμα από το οικείο κράτος μέλος.

  Σχόλιο by ΓΙΑΝΝΑ Σ. — 14/03/2011 @ 11:23

 20. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

  ***
  Δεν εργάζονται χημικοί στα αιματολογικά εργαστήρια (εργάζονται στα εργαστήρια κλινικής βιοχημείας, μετά την κατοχή MSc στην Κλινική Βιοχημεία, όπως οι Βιοχημικοί και οι Βιολόγοι)
  ***
  http://www.nhscareers.nhs.uk/details/Default.aspx?Id=272

  Clinical haematologist

  This page describes the work of clinical haematologists, including information on entry requirements and training prgrammes.

  Entry requirements:
  The minimum entry requirement is a first or second class honours degree in an appropriate subject. Clinical scientists usually require a first (1) or upper second (2:1) class honours degree in a subject specific to the specialist area they wish to work in. Most commonly acceptable are degrees in life sciences (biology, microbiology, genetics or biochemistry). Science degrees related to medicine such as biomedical science may also be considered.

  Το πτυχίο χημείας δεν αναφέρεται ως αποδεκτό για έναρξη ειδίκευσης στην αιματολογία! Το πτυχίο ΒΙΟχημείας αναφέρεται ως αποδεκτό για έναρξη ειδίκευσης στην αιματολογία!

  ==========================================================

  Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

  Βιολογική αιματολογία (και όχι…χημική αιματολογία)

  http://career.admin.uoc.gr/static_content/IATRIKH/ee.htm

  ==========================================================

  Επισημάνσεις στα προαναφερθέντα:

  -Η Γενική αίματος αναφέρεται στον ποσοτικό προσδιορισμό βιομορίων με ενόργανη βιοανάλυση? ΟΧΙ.Τί σχέση έχει με τη χημεία? (το ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΧΗΜΕΙΑ είναι σύνθημα και όχι επιχείρημα. Κάποιος λέει πχ. όλα είναι ύλη και η ύλη είναι ενέργεια, άρα ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΗ και άρα κάθε πράξη του χημικού δικαιούται και ο φυσικός )
  -Οι αιματολογικοί αναλυτές είναι παρόμοιοι με τους βιοχημικούς αναλυτές των βιοχημικών εργαστηρίων? ΟΧΙ. Οι διαφορές είναι πολύ περισσότερες από τις (ελάχιστες) ομοιότητες (βλ. αρχή λειτουργίας).
  -υπάρχει σε χημικό τμήμα προπτυχιακά μάθημα φυσιολογίας που να εξετάζει τη βιολογική λειτουργία της αιμοποίησης, την κυτταρική βιολογία των αιμοκυττάρων κλπ.? ΟΧΙ
  -τεκμηριο ειναι και η κατοχη ΜΔΕ Η Διδακτορικού Διπλωματος στις βιολογικές επιστήμες π.χ. ιατρικη, μοριακή βιολογία, μοριακή διαγνωστική, γενετική, ιατρική βιοχημεία, κ.α.
  ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΑ.

  Αλλά με σοβαρότητα: να μην θεωρούνται από το παράθυρο το ΜΔΕ ή ΔΔ στη Βιοχημεία του Χημικού με θέμα »ποσοτικός προσδιορισμός των λιποειδών της φράουλας» ή » βιοχημικός χαρακτηρισμός του PAF στο μύδι» ως κλινικοεργαστηριακά μεταπτυχιακά ειδίκευσης!

  Γνωρίζουμε όλοι πτυχιούχους που εργάζονται καλοπληρωμένοι σε δημόσια εργαστήρια με ΜΔΕ στη Χημική Ωκεανογραφία, Χημεία Τροφίμων ή ΔΔ στη Βιοχημεία φυτών, ενώ απόφοιτοι Βιολογίας, Χημείας με ΜΔΕ στην Κλινική Βιοχημεία εργάζονται σε φροντιστήρια ή είναι άνεργοι.

