Ενιαίοι Επιμελητηριακοί Φορείς

06 / 04 / 2011

Είναι κοινά αποδεκτή και αποτελεί πολιτική της κυβέρνησης η αναγκαιότητα να υπάρχουν ενιαίοι επαγγελματικοί φορείς ανά ειδικότητα οι οποίοι θα στεγάζουν όλους όσους έχουν παραπλήσιες ειδικότητες. Οι φορείς αυτοί θα έχουν και την ευθύνη της πιστοποίησης και εξέλιξης των μελών τους. Την πρακτική αυτή έχει υιοθετήσει και η ΕΕ (βλ. Higher Education and Training Awards, EUR-ACE Framework Standards for the Accreditation of Engineering Programmes).

Οι ρυθμίσεις που είναι αναγκαίο να γίνουν αφορούν κυρίως
α) στην άδεια άσκησης επαγγέλματος για τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και όχι μόνον,
β) στην πρόσβαση, εξέλιξη και ανέλιξη των πτυχιούχων σε τομείς επαγγελματικών δραστηριοτήτων και
γ) στην συνέργεια και συμβατότητα των πρακτικών που ακολουθούνται στην χώρα για την μετάβαση των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας σε σχέση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Αρχές για την Δημιουργία Ενιαίου Επιμελητηριακού Φορέα Μηχανικών

Δίνεται σήμερα στην δημοσιότητα για διαβούλευση ένα πλαίσιο διαμόρφωσης ενιαίου επιμελητηριακού φορέα που αφορά τους μηχανικούς. Πρόκειται για τον τομέα με τον οποίο ξεκίνησε η διαδικασία της διαβούλευσης για την δημιουργία παρομοίων φορέων. Η διαδικασία θα συνεχιστεί και για τους άλλους τομείς ώστε να δημιουργηθούν όλοι οι αντίστοιχοι φορείς.

Στην προσπάθεια αυτή έγιναν επανειλημμένες συσκέψεις του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με Πρυτάνεις, Προέδρους ΤΕΙ, το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο, την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, αλλά και με τα μέλη της επιτροπής που ορίστηκε στην τελευταία κοινή συνεδρίαση των Συμβουλίων Ανωτάτης Πανεπιστημιακής και Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Σε όλες τις συζητήσεις και συσκέψεις, κοινή είναι η διαπίστωση ότι είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας η αντιμετώπιση και διευθέτηση των εκκρεμών και συγχρόνων ζητημάτων, στη βάση μιας συνολικής πολιτικής υπό τη διαχείριση και ευθύνη ενός επιμελητηριακού – επιστημονικού φορέα.

Για την συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος έχει διαπιστωθεί η ανάγκη ίδρυσης-οργάνωσης, (αρχές και δομή), και λειτουργία, (αρμοδιότητες, κανονισμοί), ενιαίου ανά ομάδα ειδικοτήτων επιμελητηριακού – επιστημονικού φορέα»

Στόχος: Ίδρυση ενός ενιαίου φορέα, με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία, (π.χ. ένα διευρυμένο ΤΕΕ), ο οποίος θα επιλαμβάνεται ολόκληρου του φάσματος του επαγγέλματος του Μηχανικού έως και τεχνιτών, ήτοι:

α. Πιστοποίηση γνώσεων, εμπειρίας, δεξιοτήτων, ικανοτήτων

β. Διασφάλιση της Ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των μελών του

γ. Διασφάλιση της δεοντολογίας του επαγγέλματος

δ. Διασφάλιση της Ποιότητας και Ασφάλειας των έργων και προσφερομένων υπηρεσιών

ε. Οικοδόμηση και τήρηση επαγγελματικού και επιστημονικού μητρώου των μελών του, ιδίως μέσω και της διαβάθμισης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και των έργων σε επίπεδο Τεχνικής Ευθύνης, με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

στ. Μελέτη εξέλιξης του επαγγέλματος του Μηχανικού στις διάφορες ειδικότητες και εξειδικεύσεις

ζ. Μελέτη και συμμετοχή στη σύζευξη επαγγέλματος, επιστήμης και τεχνικής, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκή πρακτικής.

Αναφερόμαστε ουσιαστικά σε ένα φορέα όπως αυτόν που δημιουργήθηκε στην Ιρλανδία (Institute of Engineers Ireland) με την νομοθετική πράξη του 1969 (Charter Amendment, ACT) ή όπως αυτόν της Πορτογαλίας (βλ. Ordem dos Engenheiros).

Άμεσα ενδιαφερόμενοι: α. Διπλωματούχοι Τμημάτων Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών και Πολυτεχνείων ή Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής

β. Πτυχιούχοι ΤΕΙ (τεχνολογικής κατεύθυνσης) με Διδακτορικό Δίπλωμα ή και έρευνα

γ. Πτυχιούχοι ΤΕΙ (τεχνολογικής κατεύθυνσης) με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

δ. Πτυχιούχοι ΤΕΙ (τεχνολογικής κατεύθυνσης) μετά το ν.2916/2001

ε. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και άλλων τεχνικών σχολών

στ. Πτυχιούχοι μικρού Πολυτεχνείου, ΚΑΤΕ – ΚΑΤΕΕ και ΤΕΙ πριν το ν. 2916/2001.

Ο Ενιαίος Φορέας θα καταρτίζει κώδικες, πίνακες αντιστοιχίας, κανονιστικά πλαίσια, διαδικασίες κτλ, και θα έχει το δικαίωμα τήρησης και διατήρησης επαγγελματικού μητρώου για όλες τις κατηγορίες των Τεχνικών.

Ο Ενιαίος Φορέας πιστοποιεί τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε διάφορες βαθμίδες Τεχνικής Ευθύνης αρχικά βάσει προγραμμάτων σπουδών, προσδιορίζοντας επίσης μηχανισμούς μετάβασης σε ανώτερα επίπεδα με βάση γέφυρες σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.

Η οργάνωση και λειτουργία του Ενιαίου Φορέα θα εξειδικευτεί ανάλογα με τους τομείς ανάπτυξης και παραγωγής και σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων και επιστημονικών, επαγγελματικών συλλόγων και φορέων.

Κατηγορίες Μελών του Νέου Φορέα

1. Τακτικά Μέλη: Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (α, β, γ, δ της προηγούμενης παραγράφου)

2. Συνδεδεμένα Μέλη

3. Επί τιμή Μέλη

4. Υποψήφια Μέλη, σπουδαστές

5. Λοιπά Μέλη

Απονεμόμενοι Επαγγελματικοί Τίτλοι

1. Μηχανικός με τα εξής προσόντα:

α. Διπλωματούχος Τμήματος Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ή Πολυτεχνείου με 5 έτη Σπουδών,

β. Πτυχιούχος Πανεπιστημίων αλλοδαπής, με αναγνωρισμένο M.Sc.,

γ. Πτυχιούχος Πανεπιστημίων αλλοδαπής με Διδακτορικό Δίπλωμα,

δ. Πτυχιούχος Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλοδαπής με 4 έτη σπουδών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 38/2010,

ε. Πτυχιούχος ΤΕΙ με Διδακτορικό Δίπλωμα,

στ. Πτυχιούχος ΤΕΙ και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μετά από 3 χρόνια πιστοποιημένης εμπειρίας.

2. Μηχανικός εφαρμογών ή τεχνολόγος Μηχανικός, τίτλος που απονέμεται στα Συνδεδεμένα Μέλη

3. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και άλλων τεχνικών σχολών

Αρμοδιότητα του Ενιαίου Φορέα είναι η Επαγγελματική Αναγνώριση, Πιστοποίηση και Εξέλιξη των μελών του με βάση τα προσόντα τους.

Κινητικότητα:

α. Οριζόντια εξέλιξη, με διεύρυνση του φάσματος ευθύνης των (εξ)-ειδικευμένων υπηρεσιών και έργων που αναλαμβάνει ένα μέλος και

β. Κάθετη εξέλιξη ή ανέλιξη, μέσω πιστοποίησης ικανοτήτων για ανάληψη έργων εξειδικευμένων ή /και προωθημένων και εξειδικευμένων, (βλ. European Qualifications Framework).

Τούτο θα πρέπει να συσχετισθεί με τα επίπεδα Τεχνικής Ευθύνης και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ζήτημα για το οποίο ο ενιαίος φορέας θα είναι συναρμόδιος να εισηγείται στα αρμόδια όργανα της πολιτείας.

Σημείωση: Εάν ο Πτυχιούχος προέρχεται από Τμήμα Ακαδημαϊκά Πιστοποιημένο, τότε με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα και των κανονισμών που θα διέπουν το ζήτημα αυτό, θα απονέμεται ο Τίτλος και θα καθορίζεται το επίπεδο Τεχνικής Ευθύνης.

Εάν το Τμήμα δεν είναι πιστοποιημένο Ακαδημαϊκά, τότε το υποψήφιο μέλος θα πρέπει να περάσει επιτυχώς από σειρά ειδικών δοκιμασιών πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως θα ορίζει ο Ενιαίος Φορέας κατά περίπτωση/ειδικότητα.

Λειτουργικά: Όργανα Διοίκησης
Συμμετοχή
(θα πρέπει να συζητηθεί και με τους φορείς)

Επιστημονικές Αρμοδιότητες: Συμμετοχή σε Επιτροπές Πιστοποίησης, Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών, κ.λπ.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Μαΐου 2011.

 

23.392 Εμφανίσεις
 1. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Επιτέλους πάει να μπει μια τάξη. Επιτέλους θα μπορούν να εξελιχθούν όχι μόνο ακαδημαικά αλλά και επαγγελματικά. Ήταν αδιανόητο μέχρι τώρα ένας άνθρωπος που για οποιδήποτε λόγο έβγαλε ένα ΑΤΕΙ να είναι καταδικασμένος σε περιορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα για μια ζωή και να μη του δίνεται η ευκαιρία να εξελιχθεί σαν επαγγελματίας. Επίσης, οι ΠΕ επαγγελματίες δε θα μπορούν να επαναπαύονται στις δάφνες τους αλλά θα αναγκαστούν να εξελιχθούν και αυτοί. Γενικά, ο χώρος των μηχανικών θα εξελίσεται και αναβαθμίζεται δημιουργώντας πραγματικούς επιστήμονες και οι πολίτες θα απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου. Ελπίζω απλά σε όλα όσα διάβασα να υπάρχει αντικειμενικότητα αλλιώς μια τρύπα στο νερό. Και πάλι εύγε

  Σχόλιο by Ιωάννης Μαρκουλάκης — 06/04/2011 @ 14:15

 2. Εφ” όσον κατά την δήλωση του Υπουργείου «Είναι κοινά αποδεκτή και αποτελεί πολιτική της κυβέρνησης η αναγκαιότητα να υπάρχουν ενιαίοι επαγγελματικοί φορείς ανά ειδικότητα οι οποίοι θα στεγάζουν όλους όσους έχουν παραπλήσιες ειδικότητες» δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουν οι διαικασίες από τις ειδικότητες για τις οποίες δεν υπάρχουν καθόλου Επιμελητήρια και επαγγελματικοί φορείς όπως π.χ. η ειδικότητα της Πληροφορικής, στην οποία όποιος θέλει δηλώνει ότι θέλει και κάνει ότι θέλει και ακόμα και ο συμπαθής «μανάβης» της γειτονιάς μπορεί να προσφέρι υπηρεσίες Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
  Δεν θέλει η Πολιτεία να υπάρχει κάποιο Θεσμοθετημένο Οργανο που να λειτουργεί και ως Σύμβουλός της για τα έργα Πληροφορικής για τα οποία τόσα και τόσα έχομε διαβάσει και που ακόμα και το καμάρι της το TaxisNet πηαγαίνει από το κακό στο χειρότερο;
  Εκτός και αν όλη η Κυβέρνηση ενστερνίζεται τις απόψεις της Κας Υπουργού για το ότι Πληροφορική είναι το «χτήπημα των πλήκτρων» το οποίο μπορεί ο οποιοσδήποτε να το κάνει.
  Όλα πάλι για ένα νέο ΤΕΕ;
  Δυστυχώς με τέτοιες νοοτροπίες έχουμε φτάσει ως χώρα εδώ που έχουμε φτάσει και το χειρότερο είναι ότι απ” ότι φαίνεται δεν υπάρχει διάθεση ν” αλλάξει ουσιαστικά κάτι πέρα από ταμπέλες και νέες ονομασίες.

  Σχόλιο by Μαρινόπουλος Νικόλαος — 06/04/2011 @ 14:22

 3. Απαράδεκτο να χωρίζονται οι απόφοιτοι των ΤΕΙ μετά τον νόμο 2916/2001 και πριν τον νόμο 2916/2001. Τι προσπαθεί τώρα το υπουργείο παιδείας και η πολιτική αυτής της κυβέρνησης να διασπάσει τους απόφοιτους των ΤΕΙ.? Θα ακολουθηθεί η τακτική τώρα του «διαίρει και βασίλευε» σαν το απόλυτο όπλο της κυβέρνησης επειδή θέλει να εφαρμόσει δυσάρεστες αποφάσεις για τους πολίτες της? ΑΙΣΧΟΣ.

  Σχόλιο by Σ.Ι. — 06/04/2011 @ 15:47

 4. Για τους τομείς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών δεν θα υπάρχει επιμελητήριο; Αν όχι που θα εντάσονται τα έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών; Αν ναι, οι πτυχιούχοι τμημάτων πληροφορικής δεν θα έχουν δικαιώματα;

  Σχόλιο by Τσοπόκης Ιωάννης — 06/04/2011 @ 16:32

 5. Θα ηθελα για αρχη να παρατηρησω οτι ο χρονος που βγαινει το παραπανω ειναι εκ του πονηρου ( μια μερα μετα τις εκλογες ? πολυ παλαιοκομματικο ! )
  Καλως ηρθε λοιπον !
  θετικα
  1) Περιλαμβανει ολες τις βαθμιδες αν και θα προτιμουσα να περιλαμβανει και τους τεχνιτες χωρις πτυχια ωστε ολοι να μπορουν να λαβουν μια πιστοποιηση .
  αρνητικα
  1 ) Γιατι να ξεχωριζουν οι πριν του 2001 και οι μετα ?
  2 ) Γιατι οι με 4 ετη του εξωτερικου δεν ειναι το ιδιο με τους αποφοιτους ΤΕΙ και πρεπει οι των ΤΕΙ να εχουν master ?
  3) πως θα συμμετεχουν ολοι αυτοι στα οργανα ληψης αποφασεων ? ισοτιμα ? ή θα υπαρχουν και εκει <> διαβαθμισεις ?

  Ευχαριστω και ελπιζω η διαβουλευση να εχει νοημα και να μην γινεται για τους τυπους .

  Σπατουλας Κωνσταντινος

  Σχόλιο by ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ — 06/04/2011 @ 17:57

 6. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για την βαθμίδα (επαγγελματικών προσόντων Μηχανικού) στην οποία θα εντάσσονται οι εξής:

  1. Μηχανικοί απόφοιτοι της Σχολής Ικάρων/Τμήμα Μηχανικών (σσ Η Σχολή Ικάρων ως ΑΣΕΙ ανήκει στα Ιδρύματα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης)
  2. Μηχανικοί της ίδιας Σχολής, με Μεταπτυχιακό Τίτλο (κατ” αντιστοιχία με την ρύθμιση για τους αποφοίτους ΤΕΙ)
  3. Μηχανική της ίδιας Σχολής, με Διδακτορικό Τίτλο (κατ” αντιστοιχία με την ρύθμιση για τους αποφοίτους ΤΕΙ)

  Σχόλιο by ΚΜ — 06/04/2011 @ 18:28

 7. Δεν νομίζω να διαχωρίζονται πουθενά οι απόφοιτοι ΤΕΙ σε προ και μετά το 2001…

  Απονεμόμενοι Επαγγελματικοί Τίτλοι

  «1. Μηχανικός με τα εξής προσόντα:

  α. Διπλωματούχος Τμήματος Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ή Πολυτεχνείου με 5 έτη Σπουδών,

  β. Πτυχιούχος Πανεπιστημίων αλλοδαπής, με αναγνωρισμένο M.Sc.,

  γ. Πτυχιούχος Πανεπιστημίων αλλοδαπής με Διδακτορικό Δίπλωμα,

  δ. Πτυχιούχος Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλοδαπής με 4 έτη σπουδών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 38/2010,

  ε. Πτυχιούχος ΤΕΙ με Διδακτορικό Δίπλωμα,

  στ. Πτυχιούχος ΤΕΙ και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μετά από 3 χρόνια πιστοποιημένης εμπειρίας.

  2. Μηχανικός εφαρμογών ή τεχνολόγος Μηχανικός, τίτλος που απονέμεται στα Συνδεδεμένα Μέλη»

  ======================

  Αυτό το 3 χρόνια εμπειρία, τί ακριβώς κρύβει; Τί είδους εμπειρία; τί επιπέδου; Θα μετρά και η διδακτική εμπειρία για παράδειγμα;
  Θα θέλαμε και τις λεπτομέρειες κε Πανάρετε!

  Σε γενικές γραμμές στη σωστή κατεύθυνση

  Σχόλιο by DD — 06/04/2011 @ 18:30

 8. Για ποιον λόγο γίνεται να γίνεται διάκριση μεταξύ Πτυχιούχων Πανεπιστημίων αλλοδαπής, με αναγνωρισμένο M.Sc, από τους Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ημεδαπής, με αναγνωρισμένο M.Sc? Τι παραπάνω έχουν οι πρώτοι ώστε να λογαριάζονται ως Μηχανικοί?

  Σχόλιο by Παναγιωτάκης — 06/04/2011 @ 18:32

 9. Κε Πανάρετε

  Η πρόταση σας είναι άνήθικη, αντιεπιστημονική και φυσικά αντίκειται στη κείμενη νομοθεσία. Καταρχήν είναι ανήθικη αφού προσπαθείτε σήμερα 10 χρόνια μετά το Ν.2916/01 να διαχωρίσετε τους πτυχιούχους των ΤΕΙ παρά το γεγονός ότι το θέμα αυτό έχει ρυθμιστεί επαρκώς (Ν.2916/01, άρθρο 6′ παρ” 6β’). Επίσης το ΥΠΕΠΘ έχει εκδόσει δεκάδες βεβαιώσεις ότι δεν τίθεται θέμα διαχωρισμού των πτυχίων ΤΕΙ. Άρα η πρόταση σας εμπεριέχει στοιχεία ανηθικότητας.

  Τώρα είναι και αντιεπιστημονική, αφού αυθαίρετα δημιουργείτε κατηγορίες που πουθενά δεν υπάρχουν. Το εαν κάποιος είναι μηχανικός προβλέπεται από το πτυχίο του και για τους πτυχιούχους των ΤΕΙ το θέμα αυτό έχει ρυθμιστεί ήδη από το 1989 με το Π.Δ 388/89 “ονομασία αποφοίτων ΤΕΙ” με βάση το οποίο όλοι οι απόφοιτοι της ΣΤΕΦ των ΤΕΙ φέρουν το τίτλο του «Πτυχ. Μηχανικού Τ.Ε». Τώρα εσείς έρχεστε και λέτε ότι ένας απόφοιτος των ΤΕΙ πρίν το Ν.2916/01 δεν είναι Μηχανικός, αλλά χρειάζεται και κάποια άλλα προσόντα. Από που βγαίνει αυτό? Σε ποιά άλλη σοβαρή χώρα απαιτείται Μάστερ ή Διδακτορικό για να είσαι Μηχανικός?

  Τέλος λέτε ανακρίβειες σχέτικά με τη κείμενη νομοθεσία. Η οδηγία 36/2005 της Ε.Ε δεν αναφέρεται σε σχολές με 4 χρόνια διάρκεια σπουδών αλλά αρκούν τα 3 χρόνια. Το Π.Δ 38/2010 είναι κατ΄ εφαρμογήν της εν λόγω οδηγίας και δεν λέει τέτοια πράγματα που λέτε εσείς. Ένας απόφοιτος Γερμανικού FH (Γερμανικά ΤΕΙ)με διάρκεια σπουδών τα 3 χρόνια εγγράφεται κανονικά ως Διπλ. Μηχανικός στο ΤΕΕ κατά πλήρη εξομοίωση με τους αποφοίτους των Πολυτεχνείων.

  Η προσπάθεια σας λοιπόν να “ρίξετε” όλους τους αποφοίτους των ΤΕΙ πρίν το Ν.2916/01 εκτός από ανήθικη είναι και παράνομη, αφού προσκρούει στην αρχή της ισότητας. Δεν μπορεί ένας απόφοιτος Γερμανικού FH να εξομοιώνεται απόλυτα με τους Διπλ. Μηχανικούς και ο ισότιμος του απόφοιτος Ελληνικού ΤΕΙ να αντιμετωπίζεται ως κατώτερος πτυχιούχος, απλά επειδή αυτό αρέσει στο ΤΕΕ.

  Κε Πανάρετε, απασύρετε αυτό το σχέδιο Π.Δ διότι έτσι όπως έχει διατυπωθεί παραβιάζει και την Ελληνική αλλά κυριότερα την Ευρωπαική Νομοθεσία όσον αφορά φυσικά την αρχή της ισότητας. Όλοι οι κάτοχοι πτυχίων με ελάχιστη διάρκεια σπουδών τα 3 έτη θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα του Μηχανικού και να έχουν ένα ελάχιστο επαγγελματικών δικαιωμάτων. Μετά αναλόγως της εμπειρίας ή όπου απαιτείται των τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών θα αποκτούνται και επιπρόσθετα δικαιώματα. Άλλωστε αυτό έλεγαν και τα σχέδια Π.Δ που είχατε στείλει στο ΣτΕ. Τι απέγιναν άραγε και γιατί τα αδειάζετε με τη τωρινή πρόταση σας η οποία λέει τα αντίθετα.

  Με εκτίμηση στο πρόσωπό σας.

  Σχόλιο by Γ.Α — 06/04/2011 @ 19:04

 10. Κύριε Υφυπουργέ,

  Ο νόμος 2916/2001 αναφέρει ρητά ότι δεν γίνεται κανένας διαχωρισμός μεταξύ των πτυχιούχων ΤΕΙ, ανεξαρτήτως έτους λήψης πτυχίου (Αρ.6, παρ. 2,β).

  Δεδομένου ότι στο κείμενό σας υπάρχει μια ασάφεια σχετικά με την κατάταξη των αποφοίτων ΤΕΙ πριν και μετά το 2001 σε κάποια από τις 2 κορυφαίες βαθμίδες (Τακτικά / Συνδεδεμένα μέλη), θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει πρόθεση για τέτοιου είδους διαφοροποίηση και εάν ναι, ποια είναι η θέση σας απέναντι στους κατόχους Μεταπτυχιακών / Διδακτορικών Διπλωμάτων είτε αυτοί αποφοίτησαν πριν, είτε μετά το 2001;

  Σχόλιο by Αριστείδης Κυπράκης — 06/04/2011 @ 19:30

 11. Συγχαρητήρια κε Πανάρετε για το παραγωγικό έργο σας και συγχαρητήρια και σε όσους στηρίζουν συνολικά την γενική προσπάθεια να αλλάξουμε αυτή την χώρα και να επαναφέρουμε την αξιοκρατία, συνεργασία και ευημερία.

  1. Σύμφωνα με το EUR-ACE Framework Standards for the Accreditation of Engineering Programmes:
  «It is envisaged that a graduate from an accredited Second Cycle programme will have obtained from all HE studies a total of not less than 240 ECTS credits and a graduate from an accredited First Cycle programme not less than 180 ECTS credits (or their equivalent if they graduate from HEI that do not apply the ECTS).»

  > δηλαδή 240 ECTS = 4 έτη
  > να αναγνωρίσουμε ότι πτυχία, διπλώματα δεξιότητες και εμπειρία αποτελούν επαγγελματικά προσόντα.
  > και για τους πτυχιούχους ΤΕΙ με 3,5 έτη (210 ECTS) να απαιτείται εμπειρία ή αντίστοιχα προσόντα

  2. Προδιαγραφές για το επίπεδο του Chartered Engineer στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ακόμη και να μην έχεις τα ακαδημαϊκά προσόντα μπορείς να γίνεις μέλος.
  Σύνδεσμος: http://www.engc.org.uk/professional-qualifications/chartered-engineer/about-chartered-engineer

  «The process will be more straightforward if you have particular academic qualifications, which will also allow you to obtain interim registration. For CEng these are:

  * an accredited Bachelors degree with honours in engineering or technology, plus either an appropriate Masters degree accredited by a professional engineering institution, or appropriate further learning to Masters level
  * or an accredited integrated MEng degree

  However, you can still become a Chartered Engineer if you do not have these academic qualifications. Further information about the assessment process can be found in UK-SPEC.»

  3. UK-SPEC
  Σύνδεσμος: http://www.engc.org.uk/ecukdocuments/internet/document%20library/UK-SPEC.pdf

  Education

  «Knowledge and understanding are important components of professional
  competence. Formal education is the usual, though not the only, way of
  demonstrating the necessary knowledge and understanding, and the following
  qualifications exemplify the required knowledge and understanding for
  Chartered Engineers:
  • An accredited Bachelors degree with honours in engineering or technology, plus
  either an appropriate Masters degree accredited by a professional engineering
  institution, or appropriate further learning to Masters level
  • or an accredited integrated MEng degree.

  Applicants who do not have exemplifying qualifications may demonstrate
  the required knowledge and understanding in other ways, but must clearly
  demonstrate they have achieved the same level of knowledge and
  understanding as those with exemplifying qualifications.
  Ways to demonstrate this include:
  • Taking further qualifications, in whole or in part, as specified by the institution to which they are applying
  • Completing appropriate work-based or experiential learning
  • Writing a technical report, based on their experience, and demonstrating their knowledge and understanding of engineering principles
  • Until 2011, taking Engineering Council examinations.

  Applicants should consult their licensed professional engineering institution
  for advice on the most appropriate option.»

  Σχόλιο by Νίκος — 06/04/2011 @ 21:25

 12. Κυριε υπουργε
  με τον νομο του 2001 παρα τον πολεμο που εχει δεχθει δεν ετεθει διαχωρισμος τον αποφοιτων ΤΕΙ προ και μετα του 2001 .
  Επιπλεον με θεσες του υπουργειου σε διαφορα κειμενα και σχετικα π.δ ο τιτλος του πτυχιουχου μηχανικου δεν αμφισβητιθηκε επισης παρα τον πολεμο που δεχθηκε απο το ΤΕΕ.
  Οι άδειες θα πρεπει είναι ενιαίες, δεδομένου ότι οι δραστηριότητες είναι κοινές για όλους τους Μηχανικούς ή Γεωτεχνικούς ανώτατης εκπαίδευσης (ΤΕΙ-Πανεπιστημίων).
  Για την πρόσβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια διαδικασία, αντίστοιχη, για παράδειγμα, με αυτή που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων των Μηχανικών (FEANI) για την πιστοποίηση και απονομή του Τίτλου του Ευρωμηχανικού ( Eur-ing) προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα .
  Δηλαδή θα εφαρμόζεται μια φόρμουλα συνεκτίμησης προσόντων (μεταπτυχιακά, Επαγγελματική εμπειρία, Κατάρτιση κ.λ.π), ήτοι:

  Άθροισμα:
  1. Σπουδών (Α)
  2. Μεταπτυχιακά στην ειδικότητα (Μ)
  3. Πιστοποιημένη κατάρτιση (Κ)
  4. Επαγγελματική Εμπειρία (Ε)
  (Α) +(Μ)+(Κ)+(Ε)= Επαγγελματική Άδεια & Επίπεδο ευθύνης
  θεωρω λοιπον ειδικα για τα παραπανω θα πρεπει να βασιστουμε
  σε δεδομενες καταστασεις ανωτατων ιδρυματων βλεπε u.k.τα οποια για τον οποιο λογο καλο η κακο πηγαν προς τα πανω αποτελεσαν βασικη φορμουλα στην παιδεια και οι αποφοιτοι τους εξελισονταν
  Ρωταω ευθεως δλδ θα μας μηδενισεται την εργασιακη εμπειρια ως μηχανικοι και θα θεωρησεται οτι δεν μπορει να μεταβει ενας πτυχιουχος μηχανικος 10 χρονων ο οποιος παρεπιπτοντως εχει μεταβει στην ανωτερη αδεια ασκησεως επαγγελματος υπομηχανικου καθως συμφωνα με τις δυνατοτητες που δινονταν σε αυτους τους ανθρωπους απο τα σχετικα Β.Δ. πχ α ή β ταξεως ηλ/γου μηχ/κου τε ειχαν περισσοτερα επαγγελματικα δικαιωματα απο αυτους που ηταν σε μικροτερη κατηγορια και δεν πληρουσαν τισ προυποθεσεις για να αποκτησουν μεγαλυτερη αδεια ?
  Πως λοιπον σαλαμοποιουνται αυτα τα επιπλεον δικαιωματα τα οποια για να αποκτηθουν ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ πιστοποιηθηκαν και ελεχθησαν απο την Δνση βιομηχανιας του υπουργειου Αναπτυξης οπως οριζε η νομοθεσια και δεν εχετε καμια αναφορα κανει στο ν/δ η ακομα χειροτερα δεν τους εντασετε με αυξημενα προσοντα μηχανικου?
  θεωρω λοιπον οτι κ αυτη την κατηγορια πρεπει να την ενταξετε στο ιδιο επιπεδο με τους αποφοιτους πολυτεχνικων σχολων και την διαφοροποιηση που εχουν με
  εχουν μεγαλυτερη ισχυ και μεγαλυτερο ευροσ δυνατοτητων
  ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΤΑ ΜΙΣΑ
  οφειλετε να τα λαβετε υποψην και το ν/σ να κινειται σε δρομους οπως οριζει η ΕΕ και οχι σε μικροσυντεχνιασμους

  Σχόλιο by mixalis kalomiris — 06/04/2011 @ 21:29

 13. Επιτέλους και μια σωστή απόφαση σε αυτό το κράτος! Απλά πρέπει να διευκρινίσετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ:

  Απόφοιτος ΤΕΙ μετά το 2001 και χωρίς κανένα άλλο μεταπτυχιακό τίτλο είναι τακτικό μέλος και έχει και το τίτλο του Μηχανικού ή είναι απλά τακτικό μέλος και θεωρείτε μηχανικός εφαρμογών άρα είναι κατώτερος από τους υπόλοιπους απόφοιτους Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων;
  Τι αθώα παράλειψη να το διευκρινίσετε…

  Σχόλιο by Κ.Α — 06/04/2011 @ 21:45

 14. Καλά θα έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια από την ίδρυσή τους (ΤΕΙ),να έχουν ψηφιστεί τόσοι νόμοι, οι περισσότεροι από κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ (ΠΔ 388/89 ,ν. 2916/2001 ).Από πού προκύπτει αυτό και μοιράζετε τους Μηχανικούς ΤΕ σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το έτος κτήσης του πτυχίου ;Και εν τοιαύτη ππεριπτώσει θα μπουν στην ίδια μοίρα οι απόφοιτοι των ΙΕΚ με του αποφοίτους των σχολων των Υπομηχανικών -ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ; Ε θα τρελαθούμε σαυτή τή χώρα, έλεος, φτάνει πια να κυβερνά το ΤΕΕ, απο τις κυβερνήσεις που ψηφίζουμε περιμένουμε να δώσει τις λύσεις και όχι απο φορείς που τους χρησιμοποιούν οι συντεχνίες επειδή έτσι βολεύονται κάποιοι

  Σχόλιο by KXRISO — 06/04/2011 @ 22:57

 15. ΚΑ μην ανησυχείς για αυτό. Οτι τίτλο και να πάρεις, το τι έργο θα προσφέρεις στη συνέχεια θα σου πει το νέο ΤΕΕ. Τέρμα οι μαϊμουδιές που ξέρατε…

  Σχόλιο by Μήτσος ο μάστορας — 06/04/2011 @ 23:22

 16. Καλησπέρα σε όλους.

  Για μια ακόμη φορά αδυνατώ να κατανοήσω την λογική των κρατούντων. Από την μία υπάρχει η προκατάληψη του ΤΕΕ για τους αποφοίτους των ΤΕΙ η οποία αντανακλά λόγω ισχυρής επιρροής και στην τελική ταξινόμηση του πτυχιούχου ΤΕΙ από την κυβέρνηση. Από την άλλη οι ευρωπαικές οδηγίες δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για να ρίξουνε στον πάτο του πηγάδιου τους πτυχιούχους των ΤΕΙ άρα θα πρέπει κάπου να τους βάλουν. Ο θλιβερός αυτός συνδυασμός έχει ως αποτέλεσμα την κατάταξη του αποφοίτου ΤΕΙ λίγο πάνω από το πτυχίο του Ι.Ε.Κ.

  Πραγματικά λυπάμαι…

  Και κάτι επί προσωπικού…
  Ο γραφών αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε ένα τμήμα του Τ.Ε.Ι Αθήνας (δεν έχει σημασία ποιο) είχε την τύχη να μεταβεί στο εξωτερικό (Ηνωμένο Βασίλειο) και να πάρει ένα μεταπτυχιακό τίτλο στην αντίστοιχη ειδικότητα. Παρεπιπτόντως, το οπισθοδρομικό αυτό κράτος θεωρεί τους κατόχους bachelor το ίδιο με τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. “Δεν ξέρουν αυτοί, άστους’.

  Στην συνέχεια αγαθή την τύχη ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατρίβή σε Ελληνικό πανεπιστήμιο έχοντας αρκετές δημοσιεύσεις και συμμετοχές σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που απαιτούσαν την συνεργασία ΤΕΙ-Πανεπιστημίων.
  Άμα την ολοκλήρωση των σπουδών αυτών το πανεπιστήμιο αυτό τον τίμησε αναθέτοντας του διδακτικό έργο στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών που διοργανώνει στην ειδικότητα του. Δηλαδή καλείτε επισήμως να διδάξει παιδιά τα οποία βρίσκονται κάτι βαθμίδες πάνω από αυτόν στην περιώνυμη ταξινόμηση. Παράλληλα συμπληρώνει δέκα έτη ως έκτακτος καθηγητής στο τμήμα που αποφοίτησε και αγάπησε.

  Ζητώ συγνώμη αν δυσκόλεψα την υπεραπλουστευμένη σκέψη κάποιων για την άδικη κατά την ταπεινή μου άποψη ταξινόμηση πολυετούς σκληρής δουλειάς τόσο του γραφόντος όσο και των λοιπών συναδέλφων του

  Φιλικά,

  Σταύρος…

  Σχόλιο by Τσαντής Σταύρος. — 06/04/2011 @ 23:27

 17. Κύριε υπουργέ , πρέπει να διευκρινίσετε , πως θα υπολογίζεται η εμπειρία , μιά και αρκετοί από εμάς τους μηχανικούς ΤΕ , έχουμε κάποιες δεκαετίες εμπειρίας στον χώρο .
  Επίσης να διευκρινίσετε αν το μεταπτυχιακό , θα δίνει δικαιώματα μόνο στο θέμα του η σε όλη την ειδικότητα .
  Ακόμη αν οι διπλωματούχοι μηχανικοί θα συνεχίσουν να έχουν απεριόριστα δικαιώματα με την λήψη του διπλώματος σε όλους τους τομείς , ακόμη και σε αυτές τις κατευθύνσεις που δεν τις ακολούθησαν , ώστε τελικά να δούμε αν γίνεται μιά προσπάθεια εκσυγχρονισμού των ΕΔ μετά από 80 χρόνια σύμφωνα με τις Ευρωπαικές αντιλήψεις και πραγματικότητες , η απλά έχουμε να κάνουμε με τακτικές συμβιβασμών και συνδιαλλαγής .

  Σχόλιο by B.Γ. — 07/04/2011 @ 00:08

 18. Το ΤΕΕ έκανε πάλι την δουλεία του, συγχαρητήρια κ. Υπουργέ!
  Ταφόπλακα των ΤΕΙ μπαίνει με το συγκεκριμένο ΠΔ
  Διαχωρίζετε ξεκάθαρα τους πτυχιούχους Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων σε προ και μετα 2001 , πράγμα παράνομο και αντιεπιστημονικό
  Θεωρείτε οτι το ο πτυχιούχος ΤΕΙ γι αναφέρει τίτλο θα πρέπει να έχει μάστερ και 3 χρόνια προϋπηρεσία ή και διδακτορικό! Σε αντίθεση με τα πανεπιστήμια-κολέγια του εξωτερικού που φέρουν τίτλο απο το bachelor!!! και τους πολυτεχνίτες μονο με bachelor , δηλαδή οι διπλωματούχοι δεν κάνουν master , δεν κάνουν διδακτορικά? ή παίρνοντας το bachelor θεωρούνται θεοί????

  Καταλάβετε καλά οτι ΑΕΙ είναι τα Πανεπιστήμια – ΤΕΙ και Πολυτεχνείο , όλοι αυτοί φέρουν τίτλο Bsc , αυτό δεν σας το μάθανε στο εξωτερικό?

  Επίσης αν υποθέσουμε οτι ολα αυτά τα συντεχνιακά εκτρώματα τα μαζέψετε , δεν μας εξηγείτε ποιος θα απονέμει τις άδειες??? οι 120.000 διπλωματούχοι έναντι των 60.000 πτυχιούχων?
  Αυτο το ΠΔ δεν θα περάσει ΠΟΤΕ ! Εχουμε καταλάβει ολοι καλά απο την πρώτη μερα που βγήκε το ΠΑΣΟΚ (δημόσιος τομέας προϊστάμενοι , διευθυντές – αξιωματικοί στρατού και αστυνομίας – σταμάτημα χρηματοδοτήσεων σε ΤΕΙ – κλείσιμο ΤΕΙ – απλήρωτοι ωρομίσθιοι – αναγνώριση επ. δικαιωμάτων σε κολλέγια) οτι σκοπός σας είναι η εξόντωση μας.
  Ε ΟΧΙ θ μας βρείτε στους δρόμους

  Σχόλιο by Γιώργος Κ. — 07/04/2011 @ 01:50

 19. Καταπληκτικός ο χωρισμός των ΤΕΙ σε πριν και μετά. Υποθέτω μετά τον νόμο τα ΑΤΕΙ άφησαν πίσω τους έτη φωτός τα κακόμοιρα ΤΕΙ.

  Ας είναι, τουλάχιστον να γίνει και κάτι μπας και σταματήσει και η ΕΕ να ασχολείται με τις βλακείες μας και να σταματήσουν και τα προστιματάκια…..

  Σχόλιο by Γεώργιος — 07/04/2011 @ 07:06

 20. Μια καλή αρχή για να μπει σε κάποια βάση συζήτησης, το σημαντικό θέμα της επαγγελματικής κατοχυρωσης προσόντων των μηχανικών.

  Σχόλιο by Παναγιώτης Καραγεώργος — 07/04/2011 @ 09:26

 21. Ο όψιμος διαχωρισμός πτυχιούχων ΑΤΕΙ πριν και μετά το 2001 είναι … επαρκής για να δικαιολογήσει την πρόταση σας! Λέτε στο ΤΕΕ ότι θα «μοιράσω» την πίτα και στους πτυχιούχους ΤΕΙ αλλά μην ανησυχείτε γιατί θα μπουν απόφοιτοι του 2001 και μετά και μόνο όσοι έχουν master (ουσιαστικά). Προσπαθείτε, ενδεχομένως καλοπροαίρετα, να ικανοποιήσετε όλους τους φορείς και φυσικά περισσότερο το ΤΕΕ. Λοιπόν! Αν έτσι εννοείτε το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και την ανάπτυξη -ανταγωνιστικότητα αυτής της χώρας τη στιγμή που είμαστε στο χείλος του γκρεμού, λυπάμαι. Μετονομάστε επιτέλους τα ΑΤΕΙ σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια για να λυθούν, και, τα δικά σας χέρια.

  Σχόλιο by Δημήτρης — 07/04/2011 @ 09:40

 22. Αγαπητέ κύριε Πανάρετε,
  Θα ήθελα να σχολιάσω τα ακόλουθα σημεία του κειμένου:

  1) Διαχωρισμός των ΤΕΙ σε πριν το 2001 και μετά. Αναρωτιέμαι εάν οι Πολυτεχνικές σχολές και τα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής είχαν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών από την σύστασή τους μέχρι σήμερα. Άρα γιατί εκεί δεν υπάρχει χρονολογικός προσδιορισμός και στην περίπτωση των ΤΕΙ να υπάρχει.

  2) Δεν υπάρχει κατηγορία για τους Διπλωματούχους Τμήματος Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ή Πολυτεχνείου με Μάστερ και Διπλωματούχους Τμήματος Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ή Πολυτεχνείου με Διδακτορικό. Στην αγορά εργασίας υπάρχουν οι κατηγορίες αυτές και δεν είναι σωστό να εξισωθούν με τον απλό Διπλωματούχους Τμήματος Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ή Πολυτεχνείου.

  Τέλος, δεν αναφέρεται στο κείμενο η κάθε κατηγορία μηχανικού τι αρμοδιότητες, δικαιώματα και περιορισμούς θα έχει. Πιστεύω να μην είναι με βάση το “βασικό πτυχίο” και να αγνοήται τόσο η εργασιακή όσο και εκπαιδευτική πορεία του μέλους του διευρυμένου επιμελητηρίου.

  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας,
  Δημοσθένης Τριχάκης

  Σχόλιο by Δημοσθένης Τριχάκης — 07/04/2011 @ 09:46

 23. Λυπάμαι πολύ που πολλοί προσπαθούν να προκαταλάβουν τις αποφάσεις που θα πάρει το ΤΕΕ.
  Ναι, συμφωνώ και εγώ πως πρέπει να ενταχθούν στο ΤΕΕ και οι πτυχιούχοι κατώτερων και κατώτατων σχολών, όπως ΤΕΙ και κολέγια, και πως πρέπει να καθοριστούν επακριβώς τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
  Αλλά σίγουρα δεν θα είναι τα ίδια για όλους… Σίγουρα ένας απόφοιτος ΤΕΙ που δεν έχει διδαχθεί καν τον αντισεισμικό κανονισμό, δεν θα επιτρέπεται να υποβάλλει μελέτη για ένα κτήριο που πρέπει να είναι θωρακισμένο αντισεισμικά.
  Κάποια στιγμή πρέπει όλοι να καταλάβουν πως όποιος σπούδασε για να γίνει εργοδηγός, πρέπει να γίνει εργοδηγός και όχι μηχανικός, ακριβώς όπως η νοσηλεύτρια που σπούδασε νοσηλεύτρια δεν θα κάνει ποτέ της εγχείριση ανοιχτής καρδιάς ως χειρουργός…

  Σχόλιο by Αλέξανδρος Αθάνατος — 07/04/2011 @ 09:54

 24. Να ψηφιστεί το Π.Δ άμεσα χωρίς κωλυσιεργία, σε συνέχεια για το διευρυμένο τεε να είναι ισότιμα μέλη οι απόφοιτοι Μηχανικοί των ΑΕΙ, χωρίς το μοτίβο διαιρεί και βασίλευε, και φυσικά να υπογράφουν οι μηχανολόγοι ΑΤΕΙ στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις απεριόριστα χωρίς να χρειάζεται από πουθενά το γνήσιο της υπογραφής η από αλλότριους συλλόγους όπως εετεμ κ.λ.π, να αρμόζει σε μηχανικούς Ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης ,όπως άλλωστε υπογράφουν οι απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών αυτό είναι σημαντικό για να υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία μεταξύ των μελλών του διευρυμένου τεε.
  Σχετικά με τα με τα μέλη του διευρυμένου τεε ,δεν οφείλει να γίνει διαχωρισμός όχι με την λογική πριν του 1991 η αργότερα, διότι όλοι αυτοί οι απόφοιτοι είχαν τα ίδια μαθήματα και το ίδιο πρόγραμμα σπουδών μεταξύ τους κατά συνέπεια δεν γίνεται έτσι διαχωρισμός με ακαδημαϊκά η κριτήρια επιπέδου οπότε όλοι αυτοί έχουν ανώτερο πτυχίο, η τεκμαρτή λογική με αυστηρά αξιοκρατικά ακαδημαϊκά κριτήρια ανωτάτου σπουδών μηχανικών έχουν αποκλειστικά μόνο οι απόφοιτοι ΑΤΕΙ τετραετούς φοίτησης σπουδών δηλαδή οι απόφοιτοι από το 2005 και μετά (αυτό δείχνετε από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του καθενός, στο οποίο εμφανίζονται ο αριθμός μαθημάτων που έχει περάσει ο μηχανικός και αν έχει ακολουθήσει το νέο πρόγραμμα) διότι πλέον έχουν οι σχολές 7 εξάμηνα μαθήματα + 1 εξάμηνο διπλωματικής εργασίας (αποκλειστικά και μόνο να ισχύει το κριτήριο 4έτων σπουδών διότι κάποιος παλιός μπορεί να έχει αφήσει την σχολή και να έχει πάρει τίτλο μετά από το 2005 αλλά με το παλιό τριετές πρόγραμμα, αυτός έχει κατά συνέπεια ανώτερο τίτλο σπουδών ), έχουν καταξιωθεί είναι πλέον ανώτατες αυτές οι σχολές όταν εφαρμόστηκε το τετραετές πρόγραμμα σπουδών τους και μετά, δηλαδή όλοι οι καθηγητές έχουν διδακτορικό και το πρόγραμμα σπουδών τους έχει πραγματικό ανώτατο επίπεδο, αυτοί λοιπόν στο γνωστικό τους αντικείμενο έχουν όλο το αξιοκρατικό δικαίωμα να γραφούν στο ίδιο μητρώου με τους διπλωματούχους να είναι ισότιμα μέλη στο τεε και να έχουν τίτλο διπλωματούχου μηχανικού. Κατά συνέπεια τα νέα ΕΠΔ να τα πάρουν αποκλειστικά μόνο οι απόφοιτοι ΑΤΕΙ τετραετούς φοίτησης σπουδών.
  Σχετικά με το να έχουν διαφορετικό επαγγελματικό τίτλο η να είναι πιο πάνω στην ιεραρχία στα μέλη του διευρυμένου τεε οι απόφοιτοι τετραετούς φοίτησης αλλοδαπών σχολών σε σχέση με τους μηχανικούς Ελληνικών ΑΤΕΙ τετραετούς φοίτησης είναι πέρα για πέρα αστήρικτο ακαδημαϊκά αξιοκρατικά και λογικά, έχουν το ίδιο αριθμό μαθημάτων στις περισσότερες των περιπτώσεων τα Ελληνικά ΑΤΕΙ έχουν πολύ παραπάνω μαθήματα, σε προσωπικό επίπεδο έχω περάσει παραπάνω δεκαπέντε μαθήματα από το παλιό πρόγραμμα σπουδών διότι επέλεξα να ακολουθήσω το καινούργιο πρόγραμμα σπουδών ενώ μπορούσα να πάρω το τριετής τίτλο, σε συνέχεια με έκαναν δεκτό στο μεταπτυχιακό MS2 σε μεγάλο πολυτεχνείο της Ευρώπης δηλαδή με έγραψαν στο πέμπτο έτος σπουδών όπως και τους αποφοίτους τους με τετραετή φοίτηση. Στηρίζω την αξιοκρατική λογική των μηχανικών των Ελληνικών πολυτεχνικών Σχολών που λέει ότι έχουν διαφορά, έχουν κάνει περισσότερα μαθήματα από τα παλιά ΤΕΙ τριετούς, φυσικά ΚΑΤΕ και μικρό πολυτεχνείο.
  Όσο αφορά την εγγραφεί στο διευρυμένο τεε των επαγγελματικά καταρτισμένων ΙΕΚ είναι αδιανόητο και αναξιοκρατικό- άδικο, δηλαδή θα μπουν στο ίδιο τσουβάλι Μηχανικοί ΑΕΙ/ πολυτεχνικών η ΑΤΕΙ τετραετούς φοίτησης υψηλού επιπέδου τεχνικής εκπαίδευσης με τους ψευτοκαταρτισμένους ειδικούς τεχνίτες ΙΕΚ η κολεγίων δεν υπάρχει πουθενά στον υπόλοιπο κόσμο αυτό, δεν θα το επιτρέψουμε να μην τολμήσουν ούτε να το σκεφτούν αυτοί οι κύριοι διότι θα γίνει το τεε το Βατερλό τους, μέλη τακτικά στο διευρυμένο τεε αποκλειστικά μόνο οι απόφοιτοι μηχανικοί ΑΕΙ/ πολυτεχνικών & ΑΤΕΙ τετραετούς φοίτησης.
  Για τους υπόλοιπους των παλιών Ανώτερης Εκπαίδευσης ΤΕΙ τριετούς φοίτησης, των ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ και μικρό πολυτεχνείο να μην επιτραπεί ποτέ να γραφτούν στο διευρυμένο ΤΕΕ να κρατήσουν τα ΕΠΔ που έχουν χωρίς να έχουν ποτέ πρόσβαση στα απεριόριστα ΕΠΔ που ψηφίστηκαν, αλλά να παραμείνουν στον φορέα τους στην ΕΕΤΕΜ, δεν μπορεί να δεχτεί όλους το διευρυμένο τεε να τους βάλει σε ένα τσουβάλι και να τους κάνει μέλη είναι αδιανόητο.

  g.f Μηχανικός ΑΕΙ/ΑΤΕΙ τετραετούς φοίτησης MCs2 Μηχανικός Πολυτεχνείου .I.S.A.E

  Σχόλιο by g.f — 07/04/2011 @ 10:37

 25. Η οπισθοδρομική πολιτική των συντεχνιών που εκπροσωπεί το ΤΕΕ δεν αφορά μόνο τους μηχανικούς ΤΕ.
  Αφορά επίσης νέους επιστημονικούς τομείς, απαραίτητους για την ανάπτυξη της χώρας.
  Τρανταχτό παράδειγμα είναι η άρνηση του ΤΕΕ να αναγνωρίσει επαγγελματικά δικαιώματα σε απόφοιτους του τμήματος»Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών»5ετή φοίτησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  Η πρόταση του Υπουργείου είναι μια καλή αρχή για το θέμα της επαγγελματικής κατοχύρωσης επιστημόνων οι οποίοι θα παίξουν σημαντικό ρόλο για το αύριο του τόπου.

  Σχόλιο by Μιχάλης Ζερλέντης — 07/04/2011 @ 10:44

 26. Η ισοπέδωση στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες ήταν κάτι το σύνηθες.
  Τώρα πλέον διαφαίνεται και η αντιστροφή των ρόλων , όπου οι «έσχατοι θα γίνονται πρώτοι»
  Ποιο κίνητρο για ανάπτυξη, πρόοδο, δημιουργία, εξέλιξη θα διατηρηθεί όταν μπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι, όταν επιβραβεύεται η ήσσων προσπάθεια ενώ συγχρόνως τιμωρείται με ισοπέδωση, μείωση και αποκλεισμό ο καλύτερος.
  Το παραπάνω αποτελεί σημαντική αιτία για τον οικονομικό κατήφορο της χώρας.
  Οι πρόσφατες κοινές για αποφοίτους ΤΕΙ και ΑΕΙ εξετάσεις του ΑΣΕΠ κατέδειξαν τόσο την ποιοτική διαφορά των αποφοίτων όσο και το παραλογισμό του κράτους που (κι όμως είναι γεγονός!) διόρισε πτυχιούχους ΤΕΙ που συγκέντρωσαν χαμηλότερη βαθμολογία από Διπλ. Μηχανικούς, αφήνοντας τους Διπλ. Μηχανικούς απ έξω.

  Σχόλιο by Σπυρος — 07/04/2011 @ 10:45

 27. Πιο πάνω αναφέρεται: «στ. Πτυχιούχος ΤΕΙ «και» Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μετά από 3 χρόνια πιστοποιημένης εμπειρίας.»
  Αυτό το «και» τι σημαίνει ακριβώς; Πτυχιούχος τει θα λέγεται μηχανικός μαζί με τους υπόλοιπους, τους ΠΕ, μόνο αν έχει Μ.Δ.Ε. ή είναι τυπογραφικό λάθος; Στην αρχή, εντάσσεται τους πτυχιούχους τει στα τακτικά μέλη αλλά μετά τους εντασσεται στα συνδεδεμένα μέλη: «2. Μηχανικός εφαρμογών ή τεχνολόγος Μηχανικός, τίτλος που απονέμεται στα Συνδεδεμένα Μέλη». Αυτό αφορά μόνο τους πτυχιούχους ΤΕΙ πριν το 2001 ή όλους; Για ποιο λογο ο στον τίτλο «1.Μηχανικός» δεν συμπεριλαμβάνονται οι απόφοιτοι ΤΕΙ παρά μόνο αυτοί με Μ.Δ.Ε. και Διδακτορικό; Δεν είμαστε μηχανικοί οι απόφοιτοι ΤΕΙ; ΠΑΛΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ;;;
  Τελικά οι απόφοιτοι ΤΕΙ μετά την ανωτατοποίηση τους το 2001 θα είναι τακτικά ή συνδεδεμένα μέλη γιατί υπάρχει μεγάλη ασάφεια στο θέμα. Από οτι βλέπω υιοθετήσατε πλήρως τις λανθασμένες απόψεις του κυρίου Καπλάνη προέδρου του ΤΕΙ Πάτρας! Οι απόφοιτοι ΤΕΙ «σκέτο» δεν εντάσσονται σε κανέναν από τους τίτλους των μηχανικών σας! Δηλαδή θα πρέπει το λιγότερο να έχουμε Μ.Δ.Ε. ή να έχουμε κάνει έρευνα! Γιατί αλλιώς θα είμαστε μια βαθμίδα πάνω από τα ΙΕΚ! Ενώ οι απόφοιτοι επίσης 4ετών σχολών της Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Αγγλίας κολλεγίων κτλ. θα είναι ανώτεροι. Θα είναι μηχανικοί δηλ! ΟΜΗΡΟΥΣ για πολλά ακόμα χρόνια τους βλέπω τους απόφοιτους ΤΕΙ αν περάσει αυτό το σχέδιο!

  Σχόλιο by Γ.Χ. — 07/04/2011 @ 10:58

 28. Κάποια στιγμή πρέπει όλοι να καταλάβουν πως όποιος σπούδασε για να γίνει εργοδηγός, πρέπει να γίνει εργοδηγός και όχι μηχανικός, ακριβώς όπως η νοσηλεύτρια που σπούδασε νοσηλεύτρια δεν θα κάνει ποτέ της εγχείριση ανοιχτής καρδιάς ως χειρουργός

  Σχόλιο by λευτερης καψαλης — 07/04/2011 @ 11:04

 29. Εγώ σπούδασα ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ στο μεταπτυχιακό «λευτέρη» και δεν ανέχομαι να με δέχεται η ΑΓΓΛΙΑ για διδακτορικό και η ΜΠΑΝΑΝΙΑ που λέγεται Ελλάδα να με θεωρεί νοσηλεύτρια.

  Και μια που το πήγες στα ιατρικά, ένας Ιατρός ΔΕΝ γίνεται χειρουργός με το καλημέρα, ούτε όλοι οι Ιατροί γίνονται χειρουργοί.

  Σχόλιο by es — 07/04/2011 @ 11:24

 30. Αυτό που σπούδασε ο καθένας, αυτό ακριβώς του ανήκει. Δεν είναι δυνατόν να εξισωθούν τα πάντα σ΄αυτή τη χώρα.
  Ξεχνάνε κάποια ότι μπήκαν στα ΤΕΙ με βαθμό απολυτηρίου μόνο (χωρίς εξετάσεις) και με ασσόδυο σαν έπαιζαν ΠΡΟΠΟ.
  Το πιό τραγικό δε είναι ότι με το χάος που επικρατεί αυτοί έβγαινα πρώτοι στην παραγωγή (3.5 έως 4 χρόνια) από κάποιον που κόπιασε να περάσει στο ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ και να ολοκληρώσει στα 5 χρόνια

  Σχόλιο by s.p — 07/04/2011 @ 11:34

 31. Κύριε γενικέ
  Είναι θετικό ότι επιτέλους γίνεται μια προσπάθεια να μπει τέλος στην αδικία χρόνων απέναντι στου πτυχιούχους, ΑΣΤΕΜ,ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ,ΤΕΙ.
  Λέω προσπάθεια γιατί πιστεύω τελικά ότι το πανίσχυρο συνδικάτο των Μηχανικών (όπως πολλοί αρέσκονται να το γράφουν) θα καταφέρει όπως πάντα να «ΘΡΙΑΜΕΥΣΕΙ !», άλλωστε οι μισοί συνάδελφοί σας στην (κάθε) κυβέρνηση είναι μηχανικοί, όπως επίσης και οι μισοί βουλευτές θα τους χαλάσετε το χατίρι ? Εσείς και η κα υπουργός? Η αλλιώς , θα αντέξετε στις πιέσεις? Εμείς και κάθε καλοπροαίρετος και λογικός πολίτης θα το χειροκροτήσουμε και θα νοιώσουμε ότι σε αυτή τη χώρα αρχίζουν σιγά- σιγά να σπάνε αυγά!
  Πριν από λίγες μέρες κατάγαυσαν επαιρόμενοι δεόντως άλλη μια περιφανή νίκη!!
  Κατάφεραν να πάρουν μια δικαστική απόφαση που απαγορεύει στους πτυχιούχους μηχανικούς (τοπογράφους, έργων υποδομής και δομικών έργων) να συντάσσουν τοπογραφικά διαγράμματα για το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ!! λες και δεν έχουν την επιστημονική γνώση για αυτό!! Και αυτό προστίθεται στην άλλη μεγάλη νίκη τους με την περίφημη εγκύκλιο Λαλιώτη προς τις πολεοδομίες η οποία καταργούσε το Προεδρικό διάταγμα!! που έδινε κάποια δικαιώματα στους αποφοίτους των ΤΕΙ.
  Μια κοινωνία άξιων τεχνικών οι πτυχιούχοι μηχανικοί, προσέφεραν και προσφέρουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη της χώρας, είτε μέσα από τις κρατικούς φορείς και τις ΔΕΚΟ είτε σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και εργολήπτες .
  Έχουν καταξιωθεί στην συνείδηση του τεχνικού κόσμου και του Ελληνικού λαού αλλά ακόμη και στο υγιώς σκεπτόμενο κομμάτι των μηχανικών κάθε ειδικότητας που στο πρόσωπό μας βρήκαν άξιους συνεργάτες για να υλοποιήσουν τα μεγάλα και μικρά έργα που γίνονται στην πατρίδα μας , είναι αυτοί που δεν μας αποκαλούν «Μπόμπ μάστορες», και αυτοί δεν θεωρούν το ΤΕΕ συνδικαλιστικό όργανο τους αλλά στέγη όλων των τεχνικών της πατρίδας μας και τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας.
  Εμείς ποτέ δεν ζητήσαμε –όπως έντεχνα παρουσιάζεται- να τους αντικαταστήσουμε ούτε να εξισωθούμε πλήρως μαζί τους, ζητάμε το αυτονόητο, από μια πολιτεία που νομοθέτησε, δημιούργησε και λειτούργησε τις Ανώτερες σχολές : να μας δώσει «μια θέση στον ήλιο», αυτή που προορίζονταν να καταλάβουν οι απόφοιτοι των σχολών αυτών, επίσημα και θεσμοθετημένα χωρίς ζητιανιά και με αξιοπρέπεια!
  Τώρα πια ίσως είναι αργά για επαγγελματική αποκατάσταση πολλών από εμάς , μετά από 30 και 35 χρόνια δουλειάς και προσφοράς, αλλά θα είναι μια δικαίωση για του αγώνες μας και η άρση μιας από τις μεγαλύτερες αδικίες που κρατούν χρόνια για τους νέους.
  Με εκτίμηση
  Γιάννης Δάσκαλος
  Πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός, Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων.

  Σχόλιο by Γιάννης Δάσκαλος — 07/04/2011 @ 11:44

 32. Νομίζω ότι γίνεται προσβλητική υπεραπλούστευση – ένα τεχνικό επιμελητήριο μπορεί και πρέπει να έχει κατηγοριοποιήσεις. Δηλαδή ναι η νοσηλεύτρια δεν μπορεί να εργαστεί ως χειρουργός, ούτε όμως και η οφθαλμίατρος δεν μπορεί να γίνει χειρουργός, αυτό δεν σημαίνει ότι οι διάφορες κατηγορίες επαγγελματιών υγείας δεν θα μπορούσαν να ανήκουν στο ίδιο επιμελητήριο….γιατί να μην ανήκουν όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας στο ίδιο επιμελητήριο; πχ οι βιοχημικοί που έχουν δικαίωμα να λειτουργούν εργαστήρια βιοχημικών εξετάσεων και οι ιατροί-μικροβιολόγοι που έχουν εργαστήρια μικροβιολογικών εξετάσεων, και οι γενετιστές-βιολόγοι που έχουν εργαστήρια γενετικών εξετάσεων, δεν πρέπει κανονικά να εποπτεύονται από τον ίδιο φορέα; από την άλλη το κράτος αφήνει άτομα των διήμερων σεμιναρίων να εργάζονται ως γυμναστές (ενώ έχει δεκάδες ανέργους αποφοίτους ΑΕΙ φυσικής αγωγής) και αισθητικούς ή πρώην μοντέλα να εφαρμόζουν “εναλλακτικές” θεραπείες. και η γυμναστική σε γυμναστήρια και η “εναλλακτική θεραπευτική” αντιμετωπίζονται ως εμπορικές δραστηριότητες, αντί να αντιμετωπίζονται όπως πρέπει ως παρα-ιατρικές δραστηριότητες και άρα να απαιτείται εποπτεία από σχετικό επιμελητήριο.

  Σχόλιο by Μαρία Κ — 07/04/2011 @ 11:48

 33. Κύριε υπουργέ, γνωρίζοντας την Ελληνική πραγματικότητα ότι το δεν θα έπρεπε καν να συζητάμε το ζήτημα, θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο και αφελές. Το συμφέρων των πολιτών αυτής της χώρας είναι πάνω από τα συμφέροντα ιδιωτικών σχολών και των ΤΕΙ. Αν θέλουν οι κύριοι σπουδαστές τους να αυξήσουν τα προσόντα τους ας κοπιάσουν και ας γραφτούν σε πανεπιστημιακές σχολές της Ελλάδας ή αξιόπιστων ιδρυμάτων του εξωτερικού. Οι διαφορές στην διδακτέα ύλη είναι τεράστιες.
  Ειδικότερα για τον χώρο των κατασκευών θα πρότεινα την δημιουργία σεμιναρίων – εξετάσεων και πιστοποιήσεων του τεχνικού προσωπικού (σιδεράδες μπετατζήδες χτίστες κλπ) ώστε να υπάρξει βελτίωση της ποιότητας κατασκευών, καθώς και δυνατότητα ανάκλησης των πιστοποιητικών τους μετά από καταγγελία από μηχανικό εφόσον αυτή τεκμηριώνεται .
  Τα προβλήματα στον χώρο των μηχανικών δεν θα λυθούν αν βαφτίσουμε ανεπαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό μηχανικούς. Σκοπός μας πρέπει να είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης των μηχανικών.
  Δεν θα βοηθήσουμε τους αποφοίτους των ιδιωτικών σχολών και των ΤΕΙ δίνοντας τους τίτλους, αν πραγματικά θέλουμε να τους βοηθήσουμε πρέπει να τους διευκολύνουμε στην περαιτέρω εκπαίδευση τους.

  Σχόλιο by ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ — 07/04/2011 @ 12:05

 34. Θα συμφωνούσα αν δίνεται η δυνατότητα και σε έναν απόφοιτο ΙΕΚ ή κολλεγίου ή σχολής του ΟΑΕΔ να γίνει καθηγητής Πανεπιστημίου μέσα από τον ίδιο φορέα!
  Επίσης, θα το δεχόμουν αν ο φορέας αυτός είχε τη δυνατότητα να καταργήσει την βουλευτική ασυλία.

  κ. Πανάρετε, η πρότασή σας αποτελεί το αλάτι στη σούπα που τόσα χρόνια επεξεργάζεται η εκτάστοτε ηγεσία του Υπουργείου για τα επαγγελματικά δικαιώματα του Τεχνικού Κόσμου.

  Σχόλιο by ARIS — 07/04/2011 @ 12:31

 35. Επιτέλους και μια ελπίδα για όλους εμάς τους αποφοίτους των Α.Τ.Ε.Ι!
  Κανένας δεν έχει πλήρη εξειδίκευση σε όλο το φάσμα της ειδικότητάς του. Η νοσοκόμα δεν μπορεί να κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς αλλά και οι χειρούργοι καρδιολόγοι δεν μπορούν να κάνουν όλες τις εγχειρήσεις καρδιάς. Και καλώς ή κακώς ούτε τη δουλειά του εργοδηγού αφήνετε στους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. Οπότε άστε να γίνει κάτι καλό και για εμάς τους υπόλοιπους!

  Σχόλιο by Αξαόπουλος Νικηφόρος — 07/04/2011 @ 12:44

 36. Το όλο θέμα είναι περισσότερο υπόθεση αξιοκρατίας και κατά πόσον χρειάζεται να εφαρμοσθεί προκειμένου να εξέλθει η χώρα από τα σημερινά της οικονομικά θεσμικά και κοινωνικά αδιέξοδα.
  Για ποιο λόγο κάποιος να κοπιάσει, να εργασθεί να μοχθήσει, να προσπαθήσει ,να προσφέρει περισσότερο, όταν ένας με τα ίδια η και με πολύ κατώτερα προσόντα :
  θα διορισθεί ενωρίτερα απο εκείνον
  θα τον έχει προϊστάμενο που θα τον ελέγχει θα τον κρίνει και θα τον αξιολογεί κιόλας
  θα παίρνει ίδιο ακόμα και μεγαλύτερο μισθό
  θα έχουν ταυτόσημο αντικείμενο απασχόλησης, αρμοδιότητες και δικαιώματα
  θα χρησιμοποιεί τον ίδιο επιστημονικό τίτλο
  Δυστυχώς κατά τις τελευταίες δεκαετίες μέτριοι προωθούν τους μετριότερους, γι αυτό φθάσαμε σ αυτό το σημείο.

  Μη περιμένετε τους άριστους να παρακαλέσουν, να γλείψουν, να διαμαρτυρηθούν, να πιάσουν κάνα γνωστό, ούτε ν αρχίσουν τα τηλέφωνα και να βγουν στους δρόμους για να διαδηλώσουν.
  Εαν έπρατταν ετσι δεν θα ησαν πραγματικά οι άριστοι.
  Αναζητήστε τους, βρίσκονται δίπλα σας, είναι εκείνοι που μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα αποτελεσματικά όταν τους ζητηθεί να προσφέρουν αξιοπρεπώς και αξιοκρατικά τις υπηρεσίες τους.

  Σχόλιο by Αγγελος — 07/04/2011 @ 13:42

 37. Επιτέλους εναρμόνιση με την Ευρώπη μετά απο 40 χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά τα σπουδαία μυαλά του ΤΕΕ που αναρωτούνται πως έφτασε η Ελλάδα μέχρι εδώ χωρίς να αναγνωρίζουν και τη δική τους συντεχνιακή αντίληψη όλα αυτά τα χρόνια, κάτι θα βρουν για να κολλήσουν πάλι τα πράγματα στον μεσαίωνα.

  Επειδή εδώ είναι Βαλκάνια (δηλαδή μόνο για την πάρτη μας) άλλα που παίζουν πια παγκοσμιοποίηση και με κανόνες αγορών, ας έχουν τουλάχιστον μια καλή ιστορία να λένε στα άνεργα παιδιά τους για το πως η Ελλάδα είναι καλύτερη από την υπόλοιπη Ευρώπη στο θέμα των μηχανικών πχ την Αγγλία με το Engineering Council, ΙΕΤ, κλπ.

  Σχόλιο by Κωστας Μαύρος — 07/04/2011 @ 13:42

 38. Τι προχειρότητες είναι αυτές Κ. Υφυπουργέ. Πηγαίνετε όλοι στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΕΜ (http://www.eetem.gr/) και διαβάστε το ιστορικό για αυτή την διαβούλευση. Όλοι θα καταλάβετε πως παίρνονται οι διάφορες αποφάσεις και πως κυβερνιέται αυτή η χώρα.

  Σχόλιο by Σ.Ι. — 07/04/2011 @ 13:52

 39. 1. Το πτυχίο μου αναφέρει πως σπούδασα ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Πως μπορεί αυτό το ΠΔ ξαφνικά να μου αρνείται αυτόν τον τίτλο;

  2. Ο νόμος του 2001 και απαντήσεις από το ΥΠΕΠΘ αναφέρουν πως δεν υπάρχει θέμα διαχωρισμού των πτυχίων. Τα πτυχία πριν και μετά το 2001 αναφέρουν τον ίδιο τίτλο ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ τμήμα και ίδρυμα. Πως αυτό το ΠΔ παραβαίνει τον νόμο και τη λογική;

  3. Τα συνδεδεμένα μέλη θα έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι; Γιατί αν δεν έχουν μόλις δώσατε εν λευκό δικαίωμα στην πλευρά των διπλωματούχων να διοικούν μονομερώς, να δίνουν ΕΔ και να φτιάχνουν επιτροπές αξιολόγησης όπως τις θέλουν, ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

  4. Γιατί οι διπλωματούχοι είναι στην κορυφή χωρίς μισή ώρα εμπειρία ή μεταπτυχιακό τίτλο; Είναι σοβαρό τώρα αυτό; Έχετε δει σε άλλο επιμελητήριο παγκοσμίως με ένα δίπλωμα/πτυχίο να πηγαίνει απευθείας στη κορυφή; Σέβεστε δηλαδή τους νόμους του 1930 που δίνουν απεριόριστα δικαιώματα σε 5-6 διαφορετικά αντικείμενα με ένα πτυχίο; Απο το 1930 μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι στο επάγγελμα του μηχανικού; Και εν πάση περιπτώσει πως σέβεστε νόμους του 1930 και όχι του 2001;

  Να πείτε στους συντάκτες του ΠΔ να σοβαρευτούν και να φέρουν σε διαβούλευση κάτι αξιόλογο να συζητήσουμε. Με αυτό το κατασκεύασμα σας εκθέτουν ανεπανόρθωτα.

  Σχόλιο by talos — 07/04/2011 @ 13:53

 40. Συγχαρητήρια,

  Η δημιουργία ενιαίου επιμελητηριακού φορέα μηχανικών φανερώνει ξεκάθαρα ότι πλέον υπάρχει προοπτική για τον εξευρωπαϊσμό μας. Πράττουμε πλέον βάσει λογικής και ορθών μεθόδων που ο κλάδος των μηχανικών τουλάχιστον φημίζεται.
  Όσο για τα «αστεία» κατά την προσωπική μου άποψη σχόλια του κ. Σπίρτζη (http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4626013)αποτελούν μια από τις χιλιάδες σκέψεις που δυστυχώς γίνονται πρακτικές και έχουν ως μερικό αποτέλεσμα την κατάσταση που ζούμε σήμερα.

  Τέλος σκέφτομαι ότι αν ο Μπομπ ο Μάστορας καταφέρει να πιστοποιηθεί ως μέλος του ενιαίου φορέα των μηχανικών ίσως να μπορέσει να δείξει σε μερικούς απο το «club» των μηχανικών πως κρατάνε κατσαβίδι !!!

  ΨΗΦΙΖΩ ΘΕΤΙΚΑ,
  Με εκτίμηση

  Σχόλιο by Απόστολος Καρατόλιος — 07/04/2011 @ 14:24

 41. Οι προτάσεις είναι αρκετά ισορροπημένες.

  Σχόλιο by Γιώργος — 07/04/2011 @ 14:27

 42. Με τους μηχανικούς οικονομίας & διοίκησης θα κάνετε ποτέ τίποτα; Ιδρύσατε μια σχολή και την παρατήσετε στο έλεος του Θεού

  Σχόλιο by Tripoli — 07/04/2011 @ 14:33

 43. Επειδή υπάρχει μια λανθασμένη άποψη μερικών συναδέλφων αποφοίτων ΤΕΙ μετά το έτος 2005, να σας θυμίσω τα εξής:

  1. Τα πτυχία των ΤΕΙ είναι ισότιμα μεταξύ τους άσχετα από το έτος κτήσεως τους (Άρθρο 6 παρ” 6β” του Ν.2916/01). Η σχετική διάταξη βασίζεται επάνω στην Εισηγητική Έκθεση του εν λόγω νόμου όπου ρητά δηλώνεται ότι δεν διαφοροποιούνται τα πτυχία των ΤΕΙ μετά την εφαρμογή του. Η διάταξη αυτή ερμηνέυτηκε και κρίθηκε δικαστικά από την απόφαση 2028/06 του Αρείου Πάγου. Επίσης το ΥΠΕΠΘ έχει εκδόσει δεκάδες βεβαιώσεις περί μη διαφοροποίησης των πτυχίων των ΤΕΙ. Άρα κάποιος εδώ μέσα λέει ψέματα και παραπλανεί τους πιτσιρικάδες αποφοίτους των ΤΕΙ.

  2. Τα πτυχία των ΤΕΙ έχουν ήδη από το έτος 1993 ισοτιμηθεί με τα πτυχία των Γερμανικών FH και υπάρχουν και σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ. Επίσης τα πτυχία των ΤΕΙ πρό του Ν.2916/01 έχουν ισοτιμηθεί με το Αγγλικό Bachelor (Hons) με βάση δεκάδες αποφάσεις τόσο του ΙΤΕ όσο και του ΔΙΚΑΤΣΑ. Πολλές από αυτές τις αποφάσεις έχουν επικυρωθεί από το ΣτΕ. Άρα τα πτυχία των ΤΕΙ μετά το Ν.2916/01 ΔΕΝ διαφέρουν σε επίπεδο αφού και αυτά με Bachelor συνεχίζουν και ισοτιμούνται και σήμερα, άλλωστε δεν είναι και Master.

  3. Η οδηγία 36/2005 της Ε.Ε μιλάει για ελάχιστη διάρκεια σπουδών τα 3 έτη και σε καμία περίπτωση δεν απαιτεί κάτι παραπάνω για τους μηχανικούς. Άρα τέρμα τα αστεία περί 4 ετών σπουδών.

  4. Όσοι έχουν πτυχίο ΤΕΙ(πρό του Ν.2916/01)+Master τότε είναι προφανές ότι υπερτερουν ακαδημαικά των απλών αποφοίτων ΤΕΙ μετά το Ν.2916/01 αφού έχουν 210+120 μονάδες ECTS. Τότε πώς τους εξομοιώνει με αυτούς που έχουν 240 μονάδες με 4 ετές πτυχίο ΤΕΙ? Παράνομα και αντιπεπιστημονικά και φυσικά θα προσβληθούν υπό το φώς της 2028/06 απόφασης του Αρείου Πάγου, αλλά και των σχετικών αποφάσεων του ΙΤΕ και ΔΙΚΑΤΣΑ.

  Σχόλιο by Γ.Α — 07/04/2011 @ 14:48

 44. το πτυχίο σου γράφει Μηχανικός Τ.Ε.

  Σχόλιο by es — 07/04/2011 @ 14:52

 45. Απαιτείται μετάβαση από την στρεβλή κατάσταση των απεριόριστων δικαιωμάτων εξ ορισμού και εκ χρίσματος που έχουν αποδοθεί από καθαρή συντεχνιακή αλληλεγγύη σε ανθρώπους που πολλές φορές δεν το αξίζουν, στην επιβράβευση της πραγματικής και αποδεδειγμένης ικανότητας, εργατικότητας και φιλομάθειας με συνεχή παρακολούθηση της ατομικής εξέλιξης και μέσω συνεχών κρίσεων. Λαμόγια και δήθεν τέλος. Οι καιροί αλλάζουν.

  Σχόλιο by Γιώργος — 07/04/2011 @ 14:59

 46. Ως πτυχιουχος Οικονομικου ΑΕΙ και μελος του Οικονομικου επιμελητηριου, θα προτεινα να δοθει για το ΤΕΕ μια λυση αντιστοιχη με αυτη που ισχυει στο Οικονομικο Επιμελητηριο.
  Πιστευω οτι ειναι λυση που συμβιβαζει κατα καποιο τροπο τα συμφεροντα ολων των πλευρων.
  Καταρχην το ΤΕΕ οπως και το ΟΕΕ κλπ. δεν ειναι μονο χωρος αποδοσης επαγγελματικων δικαιωματων, αλλα και (καταρχην) επιστημονικος φορεας. Μου φαινεται αδιανοητο μελη ενος επιστημονικου φορεα να ειναι εξισου αποφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ(στο Οικον. Επιμελητηριο οι αποφοιτοι ΤΕΙ μονο με μεταπτυχιακο στο αντικειμενο γινονται δεκτοι και αυτο μου φαινεται δικαιοτερο).
  Αυτο χωρις να θελω να θιξω, ειναι επιβραβευση της ησσονος προσπαθειας. Θα μπορουσε με εναν αλλο τροπο να εκπροσωπηθουν οι αποφοιτοι ΤΕΙ, οχι ομως με την ιδιοτητα μελους, αλλωστε η Ε.Ε. για τα επαγγελματικα δικαιωματα ενδιφερεται και οχι για το ποιος θα ειναι μελος στο ΤΕΕ.
  Τωρα για τα επαγγελματικα δικαιωματα, θα μπορουσε το ΤΕΕ, να θεσπισει την »Αδεια Μηχανικου», οπως το ΟΕΕ εχει την Αδεια Λογιστη-Φοροτεχνη που δινεται και σε μελη και σε μη μελη. Ετσι υπαρχει ενας διαχωρισμος ως προς την επιστημονικη επαρκεια σε μελη και μη και μια ενοτητα στα επαγγελματικα δικαιωματα, με διακρισηκαι εκει των πτυχιων, προυπηρεσιας κλπ. Ετσι για παραδειγμα ο αποφοιτος ΙΕΚ παιρνει την Δ ταξη λογιστη που οριζει ποια τα δικαιωματα του στην τηρηση βιβλιων.
  Δεν λεω οτι το Οικ. Επιμελητηριο εχει την καλυτερη λυση, αλλα σιγουρα ειναι αρκετα καλυτερη και με αυτα που ισχυαν μεχρι τωρα στο ΤΕΕ, αλλα και με μια πιθανη ισοπεδωση που μπορει να επιχειρηθει τωρα.

  Ελπιζω να μην καταχρωμαι το χωρο διαλογου των μηχανικων για κατι που τους αφορα, αλλα τελικα τα ζητηματα πτυχιων και επαγγελματικων δικαιωματων ειναι κατι που μας αφορα ολους.

  Σχόλιο by Δημήτρης — 07/04/2011 @ 15:23

 47. Πολύ θετική η κίνηση για τη δημιουργία ενός ενιαίου επιμελητηριακού φορέα μηχανικών. Εντύπωση όμως προξενεί το γεγονός ότι θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων μόνο της αλλοδαπής!!! Γιατί εξαιρούνται οι πτυχιούχοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων ;;;
  Σε πολλές περιπτώσεις απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστήμιων με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εκπαίδευση επιπέδου Msc ή/και Phd απασχολούνται στην αγορά ως τεχνικοί/μηχανικοί και τυγχάνουν ιδιαίτερης αναγνώρισης.
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Φυσικοί – Ραδιοηλεκτρολόγοι οι οποίοι απασχολούνται εδώ και πολλά χρόνια στον ΟΤΕ, στην ΥΠΑ, σε Τηλεπικοινωνιακές εταιρίες ως Ηλεκτρονικοί/Τηλεπικοινωνιακοί Μηχανικοί. Ειδικά στον ΟΤΕ στον οποίο είμαι εργαζόμενη είναι ορισμένη –από ιδρύσεως του Οργανισμού- η ειδικότητα του Τηλεπικοινωνιακού Μηχανικού, στην οποία προσλαμβάνονται και απασχολούνται εκτός από αποφοίτους του Πολυτεχνείου και Φυσικοί-Ραδιοηλεκτρολόγοι με τα ίδια ακριβώς εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις και τις ίδιες οικονομικές απολαβές.
  Τέτοιες περιπτώσεις όπως οι Φυσικοί-Ραδιοηλεκτρολόγοι, καταξιωμένοι επιστήμονες στο τεχνικό κλάδο της αγοράς, είναι άδικο να μη μπορούν να εγγραφούν στο νέο διευρυμένο επιμελητηριακό φορέα μηχανικών.
  Παρακαλώ να επανεξετάσετε το θέμα και να συμπεριλάβετε στους πτυχιούχους των πανεπιστημίων της αλλοδαπής και του πτυχιούχους των Ελληνικών πανεπιστήμιων.

  ΕΦΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
  ΦΥΣΙΚΟΣ-ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ
  ΤΗΛΕΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΤΕ

  Σχόλιο by ΕΦΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ — 07/04/2011 @ 15:26

 48. Αξιότιμε κύριε υπουργέ

  είμαι πολιτικός μηχανικός δομικών έργων(εισήχθηκα το 2006 με 16.000 μόρια και απόφοιτησα το 2010).Σπούδασα 4 χρόνια στα τει και με βάσει το πρόγραμμα σπουδών της σχολής μου εξειδικεύτηκα στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων και ΜΟΝΟ σε αυτή.Σας ρωτώ λοιπόν:Γιατί να απαιτείται και Μ.Δ.Ε. σε ένα ήδη εξειδικευμένο απόφοιτο τει ανώτατης εκπαίδευσης για να του αποδοθεί ο τίτλος του ¨μηχανικού¨???(αυτό θα πρέπει να αποσαφηνιστεί).Επίσης δεν ζητήθηκε ποτέ εξομοίωση με τους αποφοιτους των πολυτεχνείων απο κανέναν,ειναι αδύνατον άλλωστε…Οταν ένας μηχανικός πολυτεχνείου με 5 έτη σπουδών έχει απεριόριστα Ε.Δ. σε όλες τις κατηγορίες έργων(ΟΔΟΠΟΙΙΑ,ΥΔΑΥΛΙΚΑ,ΛΙΜΕΝΙΚΑ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ).Οπως και να έχει το πράγμα 4 χρόνια σπούδες για να είμαστε εργοδηγοί, ειναι πολλά δεν νομίζετε???Επιτέλους να δωθούν στους μηχανικούς Τ.Ε. τα δικαιώματα που τους αναλογούν βάσει του προγράμματος σπουδών τους!!!Να ασκήσουμε το επάγγελμά μας απρόσκοπτα και με αξιοπρέπεια!!!

  Σχόλιο by Λεων — 07/04/2011 @ 16:01

 49. Όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του Ν.1865/1989 (αρθρ.5) και του Ν.2916/2001 (αρθρ.6), οι πτυχιούχοι ΤΕΙ, καθώς και οι ισότιμοι με αυτούς έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ του χρόνου και του ιδρύματος αποφοίτησης.
  Επίσης, τα επαγγελματικά δικαιώματα που θα καθορισθούν κατά ειδικότητα, θα ισχύουν για όλους τους απόφοιτους ΤΕΙ, καθώς και τους ισότιμους με αυτούς, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ του χρόνου και ιδρύματος αποφοίτησης.

  Ποιος τα λέει αυτά παρακαλώ; Εγώ; Η ΕΕΤΕΜ; Κάποιος άσχετος;

  Για δείτε εδώ: http://1.bp.blogspot.com/_w7SumybjF8k/S9X6Nmc3LwI/AAAAAAAAALk/0c3nahBPqFQ/s1600/%CE%99%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%B5%CF%82+%CE%A4%CE%95%CE%99.bmp

  Το ίδιο το ΥΠΕΠΘ το λέει με τη σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας από κάτω.

  Κ. Πανάρετε, σας εκθέτουν οι συνεργάτες σας. Βάλτε τους σε τάξη. Ο διαχωρισμός προ και μετά το 2001 είναι παράνομος.

  Σχόλιο by talos — 07/04/2011 @ 16:05

 50. Αγαπητοί φίλοι απόφοιτοι Πολυτεχνείου. Μην οργίζεστε και μην τα χάνετε. Όλοι έχουν δικαίωμα στην ζωή και στην εργασία με τα επαγγελματικά δικαιώματα που ασφαλώς πρέπει να έχουν.

  Το ΤΕΕ είναι ΝΠΔΔ όργανο δηλαδή της Πολιτείας. Δεν είναι συντεχνία για να εξασφαλίζει τα δικαιώματα σας. Είναι όργανο για να γνωμοδοτεί υπεύθυνα για τεχνικά θέματα. Δεν είναι μονοπώλιο. Φτιάξτε αν θέλετε έναν Σύλλογο. Το ΤΕΕ δεν είναι Σύλλογος Αποφοίτων είναι όργανο της Πολιτείας.

  Μπράβο στο Υπουργείο . Σωστή κίνηση με θετική κατεύθυνση.

  Σχόλιο by BAΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ — 07/04/2011 @ 16:23

 51. Δεν καταλαβαίνω τον διαχωρισμό των αποφοίτων ΤΕΙ με 3 χρόνια εργασίακή εμπειρία… Κύριοι περισσότερες διευκρινήσεις για το νομοσχέδιο γιατί έχω την εντύπωση ότι το ΤΕΕ έχει βάλει και εδώ το ποδαράκι του και κάτι δεν πάει καλά στην όλη υπόθεση.

  ΥΓ Τα σχόλια ελπίζω να μην περνάνε απο λογοκρισία και σβηστούνε μερικά καταλάθος γτ θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα!

  Καθηγητής Πληροφορικής
  Διπλωματούχος Μχκος Υπολογιστών ΑΠΘ
  &
  Πτυχιουχος Μχκος Πληροφορικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

  Σχόλιο by Γιώργος Κ. — 07/04/2011 @ 16:27

 52. Κύριε Λευτερης Καψαλη, αφήστε τις καραμέλες με τις νοσηλεύτρεις και τους γιατρούς που βαρέθηκα να τις ακούω κάθε τρείς και λίγο. Το πτυχίο που μου έδωσε το ΤΕΙ μου γράφει πτυχιούχος …….. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ τεχνολογικής εκπαίδευσης. Και κατά 2ον ο κλάδος της νοσηλεύτικής είναι τελείως ανεξάρτητος από του γιατρού, ποιος σας είπε οτι ο νοσηλευτής από ΤΕΙ δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα ? Ενώ αντίθετα ο μηχανικός ΤΕ δεν μπορεί να κάνει τίποτα.

  Κατά τα άλλα το νομοσχέδιο του κύριου Πανάρετου είναι εξαιρετικά θετικό, να προχωρήσει άμεσα χωρίς καθυστέριση και να εγκριθούν και από το ΣτΕ τα Π.Δ των επαγγελματικών δικαιωμάτων να τελειώνουμε επιτέλους. Τουλάχιστον άμα περάσουν αυτά τα 2 θα είναι τα μοναδικά θετικά πράγματα που έκανε το ΠΑΣΟΚ.

  Σχόλιο by Γ.Κ — 07/04/2011 @ 16:31

 53. Κύριοι,

  οποιο και αν ειναι το ΤΕΛΙΚΟ αποτέλεσμα της διαβούλευσης και της γενικής κουβέντας περι του ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, η αλήθεια είναι οτι η Πολιτεία θα πρέπει ΤΕΛΙΚΑ να υποστηρίξει τους Έλληνες Μηχανικούς.

  Το (παλαιό ή νέο)ΤΕΕ χρειάζεται, μέσα στις υπόλοιπες υποχρεώσεις του, να στηρίζει τους Έλληνες Μηχανικούς και να τους προστατεύει επαγγελματικά και ακαδημαικά.

  Στόχος λοιπόν της παρούσας διαβούλευσης και του εν λόγω σχεδίου ΠΔ (θα πρέπει να) είναι η ισχυροποίηση του Έλληνα Μηχανικού, ανεξάρτητα της ακαδημαικής του προέλευσης, και η θωράκισή του απέναντι στην παγκόσμια αγορά.

  Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΣΗ του Έλληνα Μηχανικού ως ομότιμο μέλος της παγκόσμιας αγοράς είναι κύρια προτεραιότητα.
  Κατα συνέπεια, ο ελληνικός ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΣΗΣΗ θα πρέπει να ενταχθεί στη συμφωνία «WASHINGTON ACCORD» και «SYDNEY ACCORD» όπως ήδη έχουν κάνει φορείς Πιστοποίησης
  ξένων κρατών.

  Κλείνοντας, θα ήθελα να δηλώσω την εμπιστοσύνη μου στους Έλληνες Μηχανικούς και να επιστήσω την προσοχή στους νομοθέτες για την προτεραιότητά τους να ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ τα συμφέροντα των Ελλήνων Μηχανικών.

  Με εκτίμηση
  Ιωάννης Λιούσκος

  Σχόλιο by Ιωάννης Λιούσκος — 07/04/2011 @ 17:33

 54. Είναι τραγικό το γεγονός ότι σε συνέντευξη του Τα Νέα ο πρόεδρος του ΤΕΕ, κος Σπρίντζης παρομοίασε τους πτυχιούχους ΤΕΙ με νοσοκόμες.
  Σε άλλη χώρα δεν γνωρίζω αν θα παρέμενε στην θέση του μετά από τέτοια υποτιμιτική δήλωση. Οι πρόεδροι και οι καθηγητές των ΤΕΙ γιατί δεν αντιδρούν? Α ναι γιατί είναι επί το πλέιστον απόφοιτοι ΑΕΙ και συνεπώς μέλη του ΤΕΕ.
  Μπράβο στον υπουργό αν προχωρήσει αυτό το μέτρο.
  Ντροπή σε όσους υποβαθμίζουν τους αποφοίτους των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και θεωρούν το Επιμελητήριο τσιφλίκι τους.

  Σχόλιο by Γιώργος — 07/04/2011 @ 18:59

 55. Ενισχύστε τον ρόλο και τα δικαιώματα των πτυχιουχων μηχανικών τεχνολογικής εκπαίδευσης. Ας παψει να υπάρχει αυτός ο άδικος διαχωρισμός που προωθεί μηχανικούς δύο ταχυτήτων.

  Σχόλιο by sakis_biomixaniki_pliroforiki — 07/04/2011 @ 19:02

 56. Αλήθεια,

  Το Master σε διοίκηση (στον τομέα που άπτεται των μηχανικών, π.χ. Διαχείριση Έργου, Ποιότητας, Logistics κλπ)θα προσμετράται;

  Σχόλιο by Γιώργος — 07/04/2011 @ 19:06

 57. Φαύλος κύκλος είναι όλα αυτά. Επιμελητήρια, διπλώματα, πτυχία, διδακτορικά. Τελικά όλα αμφισβητούνται. Πολιτική βούληση, χρήμα και τόλμη χρειάζεται μακριά από συντεχνιακά συμφέροντα(ΤΕΕ). Σημαντικό είναι να αποκτούνται γνώσεις και να ξέρεις καλά την δουλεία σου. Εγώ προσωπικά είμαι στον χώρο της ναυτιλίας και μηχανικής για αρκετά χρόνια και δούλεψα με μηχανικούς απόφοιτους και πανεπιστήμιων και του πολυτεχνείου και ανωτέρων σχολών και βλέπω καθημερινά τι γίνεται. Λάθη και παραλείψεις γίνονται από όλες τις κατηγόριες των μηχανικών ήτοι απόφοιτοι ΤΕΙ η Πολυτεχνείου η Πανεπιστήμιου. Απλά οι απόφοιτοι των πανεπιστήμιων και του πολυτεχνείου αντιμετωπίζονται σαν η ελίτ των μηχανικών που είναι πολύ άδικο πράγμα. Ξέρεις η δεν ξέρεις να κάνεις μια μελέτη είσαι απόφοιτος πολυτεχνείου η πανεπιστημίου και σου ανοίγουν οι πόρτες διάπλατα αντίθετα με τους απόφοιτους των ΤΕΙ ξέρεις η έχεις γνώσεις δεν παύει να είσαι απόφοιτος ΤΕΙ και κατώτερος από την ελίτ των μηχανικών. Αυτή δυστυχώς είναι η αλήθεια.

  Σχόλιο by Ι.Σ — 07/04/2011 @ 19:08

 58. Κε υπουργέ να σας θυμίσω τα εξής:

  1. Τα πτυχία των ΤΕΙ είναι ισότιμα μεταξύ τους άσχετα από το έτος κτήσεως τους (Άρθρο 6 παρ’ 6β’ του Ν.2916/01). Η σχετική διάταξη βασίζεται επάνω στην Εισηγητική Έκθεση του εν λόγω νόμου όπου ρητά δηλώνεται ότι δεν διαφοροποιούνται τα πτυχία των ΤΕΙ μετά την εφαρμογή του. Η διάταξη αυτή ερμηνέυτηκε και κρίθηκε δικαστικά από την απόφαση 2028/06 του Αρείου Πάγου. Επίσης το ΥΠΕΠΘ έχει εκδόσει δεκάδες βεβαιώσεις περί μη διαφοροποίησης των πτυχίων των ΤΕΙ. Άρα κάποιος εδώ μέσα λέει ψέματα και παραπλανεί τους πιτσιρικάδες αποφοίτους των ΤΕΙ.

  2. Τα πτυχία των ΤΕΙ έχουν ήδη από το έτος 1993 ισοτιμηθεί με τα πτυχία των Γερμανικών FH και υπάρχουν και σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ. Επίσης τα πτυχία των ΤΕΙ πρό του Ν.2916/01 έχουν ισοτιμηθεί με το Αγγλικό Bachelor (Hons) με βάση δεκάδες αποφάσεις τόσο του ΙΤΕ όσο και του ΔΙΚΑΤΣΑ. Πολλές από αυτές τις αποφάσεις έχουν επικυρωθεί από το ΣτΕ. Άρα τα πτυχία των ΤΕΙ μετά το Ν.2916/01 ΔΕΝ διαφέρουν σε επίπεδο αφού και αυτά με Bachelor συνεχίζουν και ισοτιμούνται και σήμερα, άλλωστε δεν είναι και Master.

  3. Η οδηγία 36/2005 της Ε.Ε μιλάει για ελάχιστη διάρκεια σπουδών τα 3 έτη και σε καμία περίπτωση δεν απαιτεί κάτι παραπάνω για τους μηχανικούς. Άρα τέρμα τα αστεία περί 4 ετών σπουδών.

  4. Όσοι έχουν πτυχίο ΤΕΙ(πρό του Ν.2916/01)+Master τότε είναι προφανές ότι υπερτερουν ακαδημαικά των απλών αποφοίτων ΤΕΙ μετά το Ν.2916/01 αφού έχουν 210+120 μονάδες ECTS. Τότε πώς τους εξομοιώνει με αυτούς που έχουν 240 μονάδες με 4 ετές πτυχίο ΤΕΙ? Παράνομα και αντιπεπιστημονικά και φυσικά θα προσβληθούν υπό το φώς της 2028/06 απόφασης του Αρείου Πάγου, αλλά και των σχετικών αποφάσεων του ΙΤΕ και ΔΙΚΑΤΣΑ.

  Σχόλιο by va — 07/04/2011 @ 19:28

 59. Κύριε υφυπουργέ,
  από την στιγμή που μιλάτε για αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και γενικότερα της παιδείας, από την στιγμή που είναι «στα σκαριά» το νέο σχολείο και επιθυμείτε να πετύχετε μια γενικότερη αναβάθμιση της μόρφωσης και της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και με την προϋπόθεση οτι θεωρείτε και εσείς οτί τα ΤΕΙ προσφέρουν χαμηλότερο επίπεδο μόρφωσης, αν όντως το πιστεύετε, θέλω να σας θέσω ένα πολύ απλό αλλά σημαντικό ερώτημα:
  Γιατί να μην κάνουμε μια προσπάθεια να εξομοιωθούν σε επίπεδο ολα τα ιδρύματα, Πανεπιστήμια και Τει, αφού πιστέυετε πως τα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα είναι τόσο καλού επιπέδου και τα Τει μετρίου επιπέδου. Ας μην υπάρχουν 50 ιδρύματα σε όλη τη χώρα. Ας γίνουν και 20. Όμως να προσφέρουν υψηλά επίπεδα μορφώσεως και να έχουν τουλάχιστον επαρκή χρηματοδότηση ωστέ να μην δημιουργούνται τα προβλήματα που υπαρχουν σήμερα. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ να υπάρχουν αυτές οι κόντρες μεταξύ των επιστημονικών ενώσεων ΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ και ο καθένας να κοιτάει μόνο τα συμφέροντα του, που στο τέλος καταλήγουν εις βάρος των φοιτητών, των δικών μας παιδιών. Μήπως οι φοιτητές των Τει είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ; Δεν βλέπετε οτι ολο αυτό μόνο κακό μπορεί να κάνει στην κοινωνία μας. Στο κάτω κάτω αν είναι έτσι καταργείστε τα ΤΕΙ. Εσείς ψηφίσατε το 2001 την ανωτατοποίηση τους. Το ίδιο αναφέρεται και στον νόμο του 2008.
  Κατά την άποψή μου, δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις. Αυτό είναι που δημιουργεί όλη αυτή την διαμάχη μεταξύ των φορέων και αντί να κοιτάξουμε να βελτιώσουμε τις σπουδές στα ελληνικά ιδρύματα κοιτάμε μόνο ο καθένας να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του.
  Ας πούμε οτι όντως το επίπεδο κάποιων τμημάτων ΤΕΙ δεν είναι καλό ή αρκετό, πράγμα στο οποίο διαφωνώ γιατι υπάρχουν αξιόλογοι καθηγητές πλέον στα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Αθήνας και αρκετά καλές υποδομές.
  Αν όντως θα άλλαζαν τελείως τα ΤΕΙ σε επίπεδο και θα το έβλεπαν όλοι και θα το δέχονταν, πιστεύετε οτι το ΤΕΕ θα το παραδεχόταν; Πάλι θα επιχειρούσε να μειώσει την αξία των ΤΕΙ.
  Γι’αυτό λοιπόν για έμενα αυτό να σταματήσει. Αυτοί οι διαχωρισμοί μόνο κακό προκαλούν και μας κρατάνε πίσω 30 χρόνια.
  ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΤΕΙ ΥΣΤΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΤΟΤΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΑ, ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΣΤΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ, ΜΗΝ ΤΑ ΑΦΗΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ. ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ. ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙ, ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΜΕΙΩΝΕΤΕ. ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΠΕΙΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟ ΟΤΙ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΑΜΗΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ Η” ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΒΑΣΕΙΣ. ΑΡΑ ΠΟΙΟ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ;
  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ!
  ΠΕΤΑΞΤΕ ΕΞΩ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ, ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΧΘΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΝΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ.
  ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΕΙ, ΟΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΜΕ.

  Σχόλιο by Γ.Χ. — 07/04/2011 @ 19:32

 60. Η Ελλάδα έχει πλημμυρίσει από «μηχανικούς».
  Τελείως συμπτωματικά ο δευτερογενής τομέας τείνει να εξαφανιστεί.
  Δεν θα μου προξενούσε εντύπωση αν:
  1) ζητούσαν οι κάθε λογής εργολάβοι οικοδομών (ταξιτζήδες, εισοδηματίες, κλπ.) να ενταχθούν στο νέο επιμελητήριο
  2) λαμβανόταν μέριμνα για τη δημιουργία ιδιαίτερης κατηγορίας μηχανικών: μηχανικοί κάλυψης ημιυπαιθρίων, μηχανικοί φανταστικών τοπογραφικών, τυφλοί εποπτεύοντες μηχανικοί, μηχανικοί εγρήγορσης έκδοσης οικοδομικών αδειών, μηχανικοί τακτοποίησης ημιυπαιθρίων, μηχανικοί αντικατάστασης κουφωμάτων, κ.α.

  Οι γνώσεις των ανωτέρω θα μπορούσαν να παρέχονται από νέα τμήματα πολυτεχνικών σχολών/τει στα οποία θα εισάγονται κατόπιν επιτυχών πανελληνίων εξετάσεων.

  Σχόλιο by kostas — 07/04/2011 @ 19:46

 61. Πρώτον…
  το ΤΕΕ είναι επαγγελματικό επιμελητήριο, όχι ακαδημαϊκό. Για τους διπλωματούχους δεν παίζει ρόλο το κάθε μαστερ ή PhD.
  Δεύτερον…
  Όχι πια άλλες γέφυρες – διαδικασίες μετάβασης. Αρκετά τραβήξαμε τόσα χρόνια με αυτά.
  Αν θέλει ο κος Υπουργός να λειτουργήσει κάτι τέτοιο, ας ξεκαθαρίσει πρώτα τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών.
  Δεν γίνεται με νόμο του 1930 (!!!!!) να αρχιτεκτονούν ΟΛΟΙ εκτός από τους αρχιτέκτονες…. λοιποί μηχανικοί και απόφοιτοι ΤΕΙ, προ και μετά του 2001!
  Αρχιτεκτονική μόνο οι αρχιτέκτονες…έστω και από αυτόνομο φορέα!

  Σχόλιο by Αποστόλης — 07/04/2011 @ 20:10

 62. Σχετικά με αυτά που είπε ο Δημήτρης μερικώς μόνο έχει δίκαιο γιατί συγκρίνει ανόμια πράγματα, καταρχήν το Ο.Ε.Ε
  είναι ουσιαστικά ανίσχυρο και κοινωνικά τελείως ανυπόλυπτο
  στο να διαμορφώσει εξελίξεις καθοριστικές για το οικονομικό
  επάγγελμα,και πιο συγκεκριμένα στο επάγγελμα του λογιστή, η ίδια η κοινωνία τους ξεπέρασε,εξαιτίας βέβαια της εξαιρετικής δουλειάς στα τμήματα λογιστικής των ΤΕΙ, που ώθησε τους πτυχιούχους αυτών των τμημάτων να κρατούν σε καθοριστικό βαθμό την λογιστική διαχείρηση της ελληνικής ιδιωτικής οικονομίας,συνεπώς την άδεια ΛΟΓΙΣΤΗ Α ΤΑΞΕΩΣ
  δεν μας την χάρισε το Ο.Ε.Ε αλλά την κερδίσαμε με το σπαθί μας,επιπλέον αυτοί είναι ανίσχυροι, συγκριτικά με το ΤΕΕ δεν
  έχουν καμία ουσιαστική ισχύη, δεν μπορούν να μπλοκάρουν τίποτα.
  Αλλά την μεγάλη πλάκα την πάθανε με την άδεια άσκησεως του λειτουργήματος του Ορκωτού Ελεγκτή, που μέσα σε μία νύχτα
  η θυγατρική τους το ΣΟΕΛ τα έχασε όλα,διμιουργήθηκε νέος φορέας πιστοποιήσεως ελεγκτών και κατα τα πρότυπα του acca
  του αντίστοιχου αγγλικού συλλόγου δίνει πλέον ισότιμα και σε
  εμάς, εξεταζόμενοι στα ίδια μαθήματα και με την ίδια προυπηρεσία την δυνατότητα να γίνουμε ορκωτοί ελεγκτές.
  Όσο για το ΣΟΕΛ θα κάνει κάτι σεμινάρια,
  Και κάτι τελευταίο αγαπητέ μου Δημήτρη εγώ είμαι πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ και έχω master απο το πανεπιστήμιο του ΛΟΥΤΟΝ,αυτό γιατί με κάνει ρε μεγάλε, άξιο επιστήμονα και ικανό για να γίνω μέλος του Ο.Ε.Ε, ξέρεις τι σημαίνει ΛΟΥΤΟΝ, είναι ανόητο εώς βλακώδες με ένα επιπλέον μάστερ κάποιος να βαπτίζεται επιστήμονας ειδικά σήμερα που μάστερ προσφέρουν οι πάντες.
  Για να καταλάβετε σε πόσο μεγάλη εκτίμηση έχει το Ο.Ε.Ε τα μέλη του η ετήσια εισφορά για την ιδιότητα του μέλους κοστίζει 50 ευρώ ενώ αντίστοιχα η άδεια λογιστή Α ΤΑΞΕΩΣ κοστίζει 150 ευρώ περίπου.
  Μάλλον τα οικονομικά σας πάνε κατά διαόλου, αλλά ευχαριστούμε δεν θα γίνουμε ποτέ μέλη σας με τους όρους που βάζετε.
  Έυχομαι στους άξιους συναδέλφους μηχανικούς του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
  και των άλλων ιδρυμάτων να βρόυν το δρόμο τους , και να δικαιοθούν γρήγορα, αλλά παιδιά μην πέφτετε στην παγίδα του
  διαχωρισμού πριν και μετά το 2001 , γιατί κάτι τέτοιο δεν έχει καμία μα καμία λογική,
  Οι πτυχιούχοι π.χ της παλιάς ανωτάτης γεωπωνικής η της ΑΣΟΕΕ η της ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ διαχωρίστηκαν με τους νέους του ΓΕΩΠΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ του ΟΠΑ και του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ, εσείς γιατί.
  Και όσο για εμάς έχουμε κάνει ατελίωτη ουρά έξω απο το Ο.Ε.Ε
  για να μας ονομάσει οικονομολόγους να μας πάρει τα 50 ευρώ και να μας κάνει μέλη του.

  Σχόλιο by Γιάννης — 07/04/2011 @ 20:27

 63. ΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΤΕΕ και Η ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ

  Αξιοκρατία διακηρύσσετε και ισοπέδωση εφαρμόζετε στην εκπαίδευση με συνέπεια.
  Το Τέχνασμα το ίδιο :
  Αναβαθμίζω τη Σχολή αυξάνοντας τα έτη σπουδών , εξισώνω αναδρομικά όλους
  τους μέχρι τώρα αποφοιτήσαντες και στην συνέχεια όλοι μαζί στο ΤΕΕ το οποίο ονομάζω διευρυμένο.

  Άλλα παραδείγματα από την ιστορική διαδρομή μέχρι τώρα:

  1. Υπαξιωματικοί των ενόπλων Δυνάμεων εξομοιώθηκαν με τους απόφοιτους των παραγωγικών σχολών των ΕΔ (έτσι οι εξ αρβυλοφυλάκων υπαξιωματικοί σήμερα είναι
  Απόστρατοι Στρατηγοί με παχυλές συντάξεις και για τους αποδημήσαντες τις απολαμβάνουν οι ανύπανδρες κόρες που έχουν συζύγους και παιδιά (για όποιον δεν θυμάται ήταν προεκλογική δέσμευση!!!! ).

  2. Δάσκαλοι (οι 2ετούς εκπαίδευσης έχουν εξομοιωθεί βαθμολογικά και
  μισθολογικά με τους 4ετούς). Φυσικά οι διαφορές βγάζουν μάτια , ακόμη και
  στην κρίση των μαθητών του Δημοτικού.

  3. Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης προερχόμενοι,
  Από ΚΑΤΕΕ
  Από ΤΕΙ
  Από Σιβιτανίδιο
  Από Μέσες και Κατώτερες Σχολές Εργοδηγών.
  Συνοικιακά Ωδεία.
  «Καθηγητές» που θα προωθήσουν την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

  Ακολουθούν δεκάδες παρόμοιες περιπτώσεις και …..

  4. Μηχανικοί (το διαρκές έγκλημα)
  -Εξ Ιταλίας (Αρχιτέκτονες περίπου 30,000 άτομα το ‘81 δεν μπορούσαν να περάσουν γελοίες εξετάσεις του ΔΙΚΑΤΣΑ , αλλά και εδώ η προεκλογική δέσμευση έκανε το θαύμα της)
  Το 1983 στις παρεχόμενες υπηρεσίες και τον κατασκευαστικό τομέα ήρθαν τα πάνω ,
  κάτω.
  Οι εν λόγω μη μπορώντας να παρέχουν υπηρεσίες (πχ. να βγάλουν μια άδεια οικοδομής) ,μετέφεραν στο επάγγελμα φοιτητικές πρακτικές.
  Μια αγορά σταθεροποιημένη, με τα προβλήματα της,καταστράφηκε μέσα σε μόλις 2 χρόνια.

  -Εξ Υπομηχανικών (Ανώτερες Σχολές)
  -Από ΚΑΤΕΕ ,
  -Από ΚΑΤΕ
  -Από ΤΕΙ 3 ετών και ακολούθως 3.5 και 4 ετών.

  Εδώ βοήθησε ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής που εκλέγεται 30 χρόνια από τους Υπομηχανικούς και απόφοιτους ΤΕΙ (εξ αυτού και οι κορώνες του στην Βουλή όταν υπάρχουν θέματα ΤΕΙ και πλησιάζουν εκλογές “ηφαίστεια έτοιμα να εκραγούν” !!!).

  Πρώτα εντελώς αθώα (ΠΔ 388/89) τους βαφτίζουμε ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΕ , στο δρόμο το ΤΕ με το έτσι θέλω το απαλείψαμε για να αναμιχθούν με τους διπλωματούχους.

  Στη συνέχεια ότι δεν πετύχαμε δια των σπουδών το πετυχαίνουμε με ένα ΠΔ (318/94).Το περιφέρανε μυστικά στα υπουργικά γραφεία οι συνδικαλιστές των υπομηχανικών και το ψήφισαν “νύχτα” με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Χρειάστηκαν 11 χρόνια για να ακυρωθεί από το ΣΤΕ (γιατί άραγε;).

  Προσπαθείτε να δώσετε ίδια επαγγελματικά δικαιώματα σ’ αυτόν που εισήχθη σε ΤΕΙ Δομικών Έργων με 6,000 μόρια με αυτόν που εισήχθη στους Πολιτικούς Μηχανικούς του ΕΜΠ με βάση 19,200 μόρια;

  Φανταστείτε τι πρόκειται να ακολουθήσει με κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ να παριστάνουν τους Διπλωματούχους Μηχανικούς σε έναν κλάδο που με το Μνημόνιο έχει καταστραφεί.

  Ο Στόχος των Τεχνολόγων δεν είναι να τους δοθούν μόνο επαγγελματικά δικαιώματα για αντικείμενα που όχι μόνο δεν διδάχτηκαν αλλά και αδυνατούν να κατανοήσουν αλλά να αναμιχθούν με τους ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ. Εξ αυτού και η λυσσαλέα αντίδραση τους στην υποχρεωτική αναγραφή της σχολής αποφοίτησης στα επαγγελματικά διαπιστευτήρια (σφραγίδες , πινακίδες γραφείων – εδώ η βροχή σβήνει μόνο το ΤΕ-, κάρτες) ΟΛΟΙ αφήνουν να πλανάται ότι είναι απόφοιτοι ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.

  ΚΥΡΙΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ ΟΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Ο ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.

  ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΤΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΜΟΙΩΘΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΤΕΙ

  Μπορούν να κάνουν δικό τους Επιμελητήριο αποφοίτων ΤΕΙ και λοιπών Τεχνικών. Η ένταξη τους στο ΤΕΕ θα δημιουργεί συνεχείς διαμάχες και διάλυση του στο τέλος.

  ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ και ΒΑΛΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ.
  Εσείς ως καθηγητής σε διαφορετικό επιστημονικό πεδίο πιθανόν να μην έχετε ολοκληρωμένη άποψη για το θέμα , η κυρία Υπουργός ως Διπλωματούχος Μηχανικός θα δεχτεί την ισοτίμηση της με τους Υπομηχανικούς και τους απόφοιτους ΤΕΙ;

  Α.Γ.
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ

  Σχόλιο by Απόστολος Γ. — 07/04/2011 @ 20:36

 64. ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΠ” ΕΞΩ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ!!! ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΚΕ ΠΑΝΑΡΕΤΕ;;;

  Σχόλιο by ΓΙΩΡΓΟΣ — 07/04/2011 @ 20:51

 65. K.Yπουργέ
  για κοιτάξτε και λίγο τι συμβαίνει στο εξωτερικό…Για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αντίστοιχη Ένωση Φυσικών (Institute of Physics), συνεργάζεται με το αντίστοιχο Τεχνικό Επιμελητήριο (Engineering Council) για την πιστοποίηση των Φυσικών ως Διπλωματούχων Μηχανικών (Chartered Engineers).
  Αυτό θα μπορούσε να προβλεφθεί και με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα, για απόφοιτους Ελληνικών Πανεπιστημίων με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Ήδη εμείς οι Φυσικοί Ρ/Η από την αρχή ύπαρξης του -1ου στην Ελλάδα στο ΕΚΠΑ- Μεταπτυχιακού Ηλεκτρονικής & Ραδιοηλεκτρολογίας, με μεγάλη επιτυχία εργαζόμαστε ως Τηλεπικοινωνιακοί Μηχανικοί (αν και στο ΤΕΕ δε γινόμαστε δεκτοί ως πλήρη μέλη!) στον ΟΤΕ, την ΥΠΑ, στην Κινητή Τηλεφωνία, στη Γ΄-βάθμια(ΑΕΙ , ΤΕΙ) και Β’-θμια Εκπαίδευση (ΠΕ12.10 Μηχανικών-Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων) και κατέχουμε άνευ εξετάσεων άδεια Ραδιοηλεκτρολόγου Α’…
  Δεν είναι δυνατόν παντού στον κόσμο να υπάρχουν «Μηχανικοί Φυσικοί» ή «Φυσικοί Μηχανικοί» πλην της χώρας μας!

  Γ.Γιάννακας
  Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος ΕΚΠΑ Μ.Sc.
  Member ΙΕΕΕ, ΙΕΤ, FITCE

  Σχόλιο by Γιάννακας Γ. — 07/04/2011 @ 21:56

 66. ΠΡΟΣΟΧΗ-SOS-

  Αγαπητέ κύριε υφυπουργέ, πρώην Γενικέ Γραμματέα
  και αγαπητοί συνάδελφοι,

  ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΙΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΙΣ ΥΠΟΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ «ΠΑΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ»

  Το ερώτημα που τείθεται δεν είναι εάν θα γίνει ένα διευρημένο ΤΕΕ ή όπως θέλετε να το αποκαλέσουμε αλλά είναι γιατί τόσα χρόνια συζητήσεων και όχι 1 και 2 αλλά φτάσαμε αισίως τα 28 χρόνια με τα υπουργεία, με αποφάσεις δικαστηρίων, με ευρωπαικές οδηγίες, με παράνομες ή παράτυπες ή όπως αλλοίως καταργήσεις Π.Δ και ο έχωντας μνήμη γνωρίζει για ποιά θέματα αναφέρομαι, να ερχόμαστε τώρα να κάνουμε δημόσια διαβούλευση?

  ΚΑΙ ΣΑΝ ΑΦΕΛΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΗ
  ——–ΕΓΙΝΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΛΕΓΙΑ?

  ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΤΟΥ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ»

  ΝΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΥ «ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ» ΠΟΥ ΣΟΥ ΒΑΖΕΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

  ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ Η ΤΡΕΙΣ Η ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ ΑΛΛΑ ΚΡΆΤΗΣΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
  *****ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΒΑΛΑΝ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

  ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΑΝ 28 ΣΥΝΑΠΤΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΜΕ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΝΕ «ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ» ΝΑ ΒΑΖΟΥΝ ΕΝΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
  ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 2001

  Σχόλιο by ΣΤΑΥΡΟΣ Τ. — 07/04/2011 @ 22:18

 67. Δεν πρέπει να επαναληφθεί η παράληψη των αποφοίτων μηχανικών της ΠΑ (Σχολή Ικάρων/Τμήμα Μηχανικών). Επαγγελματική εμπειρία που ξεκινά από την αποφοίτηση τους και το μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού – διδακτορικού τίτλου.

  Σχόλιο by Δημήτρης — 07/04/2011 @ 22:21

 68. Οι απόφοιτοι της ΣΜΑ (Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας), ως μηχανικοί Ανώτατης Σχολής του Πανεπιστημιακού τομέα (βάσει Νόμων) σε ποιά κατηγορία εντάσσονται; Έχει ληφθεί μέριμνα;

  Σχόλιο by Σ.Μ.Α. — 07/04/2011 @ 23:22

 69. Κύριε Πανάρετε επιτρέψτε μου να είμαι καυστικός όσο αφορά την κριτική προς το πρόσωπο σας σχετικά με την προχειρογραμένη εργασία που ονομάζεται <>.

  Πως γίνεται κάποιος που τελειώνει πολυτεχνείο να έχει ΟΛΑ τα επαγγελματικά δικαιώματα στην ειδικότητα του; Χωρίς εμπειρία και χωρίς τίποτε πέρα από ένα χαρτί, πιστεύεται πως η Ιερή Περιστέρα (Αγιο Πνεύμα) φωτίζει τον νέο απόφοιτο ενώ οι πληβείοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων πρέπει να κάνουν και μάστερ για να αποκτήσουν την ίδια επιφοίτηση; Αν είναι έτσι που πάει η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και γίνεται γι αυτήν αναφορά μόνο στους ΤΕΙτζήδες; Μήπως αυτός είναι ένας τρόπος για να αναγνωρίσετε το ΓΡΕΚΟΜΑΣΤΕΡ ή ΨΕΥΤΟΜΑΣΤΕΡ που ισχυρίζονται πως παίρνουν οι απόφοιτοι πολυτεχνείων;Εχετε μήπως κάποια κρυφή ατζέντα με αυτούς;

  Γιατί εμένα που τελείωσα Ελληνικό Πανεπιστήμιο(Καποδιστριακό) και έχω επίσης διετές μάστερ αναγνωρισμένο με ισοτιμούν με μια σχολή πενταετή όταν είμαι με ένα επιπλέον έτος σπουδών; Το βρίσκεται αυτό να είναι σύμφωνο με το ευρωπαικό ΕQF;Είναι δυνατόν να μας λέτε πως 5=6; Γιατί μας απαξιώνετε με αυτόν τον τρόπο;

  Γιατί οι συνάδελφοι τειτζήδες με 4 έτη σπουδών και 2 έτη μεταπτυχιακού να θέλουν και άλλα τρία έτη για να είναι ίσοι μαζί μου και με τους απόφοιτους πολυτεχνείου; Aν εγώ ήμουν στη θέση τους θα σας είχα τρελάνει στις αγωγές και τις μηνύσεις για παραβίαση της αρχής της ισονομίας στους τίτλους σπουδών δηλαδή 5=6=9 !!Γιατί σε συνάδελφο μου που τελειώνει την ίδια σχολή με εμένα και δεν κάνει μάστερ αλλά έχει αρκετά έτη προϋπηρεσίας δεν του δίνεται τη δυνατότητα να λέγαται μηχανικός όταν κάθε άλλο επιμελητήριο στην Ευρώπη και αλλού θα τον είχε κατατάξει με κατ’ελάχιστον τριετές πτυχίο στην κατηγορία computer engineer;

  Γιατί δεν εφαρμόζετε το σύστημα με τις πιστωτικές μονάδες αφού οι σχολές και τα τμήματα έχουν διαφορετικό αριθμό μαθημάτων που μπορεί να σε οδηγήσουν σε πτυχίο; Δεν βλέπετε την κατάφορη αδικία απέναντι σε κάποιους πτυχιούχους;

  Πως γίνεται ένας απόφοιτος πολυτεχνείου να έχει με την λήψη του πτυχίου του επαγγελματικά δικαιώματα σε ενέργεια, πληροφορική, ηλεκτρολογία και ηλεκτρονική και όλα αυτά σε πέντε έτη όταν εμείς χρειαζόμαστε τέσσερα έτη και ένα ή δύο έτη για το μάστερ για ένα μόνο τομέα αλλά εσείς τους βάζετε να είναι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ σε τέσσερεις τομείς όπως κάνουν οι απόφοιτοι ΗΜΜΥ ανεξάρτητα από ποιες ροές ακολουθούν; Βλέπετε κάποιον παραλογισμό σε όλα αυτά; Σκοπεύετε στο υπουργείο να κάνετε κάτι ώστε ο απόφοιτος ενός τμήματος να έχει ΕΝΑ και μόνο πτυχίο και όχι πασπαρτού πτυχία;

  Τέλος, για ποιο λόγο ακόμα και σήμερα δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο με το θέμα της δημιουργίας ενός επιμελητηρίου Πληροφορικής και Επικοινωνιών το οποίο σκόπιμα ως τώρα σαμποτάρεται από το τεχνικό επιμελητήριο καταστρατηγόντας τα πτυχία όσων απο εμάς τελειώσαμε Πανεπιστήμια Πληροφορικής.

  Θα χαρώ να πάρετε κάποτε μια θέση απέναντι στο θέμα αυτό εκτός αν θεωρείται και εσείς όπως και η Υπουργός μέλος του τεχνικού επιμελητηρίου πως πληροφορική είναι απλά μια δεξιότητα που αφορά το πάτημα κάποιων πλήκτρων.

  Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

  Σχόλιο by Ηλίας Καφαντάρης — 07/04/2011 @ 23:47

 70. Θετικό και αναγκαίο το εγχείρημα για τη δημιουργία ενιαίου φορέα μηχανικών.
  Δυστυχώς όμως δεν συμπεριλαμβάνονται όλοι οι μηχανικοί. Ειδικότερα δεν γίνεται καμία αναφορά στους μηχανικούς των παραγωγικών σχολών οι οποίοι επανηλλημένα μένουν εκτός αντίστοιχων προβλέψεων.
  Μάλιστα ενώ σε πολλές περιπτώσεις γίνονται δεκτοί και συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα των πολυτεχνικών σχολών ή των πανεπιστημίων δεν αναγνωρίζεται η επαγγελματική τους πληρότητα για συμμετοχή στους αντίστοιχους επαγγελματικούς φορείς.
  Για παράδειγμα οι απόφοιτοι του τμήματος μηχανικών της Σχολής Ικάρων ονομάζονται Μηχανικοί Αεροσκαφών, Μηχανικοί Ηλεκτρονικών ή Μηχανικοί Εγκαταστάσεων ανάλογα με τον κύκλο σπουδών που έχουν παρακολουθήσει.
  Προτείνω να επαναξεταστεί η ενσωμάτωση των μηχανικών προέλευσης παραγωγικών σχολών στον ενιαίο φορέα μηχανικών που θα δημιουργηθεί.

  Σχόλιο by ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ — 08/04/2011 @ 00:08

 71. Ξανά τα ίδια (δηλαδή ΤΙΠΟΤΑ!), όσον αφορά τους μηχανικούς απόφοιτους των ΑΣΕΙ (Τμήματα Μηχανικών Σχολής Ικάρων & Σχολής Ναυτικών Δοκίμων), παρόλο που είμαστε απόφοιτοι σχολών τετραετούς φοίτησης (με υψηλότατες βαθμολογίες εισαγωγής), μας απονέμεται πτυχίο όπου αναγράφεται «μηχανικός», και ΑΣΚΟΥΜΕ το επάγγελμα από την πρώτη μέρα αποφοίτησης, με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ υπό την ευθύνη μας.

  Παρακαλώ λάβετε υπόψιν σας ότι, τουλάχιστον όσον αφορά τους μηχανικούς απόφοιτους της Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ), η πλήρης αποδοχή μας ως «Chartered Engineers» από το UK Engineering Council είναι πλέον διαδικασία ΡΟΥΤΙΝΑΣ για όσους υποβάλλουν αίτηση. Θα καταντήσουμε ξανά στα ίδια, να αναγνωριζόμαστε πλήρως στην Ευρώπη αλλά όχι στην πατρίδα μας; Θα αναγκαζόμαστε να τρέχουμε στα δικαστήρια για να αναγνωρίσουμε τα αυτονόητα;

  Ευχαριστώ

  Χρήστος Η. Τσατσούλης
  Μηχανικός Τηλ/νιών-Ηλεκτρονικών ΣΜΑ

  Σχόλιο by Tsats — 08/04/2011 @ 00:34

 72. Είναι αδιανόητη η διαφοροποίηση σε Μηχανικούς μετά το 2001 και Τεχνολόγους πριν από αυτό. Κατέχω 2 πτυχία Τεχνολογικών ιδρυμάτων (Εργων υποδομής και δομικών Έργων) με συνολικά 7 χρόνια φοίτησης και 17 χρόνια εμπειρίας και δεν έχω το δικαίωμα να λέγομαι Μηχανικός και να είμαι «Συνδεδεμένο μέλος»?? ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ εκτός και αν κάτι δεν το έχω καταλάβει καλά.

  Σχόλιο by Πάνος — 08/04/2011 @ 00:36

 73. Είναι προφανές ότι η πανεπιστημιακή παράδοση στην Ελλάδα (όσον αφορά τους μηχανικούς) είναι διαφορετική από αυτή του εξωτερικού (δηλαδή 5 αντί 4 χρόνια). Αυτό προκαλεί όλα τα προβλήματα. Αν το θέμα ειναι πανεπιστημιακό, στο εξωτερικό αναγνωρίζονται αυτά τα 5 χρόνια σαν πτυχίο και Master. Κάπως έτσι το αντιμετωπίζει και το ΤΕΕ εδώ.
  Όσον όμως αφορά την αγορά, τι θα διαλέξει μια εταιρεία? Αυτόν που έχει 3, 4 ή 5 χρόνια πτυχίο? Καμία σημασία αυτό δεν έχει. Το θέμα ειναι η υπογραφή (για αυτό πολεμάει το ΤΕΕ), και η πραγματική ικανότητα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κάνει 3 χρόνια πτυχιο μηχανικός δεν μπορεί να σχεδιάσει τροφοδοτικά?
  Λοιπόν, θελαμε (ίσως όχι όλοι βέβαια) παγκοσμιοποίηση, για να έχουμε φτηνά προϊόντα. Τώρα όμως πρέπει να προσαρμοστούμε και στους «άλλους» κανόνες της παγκοσμιοποίησης (δηλ. της αγοράς εργασίας). Εκεί αυτά τα τερτίπια είναι αστεία. Στην Αγγλία σκέφτονται να κάνουν πρόγραμμα με ταχύρυθμες σπουδές (2 ετών, χωρίς διακοπές) για να βγαίνει φτηνότερα το πτυχίο. Γιατί να μην αλλάξει το πολυτεχνείο και να πρέπει όλοι οι άλλοι να προσαρμόζονται σε αυτό?

  Νίκος Χαλκιάς
  Απόφοιτος ΣΙ (ΣΜΑ)
  Ηλεκτρονικός Μηχανικός (όχι ΤΕΕ),
  MSc Comms

  Σχόλιο by Νικόλαος Χαλκιάς — 08/04/2011 @ 02:35

 74. Αναρωτιέμαι μήπως είναι πιο πολλές οι διαφορές από τα κοινά που έχει π.χ. ένας μηχανικός (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) με μεταπτυχιακές σπουδές από έναν απόφοιτο ΙΕΚ.
  Και πιά είναι η ανάγκη να μπουν όλοι μαζί σ” ένα τσουβάλι (φορέα). Ποιον εξυπηρετεί κάτι τέτοιο;

  Σχόλιο by JK — 08/04/2011 @ 07:03

 75. Τα τόσα χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευσης, επαγγελματικού εξοπλισμού και επαγγελματικής καριέρας που θα πάνε και ποιος θα μου τα αποζημιώσει ;;;;
  Έρχεται και ο νέος Διπλωματούχος με Master (που μπορεί να τα κάνει όλα οφθαλμίατρος, πνευμονολόγος, χειρούργος κ.α.) και μου κάνει την εξής ερώτηση: Γιατί στο δάπεδο ενός σωληνωτού τεχνικού βάζουμε Betton ή πως βρίσκεις την θέση σου μ’ αυτά τα κολωνάκια πάνω στα βουνά;;;;;
  Όλοι πλέον είμαστε χειριστές προγραμμάτων Η/Υ και οργάνων. Ρωτήστε έναν νέο που ασχολείται με στατικά πόσο εύκολο είναι να κάνεις μια στατική μελέτη (αφού παίρνει τα αποτελέσματα ετοιμα από το πρόγραμμα) και δείτε στους δρόμους και έξω στο πεδίο ότι υπάρχουν μόνο νεαροί τοπογράφοι που χειρίζονται τα όργανα. Ρωτήστε επίσης έναν παλιό στατικό ότι παίρνει τα αποτελέσματα του προγράμματος και με την πείρα του προσθέτει ή αφαιρεί ότι κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο.
  Το παν στην δουλειά όπως έλεγε και ένας παλιός Τεχνίτης «είναι παιδί μου η πείρα και η αντίληψη».
  Αφού θέλετε να χωρίσετε σε Πτυχιούχους ΤΕΙ πριν και μετά το 2001 πράγμα ανήθικο και άδικο να το κάνετε.
  Μηχανικός εφαρμογής είναι υποθέτω ο Μηχανικός που παίρνει την μελέτη την εφαρμόζει και την επιβλέπει.
  Αφήστε λοιπόν την μελέτη και την έρευνα (που δεν υπάρχει στην Ελλάδα αλλά λέμε …….) στους υπόλοιπους και την εφαρμογή και επίβλεψη όμως μην την ακουμπήσετε από τους Πτυχιούχους ΤΕΙ πριν το 2001.
  Ξέρω ότι η άποψη μου όπως και η άποψη όλων των παραπάνω και παρακάτω συνομιλητών δεν θα προσφέρει σε τίποτα (γιατί είναι προαποφασισμένο όπως όλες οι διαβουλεύσεις και ας μου πει κάποιος ποια διαβούλευση έγινε και άλλαξε ο Νόμος) αλλά γράφω την άποψη μου αφού μου δίνεται η ευκαιρία για να είμαι εντάξει με το εαυτό μου πάνω από όλα.

  Σχόλιο by Μιχάλης Μαρκατάτος — 08/04/2011 @ 09:27

 76. ΚΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ,
  ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.
  ΕΙΛΙΚΡΙΝΆ ΚΡΊΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ , ΘΑ ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΙ. ΤΟ ΤΕΕ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ (αλήθεια αυτό τόσο πολύ το απαξιώνετε που ούτε το αναφέρετε;!)ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ.ΑΛΛΟ ΑΕΙ, ΑΛΛΟ ΤΕΙ,ΑΛΛΟ ΙΕΚ , ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ , ΑΛΛΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ , ΑΛΛΟ ΛΥΚΕΙΟ.ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΨΗΦΙΖΖΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ. ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ, ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ, ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΑΕΙ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΞΙΖΟΥΝ. ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΚΑΝΕΙ ΜΑΣΤΕΡ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΤΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 5 ΕΤΩΝ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ.ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΙ ΙΕΚ.
  Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ, ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΞΥΝΘΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.
  ΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΑΣ
  ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑ
  ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
  6945-559625
  dmakas@in.gr
  ΥΓ: ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΩΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΣΚ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΣΠ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΕΝΩ ΖΗΤΗΣΑΜΕ 3 ΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΖΙ ΣΑΣ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΡΝΗΘΗΚΑΤΕ,ΑΛΛΑ ΑΠΑΞΙΩΣΑΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΛΕΓΕΤΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ. ΚΑΙ ΛΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΤΙ ΤΑΧΑ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ή ΕΜΑΙΛ

  Σχόλιο by Ντίνος Μακάς — 08/04/2011 @ 09:54

 77. Η πρόταση Διαμαντοπούλου – Πανάρετου αποτελεί πρόταση ΤΕΕ, που σε μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού δια του κ. Σπίρτζη, την ειρωνεύεται με τον Μπομπ Υδραυλικό.

  Φυσικά η κα Διαμαντοπούλου, εξέχον μέλος του ΤΕΕ, μαγειρεύει για το συνάφι της οδηγώντας τα ΤΕΙ και τις χιλιάδες των αποφοίτων τους σε επαγγελματική εξαθλίωση, όπως το επιδιώκει χρόνια τώρα.

  Αυτή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί όνειδος για την κοινωνία μας και το κείμενο περί Διευρυμένου Τεχνικού Επιμελητηρίου είναι κατάπτυστο, άθλιο και ιταμό.

  Ντροπή σας κυρία Διαμαντοπούλου και κύριε Πανάρετε!

  (Αυτήν την πρόταση ακριβώς μας την περιέγραφαν «συνάδελφοί» μας μέλη του ΤΕΕ εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας από υπηρέτης του λαού, έχει γίνει υπηρέτης του ΤΕΕ)

  Σχόλιο by Καμπουρίδης Χαράλαμπος — 08/04/2011 @ 10:37

 78. Με το εν λόγω νομοσχέδιο παρατηρώ ότι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι αναβαθμίζονται από σπουδές ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (όπως πρέπει να είναι) σε προσόντα αναβάθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ρωτώ λοιπόν το εξής: Ένας γεωπόνος που κάνει μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην «στατική κτηρίων» σε ένα πολυτεχνείο, θα μπορεί να εγγράφεται στο ΤΕΕ και να ασχολείται με οικοδομικές άδειες; Με την φιλοσοφία που έχει το νομοσχέδιο προφανώς μπορεί, βάσει της κοινής λογικής όμως (που δεν χαρακτηρίζει την χώρα μας) μάλλον δεν μπορεί…

  Σχόλιο by cartesios — 08/04/2011 @ 10:56

 79. ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΒΙΑ ΣΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΙ! ΕΛΕΟΣ!!! ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΟΝΤΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ ΤΟ! ΑΝ ΟΝΤΩΣ ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΟΜΑΣΤΕ ΚΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΦΟΒΑΣΤΕ??? ΕΧΕΤΕ ΜΕΙΝΕΙ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΒΓΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΣΑΣ! ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΒΓΑΛΑΤΕ 18000 ΕΝΩ Ο ΑΛΛΟΣ ΕΒΓΑΛΕ 10000! ΑΥΤΟ ΤΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ? ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΣΧΕΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ! ΜΠΟΡΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΧΕ 5000€ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ! ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ??? ΕΣΕΙΣ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΙ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ??? ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΔΕΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ! ΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΕΙΜΑΙ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΠΗΚΑ ΕΚΕΙ ΜΕ 15000 ΜΟΡΙΑ ΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ ΗΤΑΝ 10000! ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ! ΑΣ ΜΗΝ ΑΦΗΝΑΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΤΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΒΛΕΠΑΜΕ ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΝ ΤΑ ΜΟΡΙΑ! ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΒΟ ΣΑΣ, ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ! ΑΝ ΟΝΤΩΣ ΕΙΣΑΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΞΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ! ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΦΟΒΑΣΤΕ!!! ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΠΟΙΟΝ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΕΙΤΖΙΔΕΣ, ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΛΕΤΕ. ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΑΣ, ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ!!! ΔΕΧΕΣΤΕ ΣΤΟ «ΤΕΕ ΣΑΣ» ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΑΒΗΞΟΥΝ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ!!! ΕΛΕΟΣ!!!
  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΕΤΕΜ ΠΑΡΑ ΣΤΟ ΤΕΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΟΡΦΩΤΟΥΣ ΕΞ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ!!! ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!!!

  Σχόλιο by ΓΓΓ — 08/04/2011 @ 10:56

 80. Για τους αποφοίτους των παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων , έχω να πω κύριοι ότι οι Σχολές σας είναι παραγωγικές σχολές για στελέχη του στρατού (πχ ΣΜΑ).

  Οι σχολές αυτές δεν βγάζουν Μηχανικούς για την αγορά εργασίας και οι γνώσεις που αποκτάτε είναι γενικές και κυρίως σχετίζονται με την συντήρηση εγκαταστάσεων και την διαχείριση στρατιωτικών θεμάτων. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν επιτρέπεται η εγγραφή σας στο ΤΕΕ και εξαίρεση αυτούς που αποφοιτούν από Πολυτεχνική σχολή.

  Σαν πολύ δεν πάει να σας δώσουν και δικαιώματα μηχανικών (για την αγορά εργασίας) όταν :

  -Δεν υπηρετήσατε θητεία.

  -Όχι μόνον δεν πληρώσατε σπουδές (διαμονή , φαγητό κλπ) αλλά παίρνετε και μισθό από την πρώτη μέρα των σπουδών σας .

  -Έχετε εξασφαλισμένη εργασία από την πρώτη μέρα της αποφοίτησής σας.

  -H «ΥΠEΡΕΣΙΑ» σας στέλνει με άδειες μετ’αποδοχών στο εξωτερικό για μεταπτυχιακά και διδακτορικά πληρώνοντας υψηλά δίδακτρα, αεροπορικά εισιτήρια , μεταφορές οικοσκευών κλπ , χορηγώντας και επι πλέον μισθό (δηλ. δύο μισθούς) All inclusive.

  -Όταν έχετε προκλητικές παροχές για δημόσιους υπάλληλους (δωρεάν μεταφορά στην εργασία , διαμονή σε οικήματα εντός στρατοπέδων, «πέτσινα» επιδόματα, δωρεάν σίτιση σε λέσχες, προίκες παιδιών στην ενηλικίωση , συντάξεις θυγατέρων στην αποδημεία … ο κατάλογος είναι ατελείωτος.

  -Όταν βγαίνετε στην σύνταξη σε ηλικία πχ 42 ετών και παίρνετε 120,000€ εφάπαξ , 2,700€ σύνταξη (με τα τρίμηνα)-σημερινά ποσά- .

  -Όταν βγαίνετε στην σύνταξη αμέσως προσλαμβάνεστε σε επιχειρήσεις που είχαν εξάρτηση από εσάς όταν εργαζόσαστε (υπηρετούν οι έφεδροι , εργάζονται οι έμμισθοι για όσουν δεν το γνωρίζουν). Έτσι οι εργοληπτικές σε βάρος των μηχανικών της ελεύθερης αγοράς προσλαμβάνουν συνταξιούχους στρατιωτικούς από υποχρέωση ή για τις διασυνδέσεις τους με μικρότερης ηλικίας στρατιωτικούς που ήταν υφιστάμενοι των πρώτων και οι εταιρείες έχουν έργα σε εξέλιξη.
  Προμηθευτές οπλικών συστημάτων προσλαμβάνουν συνταξιούχους που συνωστίζονται τα πρωινά στην πύλης της Μεσογείων και περιφέρονται στους διαδρόμους στο πεντάγωνο σαν ιατρικοί επισκέπτες!!!!!

  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ;

  ΑΔΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΕΣ ΣΤΑ 30 ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ;

  Σχόλιο by Απόστολος Γ. — 08/04/2011 @ 11:06

 81. Ναι στην δημιουργία φορέα ανεξάρτητου και αδέσμευτου από τις συντεχνιακές πρακτικές που τόσα χρόνια εφαρμόζει το ΤΕΕ.

  Όχι όμως σε αυτό το εξάμβλωμα για ΠΔ που μας παρουσιάζεται εδώ.

  Ναι στην κλιμάκωση για ΟΛΟΥΣ, ναι στην αναγνώριση της εμπειρίας κτλ.

  Όχι σε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όλοι πολίτες τις ίδιας χώρας είμαστε με ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

  Μέχρι σήμερα ζούμε το γελοίο φαινόμενο του ένας απόφοιτος πολυτεχνείου πχ ΗΜΜΥ να έχει ΠΛΗΡΗ επ. δικαιώματα σε 1.Ηλεκτρολογία 2.Πληροφορική 3.Ηλεκτρονική 4. Τηλεπικοινωνίες 5. Αρχιτεκτονική Η/Υ 6.Μηχανολογία. 6 Εντελώς διαφορετικά αντικείμενα με 5 χρόνια σπουδών; Στο εξωτερικό θα ήθελες 18 ΧΡΟΝΙΑ!!!

  Και το χειρότερο είναι πως και όλους τους απόφοιτους εξωτερικού πχ Βουλγαρίας, τους δίνετε τα ίδια υπερδικαιώματα.

  Εντωμεταξύ οι Μηχανικοί ΤΕ δεν έχουν καν δικαιώματα σε 1 αντικείμενο. Μετά από 4 χρόνια σπουδών!

  Αντί λοιπόν το «νέο ΤΕΕ» να διορθώσει αυτές τις αδικίες, βάλθηκε να τις μεγαλώσει; Και μεταπτυχιακό και εμπειρία για να γίνουν μηχανικοί οι… Μηχανικοί ΤΕ?

  Σχόλιο by talos — 08/04/2011 @ 11:25

 82. Ελπίζω αυτή την φορά να προστατεύσετε τα Ελληνικά πτυχία πανεπιστημίων και ΤΕΙ , αντί γιά τα πτυχία των παραλιών του εξωτερικού που προστάτευε μέχρι σήμερα το κράτος και φτάσαμε το 60 % των μελών του σημερινού ΤΕΕ με πτυχίο μετά το 1980 να είναι από το εξωτερικό .
  Και γιά να πάρουν όλοι αυτοί την άδεια άσκησης επαγγέλματος , το ΤΕΕ κατάργησε τα οκτάωρα .

  Σήμερα όλοι αυτοί από καθέδρας πλέον κατηγορούν τους πτυχιούχους των Ελληνικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως μάστορες , εργοδηγούς και λοιπές απαξιωτικές εκφράσεις .

  Λογικό βέβαια να μην ξέρουν ότι τους εργοδηγούς τους έβγαζε η Σιβιτανίδειος και η Σεβαστοπούλειος , αφού αυτοί ήταν απασχολημένοι με τον εσωτερικό τουρισμό στην Ιταλία , πηγαίνοντας από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο γιά να δώσουν το κάθε μάθημα όπου ήταν ποιό εύκολα .
  Κάτι φήμες ότι υπέγραψαν υπεύθυνη δήλωση πριν την ορκομωσία τους , ότι δεν θα δουλέψουν στην Ιταλία , ελέγχονται ως προς την ακρίβεια τους .

  Το λογικό θα ήταν να ζητηθεί από όλους αυτούς να υποβληθούν σε εξετάσεις , αλλά γιά ανθρωπιστικούς λόγους αυτό είναι αδύνατο να γίνει .

  Τέλος πάντων , ξεκαθαρίστε κύριε Υπουργέ το θέμα της αντιστοίχησης της εργασιακής εμπειρίας με το ΜΠΕ , ώστε να δούμε και εμείς με τα 20-30 χρόνια εμπειρίας , που θα μας κατατάξετε .
  Πιστεύω όχι χαμηλότερα από τους αποφοίτους των σχολών των Καρπαθίων και του Αίμου η των χορηγών των σχολών της γηραιάς Αλβιώνος .

  Σχόλιο by B.Γ. — 08/04/2011 @ 11:31

 83. Καλημέρα σε όλους.
  Ξέρω προσωπικά 7 (επτά) εν ενεργεία Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς με μελετητικά πτυχία που έχουν ολοκληρώσει τετραετείς σπουδές στο πολυτεχνείο. Μετά το νομοσχέδιο τι θα ισχύει γιά αυτούς αφού γιά τους προ του 2001 των ΤΕΙ υπάρχει διαχωρισμός???

  Σχόλιο by θανάσης — 08/04/2011 @ 11:34

 84. Θα ήθελα να εκφράσω την βαθύτατη ανησυχία μου για την ίδρυση αυτού του ενιαίου φορέα με τις αρμοδιότητες* που αναφέρονται παρακάτω,λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη αντίδραση του προέδρου του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4626013.Προφανώς δεν γίνεται κατανοητό ή δεν θέλουν να γίνει κατανοητό ότι ο νέος ενιαίος επιμελητηριακός φορέας μηχανικός δεν καλείται να λειτουργεί ως “ανακαινισμένο” ΤΕΕ.Βρίσκω αδύνατο να βρισκόμαστε υπο την αιγίδα ενός τέτοιου φορέα άτομα διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης για έναν και μόνο λόγο.Δεν μπορεί να οριστεί αμερόληπτη διοίκηση που να μεριμνεί για τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων μας.Ποια είναι η λύση που προτείνεται σε αυτό το πρόβλημα κε Πανάρετε;Σαφώς και πρέπει να εναρμονιστούμε με τα ευρωπαικά δεδομένα, σαφώς και πρέπει ως χώρα να συνδέσουμε την αγορά εργασίας με τους πτυχιούχους και τους καταρτισμένους,σαφώς και υπάρχουν διαφορές μεταξύ αυτών,που απαιτείται να ληφθούν υπόψη της πολιτείας,σαφώς πρέπει να εστιάσουμε στη λειτουργικότητα των δομών της χώρας και στην κατοχύρωση της αξιοπρέπειας κάθε εργαζομένου.Σας ξαναρωτάω κε Πανάρετε,πως θα μείνουν όλοι ευχαριστημένοι;πως θα νιώσουν όλοι ότι εκπροσωπούνται;πως θα ξεφύγουμε επιτέλους από τις νοοτροπίες του παρελθόντος που καλούν και όλους τους νέους να εθελοτυφλούν μπροστά σε ένα εργασιακό/κοινωνικό πρόβλημα που τελικά υποβαθμίζεται σε μια πίτα με πεινασμένους διεκδικητές για τη μερίδα του λέοντος;Ο κάθε ένας από όσους προβλέπεται να συμμετέχουν στο νέο ενιαίο φορέα ΠΡΕΠΕΙ να έχει επαγγελματικά δικαιώματα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΑ ωστε να μην έρχονται σε σύγκρουση παρεμφερής ειδικότητες και να διασφαλίζεται η αναγκαιότητα του καθένα από εμας στην αγορά εργασίας.Σε μια περίοδο που πλήττωνται τα τεχνικά επαγγέλματα περιμένουμε να δούμε ίχνη ενότητας,όλοι μας χρειαζόμαστε και μπορούμε να αποτελέσουμε τα γρανάζια μιας δυνατής μηχανής που να λειτουργεί,να παράγει και να αποδίδει.Ένα σύνθετο πρόβλημα μπορεί να έχει μια απλή λύση.Όταν δεν μπορεί να είναι όλοι ευχαριστημένοι..μπορεί να λειτουργήσει το ανάποδο σενάριο και να είναι όλοι δυσαρεστημένοι..αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση.

  *Στόχος: Ίδρυση ενός ενιαίου φορέα, με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία, (π.χ. ένα διευρυμένο ΤΕΕ), ο οποίος θα επιλαμβάνεται ολόκληρου του φάσματος του επαγγέλματος του Μηχανικού έως και τεχνιτών, ήτοι:

  α. Πιστοποίηση γνώσεων, εμπειρίας, δεξιοτήτων, ικανοτήτων

  β. Διασφάλιση της Ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των μελών του

  γ. Διασφάλιση της δεοντολογίας του επαγγέλματος

  δ. Διασφάλιση της Ποιότητας και Ασφάλειας των έργων και προσφερομένων υπηρεσιών

  ε. Οικοδόμηση και τήρηση επαγγελματικού και επιστημονικού μητρώου των μελών του, ιδίως μέσω και της διαβάθμισης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και των έργων σε επίπεδο Τεχνικής Ευθύνης, με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

  στ. Μελέτη εξέλιξης του επαγγέλματος του Μηχανικού στις διάφορες ειδικότητες και εξειδικεύσεις

  ζ. Μελέτη και συμμετοχή στη σύζευξη επαγγέλματος, επιστήμης και τεχνικής, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκή πρακτικής.

  Αναφερόμαστε ουσιαστικά σε ένα φορέα όπως αυτόν που δημιουργήθηκε στην Ιρλανδία (Institute of Engineers Ireland) με την νομοθετική πράξη του 1969 (Charter Amendment, ACT) ή όπως αυτόν της Πορτογαλίας (βλ. Ordem dos Engenheiros)

  Σχόλιο by Κωνσταντίνα — 08/04/2011 @ 12:01

 85. Ενιαίος Επιμελητηριακός Φορέας που θα «διοικείται» απο ποίον? Ποιανού συμφέροντα θα καλύπτει? Ποιόν βολεύει? Τις ταμπέλες!
  Μηχανικοί επιστήμονες και Μηχανικοί εφαρμογών. Τι ταμπέλες είναι αυτές? Ο κ. Καπλάνης ή ο κ. Πανάρετος, είναι αυτοί που κρίνουν τις γνώσεις και την εμπειρία του καθενός? Δηλαδή ο 23χρονος Μηχανικός ΠΕ είναι επιστήμονας (καθώς έχει ταμπέλα ΑΕΙ), ενώ ο 55χρονος Μηχανικός ΤΕ για να φτάσει στο «επίπεδό» του, πρέπει να αποκτήσει διδακτορικό?
  Γιατί πρέπει να αποδεικνύουν διαρκώς οι απόφοιτοι των ΤΕΙ τις γνώσεις τους και να προσπαθούν να τις πιστοποιούν, ενώ οι απόφοιτοι ΑΕΙ να μην είναι εξελίξιμοι?
  Δηλαδή ο απόφοιτος του ΤΕΙ πρέπει να κάνει μεταπτυχιακό (σε ΑΕΙ -με 20 προπτυχιακά επιπλέον μαθήματα)ενώ παράλληλα πρέπει να έχει και προϋπηρεσία. Ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχει κάνει ήδη πρακτική άσκηση, σε αντίθεση με τον «επιστήμονα» Μηχανικό, που όταν τελειώνει δεν γνωρίζει τι είναι το ράμμα.
  Έπειτα ο διαχωρισμός του 2001 πριν και μετά. Από εκεί και πέρα οι Ανώτατοι και πιο πριν ένα σακί με όλους!
  Κατά τη γνώμη μου σωστός διαχωρισμός θα έπρεπε να γίνεται με βάσει την εμπειρία και τη γνώση, κάτι παρόμοιο με τις τάξεις των πτυχίων για τα δημόσια έργα, και όχι με βάσει το ταμπελάκι. Να υπάρχει κάποιου είδους ισονομία πτυχίων.

  Το μόνο θετικό που μπορώ να δω σε όλο αυτό, είναι ότι το θέμα άνοιξε και ελπίζω πως είναι διαπραγματεύσιμο.

  Σχόλιο by M.G. — 08/04/2011 @ 12:21

 86. Βλέπω μία απαξίωση των πολυτεχνείων και των πολιτικών μηχανικών. Βλέπω υποτιμητικά σχόλια για πολιτικούς μηχανικούς ότι δηλαδή είναι χειριστές Η/Υ και ότι δεν μαθαίνουν τίποτα. Γιατί τέτοια ισοπέδωση? Αν τα πολυτεχνεία δεν είναι σωστά ας τα κλείσουμε. Επειδή έχω διδάξει σε ΤΕΙ (σαν ωρομίσθιος)σας λέω ότι το επίπεδο των φοιτητών είναι πολύ χαμηλό.. Άλλωστε λίγοι ΤΕ ασκούν το επάγγελμα του μηχανικού. Ας κάνουμε και τους νοσοκόμους γιατρούς και αυτοί έχουν εμπειρία, τόσα χρόνια εμπειρία έχουν… Άλλωστε το σχέδιο είναι να πέσουν οι τιμές των μηχανικών γενικότερα από όπου και αν προέρχονται..

  Σχόλιο by Δημήτρης Γιαννέτος — 08/04/2011 @ 12:35

 87. Το κείμενο είναι αρκετά ισορροπημένο. Δεν αναφέρεται πουθενά καμία «εξομοίωση». Αναφέρεται η ένταξη των συγκεκριμένων πτυχιούχων σε ένα σύστημα ελέγχου το οποίο θα καθορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα που θα πρέπει να έχουν.

  Σχόλιο by Γιώργος — 08/04/2011 @ 12:35

 88. 1.Τα προβλήματα της αγοράς δεν λύνονται με μαθηματικά και φυσική
  2.Όταν κτίζεις ένα κτίριο σημασία έχει να μπορείς να εφαρμόζεις τις μελέτες και τους κανονισμούς και όχι να λύνεις εξισώσεις
  3.Έχω συναίτερο έναν Αρχιτέκτονα Μηχ/κό και ποτέ του δεν χρειάστηκε τα ολοκληρώματα για να λύσει και να κατασκευάσει ένα κτίριο όσο περίπλοκο και να είναι
  4.Άν δε μας δώσουν τις μελέτες να τους πάρουμε τις επιβλέψεις
  5.Δε διεκδικούμε δάφνες μαθηματικών μυαλών αλλά να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες των αγορών για την επαγγελματική μας επιβίωση
  6.Κύριε υπουργέ είδαμε τα χάλια τους τόσα χρόνια. Αφήστε τις δυνάμεις τησ αγοράς ελεύθερες να λειτουργήσουν
  7.Κύριε υπουργέ επειδή όλοι ξέρουμε ότι όλο αυτό το πρόβλημα δεν είναι για να μην υπογράφουν κάποιοι και πέφτουν τα κτίρια αλλά για να μην υπογάφουν κάποιοι και μοιράζεται η πίτα αφήστε τους διαχωρισμούς στα χρόνια και λοιπές κοτσάνες και δέστε το πραγματικό θέμα. Διαχωρισμός με βάση την επαγγελματική εμπειρία, χρόνια είδοσ έργων κ.λ.π. Για να έχει ο καθένας δικαίωμα να προχωράει σε αυτό που κάνει και τον εκφράζει και όχι γιατί απλά επειδή όταν δίναμε εξετάσεις παναλλαδικές έγραψε κάποιος καλύτερα από κάποιον άλλο (και όλοι ξέρουμε πως τελειώνει το πολυτεχνείο η πλειονότητα των φοιτητών – άκου φοιτητής είναι και κακόφωνο.
  8.Όποιος έχει ή μπορεί να βρεί τα στοιχεία μου και θέλει (από τους περίφημους Διπλωματούχους)εννοώ μπορούμε να διοργανώσουμε μία συνάντηση για τέστ γνώσεων οι οποίες θα αφορούν όποιον τομές θέλει ο καθένας μας ( διότι αφού κανείς απόφοιτος του πολυτεχνείου θυμάτατ τι έκανε πριν από 20 χρόνια γιατί να έχει απεριόριστα επεγγελματικά δικαιώματα;)
  Δεν είναι προκλητικό αλλά η απλή πραγματικότητα. Η γνώση και η επαγγελματική επάρκεια είναι ένα πράγμα που το αποκτάς με κόπο κάθε μέρα και στην ελεύθερη αγορά η γνώση είναι και ελεύθερη και προσβάσιμη σε όλους ( και όποιος είναι ικανός προχωρά ). Ευχαριστώ για το χρόνο σας και την υπομονή σας.

  Σχόλιο by Καμποσιώρας Χρήστος — 08/04/2011 @ 13:13

 89. Ό διαχωρισμός των αποφοίτων ΤΕΙ σε κατόχους πτυχίων πρό και μετά την έκδοση του Ν. 2916/01 είναι, όπως και να το δεί κανείς, αντισυνταγματικός και αποτελεί βάναυση παραβίαση των δικαιωμάτων μας.

  Εμείς θα σταθούμε εδώ: http://anotata-tei.blogspot.com/2010/04/2001-2010.html

  Και να είστε σίγουροι ότι θα δικαιωθούμε.

  Σχόλιο by EMM — 08/04/2011 @ 13:29

 90. Κύριε Υφυπουργέ,
  πριν αχοληθείτε με αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, έπρεπε να μπείτε στον κόπο να πληροφορηθείτε τι σημαίνει το αρκτικόλεξο ΤΕΕ.
  Πριν μελετήσετε τι κάνανε στην Ιρλανδία δεν μελετάτε καλίτερα τι συμβαίνει στην χώρα μας; Δεν ασχολείστε καλίτερα -αν μπορείτε- με την δημόσια διοίκηση που πάει με την όπισθεν, με τον σχεδόν αφανισμό του πρωτογεννούς και του δευτερογεννούς τομέα παραγωγής και με όλα όσα επείγουν αφήνοντας τα του ΤΕΕ σε αυτούς που ξέρουν; Την τακτική του να μαζεύετε ψήφους πουλώντας ελπίδα αφήστε την γιατί αρκετά κακοποιήσατε και δυσφημίσατε το ΠΑΣΟΚ.

  Σχόλιο by Παναγιώτης Μουντανέας — 08/04/2011 @ 14:08

 91. Με βαφτίσια δεν γινεται δουλειά! Δεν μπορεί να εξισώνεις τα ΤΕΙ των 3 ετών που με το ζόρι έγιναν 4 με το Πολυτεχνείο και τις Γεωπονικές Σχολές των 5 ετών, έτσι απλά με ένα φαφτίσι, ότι πλέον και τα ΤΕΙ θα θεωρούνται ισότιμα.

  Αυτές είναι σπασμωδικές κινήσεις άσχετων και άχρηστων ανθρώπων που δεν έχουν βγει ποτέ στην αγορά εργασίας και νομίζουν ότι τι να τελειώσεις ένα Λύκειο, τι να τελειώσεις Πολυτεχνείο, είναι το ίδιο πράγμα…

  Ντροπή σας!

  Σχόλιο by Φωτεινή — 08/04/2011 @ 14:23

 92. Δυστυχώς στην Ελλάδα συζητάμε για πραγματα αυτονόητα (να έχουν όλοι δηλαδή επαγγελματικά δικαιωματα ρυθμιζόμενα απο ενα ενιαιο επαγγελματικό επιμελητηριακό φορέα), θέματα τα οποία ειναι λυμένα εδώ και χρόνια σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Από την άλλη κάλιο αργά παρά ποτέ…..

  Μπομπ ο Μάστορας

  Υ.Γ Τα παλιό ΤΕΕ δεν χρειάζετε να φοβάται λίγο δημοκρατία παραπάνω, όσο πιο πολλοί τοσο πιο καλά. Ευγενής άμιλλα Κυρίες και Κύριοι!

  Σχόλιο by Μπομπ ο Μάστορας — 08/04/2011 @ 14:34

 93. ΠΡΟΦΑΝΩΣ δεν θα εξισωθούν οι απόφοιτοι ΤΕΙ με τους Διπλωματούχους ή τους πτυχιούχους ΤΕΙ με αναγνωρισμένο MSc.

  Που το είδατε αυτό;

  Για ποιό λόγο οι συνάδελφοι διπλωματούχοι 5ετους προσπερνάνε τόσο άκοπα τις ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ σπουδές κάποιου;

  Σχόλιο by es — 08/04/2011 @ 14:46

 94. Επιτέλους μία θετική κίνηση.

  Αναφέρεται πως: «Άμεσα ενδιαφερόμενοι: α. Διπλωματούχοι Τμημάτων Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών και Πολυτεχνείων ή Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής» !!!

  Προφανώς από παράβλεψη έχουν ξεχαστεί πτυχιούχοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων!!! με ή χωρίς μεταπτυχιακούς τίτλους. Οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστήμιων συχνά απασχολούνται ως τεχνικοί/μηχανικοί π.χ. από σχολές σχετιζόμενες με πληροφορική και τεχνολογίες επικοινωνιών.

  Για Παράδειγμα οι Φυσικοί – Ηλεκτρονικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι απασχολούνται εδώ και πολλά χρόνια στον ΟΤΕ, στην ΥΠΑ, στην ΕΑΒ στην ΕΕΤΤ και σε πληθώρα ιδιωτικών εταιριών τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών με καθήκοντα παροόμοια με των μηχανικών.

  Με εκτίμηση

  Δρ. Μάκης Πουλιάκης
  Φυσικός ηλεκτρονικός ραδιοηλεκτρολόγος

  Σχόλιο by Α. Πυλιάκης — 08/04/2011 @ 14:56

 95. Δεν μπορώ να καταλάβω τι φοβάται το ΤΕΕ και αντιδρά κατά αυτό το τρόπο ! Επιτέλους οι βολεμένοι να ταρακουνηθούν. Η Ελλάδα εκσυγχρονίζεται είτε σας αρέσει είτε όχι ! Ελπίζω σύντομα να το δω να γίνεται νόμος.

  Σχόλιο by Γρηγόρης Γεωργάκης — 08/04/2011 @ 14:58

 96. Οι απόφοιτοι στρατιωτικών σχολών (Ικάρων/ΣΜΑ κτλπ) έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικήσουν επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικού της αγοράς εργασίας.

  Δεν αφορά κανέναν αν έχουμε δουλειά από την πρώτη μέρα και αν μας πληρώνει το κράτος τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά, αυτό είναι θέμα του υπουργείου αμύνης. Αφήστε αυτές τις καραμέλες λοιπόν, ψάξτε να δείτε τη εκπαίδευση λαμβάνει ένας φοιτητής σε στρατιωτική σχολή έναντι ενός κοινού φοιτητή ΑΕΙ που περνάει όλοι μέρα στις καφετέριες στα club και στην Μύκονο.

  Αν δεν μπορούσατε να βρείτε δουλειά από την 1η μέρα αποφοίτησης ή πληρώνατε επειδή πήγατε επαρχία το πρόβλημα είναι δικό σας και όχι δικό μας.

  Η κάθε επαγγελματική ομάδα πρέπει να διεκδικεί όσο περισσότερα προνόμια γίνεται αν εσείς δεν μπορείτε πρόβλημά σας.

  Σχόλιο by Φ.Ε - ΣΜΑ — 08/04/2011 @ 15:03

 97. ΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕ ΚΑΙ ΚΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ…

  Σχόλιο by ΣΤΑΘΗΣ — 08/04/2011 @ 16:11

 98. Αξιότιμε κύριε υπουργέ όλοι οι Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι σας παρακαλούμε να επανεξετάσετε το θέμα όσον αφορά και το δικό μας κλάδο. Ας μην ξεχνάμε ότι:
  - Το μεταπτυχιακό δίπλωμα «Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας» είναι το παλαιότερο δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο της ηλεκτρονικής και των τηλεπικοινωνιών στην ελλάδα προτού καν ιδρυθούν οι πολυτεχνικές σχολές.
  - Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς στελεχώνονται απο Φυσικούς Ραδιοηλεκτρολόγους.
  - Στις χώρες του εξωτερικού οι Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι αναγνωρίζονται ως τηλεκοινωνιακοί μηχανικοί, όπως επίσης και σε εταιρείες και οργανισμούς της Ελληνικής επικράτειας.
  - Οι Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι διαπρέπουν σε χώρες του εξωτερικού σε θέσεις νευραλγικής σημασίας (π.χ NASA).
  - Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος είναι ιδιαίτερα απαιτητική.
  - Διαθέτουμε 4+2= 6 χρόνια σπουδών.