  ==========================================================

  ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Ο Βιολόγος ή Γιατρός σύμφωνα με την οδηγία (λόγω της Φυσιολογίας, Κυτταρικής Βιολογιας) που έχει διδαχτεί προπτυχιακά δε χρειάζεται -από την οδηγία- περαιτέρω υποχρεωτική ειδίκευση.

  Ο Χημικός-από την οδηγία, αν την ερμηνεύσουμε όπως η Γιάννα και θεωρήσουμε υποθετικά το πτυχίο του Χημικού συναφές- ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ τεκμήριο επίσημης εκπαιδευσης στις Βιολογικές Επιστήμες. Μόνο που για τα αιματολογικά εργαστήρια το τεκμήριο επίσημης εκπαίδευσης είναι ΜSc Hematology στο οποίο οι Χημικοί δεν γίνονται δεκτοί λόγω διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου.

  ===========================================================

  Η Ανατομία (φυτών, ζώων, ανθρώπου) είναι Βιολογική Επιστήμη.
  Υπάρχει σοβαρός επιστήμονας που θα θεωρούσε ότι ο Χημικός θα μπορούσε να εργαστεί σε εργαστήριο Ανατομίας και μάλιστα ως ειδικότερος από το Βιολόγο? Οι οξυδερκείς θα αντιληφθούν την προφανή αναλογία με το παράδειγμα της Αιματολογίας

  ***

  Φιλικά

  Κώστας

  ΥΓ. ΌΛΑ ΕΙΝΑΙ: ΟΧΙ ΧΗΜΕΙΑ ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΗ, ΑΛΛΑ MATERIAL SCIENCE!
  ΔΩΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ! (Αναγωγισμός της κακιάς ώρας, βλ. συλλογιστική της Γιάννας για την PCR)

  Σχόλιο by Κώστας — 14/03/2011 @ 21:32

 21. Και επειδή κύριε Υπουργέ εσείς ως Μαθηματικός γνωρίζετε ότι : » το όριο δείχνει την τάση» (και οι φίλοι Χημικοί το γνωρίζουν)…
  ————————————————————-

  Ας δούμε το όριο της συλλογιστικής της Γιάννας ποια τάση μας δείχνει. Έτσι, θα αξιολογήσουμε αν το επιχείρημα της είναι λογικό ή όχι

  ——————————————————–

  α) ακόμη και στο φαινόμενο της σκέψης πραγματοποιείται με χημικό τρόπο μεταβίβαση βιομορίων στους νευρώνες
  β) για την κατανόηση ψυχοπαθολογικών διαταραχών χρησιμοποιούνται χημικές και φυσικοχημικές διεργασίες όπως για παράδειγμα στη σχιζοφρένεια, στην επιληψία κ.α.

  Άρα, από τα επαγγελματικά δικαιώματα του ψυχολόγου και του ψυχιάτρου δεν μπορούν να αποκλειστούν οι Χημικοί (γιατί ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΧΗΜΕΙΑ).

  ———————————————————–

  Το λάθος στη συλλογιστική είναι προφανές, αλλά θα όπως πάντα θα καλυφθεί συνδικαλιστικά.