  Σχόλιο by Θωμάς Πληθάρας — 08/04/2011 @ 16:16

 99. Κ. Υπουργέ,

  Δυστυχώς με το νέο διευρυμένο ΤΕΕ ισοπεδώνετε τα πάντα. Δεν είναι δυνατόν να εξισώνονται οι απόφοιτοι των ΤΕΙ με τους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Πολυτεχνείων. Ανάμεσα στα προγράμματα σπουδών των ΤΕΙ και των Πολυτεχνίων υπάρχει ένα αχανές χάσμα, όπως και στο επίπεδο των φοιτητών και φυσικά στο επίπεδο των θεμάτων των εξετάσεων. Αυτό οδηγεί, όπως είναι προφανές, σε ένα χάσμα και στο επίπεδο των γνώσεων και των ικανοτήτων.

  Είναι λυπηρό που πολλοί απόφοιτοι των ΤΕΙ δεν έχουν αυτογνωσία και δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά ανάμεσα στα ΤΕΙ και τα Πολυτεχνεία.

  Επιπλέον, με τέτοιες εξαγγελίες ουσιαστικά δίνεται η εντύπωση ότι το μέτριο πάντα θα επιβραβεύεται στην Ελλάδα σε βάρος του άριστου.

  Τέλος, οφείλω να τονίσω ότι η απόδοση επαγγελματικών διακιωμάτων σε άτομα που δεν έχουν τις γνώσεις και τις ικανότητες θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου, καθώς δεν θα εξασφαλίζεται η ασφάλεια των κατασκευών.

  Σχόλιο by Z. — 08/04/2011 @ 17:12

 100. Οι προγράψαντες (κατά το προλαλήσαντες) συνάδελφοι Φυσικοί – Ραδιοηλεκτρολόγοι περιέγραψαν πολύ καλά το μέγεθος της αδικίας. Απλά θα επισημάνω δύο επιπλέον όψεις:
  - Αρκετοί Φυσικοί – Ρ/Η είναι μέλη του ΙΕΕΕ και της FITCE, δηλαδή τα κορυφαία διεθνή Οργανα των Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινιακών Μηχανικών!! Στην Ελλάδα το ΤΕΕ αρνείται να μας εγγράψει. Είχαμε μια ελπίδα ότι η Πολιτεία θα διόρθωνε την αδικία με το νέο θεσμό! ΦΡΟΥΔΕΣ οι ελπίδες, για άλλη μια φορά…
  - Εδώ και μια δεκαετία διδάσκω (ως Ωρομίσθιος) στο ΤΕΙ Κρήτης. Εδωσα αρκετές συστατικές επιστολές σε σπουδαστές μου για να γίνουν δεκτοί σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Τώρα αυτοί θα μπορούν να γραφτούν στο νέο φορέα, ΟΧΙ ΟΜΩΣ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥΣ…
  Νίκος Τουμανίδης
  Καθηγητής ΔΕ
  Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης
  Υπ. Δρ. Παν. Πατρών
  Μέλος ΔΣ Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικών – Ραδιοηλεκτρολόγων

  Σχόλιο by Νίκος Τουμανίδης — 08/04/2011 @ 17:19

 101. ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ?

  Σχόλιο by kostas — 08/04/2011 @ 17:42

 102. Κύριε Πανάρετε αίσχος! Ο διαχωρισμός των αποφοίτων των ΤΕΙ άδικος και παράνομος.
  Με τέτοιους πολιτικούς έφτασε η χώρα σε αυτό χάλι, σε αυτό τον τόπο κυβερνούσαν πάντα οι συντεχνίες και οι συνδικαλιστάρες με τα άνευ προηγουμένου προνόμια, ας αφήσουμε και αυτό το παραμύθι περί αξιοκρατίας που κόπτεται το ΤΕΕ και οι πανεπιστήμονες μέλη του.Σε ότι αφορά το επίπεδο σπουδών δεν ξεχνιόνται οι πτυχιούχοι των σχολών καλών τεχνών της Ιταλίας του οποίους δέχτηκε ως μέλη του ΤΕΕ ο μακαρίτης ο Κουλουμπής ούτε οι απόφοιτοι επιπέδου σιβιτανιδείου από τις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ.Να μην αναφερθούμε δε στους πρώτους πτυχιούχους της πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας.

  Σχόλιο by Takis — 08/04/2011 @ 18:22

 103. Κυρίες και κύριοι μην βασανίζεστε στο μπλόκ του Υφυπουργού διαγράφονται μηνύματα που δεν αρέσουν.

  Συγχαρητήρια κύριε υφυπουργέ.

  Σχόλιο by Μηχανικός - Μάστορας — 08/04/2011 @ 18:22

 104. Η λέξη «σοσιαλισμός στο ΤΕΕ» ενοχλεί;

  Σχόλιο by Μηχανικός - Μάστορας — 08/04/2011 @ 18:33

 105. Επανέρχομαι.

  Κυρίες και κύριοι

  Γιατί με ένα ψευτομάστερ ξεχωρίζει ο ΤΕΙτζης από τον από ΤΕΙτζη και είναι ίσος με τον διπλωματούχο μηχανικό;

  Εγώ με διδακτορικό στην βιοϊατρική είμαι γιατρός και μηχανολόγος μηχανικός;

  Θα γίνει το ίδιο και στον κλάδο των ιατρών; Θα γράφονται στον ιατρικό σύλλογο και οι νοσηλευτές;

  Στον δικηγορικό σύλλογο θα γράφονται και οι δικαστικοί κλητήρες;;;

  Εδώ ζητούν να γραφούν Φυσικοί- ΣΜΑ ΖΤΗΔΕΣ Αξιωματικοί της Αεροπορίας (επιστήμονες γαρ) – και ότι άλλο μπορεί να είναι συμβατό με το επάγγελμα του μηχανικού.

  Αυτό είναι υποβάθμιση των θεσμών μην πω κατάρρευση.

  Εμπρός λοιπόν όλοι μηχανικοί. Όλοι μαζί για μια νέα Ελλάδα. Δεν γράφω «παράνομες» λέξεις μπας και αναρτηθεί το σχόλιο μου.

  Αυτό δεν είναι ισοπέδωση είναι αναρχία.

  Σχόλιο by Μηχανικός - Μάστορας — 08/04/2011 @ 18:41

 106. Κύριε Πανάρετε πολλοί μηχανικοί γράφουν στην διαβούλευση ότι δεν θέλουν ταμπέλες όπως το μηχανικός εφαρμογών, και λογικό άλλωστε αφού στην χώρα μας τις κρεμάμε εύκολα. Θα το λάβετε υπ όψιν ή γίνεται διαβούλευση για τα μάτια ? Έχω πολύ περιέργεια να δω.
  Σε γενικές γραμμές καλά αλλά δεν πρέπει να γίνει διαχωρισμός στους μηχανικούς ΤΕΙ πριν το 2001.

  Σχόλιο by Άγγελος — 08/04/2011 @ 20:36

 107. Δεν έχω ακόμα μια αποκρυσταλωμένη άποψη σχετικά με την επιφερόμενη αλλαγή που τέθηκε προς συζήτηση, καθώς πρόκειται για ένα σύνθετο κ όχι τόσο απλό θέμα όπως το αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι. Θα ήθελα να εκφέρω όμως μόνο μια γνώμη ως φοιτητής στο ΤΗΜΜΥ του πολυτεχνείου της Θεσσαλονίκης πάνω στο θέμα των ετών που απαιτεί το κάθε ίδρυμα και στην ατυχή σύγκριση που γίνεται από πολλούς καθώς το βάσικό τους κριτήριο είναι οι πράξεις πρόσθεσης των ετών σε βασικές σπουδές κ μεταπτυχιακά ή διδακτορικά. Φρονώ λοιπόν πως τα 5 χρόνια έλάχιστης φοίτησης σε κάποιο τμήμα πολυτεχνείου συνοδεύονται από πολύ πιο λεπτομερές κ απαιτητικό υπόβαθρο γνώσης κ παράλληλα εξίσου απαιτητικές εξετάσεις προκειμένου να περάσεις επιτυχώς κάποιο μάθημα. Δεν έχω καμιά εργασιακή εμπειρία λόγω ηλικίας κ δεν αμφιβάλλω πως κάποιος πτυχιούχος από ΤΕΙ μπορεί να να αποκτήσει πολύ περισσότερη γνώση κ ικανότητα από έναν αντίστοιχο διπλωματούχο μηχανικό που παρέμεινε στάσιμος στην πάροδο των ετών. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να αλλοιώσει την αναμφισβήτητη πραγματικότητα ότι το πρόγραμμα σπουδών στις πολυτεχνικές σχολές είναι πολύ δυσκολότερο από αυτό που ο ίδιος κάποτε είχε κ προετοιμάζει μηχανικούς που το δίπλωμα τους συνεπάγεται βάθος στην αντίληψη του αντικειμένου του όπως κ ποσότητα κ ποιότητα γνώσης.
  4+2>5 επομένως θα συμφωνήσω ότι όντως ισχύει, μα όποιος κατέχει στοιχειώδεις γνώσεις μαθηματικών γνωρίζει πως πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης κοκ όπως κ ισότητες ή ανισότητες αναφέρονται σε κοινά μεγέθη κ όχι άσχετα μεταξύ τους.
  ελπίζω αυτή η διαβούλευση να έχει κάποιο νόημα κ να επιτευχθεί η καλύτερη κ πιο αποδοτική απόφαση για όλους μας.

  Σχόλιο by ΑΝΤΩΝΗΣ — 08/04/2011 @ 20:42

 108. Επιτέλους…

  Σχόλιο by Μάρκος Δελασούδας — 08/04/2011 @ 20:51

 109. 1. ΣΙΓΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΕΙ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ.
  2. ΑΝ ΕΙΑΝΙ ΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΙΣ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΣΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΠΟΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΤΕ ΤΙ ΑΞΙΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΟΥ ΑΦΟΥ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΑΣ, ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ.
  3. ΠΟΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΣΜΟΠΟΙΗΣΕΙ 1-2-3 Η ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΡΩΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ;
  4. ΠΟΣΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΞΙΖΑΤΕ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΥ ΠΗΡΑΤΕ;
  5. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΛΙΜΑΚΩΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  6. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΩΣ ΠΙΟ ΕΤΟΙΜΟΙ ΟΤΑΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΑΦΟΥ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ Η ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
  7. Ο ΣΑΦΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΤΕΙ ΜΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΕΠΑΝΔΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ (ΟΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΝΕΤΕ ΧΑΡΙΣΜΑ ΣΑΣ ΕΝ ΤΕΛΕΙ – ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΟΥΤΩΣ Η ΑΛΛΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
  8. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΗΚΙΕ, ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ. ΜΕΤΑ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ. ΤΑ ΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΝΙΧΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΜΑΜΟΥΘ ΠΟΥ ΞΟΔΕΥΟΥΝ
  9. ΑΝ Η ΕΕΤΕΜ ΕΠΑΙΡΝΕ ΤΟ 2,048% ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΜΕ ΥΠΕΡ ΤΕΕ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΑΠΛΑ ΘΑ ΣΑΣ ΕΙΧΑΜΕ ΞΕΣΚΟΝΙΣΕΙ. ΤΙΠΟΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΙΠΟΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. ΜΙΛΑΤΕ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΟΛΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΙΛΑΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΥΣΜΟΙΡΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ , ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΕΣΑΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΤΕΕ.
  10. ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΘΕΣΑΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ( ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ )ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΓΟΡΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΣ.

  Σχόλιο by Καμποσιώρας Χρήστος — 08/04/2011 @ 21:20

 110. ΖΗΤΑΩ ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΟΙΑ ΛΑΘΑΚΙΑ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΛΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ.

  Σχόλιο by Καμποσιώρας Χρήστος — 08/04/2011 @ 21:24

 111. Κύριε υφυπουργέ και κύριοι συνομιλητές πριν αναφερθώ στην ταπεινή άποψη περί του θέματος, θα ήθελα να πω ότι πρέπει επιτέλους να πάψει αυτή η κόντρα μεταξύ μηχανικών ΠΕ και μηχανικών ΤΕ. Είναι όμως σαφές πως για να γίνει αυτό θα πρέπει αυτός ο βραχνάς του κράτους που λέγεται ΤΕΕ να αλλάξει χαρακτήρα και να μην έχει καμία σχέση με τους μηχανικούς ΠΕ. Με ποιά λογική ο φορέας μιας μοινωνικής ομάδας είναι συγχρόνως και ΝΠΔΔ με τέτοια εξουσία όπως το ΤΕΕ ; Δεν είναι αυτόνόητο ότι θα παρεμβαίνει στο κράτος συνεχώς με σκοπό να εξασφαλίσει στα μέλη του τις καλύτερες προυποθέσεις εργασίας και όχι μόνο; Κύριοι νομίζω πως όλοι μας ξέρουμε ότι το ΤΕΕ είναι μια συντεχνία (όχι απαραίτητα και τα μέλη του)που το μόνο μέλημά της ήταν και είναι το πως θα εξασφαλίζει να τρώει όλη την πίτα και το πως θα αφανίσει οποιαδήποτε άλλό ίδρυμα βγάζει μηχανικούς. Και όλα αυτά με τις ευλογίες των εκάστοτε κυβερνήσεων από τις οποίες καμία δεν ντράπηκε να εμπαίζει τόσα χρόνια τις ζωές των νέων στέλνοντάς τους να σπουδάσουν σε ιδρύματα (ΤΕΙ) για τα οποία το ίδιο το κράτος δεν ψηφίζει επαγγελματικά δικαιώματα και κάνει οτιδήποτε περνά από το χέρι του για να τα υποβαθμίσει καινα τα κλείσει. Αλλά από την άλλη, οι φοιτητές των ΤΕΙ, αφήνουν καλό μεροκάματο στις τοπικές κοινωνίες οπότε τα άφηναν να λειτουργούν. Η απανθρωπιά του κράτους και των δύο μεγάλων κομμάτων σε όλο της το μεγαλείο…..
  Τώρα σε ότι αφορά το διευρημένο επημελητήριο κατά την γνώμη μου δεν πρέπει να ξεκινά το υπουργείο με την φράση ΄΄με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία (π.χ. ένα διευρυμένο ΤΕΕ)΄΄ γιατί αυτή η εμπειρία είναι τραυματική για κάποιους από εμάς. Κατά την γνώμη μου λοιπόν, θα πρέπει να γίνει ένας καινούργιος φορέας ανεξάρτητος , που θα εγγράφει όλους αυτούς που ασχολούνται με τεχνικά επαγγέλματα και θα πιστοποιεί/εκδίδει τις σχετικές άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος. Σίγουρα θα πρέπει να έχει διακριτές κατηγορίες αλλά και διαβαθμίσεις σε κάθε κατηγορία, οι οποίες, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και εμπειρίας, θα προσδίδουν την ανάλογη άδεια με συγκεκριμένο επίπεδο τεχνικής ευθύνης. Τώρα σε ότι αφορά τους μηχανικούς ΤΕ , ΚΑΤΕΕ, , ΚΑΤΕ, ΠΕ , τους αποφοίτους ΙΕΚ και γενικά όλους όσους κατέχουν οποιοδήποτε πτυχίο, νομίζω ότι η ποιό δίκαιη λύση είναι να κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τις προαπαιτούμενες διδακτικές μονάδες (ECTS credits)του πτυχίου τους, όσον αφορά την βασική άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, διότι μόνο έτσι εξασφαλίζεται ότι θα δίνονται οι άδειες ανάλογα με τον κόπο του καθενός, για να μην πω να μετράει και βαθμός πτυχίου… . Μόνο έτσι θα σταματήσει το γελοίο φαινόμενο (του ΤΕΕ)να αναγνωρίζονται ως μηχανικοί απόφοιτοι πανεπιστημίων ή ΤΕΙ του εξωτερικού και να μην αναγνωρίζονται οι απόφοιτοι των ελληνικών ΤΕΙ την στιγμή που και τα μεν και τα δε έχουν ισάριθμες προαπαιτούμενες διδακτικές μονάδες για τα πτυχία που δίνουν. Έπειτα για την εξέλιξη αυτών από κατώτερη κατηγορία σε ανώτερη να λαμβάνονται υπ’όψη :1) η εμπειρία , 2) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι 3)οι διδακτορικοί τίτλοι, 4)η συμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, 5)οι διακρίσεις γενικά σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες. Η σειρά των παραπάνω προσόντων είναι τυχαία.
  Η σωστή λύση πάντα είναι απλή, η χωρίς μέτρο διεκδίκηση προσωπικών συμφερόντων και προνομίων κάνει την λύση δύσκολη…..

  Σχόλιο by Γ. Αγγελόπουλος — 08/04/2011 @ 21:24

 112. Και εννοείτε αφού μπουν απόφοιτοι του ΤΕΙ στο ΤΕΕ
  ΘΑ ΤΑ ΑΚΟΥΜΠΑΝΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΕΔΕ ΜΕ ΙΔΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ.

  Σχόλιο by H πίτα ολόκληρη — 08/04/2011 @ 22:30

 113. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

  Σχόλιο by H πίτα ολόκληρη — 08/04/2011 @ 22:31

 114. Στα κριτήρια των Μηχανικών, αναφέρονται γενικά οι πτυχιούχοι πανεπιστημίων αλλοδαπής με MSc ή PhD. Αυτό τυπικά σημαίνει ότι οποισδήποτε απόφοιτος αλλοδαπής σχολής, ανεξάρτητα από την αναγνώριση ή την κατεύθυνση του πτυχίου του, θα θεωρείται Μηχανικός. Από την άλλη πλευρά, δεν γίνεται καμία αναφορά στα Τμήματα Τεχνικής Κατεύθυνσης των ΑΣΕΙ, καθώς και στους απόφοιτους των Τμημάτων αυτών οι οποίοι κατέχουν τίτλους MSc ή PhD.

  Σχόλιο by Στέργιος — 08/04/2011 @ 23:29

 115. Κύριε Καμποσιώρα Χρήστο, αυτά που λέτε για τις πρακτικές είναι ανέκδοτα, ίσως ίσχυαν πρίν από μερικά χρόνια, τώρα όμως δεν ισχύουν.

  Πλέον όλοι σχεδόν κάνουν πρακτικές σε εργαστήρια των ΤΕΙ με χαβαλέ και αραλίκι ενώ μερικοί πολύ λίγοι τελειόφοιτοι βρίσκουν δουλειά σε ιδιοτικές εταιρίες που μόνο με το αντικείμενό τους δεν ασχολούντε, κυρίως χρησιμοποιούνται για καφέδες φωτοτυπίες και μερικές εργασίες σε Η/Υ όπως γράψιμο κειμένων κτλπ. Επίσης μερικές ιδιοτικές εταιρίες ούτε που πληρώνουν τους φοιτητές πράγμα που συνιστά έγκλημα καθώς ο εργοδότης τσεπώνει την επιδότηση που υπάρχει από τον ΟΑΕΔ. Επίσης υπάρχει αρκετή γραφειοκρατία με την έγκριση και το ξεκίνημα πρακτικής από φοιτητές (ΙΚΑ-ΔΟΥ-σχολή-συμφωνητικά κοκ).

  Ακόμη είναι υπαρκτό ένα φαινόμενο που αυξάνετε όλο και περισσότερο, αυτό των εικονικών πρακτικών, στην ουσία πρακτικές σε μαγαζιά/καταστήματα συγγενών των φοιτητών ή ακόμη και σε ιδιοτικές εταιρίες που με την παρότρυνση του εργοδότη πηγαίνουν φοιτητές για μαϊμού πρακτική και ο εργοδότης τσεπώνει την επιδότηση του ΟΑΕΔ.

  Υπάρχουν ακόμη φοιτητές που ζητάνε ακόμα και επί πληρωμή να τους συμπληρώσει κάποιος άλλος το βιβλίο πρακτικής άσκησης επειδή αυτοί δεν το συμπληρώναν καθόλου και δε ξέραν τι να κάνουν τελευταία στιγμή.

  Πλέον ο θεαμός των πρακτικών έχει εξευτελιστεί πλήρως και αυτά περί εργασιακής ετοιμότητας φοιτητών ΤΕΙ έναντι πολυτεχνείων πιστεύω πως είναι παραμύθια.

  Όσο για το εν λόγω νομοσχέδιο να περάσει όσο ποιο γρήγορα γινετε. Οι μηχανικοί ΤΕ και ΠΕ θέλουν νέο ενιαίο επαγγελματικό φορέα εντελώς ανεξάρτητο από το καθεστωτικό ΤΕΕ και την αρτιριοσκληρωμένη ΕΕΤΕΜ.

  Γ.Κ – Τεχνολόγος μηχανολόγος.

  Σχόλιο by ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. — 09/04/2011 @ 01:46

 116. Κύριε Υπουργέ,

  Το κείμενο προς διαβούλευση είναι ισορροπημένο και πιστεύω ότι με εκατέρωθεν υποχωρήσεις των Διπλωματούχων και των Τεχνολόγων μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή για την επίλυση του θέματος που χρονίζει δεκαετίες.

  Κατά την δική μου άποψη πρέπει να ενισχυθεί η διακριτότητα των ρόλων Διπλωματούχων και Τεχνολόγων. Η εισηγητική έκθεση του Ιδρυτικού Νόμου των ΚΑΤΕΕ και των ΤΕΙ προσδιορίζει επακριβώς την κατεύθυνση αλλά η δημαγωγία και ο Λαϊκισμός των προηγούμενων χρόνων οδήγησε σε αδιέξοδο και τραγελαφικές καταστάσεις.

  Προτείνω τα παρακάτω (αυτό σημαίνει διαβούλευση και όχι διαμάχες χωρίς επιχειρήματα) :

  1. Ρητή διάκριση μεταξύ Διπλωματούχων και Τεχνολόγων, για να σταματήσουν οι κομπίνες όπου απόφοιτοι ΤΕΙ εμφανίζονται σαν Διπλωματούχοι του ΕΜΠ ή η ύπαρξη Πολιτικών Μηχανικών ΜΤΣ (Μέσων Τεχνικών Σχολών!!! ) και αυτό απαιτεί :

  Α. Υποχρεωτική αναγραφή του Τεχνολόγος και Διπλωματούχος όπου αναγράφεται το όνομα ή η επωνυμία επιχείρησης , μαζί με την Σχολή αποφοίτησης (πχ Ανωτέρα Σχολή Υπομηχανικών Θεσσαλονίκης , ΚΑΤΕΕΕ Λαμίας , ΕΜΠ κοκ) όπως και τον Αριθμό Μητρώου του Καθενός στο Νέο ΤΕΕ για έλεγχο από Υπηρεσίες και Υποψήφιους πελάτες , ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ. Ο Καθένας θα έχει ταυτότητα και δεν θα παριστάνει κάτι άλλο. Ο πελάτης θα έχει την ευχέρεια να επιλέξει.

  Β. Το ΤΕΕ θα έχει κλάδους και ξεχωριστά μητρώα:
  - Διπλωματούχοι
  - Τεχνολόγοι (με υποκατηγορίες ΚΑΤΕΕ, ΚΑΤΕ, ΤΕΙ προ και μετά το 2001)
  - Υπομηχανικοί
  - ΙΕΚ
  - Χειριστές Μηχανημάτων κοκ.

  Γ. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ θα είναι Διπλωματούχος και στην αντιπροσωπεία θα συμμετέχουν με ποσοστά όλοι οι κλάδοι.

  3. Να μην επιτρέπεται η κινητικότητα (γέφυρες) παρά μόνον με απόκτηση τίτλου σπουδών.

  Η εμπειρία , τα σεμινάρια , τα προγράμματα εξειδίκευσης και εξομοίωσης, τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά σε άσχετους τομείς από το βασικό τίτλο ή αγορασμένα από την αλλοδαπή (υποθέτω ότι είναι σε γνώση σας) αποτελούν παράθυρα και αδικούν αυτούς που προσπαθούν.

  4. Οι εγγραφόμενοι στο ΤΕΕ θα πληρώνουν τις ίδιες εισφορές με τα ήδη μέλη.

  5. Υποχρεωτικό ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ ή το ΤΕΒΕ (Σε καμία περίπτωση το ΤΣΜΕΔΕ εκτός και αποφασίσετε να το μετατρέψετε σε ΝΑΤ).

  6. Μετατροπή όλων των εξετάσεων για απόκτηση άδειας επαγγέλματος σε γραπτές και αδιάβλητες , ανά κλάδο.

  7. Επαγγελματικά δικαιώματα :

  Για τους Διπλωματούχους τα ισχύοντα.

  Για τους Τεχνολόγους να προσδιοριστούν συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα που δεν θα έχουν σχέση με αυτά των διπλωματούχων παρά μόνον θα σχετίζονται με την εφαρμογή των μελετών που θα είναι αποκλειστικότητα των διπλωματούχων και θα είναι επικουρικά αυτών (αντίστοιχα της σχέσης Ιατρού-Νοσηλευτή).

  Προσδιορισμός εργασιών που θα είναι στην αρμοδιότητά τους (πχ παραλαβή οπλισμών , λήψη δοκιμίων σκυροδέματος , παραλαβή υλικών , τήρηση ημερολογίου έργου ή οργάνωση αποθήκης, χάραξη μικρών έργων και πάρα πολλά άλλα). Έτσι θα αποκτήσουν αντικείμενο εργασίας ενώ σε κάθε προσπάθεια να υποκαταστήσουν τους διπλωματούχους θα αποτύχουν δεδομένου ότι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα (πάντα αναφερόμαστε στον κανόνα ).

  8. Επειδή αυτές οι μεταβολές ανοίγουν την όρεξη σε πολλούς (ραδιοηλετρολόγους, στρατιωτικούς , φυσικούς ή θεολόγους με μεταπτυχιακό πχ στην διαχείριση έργων και άλλοι που θα εμφανιστούν στη συνέχεια) ρητός προσδιορισμός των σχολών και τμημάτων που θα ενταχθούν στην ρύθμιση.

  Οι αφορισμοί και η στείρα άρνηση στις δύσκολες εποχές που περνάμε δεν λύνει κανένα πρόβλημα και αυτό μας αφορά ΟΛΟΥΣ.

  Καθηγητής Μ.
  Διπλ. ΕΜΠ

  Σχόλιο by Καθηγητής Μ. — 09/04/2011 @ 02:17

 117. Συγχαρητήρια Κε υπουργέ. Ελπίζω να γίνει δίκαιη και σωστή δουλειά. Είμαι μηχανικός απόφοιτος ΤΕΙ με διδακτωρικό, μέλος επαγγελματικού ινστιτούτου μηχανικών της Μ.Βρετανίας που δέν έχει επαγγελματικά δικαιώματα στην χώρα του. Πάρτε γενναία μέτρα και επελευθερώστε επιτέλους το ταλέντο και το μεράκι των μηχανικών ΤΕΙ.

  Στους αδικημένους συναδέλφους μου θα συνιστούσα να αφήσουν τις οικοδομικές αδειούλες και τις κομπίνες στους διπλοματούχους και κάνετε καριέρα σε χώρες που χρειάζονται καλούς μηχανικούς.

  Σχόλιο by Γεράσιμος Νεόφυτος — 09/04/2011 @ 02:37

 118. θεωρώ ότι η απουσία των αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιστημίων που απασχολούνται σε τεχνικό κλάδο (Μαθηματικοί, Φυσικοί, Χημικοί, Πληροφορικοί κά) είναι μια απλή και όχι εσκεμμένη παράλειψη η οποία θα αποκατασταθεί στην τελική μορφή του σχεδίου.

  Σχόλιο by katerina — 09/04/2011 @ 09:20

 119. ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ ΤΕΕ??? ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟ ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (ΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ Ε-ΤΕΕ!!!

  Σχόλιο by ΔΙΟΝΥΣΗΣ — 09/04/2011 @ 09:23

 120. ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΩ -ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Ε-ΤΕΕ- ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ. ΟΤΑΝ ΚΥΡΙΟΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΤΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΚΕΦΤΗΚΑΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ??? ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΟΤΑΝ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΡΩΤΟΙ «ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ»???

  Κατηγορίες Μελών

  1.1 Τακτικά Μέλη

  1. Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ στη Βασική Ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού διπλωματούχοι εσωτερικού ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου εξωτερικού
  2. Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ στη Βασική Ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με ειδικότητες
  o Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
  o Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών διπλωματούχοι εσωτερικού ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου εξωτερικού
  3. Μηχανικοί μη μέλη ΤΕΕ των κατηγοριών 1 & 2
  4. Απόφοιτοι τμημάτων Πληροφορικής πτυχιούχοι εσωτερικού ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου εξωτερικού
  5. Μέλη ΔΕΠ ελληνικών πανεπιστημίων των τμημάτων των οποίων οι απόφοιτοι μπορούν να είναι μέλη
  6. Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί είτε Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί πριν το 1994 με 2 χρόνια αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στις ΤΠΕ

  1.2 Αντεπιστέλλοντα μέλη

  I. Μηχανικοί κάθε ειδικότητας με 5 χρόνια αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στις ΤΠΕ
  II. Πτυχιούχοι πανεπιστημίου με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική ή/και στις Επικοινωνίες

  1.3 Δόκιμα μέλη

  Δόκιμο μέλος μπορεί να γίνει μόνον φυσικό πρόσωπο, που είναι εν ενεργεία φοιτητής οποιασδήποτε βαθμίδος και ο οποίος μετά το πέρας των εν ενεργεία σπουδών του θεμελιώνει δικαίωμα να γίνει τακτικό ή αντεπιστέλλον μέλος του e-TEE.

  Σχόλιο by ΔΙΟΝΥΣΗΣ — 09/04/2011 @ 09:29

 121. Συμφωνώ απολύτως με τον Γ. Αγγελόπουλο — 08/04/2011 @ 21:24
  ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ.
  Διδακτικές μονάδες να κοιτάνε όπως σε όλο τον κόσμο.
  ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΞΑΝΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΡΕΣ. ΣΧΟΛΙΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ΚΟΚΟΡΟΜΑΧΙΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.

  Σχόλιο by Γ.Χ. — 09/04/2011 @ 09:41

 122. Λυπάμαι,ως πολίτης, όταν διαβάζω ανακρίβειες και διαπιστώνω άγνοια, από κάποιους, αποφοίτους Πολυτεχνείου. Να τους ενημερώσω ότι οι ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ αποφοιτούσαν από κατώτερες και μέσες σχολές δηλ. αφού τελείωναν το γυμνάσιο φοιτούσαν 4 χρόνια και με εξετάσεις πιστοποίησης έπαιρναν κρατικό πτυχίο. Σήμερα τα ΑΤΕΙ ανήκουν στην Ανώτατη βαθμίδα με 4 έτη σπουδών και ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Δηλ. οι σχολές Νηπιαγωγών που κάποτε ήταν μονοετούς φοίτησης και σήμερα είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ώς απόφοιτοι μέσων σχολών? Οι Νοσοκόμοι σπούδασαν νοσοκόμοι και οι γιατροί γιατροί. Ακόμα δεν καταλάβατε ότι στα ΑΤΕΙ έγινε αυτό που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Εξειδίκευση!! Όχι πτυχιούχοι που μπορούν να ασκούν 5-6-7 επαγγέλματα … Και μιας και αναφέρονται κάποιοι στην αρτιότητα και ασφάλεια των έργων, να θυμηθούμε πόσα εκατομμύρια ευρώ μας ζήτησε να επιστρέψουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση από επιδοτήσεις οδικών, και όχι μόνο, έργων λόγω ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ; Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο στη δεκαετία του 19990 και 2000 θα το επιβεβαιώσει. Ας αφήσουν τις προφάσεις οι κύριοι του ΤΕΕ και ας ανεχθούν έστω την πραγματικότητα. Το έργο του Μονοπωλίου τελείωσε!! Υπουργέ, προχωρήστε αποφασιστικά και χωρίς αγκυλώσεις διότι ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα με μονοπώλια δεν προκύπτει. Εξάλλου αποδεικνύεται περίτρανα σήμερα που οδηγηθήκαμε με συντεχνιακές λογικές. Δώστε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αποδείξουν ότι μπορούν. Οι νόμοι αλλάζουν , οι ευκαιρίες χάνονται και ο χρόνος τιμωρεί!

  Σχόλιο by Δ.Μ. — 09/04/2011 @ 10:10

 123. Κύριε Πανάρετε,

  Με την έναρξη του Ενιαίου Επιμελητηριακού Φορέα Μηχανικών:

  1. Μέλη της ΕΕΤΕΜ και του ΤΕΕ θα ενσωματωθούν αυτόματα, και θα διεξαχθούν εκλογές για την αναδειξη νέου συμβουλιού.

  2. Η λειτουργία του θα συμμορφώνεται απόλυτα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο και θα αντιμετωπίζεται ως ένας κονός επαγγελματικός φορεάς χωρίς τις σημερινές υπερ-εξουσίες.

  3. Τέλος, αυτός ο φορέας να ελέγχεται με διαφάνεια (οικονομικά, διοικητικά, κ.α.).
  π.χ η πρακτική να προτιμούμε να πληρώνουμε πρόστιμα αντί της συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, είναι λάθος και ζημιώνει τον Έλληνα φορολογουμενο.

  Σχόλιο by Νίκος — 09/04/2011 @ 10:22

 124. Παρατηρώ μια υπεροψία κάποιων αποφοίτων, τόσο από τα Πολυτεχνεία, όσο και μια προσπάθεια ισοπέδωσης κάποιων από τα ΤΕΙ.

  Ας βάλουν εξετάσεις από το Υπουργείο σε όλους τους νέους αποφοίτους ανά ειδικότητα στυλ ΑΣΕΠ για να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα και ας φτιάξουν επαγγελματικά με την προϋπηρεσία τους παλιούς. Αν οι απόφοιτοι ΤΕΙ αξίζουν όσο λένε δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να ανταγωνιστούν τους απόφοιτους Πολυτεχνείου ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ. Αν οι απόφοιτοι Πολυτεχνείου είναι τόσο σίγουροι για τις γνώσεις τους τότε δεν πρόκειται κανένας απόφοιτος ΤΕΙ να τους πάρει τη δουλειά. Η πρόσβαση στο ΔΙΚΑΙΩΜΑ του μηχανικού πρέπει να υπάρχει για όλους αλλά ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ όπως γίνεται και στις σοβαρές χώρες.
  Το Τεχνικό Επιμελητήριο βουτηγμένο στη στενή συντεχνιακή λογική θα γίνει ο τάφος όλων των άλλων κοινωνικών ομάδων αν συνεχίσει με αυτή τη μορφή που έχει σήμερα. “Οπως και έγινε ο τάφος της Ελλάδας σε θέματα ανάπτυξης και ισοδύναμο στο μυαλό του μέσου “Ελληνα με ένα οργανισμό αρπαχτής και μιζών. “Οσο και να μη θέλει να αναγνωρίζει τους αποφοίτους ξένων πανεπιστημίων αψηφόντας τις αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ. Και συζητάμε για πανεπιστήμια που τα Ελληνικά Πολυτεχνείοα δεν θα φτάσουν ποτέ σε επίπεδο.

  Οπως υπάρχουν ΤΕΙ που έχουν χαμηλή βάση έτσι υπάρχουν και Πολυτεχνεία με χαμηλή βάση και κακή ποιότητα αποφοίτων. Ο Μηχανικός είναι επαγγελματίας και όχι απλά επιστήμονας. Από την στιγμή που παίρνει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος θα πρέπει να είναι ικανός και έμπειρος ώστε να ασκήσει το επαγγελμά του με ασφάλεια για τους εργαζόμενους και τους πελάτες του στα όρια των ευθυνών που δικαιούται να αναλάβει.

  Και για να γίνω ποιό σαφής: Δεν με ενδιαφέρει αν έχει τελειώσει κάποιος ΤΕΙ ή Πολυτεχνείο ή Κολλέγιο. Με ενδιαφέρει να είναι ικανός να κάνει την δουλειά του και να το αποδείξει μέσα από σωστές διαδικασίες.

  Γνωρίζω ότι το επίπεδο των TEI σε κάποιους κλάδους που επικαλύπτονται από τα Πολυτεχνεία δεν ήταν ή είναι υψηλό.
  Αν τα ΤΕΙ εξακολουθούν να είναι στο ίδιο επίπεδο, τότε θα πρέπει να αλλάξουν οι καθηγητές τους και να αναβαθμιστούν ή και να καταργηθούν αν δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στον ρόλο τους. Αν τα παραπάνω ΤΕΙ είναι αποτυχημένα τότε αποτυχημένοι είναι και οι απόφοιτοι Πολυτεχνείου με διδακτορικό οι οποίοι ήταν καθηγητές τους.

  Από την άλλη τα Πολυτεχνεία πρέπει να αντιληφθούν ότι ο ρόλος τους είναι Επιστημονικός αλλά και Τεχνολογικός και να ξεφύγουν από το (καθαρά ελληνικό) κόμπλεξ του «μουτζούρη». Οπως και να έχει ούτε και εγώ τα προτίμησα κάποτε γιατί δεν είχαν επαγγελματική καταξίωση και γι’αυτό και δεν είχαν υψηλές βάσεις. Οταν όμως πάρουν κάποια επαγγελματικά δικαιώματα που δικαιούνται φυσικά οι απόφοιτοι τότε οι βάσεις τους θα πάνε στο σημείο που τους αρμόζει αν αλλάξουν φυσικά τα κακώς κείμενα.

  Αν θέλεις να σχεδιάζεις έργα και να διοικείς Τεχνικούς, θα πρέπει να είσαι ικανός να καταλάβεις τι κάνουν και πως το κάνουν και κυρίως να ξέρεις πως θα το κάνουν σωστά και αυτό θέλει επαγγελματική εμπειρία. Αυτό δεν γίνεται με ένα μάθημα επιλογής σε μια ροή στο Πολυτεχνείο. Εκεί υπερτερούν οι απόφοιτοι ΤΕΙ γιατί παίρνοντας πτυχίο έχουν μια ελάχιστη επαφή με την αγορά εργασίας.

  Αυτό που λείπει από την χώρα δεν είναι Επιστήμονες (Scientists) αλλά Μηχανικοί (Engineers) και δυστυχώς ακόμα και η λέξη Μηχανικός έχει πάρει άλλη έννοια πλέον στην Ελλάδα από αυτή που σημαίνει οπουδήποτε αλλού.

  Άρα, σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, δεν σημαίνει ότι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. είναι επαγγελματικά έτοιμοι, απλά και μόνο επειδή τελειώνουν μια σχολή με υψηλά μόρια, ανεξάρτητα με το πόσο περήφανοι νιώθουν για αυτό ή τη πλύση εγκεφάλου τους έχουν κάνει σχετικά.

  ΟΜΩΣ ο απόφοιτος Πολυτεχνείου θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να συνεχίσει κατευθείαν σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής άνευ μεταπτυχιακού. Αυτό δεν θα πρέπει σε ακαδημαϊκό επίπεδο να του κάνουν ούτε οι υπόλοιπο κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου, ούτε κανείς άλλος.

  Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία των σκέψεων μου.

  Σχόλιο by Απόφοιτος Πανεπιστημίου του Εξωτερικού — 09/04/2011 @ 11:20

 125. Σε ότι αφορά τους αποφοίτους του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ), εκτιμώ πως είναι κοινά αποδεκτά ότι είναι ισότιμοι των αποφοίτων Τμημάτων Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών. Επίσης, είναι προφανές ότι δεν γίνονται δεκτοί στο ΤΕΕ όχι διότι αμφισβητείται η επιστημονική τους επάρκεια, αλλά διότι επικρατεί μία στείρα συντεχνιακή νοοτροπία.
  Υπενθυμίζω τα εξής στοιχεία:
  1. Η ΣΜΑ έχει διαχρονικά εξαιρετικά υψηλή βάση εισαγωγής. Επομένως, οι επιτυχόντες προέρχονται από τον αφρό της νεολαίας που ακολουθεί θετική και τεχνολογική κατεύθυνση.
  2. Η Σχολή έχει εντατικό πρόγραμμα σπουδών (τα μαθήματα διακόπτονται μόνο για 1 μήνα το καλοκαίρι). Με αυτό τον τρόπο αντισταθμίζεται η διαφορά με τα έτη σπουδών των Πολυτεχνικών Σχολών.
  3. Οι απόφοιτοι αποκτούν άμεσα εμπειρία σε τεχνολογίες αιχμής που αφορούν το αεροπορικό αντικείμενο (αεροναυπηγική, μηχανολογία, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικά, εγκαταστάσεις αεροδρομίων κτλ).
  4. Πολλοί απόφοιτοι της ΣΜΑ αποκτούν με άνεση δεύτερο πτυχίο ή και μεταπτυχιακό. (Χαρακτηριστική είναι η προσωπική μου εμπειρία: Εργαζόμενος απέκτησα πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΠΘ και είχα την υψηλότερη βαθμολογία από όλους τους αποφοίτους το Μάρτιο 1993).
  5. Η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος θα παραμένει ανενεργή κατά το διάστημα της ενεργούς υπηρεσίας ως Αξιωματικού. Επομένως, δεν θα επηρεάζεται η αγορά εργασίας και ειδικά οι νέοι πτυχιούχοι των Πολυτεχνικών Σχολών.
  Το θέμα είναι κυρίως ΗΘΙΚΟ.
  Επομένως, εισηγούμαι την προσθήκη στην παράγραφο «Διπλωματούχοι Τμημάτων Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών και Πολυτεχνείων ή Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής» της φράσης «και Πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων»
  Δημήτριος Φανάρας
  Απόφοιτος ΣΜΑ 1989, Μηχ. Μηχανικός ΑΠΘ 1993, MSc in Mech. Engineering 2008, MSc in Applied Physics 2008.

  Σχόλιο by Δημήτριος Φανάρας — 09/04/2011 @ 13:15

 126. Αλήθεια, αναρωτιέμαι ποια μεταπτυχιακά των ΤΕΙ εννοεί ο ποιητής (Σχόλιο by Μηχανικός – Μάστορας — 08/04/2011 @ 18:41) σαν ψευτομάστερ. Να σας πω την άγνοιά μου, τα μόνα ψευτομάστερ που ξέρω είναι αυτά που ανακοίνωσαν ότι χορηγούν τα ελληνικά πολυτεχνεία, με την λήψη του βασικού πτυχίου.

  Μήπως μετά την πτυχιακή για το δίπλωμα δίνετε και δεύτερη πτυχιακή για το μάστερ; Μήπως υπάρχει δεύτερος κύκλος σπουδών εντός του ιδρύματος, βάση του οποίου ΜΟΝΟ όσοι ολοκλήρωσαν τον πρώτο κύκλο πρέπει να συμμετέχουν;

  Μάλλον όχι. Τότε πως γίνεται να απαιτείτε πτυχίο ισότιμο και με μεταπτυχιακό μαζί; Όταν μας λύσετε την απορία αυτή, και προσκομίσετε όλα τα τεκμήρια που να αποδεικνύουν ότι τα ΤΕΙ δίνουν «ψευτομάστερ» τότε θα συζητήσομε σοβαρά.

  Τα ΤΕΙ δεν δίνουν μάστερ, για να μην παραπληροφορείτε τον κόσμο. Μάστερ δίνουν μόνο τα αλλοδαπά πανεπιστήμια, οπότε εάν έχετε πρόβλημα με αυτά τον δρόμο για τον ΔΟΑΤΑΠ πιστεύω τον ξέρετε, μπορείτε να δοκιμάσετε για άλλη μια φορά την τύχη σας.
  Άλλωστε έχετε ήδη επιχειρήσει δυο φορές να δυναμιτίσετε τα «μεταπτυχιακά των ΤΕΙ» (γιατί άραγε; μάλλον τώρα αποκαλύπτεται το γιατί) και τις δύο φορές έχουν αποκαλυφθεί ποιοι ήταν από πίσω*

  * Μάλλον με αυτήν την κυβέρνηση δεν σας παίρνει για παραπάνω ενέργειες. Πάρτε το απόφαση λοιπόν.

  Εντελώς φιλικά
  ΜαστροΓιάννης

  Σχόλιο by ΜαστροΓιάννης — 09/04/2011 @ 17:41

 127. Για μισό λεπτό ρε παιδιά. Εδώ γίνεται ένας χαμός με το θέμα του ΤΕΕ και κανείς δεν έχει καταλάβει κάτι πολύ απλό: Για να γραφτείς στο ΤΕΕ πρέπει να είσαι μηχανικός. Σύμφωνα με το νόμο Μηχανικοί ονομάζονται καταρχήν οι απόφοιτοι των Πολυτεχνείων και μετά των ΤΕΙ. Οι μεν ονομάζονται Διπλ. Μηχανικοί (Ν.6422/1934 κτλ) και οι δε Πτυχ. Μηχανικοί Τ.Ε (Π.Δ 388/1989).

  Αυτό που λείπει επί 28 χρόνια είναι η εφαρμογή του άρθρου 25 του Ν.1404/83 που προβλέπει την έκδοση Π.Δ που θα καθορίζουν αναλυτικά τι μπορεί να κάνει ένας μηχανικός απόφοιτος των ΤΕΙ. Μέχρι και σήμερα αυτό δεν έχει γίνει και εκεί είναι το πρόβλημα αφού εμείς ασκούμε άλλο επάγγελμα από αυτό που σπουδάσαμε. Το δικό μου πτυχίο γράφει «Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε» αλλά δυστυχώς δεν έχω επαγγελματικά δικαιώματα αφού ποτέ δεν εφαρμόστηκε ο νόμος.

  Άυτό ζητάμε εμείς και όχι την εγγραφή μας στο ΤΕΕ που είναι παράνομη αφού τότε θα μας κρίνουν οι σημερινοί ανταγωνιστές μας. Κάτι τέτοιο αποτελεί σύσταση καρτέλ με τη βούλα του κανονιστικού νομοθέτη. Δεν θέλουμε το ΤΕΕ θέλουμε μονο να εφαρμοστεί ο νόμος και να εκδοθούν τα δικαιώματα μας, βάσει και των σχετικών καταδικαστικών αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών για το θέμα αυτό.

  Τώρα ένας φυσικος στο πτυχίο του δεν γράφει τη λέξη «Μηχανικός» ούτε φυσικά το Master τους κάνει μηχανικούς. Έχω και εγώ Master -ΜSc(eng)- αναγνωρισμένο από Αγγλία και ξέρω.

  Επίσης τα παληκάρια από τη ΣΜΑ αρκεί να δούν τι γράφει πάνω του το πτυχίο τους: «Μηχανικοί Αεροσκαφών» μήπως? Μα το ΤΕΕ δεν χορηγεί τέτοιες άδειες μέχρι τώρα, δηλαδή τι άδεια θα πάρετε που δεν την έχετε μέχρι τώρα? Μήπως θέλετε του Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού? Εαν ναί τότε θα έπρεπε το πτυχίο σας να έγραφε πάνω του αυτή την ειδικότητα και όχι του Μηχανικού Αεροσκαφών.

  Τα ανωτέρω δεν έχουν καμία σχέση με την ποιότητα της κάθε σχολής. Φυσικά και η ΣΜΑ έχει πολύ υψηλό επίπεδο αλλά χορηγεί πτυχία για Μηχανικούς Αεροσκαφών και όχι για κάτι άλλο. Στο ΤΕΕ έχουν γραφτεί χιλιάδες απόφοιτοι σχολών του πρώην ανατολικού μπλοκ και εκεί η ποιότητα ήταν χάλια, αλλά όμως είναι μέλη αφου τα πτυχία τους ήταν σχετικά.

  Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ποτέ το θέμα της ποιότητας των σπουδών δεν τέθηκε για την εγγραφή κάποιου στο ΤΕΕ. Αυτό που έπαιζε ρόλο ήταν εαν το πρόγραμμα σπουδών που ακολούθησε ήταν ομοταγές με των Ελληνικών Πολυτεχνείων. Όχι ότι φυσικά οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πολυτεχνείων είναι άριστοι ή τέτοια κουραφέξαλα, και εκεί υπάρχουν άριστοι, καλοί, μέτριοι και κουμπούρες όπως σε όλες τις σχολές του κόσμου, ακόμα και στο ΜΙΤ συμβαίνει αυτό, δεν είναι όλοι οι απόφοιτοι το ίδιο.

  Άρα για να κλείσω εμείς που είμαστε Μηχανικοί ΤΕ ζητάμε απλά να εφαρμοστεί ο Ν.1404/83 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2916/01. Επίσης το σεβασμό του Π.Δ 388/89 καθώς και του Ν.3174/2003. Δεν ζητάμε την εγγραφή μας στο ΤΕΕ διότι κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με το παλίο γνωμικό «Έβαλαν το Λύκο να φυλάει τα πρόβατα».

  Εαν όμως η πολιτεία επιμένει στην εγγραφή μας τότε θα πρέπει να εφαρμόσει κατά γράμμα τόσο το Ν.2916/01 (Άρθρο 5 παρ” 12γ” και άρθρο 6 παρ” 6β’) όσο και την αρχή της ισότητας με βάση την οποία οι απόφοιτοι των Γερμανικών ΤΕΙ (FH) με 7 εξάμηνα διάρκεια σπουδών λαμβάνουν την άδεια του Διπλ. Μηχανικού. Εδώ να ξανάθυμίσω στο κ. Πανάρετο ότι ήδη από το 1993 τόσο το ΙΤΕ όσο και το ΔΙΚΑΤΣΑ έχουν ισοτιμήσει τα πτυχία των FH με τα πτυχία των ΤΕΙ. Το ίδιο έχει συμβει με τα πτυχία επιπέδου Bachelor όπου ειναι και αυτά ισότιμα με πτυχία των ΤΕΙ.

  Σχόλιο by Γ.Α — 09/04/2011 @ 18:43

 128. Ένα τέτοιο Επιμελητήριο θέλει οργανωτικές δομές σοβαρές και διακριτές βαθμίδες χωρίς ευνοιοκρατία. Θέλει διαφορετικές νοοτροπίες. Συνταξιοδοτικά θα είναι πανίσχυρο και ελπίζω δίκαιο. Δυστυχώς το ΤΕΕ δεν είναι έτοιμο για κάτι ανάλογο. Η αγορά εργασίας λείπει όχι οι διακρίσεις.

  Σχόλιο by Βέντζας Δημήτριος — 09/04/2011 @ 19:26

 129. Το θέμα είναι απλό, ζούμε σήμερα στην Ευρωπαική Ένωση,
  με τον ένα η άλλο τρόπο μπορούν να γίνουν μέλη του ΤΕΕ απόφοιτοι ξένων πανεπιστημίων (3ετή Αγγλίας,Ρουμανίας,Βουλγαρίας κλπ),το επιπεδό σπουδών ,η διάρκεια των σπουδών,η αξία
  των καθηγητών , η βάση εισαγώγης των φοιτητών, είναι καλύτερα απο των δικών μας ΤΕΙ.
  ΟΧΙ υπάρχουν αρκετά πανεπιστήμια σε αυτές τις χώρες που είναι αρκετά κατώτερα, άρα για λόγους και μόνο πραγματικής δικαιοσύνης, και απο την στιγμή που ένας χ πτυχιούχος της χ
  σχολής μηχανικων διαρκείας 3ετών της Αγγλίας η της Βουλγαρίας και αλλού που ουσιαστικά μπήκε χωρίς εξετάσεις μπορεί να γίνει μέλος του τεε και να ασκήσει το επάγγελμα του μηχανικού, τότε πρέπει να ισχύσει το ίδιο και για τους πτυχιούχους των ΤΕΙ.
  Ο απόλυτα συντεχνιακός τρόπος λειτουργείας του ΤΕΕ αποκαλύπτεται στην στάση που κρατάει για τους απόφοιτους της
  ΣΜΑ οι οποίοι δεν ξεπερνούν τους 30 κάθε χρόνο, η σχολή τους είναι ισότιμη με πανεπιστήμιο και όμως δεν τους αποδέχονται γιά μέλη τους, γιατί άραγε¨.
  Όπως έχει κατα επανάληψη λεχθεί γιατί οι πτυχιούχοι ΤΕΙ είναι αποδεκτοί απο ξένα επιμελητήρια.
  Γιατί δεν αποδεχόσαστε κύριοι του ΕΜΠ και των λοιπών μεγάλων του γένους σχολών να αποκτάτε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μετά απο κοινές αδιάβλητες εξετάσεις με τους πτυχιούχους ΤΕΙ απο ένα νέο φορέα πιστοποίησης.
  Σε ολή την υπόλοιπη Ευρωπαική Ενωση έτσι γίνετε,
  τι σημαίνει διπλωματούχος, και γιατί αυτή η έννοια δεν συναντάτε πουθενά στην υπόλοιπη ευρώπη, μήπως είναι και αυτή κάποια ελληνική πατέντα του 1930.
  Ταυτόχρονα πρέπει να μας απαντήσετε γιατί ενώ ακόμα έχετε μείνει στην λογική του αξιωματικού – υπαξιωματικού μηχανικού-υπομηχανικού γιατί στο ελληνικο δημόσιο και με εξαίρεση την εκπαίδευση, οι πτυχιούχοι Π.Ε ,οι ανώτεροι δηλαδή είναι περισσότεροι απο τους κατώτερους Τ.Ε, είναι δηλαδή σαν τον στρατό να συναντάς περισσότερους λοχαγούς σε ένα λόχο απο επιλόχιες.
  Το γεγονός ότι δεν μπορείτε να διαχώρισετε τους γιατρούς απο τους νοσηλευτές και ανεφέρεσθε στους τελευταίους με τόσο χυδαίο υποτιμητικό τρόπο αποδικνύει την χαμηλού μορφωτικού αντίληψη που έχετε για τα πράγματα. – και οι μεν και οι δε αποτελουν επιστήμονες του κλάδου υγείας απόλυτα απαραίτητοι για το κοινωνικό σύνολο.
  Ρωτήστε για αυτό ρε άσχετοι τους καθηγητές του τμήματος Νοσηλευτικής του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
  Αλλά τι περίμενεις απο μία χώρα που ο πολιτικός μήχανικος μπορει να κάνει και τον αρχιτέκτονα.
  Όλα αυτα τα αναφέρω για να αποδείξω ότι πέρα και πάνω απο κάθε λογική τα θέλετε όλα δικά σας.
  Και αυτό ειναί μια απο τις αιτίες που η Ελλάδα καντάτησε τόσο χαμηλα.

  Σχόλιο by Γιάννης — 09/04/2011 @ 21:36

 130. Αξιότιμε Κε Υπουργέ.

  Επιτέλους ήρθε η ώρα να αποκατασταθεί μια αδικία δεκαετιών προς τους αποφοίτους μηχανικούς των παραγωγικών σχολών. Επιτέλους ήρθε η ώρα η Πολιτεία να αναγνωρίσει χωρίς προκαταλήψεις αυτούς που την υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις υφιστάμενοι πολλές θυσίες από την αρχή ακόμη της καριέρας τους ως Μηχανικοί. Είναι εξαιρετικά άδικο στο πρόσωπο αυτών που μοχθούν υποστηρίζοντας την ασφάλεια της Χώρας, κάποιοι να βλέπουν τους απόγονους των εμπνευστών της επαίσχυντης επταετίας. Επιτέλους, τα αντιχουντικά και εκδικητικά αντανακλαστικά της Ελληνικής κοινωνίας και επιστημονικής κοινότητας θα πρέπει να αποσβεσθούν.

  Σε ότι αφορά το θέμα της διαβούλευσης έχω να επισημάνω τα ακόλουθα:

  1) Οι μηχανικοί εκ παραγωγικών σχολών γαλουχούνται ως επαγγελματίες σε ένα αυστηρό, πειθαρχημένο και απαιτητικό περιβάλον από την πρώτη ημέρα της φοίτησής τους. Οι παρουσίες είναι υποχρεωτικές και ελέγχονται με αυστηρότητα.

  2) Οι περισσότεροι από αυτούς τελειώνουν τις σπουδές τους εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Περιθώρεια για «αιώνιους» φοιτητές δεν υπάρχουν.

  3) Από την πρώτη ημέρα της εργασίας τους έρχονται σε επαφή με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας (ηλεκτρικά/μηχανολογικά/ηλεκτρονικά συστήματα αεροσκαφών, RADAR, φρεγατών, αρμάτων μάχης κ.α.). Στη συνέχεια καλούνται να τα χειρισθούν και να τα συντηρήσουν. Οι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου σπάνια στην καριέρα τους έρχονται σε επαφή με συστήματα αντίστοιχης τεχνολογικής πολυπλοκότητας.

  4) Πολλοί από τους αποφοίτους των παραγωγικών σχολών τείνουν προς την συνεχή επαγγελματική τους βελτίωση και ανέλιξη συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε πανεπιστήμια του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Σήμερα, πολλοί εξ αυτών είναι κάτοχοι MSc ή PhD.

  5) Η επαγγελματική τους επάρκεια αναγνωρίζεται με περισσότερη ευκολία στο εξωτερικό παρά στη Χώρα την οποία υπηρετούν. Αρκετοί είναι μέλη του Engineering Council και πολλοί είναι κάτοχοι του τίτλου European Engineer (Eur Ing).

  Τι άλλο δηλαδή θα πρέπει να κάνει κανείς για να αναγνωρισθεί ως Μηχανικός σε αυτή τη Χώρα;

  Επιτέλους οι κύριοι του ΤΕΕ και του ΕΜΠ δεν μπορεί να παριστάνουν τους μοναδικούς «φωστήρες» στην Ευρώπη.

  Ηλίας Κόνσουλας
  F-16 Αvionics Technical Advisor.
  MSc, CEng, MIET.

  Σχόλιο by ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ — 09/04/2011 @ 21:37

 131. Συνάδελφοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί παρακαλώ αποσυρθείτε από αυτήν την παρωδία. Δεν έχει κανένα νόημα αυτός ο «διάλογος».

  Κύριε «υφυπουργέ» να ξέρετε ότι μετά την σταύρωση έρχεται η ανάσταση. Αργεί αλλά έρχεται. Ο κλάδος μας θα αντιδράσει σε αυτή την άδικη μεταχείριση.

  Σχόλιο by Μηχανικός - Μάστορας — 09/04/2011 @ 22:18

 132. Κατάργηση της μορφής των ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ ως ΝΠΔΔ, δημιουργία νέων Επιμελητηρίου με την μορφή ΝΠΙΔ, και συμμετοχή σε αυτά ως ισότιμων μελών όλων των Πτυχιούχων Ανώτατης Εκπαίδευσης βάση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και τουβασικού τους πτυχίου. Που ακούστηκε να απαιτείται μετα[πτυχιακό για να ασκήσεις το βασικό σου επάγγελμα!!! Και διακρίσεις πτυχιούχων ως παλαιών, νέων, κίτρινων, μαύρων, μουτζούρηδων, άχρηστων, κλπ, είναι αντιεπιστημονικές, αντίκεινται στο σύνταγμα, προφανώς εκ του πονηρού και κοινώς μαϊμουδιές !!!

  Σχόλιο by Χατζηευσταθίου Μιχαήλ — 09/04/2011 @ 23:41

 133. Κε υφυπουργέ

  Μήπως θα ήταν καλύτερο να μην ζητούμε διευρυμένους επιμελητηριακούς φορείς αλλά μια διεθνή τεχνική εποπτεία αντίστοιχη με αυτή της δύσμοιρης οικονομίας μας?
  Γιατί να συντηρούμε με κάθε τρόπο (και κόστος) φορείς όπως πχ το ΤΕΕ υπό την αιγίδα του Κράτους όταν αυτοί το μόνο που «ρεγουλάρουν» είναι τα κάθε λογής ποσοστά τις χιλίοις υπέρ ομάδων επαγγελματιών , τη διευθέτηση μιζών και έργων σε ημετέρους και αναπαράγουν – διατηρούν εν ζωή το σκηνικό αυτό που μας έχει φέρει σε αυτή τη δεινή θέση.
  Το άγος της υπογραφής και των επαγγελματικών δικαιωμάτων ,αυτό που οδήγησε και οδηγεί χιλιάδες οικογενειών στην παραπαιδεία, στην ¨»ξενιτειά» σε χώρες της εσπερίας και των Βαλκανίων για την αγορά του πολυπόθητου διπλώματος που θα χρησιμεύσει στο εμπόριο υπογραφής ,στο εμπόριο εργοληπτικών πτυχίων και προσφάτως στο εμπόριο ενεργειακών επιθεωρήσεων.Και η διεύρυνση οδηγεί πάλι στον εύσχημο αποκλεισμό και διακανονισμό της μικρής τεχνικής αγοράς -ακόμα μικρότερης πλέον ελέω κρίσης – της χώρας μας.
  Ποιο είναι το έργο του ΤΕΕ στη χώρα τα τελευταία 50 για να μην πω παραπάνω χρόνια στη χώρα? Μήπως η αρίστη συγκοινωνιακή υποδομή? Μήπως το υπέροχο Κτηματολόγιο και Δασολόγιο? Μήπως η καταπληκτική πολεοδόμηση , η προστασία του περιβάλλοντος η έλλειψη αυθαιρέτων η ανυπαρξία φούσκας στην οικοδομή, τα φθηνά ολυμπιακά έργα, ή οι λεόντειες συμβάσεις και παραχωρήσεις?
  Η τέλεια τεχνική νομοθεσία?
  Όπου παθογένεια στην Ελλάδα σύμμαχος το ΤΕΕ.
  Και τώρα αυτή τη δράκα/μόρφωμα συνδικαλισμού και lobbying τη «διευρύνετε» θέτοντας ακόμη πιο ισχυρό έλεγχο του τεχνικού επαγγέλματος από ένα σώμα που αποτελεί το στήριγμα όλων αυτών που έφεραν την Ελλάδα στα σημερινά της χάλια.
  Υπάρχει ο «Μηχανικός» και ο άλλος.
  Θεσπίστε εξετάσεις και κοινά κριτήρια εξέλιξης για όλους και εξαρχής. Απειροι είναι όταν ξεκινούν όλοι. 3χρόνια 4 χρόνια 5 χρόνια σπουδών δε κάνουν τη διαφορά . Αλλιώς ας αρκεί για όλους ο τίτλος που παρέχει το ίδρυμα.
  Η υπό διαβούλευση πρόταση είναι παγίδα και «απλοϊκά» ελλιπής.
  Τα προγράμματα σπουδών εξασφαλίζουν τον τίτλο του Μηχανικού και όχι τα χρόνια σπουδών μιλώντας για την Ανωτάτη εκπαίδευση.
  Αν θέλετε να κάνετε κάτι καλό διαλύστε το ΤΕΕ και την αναχρονιστική νομοθεσία του 1930 περί Ε.δ. με νόμο ΚΑΙ ΕΠΑΝΙΔΡΎΣΤΕ ΤΑ ΠΆΝΤΑ. Τιποτα απο αυτά δε θα γίνει βέβαια με τον ίδιο χαριτωμένο τρόπο που ΔΕΝ άνοιξαν ποτέ τα κλειστά επαγγέλματα, με τον ίδιο χαριτωμένο τρόπο που αυτή η χώρα τρώει τα παιδιά της και ελλείψει τίτλων ευγενείας τα διαχωρίζει σε μηχανικούς και άλλους συνδεδεμένους. Μάλλον όμως θέλετε να αφήσετε την εντροπία να τα αλλάξει όλα τελικά (μέσα στα αποκαΐδια της χώρας αυτής).Κατά τα άλλα όλοι διασκεδάζουμε με το βλαχομπαρόκ χιούμορ του Προέδρου του ΤΕΕ περί του Μπομπ του μάστορα .Σίγουρα άλλο μάστορας και άλλο κάστορας.

  Σχόλιο by ''μη-χανικος'' — 10/04/2011 @ 00:33

 134. Γεια και απο μενα…κ.Υφυπουργε!!
  Δεν θα μακρυγορησω αλλωστε ολα τα ειπαν οι συναδελφοι παραπανω.
  Εγω σε ενα πραγμα δινω βασικα σημασια οπου ειναι και η ουσια.
  Ηρθε η ωρα να αλλαξει ο τοπος, να καθαρισει ο τοπος να αρχισει πια να προχωραει μπροστα!!
  Ας αφησουμε τα οποια, ειτε πολιτικα ειτε οικονομικα συμεφροντα που κρυβονται απο πισω, ας σκεφτουμε και ας λειτουργησουμε απο δω και μπρος διχως τα μεμονομενα συμφεροντα καποιον προσωπων η ομαδων και ας σκεφτουμε να προχωρησουμε μπροστα συλλογικα αδελφικα με καθαρο το μετωπο
  και ναι υπαρξει μια δικαιη κατανομη των δικαιωματων ως ανθρωποι και πολιτες.
  Μονο συλλογικα θα προχωρησουμε μπροστα, θα εξελιχτουμε θα γινουμε καλυτεροι απεγκλοβιζοντας το κλασικο τροπο σκεψης που εχουμε ολοι μεχρι τωρα……(τη παρτυ μου και μονο)!!
  Φτανει πια αυτη η ανηθικοτητα και κυριως η βιοπραγεια κατα της ηθικης του καθε πολιτη αλλα και της υποτιθεμενης δημοκρατιας που εχουμε.

  Σχόλιο by Νικος Γκιωνης — 10/04/2011 @ 01:05

 135. Κύριε Πανάρετε,
  εφόσον υπάρχει μεγάλη ανεργία στο χώρο των μηχανικών και μεγάλη αύξηση του αριθμού ακόμα και των αποφοίτων από Πολυτεχνεία η λύση είναι μια:
  1)Δίνετε περισσότερα δικαιώματα σε όσους έχουν τελειώσει σε ΤΕΙ έως σήμερα
  2)Φροντίζετε σαν κράτος ώστε στη χώρα να γίνονται έργα μεγαλύτερης κλίμακας για να απασχολείται ο τεχνικός κόσμος με σοβαρά πράγματα και όχι με μονώροφες κατοικίες.
  3)Καταργείτε τα ΤΕΙ εφόσον ο αριθμός των μηχανικών που βγαίνουν από τα Πολυτεχνεία φαίνεται να είναι υπεραρκετός.

  ΥΓ Αυτή είναι πολιτική και όχι το να δημιουργείτε διαρκώς νέα τμήματα σε νέες περιοχές που εν συνεχεία εγκαταλείπονται στο έλεος του θεού σε ότι αφορά τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

  Σχόλιο by Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ — 10/04/2011 @ 02:53

 136. http://tee.petition.gr
  Οι τεχνικοί επιστήμονες της Ελλάδας απαιτούμε την επανίδρυση του ΤΕΕ ως πραγματικού τεχνικού επιμελητηρίου, την ισότιμη ένταξη σε αυτό όλων των τεχνικών επιστημόνων, και τη δημιουργία διακριτών ειδικοτήτων για όλα τα τεχνικά αντικείμενα.

  Σχόλιο by Σωκράτης Δημητριάδης — 10/04/2011 @ 07:03

 137. ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ ΠΕΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΟΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ…ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ!!!

  Σχόλιο by maria — 10/04/2011 @ 09:32

 138. Οπως είπε και ο προεδρος του ΤΕΕ, θα γινει μελος ακομα και ο Μπομπ ο μαστορας!!! Αυτοι που δε θα γινουν ειναι οι πτυχιουχοι Πανεπιστημιων……..

  Σχόλιο by maria — 10/04/2011 @ 09:49

 139. Υπουργέ,

  όλοι οι τεχνικοί αυτού του τόπου πρέπει ν” ανασκουμπωθούμε και πέρα από κάθε αντιπαλότητα να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη. Δώστε μας ένα Τεχνικό Επιμελητήριο-σπίτι και στέγη για όλους μας. Όχι πλέον Ανατολικά και Δυτικά Βερολίνα στον τεχνικό κόσμο. Ο καθένας να πάει στη βαθμίδα που αξίζει, να έχει ασφαλή και αμερόληπτη διαδικασία αναβάθμισης και όλοι πλέον να κοιτάξουμε μπροστά. Μαζί οι πεφωτισμένοι υπερεπιστήμονες με τους πετυχημένους «νοσοκόμους» να ενώσουμε τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να σώσουμε την χαμένη τιμή του τεχνικού κλάδου, να γίνουμε ο φυσικός μοχλός της ανάκαμψης.
  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία,
  Γιώργος Αγγελόπουλος

  Σχόλιο by Γ. Αγγελόπουλος — 10/04/2011 @ 11:12

 140. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω σε όσα οι Συνάδελφοι Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι έγραψαν προηγουμένως, ότι σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία όπως αυτή εκφράζεται από τον Νόμο περί χορηγήσεως άδειας Ραδιοηλεκτρολόγου Α’, τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, τις προκηρύξεις της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και του ΟΤΕ.
  Η ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ, είναι απόλυτα ισότιμη με των συνδυασμό δύο κωδικών τίτλων σπουδών:
  Α) Κωδικός 227: Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες ή Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών
  Β) Κωδικός 104: Ενδεικτικό Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού διετούς φοίτησης.
  Ενδεικτικά αναφέρω απόσπασμα προκήρυξης της ΥΠΑ:
  «ΦΕΚ A 111/17.6.2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 73
  2. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται:
  α) για την ειδικότητα Ηλεκτρονικών (ΤΕ4):
  Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικού Αεροπορίας, ειδικότητας Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών (ΤΗ) της ημεδαπής, ή ισότιμα αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή πτυχίο Φυσικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ημεδαπής ή αλλοδαπής με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ηλεκτρονικής και ραδιοηλεκτρολογίας (Ρ/Η) ή ηλεκτρονικού αυτοματισμού (Η/Α) διετούς φοίτησης και επιπλέον άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας»
  Στις εταιρείες που εργαζόμαστε, όλοι μας απονέμουν τίτλο Μηχανικού, κάποτε πρέπει να το πράξει και η Πολιτεία, που καθυστερεί εδώ και 60 χρόνια.
  Προσωπικά ξεκίνησα σαν Sales Engineer, ακολούθως Project Engineer και τώρα Senior Systems Engineer και διανύω αισίως το εικοστό πέμπτο (25) της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας.
  Βέβαια στο πρόβλημα αυτό φέρουμε ευθύνη και εμείς οι Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι, που δεν δημιουργήσαμε εκείνη την κρίσιμη μάζα, όπου θα απαιτούσαμε το αυτονόητο, την επίσημη απονομή τίτλου Μηχανικού.
  Με εκτίμηση,
  Ρούσσος Παναγιώτης
  Φυσικός Ηλεκτρονικός και Ραδιοηλεκτρολόγος
  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

  Σχόλιο by Ρούσσος Παναγιώτης — 10/04/2011 @ 13:31

 141. Μετά από αυτή την εισήγηση για διαβούλευση, θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να μας εξηγήσει γιατί τα Ελληνικά Πανεπιστήμια είναι κατώτερα των ξένων πανεπιστήμιων. Σε τί υπολείπονται, σε ποια σημεία οι αποφοιτοί τους μειονεκτούν έναντι των αποφοίτων ξένων Πανεπιστημίων και ποιος θα είναι ο ρόλος από εδώ και πέρα των Ελληνικών Πανεπιστημίων; Θεωρώ αδιανόητο οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων που απασχολούνται στον τεχνικό κλάδο της Ελληνικής αγοράς να αποκλείονται από τον Τεχνικό Επιμελητηριακό Φορέα της ίδιας τους της χώρας!

  Σχόλιο by ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ — 10/04/2011 @ 16:09

 142. Απάντηση στο:
  Καθηγητής Μ.
  Διπλ. ΕΜΠ

  Σχόλιο by Καθηγητής Μ. — 09/04/2011 @ 02:17

  Επςιδή δεν είχατε επιχειρήματα.. (παρ’ότι είπατε ότι θα παραθέσετε)

  Α. Όχι κε Καθηγητά, η διάκριση θα γίνεται μέσω των τίτλων-βαθμίδων, όχι των σπουδων. Αυτός είναι άλλωστε και ο τρόπος που γίνεται παγκοσμίως. Και δεν οδήγησαν σε «τραγελαφικές» καταστάσεις, αλλά ξεχωρίζουν κατά το δυνατόν τους επαγγελματίες από τους μη (ακόμα και αν ήτο μαθητές σας!)

  Ο Πελάτης θα επιλέγει με βάσει τα δικά του κριτήρια και το κράτος θα τον προφυλάσσει με δίωξη σε περίπτωση αστοχίας. Μην έχετε αυταπάτες ότι ο τίτλος που απονέμει το ίδρυμά σας θα προσθέσει κατι παραπάνω… Πάντως τα πτυχία των Μηχανικών ΤΕΙ γράφουν ήδη: Πτυχιούχος Μηχανικός ΤΕ, όπως και υιοθετείται από τους ελ. επαγγελματίες. Είναι προσβλητικό να λέτε «παριστάνει». ΔΕΝ σας τιμά

  Β. Όχι, δε θα έχει ξεχωριστά μητρώα ανάλογα με τις σπουδες. Αυτό πουθενά δε γίνεται. Σε όλο τον κόσμο τα μητρώα είναι συμφωνα με το ειδος του μέλους «εκτακτο, μονιμο, περιστασιακο, κλπ, και μάλιστα χωρις διάκριση στον αριθμο πολλές φορες.
  Σε λίγο θα μας πείτε να το τυπώνουν και στο μπράτσο.

  Γ. Γιατί ο πρόεδρος να είναι απαραίτητα διπλωματούχος;; Απαράδεκτο. Δεχτείτε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και εδώ στο Ελλαδιστάν αυτό που γίνεται στο εξωτερικό. Αν κάποιος διπλωματούχος κάνει αυθαιρεσίες πάνω στο καθήκων θα πρέπει να τιμωρηθεί ακόμα και αν κριθεί από πτυχιούχο (εφόσον έχει την ίδια βαθμίδα μέλους, και ανήκει σε επιτροπή). Δεν είναι όλοι οι διπλωματούχοι σωστοί επαγγελματίες, και οι πτυχιούχοι κακοι. (ΝΑΙ πιστέψτε το)

  «Η εμπειρία , τα σεμινάρια , τα προγράμματα εξειδίκευσης και εξομοίωσης, τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά σε άσχετους τομείς από το βασικό τίτλο ή αγορασμένα από την αλλοδαπή (υποθέτω ότι είναι σε γνώση σας) αποτελούν παράθυρα και αδικούν αυτούς που προσπαθούν.»

  Μα κύριε καθηγητά, τα μεταπτυχιακά και τα PhD των αποφοίτων ΤΕΙ τα έχει ελέγξει το ΔΟΑΤΑΠ!!!! Επίσης κάποια λειτουργουν αυτοδύναμα με ΦΕΚ!.
  Επίσης σε πολλά MSc των ΤΕΙ υπαρχουν και Διπλωματούχοι!!!! (και αυτό δεχτείτε το)

  4. «Οι εγγραφόμενοι στο ΤΕΕ θα πληρώνουν τις ίδιες εισφορές με τα ήδη μέλη.» Σαφώς. Εφόσον Θα έχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα έχουν και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις

  5. «Υποχρεωτικό ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ ή το ΤΕΒΕ (Σε καμία περίπτωση το ΤΣΜΕΔΕ εκτός και αποφασίσετε να το μετατρέψετε σε ΝΑΤ).» Μπα; γιατί; Που είναι το επιχείρημα κε Καθηγητά;

  6. «Μετατροπή όλων των εξετάσεων για απόκτηση άδειας επαγγέλματος σε γραπτές και αδιάβλητες , ανά κλάδο.» Μα τόσο καιρό δεν ήταν αδιάβλητες και σκληρές αυτές του ΤΕΕ;;; Εκτίθεστε! Τελος πάντων… Όχι ανά κλάδο αλλά ανά επίπεδο Μέλους. Δηλαδή οι πτυχιούχοι με MSc τα ίδια με τους Διπλ. Χωρίς να φαίνεται το γραπτό από ποιον προήλθε… ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ

  7. «Επαγγελματικά δικαιώματα :»
  ΕΔΩ ενα θα πω μόνο: Το παραμύθι των Νοσηλευτών-Ιατρών ΕΙΔΙΚΑ ΕΣΑΣ, σας εκτίθει. ΕΣΕΙΣ που είστε άνθρωπος της ακαδημίας ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΕΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ!!!

  Επίσης κάπου λέτε για υποκατάσταση Διπλ. από Πτυχιουχους. Μα αυτός είναι ο μερικός Στόχο, ήτοι να επιβιώσουν οι καλοί και όχι οι κάποιοι (είτε είνει ΤΕ είτε ΠΕ) ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΑΥΤΟ; μήπως παραμυθιάζετε και εσείς τους φοιτητές σας;

  Να ξέρετε ότι στον Ιδιωτικό τομέα, υπάρχουν πολλοί ΤΕ που προϊστανται Διπλωματούχων! μήπως σας το κρύβανε; δεν το ξέρατε;

  Ξέρω, γράφω λίγο ερειστικά, μην το πάρετε προσωπικά. Το κάνω για λόγους απλοποίησης καθώς σε αυτήν την κουβέντα είμαστε όλοι χαλαροί…

  Σχόλιο by Γιώργος - Μηχανικός ΤΕ, MSc — 10/04/2011 @ 17:24

 143. Μηχανικοί που σπουδάζουν σε 3ετείς σχολές του εξωτερικού και μεταπτυχιακά προγράμματα 1 έτους, «βαφτίζονται» διπλωματούχοι μηχανικοί από το ΔΟΑΤΑΠ, ενώ μηχανικοί των ΑΤΕΙ θεωρούνται εργοδηγοί ακόμα και αν έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές ή ακόμα και διδακτορικές σπουδές. Απόφοιτοι σχολών ανατολικού μπλοκ και Βαλκανίων παίρνουν ισοτιμία πτυχίων και δικαιωμάτων διπλωματούχου μηχανικού με βαθμό πτυχίου άνω του 9/10. Τα επαγγελματικά δικαιώματα στους διπλωματούχους μηχανικούς μοιράζονται ανάλογα με το πόσο ισχυρή είναι η εκάστοτε σχολή (Πολ/κός Μηχανικός έχει δικαίωμα υπογραφής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων, χωρίς να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα σχετικά), ενώ εξειδικευμένα τμήματα των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που εκδίδουν πτυχία που αναγράφουν τον όρο Μηχανικός δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Σωστή η δημιουργία ενός ενιαίου επιμελητηρίου, αλλά τα προβλήματα που έχει ο τομέας των μηχανικών είναι πιο σοβαρά. Δώστε επιτέλους σημασία στα θέματα που έχουν σημασία, αλλιώς κλείστε τα ΑΤΕΙ και όλες εκείνα τα τμήματα των ΑΕΙ που στερούνται επαγγελματικών δικαιωμάτων και οι απόφοιτοί τους τιτλοφορούνται Μηχανικοί.

  Σχόλιο by Ανδρέας Ψ. — 10/04/2011 @ 18:27

 144. Αξιότιμε κ.Υπουργέ

  παραθέτω ένα παλιό αλλά καλό άρθρο από τον ανεπίσημο τύπο

  δώστε αν θέλετε λίγο σημασία στα λεγόμενα του

  θεωρώ ότι σχεδόν όλοι οι Πτυχιούχοι ΣΘΕΤ και ΣΤΕΦ συμφωνούν με την παρακάτω άποψη

  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας

  http://troktiko.blogspot.com/2010/06/blog-post_1238.html

  «Αφορμή για αυτό το email είναι τα πρόσφατα δημοσιεύματα σε γνωστά blogs σχετικά με την εγκυρότητα των Master αλλά και την 15η Σύνοδο των Πρυτάνεων. Θέλω να… θέσω την άποψη μου για όλα όσα συμβαίνουν εδώ και χρόνια εις βάρος χιλιάδων αποφοίτων από καταξιωμένα ΑΕΙ και ΤΕΙ του εσωτερικού και του εξωτερικού.

  Αρχικά να θίξω την μελέτη της EΠΕ σχετικά με την πληρότητα σπουδών Πληροφορικής. ( http://review.epe.org.gr και τα αποτελέσματα στο http://review.epe.org.gr/doc.php?q=5&d=al ). Θα μου πείτε τι σχέση έχει η μελέτη Πληροφορικής με τα Master. Ακολουθήστε λίγο τον συνειρμό των σκέψεων μου και θα καταλάβατε. Η εν λόγω μελέτη είναι βασισμένη στο πρόγραμμα σπουδών που προτείνει η ACM και η IEEE και είναι η μοναδική στην Ελλάδα. Δείχνει ότι τα περισσότερα τμήματα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στερούνται βασικών μαθημάτων Πληροφορικής και ως εκ τούτου δεν νοούνται ότι διδάσκουν σωστά το αντικείμενο. Μόνο 2 κατευθύνσεις εξ αυτών καταφέρνουν και διδάξουν οριακά την Πληροφορική 1) ΕΜΠ-ΗΜΜΥ-Πληροφορικής 2) ΑΠΘ-ΗΜΜΥ-κατεύθυνση Ηλεκτρονικών και Υπολογιστών.

  Τα προγράμματα σπουδών των πολυτεχνείων HMMY είναι υπέρογκα και καλύπτουν πολλές θέσεις μελών ΔΕΠ που σημαίνουν άμεσα την φορολόγηση μας. Ενδεικτικά στο ΕΜΠ-ΗΜΜΥ υπάρχουν 150 μαθήματα μεταξύ αυτών Μαθηματικά, Φυσικής, Ηλεκτρολογίας, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνίας, Ενέργειας, Μηχανολογίας. Ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει ένα από τους 4 τομείς που υπάρχουν

  1ος) Ενέργεια,

  2ος) Πληροφορική,

  3ος )Επικοινωνίες,

  4ος)Ηλεκτρονικής

  Το πτυχίο που θα πάρει θα του δίνει την δυνατότητα να ΜΠΟΡΕΙ να ασκηθεί και στα 4 αντικείμενα (!) λες και τα διδάχθηκε και τα 150 μαθήματα.

  Σε αντίθεση με ένα Φυσικό που κάνει 4 έτη ΦΥΣΙΚΗΣ και ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να ασκηθεί ή να έχει δικαίωμα πχ σε Ενεργειακές Μελέτες. Το παράδοξο είναι ότι ο Φυσικός έχει πολλές φορές πολλά περισσότερα μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο της Ενέργειας από ένα απόφοιτο ΕΜΠ-ΗΜΜΥ του τομέα Πληροφορικής. Ο απόφοιτος όμως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός τομέα Πληροφορικής ΜΠΟΡΕΙ, μεταξύ άλλων, να απολαμβάνει το δικαίωμα ενεργειακής μελέτης, μελέτης ηλεκτρολογικής, μελέτης τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρομηχανολογικής κ.α που μεταφράζονται σε υπογραφές και χρήματα.

  Είναι πολύ άτιμο: ένα τμήμα μπορεί και θεραπεύει 10 επιστημονικά αντικείμενα και αποδίδει τίτλους και επαγγελματικά δικαιώματα: Φυσικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρολογίας, Τηλεπικοινωνίας, Μηχανολογίας και Ενέργειας ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ. Αν αυτό δεν είναι αντισυνταγματικό τι είναι; Άνιση μεταχείριση των αποφοίτων. Αυτό το καθεστώς-πόρνη με το οποίο πόρνευσαν ΤΕΕ, Πολυτεχνεία και οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει. Ένα καθεστώς που δημιουργεί ταξικότητες που ξεκινούν από τις πανελλήνιες λες και ένα Πανεπιστήμιο των 11000 μορίων είναι υποδεέστερο από τις Πανελλήνιες. Από την μια φοιτητές με 4 καθαρά έτη σπουδών σε ένα αντικείμενο χωρίς δικαιώματα και από την άλλη υπερεπιστήμονες – υπερμηχανικοί –υπερξερόλες που κάνουν τα πάντα, με την δικαιολογία των 19000 μορίων. Μια λογική που συνεπάγει ότι ο επιστήμονας του Παιδαγωγικού (βάση μορίων πανελλαδικών) είναι και γιατρός και δικηγόρος και ότι άλλο .

  Το δίκαιο θα ήταν ο απόφοιτος πολυτεχνικών σχολών να παίρνει δίπλωμα μόνο σε μια ειδικότητα. Ζούμε στο 2010 και ακόμα και στο Berkeley και στο MIT που έχουν ενώσει τις σχολές Πληροφορικής με Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς το πτυχίο έχει ΜΙΑ κατεύθυνση και δεν παίρνει δικαίωμα για όλα.

  Επίσης σε ένα απόφοιτο ΗΜΜΥ δίνεται η δυνατότητα να λάβει μέρος στον ΑΣΕΠ καθηγητών και σαν ΠΕ19 και σαν ΠΕ17. Πάλι αντισυνταγματικό και άνιση μεταχείριση των αποφοίτων. Η έπαρση του ΤΕΕ και των Πολυτεχνείων είναι αδικαιολόγητη αφού ισχυρίζονται ότι και πολλές ειδικότητες μπορούν να έχουν με ένα μόνο πτυχίο αλλά και να είναι ταυτόχρονα παιδαγωγοί-εκπαιδευτές σε 2 ΠΕ. Έλεος ! Το δίκαιο θα ήταν να υπάρχει συγκεκριμένος κύκλος που θα βγάζει μόνο παιδαγωγούς ΗΜΜΥ, όπως προτείνεται από το νέο πολυνομοσχέδιο.

  Διάβασα με υπομονή όλη την καταγγελία που έγινε από την Ένωση Πληροφορικών και νομίζω ότι συμφωνώ στο ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο στήριξης για την ισότητα αυτή. Αν μη τι άλλο, η επιχειρηματολογία είναι στηριγμένη σε έγγραφο προκήρυξης (!) του 1978 και όχι σε κάποιον νόμο η προεδρικό διάταγμα. Αν το ΥπΕΠΘ δεχόταν αυτή την διάκριση θα σήμαινε ότι καταργείται κάθε έννοια ακαδημαϊκότητας αφού δεν υπάρχουν διακριτοί κύκλοι σε ένα πρόγραμμα σπουδών. Έτσι όπως τα σκέφτηκε το ΤΕΕ και τα Πολυτεχνεία θα μπορούν και τα υπόλοιπα ΑΕΙ να πουν ότι αφού στην Αγγλία 3+1 έτη = BSc και MSc
  τότε και στην Ελλάδα 4 έτη = BSc και MSc.
  Και οι γιατροί θα έλεγαν 3+1+2 =BSc+MSc+PhD .

  Ας σοβαρευτούμε. Το δίκαιο θα ήταν 2 διακριτοί κύκλοι σπουδών: ένας κύκλος 4 ετών προπτυχιακού και ένα κύκλος 1 έτους μεταπτυχιακού. Ας μην ξεχνάμε ότι η επιλογή για MSc πρέπει να γίνεται και με άλλα κριτήρια και δεν αποτελεί πάντα φυσική συνέχεια από προπτυχιακό (βλ. συμμετοχές σε συνέδρια, συγγραφή papers, ερευνητική δραστηριότητα κ.α) αλλά ούτε είναι για όλους, κάτι το οποίο οφείλει να κριθεί πρώτα από την ακαδημαϊκή κοινότητα με την επιλογή του υποψηφίου.

  Επίσης στo αποδεικτικο Μαστερ τα Πολυτεχνεια μιλάνε για ECTS όταν τα ιδια δεν τα ECTS των φοιτητών που κάνουν κατατακτήριες στις σχολές τους ή στα μεταπτυχιακά τους και τους υποχρεώνουν να παρακολουθήσουν εξτρά μαθήματα. Με την λογική των ECTS κάθε Φυσικός θα έπρεπε με 2 χρόνια μαξιμουμ να παίρνει πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού και κάθε Πληροφορικός ΤΕΙ ή ΑΕΙ θα έπρεπε με 1 έτος να έπαιρνε πτυχίο Ηλεκτρολόγου και κάθε Ηλεκτρονικός ΤΕΙ με 2 χρόνια πτυχίο Ηλεκτρολόγου. Τελικά το δέχονται ή όχι το ECTS τα πολυτεχνεία και ποιοι άραγε τους καλύπτουν;

  Επειδή θέλω να πιστεύω ότι ζούμε σε κράτος ισοπολιτείας αν ακούει κάποιος αρμόδιος ας μεριμνήσει

  Α) για να αρθεί η αδικία των πολλαπλών ειδικοτήτων των αποφοίτων ΗΜΜΥ αφού είναι αντισυνταγματική

  Β) για να αρθεί η αδικία των πολλαπλών ΠΕ που έχουν οι ΗΜΜΥ (ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Ηλεκτρονικής) που έχουν σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ αφού είναι αντισυνταγματική

  Γ) για να σπάσει το πρόγραμμα σπουδών των πολυτεχνείων σε 4 έτη και να δημιουργηθεί ξεχωριστός μεταπτυχιακός κύκλος ώστε να μην αισθάνονται αδικημένοι, στον οποίο να περνάνε και οι ίδιοι αλλά και άλλοι φοιτητές με δίκαιη ποσόστωση

  Δ) για να αλλάξουν καθεστώς οι κατατακτήριες και να δίνεται η δυνατότητα σε ένα φοιτητή που κάνει κατατακτήριες πχ από Χημικό στους Χημικούς Μηχανικούς να παίρνει πτυχιο βάσει ECTS με 1-2 παραπάνω έτη (και όχι με άλλα 5 όπως ισχύει τώρα)

  Ε) Υπάρχει θέμα παρανομίας με το eΤΕΕ. Το παράρτημα του ΤΕΕ είναι παράνομο και πρέπει να αποδωθούν ευθύνες. Υπάρχει καταγγελία εδώ http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=336 και εδώ http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=370

  Με τις ευχές μου για ΔΙΚΑΙΗ Ελλάδα και όχι για κοντόφθαλμο συμφέρον»
  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

  Σχόλιο by Μακης Φαναράς — 10/04/2011 @ 18:47

 145. Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων έχει ρυθμιστεί σε επίπεδο Ε.Ε. είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, με τρόπο που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ότι νόμιμα οι απόφοιτοι ΤΕΙ μπορούν και πρέπει να εγγράφονται στους σχετικούς καταλόγους. Η πεισματική άρνηση κάποιων να αποδεχτούν τα αυτονόητα, αποδεικνύει την κοντόφθαλμη και ενάντια σε κάθε λογική αντίληψη ορισμένων που αδυνατούν να δεκτούν τους κανόνες της αγοράς. Ή μήπως φοβούνται να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις αυτούς που οι ίδιοι χαρακτηρίζουν ως χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου? Γιατί δεν αφήνουν την αγορά να ρυθμισει αυτά τα θέματα? Γιατί επιλέγουν να τα ρυθμίζουν οι ίδιοι, δημιουργώντας ένα προστατευτικό και απόλυτα προστατευόμενο περιβάλλον?

  Σχόλιο by Γιάννης — 10/04/2011 @ 21:04

 146. Κύριε Υπουργέ,

  Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία σας βρίσκεται στην ορθή κατεύθυνση, δεδομένου ότι στόχος της χώρας οφείλει να είναι η ανάδειξη του έμψυχου δυναμικού που διαθέτει τις ικανότητες και τα στοιχεία εκείνα που θα μας επιτρέψουν να κινηθούμε αναπτυξιακά. Επίσης, η κίνηση σας να τεθεί το θέμα σε ευρεία διαβούλευση είναι κάτι το οποίο επικροτείται καθώς τα πλεονεκτήματα που παρέχει ο δημόσιος – ανοικτός διάλογος είναι πολλαπλά σε ένα πλαίσιο διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης εικόνας, αλλά και πρότασης για την επίλυση του εν λόγω ζητήματος.

  Ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς στην προσπάθεια για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χώρας είναι και ο τεχνικός κλάδος, καθόσον αποτελεί πρεσβευτή αλλά και μέσον υλοποίησης ενός μεγάλου τμήματος της παραγωγικής διεργασίας. Για τον λόγο αυτό, οι κατ” εξοχήν ηγέτες και η παραγωγική βάση του τεχνικού κλάδου (μηχανικοί, τεχνικοί, κλπ) θα πρέπει να αναδείξουν το δυναμικό που έχει την δυνατότητα να αποδώσει τα μέγιστα (σε μεγέθη αποδοτικότητας & παραγωγικότητας) και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής θέσης στην οποία βρισκόμαστε σήμερα.

  Είναι λοιπόν προφανές ότι το εγχείρημα αυτό δεν μπορεί να βασισθεί σε αντιλήψεις, πρακτικές και μεθόδους οι οποίες αποδεδειγμένα είτε απέτυχαν να ενεργοποιήσουν το άριστο τμήμα του τεχνικού δυναμικού της χώρας, είτε το οδήγησαν στην φυγή του στο εξωτερικό.

  Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή διέπεται, κατά κύριο λόγο, από τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, η συμβολή του κράτους είναι αποφασιστική στην χάραξη ενιαίας στρατηγικής, αλλά και στην ρύθμιση των κανόνων που διέπουν την εύρυθμη λειτουργία της. Κάποιοι μπορούν να χαρακτηρίσουν ως σχήμα οξύμωρο την έννοια: «ελεύθερη αγορά, ρυθμιζόμενη από κανόνες του κράτους», αλλά το πρόβλημα της χαμηλής ανάπτυξης στον τεχνικό κλάδο κατά την άποψή μου δεν έγκειται επί της αρχής στην ρυθμιστική λειτουργία που διαθέτει το κράτος, αλλά στην ίδια την εφαρμογή της.

  Διαχρονικά, προσπάθεια καθεμίας από τις διαφορετικές «τάξεις»-«ομάδες»-κλπ των μηχανικών και τεχνικών της χώρας αποτελεί κατά πρώτον η διατήρηση των «κεκτημένων» δικαιωμάτων και ωφελημάτων και κατά δεύτερον η αύξηση της επιρροής τους στην λειτουργία του Κράτους (με σκοπό να αποκομισθούν επιπλέον οφέλη). Αυτή ακριβώς η νοοτροπία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως παθογένεια, καθώς η συνισταμένη των διαφορετικών δυνάμεων δεν διαθέτει την παραμικρή κοινή κατεύθυνση, με αποτέλεσμα η δράση της μίας ομάδας να εξουδετερώνει την δράση της άλλης ομάδας και το τελικό αποτέλεσμα να είναι είτε μηδενικό, είτε σχεδόν μηδενικό ως προς την προώθηση της ανάπτυξη στην χώρα.

  Η καθεμία από αυτές τις «ομάδες συμφερόντων» προφανώς ενδιαφέρεται ελάχιστα για το κοινό όφελος. Ένα από τα κλασσικότερα παραδείγματα αφορά τον κατ’ εξοχήν τεχνικό «σύμβουλο» του Κράτους, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), το οποίο απορρίπτει επί σειρά δεκαετιών την προφανή διαπίστωση ότι άριστος μηχανικός δεν είναι μόνο αυτός που έχει αποφοιτήσει, για παράδειγμα, από το ΕΜΠ ή από Πολυτεχνική Σχολή της χώρας (κοινώς, δεν δέχεται ότι το πτυχίο του ΕΜΠ, είναι ικανή αλλά όχι αναγκαία συνθήκη για να έχουμε έναν άριστο μηχανικό). Οι δογματικές αυτές αντιλήψεις σαφώς αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης, καθώς οι άριστοι μηχανικοί και τεχνικοί δεν ανήκουν όλοι σε μόνο μία ομάδα, υπόθεση η οποία δεν είναι ούτε λογική, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, ούτε στατιστικά αποδεκτή. Όλοι μας γνωρίζουμε άριστους μηχανικούς προερχόμενους από το ΕΜΠ, άριστους μηχανικούς από τα ΤΕΙ, άριστους Μηχανικούς από την Σχολή Ικάρων (ΣΜΑ), κοκ. Είναι αυτό το δυναμικό της κάθε ομάδας που διακρίνεται για τις ικανότητές του, τις γνώσεις του, την καινοτόμο σκέψη του και φυσικά την θέληση του για πρόοδο (ατομική και συλλογική).

  Η παραγωγή τεχνικών προϊόντων αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών πεδίων τεχνικής γνώσης και εξειδίκευσης, κάτι το οποίο η προπτυχιακή εκπαίδευση στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας σήμερα δεν καλύπτει με μεγάλη επιτυχία (απουσία “project based” εκπαίδευσης, κλπ). Κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει διαχρονικά στραγγαλισμό στην επιζητούμενη συνέργια μεταξύ των διαφορετικών τεχνικών τομέων είναι η στεγανοποίηση των τεχνικών ειδικοτήτων (διακριτοποίηση πεδίων επαγγελματικής απασχόλησης και επαγγελματικών δικαιωμάτων). Η διακριτοποίηση αυτή, φυσικά έως έναν βαθμό απαραίτητη, βασιζόμενη αποκλειστικά στο είδος του κατεχόμενου βασικού πτυχίου (προπτυχιακού ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών) θεωρείται ανασταλτική, καθόσον κατ΄ αυτό τον τρόπο αγνοείται επιδεικτικά (και φυσικά εσφαλμένα) τόσο η μεταπτυχιακή εξειδίκευση, όσο και η τεχνική εμπειρία. Συνεπώς, η αξιοποίηση της γνώσης και των ικανοτήτων που διαθέτει εξέχον δυναμικό της χώρας, και το οποίο δεν ορίζεται ως μηχανικός με την στενή «παραδοσιακή» (και Νομοθετικώς οριζόμενη) έννοια (δηλ. Διπλωματούχος Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου).

  Είναι σαφές ότι η δογματική αυτή σκέψη και αντίληψη είναι μία από τις πολλές αιτίες που οδήγησαν την τεχνική ανάπτυξη της χώρας σε μία διαρκώς φθίνουσα πορεία. Ποιοι είναι αυτοί που περιθωριοποιούνται του υπάρχοντος συστήματος (με απλά παραδείγματα): ικανοί μηχανικοί (με την ευρεία έννοια του όρου μηχανικός), όπως οι πτυχιούχοι Μαθηματικοί και Φυσικοί με εξειδίκευση σε αντικείμενα ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (μεταπτυχιακοί τίτλοι) και πολυετή πρακτική εμπειρία, οι πτυχιούχοι ΤΕΙ με μεταπτυχιακές (ή και διδακτορικές σπουδές) στο εσωτερικό και εξωτερικό και πολυετή τεχνική εμπειρία στην Βιομηχανία, οι Μηχανικοί της Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ) με την πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στα κατ’ εξοχήν αντικείμενα αεροναυπηγού μηχανικού υποστήριξης και συντήρησης πτητικών μέσων και ανάπτυξης αεροναυπηγικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, κοκ.

  Αναρωτιέται λοιπόν κανείς γιατί να θεωρείται de facto καλύτερος και αποτελεσματικότερος ο μέσος νέος απόφοιτος του ΕΜΠ, σε σχέση με τους προαναφερθέντες επαγγελματίες, πολύ δε περισσότερο όταν ο μέσος νέος αυτός απόφοιτος του ΕΜΠ, βάσει στατιστικών στοιχείων, κρίθηκε μεν κατάλληλος να αποκτήσει το Δίπλωμα του μηχανικού (Μ.Ο. βαθμολογίας > 5), αλλά αυτό το επέτυχε με μειωμένη απόδοση (υπό την στενή έννοια της αποδοτικότητας), λόγω του εξαιρετικά μεγάλου χρόνου σπουδών που ανάλωσε (δηλ. έπειτα από 6, 7 ή και 8 χρόνια σπουδών, ήτοι σε 2-3 χρόνια πέραν του προβλεπόμενου χρόνου φοίτησης). Είναι λοιπόν σαφές ότι η μονόπλευρη θεώρηση της υφιστάμενης κατάστασης στην ανώτατη τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα για την αποδοτικότητάς της (όσον αφορά την «παραγωγή» άριστων μηχανικών).

  Το κράτος οφείλει να θέτει τα ελάχιστα όρια ποιότητας στις σπουδές και στην τελική (αρχική και συνεχιζόμενη) κατάρτιση που λαμβάνουν οι απόφοιτοί τους, το οποίο το πράττει κατά κύριο λόγο μέσα από τον γενικότερο έλεγχο της λειτουργίας των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και των προγραμμάτων σπουδών τους. Τα ποιοτικά αυτά όρια απαιτούνται για την ασφαλή, αλλά και ποιοτικά αποδεκτή άσκηση των τεχνικών επαγγελμάτων στην χώρα, εντός του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Είναι σαφές λοιπόν ότι κανείς δεν δύναται να αμφισβητήσει, για παράδειγμα, ότι ο απόφοιτος του τμήματος μηχανολογίας ενός ΤΕΙ είναι κατάλληλος να συντηρεί με ασφάλεια και οικονομία μηχανολογικό εξοπλισμό, ότι ο πτυχιούχος μαθηματικός με Μεταπτυχιακό στα ηλεκτρονικά, που εργάζεται ως ηλεκτρονικός μηχανικός στην ΥΠΑ είναι κατάλληλος να υποστηρίζει τα αντίστοιχα συστήματα αεροναυτιλίας, ή ότι ο μηχανικός της Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ) πιστοποιεί την καταλληλότητα για πτήση δημόσιων αεροπορικών μέσων υψηλών επιδόσεων (αξιοπλοϊμότητα). Αναμφισβήτητα, όλοι αυτοί οι επαγγελματίες του τεχνικού χώρου έχουν κριθεί από το ίδιο το Κράτος ως κατάλληλοι για την άσκηση έργων μηχανικού, υψηλής μάλιστα ευθύνης.

  Ωστόσο, η καταλληλότητα της κατάρτισης και η ποιότητα του τελικού «προϊόντος» των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (οι απόφοιτοί τους) κρίνεται ουσιαστικά από την παραγωγή και στην ανοικτή εγχώρια και παγκόσμια αγορά του τεχνικού χώρου. Είναι προφανές ότι ένας μηχανικός κρίνεται στην βάση των δυνατοτήτων που διαθέτει να παράγει έργο (με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα) και κατ’ επέκταση να παράγει πλούτο για τον εργοδότη του (είτε αυτός ανήκει στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο χώρο). Είναι επίσης αυτονόητο ότι η αγορά θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να αυτορυθμίζεται έως έναν ορισμένο βαθμό (χωρίς να παραβιάζονται οι θεμελιώδεις κανόνες ασφαλούς άσκησης των επαγγελμάτων και οι Νόμοι) και να επιλέγει σύμφωνα με τις ανάγκες της το τεχνικό δυναμικό εκείνο (μηχανικοί / τεχνικοί) που είναι άριστο για την κάθε εργασία.

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι επιδιώκουμε την ανάπτυξη και όχι την «συντεχνιακή» διατήρηση και προώθηση συμφερόντων, το ερώτημα που τίθεται είναι σχετικά απλό και κατανοητό από τον κάθε υγιώς σκεπτόμενο πολίτη: Θα αξιοποιήσουμε τους άριστους και ικανούς ή, ως κράτος, θα θεσμοθετούμε ή θα διατηρούμε περιορισμούς για την ελεύθερη πρόσβαση στο τεχνικό επάγγελμα (μηχανικοί / τεχνικοί) μέσω αντιλήψεων οι οποίες έχουν αποδειχθεί ζημιογόνες για την ανάπτυξη, τόσο βάσει της διεθνούς όσο και της εγχώριας εμπειρίας; Η προσπάθεια λοιπόν αυτή, για την διεύρυνση της βάσης των πολιτών που θα έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν στην τεχνική ανάπτυξη της χώρας, είναι προς την θετική κατεύθυνση. Η θετική κατεύθυνση, όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας από τους υγιώς σκεπτόμενους πολίτες, είναι αυτή της προόδου και του συλλογικού οφέλους. Για παράδειγμα, αν η Βιομηχανία μας καταφέρει και παράγει καινοτόμα προϊόντα (σε διεθνές επίπεδο) αυτό θα βελτιώσει σαφώς την οικονομική θέση της χώρας, αν μπορέσουμε και προσφέρουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού (σε διεθνές επίπεδο) τότε επίσης η οικονομία μας θα ωφεληθεί, κοκ.

  Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, η εφαρμογή και η συνεχιζόμενη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση (μεταπτυχιακές σπουδές, προγράμματα εξειδίκευσης, κλπ) είναι τα κύρια συστατικά στα οποία βασίζεται η επίτευξη και η διατήρηση της αριστείας στον τεχνικό, και όχι μόνο, κλάδο. Επί του πρακτέου, και με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, χρησιμοποιώντας απλά παραδείγματα (χωρίς να εξαντλείται η ανάλυση σε αυτά):

  - Ο μηχανικός ΤΕΙ με μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε ενεργειακά συστήματα και πολυετή εμπειρία στον τομέα αυτό θα πρέπει κατά την άποψη μου να έχει απολύτως ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελμα του ενεργειακού μηχανολόγου μηχανικού και να δύναται να πιστοποιεί, δια της υπογραφής του, τα αντίστοιχα έργα.

  - Αντιστρόφως, ο μηχανικός ΑΕΙ (π.χ. ΕΜΠ με κατεύθυνση) με μηδενική εμπειρία, χωρίς μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο εν λόγω αντικείμενο (ενεργειακά συστήματα) θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να αποκτήσει σταδιακά την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση για να μπορεί να ασκήσει αποδοτικά και παραγωγικά (υπό την οικονομική έννοια) το επάγγελμα του ενεργειακού μηχανολόγου μηχανικού.

  - Ο μηχανικός της Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ), ο οποίος έχει περατώσει ένα κατ’ εξοχήν πρόγραμμα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης μηχανικού, αλλά και απαιτητικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, διάρκειας 4 ετών (με τις ώρες διδασκαλίας να είναι ίσες ή και να υπερβαίνουν του ΕΜΠ και των υπόλοιπων Πολυτεχνικών Σχολών), με εμπειρία στην υποστήριξη και συντήρηση αεροσκαφών και ελικοπτέρων (στρατιωτικού, αλλά και πολιτικού τύπου), με μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε αντικείμενα της ειδικότητάς του (μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές) θα πρέπει ή όχι να έχει πρόσβαση, όταν ο ίδιος το επιζητήσει, στην εγχώρια αγορά του τεχνικού κλάδου; Το ερώτημα για κάποιους φαντάζει ρητορικό, καθόσον η αναγνώριση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο της καταλληλότητας των μηχανικών της ΣΜΑ είναι δεδομένη, καθόσον η αποδοχή από τα αντίστοιχα τεχνικά επιμελητήρια είναι τυπική διαδικασία, αλλά, το ουσιαστικότερο, η επαγγελματική απορρόφηση στον διεθνή χώρο είναι ιδιαίτερα υψηλή. Αρκεί κανείς να αναζητήσει αποφοίτους μηχανικούς της ΣΜΑ οι οποίοι εργάζονται, ως μηχανικοί και όχι ως εν αποστρατεία στρατιωτικοί (σε αντίθεση με άλλες ειδικότητες του στρατεύματος), σε πολυεθνικές εταιρίες και διεθνείς οργανισμούς.

  Συνεπώς, τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν είναι (αναφερόμενος ειδικώς για τους άριστους εκ των μηχανικών της ΣΜΑ και ειδικώς για τους άριστους μηχανικούς οποιαδήποτε προέλευσης – ΑΕΙ/ΤΕΙ):

  - Επιθυμούμε να αξιοποιήσουμε τους άριστους από τους μηχανικούς της ΣΜΑ στην προσπάθεια για την ανάπτυξη της χώρας (εκτός τους δημοσίου τομέα); Το κέρδος για το σύνολο (και όχι για οποιαδήποτε συντεχνία) είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο ότι οι καλύτεροι από την κάθε ομάδα μηχανικών (με βάση την προέλευση τους) εν δυνάμει μπορούν να προσφέρουν περισσότερα.

  - Επιθυμούμε να θέσουμε μία ενιαία βάση αναγνώρισης των ουσιαστικών, και απαιτητών από την τεχνική αγορά, επαγγελματικών προσόντων των μηχανικών, στην βάση της εξειδίκευσης και της εμπειρίας που διαθέτει; Η διεύρυνση των κριτηρίων για την αξιολόγηση των μηχανικών αποτελεί πρακτική που εφαρμόζεται επί μακρόν στο εξωτερικό, ιδιαίτερα δε σε χώρες με τεχνική παράδοση και αναπτυγμένη βιομηχανία.

  - Επιθυμούμε να άρουμε τους περιορισμούς που αποτρέπουν το δυναμικό αυτό να προσφέρει τις εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία του στον ελληνικό χώρο, και το οποίο δυστυχώς (για την χώρα) εκτρέπεται στο εξωτερικό; Η «αιμορραγία» του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας είναι κάτι το οποίο αν δεν ανασταλεί (έως κάποιο βαθμό βέβαια) θα επιφέρει μείωση του εθνικού πλούτου μακροπρόθεσμα, αλλά και μεσοπρόθεσμα.

  Σχόλιο by Μηχανικός Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ) — 10/04/2011 @ 21:59

 147. Όπως ήταν αναμενόμενο γη και ύδωρ στο τεε .Εδώ που τα λέμε το πολυτεχνείο είναι πολυτεχνείο και οι λοιποί θα ξαναζητούν μάλλον εις το διηνεκές την ταυτότητά τους πλην εργοδηγών – κάτι πήγε να γίνει στο ξεκίνησα με τα ιεκ σοβαρά προγράμματα σπουδών για το συγκεκριμένο επίπεδο. Ομως …….ο μηχανισμός που εργαζόταν επί σειρά ετών και στο αδιέξοδο η περεστρόικα έφερε την τρόικα να σωθούμε λειτούργησε άψογα……….!!!!!!!!!!!!(Θα μπορούσατε να εργασθείτε προς αφομοίωση των τει από το πολυτεχνείο με ομαλό τρόπο ……. Ανταυτού μαδούσατε τους γονείς νοίκια φαγητό διασκέδαση (επιστροφή , ανεργία και καυγάδες με το τεε για τα επαγγελματικά δικαιώματα άντε τώρα να τα συγχωνεύσετε ( ιεκ με το άφθονο χρήμα της Ευρώπης θα μπορούσατε αναβαθμισμένα να τα έχετε σε κάθε πόλη και με τις ανάγκες των επαγγελμάτων που έχει η κάθε πόλη).
  Κύριοι αργήσατε το κρίμα στο λαιμό σας.

  υ.γ. σοσιαλιστικό είναι κάθε τι κοινωνικό.

  Σχόλιο by petros — 10/04/2011 @ 22:12

 148. Απαράδεκτος και αντισυνταγματικός ο διαχωρισμός των Μηχανικών ΤΕΙ στους πριν και μετά το 2001.
  Κύριε Πανάρετε !
  Η διαβούλευση γίνεται για να ακούτε τους ενδιαφερόμενους.
  Απ΄ότι βλέπω η μεγάλη μάζα φωνάζει:
  ΑΠΟΣΥΡΤΕ ΤΟ ΑΜΕΣΩΣ !
  Ακούτε κύριε Πανάρετε !
  (Υ.Γ. Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε γι αυτό το έκτρωμα;)

  V.D.

  Σχόλιο by ΒΑΣΙΛΗΣ — 10/04/2011 @ 22:32

 149. Ως Μηχανικός έχω μάθει να προσεγγίζω έννοιες, αφού πρώτα κατανοήσω τον ορισμό και την ετοιμολογία τους, οι οποίες συχνά υποθάλπουν και τον λόγο ύπαρξής τους. Αν αντιληφθούμε την ανάγκη ύπαρξης του Τεχνικού Επιμελητηρίου κάθε κράτους, τότε η διαβούλευση αυτή παίρνει άλλη διάσταση.

  Το Τ.Ε.Ε. είναι νομοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους. Ιδρύθηκε το 1923, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση και εποπτεύεται τυπικώς από το πρώην Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νυν Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

  Είναι ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ λοιπόν. Ως τέτοιος, πρέπει να έχει υπό την επίβλεψή του το σύνολο του τεχνικού κόσμου και τα μέλη του οφείλουν να είναι όσοι εμπλέκονται στο φάσμα του όρου Engineering με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών του κράτους που τον θεσμοθέτησε.

  Ο μηχανικός εφαρμόζει την επιστημονική γνώση, αδιαίρετα από τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. Η επιστήμη δεν είναι κάτι στάσιμο. Η εξειδίκευση προέκυψε γιατί η γνώση συσσωρεύτηκε. Έγινε υπερβολική και εξελίσσεται. Οι μηχανικοί σε όλο τον κόσμο εξειδικεύονται. Στην Ελλάδα φέρουν τίτλους καθολικούς και αμετάκλητους. Όλοι κάνουν τα πάντα,αρκεί να είναι μέλη του ΤΕΕ. Όσοι δεν μπορούν, είναι «ανίκανοι» και πρέπει να εξαφανιστούν γιατί η κάστα είναι χρόνια για λίγους.

  Βέβαια εμβόλιμα και λόγω των επιταγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισήχθησαν πολλοί και η κάστα θορυβήθηκε. Στις χώρες προέλευσης των πτυχίων αυτών, υπάρχει φίλτρο αξιολόγησης των τίτλων που απονέμονται. Τρανταχτό παράδειγμα η Αγγλία. Στην Ελλάδα επειδή τα μέλη του ΤΕΕ δεν αξιολογήθηκαν ποτέ ουσιαστικά, είχαν το δίπλωμα και αρκούσε, δεν προέβλεψαν να υπάρχουν μηχανισμοί εποπτείας εφαρμογής της επιστήμης και «την πατήσαμε».

  Ποίος είναι ο ρόλος του σε θέματα ορθής εφαρμογής της επιστήμης;Σε ποιες περιπτώσεις επιβλήθηκαν ποινές σε μέλη; Σε ποιες περιπτώσεις επόπτευσαν μέλη τους, δημοσίους υπαλλήλους και τους συμμόρφωσαν με τους κανόνες δεοντολογίας και τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα; Σε ποιες περιπτώσεις δικαίωσαν τον πολίτη που έπεσε σε κακό επαγγελματία μέλος του ΤΕΕ; Πότε διέγραψαν μέλος για πειθαρχικούς λόγους;

  Η διεύρυνση του Τ.Ε.Ε. δεν είναι διαμάχη που αφορά Διπλωματούχους Μηχανικούς και Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε. Αφορά όλο τον τεχνικό κόσμο και την κοινωνία. Με θλίβει το μένος και το μίσος που χρόνια κρατεί…Κάποιοι δε θέλησαν ποτέ να αποσαφηνιστεί το τοπίο. Η εμπειρία μου ως τώρα, μου έδειξε πως η γνώση δεν χαρίζεται. Ο όρος επιστήμονας ουδέποτε συνδυάστηκε με τη στασιμότητα και την αδράνεια. Εστιαστείτε περισσότερο στην επιστημονική και εμπειρική εξέλιξη του κάθε μέλους. Ορίστε το σημείο εισόδου χωρίς φραγμούς ανέλιξης.
  Πρόκειται για τον εξωραϊσμό ενός θεσμού που βάλτωσε. Ενέπλεξε συμφέροντα και απομακρύνθηκε από την ουσία. Αν δεν επανέλθει στον αρχικό του ρόλο, δεν επιθυμώ να γίνω μέλος του.

  Ευχαριστώ για την φιλοξενία της σκέψης μου,

  Α.Π.
  Πτυχιούχος Μηχανικός Έργων Υποδομής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Πτυχιούχος Μηχανικός Δομικών Έργων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και
  Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Έργων Υποδομής
  Εργολήπτης Δημοσίων Έργων
  Προσωρινός Ενεργειακός Επιθεωρητής

  Υ.Γ. Δεν είμαστε όλοι ίσοι σε δικαιώματα, γιατί δεν είμαστε ίσοι σε ικανότητες. Η ικανότητα δε σχετίζεται με το «πτυχίο βάσης» αλλά με την προσέγγιση της επιστήμης και την αέναη λήψη γνώσης και εμπειρίας.

  Σχόλιο by Α.Π. — 11/04/2011 @ 01:32

 150. Θα διαχωρίσετε και τους Διπλωματούχους που κάποτε είχαν λιγότερο από 5 έτη σπουδών; Η σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ήταν λιγότερο από 5 έτη…

  Σχόλιο by Γιώργος — 11/04/2011 @ 09:39

 151. Κύριε Υπουργέ,

  Η όλη πρόταση βρίσκεται σε σωστό δρόμο. Μόνη ερώτησή μου είναι γιατί ενώ θα αναγνωρίζονται πτυχιούχοι Πανεπιστημίων αλλοδαπής με αναγνωρισμένο M.Sc, δεν αναγνωρίζονται αντίστοιχα πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ημεδαπής με M.Sc. Δεν θα έπρεπε να γίνεται αναγνώριση ως μηχανικών των αποφοίτων ημεδαπής των παραπάνω κριτηρίων (για παράδειγμα του κλάδου πληροφορικής-τηλεπικοινωνιών);

  Με εκτίμηση,
  Ι.Σ

  Σχόλιο by Ιωαννίδης Σωκράτης — 11/04/2011 @ 10:22

 152. ΣΕ Γ.Κ. – ΚΑΘΗΓΗΤΗ Μ. – ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΑΝΑΡΑ – κ. ΥΠΟΥΡΓΟ κ.λ.π.

  ΝΟΜΙΖΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΟΙΝΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΞΕΠΕΣΜΟΣ. Ο ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΛΛΑ ΣΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ.
  ΤΟ ΤΕΕ κ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ Μ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΑΔΔΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ. ΓΙΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Η ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΘΑ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ.
  ΕΔΩ ΤΟ ΤΕΕ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΤΗ Σ.Μ.Α. ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΙ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ;
  ΠΡΕΠΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΗΧΑΝΟΡΑΦΙΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΙΝΟ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΕΝΝΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΔΙΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΣΑΙΩΝ Η ΑΝΩΤΕΡΩΝ Η ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΝΑΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΕΤΑΙ, ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΟΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ.
  ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΙΣΟΤΙΜΗΘΟΥΝ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ – ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΘΕΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ – ΓΙΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ.
  ΚΑΛΩ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΚΡΙΝΙΑΖΟΥΝ, ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΣ ΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.
  ΟΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΧΟΥΜΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΔΩ.
  ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΧΩΡΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΑΞΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΝΕΣΑΙ ΔΕΝ ΒΑΦΤΙΖΕΣΑΙ.

  Σχόλιο by Καμποσιώρας Χρήστος — 11/04/2011 @ 10:44

 153. Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε το επιχείρημα με τη σύγκριση Νοσοκόμας και Γιατρού! Στα Πανεπιστήμια όπως και στα ΤΕΙ Λειτουργούν Τμήματα Νοσηλευτικής. Και τα δύο είναι 4ετούς διάρκειας φοίτησης. Δυστυχώς βέβαια οι απόφοιτοι των Πανεπιστημίων εντάσσονται στην ΠΕ κατηγορία σε αντίθεση με τους αποφοίτους των ΤΕΙ που εντάσσονται στην ΤΕ, με ότι συνεπάγεται αυτό Διοικητικά και Μισθολογικά.
  Αυτό είναι άλλη μία στρέβλωση του Εκπαιδευτικού μας συστήματος… που καταδεικνύει την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός Ενιαίου Θεσμικού Πλαισίου στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
  Κατά συνέπεια τα σχόλια για σύγκριση Νοσηλευτών και Γιατρών είναι αδόκιμα και κακόβουλα. Αν θέλουν να συνεισφέρουν στο διάλογο οι συνάδελφοι Μηχανικοί των Πολυτεχνικών σχολών, ας απαντήσουν γιατί πρέπει να υπάρχουν οι δύο διαφορετικές κατηγορίες Νοσηλευτών;;

  Σχόλιο by ARISTEIDIS — 11/04/2011 @ 11:10

 154. Οι βαθμίδες που παρουσιάζονται στην πρόταση δεν είναι δίκαιες για τα πτυχία του εσωτερικού. Το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και βγαίνουν μόνο αντίδρασης από σύνολα ατόμων και αυτό γιατί κατατάσσονται οι απόφοιτοι της Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ιταλίας στην βαθμίδα των μηχανικών.
  Όπως ακριβώς διαχωρίζονται οι απόφοιτοι ΤΕΙ και συμπεριλαμβάνονται στην 6η βαθμίδα, έτσι ακριβώς πρέπει να διαχωρίζονται και όλοι οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων του εξωτερικού.

  Προτεινόμενη βαθμίδα είναι

  1) Πολυτεχνία
  2) ΤΕΙ
  3) Κολέγια – Απόφοιτοι εξωτερικού
  4) ΙΕΚ
  5) Παραγωγικές σχολές
  6) Συνδεδεμένα μέλη

  Σχόλιο by Χρήστος — 11/04/2011 @ 11:29

 155. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.)
  Αθήνα, 06-04-2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Σε “διαβούλευση” οι διευρυμένοι φορείς

  Αναρτήθηκε σήμερα (Τετάρτη 6 Απριλίου) στην ιστοσελίδα του Υφυπουργού Παιδείας Ι. Πανάρετου (http://www.panaretos-opengov.eu/) για διαβούλευση ένα πλαίσιο διαλόγου «ενός ενιαίου φορέα, με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία, (π.χ. ένα διευρυμένο Τ.Ε.Ε), ο οποίος θα επιλαμβάνεται ολόκληρου του φάσματος του επαγγέλματος του Μηχανικού έως και τεχνιτών».
  Πρόκειται για το «διευρυμένο Φορέα» που προβλέπεται στα σχέδια Π.Δ/των που έχουν σταλεί στο Σ.τ.Ε από τον Υφυπουργό, και για τα οποία το αρμόδιο Τμήμα του Σ.τ.Ε δεν έχει ολοκληρώσει τη νομοτεχνική τους επεξεργασία.
  Τα όσα αναφέρονται στο “κείμενο διαβούλευσης” δεν είναι κάτι καινούργιο. Αποτελούν πιστό αντίγραφο των απόψεων του Προέδρου του Τ.Ε.Ι Πάτρας, κ. Σ. Καπλάνη, τις οποίες είχε καταθέσει κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της κοινής Επιτροπής Σ.Α.Τ.Ε – Σ.Α.Π.Ε (στα τέλη του 2010) που σύστησε το Ε.ΣΥ.Π (στα πλαίσια του Νόμου Σπηλιωτόπουλου – 3794/2009), καθήκον της οποίας ήταν να διερευνήσει τους τρόπους, με τους μπορεί να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός των ήδη υπαρχόντων επιμελητηρίων.
  Ο Υφυπουργός Παιδείας, στα πλαίσια της προσφιλούς του τακτικής, επιχειρεί εντέχνως να παρουσιάσει το εν λόγω κείμενο ως προϊόν ανοιχτού διαλόγου των Συνεδριάσεων της Επιτροπής, κάτι που προφανώς δεν ισχύει, καθώς αποτελεί πλήρη αποδοχή των απαράδεκτων προτάσεων του κ. Καπλάνη και των συντακτών που κρύβονται πίσω από αυτόν.
  Άλλωστε αυτό γίνεται ευκόλως κατανοητό σε όποιον διαβάσει τα δυο κείμενα, αλλά και τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τις Ενώσεις Πτυχιούχων των αντιστοιχών Σχολών Τ.Ε.Ι, οι οποίες απορρίπτουν τις προτάσεις του κ. Καπλάνη και προτείνουν μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση του θέματος.

  Τις απόψεις του κ. Καπλάνη, την απάντηση του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.ΕΜ καθώς και την κοινή πρόταση των Ενώσεων των Πτυχιούχων όλων των Σχολών Τ.Ε.Ι (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ κλπ) μπορείτε να τις στη σελίδα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ (www.eetem.gr).

  Επισημαίνουμε ότι τα εν λόγω κείμενα είχαν δοθεί σε μορφή τετρασέλιδου κατά τη διάρκεια του 19ου Τακτικού Συνεδρίου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, την Παρασκευή 3 & το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2010.
  Υπενθυμίζουμε ότι στην κοινή Επιτροπή Σ.Α.Τ.Ε – Σ.Α.Π.Ε συμμετείχαν οι: Γρυσπολάκης Ι. (Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης) Κοκκώσης Χ. (Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοιχτού Πανεπιστημίου), Μοροπούλου Α. (Καθηγήτρια του Ε.Μ.Π), Καπετανάκης Ε. (Πρόεδρος Τ.Ε.Ι Κρήτης), Καπλάνης Σ. (Πρόεδρος Τ.Ε.Ι Πάτρας), Μπρατάκος Μ. (Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι Αθήνας), Σπίρτζης Χ. (Πρόεδρος Τ.Ε.Ε) και Δημόπουλος Δ. (Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Μ).

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

  Σχόλιο by Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. — 11/04/2011 @ 11:43

 156. Π.Α.Σ.Κ – Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

  Αθήνα 6-4-2011
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Απίστευτη Κοροϊδία προς τους πτυχιούχους ΤΕΙ με την πρόταση τραγέλαφο για διευρυμένο φορέα μηχανικών
  Όπως και πέρυσι, εν μέσω Μεγάλης Εβδομάδας έτσι και τώρα αμέσως μετά τις εκλογές της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, πριν συγκροτηθεί η νέα διοίκηση της Ένωσης ο Υφυπουργός επέλεξε να αναστατώσει τους πτυχιούχους των ΤΕΙ με ένα θέμα το οποίο έπρεπε να είχε αναρτήσει πριν στείλει στο Σ.τ.Ε. τα σχέδια Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα.
  Δυστυχώς, η ανάρτηση στο site του Υφυπουργού Παιδείας για τα διευρυμένα επιμελητήρια, δεν μας εξέπληξε καθόλου, διότι είναι αυτούσια η πρόταση – καρμανιόλα του Καθηγητή Φυσικής και Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, Σ. Καπλάνη η οποία μοιράστηκε μαζί με άλλες, στους συμμετέχοντες στο 19ο τακτικό Συνέδριο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. (3-4 Δεκεμβρίου 2010).
  Ως φαίνεται όλο αυτό το διάστημα κανείς στο Υπουργείο δεν ασχολήθηκε κατ΄ ελάχιστο με ένα τόσο σοβαρό θέμα, με αποτέλεσμα ο Υφυπουργός να επαναφέρει για δήθεν διαβούλευση, την ίδια πρόταση, η οποία είναι εκτός ελληνικής και ευρωπαϊκής, πραγματικότητας και ουδεμία σχέση έχει με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά συστήματα που επικαλείται.
  Επίσης τα όσα αναφέρονται για διάλογο που προηγήθηκε με Φορείς, είναι ασύστολα ψεύδη διότι:
  • Κανένας διάλογος δεν πραγματοποιήθηκε, παρά μόνο μια δεκάλεπτη τοποθέτηση ενός εκάστου εκ των συμμετεχόντων φορέων και τίποτε περισσότερο.
  • Η μονομερής υιοθέτηση της πρότασης Καπλάνη, χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη καμία από τις τεκμηριωμένες αντιπροτάσεις μας, αλλά και κανενός άλλου φορέα είναι απαράδεκτη.
  Γίνεται εύκολα αντιληπτό επομένως ότι ο δήθεν διάλογος ήταν εικονικός και χρησιμοποιήθηκε για να «νομιμοποιηθεί» η όλη διαδικασία και οι προειλημμένες αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και των εξ απορρήτων συνεργατών της .
  Η ΕΕΤΕΜ και η ΠΕΠΤΕΓ (Γεωπόνοι ΤΕΙ) είχαν αποστείλει σχετική απάντηση στον ίδιο τον κ. Καπλάνη και φυσικά θα απαντήσει εκ νέου, όχι μόνο με αντιπροτάσεις αλλά και με ακτιβιστικές δράσεις.
  Το σχέδιο «διευρυμένου φορέα» όπως εμφανίζεται στην ανάρτηση, απορρίπτεται ως απαράδεκτο.
  Καλούμε τον Υφυπουργό Παιδείας και την Κυβέρνηση συνολικά να σταματήσει να παίζει με το επαγγελματικό μέλλον των χιλιάδων πτυχιούχων ΤΕΙ αλλά και φοιτητών. Του ζητάμε να συναντηθεί με τις Ενώσεις των Πτυχιούχων ΤΕΙ όλων των Σχολών για να ακούσει τις απόψεις μας, διαφορετικά θα μας βρει αντιμέτωπους.
  Επίσης καλούμε για τελευταία φορά τις Διοικήσεις των ΤΕΙ να αφυπνιστούν και να ευαισθητοποιηθούν γύρω από τα προβλήματα των αποφοίτων, γιατί, με τις προτάσεις του Υφυπουργού τα ΤΕΙ δεν θα κλείσουν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, αλλά λόγω έλλειψης φοιτητών!

  Ο Γραμματέας της Π.Α.Σ.Κ-Ε.Ε.Τ.Ε.Μ
  Δημόπουλος Δημήτρης

  Σχόλιο by Π.Α.Σ.Κ - Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. — 11/04/2011 @ 11:46

 157. Ενιαίος Επιμελητηριακός Φορέας.
  Στο ίδιο έργο θεατές ή αλλιώς η αβάστακτη ελαφρότητα της Ελληνικής πραγματικότητας

  Η πρόθεση της κυβέρνησης για τη δημιουργία Ενιαίου Επιμελητηριακού φορέα, ο οποίος θα στεγάζει όλους τους πτυχιούχους συναφών ιδιοκτήτων κάτω από την ίδια στέγη, είναι καταρχήν προς τη σωστή κατεύθυνση.
  Τα ευχάριστα όμως τελειώνουν κάπου εδώ.

  Η πρόταση που είδε το φως της δημοσιότητας μέσα από τον ιστότοπο του υφυπουργού παιδείας προσπαθεί τόσο φανατικά να προστατεύσει την υφιστάμενη υπέρ των διπλωματούχων μηχανικών κατάσταση, που υπονομεύει εν τη γενέση της την προσπάθεια για τη δημιουργία Ενιαίου Επιμελητηριακού Φορέα.

  Συγκεκριμένα:

  Ενώ διακηρύσσει ότι οι «ρυθμίσεις που είναι αναγκαίο να γίνουν σκοπεύουν κυρίως και στη συνέργεια και συμβατότητα των πρακτικών που ακολουθούνται στη χώρα για τη μετάβαση των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας σε σχέση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο».
  Στη συνέχεια στην παράγραφο για τους «Απονεμομένους Επαγγελματικούς Τίτλους» εισάγει καινοφανής τίτλους τους οποίους καταλαβαίνουν μόνο οι συντάκτες.
  Για παράδειγμα, τίτλοι όπως πτυχιούχος Πανεπιστημίων αλλοδαπής με αναγνωρισμένο MSc ή Πτυχιούχος ΤΕΙ με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μετά από 3 χρόνια πιστοποιημένης εμπειρίας ή Μηχανικός εφαρμογών ή Τεχνολόγος μηχανικός (οι δύο τελευταίοι δεν είναι καν μέλη αλλά συνδεδεμένα μέλη).
  Αλήθεια ποια η διαφορά του Πτυχιούχου μηχανικού ΤΕΙ από τον Τεχνολόγο Μηχανικό!!!.

  Θα περίμενε κανείς από τους συντάκτες του κειμένου να χρησιμοποιήσουν τίτλους πτυχίων και σπουδών σύμφωνους με τα διεθνή δεδομένα , προκειμένου να διευκολύνεται και η κινητικότητα των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά χωρίς προβλήματα.

  Για παράδειγμα, διεθνώς, για τα πτυχία των μηχανικών συναντάμε κυρίως δύο κατηγορίες, αυτή των Αγγλικών και Αμερικανικών Πανεπιστήμιων την οποία ακολουθούν πλέον τα περισσότερα Πανεπιστήμια στον κόσμο.
  http://www.ncl.ac.uk/eece/undergrad/degrees/ (3-year BEng and 4-year MEng)
  http://www3.imperial.ac.uk/ugprospectus/facultiesanddepartments/ civilengineering Civil Engineering (MEng) 4 years
  Και το μοντέλο που ακολουθούν χώρες όπως η Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία και που για τις σχολές μηχανικών με πέντε χρόνια σπουδών απονέμουν πτυχία τύπου, Diplom d’ architecte, Dipl.ing κ.λ.π, πτυχία δηλαδή αντίστοιχα των Διπλωμάτων που απονέμουν τα Ελληνικά πολυτεχνεία.
  Είναι χρήσιμο πιστεύω εδώ να σημειωθεί ότι τα καλλίτερα από τα πανεπιστήμια της Γαλλίας και Γερμανίας σταδιακά υιοθετούν το Αγγλικό σύστημα των δύο κύκλων σπουδών για BSc και MSc, πχ, École Polytechnique Master’s Programs, (το 35ο καλλίτερο πολυτεχνείο στον κόσμο για το 2010).
  http://www.polytechnique.edu/home/current-events/ecole-polytechnique-master-s-programs-62464.kjsp?RH=ACCUEIL-EN
  Τι εμποδίζει τους συντάκτες να χρησιμοποιήσουν τους παραπάνω τίτλους;
  Μία άλλη σημαντική καινοτομία της πρότασης είναι ότι επιτέλους κατατάσσει τα τρισκατάρατα ΤΕΙ εκεί που ανήκουν, δηλαδή σύμφωνα με τους συντάκτες πουθενά.
  Είκοσι οκτώ χρόνια (28) μετά την ίδρυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτριών Ιδρυμάτων, ο συντάκτης της πρότασης καταργεί τον ιδρυτικό νόμο 1404/1983 και τον 2916/2001, τοποθετώντας τους πτυχιούχους ΤΕΙ στην ίδια βαθμίδα με τους πτυχιούχους του μικρού πολυτεχνείου, ΚΑΤΕ- ΚΑΤΕΕ, στην ίδια κατηγορία με τους αποφοίτους ΙΕΚ, ως συνδεδεμένα μέλη στον ενιαίο φορέα και πάντως στην κατάταξη κάτω από τους αποφοίτους ΙΕΚ (είναι τόσο μεγάλη η εμπάθεια για τα ΤΕΙ που δεν κρύβεται με τίποτα).

  Στη συνέχεια ενώ στην παράγραφο «Κατηγορίες Μελών του Νέου Φορέα» αναφέρει ότι οι πτυχιούχοι ΤΕΙ μετά το ν.2916/2001 εντάσσονται στο διευρυμένο φορέα ως τακτικά μέλη, στην παράγραφο «Απονεμόμενοι Επαγγελματικοί Τίτλοι» γίνεται αναφορά μόνο σε πτυχιούχους ΤΕΙ κατόχους Μεταπτυχιακού και διδακτορικού.
  Απονεμόμενος τίτλος τακτικού μέλους για πτυχιούχους ΤΕΙ δεν υπάρχει.

  Επίσης μιας και συζητάμε για ενιαίο φορέα και εντάσσουμε μέσα τους Πτυχιούχους Πανεπιστημίων αλλοδαπής, τους πτυχιούχους των Ελληνικών πανεπιστημίων θα τους αφήσει ο νομοθέτης χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Δηλαδή ο πτυχιούχος χημικός, φυσικός, πληροφορικής, με σχετική προϋπηρεσία στο αντικείμενο και με μεταπτυχιακές σπουδές ή χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές γιατί δεν θα μπορεί να ενταχθεί στο διευρυμένο φορέα;
  Καλά το ρατσισμό για τα Ελληνικά ΤΕΙ τον έχουμε συνηθίσει αλλά και για τα Πανεπιστήμια.!!!
  Πιστεύω ότι είναι περιττό να μπούμε στην ουσία του νομοσχεδίου και να συζητήσουμε θέματα όπως η κινητικότητα, οριζόντια εξέλιξη με διεύρυνση του φάσματος ευθύνης των εξειδικευμένων υπηρεσιών και έργων που αναλαμβάνει ένα μέλος κ.λ.π

  Είναι τέτοια η προχειρότητα του κειμένου που δεν αξίζει η παραπάνω ανάλυση των αστειοτήτων που αναφέρει.
  Το ερώτημα που πιστεύω απασχολεί όσους διάβασαν την πρόταση του υπουργείου είναι αν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να εκτίθεται με τέτοιο τρόπο, με θέσεις που ακυρώνουν την πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την Ανώτατη εκπαίδευση, τις εξαγγελίες της σημερινής ηγεσίας του υπουργείου και του ίδιου του πρωθυπουργού για ενίσχυση της Ανώτατης εκπαίδευσης, τη σύνδεση της με την παραγωγή, την ενίσχυση της καινοτομίας κ.λπ.
  Από ότι φαίνεται δυο είναι τα κίνητρα της πρότασης:
  1. Να ισχυροποιήσει τη θέση των Διπλωματούχων μηχανικών σε σχέση με τις επικείμενες αλλαγές
  2. Να τακτοποιήσει τα κολέγια Π.Δ. 38/2010
  Ήδη στον τύπο έχουν εμφανιστεί οι πρώτες διαφημίσεις κολεγίων για πτυχιούχους ΤΕΙ που υπόσχονται πτυχίο ΠΕ με ένα έτος επιπλέον σπουδών.
  Αλλά εκτός από αυτό αν εφαρμοστεί αυτή η πρόταση κανείς δεν θα έχει κίνητρο να σπουδάζει σε ΤΕΙ, Πανεπιστήμια και στο Πολυτεχνεία της περιφέρειας αφού σε τέσσερα (4) χρόνια στο κέντρο της Αθήνας θα έχει πτυχίο και μεταπτυχιακό και πλήρη ένταξη τακτικού μέλους με πλήρη δικαιώματα στο νέο φορέα.

  Συνέπειας για τους πτυχιούχους ΤΕΙ
  Ο συντάκτης, με το διαίρει και βασίλευε είναι προφανές ότι προσπαθεί να προκαλέσει ρήγμα στις τάξεις των πτυχιούχων ΤΕΙ, διαιρώντας τους σε πριν και μετά τον 2916/2001.
  Πέραν της ανηθικότητας της σκέψης αυτό απαιτεί τροποποίηση του ίδιου του 2916, αλλά και μεταβατικές διατάξεις για τους πολυπληθέστερους πριν τον 2916 πτυχιούχους.
  Ο μεγάλος κίνδυνος εδώ βρίσκεται σε αυτούς που με πρώτη ματιά φαίνεται να ευνοούνται, δηλαδή τους νέους πτυχιούχους.
  Ενώ οι προ του 2916 πτυχιούχοι σε ειδικότητες όπως αυτές της Γεωπονίας των ΤΕΙ καλύπτονται από πλήρη και ισχυρά επαγγελματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα με σαφή καθορισμένα ΠΔ από το 1987, οι νέοι πτυχιούχοι θα πρέπει να περιμένουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που θα τους δώσει ο διευρυμένος φορέας με όλους τους συσχετισμούς να είναι εναντίον τους.
  Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένους μύθους που οι πολέμιοι των ΤΕΙ καλλιεργούν.

  Μύθος 1ος
  Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ θέλουν να αποκτήσουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους πτυχιούχους Πολυτεχνείων και Πανεπιστημίων.
  Η πραγματικότητα
  Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ ουδέποτε ζήτησαν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους πτυχιούχους των άλλων τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης.
  Τι διεκδικούν
  Διεκδικούν το δικαίωμα στην εργασία σύμφωνα με τις γνώσεις και τις δεξιότητες όπως αυτές προκύπτουν από τα προγράμματα σπουδών και την εξέλιξη τους σύμφωνα με την επαγγελματική τους ικανότητα, την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση.

  Μύθος 2ος
  Τα ΤΕΙ «ανωτατοποιήθηκαν» το 2001, πριν από το 2001 τα ιδρύματα ήταν εντελώς διαφορετικά.
  Η πραγματικότητα
  Τα ΤΕΙ ουσιαστικά ήταν «ανώτατα» με την ίδρυση τους το 1983.
  Ο 1404/1983 εντάσσει τα ΤΕΙ στην ανώτατη εκπαίδευση μαζί με τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνεία, εισάγει ακαδημαϊκές διαδικασίες στην εκλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού, στη διοίκηση των ιδρυμάτων κ.λ.π
  Τα ΤΕΙ από το 1987 συμμετέχουν ισότιμα με τα Ελληνικά πανεπιστήμια στον Ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό χώρο, συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και καθηγητών με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ( COMMET, ERASMUS,κ.λ.π).
  Τα ΤΕΙ αναγνωρίστηκαν πρώτα στο εξωτερικό ως ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
  Οι φοιτητές τους γινόταν και γίνονται δεκτοί στα καλλίτερα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.
  Ο νόμος 2916/2001 δεν έκανε τίποτα παραπάνω από το να περιγράψει και να κατοχυρώσει το κεκτημένο που τα ΤΕΙ είχαν καταφέρει να κερδίσουν με τη δουλειά τους.
  Ο 2916/2001 αναμφισβήτητα βοήθησε στην αναβάθμιση και εξέλιξη των ιδρυμάτων κάτι που είναι απαραίτητο προκειμένου να υπάρχει προσαρμογή στις νέες συνθήκες.
  Αντίστοιχες βελτιώσεις και αλλαγές έχουν συμβεί και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των πανεπιστημίων.
  Κανείς δεν πρότεινε τη διαφορετική αντιμετώπιση των αποφοίτων της Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών όταν αυτή από ανώτατη σχολή έγινε πανεπιστήμιο, το ίδιο συνέβη και με την ΑΣΟΕΕ, την ΑΒΣΠ και άλλες!

  Τι Μέλλει Γενέσθαι.
  Όπως είναι γνωστό το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, οι κατακτήσεις που έχουν πετύχει τα ΤΕΙ και οι πτυχιούχοι τους τα τελευταία χρόνια είναι σημαντικές.
  Το πρόβλημα είναι ότι η κοινότητα των ΤΕΙ δεν υπερασπίζεται όπως θα έπρεπε τα δικαιώματα της.
  Επίσης δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο και ενιαία στρατηγική, για την υπεράσπιση του χώρου.
  Οι μόνοι που δίνουν την μάχη νυχθημερόν είναι οι δύο ενώσεις Πτυχιούχων ΕΕΤΕΜ και ΠΕΠΤΕΓ δηλαδή οι Μηχανικοί και οι Γεωπόνοι, χωρίς ουσιαστική βοήθεια από τα ιδρύματα και τις συλλογικές τους εκφράσεις.
  Πρέπει να γίνει όμως κατανοητό από όλους όσους συγκροτούν την κοινότητα των ΤΕΙ (καθηγητές, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό, αποφοίτους και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δίνουν ζωή και πόρους τα ιδρύματα) ότι η επιχειρούμενη υποβάθμιση του χώρου δεν θα αφήσει κανένα ανεπηρέαστο.

  Μπουνάκης Νίκος
  Επιχειρηματίας – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
  M.Sc. Μάρκετινγκ& Επικοινωνίας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Pg.Dip . Οικονομίας &Μάρκετινγκ Τροφίμων University Of Reading U.K.
  B.Sc. Γεωπονίας-Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΚΡΉΤΗΣ

  Υ.σ. Το σχετικό εδάφιο του 2916 που ξέχασαν να διαβάσουν οι συντάκτες του νομοσχεδίου. ν.2916/2001 Άρθρο 6
  β) Τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τα Τ.Ε.Ι. μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983. Τα προεδρικά διατάγματα που θα εκδοθούν με τις αυτές διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και θα αφορούν σε ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί σχετικά προεδρικά διατάγματα, θα ισχύουν για όλους τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου Τμήματος, ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησής τους.

  Σχόλιο by Μπουνάκης Νίκος — 11/04/2011 @ 13:11

 158. Αν και είχα αποφασίσει να μη ξαναγράψω στην παρούσα σελίδα επειδή γνωρίζω πως λίγο υπολογίζουν αυτά που γράφουμε οι κυβερνούντες και οι αποφάσεις που θα νομοθετηθούν έχουν ήδη παρθεί θα το κάνω για τον λόγο πως διαβάζουν πάρα πολλοί αυτές τις σελίδες μέχρι και τις 6 Μαϊου όπου λήγει και η διαβούλευση.

  Αυτό που θα παρακαλέσω οποιονδήποτε διαβάσει το παρακάτω κείμενο είναι να ξεχάσει για λίγο τα συμφέροντά του, τι έχει σπουδάσει, που έχει επενδύσει σε αυτή τη ζωή και να σκεφτεί σαν εξωτερικός παρατηρητής. Σαν Ευρωπαίος πολίτης, σκεφτείτε για λίγο τι είστε Γάλλοι ή Άγγλοι και βλέπετε τη κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Χωρίς να μακρυγορώ άλλο κατ” ευθείαν μόλις το σκέφτηκα εγώ μου ήρθαν τα εξής συμπεράσματα, χωρίς να προσπαθήσω ΚΑΘΟΛΟΥ να σκεφτώ αν έχω δίκιο ή όχι.
  Απλά ΗΞΕΡΑ ότι έχω δίκιο και τότε ένωσα την τρέλα της κατάστασης που κυριαρχεί σήμερα και πόσο τρελοί είναι αυτοί οι Έλληνες (επίσης σκέφτηκα να φύγω από την Ελλάδα σύντομα αλλά αυτό είναι άλλο θέμα). Τα συμπεράσματα που κατέληξα με απλή, ανοιχτόμυαλη, δίχως σκοπιμότητες και αλαζονείες σκέψεις είναι τα εξής:

  1. Πρέπει να καταργηθούν τα ΤΕΙ. Είναι απλά ΑΦΥΣΙΚΟ να λειτουργούν Πανελλαδικά ιδρύματα με τα ίδια αντικείμενα, που διδάσκουν τα ίδια πράγματα, με θεωρητικά την ίδια ακαδημαϊκή ακεραιότητα και οι απόφοιτοί τους να έχουν διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα και διαφορετική αντιμετώπιση από την κοινωνία. Οπότε πρέπει ΟΛΕΣ οι σχολές που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό δημόσιο και έχουν το ίδιο αντικείμενο (πχ. Ηλεκτρολόγοι, Τοπογράφοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες κλπ.) να συγχωνευθούν και να υπάρχει μία διευρυμένη πολυτεχνική σχολή ανά νομό που όλοι οι φοιτητές θα είναι ισότιμοι, θα διδάσκονται τα ίδια μαθήματα και θα περνάνε από τις ίδιες εξετάσεις. Αν κάποιος έβγαλε 12, πέρασε στο Πολυτεχνείο και δε μπορεί να ανταποκριθεί στα μαθήματά του πολύ απλά διαγραφή μετά από 2 χρόνια που δεν έχει περάσει μάθημα (είμαι και επιοικής).
  Για τους παλαιούς απόφοιτους να γίνει εξίσωση των δικαιωμάτων με εμπειρία ή με εξετάσεις που θα δίνουν στο νέο ΤΕΕ (και εννοώ να δώσουν ΟΛΟΙ, και απόφοιτοι του ΕΜΠ και απόφοιτοι του ΤΕΙ Κολοπετινίτσας, ποτέ δε ξέρεις που είναι το διαμάντι).

  2. Πρέπει ΑΜΕΣΑ να καταργηθούν τα διατάγματα που δίνουν Ε.Δ από το 1930 και κάθε απόφοιτος Πολυτεχνικής σχολής να έχει δικαιώματα μόνο για τα μαθήματα που διδάχτηκε. Ο αρχιτέκτονας είναι αρχιτέκτονας, ο πολιτικός μηχανικός είναι πολιτικός μηχανικός, ο τοπογράφος είναι τοπογράφος, ο ηλεκτρολόγος είναι ηλεκτρολόγος, ο πληροφορικός είναι πληροφορικός και ο ηλεκτρονικός είναι ηλεκτρονικός. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να διευρύνει τις γνώσεις του ή τα Ε.Δ του κάνει Master στον τομέα που τον ενδιαφέρει και παίρνει άλλη μια ειδικότητα που όμως την έχει διδαχθεί.

  3. Οι Πολυτεχνικές σχολές πρέπει να γίνουν 4ετής. Είναι απίστευτο πως σε ΌΛΗ την Ευρώπη κάποιος θεωρείται μηχανικός με 4 έτη σπουδών και μόνο στην Ελλάδα πρέπει όλοι οι υπόλοιποι να συμβιβαστούν με την ανωμαλία τα Πολυτεχνεία να είναι 5ετή για να το παίζουν μη μου άπτου. Μηχανικός γίνεσαι με 240 ECTS παντού οπότε τα βασικά Ε.Δ για όλες τις 4ετής σχολές πρέπει να είναι ίδια. Τώρα για αυτούς που έχουν κάνει 5 έτη στο Πολυτεχνείο ας παρούν τα Ε.Δ της ειδικότητας που πέρασαν (πχ Ηλεκτρολόγος) και ας τους αναγνωριστεί σαν Master το 5ο έτος σύμφωνα με τη ροή που πήραν. Δηλαδή αν κάποιος έχει περάσει ΗΜΜΥ και επιλέξει ροή ηλεκτρονικής στη συνέχεια να έχει Ε.Δ ηλεκτρολόγου αλλά και ηλεκτρονικού αφού έχει όντως διδαχθεί και τις δύο ειδικότητες.

  Τώρα όσον αφορά τον Ενιαίο Επιμελητηριακό Φορέα, η αναγνώριση ως μηχανικός ΕΙΝΑΙ στα 240 ECTS παγκοσμίως. Οτιδήποτε διαφορετικό έχει γίνει επειδή η κ. Υπουργός είναι μέλος του ΤΕΕ και δε μπορεί ή δε θέλει να σκεφτεί αντικειμενικά. Οποιαδήποτε περαιτέρω μόρφωση είναι εξειδίκευση και πρέπει να δίνει Ε.Δ και για άλλη ειδικότητα ή ακαδημαϊκή και οικονομική αναγνώριση ειδίκευσης στον τομέα που έχει σπουδάσει κάποιος. Ας σταματήσουμε το αλλαλούμ με τα Ε.Δ και τι υπογράφει κάποιος εδώ. Ότι έχει γίνει τόσο χρόνια έγινε και είδαμε που καταλήξαμε. Ας έχουμε από του χρόνου τις βάσεις για μια κοινωνία που λειτουργεί σωστά και ισότιμα για όλους.

  Πρέπει όλοι οι απόφοιτοι 4ετων σχολών και άνθρωποι με λιγότερα έτη σπουδών αλλά με αποδεδειγμένη εμπειρία στον χώρο να είναι τακτικά μέλη και να θεωρούνται μηχανικοί, αφού εννοείται περάσουν ΟΛΟΙ από τις ίδιες εξετάσεις, τέλος. Όλα τα υπόλοιπα είναι σκοπιμότητες και αν δε βάλουμε μυαλό ούτε τώρα δε μπορώ καν να σκεφτώ τι μας περιμένει. Αν δε το κάνετε για εσάς, όσοι έχετε αυτοεκτίμηση, αυτοσεβασμό και συνείδηση, κάντε το για τα παιδιά σας (και όσοι έχετε παιδιά λοιπόν).

  Εννοείται πως πρέπει να μπαίνουν στον νέο φορέα ΟΛΟΙ οι απόφοιτοι που έχουν σπουδάσει το ίδιο πράγμα και ειδικά αυτοί που εξασκούν και το επάγγελμα του Ραδιοηλεκτρολόγου ή του μηχανικού επικοινωνιών όπως είναι οι Φυσικοί και οι απόφοιτοι ΣΜΑ (καλά ειδικά για τους απόφοιτους ΣΜΑ δε το συζητώ καν).

  Και επαναλαμβάνω:

  ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΕΑ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΤΙΜΕΣ, ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΑΠΙΛΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

  Σε περίπτωση που δε μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να βαθμολογήσουμε δηλαδή κάποιον που έχει γνώσεις αντικειμενικά χωρίς να του στερήσουμε το δικαίωμα να είναι μηχανικός επειδή πέρασε σε ΤΕΙ, τότε είμαστε (αν)άξιοι της μοίρας.

  Και για να σχολιάσω και κάτι που υπάρχει στη παρούσα διαβούλευση, πως είναι δυνατόν να είναι μηχανικός κάποιος με 5 έτη σπουδών, κάποιος με 4 έτη σπουδών στο εξωτερικό και αλλά 2 έτη μεταπτυχιακό και κάποιος με 4 έτη σπουδών στην Ελλάδα + 2 έτη μεταπτυχιακό + 3 χρόνια εμπειρία! Δηλαδή οι σκοπιμότητες ΞΕΧΕΙΛΙΖΟΥΝ από το παρόν νομοσχέδιο. Αν ψηφιστεί κάτι τέτοιο κ. Υφηπουργέ και κ. Υπουργέ τότε να το έχετε στο βάρος της συνείδησής σας για την χειρότερη κρίση που θα ακολουθήσει το μέλλον και μπορεί εσείς να έχετε πεθάνει όμως τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας θα ζούν.

  Και για όποιον έχει λίγο μυαλό εκεί έξω, μη χολοσκάτε να γράφετε εδώ, να καταριέστε τη μοίρα σας και να ψάχνετε που να κάνετε μηνύσεις. Η λύση είναι απλή, την επόμενη φορά που θα έρθει η τρόικα εδώ, ας οργανώσουμε μια επιτροπή να πάμε και να τους πούμε πως έχουν τα πράγματα και πως ΔΕΝ ανοίγει το επάγγελμα του μηχανικού με το παρών νομοσχέδιο. Αν πραγματικά θέλουν να πάρουν τα λεφτά τους πίσω και δεν έχουν άλλες σκοπιμότητες να δείτε πως σε ένα μήνα θα έχει αλλάξει όλο το σκηνικό και στην εκπαίδευση και στους μηχανικούς και στους δικηγόρους και στους φαρμακοποιούς και παντού. Πάμε στις νταντάδες να σας πώ εγώ πως ακούνε τα παιδάκια.

  Ένας απογοητευμένος Έλληνας.

  ΥΓ: Και επειδή βρισκόμαστε στο site του υπουργείου Παιδείας, οι καλές σας προθέσεις Κ. Υπουργέ πολυταξιδευμένη φαίνονται ΜΟΝΟ από το γεγονός πως ακόμα υπάρχουν κομματικές οργανώσεις μέσα στα Πανεπιστήμια. Από εκεί και μόνο φαίνεται το πόσο πραγματικά αγαπάτε την Ελλάδα και τον εαυτό σας. Καλό βράδυ.

  Σχόλιο by Κ.Α — 11/04/2011 @ 14:03

 159. Ανακοίνωση Συλλόγου Μηχανικών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΥ.Μ.Α.Τ.Ε.)

  Είναι δυσάρεστο σε όλους μας η πρώτη ανακοίνωση του νεοσύστατου συλλόγου Μηχανικών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης να έχει καταγγελτικό χαρακτήρα. Δυστυχώς όμως, το σχέδιο Π.Δ. που δόθηκε στην δημοσιότητα από τον κύριο Πανάρετο, και αφορά στο πλαίσιο που διέπει το νέο Ενιαίο Επιμελητηριακό Φορέα μηχανικών (διευρυμένο ΤΕΕ) δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.
  Διαβάζοντας προσεκτικά τις διατάξεις του εν λόγω σχεδίου -όπως αυτό δημοσιεύτηκε και τέθηκε προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του κυρίου Υφυπουργού- διαπιστώσαμε σωρία αρνητικών διατάξεων για το κλάδο μας που δημιουργούν εύλογα ερωτήματα και μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως το κείμενο αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένα συντεχνιακά συμφέροντα και σκοπούς.
  Καταρχήν θεωρούμε απαράδεκτο – αντιεπιστημονικό και παράνομο το διαχωρισμό των πτυχιούχων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε πτυχιούχους πριν και μετά το Ν.2916/2001. Όπως θα γνωρίζετε, ο Ν.2916/2001 δεν δημιούργησε, ούτε επανιδρύει «νέα» Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπετε σε καμιά διάταξη. Με τον Ν.2916/2001 ο νομοθέτης αποσαφήνιζει τον ανώτατο χαρακτήρα των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και εναρμονίζει τη δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
  Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 6 παρ. 1α αναφέρεται χαρακτηριστικά : «Η Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελείται από δυο παράλληλους τομείς α) Πανεπιστημιακό, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την σχολή καλών Τεχνών και β) τον τεχνολογικό τομέα ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα». Στο ίδιο ακριβώς πνεύμα κινείτε και ο Ν.3549/2007 τον οποίο επίσης αγνοήσατε.

  Σας θυμίζουμε επίσης ο Ν. 2916/2001 άρθρο 6 παρ. 6β ορίζει ξεκάθαρα ότι δεν υφίσταται διαχωρισμός μεταξύ πτυχιούχων ΤΕΙ πριν και μετά την ψήφισή του. Ως εκ τούτου αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατόν κύριε Υφυπουργέ, να θέσατε προς διαβούλευση ένα ασαφές κείμενο που αγνοεί την κείμενη νομοθεσία παραβλέπει τις διατάξεις του Νόμου και αγνοεί επιδεικτικά την ισοτιμία των πτυχίων και των ιδρυμάτων η οποία προκύπτει, πέραν των άλλων, και από πλήθος βεβαιώσεων και αποφάσεων του Υπουργείου σας και των αρμοδίων Οργάνων του (θυμίζουμε την ισοτιμία των ΤΕΙ με τα Γερμανικά Fachochschule κοκ).
  Νομίζουμε ότι και ο πιο αδαής μπορεί να κατανοήσει ότι ο «παράλληλος τομέας της ανώτατης εκπαίδευσης» που αναφέρει ο νομοθέτης σημαίνει πως τα Ανώτατα ιδρύματα της χώρας μας (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) λειτουργούν ισότιμα και όχι ως διαβαθμισμένα ιδρύματα. Αναρωτιόμαστε επίσης πως είναι δυνατόν να παρέχεται ο τίτλος μηχανικού σε απόφοιτους πολυτεχνικών σχολών, Πανεπιστημίων και κολλεγίων και να εξαιρούνται προκλητικά οι απόφοιτοι ΤΕΙ όταν το πτυχίο των τελευταίων αποτελεί πρώτο ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών (bachelor).
  Τέλος, θεωρούμε απαράδεκτα και εκ του πονηρού τα σενάρια περί ένταξης στη βαθμίδα του μηχανικού των αποφοίτων Τ.Ε.Ι με διαφορετικούς όρους από αυτούς που ισχύουν για τους πτυχιούχους ισοτιμών σχολών, ξένων πανεπιστημίων και των παραρτημάτων τους. Είναι απαράδεκτο μετά από 4 έτη σπουδών στα δημόσια Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας μας να απαιτούνται πρόσθετες μεταπτυχιακές σπουδές και 3 χρόνια «πιστοποιημένης» επαγγελματικής προϋπηρεσίας ή και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου οι πτυχιούοι Τ.Ε.Ι. να αποκτήσουν τον αυτονόητο επαγγελματικό τίτλο από τον ενιαίο επιμελητηριακό φορέα.
  Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε πως το σχέδιο που αφορά στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου ενιαίου επιμελητηριακού φορέα μηχανικών, είναι ασαφές, απαράδεκτο, δεν μας καλύπτει και ζητούμε την απόσυρσή του. Σας θυμίζουμε τέλος πως παρά τη μακρά διαβούλευση και τις προφορικές σας δεσμεύσεις, ακόμα δεν έχετε κάνει τίποτα για τα εκκρεμή επ. δικαιώματα των πτυχιούχων μηχανικών ΤΕΙ όπως προβλέπει ο Ν. 1404/83.
  Για όλα τα παραπάνω ως σύλλογος Μηχανικών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΥ.Μ.Α.Τ.Ε.) προτείνουμε :
  Τη δημιουργία Ενιαίου Επιμελητηριακού φορέα μηχανικών που θα απευθύνεται σε όλους τους μηχανικούς της Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρίς διακρίσεις και στο οποίο θα είναι ξεκάθαρος ο τρόπος και η δομή λειτουργίας του νέου αυτού φορέα.

  Με εκτίμηση
  Το Δ.Σ. του ΣΥ.Μ.Α.Τ.Ε.

  Σχόλιο by ΣΥ.Μ.Α.Τ.Ε. — 11/04/2011 @ 14:15

 160. Οι των παραγωγικών σχολών πολύ θόρυβο κάνετε και σε λάθος διαβούλευση γράφετε.

  Το θέμα δεν αφορά εσάς αλλά αυτούς που εργάζονται στην ελεύθερη αγορά εργασίας με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν και όχι ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ που είστε εσείς και μάλιστα με σκανδαλώδη προνόμια , τόσο εργασιακά όσο και συνταξιοδοτικά.

  Τα προνόμια που έχετε τα περιγράφω στην ανάρτηση #80 αναλυτικά.

  Επαναλαμβάνω μόνο ένα :

  -H «ΥΠEΡΕΣΙΑ» σας στέλνει με άδειες μετ’ αποδοχών στο εξωτερικό για μεταπτυχιακά και διδακτορικά πληρώνοντας υψηλά δίδακτρα, αεροπορικά εισιτήρια , μεταφορές οικοσκευών κλπ , χορηγώντας και επι πλέον μισθό (δηλ. δύο μισθούς).

  Έτσι όσοι γράφετε εμφανίζεστε και με τίτλους σπουδών (MSc in Mech. Engineering 2008, MSc in Applied Physics 2008,MSc, CEng, MIET..) που αποκτήσατε σε ακριβά πανεπιστήμια του εξωτερικού ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ και πληρώνοντας ο Έλληνας φορολογούμενος την δική σας ντόλτσε βίτα (περί αυτού πρόκειται).

  Επίσης φασαρία κάνετε οι της Αεροπορίας (του Στρατού που είναι ;) οι απόφοιτοι της Σχολής Μηχανικού (Λουτράκι) είναι υποδεέστεροι; Επίσης παλεύετε χρόνια με τους τίτλους (Τ.Α.Σ , Τ.Α, Τ.Α.Μ και τώρα Μ.Ε!!!!) σαν τους Τεχνολόγους , που όλοι υποδηλώνουν συντηρητές εγκαταστάσεων και τίποτα παραπάνω (έργων που μελετώνται και κατασκευάζονται από απόφοιτους του Πολυτεχνείου). Όσο για το Διεθνές επίπεδο της ΣΜΑ , άστο καλύτερα….