  Φιλικά

  Κώστας

  Σχόλιο by Κώστας — 14/03/2011 @ 22:05

 22. Αξιότιμε κε Υφυπουργέ
  Η δημόσια διαβούλευση για το εν λόγω ΠΔ είναι ικανοποίηση για γενιές Χημικών που επιτέλους βλέπουν τη κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους να έχει αίσιο τέλος.
  Σε γενικές γραμμές το σχέδιο ΠΔ είναι πλήρες , φαίνεται καλά επεξεργασμένο και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των αποφοίτων Τμημάτων Χημείας.
  2-3 σημεία που νομίζω θα πρέπει να προστεθούν χωρίς να αλλοιώνουν τη φιλοσοφία και τις διατάξεις του ΠΔ
  1) Στο Άρθρο 2 .3 θα πρέπει να προστεθεί και της «Δικανικής» Χημείας , το κομμάτι της Χημείας που αναφέρεται στην εξέταση βιολογικών υγρών και άλλων αντικειμένων για λόγους δικανικούς (πχ στα εγκληματολογικά εργαστήρια)
  2) Στο Άρθρο 3.ια : Στη συντήρηση αρχαιολογικών αντικειμένων καλό θα ήταν να μπει και η λέξη προστασία διοτι συνεπάγεται εφαρμογές στο περιβάλλον εκεί που είναι το μνημείο και όχι μονο εργαστηριακά.
  3) Μέγα ερώτημα είναι τι ακριβώς είναι το Επιμελητήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών , όταν μάλιστα υπάρχει η ΕΕΧ που κατοχυρώνει δια νόμου το επάγγελμα του Χημικού.
  Ελπίζω να εισακουστούν οι προτάσεις μου.

  Σχόλιο by Γ.Ε.Φ — 15/03/2011 @ 08:50

 23. Η Ενωση Ελλήνων Χημικών είναι Ν.Π.Δ.Δ. και έχει χαρακτήρα επιμελητηρίου. Επομένως πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 2 του σχεδίου του Π.Δ., αντικαθιστώντας τον όρο: «Επιμελητήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών» με τον όρο: «Ενωση Ελλήνων Χημικών».
  Να σημειωθεί ότι το καταστατικό της Ε.Ε.Χ. είναι νόμος του Κράτους.

  Σχόλιο by Ηλίας Πολυχνιάτης — 15/03/2011 @ 11:21

 24. το Επιμελητήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών μάλλον θα συνενώσει κατά κάποιο τρόπο την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και την Ένωση Ελλήνων Χημικών για διεπιστημονική προσέγγιση επαγγελματικών θεμάτων (πχ. φυσικοχημικές διεργασίες που λέει η Γιάννα).

  Υπάρχει αντίστοιχη φιλοσοφία στις προηγμένες χώρες και ορθά προτάθηκε το Επιμελητήριο.

  Στην Ελλάδα φοβόμαστε ως κοινωνία την εξέλιξη και άρα να υιοθετήσουμε την ίδια φιλοσοφία

  ———————————————————-

  Ίδρυση της ΕΕΧ: 1924
  1925 : (!) Ν. 3518 : Στις 20 Νοεμβρίου εκδίδεται Νομοθετικό Διάταγμα «Περί ασκήσεως επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις». Επικυρωθέν από του Ν.3518 (Εφ.Κυβ 261/Α/13.11.27) :

  ———————————————————-

  Ποια σοβαρή χώρα θα τηρεί κατά γράμμα και εξ ολοκλήρου τα γραφόμενα για επιστημονική επάρκεια ενός κειμένου του 1925!!!
  ****
  Το 2011 η Ελλάδα ας ακολουθήσει τη λογική της εξέλιξης και ας κρατήσει ότι ισχύει σήμερα από το 1925 και ας αλλάξει ότι ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.

  ===========================================================

  Αν γίνει δόγμα ένα καταστατικό του 1925 (μόνο στην Ελλάδα) τότε να την εγγράψουμε στο Υπουργείο Παιδείας ως θρησκεία και να προσκυνάμε τα θέσφατα!

  Χημεία και τέρατα που έλεγε και ο Πανούσης..!

  ==========================================================

  Μακάρι να εξελιχθούμε κάποτε γιατί η Χημεία είναι κεντρική επιστήμη και είναι κρίμα να την αφήνουμε στο 1925 ή να αγνοούμε ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ τα όρια της (πχ. μικρο-βιολογία, ανατομία, αιματολογία κ.α.)