  Για όποιον δεν κατάλαβε γιατί γράφετε πολλά,

  ΖΗΤΑΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ !!!!.

  ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ.

  ΑΡΚΕΣΤΕΙΤΕ ΣΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ.

  Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ.

  Ο10/04/2011 @ 21:59 έγραψε :
  Επιθυμούμε να άρουμε τους περιορισμούς που αποτρέπουν το δυναμικό αυτό (συντηρητές ΣΜΑ) να προσφέρει τις εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία του στον ελληνικό χώρο, και το οποίο δυστυχώς (για την χώρα) εκτρέπεται στο εξωτερικό;

  Που το σκέφτηκες ;
  ΜΗΝ ΜΑΣ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ…

  Σχόλιο by Απόστολος Γ. — 11/04/2011 @ 19:03

 161. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ :

  Τεύχος 2200 – Δευτέρα 27 Μαΐου 2002

  Oι απόφοιτοι ΣΜΑ δεν εγγράφονται μέλη του ΤΕΕ

  O πρόεδρος του ΤΕΕ Κ. Παναγιωτόπουλος απέστειλε προς τον Επιστημονικό Σύλλογο Μηχανικών Αεροπορίας την παρακάτω επιστολή:

  Κύριοι,

  Σε απάντηση του από 1.10.2001 εγγράφου σας (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 30745/10.10.01), σας γνωρίζουμε τα εξής:

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 27.11/14.12.1926, Ν. 1486/1984), τακτικά μέλη του ΤΕΕ είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του ΕΜΠ, των Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας και των ισότιμων Σχολών του εξωτερικού μετά τη λήψη της άδειας άσκησης του επαγγέλματος, και μετά από επιτυχείς εξετάσεις.

  Η Σχολή Μηχανικών Αεροπορίας (ΣΜΑ), κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 2 του Β.Δ. 370/1967, είναι Ανώτατη Σχολή, ισότιμη προς τα Πανεπιστήμια, το ΕΜΠ, την ΑΣOΕΕ, την ΠΑΣΠΕ και όλες τις άλλες Ανώτατες Σχολές του Κράτους.

  Η ισοτιμία όμως αυτή δεν παρέχει το δικαίωμα στους αποφοίτους ΣΜΑ να εγγραφούν ως Μέλη του ΤΕΕ, όπως δεν έχουν το δικαίωμα αυτό οι πτυχιούχοι όλων των άλλων Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής.

  Η ΣΜΑ είναι Παραγωγική Σχολή και όχι Πολυτεχνική, που δημιουργήθηκε για να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και συνεπώς οι απόφοιτοί της δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ. Oι απόφοιτοι της ΣΜΑ μπορούν να εγγραφούν σε Τμήματα του ΕΜΠ και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας, κατατασσόμενοι σε εξάμηνο σπουδών, σύμφωνα με τη διαδικασία του Ν. 379/1976 και των κατ” εξουσιοδότηση αυτού Διαταγμάτων και στη συνέχεια να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά από επιτυχείς εξετάσεις.

  Κατά συνέπεια, με βάση τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι:

  * Η άδεια άσκησης επαγγέλματος του μηχανικού δεν είναι μια τυπική, αλλά ουσιαστική άδεια που εξασφαλίζει τη σωστή εξάσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

  * Η συμμετοχή των αποφοίτων της ΣΜΑ στις εξετάσεις απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος δεν μπορεί να γίνει γιατί αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία και, τέλος,

  * Δεν υπάρχουν συνδικαλιστικές ή ταξικές σκοπιμότητες, όπως αναφέρετε, αλλά πιστή τήρηση των νόμων του Κράτους.

  Με εκτίμηση
  O Πρόεδρος
  Κωνσταντίνος Ν. Παναγιωτόπουλος

  Για την Αντιγραφή :
  Καθηγητής Μ.
  Διπλ. ΕΜΠ

  Σχόλιο by Καθηγητής Μ. — 11/04/2011 @ 19:12

 162. Κύριε Υφυπουργέ,
  εξετάζοντας τις πτυχές του προτεινόμενου νόμου εντάσετε καταρχην στα τακτικά μέλη τους πτυχιούχους τει με Ph.d και
  master ,όπως και αυτούς που πήραν το πτυχίο τους μετά το 2001.
  Παρακάτω όμως αποκλείεται απο τον τίτλο του μηχανικού τους πτυχιουχους τει χώρις μαστερ η διδακτορικό
  άσχετα με τον χρόνο πτυχίου, πριν η μετά το 2001.
  Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό, τη σκοπιμότητα εξυπερετεί; επιπλέον δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω πως ο
  Τ.Ε με μαστερ θέλει 3 χρόνια εμπειρίας , σε αντίθεση με τον απόφοιτο κολλεγιού (ΠΔ 3810) που γίνεται αμέσως μηχανικός.
  Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα, έχει γίνει τυπογραφικό λάθος;
  εάν όχι εξηγηστέ μας στη βάση ποιάς λογικης αποδίδετε την ιδιότητα του μηχανικόυ έτσι.
  1. Ο πτυχιούχος Τ.Ε μετα το 2001 ενώ γίνεται τακτικό μέλος του ΤΕΕ, χωρίς master δεν αποκτάει τον τίτλο του μηχανικου , ενώ ταυτοχρονά δεν είναι ούτε μηχανικός εφαρμογής.
  2.Ο πτυχιούχος κολλεγίου 4ετης διάρκειας χωρίς να γίνεται τακτικό μέλος του ΤΕΕ αποκτά χωρίς καμία άλλη προυπόθεση την ιδιότητα του μηχανίκου.
  (εδώ οι έξυπνοι του ΕΜΠ δεν βγάζουν τσιμουδία, εν αντιθέση
  με τους πτυχιούχους τει που βγάζουν απίστευτη χόλη, για τα ιδιωτικά κολλέγια, κιχ, αραγέ σε αυτά τα ιδρύματα με τη βάση εισαγωγης μπαίνει κάποιος – και αυτός ο κάποιος αποκτά με τις ίδιες προυποθέσεις σύμφωνα μετά όσα αναφέρετε κ.Πανάρετε την ιδιότητα του μηχανικού με τους διπλωματούχους του ΕΜΠ.
  3.Πως είναι δυνατόν να εξομειώνετε τους πτυχιούχους ΤΕΙ πρίν
  το 2001 με τους απόφοιτους των 2ετών ΙΕΚ.
  4.Τι σημαίνει συνδεδεμένο μέλος, και τι μηχανικός εφαρμογών.

  Σχόλιο by Γιάννης — 11/04/2011 @ 19:38

 163. Πήρα πτυχίο τον Νοέμβριο του 2000. Κάποιοι συμφοιτητές μου χρωστώντας μάθημα πήραν το 2001. Σύμφωνα με τον κ. Υφυπουργό έχουν αναβαθμισμένο πτυχίο σε σχέση με εμένα.
  Δε χρειάζονται περισσότερα σχόλια.
  Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται.

  Γιώργος Α.
  Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ

  Σχόλιο by Γιώργος Α. — 11/04/2011 @ 23:48

 164. Η πρόταση της ΠΑΣΚ – ΕΕΤΕΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  για τους Ενιαίους Επιμελητηριακους Φορείς

  Η πρόταση μας, ως οικείος επαγγελματικός φορέας των πτυχιούχων μηχανικών των ΤΕΙ, επικεντρώνεται στην κατηγοριοποίηση των αντίστοιχων αδειών άσκησης επαγγέλματος και την διαδικασία πρόσβασης τους σε αυτές, λαμβάνοντας υπόψη, εκτός των τίτλων σπουδών, την σταδιακή ενσωμάτωση της Επαγγελματικής Εμπειρίας βασιζόμενοι σε μοντέλα πιστοποίησης τα οποία εφαρμόζονται χρόνια στην χώρα μας όπως αυτό για την πιστοποίηση των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, κλπ.
  π.χ σήμερα η ιδιότητα του Εργολήπτη Δημοσίων Έργων (Ε.Δ.Ε.) αποκτάται απρόσκοπτα μέσω μιας διαδικασίας σταδιακής εξέλιξης σε ανώτερες κατηγορίες (Α, Β, Γ, Δ) ΜΕΚ με βάση την πιστοποιημένη αποκτηθείσα εμπειρία σε κατασκευή, επίβλεψη, μελέτη έργων και εργασιών της ειδικότητας.
  Αυτή η διαδικασία αφορά όμως όλους τους Μηχανικούς (ΤΕΙ– ΕΜΠ), Γεωπόνους, Γεωλόγους, Δασολόγους και των δυο τομέων ανώτατης εκπαίδευσης, χωρίς διακρίσεις.

  Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενου πλαισίου αδειοδότησης –πιστοποίησης:
   Θέσπιση επαγγελματικής άδειας πτυχιούχου ανώτατης εκπαίδευσης (ΤΕΙ- Πανεπιστημίων) Α’– Β’ τάξης, η οποία θα αντιπροσωπεύει και το αντίστοιχο επίπεδο τεχνικής ευθύνης (με προηγούμενη νομοθετική πρόβλεψη που θα αναλύει ους ορισμούς των έργων).
   Οι άδειες θα είναι ενιαίες, δεδομένου ότι οι δραστηριότητες είναι κοινές για όλους τους Μηχανικούς ή Γεωτεχνικούς ανώτατης εκπαίδευσης (ΤΕΙ-Πανεπιστημίων).
  Για την πρόσβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια διαδικασία, αντίστοιχη, για παράδειγμα, με αυτή που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων των Μηχανικών (FEANI) για την πιστοποίηση και απονομή του Τίτλου του Ευρωμηχανικού ( Eur-ing) προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα .
  Δηλαδή θα εφαρμόζεται μια φόρμουλα συνεκτίμησης προσόντων (μεταπτυχιακά, Επαγγελματική εμπειρία, Κατάρτιση κ.λ.π), ήτοι:

  Άθροισμα:
  1. Σπουδών (Α)
  2. Μεταπτυχιακά στην ειδικότητα (Μ)
  3. Πιστοποιημένη κατάρτιση (Κ)
  4. Επαγγελματική Εμπειρία (Ε)
  (Α) +(Μ)+(Κ)+(Ε) Επαγγελματική Άδεια  Επίπεδο ευθύνης
  * Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω:
  Απαιτούνται:
  1. Οι οικείοι επαγγελματικοί φορείς:
  α) να οργανωθούν ως Ν.Π.Ι.Δ. ανά τομέα ανώτατης εκπαίδευσης(πανεπιστημιακό – τεχνολογικό) και σχολή αποφοίτησης,
  β) να επιφορτιστούν με την τήρηση του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας,
  γ) την χορήγηση και ανάκληση της αρχικής Γενικής άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού και
  δ) την οργάνωση και την ενεργό υποστήριξη του αντίστοιχου επαγγέλματος (παροχή σχετικών υπηρεσιών) καθ’ όλη την διάρκεια του επαγγελματικού βίου των πτυχιούχων
  Η χορήγηση Γενικής άδειας άσκησης επαγγέλματος που προβλέπεται στην παρ.1 όλων των σχεδίων Π.Δ:
  • θα αποτελεί αρμοδιότητα των οικείων επαγγελματικών –επιστημονικών φορέων των πτυχιούχων οι οποίοι διαθέτουν και τα αντίστοιχα Πειθαρχικά όργανα για την τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας.
  • θα παρέχει πρόσβαση σε βασικές δραστηριότητες με στόχο κυρίως την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας προκειμένου ο πτυχιούχος να εξελιχθεί στη συνέχεια μέσω της επαγγελματικής άδειας.
  2. να θεσπιστεί Ανεξάρτητος Ενιαίος Φορέας ο οποίος θα πιστοποιεί τα επαγγελματικά προσόντα για όλους, καθώς και την αναβάθμιση τους στις περιπτώσεις που απαιτείται στα πλαίσια του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, στον οποίο θα συμμετέχουν ισότιμα οι επαγγελματικοί φορείς διπλωματούχων ή πτυχιούχων μηχανικών ή γεωτεχνικών.
  Ο Ενιαίος Φορέας Πιστοποίησης θα πρέπει να χορηγεί μόνο την αντίστοιχη επαγγελματική άδεια η οποία θα επιτρέπει στον κάτοχο της να δραστηριοποιηθεί και να αναλάβει ευθύνη σε έργα και εργασίες που σχετίζονται με την υγεία, την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου ή την προστασία του Περιβάλλοντος κλπ .
  Συνοψίζοντας:
  Οι οικείοι φορείς θα δίνουν γενική άδεια άσκησης επαγγέλματος προκειμένου ο πτυχιούχος:
  • να ασκεί γενικά το επάγγελμα,
  • να κάνει έναρξη ή παύση του επαγγέλματος
  • να διοριστεί στο δημόσιο ,
  • να εγγραφεί στο Μ.Ε.Κ ή στο Γ.Ε.Μ, κ.λ.π
  • να κάνει πραγματογνωμοσύνες,
  Σήμερα τα παραγωγικά υπουργεία δίδουν διάφορες επαγγελματικές άδειες:
  • για μελέτη
  • επίβλεψη
  • Κατασκευή
  • Συντήρηση εγκαταστάσεων, κ.λ.π
  Αυτές οι επαγγελματικές άδειες πρέπει να μετασχηματισθούν σε Άδειες διαφόρων επίπεδων Α-Β-Γ τάξης και να δίνονται από τον Ενιαίο Φορέα Πιστοποίησης – Επαγγελματικής αδειοδότησης, στον οποίο θα συμμετέχουν ισότιμα ΕΕΤΕΜ-ΤΕΕ, το ΓΕΩΤΕ και η ΠΕΠΤΕΓ κ.λ.π

  Ως εκ τούτου:
  α. ο Ανεξάρτητος Ενιαίος φορέας θα δίνει:
  1. τις επαγγελματικής άδειες ( Πιστοποίησης) και
  2. τις άδειες αναβάθμισης (ενσωμάτωση εμπειρίας, ειδίκευσης ή κατάρτισης κλπ).
  β. ο Επαγγελματικός και Επιστημονικός φορέας (ΝΠΙΔ – οικείος φορέας) θα δίνει:
  1. αριθμό Μητρώου μέλους
  2. τις Γενικές Άδειες πχ: Μηχανικού ή Γεωτεχνικού ή Οικονομολόγου, κλπ,
  3. θα ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο,
  4. θα παρέχει υποστήριξη και υπηρεσίες σε κάθε μέλος κατά την διάρκεια της εν γένει επαγγελματική του ζωή ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριοποίησης του.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΣΚ-ΕΕΤΕΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΘΕΟΛΟΓΟΥ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Σχόλιο by ΘΕΟΛΟΓΟΥ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΣΚ-ΕΕΤΕΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ — 12/04/2011 @ 10:16

 165. Και λίγη ιστορία δεν βλάπτει:
  -1914 ιδρύεται το ΕΜΠ.
  -1917 ιδρύεται το ΣΥΠ προσαρτημένο στο ΕΜΠ (υπομηχανικοί).
  -1974 ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ οι Σχολές Υπομηχανικών.
  -1977 ιδρύονται,μετά από μελέτη Αμερικάνικης εταιρείας, τα ΚΑΤΕ τριετούς φοίτησης.
  -1983 ιδρύονται τα ΤΕΙ.
  -Ενδιάμεσα 1956(;)ιδρύονται οι σχολές Εργοδηγών μέσης εκπαίδευσης με διετή φοίτηση,καταργήθηκαν πρόσφατα λόγω συντεχνειακών συμφερόντων (τη θέση τους έπρεπε να πάρουν οι απόφοιτοι των ΤΕΙ !!!)
  Οι Υπομηχανικοί ήταν σχολές τετραετούς φοίτησης με πάρα πολύ καλή επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η εισαγωγή γινόταν έπειτα απο γραπτές εξετάσεις (επιτυχόντες 1 κάθε 5 ή 6 υποψήφιους ), όσοι αποτύγχαναν έφευγαν στην Ιταλία (αργότερα Αγγλία και ανατολικές χώρες) και γύριζαν Μηχανικοί !! Για την απόκτηση του πτυχίου έπρεπε να ανταπεξέλθης τη δοκιμασία των «ΟΚΤΑΩΡΩΝ» στα βασικά μαθήματα, όπως γινόταν και στο Πολυτεχνείο, επι πλέον δε έπρεπε να απασχοληθής πρακτικά και ένα εξάμηνο σε κάποια εταιρεία για να αποκτήσης την ανάλογη εμπειρία. Είναι τουλάχιστον άδικο να κατατάσονται τελευταίοι….
  Τώρα στο θέμα,
  - Να γίνει κατ αρχήν διαχωρισμός ειδικοτήτων και σε κάθε ειδικότητα να υπάρχει ένας επιμελητηριακός κλάδος και όλοι μαζί να αποτελούν το «νέο ΤΕΕ».
  - Οι μελέτες να διαχωριστούν κατά βαθμίδες π.χ. Α,Β,Γ,Δ, κ.λπ. και μετά απο αποδεδειγμένη εμπειρία οι μελετητές να αναβαθμίζονται μέχρι την ανώτερη βαθμίδα.
  - Οι επιβλέψεις να ξεχωρίσουν από τις μελέτες και να υπάρχει και εκεί μιά ανάλογη διαδικασία.
  Μόνο έτσι είναι δυνατό να γεφυρωθεί το σημερινό χάσμα μεταξύ των διαφόρων πτυχίων και ειδικοτήτων.
  Πώς είναι δυνατόν μόλις αποφοιτά κάποιος να ξέρει τα πάντα;
  Έχω περάσει απο όλες σχεδόν τις βαθμίδες και έχω πλέον αποκτήσει και την ανάλογη εμπειρία,και βάσει αυτών εκθέτω τις απόψεις μου και σας ευχαριστώ.

  Σχόλιο by Γιάννης — 12/04/2011 @ 12:26

 166. Αλλο ΤΕΙ – αλλο ΑΕΙ!
  αγαπητοί απόφοιτοι των ΤΕΙ, καταλάβετε επιτέλους, ότι όπως εξοργίζεστε εσείς για τα δικαιώματα των 3ετούς φοίτησης: Bachelor κολέγια κ.λ.π. τόσο εξοργίζομαι και εγώ για τα δικαιώματα που αξιώνετε. Οι διπλωματούχοι υπήρξαμε μαθητές του 19, δώσαμε πανελλήνιες σε ειδικά μαθήματα, σπουδάσαμε 5 χρόνια στο Πολυτεχνείο και πολλοι από εμάς και 2 χρόνια σε μεταπτυχιακό. Ποιός ο κόπος ο δικός σας? Επαγγελματική εμπειρία αποκτήσαμε όλοι. Βάσεις όμως?
  Επιθυμώ κάθετο διαχωρισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων Πτυχιούχων-Διπλωματούχων.
  Α.Φ.
  Αρχ. Μηχ. ΕΜΠ

  Σχόλιο by ΑΦ — 12/04/2011 @ 13:08

 167. Ενιαίος Επιμελητηριακός Φορέας.
  Στο ίδιο έργο θεατές ή αλλιώς η αβάστακτη ελαφρότητα της Ελληνικής πραγματικότητας

  Σχόλιο by Μπουνάκης Νίκος — 12/04/2011 @ 14:35

 168. ΠΡΟΣ Α.Φ.
  Αρχ. Μηχ. ΕΜΠ 12/04/2011 @ 13:08

  - Όχι δεν αποκτήσατε όλοι εμπειρία, ειδικά το μελετητικό Α το πήρατε περιμένωντας να περάσει ο χρόνος
  - Το τι ήσασταν ως μαθητής δεν ανεβάζει την αξία σας ως επιστήμονα.
  - και οι ΤΕ έχουν MSc
  - To MIT είναι μακράν καλύτερο από το ΕΜΠ καιΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 5 ΕΤΗ ούτε οι ΗΜΜΥ έχουν τόσα δικαιώματα

  ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ να αξιώνεται δημοσιοϋπαλληλική αντιμετώπιση με ταυτόχρονο σεβασμό.

  Σεβόμαστε τους άξιους και τους ΙΚΑΝΟΥΣ είτε ΠΕ είτε ΤΕ.

  Όπως γίνεται παγκοσμίως…

  Σχόλιο by Γιώργος — 12/04/2011 @ 16:05

 169. Πιστεύω θα πρέπει επιτέλους να εκλείψουν τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούν οι συντεχνιακές βλέψεις του ΤΕΕ και επιτέλους ο τεχνικός κόσμος στην Ελλάδα να ανασάνει. Όσο το υποστηρίζεται σε αυτές τις βλέψεις, γίνεστε συνυπεύθυνοι στα αποτελέσματα αυτών.

  Επιτέλους τι καλό έχει κάνει το ΤΕΕ; Το ΤΕΕ ενώ έχει το ρόλο του σύμβουλου το μόνο που κάνει είναι να να εκφράζει μια σκληρή συντεχνιακή γραμμή υπέρ των μελών του.
  Σαν σύμβουλος έκανε κάτι τόσα χρόνια ώστε να υπάρχουν πιστοποιημένα συνεργεία;
  Σαν σύμβουλος έκανε κάτι τόσα χρόνια ώστε να γίνει επιτέλους το μητρώο κατασκευαστών;
  Σαν σύμβουλος έκανε κάτι τόσα χρόνια ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στις πολεοδομίες;
  Σαν σύμβουλος έκανε κάτι τόσα χρόνια ώστε να μην δημιουργούνται κάθε 3 και λίγο νέες πολυτεχνικές σχολές ώστε να φτάσει στο σημείο σήμερα, υποκριτικά, να διαμαρτύρεται για την ύπαρξη πολλών μηχανικών στην Ελλάδα και ότι φταίνε οι Μηχανικοί ΤΕ για αυτό;

  Το κοινό επιμελητήριο πρέπει να έχει μία κατηγορία μηχανικών για όλη την 3βάθμια εκπαίδευση, θέλουμε δε θέλουμε σε αυτήν περιλαμβάνονται και τα κολέγια. Η κατηγορία αυτή θα χωρίζεται σε υποκατηγορίες στις οποίες το κάθε μέλος θα έχει δικαίωμά να ανέλθει. Θα λοιπόν να συμφωνηθεί σαφέστατα ο τρόπος που θα κινείται το μέλος από την μια κατηγορία στην επόμενη όπως επίσης θα πρέπει να συμφωνηθεί σαφέστατα και τι επαγγελματικά δικαιώματα θα έχει η κάθε κατηγορία.

  Θα πρέπει να καταργηθούν οι νόμοι του 1930 που όπως είναι φυσικό έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα πλέον και να δοθούν επαγγελματικά δικαιώματα στον κάθε απόφοιτο με βάση το πρόγραμμα σπουδών και όχι να συνεχιστεί άλλο το μοναδικό παγκοσμίως φαινόμενο με ένα δίπλωμα να έχει πλήρη επ. διακιώματα σε 5-6 αντικείμενα.

  Ομοίως θα πρέπει να δημιουργηθεί μια κατηγορία τεχνικών με παρόμοια διαστρωμάτωση και λογική για τους απόφοιτους τεχνικών σχολών μέχρι και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  Σχόλιο by talos — 12/04/2011 @ 16:37

 170. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ,ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010:

  ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΠΑΤΡΑΣ 18685 18.87
  ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 18342 18.32
  ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ 19241 19.10
  ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18879 19.02
  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 18583 18.33
  AΓPONOMΩN & TOΠΟΓΡΑΦΩN MHΧΑΝΙKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18206 18.25
  AΓPONOMΩN & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN ΕΜΠ 8 18278 18.46
  MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ 19112 18.98

  MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18770 18.87
  HΛΕΚΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19660 18842 18.77
  HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ 19234 19.26 38.2
  HΛEKΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 19226 18215 18.22
  HΛEKΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 18622 18.78 35.8

  ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ 11637 11.87
  ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12951 13.63
  ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 10143 11.42
  ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 13198 13.91
  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 12996 13.76
  ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 11408 12.03
  ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 15485 15.93
  ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ 10925 11.38
  ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 10724 11.20
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 2496746 7.48 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ 6862 7.73
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 19.7 7318 8.10
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ 14.72 28.5 8161 8.89
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 15.27 25.2 8472 9.75
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ 16.88 29.4 10143 10.38
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 12896 13.47
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10361 10.72
  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 7430 7.95
  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ 22.9 7744 8.40 12.4
  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 28.7 8707 9.32
  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 9468 11.15
  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ 11249 11.78
  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 13844 13.93

  ΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ,ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ, ΕΠΕΙΔΗ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ,ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟ,ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ, ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΝΑ ΕΠΑΡΚΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΠΑΠΕΥΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ, Ή ΚΑΛΗ ΦΥΣΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΣΧΛΟΛΗΘΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΟΛΥΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΛΩΝΩ ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ: ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΠΑΡΚΩΣ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΕΙΣ,ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ,ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ, ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ,ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ, ΝΑ ΑΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΕΠΟΥΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ.

  ΔΙΠΛ.ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΕΜΠ

  Σχόλιο by ΑΝΔΡΕΑΣ — 12/04/2011 @ 17:13

 171. Επιτέλους να μπει μία τάξη στα δικαιώματα. Φυσικά και οι Μηχανικοί των Α.Ε.Ι. μπήκαν με 19 και φοίτησαν 5 χρόνια αλλά και οι δικοί μας κόποι για το βάθμό εισαγωγής μας στα Τ.Ε.Ι. και τα χρόνια φοίτησής γιατί να πάνε χαμένα; Δεν φταίνε ούτε οι Μηχανικοι των Α.Ε.Ι. ούτε οι Μηχανικοί των Τ.Ε.Ι. επειδή κάποιοι δεν θέλουν να βάλουν μια τάξη στο θέμα των δικαιωμάτων. Πιστεύω η πιο δίκαιη για όλους και αποτελεσματικη είναι οι πρόταση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.:

  Η πρόταση μας
  Αντιθέτως, η πρόταση μας, ως οικείος επαγγελματικός φορέας των πτυχιούχων μηχανικών των ΤΕΙ, επικεντρώνεται στην κατηγοριοποίηση των αντίστοιχων αδειών άσκησης επαγγέλματος και την διαδικασία πρόσβασης τους σε αυτές, λαμβάνοντας υπόψη, εκτός των τίτλων σπουδών, την σταδιακή ενσωμάτωση της Επαγγελματικής Εμπειρίας βασιζόμενοι σε μοντέλα πιστοποίησης τα οποία εφαρμόζονται χρόνια στην χώρα μας όπως αυτό για την πιστοποίηση των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, κλπ.
  π.χ σήμερα η ιδιότητα του Εργολήπτη Δημοσίων Έργων (Ε.Δ.Ε.) αποκτάται απρόσκοπτα μέσω μιας διαδικασίας σταδιακής εξέλιξης σε ανώτερες κατηγορίες (Α, Β, Γ, Δ) ΜΕΚ με βάση την πιστοποιημένη αποκτηθείσα εμπειρία σε κατασκευή, επίβλεψη, μελέτη έργων και εργασιών της ειδικότητας.
  Αυτή η διαδικασία αφορά όμως όλους τους Μηχανικούς (ΤΕΙ– ΕΜΠ), Γεωπόνους, Γεωλόγους, Δασολόγους και των δυο τομέων ανώτατης εκπαίδευσης, χωρίς διακρίσεις.

  Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενου πλαισίου αδειοδότησης –πιστοποίησης:
   Θέσπιση επαγγελματικής άδειας πτυχιούχου ανώτατης εκπαίδευσης (ΤΕΙ- Πανεπιστημίων) Α’– Β’ τάξης, η οποία θα αντιπροσωπεύει και το αντίστοιχο επίπεδο τεχνικής ευθύνης (με προηγούμενη νομοθετική πρόβλεψη που θα αναλύει ους ορισμούς των έργων).
   Οι άδειες θα είναι ενιαίες, δεδομένου ότι οι δραστηριότητες είναι κοινές για όλους τους Μηχανικούς ή Γεωτεχνικούς ανώτατης εκπαίδευσης (ΤΕΙ-Πανεπιστημίων).
  Για την πρόσβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια διαδικασία, αντίστοιχη, για παράδειγμα, με αυτή που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων των Μηχανικών (FEANI) για την πιστοποίηση και απονομή του Τίτλου του Ευρωμηχανικού ( Eur-ing) προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα .
  Δηλαδή θα εφαρμόζεται μια φόρμουλα συνεκτίμησης προσόντων (μεταπτυχιακά, Επαγγελματική εμπειρία, Κατάρτιση κ.λ.π), ήτοι:

  Άθροισμα:
  1. Σπουδών (Α)
  2. Μεταπτυχιακά στην ειδικότητα (Μ)
  3. Πιστοποιημένη κατάρτιση (Κ)
  4. Επαγγελματική Εμπειρία (Ε)
  (Α) +(Μ)+(Κ)+(Ε) Επαγγελματική Άδεια  Επίπεδο ευθύνης
  * Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω:
  Απαιτούνται:
  1. Οι οικείοι επαγγελματικοί φορείς:
  α) να οργανωθούν ως Ν.Π.Ι.Δ. ανά τομέα ανώτατης εκπαίδευσης(πανεπιστημιακό – τεχνολογικό) και σχολή αποφοίτησης,
  β) να επιφορτιστούν με την τήρηση του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας,
  γ) την χορήγηση και ανάκληση της αρχικής Γενικής άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού και
  δ) την οργάνωση και την ενεργό υποστήριξη του αντίστοιχου επαγγέλματος (παροχή σχετικών υπηρεσιών) καθ’ όλη την διάρκεια του επαγγελματικού βίου των πτυχιούχων
  Η χορήγηση Γενικής άδειας άσκησης επαγγέλματος που προβλέπεται στην παρ.1 όλων των σχεδίων Π.Δ:
  • θα αποτελεί αρμοδιότητα των οικείων επαγγελματικών –επιστημονικών φορέων των πτυχιούχων οι οποίοι διαθέτουν και τα αντίστοιχα Πειθαρχικά όργανα για την τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας.
  • θα παρέχει πρόσβαση σε βασικές δραστηριότητες με στόχο κυρίως την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας προκειμένου ο πτυχιούχος να εξελιχθεί στη συνέχεια μέσω της επαγγελματικής άδειας.
  2. να θεσπιστεί Ανεξάρτητος Ενιαίος Φορέας ο οποίος θα πιστοποιεί τα επαγγελματικά προσόντα για όλους, καθώς και την αναβάθμιση τους στις περιπτώσεις που απαιτείται στα πλαίσια του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, στον οποίο θα συμμετέχουν ισότιμα οι επαγγελματικοί φορείς διπλωματούχων ή πτυχιούχων μηχανικών ή γεωτεχνικών.
  Ο Ενιαίος Φορέας Πιστοποίησης θα πρέπει να χορηγεί μόνο την αντίστοιχη επαγγελματική άδεια η οποία θα επιτρέπει στον κάτοχο της να δραστηριοποιηθεί και να αναλάβει ευθύνη σε έργα και εργασίες που σχετίζονται με την υγεία, την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου ή την προστασία του Περιβάλλοντος κλπ .
  Συνοψίζοντας:
  Οι οικείοι φορείς θα δίνουν γενική άδεια άσκησης επαγγέλματος προκειμένου ο πτυχιούχος:
  • να ασκεί γενικά το επάγγελμα,
  • να κάνει έναρξη ή παύση του επαγγέλματος
  • να διοριστεί στο δημόσιο ,
  • να εγγραφεί στο Μ.Ε.Κ ή στο Γ.Ε.Μ, κ.λ.π
  • να κάνει πραγματογνωμοσύνες,
  Σήμερα τα παραγωγικά υπουργεία δίδουν διάφορες επαγγελματικές άδειες:
  • για μελέτη
  • επίβλεψη
  • Κατασκευή
  • Συντήρηση εγκαταστάσεων, κ.λ.π
  Αυτές οι επαγγελματικές άδειες πρέπει να μετασχηματισθούν σε Άδειες διαφόρων επίπεδων Α-Β-Γ τάξης και να δίνονται από τον Ενιαίο Φορέα Πιστοποίησης – Επαγγελματικής αδειοδότησης, στον οποίο θα συμμετέχουν ισότιμα ΕΕΤΕΜ-ΤΕΕ, το ΓΕΩΤΕ και η ΠΕΠΤΕΓ κ.λ.π

  Ως εκ τούτου:
  α. ο Ανεξάρτητος Ενιαίος φορέας θα δίνει:
  1. τις επαγγελματικής άδειες ( Πιστοποίησης) και
  2. τις άδειες αναβάθμισης (ενσωμάτωση εμπειρίας, ειδίκευσης ή κατάρτισης κλπ).
  β. ο Επαγγελματικός και Επιστημονικός φορέας (ΝΠΙΔ – οικείος φορέας) θα δίνει:
  1. αριθμό Μητρώου μέλους
  2. τις Γενικές Άδειες πχ: Μηχανικού ή Γεωτεχνικού ή Οικονομολόγου, κλπ,
  3. θα ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο,
  4. θα παρέχει υποστήριξη και υπηρεσίες σε κάθε μέλος κατά την διάρκεια της εν γένει επαγγελματική του ζωή ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριοποίησης του.

  Σχόλιο by Νικολέτα — 12/04/2011 @ 17:15

 172. Θετικότατη η κίνηση αυτή, ώστε να μπουνε τα πράγματα σε μια τάξη. Θα πρέπει όμως να επανεξεταστεί το θέμα των Ελληνικών Πανεπιστημίων !!! Οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων μπορούν να εγγραφούν στα αντίστοιχα Επιμελητήρια (με κριτήριο τις σπουδές τους)του εξωτερικού και στην πατρίδα τους θα ποκλείονται???

  Σχόλιο by K.M — 12/04/2011 @ 17:28

 173. Αγαπητέ φίλε Α.Φ
  στο Ε.Μ.Π τα μαθήματα δεν τα κάνατε στα ελληνικά;
  με συνχωρείς για την ειρωνεία, αλλά προφανώς το πάθος σου
  ενάντια σε ότι προέρχετε απο τα τει σε έχει τυφλώσει σε τέτοιο βαθμό, που δεν καταλαβαίνεις τι διαβάζεις .
  Πραγματικά αδυνατό να καταλάβω την μονομέρια της οργής σου,
  ενάντια στα τει,όταν με την ίδια πρόταση νόμου,αυτοί που εξομειώνονται πλήρως μαζί σας και αποκτούν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα είναι
  οι πτυχιούχοι των κολλεγίων (ΠΔ 3810).
  Αυτοί τι βάσεις αποκτήσανε;με τι βαθμολογία εισαχθήκαν;
  και ρε μεγάλε εσύ κάθεσε και σκας για τον τειτση που θα θέλει και μαστερ+3 χρόνια προυπηρεσία.
  ρε παιδιά δεν μπορώ πραγματικά να σας καταλάβω.

  Σχόλιο by Γιάννης — 12/04/2011 @ 18:10

 174. Διαβάζοντας τις απόψεις ανθρώπων επιστημόνων και μορφωμένων , διακρίνω ότι λίγοι ασχολούνται με την πρόταση του Κ. Υπουργού για την δημιουργία ενός διευρυμένου φορέα , και αντί αυτού οι παρατάξεις ζητιάνε η καθεμία δικαιώματα περισσότερα για τους εαυτούς τους , ή λιγότερα για τους άλλους. Κατ` εμέ σαν πρόταση είναι καλή και χρίζει συζήτησης ουσιαστικής , και όχι αυτές της ανταλλαγές απόψεων όπως γίνονται εδώ. Αυτή η δημόσια διαβούλευση που περιλαμβάνει χαρακτηρισμούς όπως νοσοκόμες, γιατρούς και κακούς χαρακτηρισμούς για ομάδες μηχανικών και τεχνικών δεν βοηθάει πουθενά.

  Η διεύρυνση του ΤΕΕ με τους στόχους που περιγράφεται και εφόσον δεν είναι απλά ένα συντεχνιακό όργανο μονό καλό μπορεί να φέρει στον κλάδο. Οι στόχοι του νέου επιμελητήριου με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο, εάν και εφόσον εφαρμοστούν με αντικειμενικά κριτήρια , που με όλες αυτές της παρατάξεις μέσα στο νέο επιμελητήριο είναι κάτι δύσκολο. Σαφώς και δεν πρέπει να εξισωθούν Μηχανικοί από ΑΕΙ με τους ΤΕΙ, αλλά πρέπει να υπάρχουν ουσιαστικές εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος , εξέλιξη των μηχανικών με τα χρόνια εμπειρίας εκτός και αν κάποιοι τα ξέρουν όλα όταν αποφοιτούν.

  Και κάτι άσχετο όλοι οι μηχανικοί πως μπορούν και γίνονται ενεργειακοί επιθεωρητές – μελετητές ανεξαρτήτως ειδικότητας ; Έχουν σχέση με ενεργεία όλοι οι μηχανικοί ? ακόμα και οι Μηχανικοί Η/Υ ? Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Τεχνικού τομέα είναι καιρός να μην ορίζονται από Βασιλικά Διατάγματα και να τα ξαναδεί το κράτος εκ βάθρων. Έχει αλλάξει πολύ και εξειδικευτεί ο τεχνικός τομέας, όπως και η τεχνολογία και είναι καιρός να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο.

  Απλός υπάλληλος στον Τεχνικό Τομέα μη Μηχανικός.

  Σχόλιο by Θ.Κ. — 12/04/2011 @ 19:03

 175. Κύριε Πανάρετε,
  συμφωνώ απόλυτα με το παρόν έκτρωμα προς διαβούλευση.Το παιδί όμως που θα γεννηθεί θα είναι και πάλι «ΑΝΑΠΗΡΟ».
  Αυτό μου το επιβεβαιώνει η μέχρι σήμερα (12/4/11) αντίδραση των βολεμένων, ούτε που ίδρωσε το αυτί τους …. μιά – δυό μπαλωθιές για τα «μάτια» ,έβγαλε και ο αρχηγός μια ανακοίνωση για το δήθεν κακό που τους κάνετε και όλα μια χαρά. Πήγαν για ύπνο…
  Ξέρεις ο «Φονιάς» πάντοτε κάνει ένα λάθος όσο καλά και αν τα έχει σχεδιάσει. Αυτό λοιπόν δείχνει τη συμπαιγνία ….Αντε να με πείσεις για τις «αγαθές» προθέσεις σου. Η εμπειρία που απέκτησα τόσα χρόνια μου δίδαξε ότι όταν τσακώνεται το μυρμήγκι με τον Ελέφαντα νικητής είναι πάντα ο Ελέφαντας,πώς είναι δυνατόν; Προσπαθείς να κάνεις ομελέτα με ολόκληρα αυγά !!!!!!!
  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ .

  Σχόλιο by Γιάννης Π — 12/04/2011 @ 20:30

 176. ΝΈΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Ανακοίνωση του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας:

  «Απαράδεκτο και προσβλητικό για το σύνολο των αποφοίτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας είναι το σχέδιο διαβούλευσης για τις αρχές που πρέπει να διέπουν τη Δημιουργία ενός υποτιθέμενου “Ενιαίου Επιμελητηριακού Φορέα Μηχανικών”, που έδωσε στη δημοσιότητα ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Πανάρετος.
  Εκτός από ατυχής, είναι και επικίνδυνη η επιλογή του Υπουργείου Παιδείας. Ανίκανο να δώσει λύση στο σοβαρότατο πρόβλημα των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των αποφοίτων ΤΕΙ, επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο του “κοινωνικού αυτοματισμού”.
  Με την πρότασή του το Υπουργείο Παιδείας έρχεται, όχι μόνο να “επενδύσει” στη διαχρονική διαφωνία των Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών και των Μηχανικών ΤΕΙ, αλλά και να δημιουργήσει και νέα διαφωνία μεταξύ των αποφοίτων ΤΕΙ πριν και μετά το 2001.
  Το “τέχνασμα” του κ. Πανάρετου είναι ατυχές και επικοινωνιακά, αλλά και ουσιαστικά, καθώς άλλωστε η δομή και λειτουργία των Επιμελητηρίων στη χώρα μας δεν είναι θέμα ευθύνης του Υπουργείου του.
  Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να σταματήσει τους επικίνδυνους επικοινωνιακούς “τακτικισμούς” του και να προχωρήσει στην επίλυση του χρόνιου προβλήματος των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των αποφοίτων ΤΕΙ, αξιοποιώντας τα Προεδρικά Διατάγματα που βρήκε έτοιμα από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

  Σχόλιο by Δ.Σ. — 12/04/2011 @ 21:43

 177. ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ (Βάσεις εισαγωγής)

  -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 19241
  -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18879
  -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 18583

  ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ!!! ΤΕΙ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΤ)

  -ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 10724 ΗΜΕΡ 4513 ΕΣΠ 1134 ΕΠΑΛ
  -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10595 ΗΜΕΡ 1570 ΕΠΑΛ
  -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 6654 ΕΣΠ 1245ΕΠΑΛ

  Χρειάζονται επιχειρήματα γιατί οι απόφοιτοι ΤΕΙ και Πανεπιστήμιων δεν πρέπει να συσχετιστούν με κανένα τρόπο;

  1500 μόρια σημαίνει 0-2 σε όλα τα γραπτά και 3-5 στα προφορικά με άριστα το 20 και όμως αποφοιτούν ούτε ανάγνωση δεν ξέρουν (η γραφή είναι πιο δύσκολη).

  Υπάρχει γονιός που το παιδί του πέρασε σε ΤΕΙ και θεωρεί ότι πέτυχε ; Αυτοί κάτι ξέρουν.

  Καθηγητής Μ.
  Διπλ. ΕΜΠ

  Σχόλιο by Καθηγητής Μ. — 12/04/2011 @ 22:06

 178. ΝΑΙ στην ισοτίμιση των κολλεγίων με τα πολυτεχνεία !
  ΝΑΙ στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων !
  ΝΑΙ στην απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στα ΤΕΙ και τα ΙΕΚ !
  ΝΑΙ στην κατάργηση συντεχνιών και επιμελητηρίων όπως το ΤΕΕ και το ΓΕΩΤΕΕ !
  ΝΑΙ στην ίδρυση ενιαίου φορέα μηχανικών για όλες τις τεχνικές ειδικότητες και πτυχιούχους χωρίς ΤΕΕ ΓΕΩΤΕΕ παρατάξεις και βολεψάκιδες διπλωματούχους του δημοσίου !

  Όσοι γκρινιάζουν και κρύβονται πίσω από μόρια πανελληνίων πτυχία επιμελητήρια και ελάχιστες αμοιβές είναι οι βολεμένοι του δημοσίου και αυτοί που φοβούνται να αντιμετωπίσουν την αγορά εργασίας !

  Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ στηρίζουν την προσπάθεια της κυβέρνησης του προθυπουργού της κ. Διαμαντοπούλου και του κ. Πανάρετου για την προώθηση των μεταρυθμίσεων στην ελληνική παιδεία !

  Σχόλιο by Athens American College — 13/04/2011 @ 00:43

 179. Προτείνω αν εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο, το ΤΕΕ να μην μετονομαστεί από Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο αλλά σε Τεχνολόγοι Εξοντόνεστε Εδώ. Θα είναι πιο κατατοπιστικό…

  Σχόλιο by Kastigio — 13/04/2011 @ 01:11

 180. Κύριε Πανάρετε

  Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για υποβάθμιση των Πτυχιούχων ΤΕΙ – Μηχανικός εφαρμογών ή τεχνολόγος Μηχανικός, τίτλος που απονέμεται στα Συνδεδεμένα Μέλη.

  Συναδέρφους με τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν είχαν τα φράγκα του μπαμπά για MASTER τους πετάτε στο κάλαθο των αχρήστων!

  ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ-ΑΔΙΚΙΑ

  Σχόλιο by ΓΠ — 13/04/2011 @ 01:22

 181. Η εύκολη οδός στο συγκεκριμένο θέμα είναι η αρνητική στάση στη διαβούλευση, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Η τακτική αυτή έχει τις ρίζες της στο παρελθόν και εξακολουθεί την πορεία της κόντρα στις ευρωπαϊκές νόρμες, τα νέα δεδομένα στην επιστήμη και την τεχνολογία και στο περιβάλλον που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση σε συνάρτηση με την συνιστώσα της οικονομικής κρίσης.
  Πρώτιστα θεωρώ καθαρά συντεχνιακό το διαχωρισμό των Μηχανικών Τ.Ε. σε δύο κατηγορίες. Αν όμως η ποιότητα των αποφοίτων έχει αναβαθμιστεί μετά το 2001 τότε ας υπάρξει διαχωρισμός. Το ερώτημα όμως είναι αν όντως έχει υπάρξει…

  Από την άλλη ισχύουν τα εξής :
  1. Δεν υπάρχει διαχωρισμός στη δυνατότητα αίτησης για μεταπτυχιακά προγράμματα σε πτυχιούχους μηχανικούς για πριν ή μετά το 2001. Επιπρόσθετα είναι σαφές ότι στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάθονται στο ίδιο θρανίο και εξετάζονται στα ίδια θέματα διπλωματούχοι του πολυτεχνείου, πτυχιούχοι ΤΕΙ ανεξάρτητα με το έτος κτήσης του πτυχίου τους.
  2. Ακόμα κι αν απορρίψουμε τον τίτλο «Μηχανικός» για τους αποφοίτους ΤΕΙ, πως είναι δυνατόν να τους κατατάξουμε στα «συνδεμένα» μέλη του νέου ΤΕΕ αφού είναι ενεργοί στην επιστήμη τους και αναμφισβήτητα είναι Τεχνικοί! Τι πιο λογικό να ‘ναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου?
  3. Ο τίτλος που αναγράφεται στο πτυχίο ΤΕΙ για αποφοίτους πριν το 2001 είναι «Μηχανικός Τ.Ε.» για παράδειγμα «πτυχιούχος Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε.». Πως είναι δυνατόν να ακυρωθούν χιλιάδες πτυχία και να αλλάξουν τίτλοι? Επίσης πως είναι δυνατό να αλλάξουν σφραγίδες δημοσίων υπαλλήλων και ελεύθερων επαγγελματιών που ακόμα και σήμερα υπογράφουν ως Μηχανικοί Τ.Ε.?
  4. Τα πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαχωρίζουν τους πτυχιούχους Μηχανικούς από τους υπόλοιπους στα μεταπτυχιακά ή τα διδακτορικά τους προγράμματα?
  Σημειώνω πως ισχύει το “higher education” κι όχι το “highest education” για τα Πανεπιστήμια και σαφώς και για αντίστοιχα ΤΕΙ.

  Οι προτάσεις μου σχετικά με το σχέδιο του υπουργού είναι :
  1. Διαχωρισμός σε πτυχιούχους και διπλωματούχους μηχανικούς
  2. Ένταξη όλων των μηχανικών στο νέο ΤΕΕ χωρίς διαχωρισμούς σε τακτικά και συνδεμένα μέλη.
  3. Εξέλιξη όλων των μηχανικών ανάλογα με τα έτη σπουδών, τους μεταπτυχιακούς τίτλους, την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων αποφοίτησης, το βαθμό πτυχίου και πρώτιστα την αποδεδειγμένη εμπειρία.

  ΥΓ 1 : κ. Υπουργέ έχετε να λύσετε ένα χρόνιο πρόβλημα που πολλοί προκάτοχοι σας είπαν πως το έλυσαν αλλά στην πραγματικότητα δεν το έλυσε κανείς μέχρι τώρα. Θα είστε κι εσείς ένας από αυτούς ή θα τολμήσετε? Αν δεν το κάνετε τώρα θα το κάνει κάποιος επίγονος σας -νομοτελειακά- καθώς το «λάθος» εκείνων που «νομοθέτησαν» τα ΤΕΙ θεσμοθέτησαν πάνω από 3 χρόνια εκπαίδευσης.

  ΥΓ2 : Για τους φίλους που έγραψαν στις πανελλαδικές 19 και θεωρούν πως αυτό είναι το βασικό κριτήριο για την επαγγελματική τους εξέλιξη καταρχήν θεωρώ πως όντως πρέπει να παίζει ρόλο στην χρονική εξέλιξη όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι το μοναδικό στοιχείο.

  Σχόλιο by Χριστόπουλος Θανάσης - Μηχανικός Τ.Ε. — 13/04/2011 @ 09:11

 182. Kυριε Υπουργέ με ολο το σεβασμό και ελπίζοντας οτι διαβάζετε ολα τα σχολια των ενδιαφερομένων, μπορειτε σας παρακαλούμε να παρέμβετε με διευκρινήσεις (οχι απαραιτητα δεσμευτικες παρα μονο ως σκέψεις/προθέσεις σας) οσο αφορα την κατηγοριοποίηση που θα επιφερει ο επικείμενος νόμος? Θεματα οπως προϋπηρεσια , μεταπτυχιακοι τιτλοι, αποφοιτοι ΤΕΙ πριν και μετα το ’01 πιστευω οτι, αν μη τι αλλο, ειναι δικαιοτατο να διασαφηνιστούν ώστε να μην γεμίζουμε άσκοπα σελιδες με συζητήσεις επι συζητησεων για (ισως) αυτονοητα πραγματα. Αυτο θα διευκολυνει και την δικη σας δουλεια αφου θα εχετε να επεξεργαστειτε λιγοτερα σχολια αλλα με περισσοτερη ουσια (και οχι επαναλαμβανόμενα). Αναμένουμε επομένως και δικη σας παρέμβαση. Με εκτίμηση

  Σχόλιο by Μπινος Δ. — 13/04/2011 @ 10:21

 183. Ερ. Ποιός είναι καλύτερος μηχανικός?
  Απ. 1. Αυτός που κάνοντας του (οι γονείς του)ιδιαίτερα από το γυμνάσιο κατάφερε να γίνει μαθητής του 19 (τρομάρα του), μπήκε στο Πολυτεχνείο (συγχαρητήρια) και το τελείωσε αφήνοντας (διακριτικά) κάποιους άλλους από την εκάστοτε ομάδα που τον τοποθετούσαν να κάνει τη δουλειά (το έχω ζήσει κατά κόρον στο ΕΜΠ)και μετά άααααραξε (και κονομάει επειδή: «έτσι πρέπει»).
  2. Αυτός που παρότι δεν πολυσκάμπαζε πήγε «έξω» πήρε ένα πτυχίο (πλήρωσε και κάτι καθηγητές για να το πάρει), ήρθε πίσω και τώρα είναι άαααρχοντας (και κονομάει για τον ίδιο λόγο με τον αποπάνω).
  3. Αυτός που ήταν ουσιαστικά καλός μαθητής και κατάφερε από μόνος του (χωρίς πολύ εξωτερική βοήθεια) με το διάβασμα του, να περάσει στο Πολυτεχνείο ή και σε ΤΕΙ, που πήρε το πτυχίο του με την αξία του, που τον διακρίνει φιλομάθεια και εργατικότητα και που καθημερινά βελτιώνεται και εξελίσεται.

  Ο ευρών κερδίζει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

  Σχόλιο by Γιώργος — 13/04/2011 @ 11:11

 184. -Όσο το σκέφτομαι τρελαίνομαι. Τι είναι πάλι αυτό;
  α. Οι απόφοιτοι Πολυτεχνείων εσωτερικού και εξωτερικού (ασχέτως χώρας, ετών φοίτησης, τρόπου απόκτησης κ.λ.π.)
  β. Οι απόφοιτοι ΤΕΙ με διδακτορικό !!!! (Ποιό πολυτεχνείο το χορηγεί να πάω να πάρω ένα).
  γ. Οι απόφοιτοι ΤΕΙ με Μάστερ !!! (Υπάρχουν μερικά ήλθαν από έξω).
  δ. Οι απόφοιτοι ΤΕΙ μετά το έτος 2001.
  ε. Οι απόφοιτοι ΙΕΚ και λοιπών σχολών.
  ζ. Οι απόφοιτοι ΑΣΥ(υπομηχανικοί),ΚΑΤΕ.ΚΑΤΕΕ,ΤΕΙ πρίν 2001.

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
  -Τα πολυτεχνεία όλα μιά κατηγορία η περίφημη αξιολόγηση- (αντικειμενική ίσως, λέω εγώ)- γιατί γίνεται;
  -Τα ΤΕΙ 4 κατηγορίες …. με ποιά λογική;

  ΠΡΟΤΑΣΗ :

  α. Οι απόφοιτοι Πολυτεχνείων εσωτερικού πενταετούς φοίτησης.

  β. Οι απόφοιτοι ΑΣΥ – ΤΕΙ εσωτερικού τετραετούς φοίτησης και Πολυτεχνείων εξωτερικού τετραετούς φοίτησης.

  γ. Οι απόφοιτοι ΤΕΙ εσωτερικού τριετούς φοίτησης και Πολυτεχνείων εξωτερικού τριετούς φοίτησης.

  δ. Οι απόφοιτοι ΙΕΚ και λοιπών σχολών.

  Κύριε Πανάρετε τα αυγά έτσι σπάνε και γίνονται οι «ομελέτες» έχετε λοιπόν την δύναμη ; Για να δούμε.

  Σχόλιο by Γιάννης Π — 13/04/2011 @ 11:15

 185. Πως γίνεται πτυχιούχος ΤΕΙ προ 2001 με διδακτορικό (ή μεταπτυχιακό) να είναι συνδεδεμένο μέλος στην κατηγορία Τεχνολόγων, ενώ πτυχιούχος μετά 2001 χωρίς κανένα μεταπτυχιακό να είναι στην κατηγορία Μηχανικών; Γιατί ενώ ο δεύτερος αναφέρεται στις ομάδες ενδιαφερομένων, ο πρώτος (με διδακτορικό) όχι;

  Σχόλιο by Γ. Φαράντος — 13/04/2011 @ 11:29

 186. Μερικά σχόλια για το κείμενο της διαβούλευσης και όχι μόνο.
  Επιλέγω να μην αναφερθώ στα Κολέγια και τα ΙΕΚ ή και στον «μπομπ τον μάστορα» διότι εκτιμώ ότι θα είναι αντικείμενο άλλης ενότητας παρέμβασης.

  Α. Για τις προθέσεις :
  1. Είτε το αποδέχονται ειδικά οι απόφοιτοι του ΕΜΠ (διότι δεν είναι η μόνη πολυτεχνική σχολή στην Ελλάδα) είτε οχι, τα Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) είναι ιδρύματα της Ανώτατης Βαθμίδας της Εκπαίδευσης και οι όποιες αμφισβητήσεις, έχουν λυθεί, και με συνταγματική αναγνώριση μέσω του ΣτΕ, με τον Ν. 2916/2001 (Ν. Ευθυμίου). Ό «επιχειρούμενος» διαχωρισμός των πτυχιούχων ΤΕΙ, προ και μετά του 2916 είναι άποψη του ΤΕΕ που εμφανίσθηκε μόλις το 2002. Η υιοθέτησή της από το Υπουργείο Παιδείας, την ίδια στιγμή όπου Υπουργός είναι μέλος του ΤΕΕ, θα έπρεπε να σας κάνει να ντρέπεσθε.
  2. Ιστορία γνωρίζουμε αρκετοί, και γνώστες των προβλημάτων είμαστε. Οι Πτυχιούχοι των ΤΕΙ (ΑΕΙ του τεχνολογικού Τομέα) προχώρησαν σε μεταπτυχιακά στο εξωτερικό ήδη από το 1985 και μετά, όταν η ίδια η χώρα τους που τους έταξε να υπηρετήσουν την τεχνολογική ανάπτυξη και έρευνα και την παραγωγική διαδικασία, τους αντιμετώπισε συντεχνιακά και τους ενέπλεξε στα γρανάζια της αέναης γραφειοκρατείας της αναγνώρισης τίτλων εξωτερικού. Πτυχιούχοι των ΤΕΙ σήμερα είναι διδάσκοντες σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, σε ελληνικά πανεπιστήμια και σε ΤΕΙ. Ο πακτωλός χρημάτων που επενδύθηκε στα ΤΕΙ, πετάχθηκε στα σκουπίδια από τα ίδια τα επιμελητήρια γιατί απλά «διαφωνούσαν» με την ίδρυση των ΤΕΙ. Τελικά οι πολιτικές επιλογές έχουν ισχύ σε αυτή τη χώρα ;
  3. Η συντεχνιακή λογική που επικρατεί στην Ελλάδα, δημιούργησε κλίμα απαξίωσης των ΤΕΙ. Σε αυτό, μεγάλη ευθύνη φέρουν και οι διάσκοντες στα ΤΕΙ που επί σειρά ετών δεν συγχέουν την επιμελητηρική τους ιδιότητα (μέλη του ΤΕΕ και του ΓΕΩΤΕΕ) με την ιδιότητα του δασκάλου. Πολλοί εξ αυτών δεν είδαν ποτέ τους φοιτητές τους ως αυριανούς συναδέλφους τους.
  4. Η ελληνική πολιτεία, ουδέποτε προτίμησε να απεμπλακεί από τον συντεχνιασμό που επιβάλλουν οι συναδελφικές σχέσεις με τα επιμελητήρια. Αντιθέτως, οι πολιτικοί μας επέλεξαν να αφήσουν να εξελιχθεί μία χωρίς προηγούμενο εξαπάτηση τριών γενεών ελλήνων. Κάθε φορά που ψηφίσθηκαν Π.Δ. για επαγγελματικά δικιαώματα πτυχιούχων ΤΕΙ και δεν εφαρμόσθηκαν, και κάθε φορά που ψηφίσθηκε ένας νόμος που αναγνωρίζει τον ανώτατο χαρακτήρα των ΤΕΙ και δεν εφαρμόσθηκε, αποτελεί συνθήκη εξαπάτησης των ελλήνων πολιτών και μάλιστα της πιο ευαίσθητης μερίδας τους. Επειδή κάποια υπηρεσιακά στελέχη μέλη επιμελητηρίων ή βουλευτές μέλη επιμελητηρίων ή επαγγελματίες μέλη επιμελητηρίων, ΔΕΝ «συμφωνούσαν» με τις πολιτικές επιλογές ή τις ανάγκες της χώρας ή είχαν την δική τους άποψη για τα ΤΕΙ, δεν είχαν και δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κλείνουν τα μάτια σε ένα πραγματικό πρόβλημα που και οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει με την στάση τους.
  5. Τα περί μαθητών του 19 που εισέρχονται στο ΕΜΠ (και δεν είναι το μοναδικό πολυτεχνικό ίδρυμα της χώρας) είναι επιχείρημα που καταρρίπτεται αυτομάτως, όταν μέσα στο ΤΕΕ (και το ΓΕΩΤΕΕ) υπάρχουν μέλη προερχόμενα από σχολές του πρώην ανατολικού μπλοκ. Την αξιοκρατεία όλοι οι «ενδιαφερόμενοι» την θυμούνται μόνο όταν πρόκειται για την αντιπαράθεση με τα ΤΕΙ. Οι Σχολές Αλβανίας, Ρουμανιάς, Βουλγαρίας κ.λ.π. είναι επιχείρημα αξιοκρατείας για το ΤΕΕ (και το ΓΕΩΤΕΕ) ; Μην λειτουργτείτε υποκριτικά. Δείτε το πρόβλημα που δεν προέκυψε εν μία νυκτί. Προσπαθείτε να τα ράψετε όλα και να τα παρουσιάσετε ανάλογα με το πως σας συμφέρει. Δεν το αντιμετωπίζετε σφαιρικά.
  6. Είναι απογοητευτική η στάση του Υπουργείου Παιδείας, διότι όχι μόνο αρνήθηκε τον διάλογο με τους φορείς των πτυχιούχων των ΤΕΙ, αλλά και η λεγόμενη επιτροπή που στον πρόλογο αναφέρεται ότι συνεδρίασε πολλές φορές, όχι μόνο δεν συνεδρίασε πάνω από τρεις φορές (και που είναι τα πρακτικά, αφού ήταν επίσημη επιτροπή ;) αλλά και όσοι εκπρόσωποι των ΤΕΙ συμμετείχαν σε αυτή (και ομιλώ για προέδρους ΤΕΙ) συμμετείχαν εθελοντικά και όχι με απόφαση των Συνόδων Προέδρων ΤΕΙ, και ούτε βρέθηκαν σε άμεση συνεργασία με τους φορείς των πτυχιούχων ΤΕΙ. Όπως σε άμεση συνεργασία ήταν τα Πανεπιστήμια με τους επαγγελματικούς φορείς των αποφοίτων τους, δηλαδή τα επιμελητήρια.
  Στην ουσία κε Πανάρετε, και δι” αυτόν τον λόγο είναι ανήθικη η πρότασή σας, μέλη αυτή της επιτροπής ήταν μόνο μέλη επιμελητηρίων, τα οποία είτε υπηρετούν σε ΤΕΙ και Πανεπιστήμια, είτε συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης των επιμελητηρίων. Μόνο ένα μέλος προερχόταν από τους πτυχιούχους ΤΕΙ (ο Πρόεδρος της ΕΕΤΕΜ) και σας ενημέρωσε πολλές φορές για το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με την ανυποληψία αυτής της επιτροπής.
  Όπως και συμφωνία για τον τρόπο οργάνωσης του «διερυμένου ΤΕΕ» δεν υπήρξε από κανέναν.
  7. Η «πρόταση» που παρουσιάζετε κε Πανάρετε, εμπεριέχει συμπυκνωμένες τις απόψεις του ΤΕΕ για τα ΤΕΙ και τους αποφοίτους του και έχει παρουσιασθεί εμμέσως πλην σαφώς, πριν από έναν χρόνο περίπου στο διαδίκτυο από τον «εμπνευστή της» που είναι πρόεδρος ελληνικού ΤΕΙ κάπου στην Δυτική Ελλάδα. Είναι λοιπόν απαράδεκτο να εμφανίζετε αυτήν την πρόταση ως αποτέλεσμα των «εργασιών» μίας άτυπης επιτροπής που λειτούργησε με εθελοντές. Και είναι επίσης ανήθικο να επιχειρείτε να εμπλέξετε τους πτυχιούχους των ΤΕΙ, όταν εσείς ο ίδιος αρνηθήκατε να δεχτείτε πέραν του ενός εκπροσώπου εκ μέρους των πτυχιούχων ΤΕ στην επιτροπή. Π.Χ. Ενώ συνομιλούσατε για το «διερυμένο ΤΕΕ, στην επιτροπή συμμετείχαν πρόεδροι ΤΕΙ, που στα ιδρύματά τους υπάρχουν Γεωπονικές Σχολές. Γιατί δεν καλέσαστε Προέδρους ΤΕΙ όπου έχουν μόνο Σχολές μηχανικών ; Από την άλλη, εκ μέρους του ΤΕΕ συμμετείχαν μέλη του ΤΕΕ που είναι και διδάσκοντες στο ΕΜΠ. Αλήθεια ή όχι ; Και γιατί αρνηθήκατε δύο τουλάχιστον φορές την παρουσία εκπροσώπων των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων των Πτυχιούχων των Σχολών ΣΤΕΓ και ΣΤΕΤΡΟΔ ;
  8. Επι σειρά ετών, το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, λαμβάνει θετικές αποφάσεις που βελτιώνουν την μισθολογική και ακαδημαϊκή κατάσταση των διδασκόντων στα ΤΕΙ (ακόμα και όσων δεν εξελίχθηκαν ακαδημαϊκα), ενώ δεν εφαρμόζει ποτέ τις ρυθμίσεις που δίνουν διέξοδο στα προβήματα των αποφοίτων από το 1986 και μετά. Αντίθετα, το ΥΠΔΒΜΘ «ξεχνάει» επιλεκτικά» τις ευεργτικές ρυθμίσεις που αποφασίστηκαν για πανεπιστημιακά τμήματα τα τελευταία τριάντα χρόνια (και αναφέρομαι σε τετραετείς πολυτεχνικές σχολές που μετεξελίχθηκαν σε πενταετείς, γεωργικες σχολές που έγιναν γεωργικά πανεπιστήμια, γυμναστικές και παιδαγωγικές ακαδημίες, χαροκόπιες σχολές, εκκλησιαστικά λύκεια που έγιναν εκκλησιαστικές ανώτατες σχολές κ.λ.π.). Όπως τέλος και οι στρατιωτικές σχολές που ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέτε ότι προλαβαίνει ένας άνθρωπος σε 24 ώρες να λαμβάνει επιστημονική και στρατιωτική εκπαίδευση. Είναι βέβαια στο ίδιο σκεπτικό όπου ακολουθούν οι απόφοιτοι των πενταετών τμημάτων (πολυτεχνικές και γεωπονικές σχολές) και «υποστηρίζει» ότι ένας απόφοιτος πέντε ετών σπουδών, έχει διδαχθεί πλήρως όλα τα αντικείμενα της επιστήμης του, ανεξάρητα από το Τμήμα που φοίτησε. Δηλαδή όλα τα Τμήματα είναι ίδια; Απαράδεκτο. Δέχεστε εσείς, ως Καθηγητής Πληροφορικής, ότι οι δικός σας απόφοιτος τετραετούς φοίτησης, είναι υποδεέστερος από τον αντίστοιχο απόφοιτοι πληροφορικής του ΕΜΠ πενταετούς φοίτησης ; Φαίνετε σαν αντίφαση αλλά δεν είναι. Δεν είναι λοιπόν υποκριτική η στάση σας ;

  9. Προφανώς λοιπόν, στο σύνολό του το ΥΠ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. δεν διατείνεται θετικά για τα ΤΕΙ και προφανώς προωθείτε τις προσωπικές σας απόψεις για το πρόβλημα που υπάρχει και όχι την απτή πραγματικότητα. Δεν επιθυμείτε δίκαιη λύση.

  Β. Στο διακύβευμα της διαβούλευσης :

  1. Καθαρές προθέσεις από το Υπουργείο για την σύσταση του ενιαίου φορέα, θα εμφανσιθούν μόνο εάν όλες οι «κατηγορίες» που αναφέρονται σκοπίμως στο κείμενο εξαλειφθούν και υπάρξει μία και μόνο πρόταση,

  «Μέλη του διευρυμένου ΤΕΕ θα είναι πτυχιούχοι ελληνικών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) , σύμφωνα με τους νόμους 1404/1983, 2916/2001, 3549/2007 κ.λ.π.»
  «Όλα τα μέλη θα έχουν ισότιμα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε στα όργανα διοίκησης και λειτουργίας του επιμελητηρίου.»
  «Το διερυμένο επιμελητήριο θα είναι ΝΠΙΔ και θα λειτουργεί με τους πόρους που θα προκύπτουν από τις εισφορές των μελών του».
  «Τα μέλη που θα εγγράφονται στο επιμελητηριο, θα έχουν ήδη πιστοποηθεί για τα επαγγελματικά τους προσόντα, από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης με βάση το ΕΠΕΠ.
  «Όλα τα μέλη του επιμελητηρίου, θα λαμβάνουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, με κοινή διαδικασία, ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης από την οποία θα προέρχονται και με συμμετοχή ανεξάρτητης επιτροπής καθηγητών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ»).

  Πολύ απλά και πολύ ξεκάθαρα.

  Διότι, είναι πασιφανέστατο ότι ο στόχος του ΥΠΔΒΜΘ δεν είναι η αγνή τακτοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων και η επίλυση των προβλημάτων των Τ.Ε. Μηχανικών έναντι των Π.Ε. Είναι η δημιουργία ενός «οδηγού» που θα εφαρμοστεί αμέσως μετά με όλες τις ειδικότητες των ΤΕΙ, ξεκινώντας από τις γεωτεχνικές (με το «διευρυμένο ΓΕΩΤΕΕ») και θα συνεχίσει με τις υπόλοιπες, ώστε να εξαφανισθεί στο τέλος κάθε «πρόβλημα» με τα ΤΕΙ, θέτωντας τις αντίστοιχες ειδικότητες των Πανεπιστημιακών Σχολών, στην διοίκηση και τα κέντρα λήψης αποφάσεων των «διερυμένων επιμελητηρίων».

  Εάν η Πολιτεία δεν θέλει άλλο τα ΤΕΙ, είναι ηθικά αποδεκτό να μιλήσει ξεκάθαρα στην κοινωνία και να τα κλείσει άμεσα. Και έχει υποχρέωση να το κάνει ειδικά για τους νέους που επένδυσαν στις σπουδές τους και το επάγγελμά τους.

  Αναλάβετε επιτέλους μία ευθύνη έναντι της κοινωνίας για προβλήματα που δημιούργησαν οι ανεύθυνες πολιτικές στην παιδεία μας τα τελευταί πενήντα χρόνια.

  Σχόλιο by Κωνσταντόπουλος Ιωάννης — 13/04/2011 @ 12:24

 187. κύριε Υφυπουργέ
  Είναι δυνατόν τους παλιούς αποφοίτους των Υπομηχανικών σχολών(εισαγωγή με αναλογία ένας στους έξι, τετραετής φοίτηση,δοκιμασία οκταώρων,κατάργηση των σχολών από το καθεστώς της χούντας για να δημιουργηθούν από τη διεθνή τράπεζα τα ΚΑΤΕΕ)να τους κατατάσσετε στο τέλος. Που είναι τελικά η δικαιοσύνη.Ποιός σας δίνει αυτές τις πληροφορίες.
  Ήμουνα απόφοιτος του Γυμνασίου του 17(μιλάμε για το έτος 1971 τμήμα πρακτικό όπου οι βαθμοί δίνονταν με το σταγονόμετρο και με πολύ κόπο)και έδωσα εισαγωγικές εξετάσεις στο Μικρό Πολυτεχνείο όπου και πέρασα.Πολλές συμμαθήτριές μου με πολύ μικρότερες βαθμολογίες επειδή οι γονείς τους είχαν οικονομική άνεση πήγαν στο εξωτερικό και σπούδασαν γιατροί και μηχανικοί.Ωστόσο εγώ κατάφερα αυτή τη στιγμη μετά από πολλά χρόνια εργασίας να αποδείξω τις γνώσεις μου και να προσφέρω στην Υπηρεσία μου( έντιμα) πολύ περισσότερο από άλλους μηχανικοόυς.Πώς τώρα έρχεστε και μου λέτε ότι είμαι στο τέλος της κατάταξης.
  Προσπαθήσετε να ενημερωθήτε σωστά και να είστε δίκαιος με τους αποφοίτους των ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ,ΚΑΤΕΕ,ΤΕΙ(αυτό περιμένουμε από μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,τουλάχιστον δικαιοσύνη και όχι να άγετε και να φέρετε από το ΤΕΕ που πάντα φέρεται ρατσιστικά απέναντί μας)
  Δεν ζητούμε εξίσωη με τα Πολυτεχνεία αλλά να υπάρχει μία διαβάθμιση σε μελέτες και επιβλέψεις ανάλογα με την αποδεδειγμένη εμπειρία.
  ΌΧΙ όμως και το ίδιο πράγμα με ΙΕΚ και κολλέγια αναμφιβόλου ποιότητος.

  Σχόλιο by δέσποινα — 13/04/2011 @ 12:56

 188. Κύριε Καθηγητά,
  Με ενδιαφέρει πραγματικά να διαβάσω τις απόψεις σου και για τους απόφοιτους των κολλεγίων, όπως και για τους πτυχιούχους απο τα τριετή πανεπιστημιακά τμήματα της Αγγλιας,της Βουλγαρίας κτλ.
  Επιπλέον πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν και τμήματα ΤΕΙ που οι βάσεις εισαγωγής ξεπερνούν το 16.
  Δεν πρόκειτε όμως να απαντήσεις, γιάτι δεν έχεις απάντηση,
  γιατί απλά σε αυτές τις καταστάσεις, αποκρυσταλλώνεται ο αναρθολογικός τρόπος, βάσει του οποίου χτίστηκε ο ελληνικός καπιταλισμός.
  Το σύστημα στην Ελλάδα παραδοσιάκα στηρίχθηκε πάνω σε λογικές διαχωρισμού των ανθρώπων, σε όλα τα επίπεδα, σε λογικές αξιωματικών – υπαξιωματικών,σε διαχωρισμούς που πάντα εξυπερετούσαν την ξεπουλήμενη στο ξένο κεφάλαιο,άρχουσα τάξη.
  Τσιράκια και υπηρέτες αυτής λογικής υπήρξαν κατεξοχήν η πλειοψηφία των διοικήσεων του Τ.Ε.Ε.
  Έχουν την απόλυτη <> για το πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό τερατούργημα της δημιουργίας της Ελλάδος μετα τον Β παγκόσμιο πόλεμο,(χαρακτηριστικό παράδειγμα η ΑΘΗΝΑ).
  Αντάλλαγμα σε αυτήν την σχέση, υπήρξε όλο αυτό το πλαίσιο των επαγγελματικών δικαιωμάτων,και η συντεχνιακή προφύλαξη του ΤΕΕ απο το κάθετι που ήταν διαφορετικό.
  Και αν έγινε η Ελλάδα μέλος της Ε.Ε , και τί έγινε, τα πάντα εξακολουθούσαν να προσαρμόζονται στα μέτρα αυτών των ανθρώπων.
  Πραγματίκα μου προκαλεί γέλιο η θέση σας για το 19, και θλίψη η άρνηση σας να δείτε τίς πραγματικότητες.
  Ενώ σκίζεται τα ρούχα σας για τους αγράμματους απο τα ΤΕΙ
  δεν λέτε κουβέντα για τα κολλέγια, για το louton univercity,
  για το ευγενή πανεπιστήμιο της varnas απο την Βουλγαρία,
  όλους αυτούς που ο κ.Υφυπουργός με την πρόταση νόμου τους εξομειώνει σε απόλυτο βαθμό με τους δικούς σας διπλωματούχους του 19.
  Και γιατί να μιλήσετε, άλλωστε ,αυτοί έχουν πολλά λεφτά,μήπως άραγε κατ’ουσία δεν είναι και αφεντικά σας;
  Αγαπητοί Συνάδελφοι,η διαβούλευση είναι μια παρωδία,στην αλητεία όμως που επιχειρήτε με τον διαχώρισμο των πτυχιούχων πριν και μετά το 2001, πρέπει να απαντήσουμε με τον εξής τρόπο.
  Προτείνω μια και δύνεται η δυνατότητα στα ΤΕΙ να οργανώνουν
  αυτοτελή η σε συνεργασία με πανεπιστήμια master, να το κάνουν
  σε μαζική βάση έναντι πολύ χαμηλού τιμήματος.

  Σχόλιο by Γιάννης — 13/04/2011 @ 19:16

 189. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου τις ταπεινές αλλά καίριες παρατηρήσεις. Το πόνημα σας στερείται βάσεως αλλά και στοιχειώδους λογικής.
  Το ΤΕΕ είναι, εκτός από θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας, ήδη ο «Ενιαίος Επιμελητηριακός Φορέας» των Διπλωματούχων Μηχανικών (ήτοι όλων των ειδικοτήτων τους) και δεν απαιτείται μετεξέλιξή του ή οποιαδήποτε άλλη προσαρμογή του γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν άλλοι Μηχανικοί που να χρειάζεται να συμπεριλάβει!
  Από την λίστα των επαγγελματιών και πτυχιούχων που αναφέρονται στο κείμενό σας οι μόνοι Μηχανικοί αναφέρονται στην αρχή της παράθεσης (και δεν είναι τυχαίο) – οι υπόλοιποι απλά δεν είναι και δεν μπορούν να εννούνται Μηχανικοί ασχέτως της όποιας επαγγελματικής τους επιθυμίας η λοιπής υπόστασης – ειδάλως καταργείται η Ελληνική Γλώσσα!
  Παρερμενείες δεν χωρούν και δεν πρέπει να γίνονται συγχίσεις τέτοιου είδους.
  Η εκπαίδευση, ο ρόλος και ο σκοπός της υπάρξης όλων απλά απέχει παρασσάγες. Λοιπές προσεγγίσεις για την ακαδημαϊκή υπόσταση, τα επαγγελματικά δικαιώματα κλπ, αλοίμονο ίσως χωρούν, αλλά δεν εξυπηρετούν και δεν έχουν καν σχέση με το εγχείρημά σας, όσο και αν φαλκιδευεται η Εληνική γλώσσα και η λογική.
  Ισοπέδωση δεν πρέπει να νοείται σε καμία περίπτωση.

  Σχόλιο by Η Αλήθεια πονά αλλά δεν μπορεί να κρύβεται εσαεί — 13/04/2011 @ 19:40

 190. «Μία παγκόσμια καινοτομία, που δίνει λύση στο πρόβλημα σύνδεσης των δεδομένων του νέου διαδικτύου (Web 3) εξαιτίας του διαφορετικού γλωσσικού τους περιεχομένου, δημιούργησε ερευνητική ομάδα του τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης!»
  Και όμως οι επιστήμονες αυτοί δε θα μπορούν να εγγραφούν στον Ενιαίο Τεχνικό Επιμελητηριακό φορέα της χώρας τους επειδή είναι απόφοιτοι του ΑΠΘ !!!

  Σχόλιο by ΤΑΚΗΣ — 13/04/2011 @ 19:47

 191. Φίλε που ανάρτησες βάσεις σχολών ως αποδεικτικό στοιχείο της ποιότητας των ΑΕΙ έχω μονάχα να σου πώ αυτά είναι για την γιαγιά στο χωριό και όχι για μορφωμένους ανθρώπους του 2011. Κι εμένα το ΤΕΙ που σπούδασα για 4 συνεχή χρόνια αν είχε επαγγελματικά δικαιώματα που εδώ και 30 χρόνια με κλοπή μας στερούν οι βάσεις θα ήταν αλλιώς. Για εμένα όμως θα έπρεπε να είχαν όλοι την δυνατότητα συμμετοχής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ και με εσωτερικές εξετάσεις να επιλέγονται αυτοί που αγαπάνε την σχολή που είναι και θα γίνουν καλύτεροι επαγγελματίες. Έδώ όμως η αξία υπάρχει μόνο στα GREEK PATENT GREKOMASTER που σεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο σε ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κοινώς Ελληνικές αστειότητες. Τα ΑΕΙ εδώ και τριάντα χρόνια υπήρξαν η ναυαρχίδα της ανάπτυξης και της περιχαράκωσης εργασιακών δικαιωμάτων εις βάρος όλης της κοινωνίας με την διαχείριση των κονδυλίων στα πιο βασικά και θεμελιώδη προαπαιτούμενα μιας συγχρονής κοινωνίας. ΠΧ οικονομία, υγεία,κατασκευές-υποδομές,παιδεία. Σήμερα αυτά είναι υπο κατάρευση. Είστε αναξιόπιστοι στα μάτια όλου του Ελληνικού λαού και ίσως ήρθε η στιγμή να πάρουν δικαιώματα και άλλοι απόφοιτοι σχολών που δεν θα κλέψουν.Μήν κάνουμε συνέχεια σαν κακομάθημένα παιδιά που είμαστε όλοι. Ελπίζω να αναρτηθεί το σχόλιο.
  Ένας τεχνολόγος μηχανικός.

  Σχόλιο by ΕΥΘΥΜΗΣ — 13/04/2011 @ 20:44

 192. Προς τον κύριο που έβγαλε την Λίστα με τα μόρια εισαγωγής του έτους 2010 περιφερειακών ΑΤΕΙ και Πολυτεχνείων, να μας πει πόσοι μαθητές με χαμηλότερα μόρια θα σπουδάζουν σε πολυτεχνεία τις Βουλγαρίας ,Ιταλίας και Ουγκάντας ή θα θέλατε να αναφερθώ στους κολλεγιούχους γιατί και στις δύο περιπτώσεις μιλάει το χρήμα.
  Σέβομαι τι όποιες σπουδές έχει κάνει ο κάθε ένας, σύμφωνα με τις δυνατότητες του.
  Διακρίνω ένα κόμπλεξ κατωτερότητας στους Διπλωματούχους όταν αναφέρονται συνέχεια στα μόρια εισαγωγής, τα οποία κάθε χρόνο αλλάζουν.
  Εάν στην Ελλάδα έχουμε υπερχειλίσει από μηχανικούς, σε αυτό και μόνο φταίει το υπουργείο παιδείας ,δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα ένα επιμελητήριο επί 25 χρόνια να βάζει συνέχεια εμπόδια στους πτυχιούχους Μηχανικούς ,να τους αποκαλεί με χίλια δύο κοσμικά επίθετα και να καλείτε κύριε υφυπουργέ να «διαδουλευτούμε» τον δήθεν διευρυμένο Φορέα ο οποίος αποδέχεται (αναγκαστικώς) 3 ετούς αποφοίτους εξωτερικού και αρνήται κατά παράδοξο τρόπο τους πτυχιούχους εσωτερικού διαχωρίζοντας τους σε τέσσερις ομάδες. Δηλαδή ο πολυτεχνίτης με Διδακτορικό θα είναι στο ίδιο επίπεδο με τον πολυτεχνίτη που έχει μόνο Δίπλωμα ; γιατί δεν γίνετε και εδώ διαχωρισμός και γιατί δεν διαχωρίζετε και τους Διπλωματούχους σε «πρό» και «μετά» από όσο γνωρίζω ο πρήν πρόεδρος του ΤΕΕ σπούδασε 3,5 έτη.