  Φιλικά

  Κώστας

  Σχόλιο by Κώστας — 15/03/2011 @ 14:07

 25. Δείτε μια ωραία πρόταση για επαγγελματική ένωση με συνιστώσες στην κυβερνητική πολιτική

  ***

  Society of Biologists-Pharmacists-Chemists

  The SBPC is a professional body of Biologists, Pharmacists and Chemists formed in 2010.

  This Society conducts various educational and professional activities for it’s members yearly once.

  To subscribe and promote the aims and objects of any society or an Association having similar objects to all or any of the objects of the Association and to encourage and support any Association or Government Policy for the improvement of laws relating to Biology, Pharmacy and chemistry
  ——————————————————-

  Έτσι θα αξιολογούνται τα ΜΔΕ και ΔΔ με έγκυρο και διεπιστημονικό τρόπο και θα ορίζονται ξεκάθαρα τα επαγγελματικά δικαιώματα (και διεπιστημονικά, αλλά όπου είναι αυτό ρεαλιστικό, όχι πχ. χημικός με ΔΔ στη Βιοχημεία σε ανατομικό ή αιματολογικό εργαστήριο).

  Αντιλαμβάνεται κανείς τα ωφέλη για την επιστήμη, την κοινωνία και απέναντι στον όχι πάντα ανθρωπιστικό αλλά πανίσχυρο ιατρικό κλάδο.

  —————————————————

  Όμως, η Ελληνική πραγματικότητα τελειώνει στο βύσμα του τάδε οργανωτή του περιφερειακού τμήματος του κάθε επιστημονκού κλάδου, που στοχέυει με συννενοήσεις και περίεργες διαδρομές να »χώσει» στο σύστημα όσους περισσότερους ομότεχνους με τα πιο απίστευτα ψευτοεπιχειρήματα.

  Είμαστε έτη φωτός πίσω αν νομίζει έστω και ένας σήμερα
  ότι:
  1.ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΧΗΜΕΙΑ
  2.ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ : ΕΛΑ ΤΩΡΑ ΜΩΡΕ..ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ…ΠΑΤΑΣ ΚΑΤΙ ΚΟΥΜΠΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΚΑΜΠΎΛΗ, ΘΑ ΣΤΑ ΔΕΙΞΟΥΝΕ ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ, ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ)

  Φιλικά

  Κώστας

  Σχόλιο by Κώστας — 15/03/2011 @ 14:36

 26. Ορίστε και το link

  http://www.sbpc.org.in/PDF-Membership%20form.pdf

  Σχόλιο by Κώστας — 15/03/2011 @ 14:45

 27. Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

  Το σχέδιο ΠΔ κινείται στη σωστή κατεύθυνση αναγνωρίζοντας, επιτέλους (με καθυστέρηση μόλις 87 ετών), στους αποφοίτους των Τμημάτων Χημείας της χώρας το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

  Όμως, το Άρθρο 2 του σχεδίου του Π.Δ., αναφέρεται σε κάποιο «Επιμελητήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών» το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Η διάταξη αυτή του ΠΔ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον Ν. 1804/1988, στον οποίο ορίζεται ότι: «Το επάγγελμα του χημικού μπορούν να ασκούν μόνο τα τακτικά μέλη της Ε.Ε.Χ.» Επίσης ο ίδιος νόμος ορίζει ότι η Ενωση Ελλήνων Χημικών είναι Ν.Π.Δ.Δ., σύμβουλος της Πολιτείας όχι σωματείο, με επιμελητηριακή δομή. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι ο όρος: «Επιμελητήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών» που υπάρχει στο άρθρο 2 του σχεδίου του Π.Δ. πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο: «Ενωση Ελλήνων Χημικών».

  με εκτίμηση

  Γ.Ν.Α

  Σχόλιο by ΓΙΩΡΓΟΣ — 15/03/2011 @ 21:07

Κανάλι RSS για τα σχόλια του άρθρου. TrackBack URL

Τα σχόλια είναι κλειστά επί του παρόντος.