  Σχόλιο by ό πρό και μετά "Χρηστού" — 13/04/2011 @ 22:00

 193. ΛΙΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΕΣ

  Αθέμιτος Ανταγωνισμός

  Εδώ και μερικά χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο επαγγελματικό πρόβλημα υποβάθμισης του κύρους και υπονόμευσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων μηχανικών.
  Στις 07-11-94 το ΤΕΕ προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζήτησε να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικό το Π.Δ. 318/94, το οποίο στην ουσία εξομοίωνε τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. με τους αποφοίτους του Πολυτεχνείου!!! (Στην προσφυγή, υποστηρίζεται ότι το διάταγμα εκδόθηκε χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση και ότι οι διατάξεις του αντίκεινται στη συνταγματική αρχή της ισότητας και στην καθιερωμένη διάκριση ανάμεσα στην πανεπιστημιακή και τεχνολογική εκπαίδευση, αφού οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. «υστερούν κατά τρόπο προφανή έναντι των αντίστοιχων ειδικοτήτων των ΑΕΙ, ως προς το εύρος του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών τους…». Στην προσφυγή τονίζεται ότι το Δ/γμα δεν περιορίζει ούτε με ποσοτικά, ούτε με ποιοτικά κριτήρια το είδος των εργασιών που μπορούν να αναλάβουν οι πτυχιούχοι των συγκεκριμένων τμημάτων των Τ.Ε.Ι. και συνεπώς… Επικαλύπτει τους διπλωματούχους των αντίστοιχων τμημάτων των ΑΕΙ). Αρκετά χρόνια αργότερα το ΤΕΕ δικαιώνεται.
  Ωστόσο, λίγο νωρίτερα μια άλλη μεταρρύθμιση, οδηγούμενη από τη συνθήκη της Bologna, κατάφερε να περάσει: το προεδρικό διάταγμα 388/89 σύμφωνα με το οποίο τα Τ.Ε.Ι. «αναβαθμίζονται» από ανώτερη σε ανώτατη εκπαίδευση, και από Τ.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ μετονομάζονται σε Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ! (Το πρώτο ύπουλο πολιτικό τρικ).
  Και παρόλο που με το ΤΟ.Ε.Π.Θ και το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. οι σπουδές στα Τ.Ε.Ι. αντιστοιχούν αυστηρά σε ένα και μόνο έτοςπανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αυτή η μετονομασία σε Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ είχε τις εξής δύο συνέπειες:
  1. Δημιούργησε και το «κακό προηγούμενο» ώστε να «πατήσει» το Π.Δ. 318/94 που αφορούσε στην εξομοίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
  2. Να εμφανιστούν ως δια μαγείας σε ολόκληρη την Ελλάδα επαγγελματικές πινακίδες αποφοίτων Τ.Ε.Ι. με ψευδεπίγραφους τίτλους όπως οι παρακάτω: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ Τ.Ε., ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ή στην «καλύτερη» περίπτωση ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.
  Όπως είναι προφανές πρόκειται για καθαρή ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ, που μόνο σκοπό έχει να παραπλανήσει το ευρύ κοινό, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί σοβαρότατο ποινικό αδίκημα. Το συγκεκριμένο θέμα έχει αρχίσει να παίρνει τραγικές διαστάσεις, αφού ακόμα και σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ή σε αγγελίες στο Δελτίο του ΤΕΕ βλέπεις να χρησιμοποιούνται οι παραπάνω τίτλοι, χωρίς δηλαδή να τηρούνται ούτε καν τα προσχήματα!
  Η ΕΕΤΕΜ (ένωση τεχνολόγων) από την άλλη πλευρά, ευθαρσώς και με απίστευτη προκλητικότητα ενημερώνει τα μέλη της ότι ασφαλώς και μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο π.χ. Πολιτικοί Μηχανικοί Δομικών έργων Τ.Ε. χωρίς κανένα πρόβλημα. Ξέρουν βέβαια πάρα πολύ καλά ότι αυτές οι οδηγίες που με τόση ελαφρότητα δίνουν στα μέλη τους δεν είναι βασισμένες σε τίποτα άλλο εκτός από μια τερατώδη παρερμήνευση του Π.Δ.388/89, ελπίζοντας ότι εφόσον κανείς μέχρι τώρα δεν έχει αντιδράσει στο τέλος θα καθιερωθεί ωσάν να ήταν «άγραφος νόμος». Ο τίτλος που αποκτά κανείς σήμερα όταν αποφοιτήσει από τα εν λόγω Τ.Ε.Ε. είναι:
  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ …… ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  Και αν πάρουμε πάλι το παράδειγμα των τεχνολόγων δομικών έργων ο ακριβής τίτλος είναι:
  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  Σύμφωνα με το Π.Δ.388/89 και πλέον το ΦΕΚ 120Α οι απόφοιτοι των ΤΕΙ μπορούν να φέρουν τον τίτλο: «Πτυχιούχος ……… Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τ.Ε.» , όπου παρακάτω λέει ότι:
  Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
  43. Πολιτικών Δομικών Έργων Μηχανικός Δομικών έργων.
  Άρα ο τίτλος που πρέπει να χρησιμοποιούν είναι: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δηλαδή, επακριβώς ο τίτλος που τους απονέμεται από το ΤΕΙ και σε καμία περίπτωση: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.
  Χρησιμοποιώντας δήθεν τον ισχυρισμό ότι ο όρος «Πολιτικός» αναφέρεται στην «ονομασία του τμήματος». Αφού σαφέστατα η ονομασία τμήματος είναι «ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και όχι σκέτο «ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ».
  Η Πολυτεχνική σχολή του Α.Π.Θ. προβλέποντας ότι θα δημιουργηθεί σύγχυση με τον όρο «Μηχανικός» είχε προτείνει:
  Με στόχο την ορθή πληροφόρηση του κοινωνικού συνόλου η Πολυτεχνική Σχολή προτείνει να ορισθεί στο Π.Δ. ο τίτλος του Πτυχιούχου ΤΕΙ, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει δεσμευτικά την προέλευσή του. Ενδεικτικώς προτείνεται ο τίτλος π.χ. «Πτυχιούχος Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Λάρισας», σε αντιδιαστολή με τον τίτλο«Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.» Με τον τρόπο αυτό το ευρύ κοινό πληροφορείται επαρκώς για τα επαγγελματικά προσόντα και το επίπεδο σπουδών της αντίστοιχης ειδικότητας.
  Οι περισσότεροι συνάδελφοι μας στην επαρχία όπου η δραστηριοποίηση των τεχνολόγων είναι πολύ μεγάλη βιώνουν καθημερινά το πρόβλημα. Ο κόσμος δε γνωρίζει τη διαφορά που έχει ένας μηχανικός Π.Ε. από ένα μηχανικό Τ.Ε., έτσι ώστε να μην ξέρει πού απευθύνεται ή στην καλύτερη περίπτωση να γνωρίζει, αλλά να θεωρεί ότι είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα.
  Δηλαδή με άλλα λόγια το ότι κάποιος έχει θυσιάσει τα καλύτερά του χρόνια πάνω από ένα βιβλίο ώστε να μπορέσει να μπει στο πολυτεχνείο, αλλά και τα ξενύχτια , ο κόπος και αυτά που στερήθηκε κανείς νέος για να το τελειώσει δεν έχουν πλέον καμιά απολύτως σημασία. Διότι φαινομενικά εντέλει αποκτά την ίδια υπόσταση και την ίδια αξία με τον μαθητή του 10.
  Θα πρέπει λοιπόν για να μπορούν τα πράγματα επιτέλους στη θέση τους να υπενθυμίσουμε στους «κύριους τεχνολόγους» οι οποίοι θέλουν να καρπωθούν τα δικαιώματα και τους κόπους των επιστημόνων διπλωματούχων μηχανικών τον πραγματικό σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκαν τα ΤΕΙ στην Ελλάδα. Αναφέρω επακριβώς τα λόγια που είχε δημοσιεύσει το ΤΕΕ σε κάποιο αφιέρωμά του:
  «Είναι από καιρό διαπιστωμένη η έλλειψη του κρίκου εκείνου των τεχνικών που θα συνδέσει τον τεχνίτη με τον επιστήμονα μηχανικό, θα διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της μελέτης του διπλωματούχου μηχανικού στο έργο, θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, θα συντελεί στην επίτευξη οικονομίας και θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του έργου.
  Λείπουν οι ικανοί, υπεύθυνοι, σωστά εκπαιδευμένοι εργοδηγοί που μπορούν να διαβάσουν ένα σχέδιο και να το εφαρμόσουν, που μπορούν να κατανοήσουν τις χορηγούμενες από το μηχανικό οδηγίες και να αντιληφθούν (έστω ατελώς ή με τη διαίσθηση) την αιτιολόγησή τους.
  Αυτό το κενό προσπάθησε να καλύψει ο νομοθέτης και σε αυτό το πνεύμα δημιουργήθηκαν τα ΤΕΙ, με το Ν.1404/83, με σκοπό τη δημιουργία στελεχών εφαρμογής.
  Από το άλλο μέρος δεν εμφανίζεται στην παραγωγική διαδικασία έλλειψη διπλωματούχων μηχανικών, αντιθέτως φαίνεται να διαθέτουμε τη μεγαλύτερη ή μία από τις μεγαλύτερες αναλογίες μηχανικών στην Ευρώπη. Δε λείπουν οι διπλωματούχοι μηχανικοί στη χώρα μας, λείπουν οι επενδύσεις, λείπουν οι δυνατότητες απασχόλησης και αξιοποίησής τους για την ανάπτυξη και την προκοπή του λαού μας. Και εκείνο που χρειαζόμαστε λιγότερο από καθετί είναι ημιεπιστήμονες που θα υποδύονται τον Διπλ. Μηχανικό που θα θεωρείται ότι κατέχουν ένα θέμα επειδή υπήρχε ένα σχετικό Κεφάλαιο στο βιβλίο της σχολής τους, που θα προσπαθούν να λύσουν το δικό τους πρόβλημα βάζοντας σφραγίδες μηχανικού, αλλά που δεν θα θέλουν ή δεν θα μπορούν να καταλάβουν τις επιπτώσεις της άγνοιας στο αποτέλεσμα της παραγωγής».

  Σήμερα ένα «σχέδιο προεδρικού διατάγματος» προωθείται από τη Σ.Α.Τ.Ε και την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ μέσω του υπουργείου παιδείας. Ένα Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. που είναι «χειρότερο» από το 318/94.

  Είναι χρέος όλων των μηχανικών να αντιδράσουν άμεσα.

  Το μέλλον όλου του κλάδου κρίνεται αυτές τις ώρες.

  Σχόλιο by Καθηγητής Μ. — 13/04/2011 @ 22:41

 194. κ.Υφυπουργε

  κ.κ Αναρτηστες

  ολοι ξεχνατε ηθελημενα η οχι την απλουστατη εξισωση Α βαθμου της FEANI!
  Eμπρος λοιπον για ξεκινατε.Διαλογο
  Και προσοχη μην παραγνωριζετε το ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

  ΜΗ ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Σχόλιο by ΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ — 14/04/2011 @ 00:43

 195. Για να αντιληφθούμε κύριε υφυπουργέ τον παραλογισμό στον οποίο μας επιβιβάζει η συντεχνία του ΤΕΕ δείτε το παρακάτω:
  (http://news.thomasnet.com/IMT/archives/2011/02/experts-corner-qa-lynn-bellenger-2011-ashrae-president.html)

  ΙMT: You are the first female president in the 116-year history of ASHRAE. On a personal level, when and how did your own interest in becoming an engineer first arise?

  LB: My undergraduate degree is in mathematics from Principia College in Elsah, Ill., a small liberal arts college on the bluffs overlooking the Mississippi River. I then studied environmental science at Rutgers University and was awarded a master’s degree with a thesis topic of Energy Conservation in Industry. That described the work I was doing in plant engineering and maintenance at Xerox’s major manufacturing facility in my hometown of Webster, N.Y.

  While I didn’t start my education intending to become an engineer, it was a natural progression from studying environmental science to working in energy conservation, and that has been the focus of my entire career.

  Πρόκειται για την Lynn Bellenger Προεδρο της ASHRAE PE ή αλλιώς Professional Engineer με βασικό πτυχίο Μαθηματικών και ακολούθως MSc στην «συντήρηση» ενέργειας. Και δεν υπάρχει άνθρωπος σε επάγγελμα μηχανικού που να μην γνωρίζει τι εστί ΑASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating
  and Air-Conditioning Engineers.

  Στην ψωροκώσταινα βέβαια μηχανικός είναι μόνο (μέχρι) ο τελευταίος «διπλωματουχος» απο βουλγαρο-ρουμανιες που πήγε να παιξει μετα κουβαδάκια του 5 χρόνια και γύρισε πίσω «Μηχανικός» -οι ελάχιστες εξαιρέσεις απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα. η τελείωσε 5ετή ευγενική ελληνική πολυτεχνική σχολή)
  Με το αυτό το διπλωμα υπογράφεις απο lego (ie Bob mastoras) μεχρι τα στατικά της δευτέρας παρουσίας (God engineering) η αλλιώς διπλωματοπολυχώρος μου τεχνικής ευθύνης.

  Οι άλλοι είναι μπομπομάστορες…

  η ειρωνία είναι ότι ο Κύριος Σπίρτζης είχε συνάντηση μαζί της τον περασμένο Δεκέμβριο με αφορμή εκδήλωση του HELLENIC CHAPTER της ASHRAE. Θα συζήτησε βέβαια μαζί της για το πώς αυτή από «μπομπ ο μάστορας» ή έστω «Lynn η δασκάλα» έγινε μηχανικός.

  Αιδώς Αργείοι.. Τελειώνετε με το ΤΕΕ και φτιάξτε Τεχνικό Επιμελητήριο πραγματικό.

  Επίσης : Σουβλατζήδες και εστιάτορες και άλλοι επιτηδευματίες με διπλωμα Πολυτεχνείου ασφαλίζονται στο ΤΣΜΕΔΕ- ΕΤΑΑ.
  Μηχανικοί απόφοιτοι ΤΕΙ που ασκούν το επάγγελμα, ασφαλίζονται αναγκαστικά στο ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ μαζί πλέον και με φορτηγατζήδες/κρεοπώλες κλπ(δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους τον παραλογισμό που είναι νόμος της νεοελληνικής κοινωνίας θέλω να δείξω).

  όλα αυτά βέβαια τα πληρώνουμε και σε Kp κρίσης.

  Και τελειώνοντας: Η κουλτούρα του Engineering δεν απονέμεται μαζί με την κάρτα μέλους ΤΕΕ. ένα σωρό άνθρωποι με λαμπρές ή όχι τόσο σπουδές είναι μηχανικοί χωρις να είναι μέλη ΤΕΕ. τΑ ΕΎΣΗΜΑ τα αποδίδει η αγορά και τα επιτευγματά τους. -against all odds.
  Και από την άλλη έχουμε τις καρικατούρες..Ας τις τελειώσουμε επιτέλους!

  Σχόλιο by Ν.Τ. — 14/04/2011 @ 02:00

 196. Αν και όχι τεχνικός, αλλά γεωτεχνικός ΤΕ, συμμετέχω με την άποψη μου σε αυτή την διαβούλευση, γιατί το ίδιο πιστεύω ότι θα επιχειρηθεί και με το διευρυμένο ΓΕΩΤΕΕ. Τρία είναι τα κύρια σημεία που εντοπίζω κ. Πανάρετε, τα ακόλουθα:
  α) Για ποιο λόγο ο διαχωρισμός των πτυχιούχων ΤΕ σε πριν και μετά το 2001, με βάση τον Νόμο 2916/2001, όπου αναγνωρίσθηκε ο ανώτατος χαρακτήρας των ΤΕΙ; Είναι παράνομος και σίγουα αντισυνταγματικός αυτός ο διαχωρισμός. Αυτά είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, κάτι σαν τα greek statistics.
  β) Γιατί επιδιώκετε την έμμεση υποβάθμιση των Πτυχιούχων ΤΕΙ με master και διδακτορικό δίπλωμα, έναντι των απλών διπλωματούχων μηχανικών, ακόμα και αφού έχουν περισσότερα χρόνια σπουδών; Το ίδιο προφανώς θα επιχειρηθεί να ισχύσει και με τους γεωτεχνικούς των ΤΕΙ.
  γ) Δεν ξεκαθαρίζεται ο τρόπος διοίκησης του «διευρυμένου» επιμελητηρίου», τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των νέων «μελών Τ.Ε.» σε αυτό.
  Απαντήστε πειστικά στα σημεία αυτά και λάβετε υπόψη ότι τα ΤΕΙ είναι ΑΕΙ, όμοια με τα Πανεπιστήμια και ανήκουν στον Ανώτατο Τεχνολογικό Τομέα. Η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίζει τους Πτυχιούχους των ΤΕΙ όπως αρμόζει σε Πτυχιούχους ΑΕΙ.

  Τζαρδής Μύρων
  Γεωπόνος ΤΕ, MEd

  Σχόλιο by Myron — 14/04/2011 @ 09:35

 197. Δεν θα ήθελα να μπώ σε αντιπαράθεση με τους ΑΕΙ, αλλά επειδή βλέπω ότι χρησιμοποιούν το επιχείρημα των βάσεων εισαγωγής και όχι η αξιολόγηση των σχολών (όπως ο Ανδρέας,Τοπ.Μηχ. και άλλοι σχ.12/04/11),θα ήθελα να τους πώ ότι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν επιχειρήματα που είναι τουλάχιστον έωλα.
  Αφού είναι γνώστες των βάσεων εισαγωγής ας μας απαντήσουν για τις βάσεις εισαγωγής των ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥΣ που έφεραν τα πτυχία τους από: ΙΤΑΛΙΑ(Παλιά), ΑΓΓΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ κλπ.
  Επειδή το ήδη υπάρχον ΤΕΕ, κρατά στατιστικά στοιχεία για τα μέλη του, ας κοιτάξουν το ποσοστό των συναδέλφων τους απο ξένα πανεπιστήμια.
  Μαζί με αυτούς συνεργάζονται, υπογράφουν «μελέτες»,συναποτελούν το σημερινό ΤΕΕ, συνδικαλίζονται, συζητούν και τους έχουν ομοτράπεζους στον περύγυρο τους.
  Οι των ΤΕΙ τους ενοχλούν ;
  Δικαίωμα τους βέβαια ούτε που με αφορά, όμως η ζυγαριά που κρατούν ΚΛΕΒΕΙ εν γνώσει τους και μπορώ να τους ονομάσω ΚΛΕΦΤΕΣ προς ίδιον όφελος …
  Ας σταματήσει λοιπόν αυτό το σαθρό επιχείρημα, από τον κάθε Ανδρέα … και ας βρεί κάτι άλλο για να τεκμηριώσει τη θέση του.
  Πάντως θα περιμένω απάντηση (πιστεύω ο ίδιος να είναι απόφοιτος Ελληνικού Πολυτεχνείου).
  Ευχαριστώ.

  Σχόλιο by Γιάννης Π — 14/04/2011 @ 09:59

 198. Πραγματικά θεωρώ μετεφηβικό σύνδρομο την αποθέωση των βάσεων εισαγωγής στις σχολές. Δηλαδή η απόδοση κάποιου στο λύκειο συνεπάγεται και την επιστημονική του αρτιότητα στο μέλλον? Σκόπιμα σε προηγούμενα σχόλια γίνονται συγκρίσεις με βάσεις εισαγωγής σε πανεπιστήμια από ημερήσια σχολεία με βάσεις εισαγωγής σε ΤΕΙ από εσπερινά λύκεια…εδώ μάλλον απαιτείται να θυμηθούμε τους κανόνες που διέπουν τα σύνολα στην μαθηματική επιστήμη! Αναμφίβολα είναι αληθές ότι ο κανόνας στις βάσεις εισαγωγής είναι να προηγούνται αυτές των πολυτεχνικών σχολών τις αντίστοιχες των ΤΕΙ. Ο κανόνας όμως έχει και εξαιρέσεις όπως φαίνεται παρακάτω :

  Βάσεις εισαγωγής 2010 (ημερήσια λύκεια)

  Μηχανικών Ορυκτών Πόρων πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) 13538

  Μηχανολογίας ΤΕΙ Πειραιά 13844

  Με απλά λόγια σύμφωνα με εκείνους που ξεκίνησαν τις συγκρίσεις στη συγκεκριμένη διαβούλευση και πάντα σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα αυτός που διάβασε περισσότερο είναι «ο τίποτας» ενώ εκείνος που διάβασε λιγότερο μπορεί να φέρει τον τίτλο του «Μηχανικού».

  Επίσης θεωρώ ότι οι βάσεις σχετίζονται άμεσα με την δυναμική του πτυχίου. Έχουν περάσει 24 χρόνια από την ίδρυση των ΤΕΙ κι ακόμα δεν έχουν εκδοθεί επαγγελματικά δικαιώματα για πολλές ειδικότητες. Δυναμική πτυχίου = 0!!!! Κάτι που δεν ισχύει για τα πολυτεχνεία. Αν αντιστρέφαμε τη δυναμική πτυχίου? Αν η εξέλιξη και τα επαγγελματικά δικαιώματα ήταν αντίστροφα? Θα ήταν ίδιες οι βάσεις εισαγωγής?

  ΥΓ : κ. Υπουργέ ανήκω σε μια γενιά πτ. Μηχανικών που τη δεκαετία του 80 πιστέψαμε στην ενιαία τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη δεκαετία του 2000 στα ΑΤΕΙ. Διαψευστήκαμε!!!!!!!!!!!!!! Αν πραγματική σας θέληση είναι η διαιώνιση της υφιστάμενης κατάστασης τότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΑ ΤΕΙ ΤΩΡΑ! Τουλάχιστο να προστατεύσουμε τους εν δυνάμει «ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ»?!

  Χριστόπουλος Θανάσης – Μηχανικός ΤΕ

  Σχόλιο by ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ — 14/04/2011 @ 11:09

 199. Μια διευκρίνηση στους «διπλωματούχους» που μεσα απο την μεγαλο τους πόθο για την περαιτέρω υποβάθμιση των ΤΕΙ: Ειναι κοινως αποδεκτό ότι επρεπε όντως να διαβασεις και να προσπαθήσεις περισσοτερο για να μπεις σε Πανεπιστημιο. Ειναι αλήθεια οτι πολλοι «αλέξιπτωτιστές» οι οποιοι μην γνωριζοντας ορθογραφία εισήχθηκαν σε ΤΕΙ χωρις εξετάσεις. Ειναι αληθεια ομως κυριοι «διπλωματούχοι» οτι η συντριπτικη πλειοψηφία αυτών ΔΕΝ ΚΑΤΟΡΘΩΣΑΝ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΟΥΝ. Μηπως σας ξεφευγει αυτο ή εσκεμμένα το παραβλέπετε; Αλλωστε οι περισσοτεροι απο εσας εχετε μεσανυχτα για το προγραμμα σπουδων των ΤΕΙ οπως κ για την προσπαθεια που πρεπει να καταβαλει κανεις για να αποφοιτησει. Για να τελειωνει λοιπον το παραμύθι, ολοι αυτοι που δεν ηξεραν να γραφουν το ονομα τους ΔΕΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ ΠΟΤΕ και μια μικρη μειοψηφία απ’αυτους πηρε πτυχιο στα 40 (εχω μερικους δικους μου φίλους) οι οποιοι καθε αλλο παρα το επαγγελμα του μηχανικου ακολουθουν τελικα.

  Ενα αλλο παραδειγμα για το επιπεδο των σπουδων των μηχανικων ΤΕΙ ειναι κοντινη μου φιλη κ συναδελφος (το ονομα της διαθεσιμο για οποιον το ζητησει) η οποια και αποφοιτησε μηχανολογος μηχανικος απο ΤΕΙ Σερρων επειτα απο 5,5 χρόνια (οταν ηταν 3,5…)και επειδη το μεγαλο της παθος ηταν η αρχιτεκτονικη εδωσε κατατακτήριες και πέρασε στο ΑΠΘ. Αποφοίτησε στον προβλεπόμενο χρόνο χωρις καθυστερήσεις και μαλιστα μου εξομολογήθηκε οτι δεν δυσκολεύτηκε σε τετοιο βαθμο όπως στα ΤΕΙ !!!

  Επισης ειναι αποριας αξιον πως επικεντρώνεστε στους πτυχιουχους ΤΕΙ ενω παραβλεπετε τους χιλιαδες τουρίστες που ερχονται απο χωρες της πρωην ΕΣΣΔ και γραφονται, εστω και κατοπιν εξετασεων μερικων μαθηματων, στο ΤΕΕ ? Αυτοι δεν τρωνε απο την «πιτα» σας; Τα κολλεγια επισης του «πληρωνω και περνω πτυχιο ΑΕΙ» πως το βλεπετε; Δεν διακρινω καποια σοβαρή αντίθεση σ’αυτο;

  Βλεποντας το δεντρο χανετε το δασος απ’οτι φαινεται λοιπον, πολυ περιεργο για τη νοημοσυνη επιστημονων υψηλου επιπεδου του 19 και του 20 δεν νομιζετε…;

  Σχόλιο by Μπινος Δ. — 14/04/2011 @ 11:28

 200. Διόρθωση σε κείμενο μου : Έχουν περάσει 28 χρόνια από την ίδρυση των ΤΕΙ κι όχι 24.

  Σχόλιο by ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ — 14/04/2011 @ 11:35

 201. Να θυμίσω στους συντάκτες του παρόντος σχεδίου πως το πτυχίο ΤΕΙ είναι πρώτος ακαδημαϊκός τίτλος ανώτατης εκπαίδευσης, δηλαδή BSc, με ΝΟΜΟ και φυσικά ανεξαρτήτως χρόνου αποφοίτησης.
  Πως λοιπόν ξεχωρίζετε τους πτυχιούχους ΤΕΙ από τους απόφοιτους εξωτερικού; Είναι καθαρά παράνομο.

  Και αλήθεια ο απόφοιτος Fachhochschule, των ΤΕΙ Γερμανίας δηλαδή (η ισοτιμία/αντιστοιχια ΤΕΙ και Fachhochschule είναι επικυρωμένη από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ εδώ και χρόνια), αν διατηρηθεί το παρών σχέδιο σε τι κατηγορία θα μπει;

  Μία κατηγορία μελών για Μηχανικούς με εσωτερική διαστρωμάτωση ανάλογα με την εμπειρία και επιπλέον εκπαίδευση. Στους διπλωματούχους θα πρέπει το 5 έτος να τους δίνει κάποιο πλεονέκτημα, αλλά δε σημαίνει πως δεν χρειάζονται την εμπειρία ή επιπλέον εκπαίδευση για να εξελιχθούν επαγγελματικά. Το ίδιο είναι ο μηχανικός που μόλις πήρε το δίπλωμα με κάποιον που εργάζεται 10 χρόνια;

  Και να ξεχωρίσουν επιτέλους οι ειδικότητες. 1 δίπλωμα = 6 πτυχία = ντροπή.

  Σχόλιο by talos — 14/04/2011 @ 11:53

 202. Παρότι ο τρόπος της διαβούλευσης με βρίσκει κάθετα αντίθετο με τον τρόπο που γίνετε (δηλαδή αντιπαράθεση στην οποία λέει ο καθένας το κοντό και το μακρύ του) θα θέσω μερικά ερωτήματα αν μου επιτρέπετε:

  1. Γιατί οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες πριν και μετά το 2001; Άλλαξαν τα ΤΕΙ σε μία μέρα και οι παλαιοί είναι σκράπες ενώ οι νέοι σαΐνια;
  2. Γιατί οι πτυχιούχοι ΤΕΙ με ένα μάστερ γίνονται δεκτοί στο ενιαίο ΤΕΕ; Δεν πρέπει να αξιολογήσουμε τα μάστερ στην καλύτερη περίπτωση; Όλα τα μάστερ γίνονται δεκτά;
  3. Είναι δυνατόν με ένα μάστερ που είναι βασικά εμπορικός τίτλος και όχι ακαδημαϊκός να αλλάζεις επαγγελματικό προσανατολισμό;Δηλαδή από μηχανικός εφαρμογής (ΤΕΙ) να γίνεσαι Διπλωματούχος Μηχανικός;
  4. Αν ισχύσει το 3. τότε όπως αναφέρθηκε στο διάλογο ένας Μηχανολόγος Μηχανικός του Πολυτεχνείου θα γίνει Ιατρός με μάστερ στην Βιοϊατρική; Ή θα γίνει και Γεωπόνος με μάστερ στην Βοτανολογία;
  5. Γιατί γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι των ΑΕΙ πχ Φυσικοί; Τι νήμα έχει κάποιος να σπουδάσει Φυσικός και με ένα μάστερ να γίνει μηχανικός; Δεν είναι απαξιωτικό για τον κλάδο να υπάρχουν τέτοιες διαφορές; (όποιο του 3,4)
  6. Γιατί να γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι της ΣΜΑ; Τι δουλειά έχει το πρόγραμμα σπουδών μιας Παραγωγικής Στρατιωτικής Σχολής με το πρόγραμμα σπουδών του Πολυτεχνείου; Αν γίνει σύγκριση με τίτλους μαθημάτων είναι λάθος. Η ΣΜΑ είναι μια Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή καμία σχέση με Πολυτεχνείο.

  Τέλος κύριε Υφυπουργέ θα ήθελα την απάντηση σας. Δεν έχει νήμα να διαβουλεύουμε με τον βασικό συνομιλητή απόντα.

  Επίσης τον επίσημο συνομιλητή το ΤΕΕ το ρωτήσατε;
  Τι σας είπε;
  Γιατί απαξιώνετε το ρόλο του;
  Μήπως φοβάστε το διάλογο;

  Γιατί απαξιώνετε τον κλάδο;

  Απάντηση

  Ίσως γιατί θέλετε να αμοίβοντε όλοι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί με μισθούς Κίνας.

  Αυτή είναι τελικά η αλήθεια.

  Σχόλιο by Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ — 14/04/2011 @ 12:18

 203. μηχανικών ορυκτών πόρων 12.000 μόρια
  μηχανικών των υλικών Ιωαννίνων 11.000 μόρια
  μηχανικών οικονομίας διοίκησης 12.500 μόρια
  μερικα παραδείγματα αυτά και εάν υπάρχουν τόσα πολλά

  Σχόλιο by ΒΑΣΙΛΗΣ — 14/04/2011 @ 13:58

 204. Επειδή οι απόφοιτοι των ΤΕΙ, έχουν κάποια δίκια τα οποία πρέπει να ξεκαθαριστούν, ορθόν είναι να τοποθετηθούμε οι Διπλωματούχοι και στις περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από σχολές 3τούς φοίτησης +1 έτος αγορά Master(ναι,ο όρος δεν είναι τυχαίος,περί αγοράς πρόκειται, στο μεγαλύτερο super market γνώσης, που λέγεται Ηνωμένο Βασίλειο- ως επί το πλέιστον-).
  Σε καμία περίπτωση, εγώ δεν αναγνωρίζω τους αποφοίτους των προαναφερθέντων σχολών ως συναδέλφους μου. Εξάλλου δεν έχω συναντήσει και κάποοιν ο οποίος να έχει προπτυχιακές σπουδές στο Imperial ή στο ΜΙΤ. Όσους γνωρίζω που έχουν φοιτήσει σ’αυτά τα καταξιωμένα σχολεία, είναι απόφοιτοι ελληνικών Πολυτεχνείων.
  Προφανώς, αναγνωρίζω και αποδέχομαι περισσότερο τους αποφοίτους των ΤΕΙ, παρά τους πελάτες των ανωτέρω περιγραφόμενων super markets γνώσεων.
  Η πρόταση μου για τους αποφοίτους των ξένων »Πανεπιστιμίων», είναι πραγματικά σκληρές εξετάσεις σε βασικά μαθήματα προκειμένου να αποδείξουν ότι αξίζουν την ισοτιμία με τα ελληνικά ΤΕΙ.
  Απο κει και πέρα για τους αποφοίτους των ΤΕΙ, η άποψή μου είναι ότι σαφώς και το ακαδημαικό-γνωσιακό επίπεδο τους είναι υποδεέστερο των αντίσοιχων Πολυτεχνείων, μιας και βασικά έχουν δομηθεί για να θεραπεύσουν διαφορετικές ανάγκες.
  Μόλα ταύτα, αναγνωρίζω ότι η εισαγωγή ενός νεόυ ανθρώπου σε κάποιο ΤΕΙ, δεν πρέπει να αποτελεί τροχοπέδη για την περαιτέρω ακαδημαική – επαγγελματική εξέλιξη του.Έτσι λοιπόν προτείνω να υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής στα Ελληνικά Πολυτεχνεία, αναγνωρίζονατς μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων απ’ότι σήμερα.

  Εν κατακλέιδι πλήρης διαχωρισμός ΑΕΙ-ΤΕΙ, και αξιολόγηση ισοτήμηση ΤΕΙ με ξένα πανεπιστήμια 3+1 ετών.

  ΥΓ.Επειδή πολλοί απόφοιτοι ΤΕΙ,επισημαίνουν ορθώς, ότι αν τα επαγγελματικά δικαιώματα τους ήταν αντίστοιχα με αυτά των Πολυεχνείων, οι βάσεις τους θα ήταν αντίστιιχα υψηλές, τους ενημερώνω, ότι με τις βαθολογίες που συνέλλεξαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις δεν θα εισάγονταν σε αυτές!
  ΥΓ’.Όλο το παραμυθάκι με τις πιστωτικές μονάδες etc etc,ουδεμία σχέση έχει με ακαδημαικά κριτήρια ,παρα μόνο με τη μετατροπή της παιδείας σε εμπόρευμα, και τη δημιουργία μιας νέας αγοράς επιστημονικών »δεξιοτήτων» (προβλέπω ότι αν περάσουν οι επιταγές της Μπολόνια, η Πλατεία Κάνιγγος και οι πέριξ αυτής δρόμοι,θα γεμίσουν παραμάγαζα (εταιρείες πιστοποίησης, σεμιναρίων κτλ) πώλησης, ενοικίασης, χρωνομίχθωσης κτλ, επαγγελματικών προσόντων που θα κοστίζουν από 3.000-10.000 €/τεμάχιο.

  Σχόλιο by Α — 14/04/2011 @ 14:58

 205. α) τα ΤΕΙ δεν είναι ίδια με τα ΙΕΚ
  β) τα ΤΕΙ δεν είναι ίδια με τα Πολυτεχνεία
  γ) τα Πολυτεχνεία δεν είναι ίδια με τα ΙΕΚ

  κάθε ένα από τα παραπάνω έχει σεβαστό ρόλο
  κάθε ένα από τα παραπάνω έχει άλλο επίπεδο

  το επίπεδο όμως μπορεί και πρέπει να αλλάζει

  πρέπει να δίνεται η δυνατότητα για κάποιον
  1) από ΙΕΚ να γίνει ΤΕΙ
  2) από ΤΕΙ να γίνει Πολυτεχνείο
  χρησιμοποιώντας
  α) εκπαιδευτική γέφυρα
  β) εμπειρία ως συντελεστή
  γ) το α) είναι αναγκαία προϋπόθεση για γέφυρα
  δ) το β) οχι

  εκπαιδευτική γέφυρα από ΤΕΙ σε Πολυτεχνείο
  α) εφαρμογή ECTS για εξέλιξη από ΤΕΙ σε Πολυτεχνεία
  β) όχι 5 χρόνια + κατατακτήριες
  γ) max 2,5 έτη σπουδών (τα 2,5 πρώτα έτη)

  Πολυτεχνεία 5 ετών = Μαστερ
  α) είναι παράνομο
  β) http://engineertech.gr/forums/p/1702/20746.aspx#20746
  γ) να σπάσει σε 2 κύκλους η 5-ετία –> 2 επιμέρους πτυχία
  δ) προπτυχιακό B.Eng σε 3,5 με 4 έτη
  ε) μεταπτυχιακό M.Eng 1 με 1,5 έτος
  ζ) στο δ) δικαίωμα εισόδου και ΤΕΙ ΣΤΕΦ ή Πανεπιστήμια ΣΘΕΤ
  η) δίκαιη ποσόστωση στο ε (60 – 40)
  θ) ερευνητική διάσταση στο δ) και όχι απλή συνέχεια σπουδών
  ι) κριτήρια ερευνητικής επιλογής στο δ)

  πανελλήνιες εξετάσεις
  α) τα 19000 μόρια του Παιδαγωγικού δεν μπορούν να παράγουν Μηχανικούς
  β) οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι θέμα ζήτησης
  γ) brainstorming δεν είναι το ίδιο με επιστήμη
  δ) οι πανελλήνιες είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ ένα ΤΕΙ και ένα Πολυτεχνείο τριτοβάθμια
  ε) λυπάμαι για το επίπεδο των συναδέλφων που παρουσιάζουν τις πανελλήνιες ως επιχείρημα επιστημονικότητας καθώς με αυτό το τρόπο καταργούν ότι σπούδασαν στην τριτοβάθμια

  τέλος συνάδελφοι του Πολυτεχνείου δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από τον ΤΕΙ. Από τον Κινέζο και τον Πακιστανό να φοβάσται

  Καθηγήτης Πληροφορικής
  ΔΠΘ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μηχανικός ΗΥ

  Σχόλιο by Κώστας Κ. — 14/04/2011 @ 15:05

 206. Από την πόλη έρχομαι και στη κορφή κανέλλα,
  αγαπητέ καθήγητα, αλήθεια σε ποιό πανεπιστημιάκο η τεχνολογικό ίδρυμα είσαι καθηγητής.
  Στην επαρχία, όπως και στην Αθήνα ,οί συνάδελφοι μου ιδιώτες
  μηχανικοί τ.ε έχουν κατακτήσει ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας,
  εξαιτίας της επιστημονικής και επαγγελματικής τους αξίας και πληρότητας.
  Καταλαβαίνω τον πόνο σου, καθηγηταρά μου, αλλά δυστηχώς τα διαστημικά ολοκληρώματα καιτα παράγωγα που κάνετε στο Ε.Μ.Π
  φαίνετε ότι δεν φτάνουν από μόνα τους για να έρθουν οι πελάτες σε εσάς.
  Και είναι προβοκάτσια, αυτό που γράφεις ότι κρυβόμαστε όλοι
  γνωρίζουν την ακαδημαική μας προέλευση, αλλά ευτυχώς για εμάς, η ελληνική κοινωνία έχει διαφορετικά κριτήρια απο εσάς,
  που επειδή είσαστε μέλη του Τ.Ε.Ε νομίζετε ότι όλοι οι υπόλοιποι θα σας προσκυνάμε.

  Σχόλιο by Γιάννης — 14/04/2011 @ 15:08

 207. Κάθομαι και βλέπω κάποιους διπλωματούχους να κατηγορούν οτι οι απόφοιτοι ΤΕΙ δεν διαβάζουν και παιρνάνε με λιγότερα μόρια κτλπ είσαστε΄ολοι άδικοι και δεν μπορείτε να κρίνετε από τα μόρια τίποτα.
  Πέρασα το 2005 στο ΤΕΙ Αθήνας με 11700 μόρια και στην 3η λυκείου διάβαζα 8-9 όρες ημερησίως και χωρίς φροντηστήρια και θα μπορούσα να τα πήγαινα ακόμη καλύτερα, πέρασα σε μία από τις σχολές που επέλεξα, στο ΤΕΙ όταν ξεκίνησα κόντεψα να τα παρατήσω από το βαρύ πρόγραμμα σπουδών και το κόμπλεξ ορισμένων παλαιών καθηγητών κυρίως αποφοίτων ΚΑΤΕΕ και υπομηχανικών.
  Το ίδιο τμήμα των 11000 μορίων τότε το 1996-97 μας έλεγαν οι καθηγητές μας οτι είχε βάση 16500 μόρια, τώρα το 2011 έχει φτάσει τα 13000 τι διαφορά έχουν οι πολύ παλαιοί απόφοιτοι με αυτούς που μπήκαν με τα 11000 ? Απολύτως καμία τα ίδια πράγματα διδάχτηκαν, από την άλλη κάνετε ανούσιες συγκρίσεις βάσεων μεταξύ τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, τι διαφορές έχει το τμήμα πολιτικών δομικών έργων του ΤΕΙ Περαιά με 14000 με κάποιο χαμηλόβαθμο τμήμα πολυτεχνικής σχολής από αυτά των μηχανικών οικονομίας και διοίκησης και μηχανικών περιβάλλοντος ?
  Μας έβαζαν στο ΤΕΙ να κάνουμε μελέτη κεντρικής θέρμανσης 5όροφου κτιρίου και καθόμασταν μέχρι το βράδυ ακόμα και στις 9 μια μέρα με πρόγραμμα στο full, ο καθηγητής απειλούσε ένα λάθος να κάνουμε θα κοπούμε και στις εξεταστικές παιρνούσε μόνο το 5-10% των φοιτητών σε κάθε μάθημα για κάθε μια εξεταστική.

  Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί έχω δει κάτι εντελώς άσχετους στο ΤΕΙ που δε ξέρουν την τύφλα τους ούτε απλά πράγματα δημοτικού αλλά ρε παιδιά δεν μπορείτε επιτέλους να τα ισοπεδώνετε όλα ποια αμάν δηλαδή, τόσοι κόποι που έκανα για να τελειώσω σε 4 χρόνια και κόντεψα να βγώ και με ψυχολογικά σε μαθήματα που μας κόβανε θα πρέπει να πάνε χαμένα ?
  Δεν μπορεί να υπάρξει κάποια αναβάθμιση στα υπάρχοντα τουλάχιστον επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ κας ας μην γίνουμε ισότιμοι εξάλου δεν το απαιτώ να ισοτιμιθώ με το πολυτεχνείο αλλά να μπορώ να εξασκώ ικανοποιητικά το επάγγελμά μου ?
  Δεν είναι δυνατόν για τον κόπο μου να έχω τόσο λίγα δικαιώματα ούτε είναι δίκαιο να κάθομαι τώρα να διαβάζω να πληρώνω φροντηστήρια για κατατακτήριες σε πολυτεχνείο που και αμφίροπο είναι άμα θα περάσω και θα φάω άλλα 4 χρόνια από τη ζωή μου ούτε και να φύγω εξωτερικό για να βρώ τα αυτονόητα μόνο και μόνο από τα κόμπλεξ κατωτερότητας μερικών ελληναράδων που νομίζουν οτι επειδή τους λέγανε οι γονείς τους όλη σου η ζωή είναι οι πανελλήνιες και μετά τέλος νομίζουν τώρα οτι θα έχουν εξασφαλισμένα επαγγελματικά και κοινωνικά προνόμια εφ’όρου ζωής.

  Και για τον κύριο που λέει για τα προβλήματα των διπλωματούχων στην επαρχία και τις σφραγίδες ας μου πεί εμένα π.χ που λέγομαι πτυχιούχος μηχανολόγος μηχανικός ΤΕ πώς θα πρέπει να αλλάξω τον τίτλο μου σύμφωνα με αυτά που λέει ? Πτυχ. μηχανικός μηχανολογίας ΤΕ ???

  Σχόλιο by Βασίλης Ντόλιας — 14/04/2011 @ 15:24

 208. Είναι τόσο μεγάλη η διάβρωση που έχει υποστεί ο «καθηγητής Μ.» που τολμά να πιστεύει ότι ένας απόφοιτος του ΤΕΙ Αθήνας με μεταπτυχιακό στο Imperial ο οποίος εργάζεται σε υγιή μελετητική-κατασκευαστική εταιρία Ζ τάξεως, είναι εξ ορισμού λιγότερο ικανός από τον «ίδιο», ο οποίος πιθανότατα έχει σπουδάσει σε κάποιο ευγενέστερο εκπαιδευτικό ίδρυμα (ακόμη και του πρώην ανατολικού μπλοκ) και δραστηριοποιείται (με εξαιρετική επιτυχία) διδάσκοντας το μάθημα της Τεχνολογίας σε γυμνάσια της χώρας.

  Σχόλιο by Γιώργος — 14/04/2011 @ 15:43

 209. Κύριε Καθηγητά Μ.
  Ποινικό αδίκημα δεν είναι ,να καταρρέουν οι πολυκατοικίες μετά από σεισμό που τις έχουν υπογράψει διπλωματούχοί ; ποινικό αδίκημα δεν είναι να υπογράφουν οι διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί «τα πάντα» χωρίς να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις; Εμείς οι «πολιτικοί Μηχανικοί ΤΕ» σπουδάσαμε 4 έτη μόνο σε μία ειδικότητα π.χ υποδομών. Εσείς βρε παιδί μου σε 5 έτη φαντάζομαι ότι γνωρίζετε λίγο από όλα και στην ουσία τίποτε συγκεκριμένο αλλά υπογράφετε όλα, αυτό και αν είναι παράνομο και επικίνδυνο!!!
  Στην επαρχία αγαπητέ Καθηγητά Μ. χτίζουν έως δυόροφα κτίσματα, δεν χρειαζόμαστε τις «υπεργνώσεις» των Διπλωματούχων.
  Επειδή στην Γερμανία η κύρια απασχόληση του Διπλωματούχου είναι η έρευνα και όχι να εκδίδει οικοδομικές άδειες αυτά είναι για τους Τεχνολόγους που έχουν ποιο πρακτικές σπουδές , οι οποίοι έχουν απεριόριστα επαγγελματικά δικαιώματα στην ειδικότητα τους.
  Ξεκολλήστε, οι Διπλωματούχοι δεν είναι Θεοί…..ούτε παντογνώστες.

  Σχόλιο by ό πρό και μετά "Χρηστού" — 14/04/2011 @ 16:57

 210. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Σχόλιο by Καθηγητής Μ. — 13/04/2011 @ 22:41

  1) ΕΜΕΝΑ το πτυχιο μου γραφει ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ (NA TO SKISV;)

  2) ΕΧΩ MSc ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΑΤΑΠ ΣΤΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ (ΝΑ ΤΟ ΣΚΙΣΩ;)

  3) ΑΥΤΟ ΠΟΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ… ΕΙΝΑΙ ΑΘΛΙΟ… ΑΣ ΜΓΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΖΟΥΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ, ΕΝΩ ΣΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΔΕ ΘΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΟΥΤΕ ΟΝΟΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ… ΠΟΣΟΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΥΠΕΡΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ;;;; ΑΝΤΙ ΝΑ ΒΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΚΑΝΑΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 20, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΚΙΑ ΣΑΣ!!!

  Υ.Γ. ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΗ ΒΑΣΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΗ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ!!!! ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ;;; ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΒΡΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΕ ΚΑΘΩΣ ΠΛΗΡΩΝΕΣΤΕ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΕ ΤΑ «ΠΟΛΥΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ» ΣΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙΣ 1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ 10!

  Σχόλιο by Γιώργος — 14/04/2011 @ 17:47

 211. ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥΣ ΜΕ ΦΟΙΤΗΣΗ <5 ΕΤΗ ΤΙ ΓΙΝΕΙ;;;;;;

  Σχόλιο by Γιώργος — 14/04/2011 @ 17:49

 212. Περί βάσεων

  ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 15485

  ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13198

  ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 12951

  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12996

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΗΜ. 12706

  MHXANIKΩN OPYKTΩN ΠOPΩN ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΗΜ. 3538

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΗΜ. 14770

  Σχόλιο by ΒΑΣΙΛΗς — 14/04/2011 @ 21:39

 213. Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Εξαιρετικά επίκαιρη και αναγκαία η πρωτοβουλία σας, έρχεται να δώσει τέλος σε νοοτροπίες, αντιλήψεις και προσεγγίσεις που συνέβαλαν και αυτές με τη σειρά τους στην οικονομική αλλά και ηθική πτώχευση της χώρας μας.
  Παραμένω βέβαια αισιόδοξος γιατί διαφαίνεται ότι υφίσταται η διάθεση από την πλευρά σας να μπει επιτέλους μια τάξη και να αποκατασταθούν χρονίζουσες αδικίες.
  Είναι πλέον βέβαιο, ότι για την αντιμετώπιση της κατάστασης την οποία διανύουμε, απαιτούνται δραστικές και αντισυμβατικές πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να θεωρούνται άδικες από αυτούς που συνετέλεσαν στη δημιουργία των προϋποθέσεων λειτουργίας του υφιστάμενου ΤΕΕ, από την άλλη πλευρά όμως, κάτι το οποίο καταδεικνύει και η εν εξελίξει διαβούλευση, υφίστανται αρκετά θέματα και μεγάλη ανησυχία από μια μεγάλη μερίδα μηχανικών και μη σχετικά με την υφιστάμενη λειτουργία του ΤΕΕ, κάτι το οποίο θα πρέπει σαφώς να σας προβληματίσει.
  Κλείνοντας, λόγω προέλευσης ως Μηχανικός απόφοιτος της ΣΜΑ, χωρίς επ’ ουδενί να μπω στη διαδικασία σύγκρισης των προσόντων μου, ακαδημαϊκών, επαγγελματικών και μη, με αυτά άλλων Μηχανικών διαφορετικής προέλευσης, θα ήθελα απλά να σας θέσω κ. Υπουργέ τους εξής σύντομους προβληματισμούς:
  1. Θεωρείτε λογικά αποδεκτό το γεγονός να μην υπάρχει πρόβλεψη πιστοποίησης στον υπό διαβούλευση ενιαίο επαγγελματικό φορέα για τους Μηχανικούς και Τεχνικούς της Πολεμικής Αεροπορίας οι οποίοι, συν τοις άλλοις, διασφαλίζουν την αξιοπλοϊμότητα των αεροσκαφών τα οποία χρησιμοποιεί η πολιτική ηγεσία της χώρας για τις μετακινήσεις της?
  2. Θεωρείτε λογικά αποδεκτό το γεγονός, δεδομένης της δυσμενούς κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, ότι υφίσταται η πολυτέλεια να μην κινητοποιούμε και να μην αξιοποιούμε όλους τους δυνάμενους πόρους στην προσπάθεια οικονομικής αναδόμησης της χώρας? Κάποια άλλα κράτη, σαφώς πιο προηγμένα από μας, έχουν ξεπεράσει ακόμα και το ταμπού της απαγόρευσης παράλληλης ενασχόλησης δημόσιων υπαλλήλων και στον ιδιωτικό τομέα, δεδομένου ότι έχουν θεσπίσει υγιή πλαίσια ανταγωνιστικότητας με όρους ανοικτής αγοράς και γνωρίζουν ότι με αυτό τον τρόπο προωθούν την ανάπτυξη.

  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  Ηλίας Λάππας,
  Μηχανικός Αεροσκαφών Πολεμικής Αεροπορίας

  PS. Επικαλούμενος στοιχειώδεις κανόνες ηθικής και ευπρέπειας, θα παρακαλούσα ο κύριος των σχολίων 80, 160 (Απόστολος Γ.) αλλά και όσοι σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν το χώρο αυτό για λασπολογία και καταγραφή κάθε είδους ανακρίβειας, να το κάνουν τουλάχιστον επώνυμα.

  Σχόλιο by Ηλίας Λάππας — 14/04/2011 @ 23:06

 214. Απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες και πιο ξεκάθαρες για να έχουμε σωστές απόψεις.

  Σχόλιο by Γεώργιος Αβάς — 15/04/2011 @ 00:06

 215. Έχοντας συμμετάσχει πολλές φορές στην Δημόσια διαβούλευση για την οριστική και αμετάκλητη επίλυση του ζητήματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων σχολών ΣΤΕΦ ΤΕΙ και των αποφοίτων ιδιωτικών κολλεγίων συνεργαζόμενων με ξένα πανεπιστήμια, πραγματικά απογοητεύομαι για άλλη μια φορά με την αδιαλλαξία των μελών του ΤΕΕ, αλλά και με την τακτική του Υπουργείου να κάνει ένα βήμα εμπρός και δύο πίσω.
  Καταρχήν σε σχέση με τις αντιδράσεις των φίλων(το εννοώ και δεν ειρωνεύομαι) Διπλωματούχων μελών του ΤΕΕ, έχω να τους πω ότι εμείς οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί ΤΕ δεν επιζητούμε να γίνουμε χαλίφηδες στην θέση του χαλίφη. Αναγνωρίζουμε την ανωτερότητα των αποφοίτων των Ελληνικών Πολυτεχνείων στο θεωρητικό τμήμα εκάστης ειδικότητας.Αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να ανεχθούμε την ισοπέδωση και τον μηδενισμό της δικιάς μας επιστημονικής κατάρτισης.Δεν μπορούμε να βλέπουμε απόφοιτους Αγγλικών Πολυτεχνείων με 3+1 έτη σπουδών να γίνονται δεκτοί στο ΤΕΕ και να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα του Μηχανικού και εμείς να μην μπορούμε.Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε να συρρέουν κατά εκατοντάδες παλινοστούντες απόφοιτοι Πολυτεχνείων Τασκένδης, Τυφλίδας, Νοβοροσίσκ και άλλων απίθανων πόλεων του πρώην ανατολικού μπλοκ, να λαμβάνουν ισοτιμία με Ελληνικά Πολυτεχνεία, να έχουν εξασφαλισμένες θέσεις στο Δημόσιο μέσω ποσοστώσεων στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ και εμείς απλά να είμαστε θεατές.Εμείς οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί ΤΕ ζητούμε απλά το αυτονόητο: να μπορούμε να ασκούμε το επάγγελμα μας σύμφωνα με τις γνώσεις που αποκτήσαμε.Και απορώ ειλικρινά γιατί ο φίλος που υπογράφει ως ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μ. δείχνει τόσο εμπάθεια εναντίον των αποφοίτων ΤΕΙ. Στους συναδέλφους του Διπλωματούχους που «ξενιτεύτηκαν» στην Αγγλία διότι στις Πανελλαδικές έγραψαν 1-2 και όμως «επέστρεψαν» ως «σεβάσμιοι» Μηχανικοί τι έχει να πει; Και εντέλει γιατί επιτέλους το ΤΕΕ δεν δέχεται μια δίκαια και αντικειμενική αξιολόγηση όλων των Πολυτεχνικών Σχολών και των σχολών ΣΤΕΦ ΤΕΙ.Δηλαδή κύριε ΚΑΘΗΓΗΤΑ Μ. θέλετε να μας πείτε ότι ο απόφοιτος μηχανολόγος μηχανικός της νεοσύστατης Πολυτεχνικής Σχολής Κοζάνης έχει το ίδιο επιστημονικό υπόβαθρο με τον μηχανολόγο μηχανικό του ΕΜΠ; Ξέρετε κύριε ΚΑΘΗΓΗΤΑ Μ. ότι σε πολλές περιφερειακές νεοσύστατες Πολυτεχνικές Σχολές λόγω οικονομικών περικοπών κουρεύονται (είναι της μοδός η λέξη) τα προγράμματα σπουδών και οι διδακτικές ώρες; Άρα λοιπόν δεν παίζει ρόλο μόνο πόσο μόχθησε ο καθένας στο εφηβικό του δωμάτιο μέχρι να υποστεί την βάσανο αυτού του άθλιου ανταγωνισμού (διότι περί αυτού πρόκειται)που λέγεται Πανελλήνιες εξετάσεις. Παίζει ρόλο και το τι γνώσεις λαμβάνει ο καθένας που σπουδάζει στο οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Και είτε του αρέσει του κυρίου ΚΑΘΗΓΗΤΗ Μ. είτε όχι, δεν είναι όλα τα Πολυτεχνεία σαν το ΕΜΠ και το ΑΠΘ.
  Προς τον Κύριο Πανάρετο έχω να θέσω τα παρακάτω ερωτήματα τα οποία πραγματικά με προβληματίζουν:
  1. Προς τι ο διαχωρισμός των αποφοίτων ΤΕΙ προ του Ν.2916/01 και μετά την ψήφιση αυτού, αφού είναι ξεκάθαρο και έχει αποσαφηνιστεί πολλές φορές ότι δεν τίθεται θέμα διαφοροποίησης των Πτυχιούχων προ 2001 και μετά 2001 ως αναφορά τον τίτλο που φέρουν;Αν περάσει αυτή η διάταξη θα εκπέσει στο ΣτΕ σίγουρα.
  2.Πως είναι δυνατόν οι απόφοιτοι των κολλεγίων και ξένων Πολυτεχνείων να κατατάσσονται σε ψηλότερη βαθμίδα από τους αποφοίτους ΤΕΙ ακόμα και αν οι απόφοιτοι ΤΕΙ είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών;(για διδακτορικό ή έρευνα δεν μιλάμε γιατί ακόμη Πτυχιούχο Μηχανικό ΤΕΙ με αυτά τα προσόντα δεν είδα!!)
  3.Με ποια λογική οι απόφοιτοι των ΤΕΙ χωρίς μεταπτυχιακό και οι απόφοιτοι του πάλαι ποτέ μικρού Πολυτεχνείου κατατάσσονται στην τελευταία βαθμίδα ως ….συνδεδεμένα μέλη;Η εμπειρία που φέρουν πετιέται στα σκουπίδια;
  Προσωπικά και μετά από σχεδόν 15 χρόνια επαγγελματικής εμπερίας σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έχω να προτείνω τα εξής :
  1. Απόλυτος διαχωρισμός της άσκησης του επαγγέλματος σε σχέση με την κάθε ειδικότητα . Ο Πολιτικός Μηχανικός θα εκπονεί και θα επιβλέπει μόνο στατικές, εδαφοτεχνικές, υδραυλικές μελέτες, μελέτες οδοποϊας, ο Αρχιτέκτονας θα εκπονεί μόνο Αρχιτεκτονικές μελέτες, ο Μηχανολόγος μόνο μελέτες, θέρμανσης, κλιματισμού, ανελκυστήρων κλπ. Δεν είναι δυνατόν να εξακολούθεί αυτό το άθλιο φαινόμενο ακόμη και Τοπογράφοι Μηχανικοί να συντάσσουν και να υπογράφουν στατικές μελέτες.
  2.Διαβάθμιση των αποφοίτων ως εξής:
  α)Απόφοιτοι Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών με διδακτορικό.
  β)Απόφοιτοι Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών με μεταπτυχιακό.
  γ)Απόφοιτοι Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών χωρίς μεταπτυχιακό και Απόφοιτοι ΤΕΙ (ανεξαρτήτου έτους κτήσεως πτυχίου) με μεταπτυχιακό.
  δ)Απόφοιτοι ΤΕΙ (ανεξαρτήτου έτους κτήσεως πτυχίου) χωρίς μεταπτυχιακό, απόφοιτοι μικρού Πολυτεχνείου, απόφοιτοι ξένων πολυτεχνείων (3+1 έτη σπουδών) και απόφοιτοι κολεγίων σύμφωνα με το Π/Δ 38/2010.
  ε)Απόφοιτοι ΙΕΚ.
  Για όσους εντάσσονται στις κατηγορίες α,β εκπόνηση μελετών και επίβλεψη έργων απεριόριστα χωρίς προηγούμενη εμπειρία, με την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος.
  Για όσους εντάσσονται στην κατηγορία γ, άμεση χορήγηση διακαιώματος επίβλεψης έργων για τα πρώτα 3 χρόνια από ενάρξεως της άσκησης επαγγέλματος και δικαίωμα εκπόνησης μελετών απεριόριστα μετά παρέλευσης τριετίας.
  Για όσους εντάσσονται στην κατηγορία δ, άμεση χορήγηση δικαιώματος επίβλεψης έργων για τα πρώτα έξι χρόνια και δικαίωμα εκπόνησης μελετών απεριόριστα μετά την παρέλευση εξαετίας από την έναρξη άσκησης επαγγέλματος (εξαιρούνται φυσικά οι απόφοιτοι του μικρού πολυτεχνείου οι οποίοι θα μπορούν να ασκούν πλήρως το επάγγελμα του μηχανικού χωρίς περιορισμό).
  Τέλος για όσους εντάσσονται στην κατηγορία ε, δικαίωμα άσκησης επίβλεψης έργων μόνο ως βοηθοί επιβλεπόντων όλων των παραπάνω κατηγοριών χωρίς περαιτέρω επαγγελματικά διακαιώματα.
  Όλα τα παραπάνω βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα γίνει επιτέλους σωστά και ολοκληρωμένα η αξιολόγηση των ΑΕΙ και ΤΕΙ την οποία και περιμένουμε εδώ και τόσα χρόνια.
  Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
  Γιώργος Πτυχιούχος Μηχανικός ΤΕ

  Σχόλιο by Γεώργιος — 15/04/2011 @ 00:14

 216. Κύριε Υπουργέ
  O Πτυχιούχος Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, με αναγνωρισμένο M.Sc. και ο Πτυχιούχος Πανεπιστημίου της αλλοδαπής με Διδακτορικό Δίπλωμα υποβάλλουν αίτηση στο ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους. Μετά από έλεγχο των πτυχίων ή των διπλωμάτων τους από το ΔΟΑΤΑΠ, αυτά αναγνωρίζονται ή όχι. Στην περίπτωση της αναγνώρισης γίνεται αντιστοίχιση σε με το πτυχίο ή το δίπλωμα τμήματος της ημεδαπής.
  Και τώρα ο απόφοιτος τμήματος Πανεπιστημίου της αλλοδαπής με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό εντάσσεται ενώ της ημεδαπής όχι. Για ποιό λόγο. Ειλικρινά περιμένω μία απάντηση από την Ηγεσία του Υπουργείο.

  Σχόλιο by ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ — 15/04/2011 @ 08:44

 217. κ. Υπουργέ,

  σας ερωτώ :
  1. Ποιος τίτλος θα απονέμεται στους πτυχιούχους ΤΕΙ που αποφοίτησαν μετά το 2001 χωρίς να ‘ναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού και που σύμφωνα με το σχέδιο θα είναι τακτικά μέλη του νέου ΤΕΕ?

  Δηλαδή οι μετά το 2001 = μηχανικοί εφαρμογών?
  και οι πριν το 2001 = τεχνολόγοι μηχανικοί ?
  ή
  ανεξαρτήτως χρόνου αποφοίτησης θα αποφασίσει το υπουργείο μετάξύ των δύο τίτλων?

  Σημειώνω ότι στο σχέδιο στην παράγραφο της απονομής τίτλων αναφέρονται :

  Α. Πτυχιούχος ΤΕΙ με Διδακτορικό Δίπλωμα,
  Β . Πτυχιούχος ΤΕΙ και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μετά από 3 χρόνια πιστοποιημένης εμπειρίας.
  Γ. Μηχανικός εφαρμογών ή τεχνολόγος Μηχανικός, τίτλος που απονέμεται στα Συνδεδεμένα Μέλη

  2. Επίσης όταν αναφέρεστε σε «συνδεμένα μέλη» τι εννοείτε? Ποια τα δικαιώματα των «συνδεμένων μελών»?
  3. Ποια τα επαγγελματικά δικαιώματα των «Μηχανικών εφαρμογών» και μέχρι ποιο σημείο θα φτάνει η εξέλιξη τους?
  4. Οι «μηχανικοί εφαρμογών» ή οι «τεχνολόγοι μηχανικοί» θα έχουν δυνατότητα εξέλιξης μέχρι του σημείου που δεν θα υπάρχει ποσοτικό ή οικονομικό όριο εφαρμογής της επιστήμης ή θα παίζουν το ρόλο εργοδηγού?
  5. Τα επαγγελματικά δικαιώματα ενός «Μηχανικού εφαρμογών» στο ελεύθερο επάγγελμα θα είναι τα ίδια με του συναδέλφου του στο δημόσιο τομέα? Δηλαδή ο «μηχανικός εφαρμογών» στο δημόσιο θα υπογράφει μελέτες? Τι μελέτες? Θα επιβλέπει έργα? Θα υπάρχει μπάρα ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού?
  6. Ακόμα θεωρώ πως υπάρχει μια σημαντική αντίφαση στο σχέδιο. Αναγράφεται «Πτυχιούχος ΤΕΙ με Διδακτορικό Δίπλωμα» και «Μηχανικός εφαρμογών». Ο τίτλος «Μηχανικός εφαρμογών» σημαίνει πως ο μηχανικός αυτός ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την εφαρμογή της επιστήμης. Παρόλα αυτά αναγνωρίζετε ότι υπάρχουν πτ. Μηχανικοί ΤΕ που ασχολούνται με τα υψηλά επίπεδα έρευνας που αυτονόητα απαιτεί η διδακτορική διατριβή.
  7. Το γεγονός ότι οι διπλωματούχοι Π.Ε. και οι πτυχιούχοι Τ.Ε. συμμετέχουν σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα που σημαίνει πως έστω κατά προσέγγιση έχουν κοινές βάσεις, πως δικαιολογεί την εισαγωγή πτυχιούχων μηχανικών Τ.Ε. στο 1ο έτος σπουδών των πολυτεχνείων?
  8. Πριν το νόμο του 2001 τα ΤΕΙ ανήκαν στην ανώτερη βαθμίδα? Γιατί θεωρώ πως ο νόμος του 1983 αναφερόταν σε «ενιαία τριτοβάθμια εκπαίδευση» με δυο κατευθύνσεις χωρίς να περιγράφεται αν ανήκαν στην ανώτερη ή την ανώτατη βαθμίδα.
  9. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει διαχωρισμός και στους αποφοίτους Παιδαγωγικών ακαδημιών ΔΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ με εκείνους των νέων πανεπιστημιακών παιδαγωγικών τμημάτων?
  10. Θεωρείται ότι πρέπει να γίνει και διαχωρισμός και στους πτυχιούχους εμπορικών σχολών που μετεξελίχθηκαν σε Πανεπιστήμια?
  ΥΓ : κ. Υπουργέ πέρυσι που είχα -κατά κάποιο τρόπο- την οικονομική δυνατότητα, έκανα αίτηση για μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο ΑΠΚΥ και ζήτησα διευκρίνιση από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο σχετικά με την κατάταξη του πτυχίου μου, καθώς η προκήρυξη του μεταπτυχιακού περιόριζε τη δυνατότητα αίτησης μόνο σε ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ. Η απάντηση της γραμματείας του ΑΠΚΥ ήταν ότι τα ΤΕΙ θεωρούνται ότι ανήκουν στην πανεπιστημιακή βαθμίδα. Ποια είναι τελικά η αλήθεια? Μήπως στα κράτη της Ε.Ε. θεωρούμαι μηχανικός εκτός από την ίδια μου την Πατρίδα?

  Σχόλιο by ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ — 15/04/2011 @ 11:09

 218. Κε Υπουργέ,

  Γιατί δεν λέτε την αλήθεια ! Αυτό που πιστεύετε !!

  Δεν αληθεύει ότι λίαν προσφάτως παραδεχτήκατε ότι θεωρείτε τα ΤΕΙ υποδεερέστερα ή ισότιμα με τα ΙΕΚ !
  Δεν αληθεύει η παραδοχή σας, ότι είσαστε υπέρ των κολλεγίων και κατά των ΤΕΙ,τα οποία θέλετε να υποβιβάσετε σε διετείς σχολές, καθώς και τα πτυχία τους ανεξαρτήτου χρόνου κτήσεως !

  Δεν αληθεύει ότι σταματήσατε την αξιολόγηση των διάφορων σχολών ΤΕΙ & πανεπιστημίων, όταν οι πρώτες αξιολογήσεις ήταν καταπέλτης για τα πανεπιστήμια !

  Για να δούμε θα το δημοσιεύσετε το παρόν μύνημα ? Θα απαντήσετε στις παρούσες κατηγορίες ?

  Πείτε την αλήθεια στον κόσμο!!

  Αντέχετε ?

  Σχόλιο by va — 15/04/2011 @ 11:21

 219. Απάντηση στα 80-160-161

  Κύριοι είμαστε επιστήμονες και όλοι καταλαβαίνουμε την αλήθεια. Αν θέλουμε αυτή η αλήθεια να αποτυπωθεί πρέπει να λέμε αλήθειες αν θέλουμε να είναι σεβαστές από όλους.

  Η ΣΜΑ όπως και όλες οι στρατιωτικές παραγωγικές σχολές έχουν συγκεκριμένο προσανατολισμό. Έχουν ειδική νοοτροπία και φυσικά ειδική διδακτική ύλη. Επίσης οι διδάσκοντες δεν είναι καθηγητές επιπέδου πολυτεχνείου. Τα εργαστήρια δεν έχουν το εύρος μια πολυτεχνικής σχολής και γενικά η ΣΜΑ δεν έχει δομή πολυτεχνικής σχολής.

  Σημείωση: Το ΤΕΕ έχει κατά καιρούς αρνηθεί να γράψει αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημιακών σχολών διότι δεν πληρούν τα ελάχιστα (βλέπε τμήμα υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σωστά διότι είτε είχαν πρόβλημα ως προς την αναλογία των καθηγητών δηλ δεν είχαν την αναλογία μηχανικών καθηγητών που απαιτείτε, είτε δεν είχαν εργαστηριακή υποδομή ανάλογη κλπ…

  Αυτό δεν απαξιώνει την ΣΜΑ και τους αποφοίτους της. Μια χαρά σχολή είναι με αποφοίτους αξιόλογους. Το θέμα είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουν παιδεία διπλωματούχου μηχανικού. Επομένως σωστά ο τότε πρόεδρος του ΤΕΕ λαμβάνοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία και τις εισηγήσεις των προέδρων των πολυτεχνικών σχολών απάντησε αρνητικά.

  Τώρα τα σχόλια που αναφέρονται από συναδέλφους διπλωματούχους, ότι οι σπουδαστές της ΣΜΑ πληρώνονται από την πρώτη ημέρα της φοίτησης τους, ότι κάνουν πληρωμένα από το δημόσιο μεταπτυχιακά στο εξωτερικό και ότι συνταξιοδοτούνται στα 42 κλπ θεωρώ ότι είναι υπερβολές και κακώς γράφονται.

  Εγώ θεωρώ ότι η ουσία είναι αλλού.
  Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί ασκούν τα καθήκοντα που έχουν ή κάνουν κατάχρηση και υπογράφουν τα πάντα στο ΓΕΑ;

  Γιατί το κάνουν;

  Ποιος τους έδωσε το δικαίωμα αυτό (γιατί από όσον γνωρίζω έχουμε δημοκρατία η περίοδο της 7ετίας έχει παρέλθει);

  Γιατί αυτό δεν συμβαίνει με τους αξιωματικούς του Ναυτικού;

  Γιατί αυτό δεν συμβαίνει με τους μηχανικούς του Μηχανικού του Στρατού Ξηράς;

  Γιατί οι δύο τελευταίοι συνεχίζουν στο Πολυτεχνείο από το 5ο εξάμηνο;

  Κορόιδα είναι;

  Ή μήπως οι παραγωγικές σχολές του Στρατού και του Ναυτικού υπολείπονται σε σχέση με την ΣΜΑ;

  Άρα κάτι συμβαίνει με τους ΣΜΑτζηδες.
  Πολλά ακούγονται ότι υπογράφουν τα πάντα στο ΓΕΑ (παράνομα φυσικά) αφού κανένας δεν ελέγχει το ΥΕΘΑ. Ένας έλεγχος στα μητρώα Μελετητών και Κατασκευαστών του ΥΠΟΜΕΔΙ θα αναδείξει ότι πολλοί (όχι όλοι) εκμεταλλευοντε μελέτες που έχουν εκπονήσει συνάδελφοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί και υπογράφουν ως ελέξαντες την μελέτη. Και φυσικά την οικειοποιούνται και ταυτόχρονα δηλώνουν το όνομα τους στα μητρώα του ΥΠΟΜΕΔΙ. Πράγμα άκρως παράνομο. Στην συνέχεια εκμεταλλευόμενοι τα έργα της υπηρεσίας αναβαθμίζουν το εργοληπτικό πτυχίο τους και όταν συνταξιοδοτούνται το εκμεταλλέυοντε.

  Επομένως αγαπητοί συνάδελφοι της ΣΜΑ το σωστό είναι να συνεχίζεται τις σπουδές σας στο Πολυτεχνείο και να μην εκβιάζετε την πολιτεία να σας δώσει ότι δεν δικαιούστε.

  Έτσι για να μπορούμε να ζητούμε και από τους αποφοίτους των ΤΕΙ ανάλογη μεταχείριση.

  Γιατί και δίκαια θα πουν εμείς που είμαστε «ανώτατοι» με 3,5 χρόνια σπουδών δεν μας δίνεται ότι δικαιούμαστε. Το ίδιο ισχύει και με τους Ραδιο-ηλεκτρολόγους (φυσικούς) για να μην σας κουράζω.

  Το σωστό και δίκαιο είναι δικαιώματα και πλήρη πρόσβαση στο ΤΕΕ μόνο σε όσους τελειώνουν Πολυτεχνείο.

  Οι υπόλοιποι είτε θα έχουν περιορισμένα δικαιώματα είτε θα καθίσουν με εξετάσεις στα θρανία του Πολυτεχνείου και θα συμπληρώσουν τις σπουδές τους ανάλογα.

  Έτσι κάνει μια δίκαιοι και δημοκρατική κοινωνία αν θέλει ανάπτυξη. Αλλιώς ο κατήφορος δεν θα έχει τέλος.

  Τελικά κύριε Υφυπουργέ διαβάζετε ότι γράφουμε ή τζάμπα τρωγόμαστε;

  Σχόλιο by Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ — 15/04/2011 @ 13:07

 220. Δάσκαλοι διετών σχολών ισοτιμήθηκαν σε μία νύχτα με τετραετής όχι στα χαρτιά αλλά στη συνείδηση της κοινωνίας γιατί φροντίσατε γ’ αυτό. Με τους πτυχιούχους ΤΕΙ τί έγινε; Ευτυχώς που δεν φτιάξατε στα ΤΕΙ και σχολές δασκάλων και μαθηματικών για να ξεχωρίζεται σήμερα τους αποφοίτους τους σε προ και σε μετά 2001 πτυχιούχους και σε μαθηματικούς ΤΕ και ΠΕ με τους ΤΕ να παίρνουν 100€ λιγότερο μισθό γιατί οι ΠΕ θα έλυναν με πανεπιστημιακή εκπαίδευση τα ολοκληρώματα. Αν θέλατε ανάμεσα στον μηχανικό και τον μπετατζή έναν εργοδηγό τότε έπρεπε να φτιάξετε διετές σχολές με συγκεκριμένα δικαιώματα και όχι να βάζετε τα παιδιά να σπουδάζουν σε ΤΕΙ με μεταπτυχιακά και διδακτορικά αναγνωρισμένα σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα να έχουν πρόβλημα ύπαρξης εδώ και 30 χρόνια. Η λύση είναι μία, οριστική και ενιαία αναγνώριση των είδη πτυχιούχων ΤΕΙ ως ΑΕΙ και ενοποίηση με τα πανεπιστήμια σε ενιαίες σχολές από σήμερα.

  Σχόλιο by Γιάννης — 15/04/2011 @ 17:56

 221. Με αυτά που διαβάζω ως νέος πτυχιούχος ΤΕΙ ντρέπομαι!! Γιατί δεν καταργείται τα ρημαγμένα ΤΕΙ ;; και κοροϊδεύεται τον κόσμο και να μας επικρίνει κάθε δαιμόνιος επιστήμονας ¨Καθηγητής Μ.;; Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω μια χώρα να έχει δημιουργήσει τέτοιες σχολές τα ΤΕΙ και να δίνουν πτυχία Μηχανικός ΤΕ και να αμφισβητείται ο τίτλος του και να μην έχουμε επαγγελματικά δικαιώματα είναι απίστευτο …..

  Σχόλιο by amolla — 15/04/2011 @ 23:57

 222. #

  Σχόλιο by Α — 14/04/2011 @ 14:58
  #

  α) τα ΤΕΙ δεν είναι ίδια με τα ΙΕΚ
  β) τα ΤΕΙ δεν είναι ίδια με τα Πολυτεχνεία
  γ) τα Πολυτεχνεία δεν είναι ίδια με τα ΙΕΚ

  κάθε ένα από τα παραπάνω έχει σεβαστό ρόλο
  κάθε ένα από τα παραπάνω έχει άλλο επίπεδο

  το επίπεδο όμως μπορεί και πρέπει να αλλάζει

  πρέπει να δίνεται η δυνατότητα για κάποιον
  1) από ΙΕΚ να γίνει ΤΕΙ
  2) από ΤΕΙ να γίνει Πολυτεχνείο
  χρησιμοποιώντας
  …………..
  …………..

  Καθηγήτης Πληροφορικής
  ΔΠΘ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μηχανικός ΗΥ

  Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Αυτοματισμού Θεσσαλονίκης με ένα MSc σε Ασύρματες επικοινωνίες στο Πανεπιστήμιο του Bradford. Θα συμφωνήσω σε πολλά απο όσα έχεις αναφέρει γιατί πολύ απλά το ότι κάποιος τελειωσε μία Α σχολή κάποια στιγμή στη ζωή του δεν του δίνει το δικαίωμα να είναι εσαΐ καλύτερος ή ανώτερος απο κάποιον που τελείωσε μια σχολή Β. Και στην τελική γιατί ο Διπλωματούχος με τα 5 έτη σπουδών να είναι καλύτερος ή ανώτερος απο τον Πτυχιούχο ΤΕΙ με μεταπτυχιακό και διδακτορικό ? Δηλαδή η παράνοια και η κατάντια σε αυτή τη χώρα δεν έχει όριο.

  Καλαϊτζίδης Ευθύμιος

  Σχόλιο by Καλαϊτζίδης Ευθύμιος — 16/04/2011 @ 11:49

 223. Αξιότιμε κε Υπουργέ,

  Αφού εκφράσω τη σύμφωνη γνώμη μου στις ενδιαφέρουσες επισημάνσεις των κυρίων συναδέλφων στα σχόλια #213 και #125, θα ήθελα να τονίσω κάποιες από αυτές επισημαίνοντας τα εξής:
  Εφόσον τίθενται προτάσεις που αφορούν το δικαίωμα άσκησης ενός ελεύθερου επαγγέλματος, ποια η λογική περιορισμών εναντίον συγκεκριμένων κλάδων μηχανικών; Σε ένα περιβάλλον αξιοκρατίας και δημοκρατίας, οφείλετε να δώσετε ίσα δικαιώματα για την άσκηση επαγγέλματος σε όσους πληρούν, βάσει προγράμματος σπουδών, τα απαραίτητα κριτήρια. Έτσι θα προαχθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στην πλέον ελεύθερη αγορά επαγγέλματος, αφού αξιοκρατικά αυτός με τα περισσότερα επαγγελματικά προσόντα στην πράξη θα γίνει προτιμητέος από το κοινωνικό σύνολο. Άλλωστε οι Μηχανικοί απόφοιτοι της Σχολής Ικάρων δε ζητούν την παράλληλη (με τα εν ενεργεία τους στην Π.Α. καθήκοντα) άσκηση επαγγέλματος, όπως γίνεται με στρατιωτικούς ιατρούς, αλλά μόνον κατόπιν της απόσυρσής τους από το Σώμα.

  Κλείνοντας, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε σχόλια του τύπου: «Η συμμετοχή των αποφοίτων της ΣΜΑ στις εξετάσεις απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος δεν μπορεί να γίνει γιατί αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία». Από όσα προανέφερα γίνεται ξεκάθαρο ότι ένα τέτοιο σχόλιο εκφράζει αντιδημοκρατικές και αναξιοκρατικές πεποιθήσεις, ενώ ταυτόχρονα αντιτίθεται στο όλο πνεύμα αυτής και κάθε άλλης διαβούλευσης περί ενός νέου νομοσχεδίου. Ποιο το νόημα να προσπαθείτε μέσω μιας διαβούλευσης να αναθεωρήσετε το ισχύον νομοικό πλαίσιο και ταυτόχρονα να αποδέχεστε τέτοια σχόλια που ακυρώνουν κάθε σοβαρή πρόταση για αλλαγή, μόνο και μόνο επειδή το περιεχόμενό της «αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία».

  Με εκτίμηση,

  Διονύσιος Σαμαλής
  Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών της Σχολής Ικάρων,
  Μεταπτυχιακός Διπλωματούχος Παν. Θεσσαλίας στον τομέα: «Σύγχρονες Μέθοδοι Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης»

  Σχόλιο by Διονύσιος Σαμαλής — 16/04/2011 @ 12:03

 224. Όσο αφορά το διευρυμένο τεε και τα ψηφισμένα από όλους τους υφυπουργούς επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών ΑΤΕΙ, οφείλει να γίνει διαχωρισμός ουσιαστικός και όχι ο μπακαλίστικος πριν και μετά το 2001 να διαχωριστούν απόφοιτοι ανωτέρου επιπέδου με το ίδιο πρόγραμμα σπουδών και τον ίδιο αριθμό μαθημάτων με τους ίδιους καθηγητές χωρίς μεταπτυχιακούς τίτλους, κύριοι εθελοτυφλείτε, δηλαδή αυτά τα νέα απεριόριστα ΕΠΔ να τα πάρουν αποκλειστικά μόνο οι απόφοιτοι ΑΤΕΙ τετραετούς φοίτησης διότι έχουν 7 εξάμηνα μαθήματα +1 εξάμηνο διπλωματικής εργασίας (αποκλειστικά και μόνο να ισχύει το κριτήριο 4έτων σπουδών διότι κάποιος με το παλιό πρόγραμμα μπορεί να μην παρακολουθεί την σχολή και να έχει τελειώσει μετά από το 2005 αλλά με το παλιό τριετές πρόγραμμα σπουδών, κατά συνέπεια δεν είναι ισότιμος με τα Ελληνικά Πολυτεχνεία), οπότε όλοι οι καθηγητές τους έχουν διδακτορικό και το πρόγραμμα σπουδών τους έχει πραγματικό ανώτατο επίπεδο, αυτοί λοιπόν μετά από πενταετή αποδεικνυόμενη πρακτική εργασία στο γνωστικό τους αντικείμενο να δώσουν εξετάσεις και να γραφούν στο ίδιο μητρώου με τους διπλωματούχους να είναι τακτικά -ισότιμα μέλη στο τεε και να έχουν τίτλο διπλωματούχου μηχανικού.
  Για τους υπόλοιπους των ΤΕΙ τριετούς φοίτησης, των ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ και μικρό πολυτεχνείο να μην επιτραπεί ποτέ να γραφτούν στο ΤΕΕ να κρατήσουν τα ΕΠΔ που έχουν χωρίς να έχουν ποτέ πρόσβαση στα απεριόριστα ΕΠΔ που ψηφίστηκαν, παράλληλα να παραμείνουν στον φορέα τους στην ΕΕΤΕΜ.
  Οφείλει το ΤΕΕ να κινηθεί δικαστικά να προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας ώστε να ακυρωθούν λόγω αντισυνταγματικότητας οι δυνατότητα να πάρουν οι τριετούς ΤΕΙ τα παραπάνω Π.Δ, επί της ουσίας να επιτραπεί να γραφτούν στο διευρυμένο ΤΕΕ μόνο οι απόφοιτοι ΑΤΕΙ τετραετούς φοίτησης, δεν μπορεί να δεχτεί όλους αυτούς.

  Διπλ. Η-Μ, Ελεύθερος Επαγγελματίας

  Σχόλιο by Διπλ. Η-Μ, Ελεύθερος Επαγγελματίας — 16/04/2011 @ 14:59

 225. ΣΥ.Μ.Α.Α.Κ.
  Σύλλογος Μηχανικών Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων
  (υπό σύσταση)

  Ύστερα από τη δημοσίευση του σχεδίου για τη δημιουργία ενιαίου επαγγελματικού φορέα, ως μέλη του υπό σύσταση Συλλόγου Μηχανικών Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων (ΣΥΜΑΑΚ) σας καταθέτουμε τις παρατηρήσεις μας.

  Α) Θεωρούμε πλήρως αποδεκτή τη λογική της ίδρυσης ενός ενιαίου φορέα ο οποίος θα επιλαμβάνεται ολόκληρου του φάσματος του επαγγέλματος του Μηχανικού έως και των τεχνικών.
  Β) Πιστεύουμε ότι ο διαχωρισμός των εμπλεκομένων με το φορέα επιστημόνων – επαγγελματιών σε κατηγορίες (τακτικών και συνδεδεμένων μελών) δεν συμβάλει στην αρχή της ισότιμης εκπροσώπησης των παραπάνω που κατά την άποψή μας θα πρέπει να διέπει τον εν λόγω φορέα.
  Γ) Με δεδομένο ότι στη παράγραφο των απονεμόμενων επαγγελματικών τίτλων, απουσιάζουν οι πτυχιούχοι μηχανικοί του Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (δηλαδή ΤΕΙ μετά το 2001) και οι οποίοι δεν έχουν κάνει μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές, ζητάμε να διευκρινιστεί άμεσα ο επαγγελματικός τίτλος που θα φέρουν αυτοί.

  Κλείνοντας, είμαστε βέβαιοι ότι ο Υφυπουργός Παιδείας, κ. Ιωάννης Πανάρετος, θα προχωρήσει άμεσα στην σύνταξη και δημοσίευση των νέων ΠΔ για τις υπόλοιπες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών ώστε να εναρμονίζονται με τις αρχές του διευρυμένου επαγγελματικού φορέα, των επιπέδων τεχνικής – επαγγελματικής – επιστημονικής ευθύνης και της διαδικασίας λήψης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

  Τα ιδρυτικά μέλη

  Σχόλιο by ΣΥΜΑΑΚ — 16/04/2011 @ 19:18

 226. Ζήτω το Πολυτεχνείο!!!

  Έφυγε η Χούντα, για να έρθει το ΤΕΕ!

  Συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που το υπερασπίζονται για το αστικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, για την προστασία της υπαίθρου και γενικά για την ανάπτυξη που έχει συνεισφέρει στην χώρα!

  Και δεν ξεχνάμε το πρόσφατο πρωτοσέλιδο στο ΒΗΜΑ της Κυριακής:

  http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=391957

  «Χτίζουμε και… πουλάμε!!! Το σχέδιο για την ανάπτυξη τουριστικών κατοικιών σε δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις!»

  «Το σχέδιο φαντάζει μεγαλεπήβολο, αλλά, κατά τα φαινόμενα, είναι το μόνο ικανό να φωτίσει το σκοτεινό μνημόνιο, να το μεταμορφώσει από μισητό κατασκεύασμα σε ευκαιρία για τη χώρα και την οικονομία της. »

  «από εξωτερικούς συνεργάτες του υπουργού Οικονομικών, από πρόσωπα που κατέχουν τα ζητήματα ιδιοκτησίας και έχουν εμπνευσθεί ολοκληρωμένα σχέδια οργανωμένης οικοδόμησης.»

  Μηχανικοί που το μόνο που έχουν καταφέρει είναι η καταστροφή της χώρας.

  Ο Μπομ ο Μάστορας είναι πολύ καλύτερος τους…..

  Σχόλιο by fm — 16/04/2011 @ 20:07

 227. Κε Υπουργέ,

  Θα ήθελα a priori να εκφράσω την συμφωνία μου με αρκετές εξαγγελίες σας και με την προσπάθειά σας για φρέσκες ιδέες και πρόοδο στον τομέα της παιδείας και όχι μόνο.

  Ωστόσο, θα ήθελα να εκφράσω την αντίθεσή μου, η δικιά μου είναι μετριοπαθής σε σχέση με συναδέλφων διπλωματούχων μηχανικών, στη διαδικασία αυτή του Ενιαίου φορέα μηχανικών.

  Καταρχήν, είναι βεβιασμένα πανηγυρισμοί και ευχολόγια από συναδέρφους οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Ελπίζω όλοι μας να έχουμε σαν στόχο και όραμα μια καλύτερη και δικαιότερη επαγγελματική ενασχόληση στον πολύπαθο αυτό κλάδο, ταυτόχρονα με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για το σύνολο της κοινωνίας και ανταποδοτικά οφέλη για το κράτος και για όλους μας.

  Είναι πραγματικά άδικο, τελειόφοιτοι των ΤΕΙ με εξαιρετικές πρακτικές γνώσεις και ιδέες «από ίδιαν θέληση και προσπάθεια», να θεωρούνται σχεδόν σαν αποπαίδια του κλάδου των μηχανικών. Είναι άξια και πολλές φορές πιο ικανά μέλη από κάποιους μηχανικούς ΑΕΙ. Όμως, προς χάριν αυτού του μικρού ποσοστού, να θεωρούνται όλοι οι απόφοιτοι ΤΕΙ ισάξια μέλη της κοινωνίας των μηχανικών είναι εξίσου άδικο.
  Επιπλέον, η επαγγελματική εναρμόνισή τους με μηχανικούς ΑΕΙ, αναβαθμίζει παράλληλα και τους καθηγητές αλλά και τα ιδρύματα ΤΕΙ, το θεωρείτε αυτό δίκαιο;;.

  Παρακαλώ λοιπόν εσάς και το ΤΕΕ, να θεσπίσει βαθμίδα αξιολόγησης των καθηγητών κάθε ιδρύματος εκπαίδευσης μηχανικών με βάση διεθνώς αξιόπιστες κλίμακες (δημοσίευσης, απόφοιτοι, έρευνα) και να αναγνωρίζεται ως μέλος του ΤΕΕ κατόπιν εξετάσεως όπως είναι αυτήν την στιγμή, το κάθε μέλος και να του παραχωρούνται τα αντίστοιχα ή μη επαγγελματικά δικαιώματα.
  Νομίζω δεν υπάρχει ανάγκη για νέο Επιμελητήριο αλλά από καλά καταρτισμένους μηχανικούς που θα συνεισφέρουν στην κοινωνία καθώς και από αξιόπιστα εκπαιδευτικά ιδρύματα που δειλά-δειλά θα αρχίσουν να γίνονται πόλοι προσέλκυσης φοιτητών κι από άλλες χώρες (Βαλκάνια, Μέση Ανατολή). Η Ελλάδα έχει πολύ καλό όνομα στον τομέα της εκπαίδευσης σε αυτές τις χώρες από αρχαιοτάτων χρόνων και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Όμως με σωστό εκπαιδευτικό προσωπικό και διασφαλισμένη ποιότητα σπουδών.

  ΥΓ. Θέλω να πιστεύω ότι ο παραλληλισμός…»Αναφερόμαστε ουσιαστικά σε ένα φορέα όπως αυτόν που δημιουργήθηκε στην Ιρλανδία (Institute of Engineers Ireland) με την νομοθετική πράξη του 1969 (Charter Amendment, ACT) ή όπως αυτόν της Πορτογαλίας (βλ. Ordem dos Engenheiros)» είναι τουλάχιστον ατυχής, αν όχι …

  Σχόλιο by ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ — 16/04/2011 @ 20:17

 228. Πραγματικά είναι για γέλια και για κλάματα.

  Οι Άγγλοι απονέμουν τους εξής επαγγελματικούς τίτλους:

  1. Chartered Engineer
  The CEng professional qualification is open to anyone who can demonstrate the required professional competences and commitment.

  2. Incorporated Engineers
  The IEng professional qualification is open to anyone who can demonstrate the required professional competences and commitment.

  3. Engineering Technician
  The EngTech professional qualification is open to anyone who can demonstrate the required professional competences and commitment.

  Και εδώ είναι τι μας προτείνει ο κ. Πανάρετος
  Απονεμόμενοι Επαγγελματικοί Τίτλοι

  1. Μηχανικός με τα εξής προσόντα:

  α. Διπλωματούχος Τμήματος Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ή Πολυτεχνείου με 5 έτη Σπουδών,

  β. Πτυχιούχος Πανεπιστημίων αλλοδαπής, με αναγνωρισμένο M.Sc.,

  γ. Πτυχιούχος Πανεπιστημίων αλλοδαπής με Διδακτορικό Δίπλωμα,

  δ. Πτυχιούχος Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλοδαπής με 4 έτη σπουδών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 38/2010,

  ε. Πτυχιούχος ΤΕΙ με Διδακτορικό Δίπλωμα,

  στ. Πτυχιούχος ΤΕΙ και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μετά από 3 χρόνια πιστοποιημένης εμπειρίας.

  2. Μηχανικός εφαρμογών ή τεχνολόγος Μηχανικός, τίτλος που απονέμεται στα Συνδεδεμένα Μέλη

  3. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και άλλων τεχνικών σχολών

  Η κατάστασή είναι πραγματικά τραγική και άθλια.

  Αλλά πως να το κάνουμε άλλο Αγγλία της Ευρώπης και άλλο Ελλάδα των Βαλκανίων. Δε είμαστε το ίδιο. Όταν εμείς είμασταν κάτω απο τον τουρκικό ζυγό αυτοί κατακτήσαν τη μισή υφήλιο. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε εκεί που είναι αυτοί. Αυτοί βέβαια θα είναι κάπου αλλού αλλά δε βαριέσαι.

  Για κλάματα…

  Σχόλιο by Ευθύμιος Καλαϊτζίδης — 16/04/2011 @ 22:06

 229. K ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ

  Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 2001 ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΚΑΘΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ 2916/2001 ΔΕΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΤΟΥ Ν 1404/83 ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 : ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ . Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΝΟΜΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ Ν 1404/83 ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1983 ΚΑΙ ΜΕΤΑ .
  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ 6 ΕΔΑΦ Β ΤΟΥ Ν 2916 Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ:
  TA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡ 2 ΕΔ Γ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ Ν 1404/83 .ΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΕΚΑΔΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΙΤΛΟ.
  Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΗ ΕΧΕΙ Ως ΕΞΗΣ
  1 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ – ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
  2 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ – ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  3 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Η ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
  4 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΟΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΧΟΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΗΣ
  5 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΙΕΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 1,2,3,4 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 5 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
  ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΘΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΚΑΙ
  Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
  Β ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
  BSC ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  Σχόλιο by sotirios th — 17/04/2011 @ 18:45

 230. Κε Υπουργέ.
  Σε αυτά τα χρόνια που η Ελλάδα αργοπεθαίνει και οι πολίτες αισθάνονται ανασφαλείς και οι νέοι αισθάνονται οτι η πολιτεία τους δείχνει τον δρόμο της μετανάστευσης, θα πρότεινα να δείξετε οτι ενδιαφέρεστε για όλους εμάς που σπουδάσαμε στο εσωτερικό σε κάποιο ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ. Δεν έχει σημασία η βαθμίδα ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ. Αν είναι ποια δυνατόν να μαλώνουν οι Έλληνες μεταξύ μας για το ποιος είναι ποιο μηχανικός απο τον άλλον. Όπως και να έχει το θέμα τα ΑΤΕΙ ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και φέρουν σύμφωνα με τον νόμο τον τίτλο «Μηχανικοί Τ.Ε». Ο κόσμος αισθάνεται οτι οι πολιτικοί κινείστε καθαρά σύμφωνα με τα συμφέροντα της κάθε μικροσυντεχνίας και προσωπικού όφελους. Δείξτε οτι υποστηρίζεται αυτούς που κουράστηκαν πολύ ή πάρα πολύ για να υποστηρίξουν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια ιδρύματα (ΑΕΙ καιΑΤΕΙ). Δείξτε οτι εκτιμάτε αυτούς που δεν είχαν την οικονομική άνεση να πάνε στο εξωτερικό και με το bachelor τους να είναι πλήρως αναγνωρισμένοι στην Ελλάδα ενώ εμείς που σπουδάσαμε στην Ελλάδα ακόμα παλέβουμε να έχουμε τα στοιχειώδη επαγγ. δικαιώματα. Δείξτε εν πάση περιπτώση οτι θέλετε οι νέοι να έχουν στο μυαλό τους οτι υπάρχουν για εσάς. Δεν ξέρω ποιον εξυπηρετεί να τρωγόμαστε μεταξύ μας αλλα πιστεύω οτι περισσότερο σε μια χώρα συμφέρει η ανάπτυξη και η συλλογική δουλειά παρά οι κατινιές. Ας δείξετε επιτέλους οτι δεν ανήκουμε στην Μπανανία. Τώρα εκτος απο την διαμάχη ΑΤΕΙ-ΑΕΙ θα έχουμε και τη διαμάχη ΑΤΕΙ-ΤΕΙ? Ε δεν είχαμε όλοι Κε υπουργέ την οικονομική άνεση να σπουδάσουμε στο εξωτερικό ούτε μπορούμε όλοι να κάνουμε μεταπτυχιακά για να έχουμε αυτά που σε άλλες χώρες είναι αυτονόητα. Δείξτε επιτέλους οτι υπάρχει λόγος να σας ψηφίζουμε (όχι εσάς προσωπικά, γενικά τον κάθε υπουργό-βουλευτή).
  Με εκτίμηση στο αξίωμα που αντιπροσωπεύετε.
  Σαραντής
  Ηλεκτρολογος Μηχανικός Τ.Ε
  Με Επαγγελματικά Δικαιώματα που τα υπογράφει ο αντιβασιλευς της Ελλάδας.

  Σχόλιο by Σαραντής — 17/04/2011 @ 20:42

 231. Τι να πώ και εγώ;

  “Εχω εγγραφεί στο ΓΕΩΤΕΕ ως Ιχθυολόγος(ΠΕ) με βάση το βασίκο τίτλο σπουδών μου στη Βιολογία και με προυπηρεσία όπως απαιτεί ο Ν. 1474/84 περί ΓΕΩΤΕΕ.

  ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΤΕΧΩ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΥ και το ΑΣΕΠ με απορρίπτει ως μη έχοντα έγκυρο τίτλο σπουδών!!! Και όχι μόνο εγώ αλλά όλοι οι συνάδελφοι μου βιολόγοι-ιχθυολόγοι.

  Η άνευ αρχών τέως διοίκηση του ΓΕΩΤΕΕ υπό τις δύο παρατάξεις(ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ) και μαζί και ο Διευθυντής του ΓΕΩΤΕΕ φρόντισαν να αποκλείσουν τους Βιολόγους-Ιχθυολόγους για να εξυπηρετήσουν τον τότε αντιπρόεδρο του ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ και πρόεδρο ενός τμήματος Γεωπονίας ΑΕΙ γνωστό για την υπόθεση του υιού. Το αποτέλεσμα εγγράφονται ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στο ΓΕΩΤΕΕ οι πτυχιούχοι του τμήματος του τέως αντιπροέδρου του ΓΕΩΤΕΕ χωρίς να προβλέπεται από το Ν. 1474/84 περί ΓΕΩΤΕΕ και οι βιολόγοι-ιχθυολόγοι ακόμα και αν εγγραφούν δεν γίνονται δεκτοί από το ΑΣΕΠ.

  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!!!

  ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΚΥΡΙΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ ΚΥΡΙΕ ΠΑΝΑΡΕΤΕ

  ΚΑΤΕΧΩ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΑΣΕΠ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ

  ΤΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΕΙΜΑΙ και εγώ και οι ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ με μακροχρόνια εμπειρία;

  ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΙΦΘΕΙ ΩΣ ΜΗ ΕΧΟΥΣΑ ΕΓΚΥΡΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ!!!

  ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΥΠΕΣΔΔΑ ΟΠΩΣ ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙκΥΠ του ΠΘ ότι το ΠΤΥΧΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΓΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ οι οποίες αναρτήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης του ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Βιολογίας.

  ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ OTI EINAI ΤΑΥΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΤΕΛΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΛΟ;

  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΔΡΑΤΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ και ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙκΥΠ του Π. Θ.

  ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ;

  ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ. ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

  ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!!!

  Και μετά διαμαρτύρονται οι συνάδελφοι μου των ΤΕΙ Ιχθυοκαλλιέργειας γιατί δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΓΕΩΤΕΕ και συνεπώς να διεκδικήσουν μία θέση ΠΕ Ιχθυολόγου.

  ΕΔΩ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ(ΠΕ) ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ.

  Σχόλιο by Μιχάλης — 17/04/2011 @ 21:21

 232. Επαναλαμβάνω το σχόλιό μου της 8/4/2011 επικαιροποιημένο γιατί βρίσκω 15 (δέκα πέντε) εν ενεργεία Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς με μελετητικά πτυχία που έχουν ολοκληρώσει τετραετείς σπουδές στο ΕΜΠ. Μετά το νομοσχέδιο τι θα ισχύει γιά αυτούς αφού γιά τους προ του 2001 των ΤΕΙ υπάρχει διαχωρισμός???

  Σχόλιο by θανάσης — 18/04/2011 @ 10:29

 233. Κοιτάζοντας τις θέσεις των προλαλησάντων μπορώ να πω ότι απογοητεύομαι από αυτές. Θα ήθελα πολύ να δω προτάσεις για βελτίωση του Τομέα και όχι συντεχνιακές διαμάχες σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου , απαξίωση σχολών με βάση τους βαθμούς εισαγωγής ! και πικρόχολα ατεκμηρίωτα σχόλια που δεν συνάδουν καθόλου με ανθρώπους μορφωμένους. Εγώ ευτυχώς ως ένας απλός απόφοιτος Ι.Ε.Κ. μπορώ να μιλήσω πολύ πιο αντικειμενικά από τους Μηχανικούς Π.Ε. – Τ.Ε. και χωρίς να ασχολούμαι με συντεχνιακά – προσωπικά συμφέροντα.

  Η δημιουργία ενός ενιαίου επιμελητηρίου είναι μια πολύ καλή ιδέα καταρχήν , και δεν λέω ενιαίου επιστημονικού επιμελητηρίου αλλά επαγγελματικού. Ούτος η άλλως όλοι από τον Μηχανικό μέχρι τον τεχνίτη στον τομέα εργάζονται , όποτε γιατί να μην γίνει ένα ενιαίο Επιμελητήριο που θα λύσει διάφορα προβλήματα του κλάδου και θα έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από το Τεε ; Και μην ακούσω ότι υπάρχει το Τεε ήδη , η φράση ισχύς εν τη ένωση δεν είναι τυχαίο απόφθεγμα .

  Όσον αναφορά τα προβλήματα που δημιουργούνται αναφορικά με επαγγελματικά δικαιώματα , διάκριση ΤΕΙ προ 2001 , εγγραφή μελών ΣΜΑ κλπ που αναφερθήκαν εδώ, αυτά απαιτούν διάλογο ουσιαστικό, και τεκμηριωμένο, και όχι αυτά που σχόλια που αναφέρονται εδώ. Ο διάλογος αυτός δεν δύναται σαφώς να γίνει μέσα από έναν ισότοπο , επίσης πρέπει όλοι να παύσουν να σκέπτονται συντεχνιακά. Για εμένα πρέπει να ξαναδεί το νέο επιμελητήριο τα επαγγελματικά δικαιώματα, που στην παρούσα είναι άδικα για πολλούς μηχανικούς κατά την δίκια μου ταπεινή γνώμη.

  Μου άρεσε πολύ η πρόταση να έχει την εξής αρμοδιότητα το νέο Επιμελητήριο «η Επαγγελματική Αναγνώριση, Πιστοποίηση και Εξέλιξη των μελών του με βάση τα προσόντα τους.» . Μιλώντας πάντα αξιοκρατικά , όσο δυνατόν είναι αυτό στην χωρά που ζούμε . Ο καθένας ότι αξίζει βάση των γνώσεων του – εμπειρίας , και γνώση δεν είναι μονό τα πτυχία , όσο και να θέλουν μερικοί να το πιστεύουν.

  Φάνης Κάγιος
  Σχεδιαστής – Προγραμματιστής

  Σχόλιο by Φάνης Κάγιος — 18/04/2011 @ 12:29

 234. Τι διαφορά έχει ο νοσηλευτής ΠΕ με το νοσηλευτή ΤΕ;

  Απαντηση: KAMIA!

  Σχόλιο by Dean — 18/04/2011 @ 14:09

 235. Όπως έχουν γράψει και οι προηγούμενοι συνάδελφοι Μηχανικοί ΤΕΙ το Ελληνικό Κράτος συμπεριφέρεται ως τριτοκοσμικό. Ο χαρακτηρισμός αυτός είναι αφενός επιεικής και αφετέρου επιβεβλημένος αφού στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τα εξής απίστευτα φαινόμενα:

  1. Ο κος Πανάρετος αγνοεί τοσο το Ν.2916/01 καθώς και τις σχετικές βεβαιώσεις που έχει εκδόσει το Υπουργείο του από το 2002 και μετέπειτα, σχετικά με την μη διαφοροποίηση των πτυχίων των ΤΕΙ από την εφαρμογή του εν λόγω νόμου. Έτσι αποκρύπτει την ισοτιμία των πτυχίων ΤΕΙ πρό και μετά το Ν.2916/01 και παράλληλα βγάζει »ψεύτες» όλους τους προγενέστερους Υπουργούς Παιδείας αλλά και τους Υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΠΘ. Επίσης αγνοεί το άρθρο 25 του Ν.1404/83 που υποχρεώνει την πολιτεία να εκδώσει Π.Δ για την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

  2. Αγνοεί τοσο Π.Δ 388/1989 αλλά και το Ν.3174/2003 με βάση τα οποία οι πτυχιούχοι ΤΕΙ της σχολής ΣΤΕΦ ονομάζονται Πτυχ. Μηχανικοί Τ.Ε και όχι Τεχνολόγοι Μηχανικοί.

  3. Αγνοεί το Π.Δ 38/2010 με βάση το οποίο σπουδές ελάχιστης διάρκειας 3 ετών μπορεί να εξομοιωθούν με Διπλώματα Ελληνικών Πολυτεχνείων. Αυτό ισχύει και για τα »κολλέγια» που λειτουργούν στην πλατεία Ομονοίας.

  4. Αγνοεί σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ με βάση τις οποίες έχουν γραφτεί στο ΤΕΕ με πλήρη εξομοίωση με τους αποφοίτους Ελληνικών Πολυτεχνείων απόφοιτοι Γερμανικών ΤΕΙ (FH) με διάρκεια σπουδών τα 7 εξάμηνα.

  5. Αγνοεί τις δεκάδες αποφάσεις του ΙΤΕ αλλά και του ΔΙΚΑΤΣΑ και ΔΟΑΤΑΠ με βάση τις οποίες τα Γερμανικά FH χορηγούν πτυχία ισότιμα με τα Ελληνικά ΤΕΙ όπως αυτά είχαν οργανωθεί με το Ν.1404/83. Ήδη από το 1993 το ΙΤΕ αλλά και το ΔΙΚΑΤΣΑ έχουν κατοχυρώσει την ισοτιμία FH με ΤΕΙ και το ίδιο ισχύει και σήμερα.

  Έτσι ο κος Πανάρετος προσπαθεί σήμερα να αλλάξει όλη την εκπαιδευτική νομοθεσία με στόχο να βρεί μια μεσοβέζικη λύση. Η λύση όμως αυτή προσήκει σε ένα τριτοκοσμικό κράτος αφού παραβιάζει τη λογική αλλά και την αρχή της ισότητας.

  Η αντιπρόταση που συμβαδίζει με την Ευρωπαική Πρακτική είναι αυτή που ισχύει στη Μ.Βρετανία και που με μικρές αλλάγές θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στη χώρα μας. Έτσι προτείνεται να υπάρξουν τρείς άδειες ως εξής:

  1. Διπλωματούχου Μηχανικού (επιπέδου 7 – MEng – CEng)
  2. Πτυχιούχου Μηχανικού Τ.Ε (επιπέδου 6 – BEng – IEng)
  3. Αδειούχου Τεχνικού (επιπέδου 5 – Eng Tech.)

  Στην 1η κατηγορία θα εγγράφονται οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πολυτεχνείων ή των ισοτίμων σχολών του εξωτερικού που έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια προυπηρεσία. Στην ίδια κατηγορία θα εγγράφονται και όσοι κατέχουν Master in Engineering + Πτυχίο ΤΕΙ και επίσης 3 χρόνια προυπηρεσία.

  Στη 2η κατηγορία θα εγγράφονται οι πτυχ. ΤΕΙ ή ισοτίμων σχολών του εξωτερικού (Bachelor in Engineering). Εδώ χωρούν και οι απόφοιτοι της ΣΜΑ και οι Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού “Α τάξης.

  Στην τρίτη κατηγορία οι απόφοιτοι ΙΕΚ που έχουν πιστοποιηθεί μέσω ειδικών επαγγελματικώνεξετάσεων στο ΤΕΕ.

  Η διαφορά του Διπλ. Μηχανικού με τον Πτυχ. Μηχανικό Τ.Ε θα είναι ότι οι μεν πρώτοι θα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα και της ανάληψης και εξειδικευμένων έργων που απαιτούν την προαγωγή της παρούσας τεχνολογίας. Αυτή άλλωστε είναι και η μόνη διαφορά των CEng με τους IEng στην Μ. Βρετανία.

  Κάθε άλλη διαφοροποίηση είναι αντιεπιστημονική και παραβιάζει την Ευρωπαική νομιμότητα.

  Σχόλιο by Mαρ. Γεωργία — 18/04/2011 @ 16:07

 236. Ελληνικά πανεπιστήμια σε παγκόσμια κατάταξη :
  http://www.alfavita.gr/artro.php?id=28658
  Τα σχολειά που βρίσκονται σε αυτή τη θέση πρέπει ντε και καλά να εξομοιωθούν με τα ΤΕΙ..
  Φυσικά!
  Αφού στις σχολές τους μαθαίνουν ότι το 13 ισούται με το 19, αυτό δε θα μαθαίνανε…

  Διπλ.Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ

  Σχόλιο by Α — 18/04/2011 @ 18:02

 237. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΔΕ?

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΨΑΝΤΟΣ DEAN): ΚΑΜΙΑ

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : ΚΛΕΙΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

  Σχόλιο by james — 18/04/2011 @ 21:27

 238. @james
  Ο νοσηλευτής ΔΕ (ΜΤΕΝΣ, ΤΕΛ, ΙΕΚ, ΤΕΕ) είναι βοηθός νοσηλευτή (Π.Δ.210/ΦΕΚ Α’/165 24-7-2001).

  Ο νοσηλευτής ΠΕ/ΤΕ είναι νοσηλευτής.

  Συμπέρασμα?


  Τα πολυτεχνεία με βάσεις 12-13 με τι ισούνται?

  Σχόλιο by panosdi — 19/04/2011 @ 12:11

 239. Απάντηση σε ΣΜΑ – Ραδιοηλεκτρολόγους και ΤΕΙ.

  1.ΣΜΑ

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΠΔ 2711/1926 και Ν 1486/1984 τακτικά μέλη του ΤΕΕ είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του ΕΜΠ, των Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας και των ισότιμων Σχολών του εξωτερικού μετά τη λήψη της άδειας άσκησης του επαγγέλματος και μετά από επιτυχείς εξετάσεις.

  Η ΣΜΑ κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 2 του ΒΔ 370/1967 είναι ανώτατη Σχόλη ισότιμη προς τα Πανεπιστήμια αλλά δεν είναι Πολυτεχνική Σχολή. Η ισοτιμία αυτή δεν παρέχει το δικαίωμα στους αποφοίτους όπως δεν έχουν και οι Ανώτατες Σχολές Φυσικοί. Αυτό συμβαίνει διότι έχουν διαφορετικό προσανατολισμό στις σπουδές τους. Νομίζω γίνετε κατανοητό.

  2. Ραδιοηλεκτρολόγοι

  Στο παρελθόν μετά την αποφοίτηση τους οι πτυχιούχοι του Φυσικο-Μαθηματικού τμήματος γίνονταν δεκτοί στο μεταπτυχιακό της Ραδιοηλεκτρολογίας. Η ύλη του μεταπτυχιακού ήταν και είναι προσαρμοσμένη στην κατεύθυνση να δίνει εξειδίκευση στον τομέα των επικοινωνιών στους αποφοίτους του. Την εποχή δεκαετία του 70′ οι μηχανολόγοι-ηλεκτρολόγοι ήταν περισσότερο σπάνιοι από το χρυσό. Έτσι ο ΟΤΕ προσέλαβε πολλούς Ραδιοηλεκτρολόγους. Οι άνθρωποι μετά από πολλά χρόνια εμπειρίας έμαθαν μέσα στον ΟΤΕ και εξελίχτηκαν στην ιεραρχία του. Δηλαδή κάλυψαν μια ανάγκη. Σήμερα που οι Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί και οι Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι είναι περισσότεροι άνεργοι για΄τι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κακή νοοτροπία;;;

  Εδώ οι γιατροί κάνουν αναφορές στους ιατρικούς τους συλλόγους γιατί ο τάδε που είναι παθολόγος κάνει την τάδε εξέταση παράνομα ενώ υπάρχει ο πνευμονολόγος κλπ.

  Δηλαδή οι Φυσικοί – Μαθηματικοί – ΣΜΑτζηδες στο ρόλο τους.

  3. ΤΕΙ

  Δεν θα επεκταθώ σε αναλύσεις. Τα ΤΕΙ δημιουργήθηκαν να καλύψουν μια ανάγκη ανάμεσα στον μάστορα και τον διπλωματούχο μηχανικό. Αυτός ήταν είναι και θα είναι ο ρόλος τους. Οι κυβερνήσεις στο παρελθόν για ψηφοθηρικούς λόγους με την σύμφωνη γνώμη του ΣΕΒ έδωσαν πολλές υποσχέσεις στα ΤΕΙ. Κακώς. Δεν είναι δυνατόν να υπόσχεσαι κάτι που δεν σου ανήκει. Άρα για να αναβαθμιστούν τα ΤΕΙ πρέπει να κλείσουν τα Πολυτεχνεία πράγμα αδύνατο.

  Δεν είναι δυνατόν να έχουν ίσα επαγγελματικά δικαιώματα με διαφορετικές και σαφώς άνισες και υποδεέστερες σπουδές.

  Κύριε Υφυπουργέ το διευρυμένο ΤΕΕ αν γίνει πρέπει να είναι ο ρυθμιστής όχι να ξεφτίσει και να γίνει επιμελητήριο μαστόρων και υποειδικοτήτων που στερούνται σημαντικών γνώσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού.

  Άρα σωστό είναι τέτοιες αλλαγές να γίνονται με την συμβολή του ΤΕΕ και σε χρονικό διάστημα που να επιτρέπει τον διάλογο.

  Αν δεν γίνουν αυτά η χώρα θα διαλυθεί.

  Σχόλιο by Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ — 19/04/2011 @ 13:10

 240. Το 13 στο οποίο αναφέρεται ο προηγούμενος κύριος (άν και είναι εξαιρετικά χαμηλό για να είναι αντιπροσωπευτικό) είναι αναμφισβήτητο ότι έχει προέλθει κυρίως από τις πανελλήνιες και θα μπορούσε ενδεχομένως να ανήκει όχι κατ” ανάγκη σε ταυτόσημο μαθητή αλλά σε μαθητή πολύ μεγαλύτερης ποιότητας ο οποίος για παράδειγμα δέχθηκε τις συνέπειες ενός σημαντικού οικογενειακού (χωρισμός γονέων, απώλεια εργασίας γονέων,έντονα οικονομικά προβλήματα, απώλεια οικογενειακού προσώπου, αρρώστια κλπ.) ή άλλου προβλήματος. Δεδομένου του ότι τα προβλήματα ενίοτε ξεπερνώνται, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να «κρατηθεί» καθηλωμένος επαγγελματικά όλη του τη ζωή ενώ ενδεχομένως έχει την ποιότητα και την διάθεση να εξελιχθεί επαγγελματικά; Δεν θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους που έχουν την θέληση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά να προχωρούν μπροστά στην ζωή τους; Θα πρέπει το μέλλον ενός ανθρώπου να καθορίζεται αποκλειστικά από την τρυφερή ηλικία των 18 στην οποία εξαρτάται υπερβολικά από το άμεσο περιβάλλον του; Αντιθέτως ένας μέτριας ακόμη και κακής ποιότητας μαθητής που σε αυτή την ηλικία έχει στην διάθεση του κάθε δυνατή βοήθεια (όλοι γνωρίζουμε για τα ιδιαίτερα μαθήματα του ύψους 1.500 € μηνιαίως που «απαιτούνται» στο Λύκειο) ο ποίος έχει πάρει πτυχίο με φροντιστήρια «για χάρη του μπαμπά» ο οποίος δεν έχει τη θέληση ούτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για να προχωρήσει στη δουλειά του, θα πρέπει να επιβραβεύεται με «γη και ύδωρ»; Το ζητούμενο είναι η αξιοκρατία. Αξιοκρατία παντού. Οι φούσκες απ” όπου κι αν προέρχονται δεν είναι πλέον αποδεκτές.

  Σχόλιο by Γιώργος — 19/04/2011 @ 13:19

 241. Θα διαχωριστουν οι αγρονομοι τοπογραφοι ΕΜΠ με σπουδές τριων ετών; Θα έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΙ με MSc;

  Σχόλιο by Γιωργος — 19/04/2011 @ 13:24

 242. Είναι άλλο οι ακαδημαϊκοί τίτλοι που έχει αποκτήσει κάποιος και άλλο οι επαγγελματικοί. Σίγουρα κατα κάποιον τρόπο οι δεύτεροι εξαρτώνται απο τους πρώτους αλλά δεν είναι το ίδιο.
  Δε νοείται το φοιτητάριο που μόλις τελείωσε το Πολυτεχνείο να μπορεί να υπογράφει τα πάντα και ο απόφοιτος ΤΕΙ με Μεταπτυχιακά+10 χρόνια προυπηρεσία να μην μπορεί. Σαφώς ο δεύτερος γνωρίζει το επάγγελμα καλύτερα απο τον πρώτο.

  Αυτό που προτείνεται εδώ είναι ακαδημαϊκοί τίτλοι και όχι επαγγελαμτικοί. Κοροϊδία.

  Αλλά η κατάσταση είναι τόσο τραγική σε αυτή τη χώρα που ο Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός μέσα σε 5 χρόνια έχει μάθει Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική, Τοπογραφία και έχει και γνώσεις Χημικού Μηχανικού και δεν ξέρω και γω τι άλλο και βάζει την υπογραφή του απο εδώ και απο εκεί. Παντού. Αυτό είναι το ΤΕΕ. Η ξεφτίλα σε όλο της το μεγαλείο !!!

  Σχόλιο by Ευθύμιος Καλαϊτζίδης — 19/04/2011 @ 13:33

 243. Νοσηλευτή ΔΕ;
  Μηπως εννοεις Βοηθο Νοσηλευτη ΔΕ;
  Αλλο γιατρος αλλο νοσηλευτης και αλλο βοηθος νοσηλευτη.
  Ο νοσηλευτης ΠΕ με το νοσηλευτη ΤΕ ειναι το ιδιο.

  Σχόλιο by Dean — 19/04/2011 @ 14:02

 244. http://www.goodnet.gr/index.php?id=13,52110,0,0,1,0

  Πως τολμάει το ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ να διεξάγει έρευνα χωρίς την έγκριση του ΤΕΕ !

  Σχόλιο by va — 19/04/2011 @ 17:54

 245. Μα καλά γιατί γίνεται αυτή η κουβέντα εδώ πέρα;

  Η Διαμαντοπούλου και ο Πανάρετος, η πρώτη μέλος του ΤΕΕ και ο δεύτερος καθηγητής Πανεπιστημίου, έχουν ήδη αποφασίσει και προγράψει τα ΤΕΙ και τους αποφοίτους τους.

  Για να μας διασπάσουν δε, πετάνε ένα κόκκαλο σε όσους τέλειωσαν μετά τον 2916/2001 σε σχέση με τους προηγούμενους και έτσι ελπίζουν να έχουν και την πίτα (του ΤΕΕ) ολόκληρη και τον σκύλο (των ΤΕΙ) χορτάτο, που τώρα πλέον θα νομίζει ότι πήρε εγγραφή στη συντεχνία των συντεχνιών.

  Παλιά και δοκιμασμένη η Βρεττανική τακτική του διαίρει και βασίλευε…

  Με τέτοιους κυβερνήτες και μάλιστα σοσιαλιστές(;) τον 21ο αιώνα, θαρρώ πως η Υψηλή Πύλη των Πασάδων είχε καλύτερη συμπεριφορά απέναντι στους άπιστους του 1821…

  Σχόλιο by Χαράλαμπος Καμπουρίδης — 19/04/2011 @ 21:17

 246. Προς ΕΜΠειροτέχνες του λόγου .
  Οι σχολές εργοδηγών ήταν η Σιβιτανίδειος και η Σεβαστοπούλειος που πήγαινες με απολυτήριο Γ” γυμνασίου .

  Μην γράφετε τα ίδια και τα ίδια γιατί εκτίθεστε και εσείς και οι γνώσεις σας και μας κάνουν να νομίζουμε ότι είσαστε και εσείς από τους αποτυχημένους των πανελληνίων , αλλά με γερό πατρικό πορτοφόλι και σπουδές στα «φημισμένα» πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βαλκανικής .
  Είσαστε και πολλοί βρε παιδάκι μου και εσείς . 60.000 νοματαίοι , αλλά σαν φταίνε οι πτυχιούχοι των Ελληνικών σχολών .

  Σας έδωσε βέβαια την δυνατότητα να το κάνετε αυτό η ελληνική πολιτεία με την αντιπατριωτική της συμπεριφορά , τα τελευταία 30 χρόνια , που έδωσε δικαιώματα στους φοιτητοτουρίστες τουρίστες και άφησε χωρίς αυτά , αυτούς που σπούδασαν στις ελληνικές σχολές .

  Θα έπρεπε οι πτυχιούχοι τει να ζητήσουν από την δικαιοσύνη να υποχρεωθούν να δώσουν σωστές εξετάσεις όλοι οι «πτυχιούχοι» εξωτερικού , αντί να καταργούνται τα οκτάωρα γιά χάρη τους και να αντικαθίστανται από κουβέντες γιά τον καιρό .

  Σχόλιο by B.Γ. — 20/04/2011 @ 12:08

 247. Επίσης ακόμα μια παράμετρος είναι το σύνολο των ωρών διδασκαλίας σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των σχολών. Παραθέτω τα εξής :

  Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. ——————σύνολο 233 ώρες
  Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ (προ του 2001) -σύνολο 192 ώρες
  Πολιτικών Έργων Υποδομής Α-ΤΕΙ (μετά το 2001)σύνολο 182 ώρες

  Σημειώνεται ότι οι σπουδές στο συγκεκριμένο Τμήμα των ΤΕΙ είναι περιορισμένες στα Έργα Υποδομής αντίθετα με την κάλυψη του συνόλου του φάσματος του αντικειμένου του Πολιτικού μηχανικού όπως συμβαίνει στις αντίστοιχες Πολυτεχνικές σχολές.

  Υ.Γ. Παρόλα αυτά πιστεύω πως στο τέλος θα γίνει αυτό που επιτάσσει το ΤΕΕ…όπως γίνεται πάνω από μισό αιώνα….

  Καλή Ανάσταση σε όλους μέσα από την καρδιά μου με υγεία και χαρά για όλο τον κόσμο

  Σχόλιο by Χριστόπουλος Θανάσης - Μηχανικός Τ.Ε. — 20/04/2011 @ 13:22

 248. Αρχικά νομίζω ότι είναι λάθος ο διαχωρισμός των αποφοίτων ΤΕΙ πριν και μετά το 2001 με το σχετικό νόμο Ν.2916/01 και είμαι σίγουρος ότι αν τελικά προχωρήσει το νομοσχέδιο όπως είναι με το σχετικό διαχωρισμό θα υπάρξουν αντιδράσεις.

  Με το νόμο Ν.2916/01 προστέθηκε ένα εξάμηνο σπουδών στις σχολές που είχαν επτά εξάμηνα σπουδών. Δεν αναφέρεται πουθενά όμως τι θα γίνει με τους αποφοίτους ΤΕΙ πριν το 2001, οι οποίοι όμως προέρχονται από σχολές οι οποίες εξ” ιδρύσεως είχαν οκτώ εξάμηνα σπουδών και που μετά το νόμο Ν.2916/01 δεν άλλαξε τίποτα αφού έτσι και αλλιώς είχαν οκτώ εξάμηνα στο πρόγραμμα σπουδών τους.

  Άλλο ένα σημείο που πρέπει να ξεκαθαριστεί για να μην χρειαστεί να καταφύγουμε στη δικαιοσύνη και να φτάσουμε να δικαιωθούμε τελικά στο ΣτΕ.

  Σχόλιο by Γ.Σ. — 21/04/2011 @ 10:04

 249. Κύριε Πανάρετε,
  κατ αρχή πληροφορώ τους διαβουλευόμενους ότι ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΕ ότι δεν σας είναι ΑΡΕΣΤΟ.
  Επανέρχομαι στην ερώτηση που είχατε διαγράψει, να μου πείτε πόσοι απο τους συμβούλους που έχετε είναι επιπέδου ΤΕΙ. Την απάντηση τη δίνω μόνος μου: -Κανείς. Ευχαριστώ.

  Καταθέτω πρόταση προς διαβούλευση:

  – Έχω αποφοιτήσει Υπομηχανικός (ωραίος τίτλος κύριε συνάδελφε !!!) με ΤΕΤΡΑΕΤΗ κύκλο σπουδών και πρακτική εμπειρία νομίζω ένα επί πλέον εξάμηνο, και δεν ΑΝΕΧΟΜΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΜΕ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ ΑΚΟΜΗ ΠΟΙΟ ΠΟΛΥ, κατατάσοντας με στο τελευταίο σκαλί του βάρθρου.

  – Δεν καταλαβαίνω πώς, στο σημερινό ΤΕΕ ένας μηχανικός ΑΕΙ με Διδακτορικό ξεχωρίζει απο έναν άλλο που στερείται Διδακτορικού.
  – Γιατί λοιπόν στο νέο ΤΕΕ και οι δύο αυτοί κατατάσονται στην ίδια κατηγορία ενώ αντίθετα οι των ΤΕΙ διαχωρίζονται.
  -Προτείνω το διαχωρισμό όλων των μελών του νέου ΤΕΕ (ΑΕΙ και ΤΕΙ)στην ίδια βάση απο μιά «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ» αφού λάβει υπόψη της την Σχολή,τα έτη φοίτησης,το πρόγραμμα σπουδών την εμπειρία κλπ. αλλιώς δικαιούμαι να λέω ότι ΜΕΡΟΛΗΠΤΕΙΤΕ(ή εξυπηρετείτε αλλότρια συμφέροντα) κ. Πανάρετε. («Η γυναίκα του Καίσαρος πλήν τιμίας πρέπει και να φαίνεται».)

  Σχόλιο by Γιάννης Παπ — 21/04/2011 @ 14:01

 250. MIT, 4 έτη σπουδών Πολιτικών Μηχανικών
  http://cee.mit.edu/undergraduate/1C-roadmap

  FH Stuttgart, πρόκειται για τα αντίστοιχα ΤΕΙ της Γερμανίας. Κάποτε χοροηγούσαν Δίπλωμα (Diplom Ing. FH) Δηλαδή Διπλωματουχος Μηχανικός ΤΕ. Τα αντίστοιχα πολυτεχνία (Diplom Ing TU). Είχαν 4ετείς σπουδές. Τώρα χορηγούν Bachelor of Engineering και το πρόγραμμα σπουδών είναι 3,5 έτη, ενώ προσφέρουν και MSc ανεξάρτητα. Για παράδειγμα το τμήμα Γεωπληροφορικής: http://www.hft-stuttgart.de/Studienbereiche/Vermessung/Bachelor-Vermessung-Geoinformatik/Studieninteressierte/index.html/en

  Ομοίως το Πολυτεχνείο του Βερολίνου έχει καταργήσει τις ενιοιές 5ετείς σπουδές, σπάζοντάς τα προγράμματα σπουδών σε 3ετή Bachelor (180 ECTS) και MSc (120 ECTS) http://www.planen-bauen-umwelt.tu-berlin.de/menue/academics_and_student_affairs/study_courses/parameter/en/

  Χωρίς φωνές, χωρίς μισαλλοδοξίες και χωρίς συνταχνειακά συμφέροντα, οι Γερμανοι σχεδόν εν μία νυκτί λύνουν τα σχετικά προβληματα, που εδώ συζητάμε χρόνια ολόκληρα.

  Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι όλα τα επιχειρήματα είναι φαιδρά, δηλαδή, στο όνομα της «φοβερής» παιδείας μας, και στο δήθεν ιδιαίτερο στο επάγγελμα του Μηχανικού, κρύβονται οι πιο κοινές αιτίες διατήρησης κρατικοδίαιτου συντηρισμού μιας υπερελίτ κλειστού επαγγέλματος, που με σημαία 5 έτη σπουδών θεωρεί πως τα έμαθε όλα, δεν πρέπει να ξαναπιστοποιηθεί ποτέ, αυτά τα 5 έτη, που η αξία τους δεν αποκτάται ποτέ αν δε γίνουν σε προπτυχιακό επίπεδο δεν πα να έχεις 3 Master και 1 PhD, αλλά επίσης καλύπτουν και αντικείμενα-επιστήμες που στην «απολίτιστη» και «εμπορευματοποιημένη» δύση απαιτούν 15 έτη σπουδών.

  Είναι απίστευτο, αδιανόητο, απογοητευτικό. Παιδιά 18 ετών του 20 να δέχονται τετοια πλύση εγκεφάλου, ουτως ώστε να φοβούντε μαθητές του 10-15, και να μη δέχονται κρίση, αξιολόγηση, και να καταντούν στα 45 – 50 – 60 -70 τους να λένε «εγω έφαγα 5ετη στο ΕΜΠ και πληρώνω ΤΣΜΕΔΕ»! αντί να προβάλλουν τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της χρησιμοποίησης των γνώσεών τους και να τα εκμεταλλέυονται ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προβλαλουν το «εφαγα τα χρόνια μου».. λες και σπούδασαν 5 έτη για να τους χρωστάει μία κοινωνία εξασφάλιση για πάντα και σεβασμό υπερεπιστήμονα!

  Αυτό είναι το πιο λυπηρό Κύριοι! στην Ελλάδα καταφέραμε τα εξής: να παίρνουμε καλούς και να τους προστατεύουμε σε τέτοιο βαθμό, με αποτέλεσμα να μην έχουν μάθει ούτε τι σημαίνει δια βίου μάθηση, ούτε καθημερινή τριβή με όρους ΑΓΟΡΑΣ, γιαυτό ΑΥΤΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟΣ, όλοι οι «επιστήμονες» περιμένουν ΠΟΤΕ θα «βγουν» τα έργα, ουτως ώστε να βγάλουν τα μεγάλα διπλώματα και να μοιραστουν την πιτα.
  Από Business Developement μηδέν. Είναι σα να έχουμε δημόσιους υπάλληλους (μαζεύουν μόρια, τυπικά προσόντα, κρατήσεις υπερ τους, τρέφονται μονο με δημόσια έργα κλπ με αμοιβές ιδιωτικού και βάλε.. (ελάχιστες αμοιβές, εντοπιότητα στα μελετητικά Α, κλπ)

  Μία είναι η λύση. Αυστηρή εφαρμογή των ECTS για Beng MSc PhD σεμινάρια, συνεχής αξιολόγηση με κοινές και αδιάβλητες εξετάσεις από καθηγητές Πολυτεχνείων- ΤΕΙ, ημερομηνίες λήξης. Ο Επαγγελματίας Μηχανικός να αποδικνύει οτι είναι επαγγελματίας όπως στο εξωτερικό.

  Αξιοποίηση και συν-αξιολόγηση των μεταπτυχιακών τίτλων που σχετίζονται με διοίκηση λειτουργιών (logistics, quality, project management κλπ)… Ξέρετε, δεν είναι όλοι οι μηχανικοί ικανοί να διοικήσουν με τη γνώση των ολοκληρωμάτων και τα σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ…

  Με τα παρπάνω ο Αριστος θα διατηρηθεί και θα εξελιχθεί είτε ΤΕ είτε ΠΕ, και η αγορά θα γίνει πιο υγιής και πιο καθαρή, χωρίς σφραγιδολαγνίες και εμπορευματοποιηση των μελετητικών (ενοικιάσεις πτυχίων κλπ)

  Τέλος, για προεφανείς λόγους το νέο επιμελητήριο πρέπει να είναι ΝΠΙΔ και όχι μονοπώλιο. Δηλαδή να ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ποιοι άλλοι επιμελητηριακοί φορείς (εσωτερικού ή αλλοδαπής) ειναι επαρκείς. Π.χ. κάποιος πιστοποιημένος Μηχανικός από αγγλία γιατί να ξαναπιστοποιηθεί εξ’αρχής κλπ. Όπως και να συνυπολογίζονται και άλλες πιστοποιήσεις από παγκόσμιους οργανισμούς (π.χ. διοίκηση έργου: PMI, IPMA κλπ) καθώς είναι 1000 φορές πιο ειδικοί στην πιστοποίηση από τους π.χ. πολιτικούς μηχανικούς που θα στελεχόνουν το Ενιαίο ΤΕΕ.

  Τα γραφόμενά μου δεν είναι επιθετικά ούτε στους ΠΕ ούτε στους ΤΕ.. ήρθε απλά η ώρα και η ανάγκη να ξεχωρίσουν οι σοβαροί επαγγελματίες αλλά και να δοθεί ο τρόπος εξέλιξής τους πέραν των ΒΔ του 1930…

  Έυχομαι απο καρδιάς σε όλους Καλή Ανάσταση!

  Σχόλιο by Γιώργος - Μηχανικός ΤΕ, MSc — 22/04/2011 @ 10:44

 251. Το προσχέδιο για τους ενιαίους φορείς αυτό είναι καθαρά κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του ΤΕΕ.
  Πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ο όποιος από τις υποκύπτουσες σε εκβιασμούς από της συντεχνίες κυβερνήσεις και από το ΤΕΕ ότι και πρακτικά θέμα εξομοιώσεις των τμημάτων των πολυτεχνείων με τα τμήματα των ΤΕΙ δεν μπορεί να γίνει από την στιγμή που τα τμήματα των ΤΕΙ είναι ένα μέρος των θεϊκών πολυτεχνικών τμημάτων.
  Παράδειγμα. Το τμήμα πολίτικων δομικών έργων (ΤΕΙ) με 4 χρόνια σπουδών ασχολείται μονό με τα οικοδομικά έργα. Το τμήμα πολίτικων έργων υποδομής(ΤΕΙ) με 4 χρόνια σπουδών ασχολείται μόνο με τα συγκοινωνιακά έργα. Το δε τμήμα τοπογραφίας(ΤΕΙ) με 4 χρόνια σπουδών μόνο με της τοπογραφικές μελέτες.
  ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ανεξάρτητος ροής και με 5 χρόνια σπουδών ασχολείται α. με τα οικοδομικά έργα β. με τα συγκοινωνιακά έργα γ. ασκεί όλο το επάγγελμα του αρχιτέκτονα, όλο το επάγγελμα του τοπογράφου, μέρος του επαγγέλματος του χημικού μηχανικού , μέρος του ηλεκτρολόγου μηχανικού, μέρος του μηχανολόγου μηχανικού. Είναι αυτό που λέμε τα κάνει όλα και συμφέρει. Μήπως να του δώσουμε το τίτλο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ αφού τα κάνει όλα.
  Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με της υπόλοιπες αντίστοιχες ειδικότητες των πολυτεχνιών και των ΤΕΙ. Πάντα τα ΤΕΙ αποτελούν ένα μέρος της αντίστοιχης ειδικότητας του πολυτεχνείου.
  Αλλά με υπουργό μέλος του ΤΕΕ και υφυπουργό καθηγητή πανεπιστήμιου τη να περιμένει ο δύσμοιρος κλάδος των ΤΕΙ μόνο σφαλιάρες όπως αυτό με τον γελοίο διαχωρισμό σε πριν και μετά το 2001.
  Επομένως τα τμήματα των ΤΕΙ ανεξάρτητος του χρόνου αποφοιτήσεις από την στιγμή που θεωρούνται ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, δικαιούνται στον τομέα και μόνο που σπουδάζουν πρέπει να έχουν απεριόριστα επαγγελματικά δικαιώματα πχ. Ο πολίτικος δομικών έργων μηχανικός ΤΕΙ μόνο στα οικοδομικά έργα, ο πολίτικος έργων υποδομής ΤΕΙ μόνο στα έργα υποδομής. Ο Ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕΙ μόνο στα ηλεκτρολογικά.

  Σχόλιο by engineer318 — 22/04/2011 @ 15:24

 252. Διάβασα αρκετά ενδιαφέρουσες αλλά ατεκμηρίωτες γνώμες.

  Αυτό είναι λυπηρό για «επιστήμονες» ή «μηχανικούς».

  Όταν μιλάμε για ποιότητα τότε μιλάμε για μέτρηση.

  Είναι αδύνατο να ελέγξεις κάτι μη μετρήσιμο.

  Ποιες είναι οι μετρικές διασφάλισης ενός καλού Τριτοβάθμιου Ιδρύματος; Οι πανελλήνιες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ; Η μήπως οι καθηγητές «Μηχανικής» ; Το ερευνητικό επίπεδο ;

  ΓΙΑΤΙ ;
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ;
  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ;
  ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ;

  Θέστε τις μετρικές, τους άξονες αξιολόγησης και τα κριτήρια αξιολόγησης (βάσει βιβλιογραφίας)

  Υποστηρίξτε γιατί αυτές οι μετρικές, οι άξονες και τα κριτήρια μπορούν να μας δώσουν ικανά αποτελέσματα (βάσει βιβλιογραφίας)

  Περιμένω λοιπόν να διαβάσω λιγότερο συναισθητικές απόψεις και περισσότερο «μηχανικές» ή «επιστημονικές» (βάσει βιβλιογραφίας)

  Φτάνει πια με το καφενείο του κάθε πικραμένου (όχι εγώ είμαι ανώτερος … όχι εγώ … όχι εγώ …)

  Όποιος θεωρεί τον εαυτό του «ανώτερο» ας μας το δείξει με την Επιστημονικότητα των απόψεων του (βιβλιογραφία, μετρικές, κριτήρια, άξονες, κτλ)

  μια άποψη βρίσκεται εδώ http://www.adip.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=169&lang=en

  Σχόλιο by Πέτρος Κ. — 22/04/2011 @ 17:26

 253. κάτι τελευταίο ….

  είναι αδύνατο να συγκρίνουμε 2 «ίδια» προγράμματα σπουδών από διαφορετικά ιδρύματα, έστω το Α και το Β *

  αρχικά γιατί αυτός που συγκρίνει έχει ήδη πάρει πτυχίο από το Α και το Β του φαίνεται κάπως γνωστό και επομένως έχει την τάση να το υποτιμήσει

  επιπρόσθετα για να έχει κάποιος αντικειμενική προσωπική σύγκριση θα πρέπει να ζει ταυτόχρονα δυο παράλληλες και ανεπηρέαστες ζωές στις οποίες θα φοιτεί παράλληλα στα Α και Β

  * (πχ Δομικών Έργων ΤΕΙ, Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ … οποιοδήποτε από αυτά σαν Α και σαν Β)

  Σχόλιο by Πέτρος Κ. — 22/04/2011 @ 17:35

 254. http://news247.gr/oikonomia/ergasia/pieseis_apo_e_e_gia_anagkaies_metarrythmiseis_mexri_ton_ioynio.842098.html

  Περαιτέρω «άνοιγμα» στα κλειστά επαγγέλματα

  «Νέες ανατροπές στο καθεστώς άσκησης επαγγέλματος δικηγόρων, συμβολαιογράφων, πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, ορκωτών λογιστών προκαλεί η αμφισβήτηση των κοινοτικών αρχών για το νόμο των κλειστών επαγγελμάτων που ψήφισε το Φεβρουάριο η κυβέρνηση. Αρση ελάχιστων αμοιβών, περιθωρίων κέρδους, γεωγραφικών και άλλων περιορισμών στο στόχαστρο.»

  Κύριε Πανάρετε, το περιεχόμενο του παραπάνω δημοσιέυματος δεν είναι τυχαίο και έχει απόλυτα σχέση με το Νέο Επιμελητήριο των Μηχανικών στην Ελλάδα και τα νέα μέλη που θα πρέπει να δέχεται.

  Δεν θέλουμε τίποτα παραπάνω από την πλήρη (και χωρίς τεχνάσματα) εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος στα επαγγελματικά προσόντα.
  Άρση των σημερινών απαράδεκτων περιορισμών στην πρόσβαση στο επάγγελμα του μηχανικού, ακόμη και το Μηχανικός Εφαρμογών ή Τεχνολόγος Μηχανικός είναι απαράδεκτα, όλοι είναι σκέτο «Μηχανικοί».

  Υ.Γ. το 5ο έτος στα πολυτεχνεία γιατί είναι δωρεάν;
  δηλαδή το πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!

  Σχόλιο by Νίκος — 23/04/2011 @ 17:26

 255. Ειναι λυπηρο να διαβαζω στο blog απο διπλωματουχους μηχανικους οτι οι μηχανικοι των ΤΕΙ θα εξισωθουν με τους διπλωματουχους μηχανικους με τα επαγγελματικα δικαιωματα και το νεο ΤΕΕ..
  Ειναι λυπηρο γιατι γνωριζουν πως δεν γινεται αυτο και στοχευουν στο να παραπληροφορησουν και να κατηγορησουν (συνηθη τακτικη).
  Για παραδειγμα οι μηχανικοι δομικων εργων ΘΑ εχουν το δικαιωμα να υπογραφουν ( στο γνωστικο τους αντικειμενο) Σ1 & Σ2 κατα ΝΕΑΚ και μετα απο 12 χρονια εμπειρια Σ3 & Σ4.
  Αυτο ειναι η εξισωση με τους διπλωματουχους?
  Κυριε Παναρετε πρεπει να φροντισετε για την κοινωνικη και επαγγελματικη αποκατασταση των ΤΕΙ σε ολα τα επιπεδα.
  Διαχωρισμοι πριν και μετα του 2001 και ταμπελες οπως μηχανικος εφαρμογων η τεχνολογος ειναι λαθος και καταλαβαινουμε πως γινεται για να ικανοποιηθουν καποιοι.
  Ξεχωριστε και προωθηστε τα πτυχια της τριτοβαθμιας εκπαιδευσης και πισω απο αυτα τα κολλεγια. (σε ακαδημαικο επιπεδο τουλαχιστον γιατι επαγγελματικα υπερτερουν)
  Κανενας διαχωρισμος στους πτυχιουχους των ΤΕΙ και οσο για τις ταμπελες εχουμε τους διπλωματουχους μηχανικους & τους πτυχιουχους μηχανικους, χρειαζομαστε και αλλες ?.
  Με εκτιμηση
  Αγγελος

  Σχόλιο by aggelos — 24/04/2011 @ 22:07

 256. Απόλυτα σωστή η άποψη του (σχόλιο 250 από τον Γιώργο – Μηχανικός ΤΕ, MSc). Ακούστε την …

  Σχόλιο by Γιάννης Παπ — 26/04/2011 @ 11:36

 257. Συνάδελφοι απόφοιτοι ΤΕΙ πηγαίνετε όλοι στο πιο κάτω Link και διαβάστε ειδικότερα την τρίτη παράγραφο και θα καταλάβετε πως όλοι μας κοροϊδεύουν. Μόνο με δυναμικές κινητοποιήσεις θα αποκτήσουμε τα δικαιώματα που δικαιούμαστε.

  http://www.sigmalive.com/news/local/54371

  Σχόλιο by Ι.Σ — 27/04/2011 @ 13:49

 258. Σε συνέχεια των γραφόμενών μου (ανάρτηση υπ’αριθμ. 250)
  σας παραθέτω Απόσπασμα από το Ενημερωτικό φυλλάδιο του ΤΕΕ 2626. Ο σύλλογος αρχιτεκτόνων εμπεριστατώνει όλα αυτά που ανέφερα:
  σελίδα 11:
  αναφέρει τα περι «αυτοεκπαίδευσης» ΤΟΥ Αρχιτέκτονα προκειμένου να ΜΗΝ ξανασπουδάζουν ΠΟΤΕ οι αρχιτέκτονες και γανικά οι διπλωματούχοι μηχανικοί. Εμπειρικά λοιπόν οι υφιστάμενες ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΚΕΣ παρέες υπό τον μανδύα της «επιστημονικότητας» διεκδικούν επιπλέον δικαιώματα για τους ψηφοφόρους τους και για την πάρτη τους. Στο όνομα της 5ετίας και εις βάρος της ελεύθερης / υγιούς αγοράς και ενγένει της κοινωνίας…
  Αυτους «συμβουλεύεται» το κράτος, και ειδικά το υπουργείο «δια βίου μάθησης»… οξύμωρο….

  Χριστός Ανέστη

  Σχόλιο by Γιώργος – Μηχανικός ΤΕ, MSc — 27/04/2011 @ 15:17

 259. το link για τα παραπάνω (σχόλιο 257)
  http://portal.tee.gr/portal/page/portal/press/ENHMEROTIKO_DELTIO/ED-YEAR-2011/ED2626/2626_ALL.pdf

  Σχόλιο by Γιώργος – Μηχανικός ΤΕ, MSc — 27/04/2011 @ 15:18

 260. http://chriefth.blogspot.com/2010/05/blog-post_3930.html

  πώς και δεν πέρασε από το πειθαρχικό του ΤΕΕ αυτός ο άνθρωπος που τόλμησε να δώσει κατατακτήριες από Πολυτεχνείο σε ΤΕΙ, και μάλιστα το υπερασπίζεται; Τολμάει και επιμορφώνεται εκτός ΕΜΠ ή ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ;;; ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ!

  Σχόλιο by manolis – Μηχανικός ΤΕ — 27/04/2011 @ 16:41

 261. Κύριε Πανάρετε και αγαπητοί απόφοιτοι των ΤΕΙ γνωρίζεται ότι το ΕΤΕΚ Κύπρου (αντίστοιχο του ΤΕΕ) αναγνωρίζει τους απόφοιτους των τοπικών κολεγίων που έγιναν πανεπιστήμια σε μια νύχτα και τους έγγραφη στο μητρώο μελών του ενώ τους απόφοιτους των ΤΕΙ τους έχει για τα σκουπίδια.

  Για να δείτε αυτή την κατάφορη αδικία δέστε τα σημεία 10 και 11 στον πιο κάτω σύνδεσμο.

  http://www.etek.org.cy/page.aspx?page_id=163

  Σχόλιο by Ι.Σ — 28/04/2011 @ 17:43

 262. Θα προσθέσω κι εγώ τον προβληματισμό ενός νέου Μηχανικού που έτυχε να μπει στην αγορά εργασίας στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε.
  Το πρόβλημα εύρεσης εργασίας – ανεργίας των νέων Μηχανικών πηγάζει από τα δογματικά κριτήρια απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων του ΤΕΕ. Tο ίδιο το ΤΕΕ δίνει δικαίωμα πλήρους υπογραφής στον κάθε Μηχανικό Πολυτεχνείου που τελείωσε με 6, εκτίθεται όταν αυτός ο μηχανικός συναγωνίζεται σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα άλλους Μηχανικούς (ΤΕ, ΣΜΑ, κλπ) που δεν έχουν αντίστοιχο δικαίωμα.
  Τι εννοώ :

  Όλοι μας όσοι έχουμε φοιτήσει σε Μεταπτυχιακά προγράμματα έχουμε καθίσει στα ίδια αμφιθάτρα και έχουμε συναγωνιστεί επί ίσοις όροις με Μηχανικούς από ΤΕΙ, Μηχανικούς ΣΜΑ, πτυχιούχους ΑΕΙ. Είναι κοινή διαπίστωση ότι η προέλευση αυτή καθαυτή δεν αποτελεί και ουσιαστικό κριτήριο διαφοροποίησης προσόντων.

  Ναι, οι Μηχανικοί της ΣΜΑ ήταν όντως υψηλού επιπέδου αλλά Μεταπτυχιακό επιλέγουν να κάνουν κυριώς αυτοί που έχουν αποφοιτήσει στο πρώτο 10%.Για τους υπόλοιπους δεν ξέρει κανείς που κατατάσσεται το επίπεδο τους.

  Ναι, οι Μηχανικοί των Πολυτεχνείων είχαν καλό επίπεδο, αλλά άλλο επίπεδο είχαν όσοι είχαν τελειώσει με 6-7 (αν τους αποδέχονταν για Μεταπτυχιακό) και άλλο αυτοί που είχαν τελειώσει με >7,5.

  Τέλος και κάποιοι Μηχανικοί των ΤΕΙ είχαν ικανοποιητικό επίπεδο, άλλα πάλι μιλάμε για την αφρόκρεμα η οποία επιπρόσθετα είχε παρακολουθήσει επιπλέον Μαθήματα για να φτάσει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης, γιατί προφανώς δεν έφτανε αυτό που είχε.

  Η προέλευση λοιπόν μόνο ως δογματικό κριτήριο μπορεί να ληφθεί και όχι ως αντικειμενικό.

  Επίσης γνωρίζω περιπτώσεις μηχανικών που τελείωσαν με 6 και με το ζόρι και επειδή ο πατέρας τους ήταν στο χώρο έχουν ξεκινήσει «λαμπρή» σταδιοδρομία σε αντίθεση με διπλωματούχους με άριστα μηχανικούς (όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό) οι οποίοι δυσκολεύονται να βγάλουν τα προς το ζην.

  Ας δημιουργηθεί λοιπόν ένα αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων όπου το κάθε προσόν θα μοριοδοτείται ανάλογα με την αξία του.
  Για παράδειγμα
  Βαθμός Πτυχίου * Ώρες διδασκαλίας/1650 * Πολλαπλασιαστής(Π.χ *5 για όσους αποφοίτησαν με >8, *4,5 για 7-8 * 4 για 60 Μονάδες ECTS = 1 έτος = 1500-1800 ώρες

  Επιπρόσθετα θα μοριοδοτούνται τα εξτρά Ακαδημαικά Προσόντα π.χ ΜΔΕ- MSc, PhD κλπ, τα εξτρά Ερευνητικά Προσόντα (δημοσιεύσεις, συγγραφικό έργο κλπ),τα εξτρά Επαγγελματικά Προσόντα (Χρόνια Εμπειρίας,) κλπ. με κατάλληλους συντελεστές προσαρμογής.

  Ανάλογα λοιπόν το συνολικό αριθμό μονάδων που θα συγκεντρώνει ο καθένας, θα τοποθετείται σε αντίστοιχη κατηγορία από 1-7, και ανάλογα την κατηγορία που ανήκει θα έχει και αντίστοιχο δικαίωμα υπογραφής.

  Έτσι όλοι θα ξέρουν ότι θα πρέπει να βελτιώνονται συνεχώς αν θέλουν να αναβαθμιστούν ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα, και θα σταματήσουν οι γκρίνιες των μηχανικών ΤΕ, Στρατού – ΣΜΑ, και λοιπών αφού θα είναι σαφές το πως θα μπορέσουν να αποκτήσουν δικαίωμα υπογραφής για κάθε κατηγορία.
  Θα ξέρει π.χ ο φοιτήτής του Πολυτεχνείου ότι θα πρέπει να τελειώσει με >7 για να υπογράφει κατευθείαν μελέτες Σ3 και Σ4, ενώ αυτοί που τελειώνουν πολυτεχνείο με <7 θα αποκτούν το δικαίωμα αυτό με 3-5 ετή επαγγελματικής εμπειρίας ή με Μεταπτυχιακό, οι του Στρατού- Αεροπορίας με 3-7 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας (αναλόγως βαθμού πτυχίου) ή Μεταπτυχιακό,οι ΤΕ με 5-12 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας (αναλόγως βαθμού πτυχίου) ή Μεταπτυχιακό- Διδακτορικό κοκ.

  Έτσι θα έχουν κάποια αναγνώριση οι φοιτητές που αγωνίζονται να βγάλουν καλό βαθμό, και οι μηχανικοί που συνεχίζουν να επιμορφώνονται έναντι αυτών που θεωρούν ότι έχουν εξασφαλιστεί μόνο και μόνο με το δίπλωμα τους.

  Θα σας θυμίσω κλείνοντας το ρητό "Με τους άριστους κι όχι τους αρεστούς" που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τον Πρωθυπουργό και άλλα στελέχη της Κυβέρνησης σας, αλλά έμεινε στα λόγια και δεν έγινε πράξη.

  Με σεβασμό,
  Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

  Σχόλιο by Νέος Μηχανικός — 28/04/2011 @ 19:57

 263. Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
  Θέλω να επισημάνω τα εξής στο παραπάνω κείμενο (θα προσπαθήσω να σχολιάσω επαγωγικά και όχι σημειακά στο κείμενο):

  1. Το θέμα κρίνεται ως πολύ σοβαρό καθώς αφορά εργασιακά δικαιώματα πρακτικά όχι ενός κλάδου αλλά μεγάλης μερίδας της κοινωνίας. Επίσης επηρρεάζει και την υπόλοιπη κοινωνία εμμέσως.

  2. Ο χρόνος που δίδεται προς διαβούλευση κρίνεται λίγος συγκριτικά με τη σοβαρότητα του θέματος. Λογικά μπορεί να σκεφτεί κανείς πως για να συνεδριάσει ένας φορέας που εμπλέκεται με το θέμα ακολουθείται μια διαδιακασία πρόσκλησης μελών, συζήτησης, διορθώσεων, επαναδιατυπώσεων, αποστολής των απόψεων κλπ κλπ. Εκτός και αν η συγκεκριμένη διαβούλευση έχει στόχο σχόλια μόνο πολιτών και ιδιωτών.

  3. Θεωρώ οτι το κείμενο έχει πάρα πολλά σημεία «θολά» και ασαφή όπου δεν διασαφινίζεται ακριβώς τι ζητείται ή τι θα ακολουθηθεί και αναλύω:

  Θέτω την βασική ιεράρχηση: ΠΡΟΒΛΗΜΑ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ.

  Ως ΠΡΟΒΛΗΜΑ στο κείμενο εντοπίζω στο κείμενο:
  «είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας η αντιμετώπιση εκκρεμών και συγχρόνων ζητημάτων, στη βάση μιας συνολικής πολιτικής»
  Και εδώ ρωτώ αναφορικά με τα ζητήματα…Εργασιακών;Ασφαλιστικών;Θέματα μητρώων;Πιστοποίησης;
  Όπως γνωρίζω θέματα μητρώων έχουν φτάσει μέχρι το ΣτΕ και πλέον απαιτούνται μητρώα σε όλες τις ειδικότητες (μέχρι και τεχνιτών). Επίσης μητρώο στο ΤΕΕ έχουν και ειδικότητες ΤΕ λόγω αμοιβών. Ειδικότητες που όταν ελέγχησαν μέσω του μηχανισμού αμοιβών βρέθηκαν να υπογράφουν περισσότερα από όσα δικαιούνται χωρίς αυτό να είναι ο κανόνας βεβαίως.
  Ασφαλιστικά πολλές από αυτές τις ειδικότητες έχουν ενταχθεί στο ΤΣΜΕΔΕ με ότι αυτό συνεπάγεται μελλοντικά.
  Για θέματα πιστοποίησης θα ήθελα να αναφέρω πως αυτό συνεπάγεται περισσότερα έξοδα για ιδιώτες (θεωρώ οτι μεγάλες εταιρίες έχουν τέτοιες δυνατότητες ακόμα και σήμερα στον Ελλαδικό χώρο), ειδικά εαν αναλογιστούμε τη σημασία της λέξης η οποία αφορά έλεγχο της πιστοποιημένης ειδικότητας ανά τακτά διαστήματα.

  Ως ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ εντοπίζω το ρόλο του ΤΕΕ:
  Εδώ θα ήθελα να αναφέρω οτι αντιμετωπίζεται το ΤΕΕ μόνο ως προς το ρόλο που έχει ως φορέα/οργάνου διασφάλισης επαγγελματικών δικαιωμάτων και όχι ως προς το θεσμικό του ρόλο, το συμβουλευτικό (ως μέλος Επιτροπών κλπ), τον επιστημονικό του ρόλο και άλλους επίσης άξιους αναφοράς. Θεωρώ πως η βάση αυτή είναι λανθασμένη και μόνο προβλήματα και παρερμηνείες δημιουργεί ως προς το τρίτο σκέλος που σχολιάζω παρακάτω σχετικά με την πρόταση λύσης.

  Ως ΛΥΣΗ προτείνετε την δημιουργία ενιαίου φορέα «(πχ ένα διευρυμένο ΤΕΕ)» αναφερόμενος στις άμεσα ενδιαφερόμενες ειδικότητες, τις κατηγορίες των πτυχίων κλπ κλπ:

  Εδώ θέλω να αναφέρω το εξής. Ακόμα και αν η βάση σκέψης ήταν σωστή και η προτεινόμενη λύση δεν δημιουργούσε παρερμηνείες σε φράσεις (πχ «σύζευξη» κλπ) η συμμετοχική λήψη αποφάσεων αναφορικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα (γιατί σε αυτά βλέπω οτι επικεντρώνεστε μόνο) σε ένα διευρυμένο φορέα με το 1/4 ή το 1/5 των μελών του μηχανικούς ΑΕΙ δεν υποβαθμίζει αυτόματα αυτούς τους μηχανικούς; Θεωρώ οτι το ΤΕΕ δεν έχει να φοβηθεί από νέες ειδικότητες, μηχανικούς ΤΕ κλπ και έχει την ωριμότητα να δημιουργήσει πλαίσια επαγγελματικών δικαιωμάτων αλλά δεν καταλαβαίνω πως μπορεί να γίνεται αυτό συμμετοχικά όταν ακόμα και τώρα όπου υπάρχουν καθορισμένα όρια στο τι υπογράφει , πχ. ένας πολιτικός μηχ. έναντι ενός μηχ. δομικών έργων ή ενας χημικός μηχανικός έναντι ενός περιβαλλοντολόγου, δημιουργούνται ζητήματα καθημερινά σχετικά με ειδικότητες που υπογράφουν παραπάνω από αυτά που πρέπει. Η λύση είναι λοιπόν η ισοπέδωση των 2 ειδικοτήτων που ενδεικτικά αναφέρω παραπάνω; Να κατεβάσουμε δηλαδή τα δικαιώματα του πολιτικού μηχανικού και να ανεβάσουμε τα δικαιώματα του δομικών έργων μέχρι να εξισωθούν;Θεωρώ οτι κάτι τέτοιο και αντιδράσεις θα δημιουργήσει και παρερμηνείες δημιουργεί.Γιατί κάτι τέτοιο νομίζω προωθείται με τη συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων χωρίς διασφαλισμένα τα επαγγελματικά τους δικαιώματα σε ένα φορέα.

  Τέλος θεωρώ οτι όλοι, ανεξαρτήτων ειδικότητας, πρέπει να εργάζονται αξιοπρεπώς προφανώς με διακριτά όρια ανάμεσα στις παρεμφερείς ειδικότητες. Θεωρώ επίσης οτι οι προθέσεις σας είναι καλές επιφυλάσσομαι όμως για τον τρόπο με τον οποίο αυτές δύναται να υλοποιηθούν στον Ελλαδικό χώρο, ακόμα και αν αναφέρετε παραδείγματα από τον Ευρωπαικό χώρο στο οποίο όμως η κατάσταση είναι διαφορετική. Ενδεικτικά αναφέρω τα διαφορετικά συστήματα πολεοδομιών σε Ιρλανδία και Πορτογαλλία, διαφορετική νοοτροπία εκεί κλπ.

  Μήπως και λέω μήπως θα έπρεπε να λύσουμε άλλα ζητήματα πρώτα (διακριτά επαγγελματικά δικαιώματα, έλεγχοι κλπ) και μετά να δούμε με σωστή βάση τους φορείς;

  Σχόλιο by Ανώνυμος — 28/04/2011 @ 22:45

 264. Το υπουργείο εμπιστεύεται περισσότερο τα ξένα πανεπιστήμια από τα δικά του! Ποιος θα ελέγξει όμως την αυθεντικότητα των ξένων πτυχίων; http://www.alfavita.gr/artro.php?id=25719
  και http://www.alfavita.gr/artro.php?id=25720

  Σχόλιο by Πτυχιούχος Πανεπιστημίου ημεδαπής, με αναγνωρισμένο M.Sc. — 29/04/2011 @ 00:17

 265. Πιο πάνω αναφέρεται: «στ. Πτυχιούχος ΤΕΙ «και» Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μετά από 3 χρόνια πιστοποιημένης εμπειρίας.»
  Αυτό το «και» τι σημαίνει ακριβώς; Πτυχιούχος τει θα λέγεται μηχανικός μαζί με τους υπόλοιπους, τους ΠΕ, μόνο αν έχει Μ.Δ.Ε. ή είναι τυπογραφικό λάθος; Στην αρχή, εντάσσεται τους πτυχιούχους τει στα τακτικά μέλη αλλά μετά τους εντασσεται στα συνδεδεμένα μέλη: «2. Μηχανικός εφαρμογών ή τεχνολόγος Μηχανικός, τίτλος που απονέμεται στα Συνδεδεμένα Μέλη». Αυτό αφορά μόνο τους πτυχιούχους ΤΕΙ πριν το 2001 ή όλους; Για ποιο λογο στον τίτλο «1.Μηχανικός» δεν συμπεριλαμβάνονται οι απόφοιτοι ΤΕΙ παρά μόνο αυτοί με Μ.Δ.Ε. και Διδακτορικό; Δεν είμαστε μηχανικοί οι απόφοιτοι ΤΕΙ; ΠΑΛΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ;;;
  Τελικά οι απόφοιτοι ΤΕΙ μετά την ανωτατοποίηση τους το 2001 θα είναι τακτικά ή συνδεδεμένα μέλη γιατί υπάρχει μεγάλη ασάφεια στο θέμα. Από οτι βλέπω υιοθετήσατε πλήρως τις λανθασμένες απόψεις του κυρίου Καπλάνη προέδρου του ΤΕΙ Πάτρας! Οι απόφοιτοι ΤΕΙ «σκέτο» δεν εντάσσονται σε κανέναν από τους τίτλους των μηχανικών σας! Δηλαδή θα πρέπει το λιγότερο να έχουμε Μ.Δ.Ε. ή να έχουμε κάνει έρευνα! Γιατί αλλιώς θα είμαστε μια βαθμίδα πάνω από τα ΙΕΚ! Ενώ οι απόφοιτοι επίσης 4ετών σχολών της Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Αγγλίας κολλεγίων κτλ. θα είναι ανώτεροι. Θα είναι μηχανικοί δηλ! ΟΜΗΡΟΥΣ για πολλά ακόμα χρόνια τους βλέπω τους απόφοιτους ΤΕΙ αν περάσει αυτό το σχέδιο!

  Σχόλιο by Γ.Χ. — 29/04/2011 @ 19:35

 266. Διαβούλευση γελοιοποίησης της Παιδείας

  κ. Πανάρετε
  Γνωρίζετε ότι ο Ελληνικός Λαός εκλεγεί Κυβέρνηση και όχι συγκυβέρνηση συντεχνιών, μετά την γελοιοποίηση περί αμοιβών μηχανικού και τα όσα κατέθεσε στην επιτροπή της βουλής ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο σε αυτή την χρονική στιγμή εμείς που ζούμε στην Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα μένουμε στην Πάτρα στην γενέτειρα καταγωγή του Πρωθυπουργού της χώρας και ιδρυτή των ΤΕΙ, μαζί με σας και τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Πάτρας κ. Σωκράτη Καπλάνη.
  Δυστυχώς όπως και στο Συνέδριο της ΕΕΤΕΜ σας ανέφερα ότι δεν απευθύνεστε σε Ιθαγενείς έτσι και σήμερα σας καλώ να μετακομίσετε σε χώρα όπου οι άνθρωποι δεν ξέρουν να γραφούν και να διαβάζουν.
  Εκεί ίσως μπορέσετε να πείσετε ανθρώπους εδώ δυστυχώς έχετε αποτύχει οικτρά με την πολιτική σας παλινωδία ανάμεσα στην ιστορία και την παιδεία.
  Όπως παρά πολλοί σας αναφέρουν δεν γίνεται μεταρρύθμιση σε ένα σύστημα που δεν έχει ποτέ αξιολογηθεί για το προϊόν που παράγει (παιδεία) και από τις παγκόσμιες – ευρωπαϊκές αξιολογήσεις έχει καταρρεύσει στην κλίμακα (κατατάξεις Ελληνικών Πανεπιστημίων & ΕΜΠ, Πολυτεχνικές Σχολές γενικά).
  Ποιους προσπαθείτε να πείσετε, εμάς τους αποφοίτους των ΤΕΙ (αγράμματους κατά τους εκάστοτε Προέδρους του ΤΕΕ, μαζί με το Καθηγητικό Κατεστημένο κ. Γρυσπολάκη τέως Πρύτανη Κρήτης ), βλέπετε την καταδίκη από συναδέλφους μου Πτυχιούχους Μηχανικούς Εκπαιδευτικούς, ακόμα η ΕΕΤΕΜ δεν έχει ξεκινήσει δικαστικούς αγώνες με όλους εμάς για την υπεράσπιση της γνώσεις μας και της τεχνικής κατάρτισης της τεχνολογίας & επιστήμης, σε όλους αυτούς τους κυρίους.
  Η απόφαση της επιτροπής Ανταγωνισμού δεν σας έβαλε μυαλό, τι περιμένετε να γίνουν δεκάδες χιλιάδες αγωγές για ηθική βλάβη και αθέμιτο ανταγωνισμό από τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  Σας ερωτώ η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που γίνεται για τα μέλη από το ΤΕΕ σήμερα, ξέρετε ποια είναι η διαδικασία ???
  Τέτοια γελοιοποίηση δεν τι θέλουμε σας την χαρίζουμε .
  Το 1930 τι ίσχυε για τους Μηχανικούς και τη ισχύει σήμερα ???
  Πόσες ειδικότητες υπήρχαν τότε και πόσες σήμερα ???
  Ποιος ευθύνεται για τις πόλεις εκτρώματα (σχέδια πόλεων-ρυμοτομία)???
  Με τους Διπλωματούχους Μηχανικούς εξωτερικού 3 έτους φοίτηση σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 89/48 κ.λ.π. που ακολούθησαν ???
  Μήπως γνωρίζετε αγαπητοί καθηγητές και συνάδελφοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί στο Μ.Ι.Τ. πόσα είναι τα χρόνια σπουδών, μήπως είναι 3 και όχι 5 που είναι οι Πολυτεχνικές Σχολές στην Ελλάδα και ποια αξία έχουν αυτοί οι απόφοιτοι με σας ???
  Πείτε μας αγαπητοί συνάδελφοι μέλη του ΤΕΕ για τους Αρχιτέκτονες από την Ιταλία, τι σπουδές έκαναν και πως ασκούν το επάγγελμα, διότι μιλάτε για επίπεδο σπουδών???
  Πείτε μας για τους αποφοίτους ξένων Ιδρυμάτων Βαλκανικών και μη χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το επίπεδο σπουδών τους ???
  Πείτε μας για τους Διπλωματούχους Τοπογράφους 4 έτους, όπως ο κύριος Αλαβάνος κ.λ.π.???
  Πείτε μας εσείς κ. Πανάρετε το ΤΕΕ τι ρόλο έχει στην σημερινή Ελληνική κοινωνία και ποιος είναι ο ρόλος ο δικός σας ???
  Πείτε μας για τους αποφοίτους δασκάλους των 2 έτους σπουδών μαζί με τους σημερινούς αποφοίτους τους τι διαφορά έχουν ???
  Πείτε μας κα εξηγήστε αν μπορείτε ποια η διαφορά του ΤΕΙ με τον ιδρυτικό του νόμο 1983 (Γ. Παπανδρέου) και Γ. Γραμματέα των ΤΕΙ κ. Σ. Καπλάνη και τον ν. 2916/2001???
  Επίσης τι ισχύει σήμερα στην νομική επιστήμη ο όρος ΤΕΙ ή ΑΤΕΙ (κόμπλεξ Προέδρων)???
  Πείτε εσείς του ΤΕΕ για την γελοιοποίηση στην έκδοση οικοδομικών αδειών για την υδροδότηση του κτιρίου θέλει έγκριση από τον σύλλογο Υδραυλικών και Ηλεκτροδότηση Ηλεκτρολόγων με το ανάλογο μπαξίσι.
  Πείτε μας κ. Πανάρετε από πότε το Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα δίνει δυνατότητα σε όλο το φάσμα της ειδικότητας να έχεις γνώσεις και σε ποιο αντικείμενο???
  Πείτε μας για την αξία που έχουν τα Διδακτορικά – Μεταπτυχιακά Διπλώματα της χώρας μας στην παγκόσμια – ευρωπαϊκή αγορά & ποια αξιολόγηση έχουν ???
  Αν πραγματικά θέλετε να αλλάξετε κάτι θα πρέπει εσείς ο ίδιος να αλλάξετε τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς και να καταργήσετε τους νόμους που δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα και να ξεκινήσει διάλογος από το 0 μηδέν, διάλογος χωρίς προκαταλήψεις και συμβιβασμούς εκατέρωθεν μεταξύ των φορέων που θα αποτελέσουν το νέο φορέα. Το σημερινό είναι αποτυχημένο και ανίκανο να ανταποκριθεί στο αύριο, η αλλαγή δεν γίνεται με τέτοιου είδους μεθοδεύσεις διότι έχουν ξεπερασθεί από την κοινωνία.

  Σχόλιο by ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΤΕΜ ΑΧΑΙΑΣ — 30/04/2011 @ 11:53

 267. Ο ανώνυμος κύριος παραπάνω ομιλεί περί των ελληνικών ιδιαιτεροτήτων και νοοτροπιών , ωσάν να πρόκειται περί σημαντικής κληρονομιάς και όχι περί στρεβλών κατεστημένων καταστάσεων που είναι η αλήθεια .

  Το θέμα είναι απλό γιά να μην επαναλαμβανόμαστε .

  Εχουμε διπλωματούχους Ελληνικών πολυτεχνείων που με 5ετείς σπουδές αποκτούν δικαίωμα υπογραφής σε Αρχιτεκτονικά , Στατικά , Εργων Υποδομής , Τοπογραφικά θέματα , άνευ περιορισμού η σε θέματα Ναυπηγικής , Μηχανολογίας , Ηλεκτρολογίας , Πληροφορικής , πάλι χωρίς περιορισμό .

  Εχουμε πτυχιούχους ξένων πανεπιστημιών με 3+1 η 3+2 η 4+1 σπουδές σε ανα τον κόσμο γνωστά και μη πανεπιστήμια , που επίσης εύκολα αποκτούν τα δικαιώματα των πρώτων ακόμα και άν έχουν σπουδάσει μόνο ένα μέρος αυτών .

  Εχουμε πτυχιούχους Ελληνικών τριτοβάθμιων σχολών με 3,5 η 4 χρόνια σπουδές σε ΜΙΑ ΜΟΝΟ ειδικότητα των ανωτέρω με αστεία επαγγελματικά δικαιώματα με αλληλοσυγκρουόμενη νομοθεσία και χωρίς καμμία δυνατότητα επέκτασης μέσω της αποδεδειγμένης εμπειρίας η μεταπτυχιακών σπουδών .

  Ετσι οι βαθμοί των πανελληνίων εξετάσεων και η οικονομική κατάσταση ενός 18χρονου εφήβου καθορίζουν όλο το εργασιακό του μέλλον , αφού εφ” όσον γράψει πάνω από 18 πηγαίνει σε ελληνικό πολυτεχνείο , εφ” όσον γράψει κάτω από 18 και έχει την οικονομική δυνατότητα πηγαίνει σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού και όχι βέβαια στο Χάρβαρντ η στο Κολούμπια η στο ΜΙΤ , αλλά σε Αγγλίες , Ιταλίες , Ουγγαρίες , Βουλγαρίες και Ρουμανίες , ενώ αν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα πηγαίνει στα ταπεινά ΤΕΙ γιά να ταλαιπωρείται και να λοιδωρείται στην υπόλοιπη ζωή του .

  Κύριε υπουργέ , έχει χρονίσει πολύ αυτή η κατάσταση , που εκτός από προσβλητική γιά τους Ελληνες πολίτες , είναι και ΑΝΗΘΙΚΗ γιά αυτή ταύτη την έννοια του κράτους δικαίου , όπως θα πρέπει να είναι το κράτος μας .

  Σχόλιο by B.Γ. — 30/04/2011 @ 13:18

 268. Ειδα πάλι τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών ΤΕ που τελικά δώσατε για ψήφιση.

  Κε Πανάρετε,
  Ειναι απαράδεκτο να μην αντιμετωπίζονται ενιαία οι απόφοιτοι ΤΕ δηλαδη:

  - Μόνο οι πτυχιούχοι Δομικών, Εργον Υποδομής, Τοπογραφίας έχουν «μισές» μονάδες, συνυπογραφές από Διπλωματούχους και εγγράφονται στο ΤΕΕ (το «ενιαίο¨το καταργήσατε), ενώ μονο για τους τοπογράφους δεν αναφέρετε ξεκάθαρα για μελέτες (αυτόνομοι)
  - Οι μηχανικοί Ανακαίνησης και αποκατάστασης δεν εγγραφονται στο ΤΕΕ αλλά στον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΙΚΟ ΦΟΡΕΑ των ΤΕ!
  - Οι μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, αυτοματιστές εξελίσονται μέχρι δυναμικό τριών μονάδων, αναφέρονται πληθώρα μελετητικών δραστηριοτήτων ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ!! ενώ επίσης αναφέρεται εγγραφή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΙΚΟ ΦΟΡΕΑ των ΤΕ!

  ΓΙΑΤΙ;;; ΟΙ ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΩΤΕΡΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ;;; ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΘΕΣΑΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ;;;;

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟ!

  Σχόλιο by Γιώργος – Μηχανικός ΤΕ, MSc — 30/04/2011 @ 15:54

 269. Κύριε Υπουργέ,

  Διαβάζοντας με προσοχή όλα τα σχόλια καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η όποια ρύθμιση γίνει δεν θα αφήσει κανέναν ευχαριστημένο.

  Έτσι οι Τεχνολόγοι θα διαμαρτύρονται γιατί με τις ρυθμίσεις δεν τους μετατρέψατε Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά σε Διπλωματούχους.

  Οι Διπλωματούχοι δικαίως ότι υποβαθμίζονται δίνοντας στους Τεχνολόγους Επαγγελματικά δικαιώματα που δεν δικαιούνται λόγω σπουδών και επιστημονικού επιπέδου.

  Οι Απόφοιτοι προ του 2001 γιατί δεν έχουν ισοτιμηθεί με τους ΑΤΕΙ! και όλοι μαζί με τους Διπλωματούχους.

  Οι Υπομηχανικοί γιατί και αυτού δεν ονομάστηκαν Μηχανικοί (το υπό- πάντα ήταν πρόβλημα).

  Οι απόφοιτοι ΣΜΑ , ΣΤΥΑ , ΣΜΥ , Ραδιοηλεκτρολόγοι , Φυσικοί , ΑΣΠΑΙΤΕ κλπ γιατί δεν τους ονομάσατε και αυτούς Πολιτικούς Μηχανικούς ώστε αφού πάρουν την παχυλή σύνταξη και το μεγάλο εφάπαξ να βγάζουν και οικοδομικές άδειες .

  ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟ

  Κατά την ταπεινή μου άποψη Η ΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ είναι η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ που μπορείτε να κάνετε. Αφήστε την αγορά να κάνει τις δικές της ρυθμίσεις.

  Σε κάθε περίπτωση μην επιτρέψετε το μπάχαλο και μάλιστα σε περίοδο που υπάρχουν κρισιμότερα θέματα για την χώρα.

  Καθηγητής Μ.
  Διπλ. ΕΜΠ

  Σχόλιο by Καθηγητής Μ. — 01/05/2011 @ 00:20

 270. προς: Καθηγητής Μ. — 01/05/2011 @ 00:20

  «Κατά την ταπεινή μου άποψη Η ΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ είναι η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ που μπορείτε να κάνετε. Αφήστε την αγορά να κάνει τις δικές της ρυθμίσεις.»

  Έτσι θεωρείτε κε Καθηγητά την ελεύθερη αγορά; αφήνοντας παραα πολλούς έξω από τα βασικά τους δικαιώματα χάρη των λίγων;

  Ποτέ οι απόφοιτοι ΤΕ δεν διεκδίκησαν ισότιμα δικαιώματα, αλλά μόνο αυτά που τους αναλογούν σε επίπεδο αντικειμένου, και ΑΥΤΟΝΟΜΑ.Μόνο έτσι «θα κρίνει» η αγορά

  δεν είναι δυνατόν ο Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ να μην έχει δικαίωμα μελετών ΜΟΝΟ στην κατηγορία 16 (τοπογραφικές μελέτες) και να ανεβαίνει τάξη με ένα χρόνο καθυστέρηση για κάθε μία. ΌΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.
  Δίκαιο είναι αυστηρή εφαρμογή των ECTS. Και αυστηρή, κοινή, αδιάβλητη πιστοποίηση για όλους. (Όχι διαφορετικά θέματα, και χωρίς να φαίνεται ίδρυμα προελευσης. Τα θέματα να συντάσσονται από καθηγητές ΤΕΙ και ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)

  Έτσι θα δείτε πόσο δίκιο έχετε για την ανωτερότητα ή την κατωτερότητα του καθένα.

  Έτσι δε θα μιλάει κανείς, αντιθέτως θα κοιτάει ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ τις σπουδές του, τις γνώσεις του και τις εμπειρίες του.

  Σχόλιο by Γιώργος – Μηχανικός ΤΕ, MSc — 02/05/2011 @ 13:01

 271. αλήθεια τι σημαίνει διαβούλευση; γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό ΔΕΝ ισχύει, όλοι μιλανε σε έναν ηλεκτρονικό «τοίχο».
  Κε Πανάρετε, νομίζω ότι όλοι όσοι γράφουν, θα περίμεναν έστω ένα σκεπτικό, μία υπεράσπιση, και μία λογική αυτών που θέτετε προς διαβούλευση. Ακόμα και το αλλοδαπό παράδειγμα που αναφέρετε στο σχέδιο, δεν είναι αληθές και αντίστοιχο με αυτό που πάτε να κάνετε. Έτσι αντιπετωπίζονται εκεί οι ΤΕ;

  Σχόλιο by Γιώργος – Μηχανικός ΤΕ, MSc — 02/05/2011 @ 13:15

 272. ΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΤΕΜ ΑΧΑΙΑΣ — 30/04/2011 @ 11:53

  Η ανάρτηση και μάλιστα από Πρόεδρο τοπικού τμήματος των Τεχνολόγων όχι μόνο δεν συμβάλει στους στόχους της αλλά επιβεβαιώνει τα επιχειρήματα πολλών Διπλωματούχων για το επίπεδο των αποφοίτων ΤΕΙ προ του 2001.
  Δεν έχει νόημα να απαριθμήσει κανείς επί μέρους σημεία μια απλή ανάγνωση αρκεί.

  Σχόλιο by Απόστολος Γ. — 02/05/2011 @ 13:39

 273. Θα επιχειρήσω να δώσω μια απάντηση στην ανάρτηση του Προέδρου της ΕΕΤΕΜ ΑΧΑΙΑΣ που με εξέπληξε :

  Κύριε Πρόεδρε,

  Επειδή την άποψη μου την έγραψα αναλυτικά και δεν έχετε παρά να την διαβάσετε παραπάνω θα περιοριστώ στην ανάρτηση σας σε κάποια επι μέρους θέματα που θίγετε.

  - Ελληνικός Λαός εκλεγεί Κυβέρνηση και όχι συγκυβέρνηση συντεχνιών

  H EETEM τι είναι;

  – δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο σε αυτή την χρονική στιγμή εμείς που ζούμε στην Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα μένουμε στην Πάτρα στην γενέτειρα καταγωγή του Πρωθυπουργού της χώρας και ιδρυτή των ΤΕΙ.

  Επειδή ο κ. Πρωθυπουργός κατάγεται από την Αχαΐα , τι θα έπρεπε να κάνει; Να μετονομάσει τους Υπομηχανικούς και τους Τεχνολόγους σε Διπλωματούχους Μηχανικούς;

  – Σας ανέφερα ότι δεν απευθύνεστε σε Ιθαγενείς έτσι και σήμερα σας καλώ να μετακομίσετε σε χώρα όπου οι άνθρωποι δεν ξέρουν να γραφούν και να διαβάζουν.

  !Απευθυνόμενος στον κ. Πρωθυπουργό. Ούτε Πανεπιστημιακός δεν θα το διατύπωνε.

  – Ποιους προσπαθείτε να πείσετε, εμάς τους αποφοίτους των ΤΕΙ (αγράμματους κατά τους εκάστοτε Προέδρους του ΤΕΕ, μαζί με το Καθηγητικό Κατεστημένο κ. Γρυσπολάκη τέως Πρύτανη Κρήτης ), βλέπετε την καταδίκη από συναδέλφους μου Πτυχιούχους Μηχανικούς Εκπαιδευτικούς, ακόμα η ΕΕΤΕΜ δεν έχει ξεκινήσει δικαστικούς αγώνες με όλους εμάς για την υπεράσπιση της γνώσεις (προς επιβεβαίωση των παραπάνω) μας και της τεχνικής κατάρτισης της τεχνολογίας & επιστήμης, σε όλους αυτούς τους κυρίους.

  Υπερασπίζεστε την γνώση σας και την κατάρτιση της Τεχνολογίας και Επιστήμης; H Τεχνολογία και η Επιστήμη δεν καταρτίζονται απ’ ότι ξέρω.

  – Η απόφαση της επιτροπής Ανταγωνισμού δεν σας έβαλε μυαλό, τι περιμένετε να γίνουν δεκάδες χιλιάδες αγωγές για ηθική βλάβη και αθέμιτο ανταγωνισμό από τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.

  Οι ελάχιστες αμοιβές έχουν προσδιοριστεί με Νόμο. Επομένως δεν αποτελεί αντικείμενο της επιτροπής ανταγωνισμού το θέμα.

  - Σας ερωτώ η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που γίνεται για τα μέλη από το ΤΕΕ σήμερα, ξέρετε ποια είναι η διαδικασία ???

  Η άδεια που γίνεται για τα μέλη του ΤΕΕ!!!!
  Η άδεια γίνεται ;

  - Ποιος ευθύνεται για τις πόλεις εκτρώματα (σχέδια πόλεων-ρυμοτομία)???

  Υπονοείτε ότι οι Τεχνολόγοι θα είχαν δημιουργήσει Πράσινες πόλεις αν τους είχε δοθεί η ευκαιρία ;

  - Πείτε μας εσείς κ. Πανάρετε το ΤΕΕ τι ρόλο έχει στην σημερινή Ελληνική κοινωνία και ποιος είναι ο ρόλος ο δικός σας ???

  Άδικο για τον κ. Υπουργό που προσπαθεί να βγάλει άκρη με ένα τόσο δύσκολο θέμα.

  - Επίσης τι ισχύει σήμερα στην νομική επιστήμη ο όρος ΤΕΙ ή ΑΤΕΙ (κόμπλεξ Προέδρων)???

  Δεν είναι κατανοητό.

  - Πείτε μας για την αξία που έχουν τα Διδακτορικά – Μεταπτυχιακά Διπλώματα της χώρας μας στην παγκόσμια – ευρωπαϊκή αγορά & ποια αξιολόγηση έχουν ???

  Θα κρίνετε και τα Διδακτορικά;

  - Αν πραγματικά θέλετε να αλλάξετε κάτι θα πρέπει εσείς ο ίδιος να αλλάξετε τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς και να καταργήσετε τους νόμους που δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα ..

  Παρότρυνση!! στον κ. Υπουργό.

  Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της ΕΕΤΕΜ Αχαΐας τι αντικείμενο έχει; Την προαγωγή της Επιστήμης και της εφαρμοσμένης Τεχνολογίας;

  Καθηγητής Μ.
  Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

  Σχόλιο by Καθηγητής Μ. — 02/05/2011 @ 15:46

 274. @Σχόλιο by Απόστολος Γ. — 02/05/2011 @ 13:39

  Κάντε μας την τιμή κε Απόστολε Γ. και πείτε μας πώς επιβεβαιώνονται τα επιχειρήματα των Διπλωματούχων; Σαν τεχνικός θα πρέπει να αιτιολογείτε αυτά που λέτε, εκτός και αν θέλετε να σας πιστεύουμε λόγω 5ετούς φοίτησης, αυθαίρετα. Ο διάλογος θέλει επιχειρήματα, δεν είναι κάποια από τις μελέτες που υπογράφονται λόγω σφραγίδας και όχι λόγο γνώσης. Δεν ζητά αυτη η σελίδα την επιβεβαίωσή σας αλλά την γνώμη σας. Μάθετε «να πέφτετε» στο επίπεδο των υπόλοιπων κοινων πολιτών και συζητήστε. Τουλάχιστον στο επίπεδο της συζήτησης και της γνώμης δεν έχετε απεριόριστα ούτε περισότερα «δικαιώματα», τουναντίον έχετε και τις ίδιες υποχρεώσεις να συμβάλλετε.

  Σχόλιο by Γιώργος – Μηχανικός ΤΕ, MSc — 02/05/2011 @ 16:12

 275. Aparadekto apo kathe apopsi!

  Σχόλιο by Giannopoulou O. — 03/05/2011 @ 15:52

 276. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 6-4-2001 ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΟΥ ΕΠ ΑΥΤΟΥ:

  Η ΛΕΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΟΡΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ .

  ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΜΙΛΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΧΕΙΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΄΄ΕΠΑΙΟΝΤΕΣ ΄΄ , ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ;

  ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ , ΚΑΤΕ , ΚΑΤΕΕ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΤΕΙ ) ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2916/2001 ΄΄ ΠΕΡΙ ΑΝΩΤΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΙ ΄΄ , ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η΄ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ;

  ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ , ΑΦΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΓΙΝΕ ΚΤΗΜΑ ΜΑΣ Η ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΖΟΥΜΕ ( ΤΟ ΛΕΩ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΚΡΑ ) ΣΤΟ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ !
  ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΙΑ ΝΥΧΤΩΜΕΝΟΙ.

  ΚΥΡΙΟΙ ,

  1. ΞΕΧΝΑΤΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ , ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΕΙΤΕ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ , ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ), ΕΙΤΕ ΩΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ , ΕΙΤΕ ΩΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

  2. ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΟΙ ΟΡΘΩΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2916/2001 ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΚΟ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

  3. ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΖΕΤΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΝΥΣΕΙ ΙΚΑΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΦΟΡΕΑ.

  4. ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΕΤΕ ΡΙΖΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΟΥ ΤΟ ΔΙΑΙΩΝΙΖΕΤΕ ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ , ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΛΟΣ ) ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΠΙΛΥΣΕΙ ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ.

  5. ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΑΓΚΥΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ , ΜΕ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΣΚΕΦΘΕΙ , ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ(ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’30 ) ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΑΓΚΗ .

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ , ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΩ ΑΛΛΟ , ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ , ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΝΤΟΣ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.ΤΕ.Μ).

  Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

  ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ
  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

  Σχόλιο by Kourkoulis P. — 03/05/2011 @ 15:58

 277. Παρακαλώ να επανεξετάσετε την ένταξη αποφοίτων ελληνικών πανεπιστημίων στον ενιαίο επιμελητηριακό φορέα. Δεν είναι κατώτεροι των ξένων πανεπιστημίων…

  Σχόλιο by ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ — 03/05/2011 @ 17:06

 278. Αξιότιμο κ. Καθηγητή Μ. ??
  Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ ??
  Με μεγάλη χαρά διαπίστωσα ότι οι απόψεις μου σας συγκίνησαν και σας προβλημάτισαν, τόσο εσάς όσο και τον κ. Απόστολο Γ.??
  Αλλά μου έχετε δημιουργήσει παράλληλα και απορία για πιο κείμενο από τα (2) δύο ισχύει και αν είσθε καθηγητής θα ήθελα να αναφέρεται ολόκληρο το όνομα σας, έτσι χωρίς μάσκα.
  Το κείμενο που αναρτήσατε στην διαβούλευση του Υφυπουργού είναι το σωστό ή αυτό που μου στείλατε στο e-mail της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) Αχαΐας και Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαΐας ???
  Παρακαλώ αν έχετε χρόνο θα ήθελα δημόσια να αποκαλύψετε την ταυτότητα σας, διότι εγώ ως εκπρόσωπος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αχαΐας, εκλεγμένος από τις εκλογές 3 & 4 Απριλίου του 2011, έχω διαθέσιμη την εικόνα και την ταυτότητά μου στην ιστοσελίδα http://www.it-eetema.gr. Τέλος σε δημόσιο διάλογο η ταυτότητα του καθενός, πρέπει να είναι γνωστή για πλήρη διαφάνεια και κρίση των θέσεών του.

  Με βαθιά εκτίμηση

  Αθανάσιος Κουμούτσος
  Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. -
  Αποκατάστασης Κτιρίων
  Τ.Ε.Ι. Πάτρας

  Ποίο κείμενο είναι τελικά η θέση σας Κ. Καθηγητά Μ.???

  Κύριε Πρόεδρε,
  Γράφετε και εκτίθεστε στο Πανελλήνιο. Επειδή την άποψη μου την έγραψα για τα ΤΕΙ και δεν έχετε παρά να την διαβάσετε στην διαβούλευση θα περιοριστώ στο γραπτό σας.
  Αντιγράφω και απαντώ :
  - Ελληνικός Λαός εκλεγεί Κυβέρνηση και όχι συγκυβέρνηση συντεχνιών
  - Το ΠΑΣΟΚ τα δίδαξε αυτά (Πιπεριάδες- Κολλάδες- Κολομπαρίτσηδες- Φωτόπουλοι- Νομοθετικές ρυθμίσεις Κακλαμάνη για Υπομηχανικούς κλπ).
  – μετά την γελοιοποίηση περί αμοιβών μηχανικού …
  - Ασυνταξία
  – δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο σε αυτή την χρονική στιγμή εμείς που ζούμε στην Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα μένουμε στην Πάτρα στην γενέτειρα καταγωγή του Πρωθυπουργού της χώρας και ιδρυτή των ΤΕΙ.
  - Επειδή ο κ. Πρωθυπουργός κατάγεται από την Αχαΐα , τι θα έπρεπε να κάνει; Να βαφτίσει τους Υπομηχανικούς και τους Τεχνολόγους Διπλωματούχους Μηχανικούς; Αναφερθείτε καλύτερα στον κ. Α. Κακλαμάνη (το ηφαίστειο που βράζει!!!)
  – Σας ανέφερα ότι δεν απευθύνεστε σε Ιθαγενείς έτσι και σήμερα σας καλώ να μετακομίσετε σε χώρα όπου οι άνθρωποι δεν ξέρουν να γραφούν και να διαβάζουν.
  - Αν κρίνω από αυτά που γράφετε μάλλον εσείς δεν κατοικείτε στη χώρα αυτή.
  – Ποιους προσπαθείτε να πείσετε, εμάς τους αποφοίτους των ΤΕΙ (αγράμματους κατά τους εκάστοτε Προέδρους του ΤΕΕ, μαζί με το Καθηγητικό Κατεστημένο κ. Γρυσπολάκη τέως Πρύτανη Κρήτης ), βλέπετε την καταδίκη από συναδέλφους μου Πτυχιούχους Μηχανικούς Εκπαιδευτικούς, ακόμα η ΕΕΤΕΜ δεν έχει ξεκινήσει δικαστικούς αγώνες με όλους εμάς για την υπεράσπιση της γνώσεις (προς επιβεβαίωση των παραπάνω) μας και της τεχνικής κατάρτισης της τεχνολογίας & επιστήμης, σε όλους αυτούς τους κυρίους.
  - Υπερασπίζεστε την γνώση σας και την κατάρτιση της Τεχνολογίας και Επιστήμης; H Τεχνολογία και η Επιστήμη δεν καταρτίζονται απ’ ότι ξέρω, απλώς βγαίνει συμπέρασμα για την κατάρτιση του γράφοντα.
  – Η απόφαση της επιτροπής Ανταγωνισμού δεν σας έβαλε μυαλό, τι περιμένετε να γίνουν δεκάδες χιλιάδες αγωγές για ηθική βλάβη και αθέμιτο ανταγωνισμό από τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  - Οι ελάχιστες αμοιβές έχουν προσδιοριστεί με Νόμο. Επομένως δεν αποτελεί αντικείμενο της επιτροπής ανταγωνισμού το θέμα. Για το ρόλο της και την συγκυρία που αποφάσισε μετά από 50 χρόνια ισχύουσας Νομοθετικής ρύθμισης θα τα πούμε άλλη φορά.

  Σας ερωτώ η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που γίνεται για τα μέλη από το ΤΕΕ σήμερα, ξέρετε ποια είναι η διαδικασία ???
  Τι γράφει ο άνθρωπος . Η άδεια που γίνεται για τα μέλη του ΤΕΕ!!!!
  - Η άδεια που γίνεται; Επιστήμων…
  – Ποιος ευθύνεται για τις πόλεις εκτρώματα (σχέδια πόλεων-ρυμοτομία)???
  - Ο ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗΣ ΜΑΛΛΟΝ….
  – Πείτε μας αγαπητοί συνάδελφοι μέλη του ΤΕΕ …
  - Δεν είμαστε συνάδελφοι.
  – Πείτε μας εσείς κ. Πανάρετε το ΤΕΕ τι ρόλο έχει στην σημερινή Ελληνική κοινωνία και ποιος είναι ο ρόλος ο δικός σας ???
  - Πράκτορας του ΤΕΕ εννοείτε;

  - Επίσης τι ισχύει σήμερα στην νομική επιστήμη ο όρος ΤΕΙ ή ΑΤΕΙ (κόμπλεξ Προέδρων)???
  - Αλαλούμ.
  – Πείτε μας για την αξία που έχουν τα Διδακτορικά – Μεταπτυχιακά Διπλώματα της χώρας μας στην παγκόσμια – ευρωπαϊκή αγορά & ποια αξιολόγηση έχουν ???
  Κοιτάξτε το επίπεδο των ΤΕΙ που είναι αντίστοιχο των Τεχνικών Λυκείων και αφήστε τα Διδακτορικά και Μεταπτυχιακά δεν είναι για σας.
  – Αν πραγματικά θέλετε να αλλάξετε κάτι θα πρέπει εσείς ο ίδιος να αλλάξετε τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς και να καταργήσετε τους νόμους που δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα ..
  - Παρότρυνση στον Υπουργό να βάλει μυαλό… Θα μας τρελάνουν οι άνθρωποι.
  – Τι Ινστιτούτο Τεχνολογίας της ΕΕΤΕΜ Αχαΐας είναι αυτό; Κάτι αντίστοιχο με το ΜΙΤ υποθέτω αν δεν το στήσατε για καμιά αρπαχτή. Πρέπει να σας επιδοτήσει το κράτος αν δεν το έχει ήδη κάνει. Θα προάγετε την Επιστήμη και την Τεχνολογία ανά την Υφήλιο…..

  Καθηγητής Μ.
  Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

  Σχόλιο by Πρόεδρος ΕΕΤΕΜ Αχαϊας Αθανάσιος Κουμούτσος — 03/05/2011 @ 22:02

 279. Κύριοι
  Σε συνέχεια της προηγούμενης παρέμβασής μου θα ήθελα να συμπληρώσω τα εξής:
  Στο ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ με θέμα: «Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων Φυσικής των Πανεπιστημίων»
  Αναφέρετε:
  «1. Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, μελετών και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το Επιμελητήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών το οποίο καθορίζει:
  α. τα 3 Επίπεδα Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθεις δραστηριότητες, προωθημένες δραστηριότητες και εξειδικευμένες δραστηριότητες καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα.
  Επίσης, ο πτυχιούχος Φυσικός μπορεί να ασχολείται:
  (η) ως ειδικός επιστήμονας, σύμβουλος η εμπειρογνώμων στη μελέτη προβλημάτων και εφαρμογών Υπολογιστικής και Θεωρητικής Φυσικής και Μηχανικής, Πυρηνικής Φυσικής, Στοιχειωδών Σωματιδίων, Φυσικών και Μηχανικών Ιδιοτήτων των Υλικών, Ηλεκτρονικής, Μικρο- και Νανοηλεκτρονικής, Οπτικοηλεκτρονικής και Λέιζερ, Ιονιζουσών και Μη Ιονιζουσών Ακτινοβολιών, Μικροκυματικών Διατάξεων και Εφαρμογών, Ενσύρματων και Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών και Τηλεπικοινωνιακών δικτύων και εφαρμογών, Διαστημικής Φυσικής και Τεχνολογίας, καθώς και Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Ωκεανών, Φυσικής Περιβάλλοντος και Φυσικής του Κλίματος, και Φυσικής της Ατμοσφαιρικής και Υδατικής Ρύπανσης»
  Η παρατήρησή μου είναι ότι ο Εφαρμοσμένος Φυσικός, (Μηχανικός εξ ορισμού, σύμφωνα με την Ελληνική Γλώσσα), μπορεί να ασχολείται σαν ειδικός επιστήμονας, σύμβουλος η εμπειρογνώμων στη μελέτη προβλημάτων και εφαρμογών, πέραν των Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων και σε μια Μελετητική η Κατασκευαστική Ομάδα, πράγμα που πρέπει να το προβλέψετε με το παρόν σχέδιο νόμου.
  Να μετέχει δηλαδή σαν Μελετητής η Κατασκευαστής με αντίστοιχο μελετητικό η κατασκευαστικό πτυχίο, στον τομέα της εξειδίκευσής του.
  Με εκτίμηση
  Παναγιώτης Ρούσσος
  Φυσικός Ηλεκτρονικός και Ραδιοηλεκτρολόγος
  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

  Σχόλιο by Ρούσσος Παναγιώτης — 04/05/2011 @ 12:18

 280. Το ερώτημα που θα ήθελα να θέσω στον κ. Υφυπουργό είναι σε πια χώρα του πολιτισμένου ή και του απολίτιστου κόσμου υπάρχουν ανώτατες σχολές τετραετούς φοίτησης με μηδέν δικαιώματα και που καμία κυβέρνηση να μη τολμά να τα δώσει φοβούμενη κάποια συντεχνία;

  Για ποιο λόγο κ.Υφυπουργέ να πάει κάποιος να σπουδάσει 4 χρόνια στις Ανώτατες Σχολές Μηχανικών ΤΕΙ του Υπουργείου Σας αφού τα δικαιώματα που θα έχει θα είναι αντίστοιχων Μέσων Σχολών 1 ή 2 ετών.

  Γιατί στις άλλες χώρες οι Μηχανικοί ΤΕΙ και δικαιώματα έχουν , και στα τεχνικά επιμελητήρια γράφονται ενώ στην Ελλάδα έχεις δικαιώματα και σε δέχεται το ΤΕΕ αρκεί να μην έχεις σπουδάσει σε Ελληνικό ΤΕΙ κάνοντας δεκτούς πτυχιούχους από αντίστοιχες σχολές ΤΕΙ του εξωτερικού.

  Σε γενικές γραμμές στη διαβούλευση καλύφτηκα από τις παραπάνω παρατηρήσεις συναδέλφων , τα πάντα γίνονται κατά τις διαταγάς του ΤΕΕ , η διάσπαση των πτυχιούχων ΤΕΙ προ και μετά το 2001 (Διαίρει και Βασίλευε) είναι παράνομη , στόχος η εκμηδένιση των πτυχιούχων ΤΕΙ , δε λαμβάνονται υπόψη ούτε οι Ευρωπαϊκές οδηγίες ούτε νόμοι του Ελληνικού Κράτους .

  Άλλη μια παρατήρησή μου : ενώ η διαβούλευση αφορά Αρχές για την Δημιουργία Ενιαίου Επιμελητηριακού Φορέα Μηχανικών , βάζει στους ενδιαφερόμενους και τους πτυχιούχους ΙΕΚ ώστε να τους ομαδοποιήσει με τους πτυχιούχους ΤΕΙ άλλωστε η γνωστή συντεχνία ΤΕΕ τους πτυχιούχους ΤΕΙ τους ονόμαζε πάντα εργοδηγούς και τώρα έχει την ευκαιρία να τους βάλει στο ίδιο τσουβάλι. Δεν έχω κάτι με τους πτυχιούχους ΙΕΚ αλλα όπως γνωρίζω τα ΙΕΚ δε χορηγούν τίτλους Μηχανικών άρα η εκ του πονηρού ένταξή τους στο νέο φορέα γίνεται μόνο για να υποβαθμίσει τους πτυχιούχους ΤΕΙ βάζοντας πτυχιούχους ΤΕΙ και ΙΕΚ στην ίδια κατηγορία.

  Κύριε Υφυπουργέ η λύση είναι απλή : ή κάνουμε ότι ισχύει σε Γερμανία , Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο δίνοντας κάποια δικαιώματα σε όλους τους πτυχιούχους Ελληνικής Τριτοβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης ( εννοείται ότι δεν θα είναι ίσοι οι πτυχιούχοι πολυτεχνείου και ΤΕΙ ) τηρώντας τους διεθνείς βασικούς κανόνες – μονάδες ECTS, προϋπηρεσία και μεταπτυχιακά – ή υπακούμε στις διαταγές του ΤΕΕ .

  Κωνσταντίνος Σ.
  B.Sc.Ηλεκτρολόγος Μηχανικός TE

  Σχόλιο by konstantinos S — 04/05/2011 @ 19:20

 281. Με την «λογική» του ΤΕΕ, το ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology) είναι ένα Τεχνολογικό Ίδρυμα, ΟΧΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

  Αλήθεια κύριε Πανάρετε, κυρίες και κύριοι θα πρέπει να συνεχιστεί ακόμη αυτό το θέατρο του παραλόγου και η αδικία εις βάρος όλων εκτός των μελών του ΤΕΕ;

  Ζητάμε αξιοκρατία και διαφάνεια στα επαγγελματικά προσόντα, μακρυά από συντεχνίες και συμφέροντα. η βάση είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, και όχι με greco-patents

  http://web.mit.edu/

  Σχόλιο by Νίκος — 04/05/2011 @ 20:06

 282. Ως Γεωπόνος ΤΕΙ, (μιας και αυτό είναι το προσχέδιο που θα ακολουθούσουν όλα τα Διευρυμένα Επιμελητήρια, , θα ήθελα να αναφέρω και εγώ με την σειρά μου τους προβληματισμούς μου.
  Ο διαχωρισμός των ΤΕΙ ως προ και μετά τον Νόμο 2916/2001, που αναφέρετε στην ανωτατοποίηση των ΤΕΙ, είναι καθαρά αντισυνταγματικός. Γιατί μετά από 10 χρόνια αναφέρεστε σε αυτό; Ποιος ο σκοπός; Τι θα συμβεί στους επιστήμονες που τόσα χρόνια υπηρετούν το κοινό είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα; (τα πανεπιστήμια πως δημιουργήθηκαν, κάποτε ήταν σχολές)
  Ο τότε Υπουργός Παιδείας κ Πέτρος Ευθύμιου, είπε πως το χρόνιο πρόβλημα των ΤΕΙ λύθηκε, τότε γιατί τέτοια υποβάθμιση του τίτλου + master + διδακτορικό έναντι των απλών πτυχιούχων πανεπιστημίων (και τα δυο, Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ονομάζονται ΑΕΙ και αλληλοσυμπληρώνει το ένα το άλλο).
  Ποια θα είναι η αντιπροσώπευση των ΤΕ στα διευρυμένα επιμελητήρια.
  Για ποιο λόγο είμαστε εμείς οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ πολίτες δεύτερης τάξης; Για ποιο λόγο δεν είμαστε επιστήμονες ικανοί; Για ποιο λόγο μας κλείνετε την πόρτα στην Ευρώπη καθώς μας ακολουθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα της χώρας μας; Για ποιο λόγο δεν ανακοινώνεται η μορφή που θα έχουν τα επιμελητήρια ώστε να μην υποθέτουμε όλοι το τι θα αναφέρει, ώστε οι απόψεις να αναφέρονται στοχευόμενα και όχι στον αέρα;

  Σχόλιο by g s — 04/05/2011 @ 21:46

 283. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚOY TOMEA ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
  Δ/ΝΣΗ :α)ΤΟΣΙΤΣΑ 1Β 106 82 β)ΒΑΡΒΑΚΗ 12 114 54 ΑΘΗΝΑ
  Τηλ. & Fax : 210 5241814
  Website: http://www.pomitedy.gr

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ
  Της Ένωσης Πρωτοβάθμιων Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Μηχανικών Τ.Ε. με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων» (Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Τοσίτσα αρ. 1Β, όπως εκπροσωπείται κατά νόμο.

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
  «Τη διαδικασία Διαβούλευσης για το πλαίσιο διαμόρφωσης Ενιαίου Επιμελητηριακού Φορέα των Μηχανικών»

  Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΜΑΣ
  Η Ομοσπονδία μας ιδρύθηκε το 1996 (το καταστατικό μας εγκρίθηκε με την με αρ. 1425/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποιήθηκε με την με αρ. 2922/2006 απόφαση ιδίου δικαστηρίου με α.α. καταχώρησης στα βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων 572/ειδ. 4870) και μετέχουν σε αυτή οι πρωτοβάθμιες δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα, μέλη των οποίων είναι Πτυχιούχοι Μηχανικοί απόφοιτοι του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.), οι οποίοι απασχολούνται σε υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης, σε ν.π.δ.δ. και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού είτε με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου είτε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (σε οργανικές θέσεις). Συνολικά, οι πρωτοβάθμιες δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις που απαρτίζουν την Ομοσπονδία μας εκπροσωπούν σήμερα περίπου 7.800 άτομα.
  Μεταξύ των βασικών σκοπών της ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ. (όπως αυτοί αποτυπώνονται στο άρθρο 2 του καταστατικού της) είναι η προάσπιση των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων και η προαγωγή των όρων της εξάσκησης του επαγγέλματος των πτυχιούχων μηχανικών Τ.Ε. που υπηρετούν στον δημόσιο τομέα. Ενόψει των ανωτέρω, είναι προφανές το έννομο συμφέρον και το ισχυρό ενδιαφέρον του φορέα μας σε σχέση με την διαδικασία Διαβούλευσης για το πλαίσιο διαμόρφωσης Ενιαίου Επιμελητηριακού Φορέα των Μηχανικών, που προωθείται στην ιστοσελίδα του Υφυπουργού Παιδείας κ. Ι. Πανάρετου (http://www.panaretos-opengov.eu/). Ούτως ή άλλως, ο κεντρικός άξονας της συγκεκριμένης Διαβούλευσης (Δημιουργία Ενιαίου Επιμελητηριακού Φορέα Μηχανικών) αποτέλεσε βασικό αντικείμενο παρέμβασης της Ομοσπονδίας μας κατά τη διάρκεια της νομοτεχνικής επεξεργασίας μίας σειράς σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών αποφοίτων ΑΤΕΙ από το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς η ΠΟΜΗΤΕΔΥ υπέβαλε τον Ιανουάριο του 2011 σχετικό υπόμνημα προς την αρμόδια Εισηγήτρια του Τμήματος Ε΄, εκθέτοντας τις απόψεις της επί των σχεδίων και επισημαίνοντας ρυθμίσεις που αντιβαίνουν το κοινοτικό κεκτημένο, το Σύνταγμα και την υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία.

  Β. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
  Η Ομοσπονδία μας χαιρετίζει θερμά την πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Δια Βίου Μάθησης (εφεξής ΥΠΕΘΔΒ) να αξιοποιήσει τις τεχνικές της ανοικτής διακυβέρνησης για την έναρξη του δημόσιου διαλόγου ως προς ένα ιδιαίτερα κρίσιμο πλέγμα παρεμβάσεων για τους μηχανικούς. Η ανοικτή διακυβέρνηση συνδυάζει κρίσιμα πολιτικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά, καθώς βασίζεται σε ένα πλαίσιο αρχών όπως η διαφάνεια, η διαβούλευση, η λογοδοσία και η αποκέντρωση, ενώ αξιοποιεί εφαρμογές και εργαλεία ανοικτού κώδικα με στόχο τη δημιουργία καλών πρακτικών που θα καθιερωθούν ως τρόπος διακυβέρνησης.
  Στο επίκεντρο της ανοικτής διακυβέρνησης είναι οι ανάγκες των πολιτών για πληροφόρηση, για αξιοκρατία και για συμμετοχή στη διαδικασία διαμόρφωσης των αποφάσεων.
  Με βάση τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, η διαδικασία της «Ανοικτής Διακυβέρνησης» προωθείται μέσω ενός ειδικού οριζόντιου Διαδικτυακού Τόπου (www.opengov.gr) και περιλαμβάνει τέσσερις διαδοχικές φάσεις:
  (α) Προετοιμασία: Η ομάδα του opengov σε συνεργασία με τους αρμόδιους συνεργάτες του εκάστοτε Υπουργείου προετοιμάζουν αντίστοιχα την ιστοσελίδα και το υλικό της διαβούλευσης και μεριμνούν για τη συνολική έγκριση του περιεχομένου από το γραφείο του πρωθυπουργού.
  (β) Δημόσιος σχολιασμός: Μόλις εγκριθεί, η διαβούλευση δημοσιεύεται και είναι ανοικτή σε σχολιασμό. Οι αρμόδιοι συνεργάτες κάθε υπουργείου διαβάζουν και εγκρίνουν τη δημοσίευση των εισερχόμενων σχολίων (moderation)
  (γ) Eπεξεργασία συμπερασμάτων: Όταν παρέλθει η χρονική προθεσμία για τη διαβούλευση, το Υπουργείο στέλνει ευχαριστήριο κείμενο που περιλαμβάνει και τα πρώτα συμπεράσματα. Tαυτόχρονα, επεξεργάζεται τα σχόλια των πολιτών συντάσσοντας έκθεση επί της διαβούλευσης η οποία προβλέπεται από το άρ. 85 παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής.
  (δ) Ολοκλήρωση : Όταν αναρτηθεί ο ψηφισμένος νόμος και η έκθεση επί των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης η διαβούλευση θεωρείται ολοκληρωμένη.

  Γ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΘΔΒ
  Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Δια Βίου Μάθησης ξεκίνησε στις 6 Απριλίου 2011 μία διαδικασία Διαβούλευσης για το πλαίσιο διαμόρφωσης Ενιαίου Επιμελητηριακού Φορέα των Μηχανικών, με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υφυπουργού Παιδείας κ. Ι. Πανάρετου (http://www.panaretos-opengov.eu/).
  Η σχετική διαδικασία δεν αναρτήθηκε στο κεντρικό Διαδικτυακό Τόπο της «Ανοικτής Διακυβέρνησης» (www.opengov.gr), ούτε ως πεδίο των γενικών διαβουλεύσεων (εμφανίζονται στην αρχική σελίδα ως Διαβουλέυσεις / Ανακοινώσεις), ούτε ως πεδίο των θεματικών διαβουλεύσεων ανά Υπουργείο (εμφανίζονται στη σελίδα «Περιεχόμενο ανά Υπουργείο».
  Επίσης, η διαδικασία αυτή δεν εμφανίζεται στο κεντρικό Διαδικτυακό Τόπο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία της «Ανοικτής Διακυβέρνησης».
  Επομένως, είναι σαφές ότι η σχετική διαδικασία παραβιάζει κατάφωρα τις αρχές της οριζόντιας «Ανοικτής Διακυβέρνησης» από επιχειρησιακή άποψη, καθώς όχι μόνο δεν εξασφαλίζει την απαραίτητη δημοσιότητα αλλά φαίνεται ότι αποτελεί πρωτοβουλία ενός μέλους της Κυβέρνησης και όχι του αρμόδιου Υπουργείου. Παράλληλα, προσβάλλει τις θεμελιώδεις υποχρεώσεις της διαφάνειας και της λογοδοσίας της δημόσιας διοίκησης, επαναφέροντας εκ νέου προς συζήτηση ένα ζήτημα που δεν εμπίπτει πλέον στην αρμοδιότητα της κεντρικής διοίκησης (Δημιουργία Ενιαίου Επιμελητηριακού Φορέα Μηχανικών), καθώς αποτελεί βασικό αντικείμενο ελέγχου στο πλαίσιο της νομοτεχνικής επεξεργασίας μίας σειράς σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών αποφοίτων από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα οποία το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Δια Βίου Μάθησης απέστειλε τον Δεκέμβριο του 2010 και ακόμα εκκρεμούν στο αρμόδιο Τμήμα Ε΄.
  Η προσεκτική ανάγνωση του κειμένου της διαβούλευσης αναδεικνύει, όμως, και σημαντικά προβλήματα ως προς την τήρηση των ουσιαστικών αρχών της οριζόντιας «Ανοικτής Διακυβέρνησης». Και τούτο διότι:
  (α) Το κείμενο της διαβούλευσης αναφέρει ότι «Είναι κοινά αποδεκτή και αποτελεί πολιτική της κυβέρνησης η αναγκαιότητα να υπάρχουν ενιαίοι επαγγελματικοί φορείς ανά ειδικότητα οι οποίοι θα στεγάζουν όλους όσους έχουν παραπλήσιες ειδικότητες. Οι φορείς αυτοί θα έχουν και την ευθύνη της πιστοποίησης και εξέλιξης των μελών τους.
  Αναρωτιόμαστε σε ποιο πολιτικό κείμενο της κυβέρνησης υπάρχει η συγκεκριμένη πρόβλεψη. Σε κάθε περίπτωση, καλούμε τους χειριστές της διαδικασίας διαβούλευσης να αναρτήσουν το σχετικό κείμενο στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης.
  (β) Το κείμενο της διαβούλευσης αναφέρει ότι «Την πρακτική αυτή έχει υιοθετήσει και η ΕΕ (βλ. Higher Education and Training Awards, EUR-ACE Framework Standards for the Accreditation of Engineering Programmes)».
  Εξετάζοντας την πρώτη ιστοσελίδα (Higher Education and Training Awards), διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι δεν αντιστοιχεί σε ιστοσελίδα οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε ιστοσελίδα μίας μονάδας της Ιρλανδικής Κυβέρνησης που ασχολείται με θέματα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων. Η δεύτερη ιστοσελίδα απλώς δεν ήταν προσβάσιμη!!!
  (γ) Το κείμενο της διαβούλευσης αναφέρει ότι «Στην προσπάθεια αυτή έγιναν επανειλημμένες συσκέψεις του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με Πρυτάνεις, Προέδρους ΤΕΙ, το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο, την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, αλλά και με τα μέλη της επιτροπής που ορίστηκε στην τελευταία κοινή συνεδρίαση των Συμβουλίων Ανωτάτης Πανεπιστημιακής και Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
  Σε όλες τις συζητήσεις και συσκέψεις, κοινή είναι η διαπίστωση ότι είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας η αντιμετώπιση και διευθέτηση των εκκρεμών και συγχρόνων ζητημάτων, στη βάση μιας συνολικής πολιτικής υπό τη διαχείριση και ευθύνη ενός επιμελητηριακού – επιστημονικού φορέα.
  Για την συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος έχει διαπιστωθεί η ανάγκη ίδρυσης-οργάνωσης, (αρχές και δομή), και λειτουργία, (αρμοδιότητες, κανονισμοί), ενιαίου ανά ομάδα ειδικοτήτων επιμελητηριακού – επιστημονικού φορέα».
  Αναρωτιόμαστε με έκπληξη ποια κείμενα επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις περί «κοινών διαπιστώσεων» και «ανάγκης ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας ενιαίου ανά ομάδα ειδικοτήτων επιμελητηριακού – επιστημονικού φορέα». Σε κάθε περίπτωση, καλούμε τους χειριστές της διαδικασίας διαβούλευσης να αναρτήσουν τα σχετικά κείμενα στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης, ώστε να ενημερωθούμε από πρωτογενείς πηγές τόσο για τα αποτελέσματα των συσκέψεων του Υφυπουργού (προφανώς τηρήθηκαν πρακτικά), όσο ιδίως για τα πορίσματα της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση των Επιμελητηριακών Φορέων που ορίσθηκε στην τελευταία κοινή συνεδρίαση των Συμβουλίων Ανωτάτης Πανεπιστημιακής και Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
  (δ) Το κείμενο της διαβούλευσης αναφέρει σε σχέση με το Διευρυμένο ΤΕΕ «Αναφερόμαστε ουσιαστικά σε ένα φορέα όπως αυτόν που δημιουργήθηκε στην Ιρλανδία (Institute of Engineers Ireland) με την νομοθετική πράξη του 1969 (Charter Amendment, ACT) ή όπως αυτόν της Πορτογαλίας (βλ. Ordem dos Engenheiros)».
  Χαιρετίζουμε με ενδιαφέρον τις αναφορές σε άλλα υποδείγματα νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων, ιδίως από χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα ύφεσης και οικονομικής ανάπτυξης με την Ελλάδα. Για να εξασφαλισθεί, όμως, η απρόσκοπτη ενημέρωση των χιλιάδων ενδιαφερομένων μηχανικών, καλούμε τους χειριστές της διαδικασίας διαβούλευσης να αναρτήσουν το σχετικά κείμενα στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης. Ζητούμε, επίσης, να εντοπισθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης καλές πρακτικές και άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους όρους άσκησης του επαγγέλματος των μηχανικών, ώστε να αναδειχθούν οι δυνατότητες εφαρμογής και άλλων μοντέλων εκτός από της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας.

  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ
  Να καλυφθούν τα επιχειρησιακά κενά της συγκεκριμένης διαδικασίας διαβούλευσης με την άμεση απόσυρση της από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Δια Βίου Μάθησης
  Να διαμορφωθεί ένα νέο κείμενο ουσιαστικής διαβούλευσης μετά την ολοκλήρωση της νομοτεχνικής επεξεργασίας των σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών αποφοίτων από το Συμβούλιο της Επικρατείας
  Να αναρτηθούν στη νέα διαδικασία διαβούλευσης όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά κείμενα, πορίσματα και εκθέσεις που θα επιτρέψουν την ουσιαστική εκτίμηση των στόχων και του περιεχομένου της διαβούλευσης, με βάση τις θεμελιώδεις υποχρεώσεις της διαφάνειας και της λογοδοσίας της δημόσιας διοίκησης απέναντι στους πολίτες και τους συλλογικούς τους φορείς

  Αθήνα, 4 Μαΐου 2011 Για την ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.
  Ο Πρόεδρος

  Κωνσταντίνος Αγγελίδης

  Σχόλιο by ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ — 05/05/2011 @ 08:10

 284. Απάντηση στο 279.

  «Η παρατήρησή μου είναι ότι ο Εφαρμοσμένος Φυσικός, (Μηχανικός εξ ορισμού, σύμφωνα με την Ελληνική Γλώσσα), μπορεί να ασχολείται σαν ειδικός επιστήμονας, σύμβουλος η εμπειρογνώμων στη μελέτη προβλημάτων και εφαρμογών, πέραν των Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων και σε μια Μελετητική η Κατασκευαστική Ομάδα, πράγμα που πρέπει να το προβλέψετε με το παρόν σχέδιο νόμου.
  Να μετέχει δηλαδή σαν Μελετητής η Κατασκευαστής με αντίστοιχο μελετητικό η κατασκευαστικό πτυχίο, στον τομέα της εξειδίκευσής του».

  Αγαπητέ φίλε

  σε ένα διαλυμένο κράτος που σαπίζει μπορείς να γράφεις να να λες ότι σε συμφέρει. Το θέμα είναι αν η πολιτεία και η εκλεγμένη κυβέρνηση τα δέχεται ή τα απορρίπτει.

  Με βάση αυτή την λογική αύριο θα πάω να γραφτώ:
  - στο οικονομικό επιμελητήριο ως κάτοχος μεταπτυχιακού
  -στον ιατρικό σύλλογο πάλι βάση μεταπτυχιακού
  -στον ΓΕΟΤΕ πάλι βάση μεταπτυχιακού
  -στο σύλλογο Ελλήνων Φυσικών γιατί διδάχτηκα καλύτερη εφαρμοσμένη φυσική
  -με την ίδια έννοια θα διεκδικήσω μέσω σεμιναρίων να γίνω δικηγόρος
  -με ανάλογη λογική μέσω μετεκπαίδευσης θα προσπαθήσω να γίνω χημικός
  -θα κάνω και ένα ECDL και θα διεκδικήσω να γίνω καθηγητής πληροφορικής (γιατί οι Θεολόγοι που έγιναν καθηγητές πληροφορικής από το 1995-2001 καλύτεροι είναι;;;)
  -θα αγοράσω βιβλία φιλοσοφίας και θα τα διαβάσω και αυτόματα θα γίνω φιλόσοφος

  Δεν με σταματά τίποτα …

  Αυτή είναι η Ελλάδα ….ντροπή.

  Σχόλιο by Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ — 05/05/2011 @ 08:41

 285. Αγαπητέ κε Υπουργέ

  Ο Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) είναι ένας επιστημονικός σύλλογος των αποφοίτων της ΣΜΑ, που σκοπό έχει μεταξύ των άλλων την επαγγελματική και επιστημονική αναγνώριση των μελών του και της ανάπτυξη και πρόοδο της επιστήμης.

  Στα πλαίσια της διαβούλευσης για τη δημιουργία Ενιαίου Επιμελητηριακού Φορέα Μηχανικών, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τις προτάσεις μας, οι οποίες αφορούν τους Μηχανικούς της Αεροπορίας απόφοιτους της Σχολής Ικάρων Τμήμα Μηχανικών, ή απόφοιτους ΣΜΑ.

  Προτείνουμε όπως στην ενότητα Απονεμόμενων Επαγγελματικών Τίτλων στην κατηγορία Μηχανικοί ενταχθούν και οι απόφοιτοι της ΣΜΑ ως εξής:

  “Πτυχιούχοι Σχολής Ικάρων Τμήματος Μηχανικών”

  Οι πτυχιούχοι της Σχολής Ικάρων Τμήματος Μηχανικών, ή πτυχιούχοι της ΣΜΑ, έχουν παρακολουθήσει τετραετή εντατική εκπαίδευση σπουδών στη Σχολή Ικάρων και έχουν τρεις εξειδικεύσεις, Μηχανικοί Αεροσκαφών, Ηλεκτρονικοί/Τηλεπικοινωνιών και Μηχανικοί Εγκαταστάσεων, με αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών των Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών. Σημειώνουμε πως από την ίδρυση της η Σχολή συλλέγει την «αφρόκρεμα» των Ελλήνων μαθητών κάτι που επιβεβαιώνει και η διαχρονική βάση εισαγωγής της Σχολής.

  Η αναγνώριση του επαγγελματικού δικαιώματος των αποφοίτων της ΣΜΑ ως Μηχανικοί αφορά στην ουσία όλους τους απόφοιτους της ΣΜΑ, αφού κάποια στιγμή όλοι αποφασίζουν να αναζητήσουν την τύχη τους στον ιδιωτικό τομέα. Θεωρούμε πως οι απόφοιτοι της ΣΜΑ έχουν με βάση την αρχή της ισονομίας και ισότητας του Συντάγματος κάθε δικαίωμα να αναγνωριστούν ως επίσημοι μηχανικοί του Ελληνικού κράτους, αφού πληρούν τις προϋποθέσεις. Πέραν του γεγονότος πως για κάποιο διάστημα της ζωής τους εργάστηκαν ως Μηχανικοί για την Πολεμική Αεροπορία, οι περισσότεροι συνεχίζουν την καριέρα τους στην ελεύθερη αγορά (Ελληνική και Διεθνή) οπότε η Ελληνική Δημοκρατία θα πρέπει να διασφαλίσει πως έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για εργασία στην ελεύθερη αγορά με τους υπόλοιπους συναδέλφους μηχανικούς προερχόμενους από Πολυτεχνικές ή άλλες σχολές.

  Επιπροσθέτως πλέον των Ελλήνων αποφοίτων υπάρχουν και αλλοδαποί απόφοιτοι των οποίων οι Χώρες που πριμοδοτούν την εκπαίδευση τους στην Ελλάδα αμφιβάλλουν για την αξία αυτής της γνώσης αφού η ίδια η Χώρα η οποία εκδίδει τα πτυχία δεν έχει εξασφαλίσει την αναγνώριση τους.

  Θεωρούμε πως στη δύσκολη οικονομική εποχή που βιώνουμε είναι επιτακτική η ανάγκη για αξιοποίηση στο έπακρο όλου του υψηλής ποιότητας στελεχιακού δυναμικού της χώρας, που μεταξύ αυτών είναι και οι Μηχανικοί της ΣΜΑ.

  Με εκτίμηση

  Νικόλαος Μπόσινας
  Γενικός Γραμματέας ΕΣΜΑ

  Σχόλιο by Νικόλαος Μπόσινας — 05/05/2011 @ 08:54

 286. Αν και γεωτεχνικός ΤΕ θα ήθελα να διατυπώσω τα ακόλουθα γιατί πιστεύω κάτι ανάλογο θα γίνει και με το διευρυμένο ΓΕΩΤΕΕ.
  -Στο άρθρο 6 παρ. 6β του Ν.2916/2001 αναφέρει ρητά ότι δεν γίνεται κανένας διαχωρισμός μεταξύ των πτυχιούχων ΤΕΙ ανεξαρτήτου έτους λήψης του πτυχίου.
  Γιατί λοιπόν να γίνεται αυτός ο διαχωρισμός των πτυχιούχων σε πρίν και μετά το 2001.
  Αναρωτιέμαι αν οι Πολυτεχνικές σχολές και τα Πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού, είχαν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών απόο τη συστασή τους ως σήμερα. Άρα γιατί, εκεί δεν υπάρχει χρονολογικός προσδιορισμός και στην περίπτωση των ΤΕΙ υπάρχει;
  -Γιατί οι με 4ετή απόφοιτοι του εξωτερικού δεν είναι το ίδιο με τους αποφοίτους των ΤΕΙ και γιατί οι των ΤΕΙ πρέπει να έχουν master;
  Επιτέλους δώστε στους πτυχιούχους των ΤΕΙ τα δικαιώματα που τους αναλογούν βάσει των προγαμμάτων σπουδών τους και αφήστε μας ασκήσουμε τα επάγγελμά μας απρόσκοπτα και με αξιοπρέπεια.
  Νίκος Π. Τεχνολόγος Γεωπόνος
  Σχόλιο by Νίκο Π. – 5/5/2011

  Σχόλιο by ΝΙΚΟΛΑΟΣ — 05/05/2011 @ 10:50

 287. Σχολιο by Ρουσσος

  Με λεκτικος ακροβατισμους θα κανουμε και τους Φυσικους Μηχανικους και θα τους αναθεσουμε να συντασσουν μελετες σε Μελετητικες εταιρειες.
  Εχει χαθει το μετρο και οι ημιμαθεις που βγαζουν εναν εργασιακο βιο με 2 βιβλια φυσικης που και αυτα δεν μπορουν να κατανοησουν θα κανουν και Μελετες!!!

  Τα σχολια περιττευουν.

  Σχόλιο by Αποστολος Γ. — 05/05/2011 @ 15:49

 288. Κύριε υπουργέ,

  Πολλοί θα περίμεναν μέσα από αυτή την πρόταση να έβρισκε επιτέλους «θεραπεία» η «ασθένεια» που ονομάζεται κατά την άποψη μου διαχωρισμός ανάμεσα στα Τεχνολογικά Ιδρύματα και τα Πανεπιστήμια, με λύπη διαπιστώνω ότι η ασθένεια όχι μόνο δε θεραπεύετε αλλά επεκτείνετε και παίρνει διάσταση «επιθετικού καρκίνου» με σκοπό να θανατώσει την Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας μας.
  Η συνεχιζόμενη όλα αυτά τα χρόνια προσπάθεια εξαλείψεως των πτυχιούχων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) δε λέει να τελειώσει.
  Αυτό παρουσιάζεται και μέσω αυτής της πρότασης, η οποία με ωραίο περιτύλιγμα, δήθεν θα λύσει και θεραπεύσει τον «ασθενή», δηλαδή την Ανώτατη Εκπαίδευση.
  Δυστυχώς για τον δημιουργό αυτής της πρότασης και του υπουργείου που αφού την παρουσιάζει την οικειοποιείται, υπάρχουν στην χώρα μας άνθρωποι αρκετοί που έχουν λογική, κρίση άρα και αντίληψη για το τι επιδιώκεται μέσα από αυτήν.
  Τώρα επί της προτάσεως που παρουσιάζεται.
  Πρώτο ερώτημα:
  Οι Πρόεδροι των ΤΕΙ που συμμετείχαν στις συσκέψεις, όπως αφήνεται να εννοηθεί έγιναν πολλές, από ποία ΤΕΙ ( ποίων σχολών εννοώ, ήταν συναφή ειδικοτήτων?)
  Δεύτερο ερώτημα:
  Αναφέρετε στην πρόταση σας τα ακόλουθα: «ίδρυσης-οργάνωσης, (αρχές και δομή), και λειτουργία, (αρμοδιότητες, κανονισμοί), ενιαίου ανά ομάδα ειδικοτήτων επιμελητηριακού – επιστημονικού φορέα». Σε όλη την πρόταση δεν αναφέρετε πουθενά τις αρχές και δομές ή αρμοδιότητες και κανονισμούς. Στις τόσες συσκέψεις δεν μπορέσατε να τα καθορίσετε όλα αυτά?
  Τρίτο ερώτημα:
  Αναφέρετε ότι άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι «α.Διπλωματούχοι Τμημάτων Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών και Πολυτεχνείων ή Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής
  β. Πτυχιούχοι ΤΕΙ (τεχνολογικής κατεύθυνσης) με Διδακτορικό Δίπλωμα ή και έρευνα
  γ. Πτυχιούχοι ΤΕΙ (τεχνολογικής κατεύθυνσης) με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
  δ. Πτυχιούχοι ΤΕΙ (τεχνολογικής κατεύθυνσης) μετά το ν.2916/2001
  ε. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και άλλων τεχνικών σχολών
  στ. Πτυχιούχοι μικρού Πολυτεχνείου, ΚΑΤΕ – ΚΑΤΕΕ και ΤΕΙ πριν το ν. 2916/2001.»
  Είναι τυχαία η αλφαβητική κατηγοριοποίηση? Πως είναι δυνατόν οι πτυχιούχοι ΤΕΙ των κατηγοριών β. και γ. να βρίσκονται πιο κάτω από την κατηγορία α. ενώ έχουν ίσα ή και περισσότερα χρόνια σπουδών?
  Πως είναι δυνατόν τα ΙΕΚ και άλλες τεχνικές σχολές να βρίσκονται πιο πάνω από την κατηγορία στ. ενώ έχουν λιγότερα χρόνια σπουδών?
  Γιατί γίνεται διάκριση ανάμεσα στα ΤΕΙ πριν το ν. 2916/2011 και μετά το ν.2916/2001?
  Τι προσπαθείτε να επιτύχετε με όλα τα παραπάνω?
  Τέταρτο ερώτημα:
  Λέτε στην πρόταση σας στην παράγραφο «Κατηγορίες Μελών του Νέου Φορέα»
  «1. Τακτικά Μέλη: Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (α, β, γ, δ της προηγούμενης παραγράφου)
  2. Συνδεδεμένα Μέλη» και αναφέρετε και άλλες τρείς κατηγορίες
  Η κατηγορία στ. της προηγούμενης παραγράφου που είναι? Την ξεχάσαμε από βιασύνη ή λάθος του τυπογραφείου?
  Οι πτυχιούχοι αυτής της κατηγορίας είναι παιδιά άλλου Θεού ή πολίτες άλλης χώρας?

  Πέμπτο ερώτημα αλλά όχι και τελευταίο:
  Στην πρόταση σας αναφέρεται το ΠΔ 38/2010 και διερωτώμαι αυτοί οι «Απονεμόμενοι Επαγγελματικοί Τίτλοι» που αναφέρετε στην πρόταση σας χρησιμοποιούνται στα υπόλοιπα μέλη – κράτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή είναι και αυτό μία ακόμα ελληνική πρωτοτυπία? Γιατί δεν εφαρμόζουμε και στη χώρα μας τους τίτλους που χρησιμοποιούν και στα υπόλοιπα κράτη – μέλη?

  Τελειώνοντας θα ήθελα να καταθέσω μια πρότασή που θεωρώ ότι σίγουρα και άλλοι συνάδελφοι πτυχιούχοι ΤΕΙ θα έχουν εκφράσει:
  • Μέλη του διευρυμένου ΤΕΕ όπως το περιγράφεται θα είναι πτυχιούχοι ελληνικών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) , σύμφωνα με τους νόμους 1404/1983, 2916/2001, 3549/2007 κ.λ.π.
  • Όλα τα μέλη θα έχουν ισότιμα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε στα όργανα διοίκησης και λειτουργίας του επιμελητηρίου.
  • Τα μέλη που θα εγγράφονται στο επιμελητήριο, θα έχουν ήδη πιστοποιηθεί για τα επαγγελματικά τους προσόντα, από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης ή και από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αλλιώς για συντομία ΑΕΙ ( Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ )
  • Όλα τα μέλη του επιμελητηρίου, θα λαμβάνουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, με κοινή διαδικασία, ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης από την οποία θα προέρχονται και με συμμετοχή ανεξάρτητης επιτροπής καθηγητών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ).

  Με εκτίμηση,
  Σπύρος Ν. Ζαχαρόπουλος
  Γεωπόνος ΤΕ

  Σχόλιο by Ζαχαρόπουλος Σπύρος — 05/05/2011 @ 16:18

 289. Είμαι απόφοιτη ΤΕΙ πριν το 2001 οπως κάνετε τον απαράδεκτο διαχωρισμό και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί οι αποφοιτοι διαχωρίζονται σε αποφοίτους δυο ταχυτήτων. Τι συμαίνει άραγε οι πριν του 2001? Επείσεις απαράδεκτο είναι οι απόφοιτοι ΤΕΙ με διδακτορικό να βρίσκονται κάτω από τους απλούς απόφοιτους ΑΕΙ. Δηλαδή 4+3 χρόνια < των 4 των αποφοίτων ΑΕΙ. Νομίζω ότι έχουν γίνει κάποια λάθη και παραλύψεις που ελπίζω θα διορθωθούν. Ευχαριστώ

  Σχόλιο by Γεωργία Μαντζουράνη — 05/05/2011 @ 17:41

 290. Από ΠΕΠΤΕΓ

  Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΝΑΗΣ «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ»

  Στις 6 Απριλίου 2011, αναρτήθηκε στον ιστοχώρο του Υφυπουργού Παιδείας ΔΒΜΘ κου Πανάρετου Ι. (http://www.panaretos-opengov.eu/?p=6205), κείμενο διαβούλευσης με τίτλο «Ενιαίοι Επιμελητηριακοί Φορείς – Αρχές για την δημιουργία Ενιαίου Επιμελητηριακού Φορέα Μηχανικών». Σύμφωνα με το κείμενο της ανάρτησης, η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 6 Μαΐου 2011.

  Η ΠΕΠΤΕΓ από τις πρώτες ημέρες της διαβούλευσης προχώρησε σε παρέμβαση και παρατηρήσεις επί του περιεχομένου της, αναδεικνύοντας ότι :

  α) Αποτελεί προσωπική πρόταση του Προέδρου του ΤΕΙ Πάτρας κου Καπλάνη Σ., η οποία συμπυκνώνει τις απόψεις που έχει εκφράσει διαχρονικά το ΤΕΕ και το ΓΕΩΤΕΕ για τα ΤΕΙ και τους αποφοίτους τους !

  β) Είναι τόσο έκδηλη η υιοθέτηση των προτάσεων του ΤΕΕ, όπου συμπεριλαμβάνει επακριβώς την πρόταση του ΤΕΕ και του ΓΕΩΤΕΕ για διαχωρισμό των Πτυχιούχων ΤΕΙ σε «προ και μετά του 2001 λαμβάνοντας ως ορόσημο τον Ν.2916/2001, ο οποίος όμως κρίθηκε από το ΣτΕ απολύτως Συνταγματικός και αποκατέστησε τον Ανώτατο χαρακτήρα των ΤΕΙ.

  γ) Αγνοεί πλήρως το περιεχόμενο των Ν. 1404/1983, 3549/2007 και 3794/2009 όπου αντιμετωπίζουν τα ΤΕΙ ως ΑΕΙ, ομοίως με τα Πανεπιστήμια.

  δ) Ισοπεδώνει κατάφορα οποιαδήποτε ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη των Πτυχιούχων Τ.Ε. από το 1983 έως σήμερα, αφού κατατάσσει στις πρώτες θέσεις «ενδιαφερομένων» τους Διπλωματούχους Μηχανικούς με πέντε ή τέσσερα έτη σπουδών (νέους και παλαιούς) και του τριετούς φοίτησης μηχανικούς που προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού. Ακόμα και οι Πτυχιούχοι ΤΕΙ με περισσότερα συνολικά έτη βασικών (Bachelor) και μεταπτυχιακών σπουδών (master, PhD), έπονται……..!

  ε) Δημιουργεί προϋποθέσεις για μια νέα αέναη συζήτηση που «ίσως» καταλήξει στο πως «θα εφαρμοστούν» τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων ΤΕΙ «πριν και μετά το 2001″, αφού το ΥΠΔΒΜΘ εμπλέκει στις αρμοδιότητες του Ενιαίου Επιμελητηριακού Φορέα που προτείνει, την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων και την απόδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος. Εφ” όσον στην Διοίκηση του ΤΕΕ είναι μόνο τα «τακτικά μέλη Διπλωματούχοι Μηχανικοί» αντιλαμβάνονται όλοι την αντιμετώπιση που θα έχουν οι Πτυχιούχοι τετραετούς φοίτησης των ΤΕΙ, ακόμα και έναντι των αποφοίτων Κολεγίων.

  στ) Τους Πτυχιούχους ΤΕΙ προ του 2001, τους χαρακτηρίζει αυθαιρέτως ως «συνδεδεμένα μέλη» – δηλαδή τίποτα – και τους «κατατάσσει» σε κατηγορία κατώτερη των ΙΕΚ, «παραβλέποντας ότι αυτοί οι Πτυχιούχοι προχώρησαν μαζικά σε μεταπτυχιακές σπουδές έως
  και σε επίπεδο διδακτορικού και μεταδιδακτορικού διπλώματος, στο Εξωτερικό και ξεπέρασαν όλα τα προβλήματα και τις τρικλοποδιές που έθεσαν τα ελληνικά πανεπιστήμια και τα επιμελητήρια για να τους αποκλείσουν. Η Ελληνική Πολιτεία αναγκάστηκε να αναγνωρίσει αυτό το γεγονός, μετά την γενική κατακραυγή που δημιουργήθηκε, εξαιτίας της εμπλοκής στο τέως ΔΙΚΑΤΣΑ, χιλιάδων Πτυχιούχων ΤΕΙ, των οποίων δεν αναγνωρίζονταν οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που είχαν λάβει από πανεπιστήμια του εξωτερικού, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ με πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων, των οποίων όμως οι μεταπτυχιακοί τίτλοι αναγνωρίζονταν! Τα ΙΕΚ δεν είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπως είναι τα ΤΕΙ και τα Πανεπιστήμια.

  ζ) Η πρόταση του ΥΠΔΒΜΘ υπό του κου Πανάρετου, ανοίγει πλήρως τον δρόμο για την ολοκληρωτική αναγνώριση των Κολεγίων ως franchise πανεπιστημίων, επιχειρώντας να εφαρμόσει «μεροληπτικά» το Π.Δ. 38/2010.

  Η ΠΕΠΤΕΓ, έχει ήδη επισημάνει ότι :

  α) Το κείμενο της διαβούλευσης για τον Ενιαίο Επιμελητηριακό Φορέα Μηχανικών, ΔΕΝ αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα διαβούλευσης (http://www.opengov.gr/home).

  β) Η «Επιτροπή» που «επεξεργάσθηκε» το «“περιεχόμενο» του ΕΕΦΜ είναι μη θεσμική, απαρτίσθηκε από εθελοντές και δεν κατέληξε σε καμία κοινή συμφωνία. Η εκπροσώπηση των Πτυχιούχων ΤΕΙ σε αυτή την «επιτροπή» ήταν ελλιπέστατη αφού αποκλείστηκαν τα 4/5 των ενδιαφερομένων, με το δεδομένο, ότι τα αποτελέσματα αυτής της διεργασίας θα χρησιμοποιηθούν για την σύσταση ενιαίων επιμελητηριακών φορέων για όλα τα επαγγελματικά πεδία πτυχιούχων ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία).

  γ) Σε συνδυασμό με την ιδιότητα της ως Μηχανικού μέλους του ΤΕΕ, δημιουργείται ένα τεράστιο ερωτηματικό για την θέση που έχει εκφράσει η Υπουργός Παιδείας – «τα ΤΕΙ δεν είναι ΑΕΙ» – , που αγνοεί, την νομοθεσία που ψήφισε η Ελληνική Βουλή (ίσως και η ίδια ως Βουλευτής), το status των ΤΕΙ στο εξωτερικό και την επαγγελματική και ακαδημαϊκή παρουσία των Πτυχιούχων τους και τις ενέργειες του Υπουργείου ΠΔΒΜΘ.

  Ως Επιστημονική και Επαγγελματική Ένωση Πτυχιούχων των Τμημάτων Γεωπονίας των ΤΕΙ, τονίζουμε ότι :

  α) Με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τα ΤΕΙ ήταν και είναι Ανώτατα Ιδρύματα. Γι” αυτό και οι πρώτοι απόφοιτοί τους προχώρησαν αμέσως σε μεταπτυχιακές σπουδές. Επομένως η πρόταση των κων Καπλάνη Σ. και Πανάρετου Ι., υποστηριζόμενη από κύκλους του ΤΕΕ,. τουλάχιστον, έρχεται σε σύγκρουση με όλη την νομοθεσία και το status των ΤΕΙ.

  β) Οι Διοικήσεις των ΤΕΙ, ανέβαλαν επί σειρά ετών, την ανάδειξη μίας αποφασιστικής στάσης που θα προστάτευε το κύρος των Ιδρυμάτων στα οποία προσέφεραν το έργο της ζωής τους, προσπαθώντας να «χωρέσουν δύο καρπούζια σε μία μασχάλη». Οφείλεις να «επιλέγεις ποιόν φορέα τελικά υπηρετείς», διότι νομοτελειακά «κάποια στιγμή θα αναγκασθείς». Τα ΤΕΙ δεν είναι Ιδρύματα για την προσφορά εργασίας σε «άνεργους γεωπόνους ή μηχανικούς». Είναι ΑΕΙ που χρηματοδοτήθηκαν από το υστέρημα των Ελλήνων Φορολογουμένων Πολιτών επί 30 έτη, με αποστολή την εφαρμοσμένη έρευνα και την εκπαίδευση επιστημόνων παραγωγής. ΚΑΝΕΝΑΣ, δεν έχει το δικαίωμα, στο όνομα συντεχνιών ή υποκειμενικών προσωπικών απόψεων, να πετάει στα σκουπίδια δεκάδες δισ ευρώ που δαπανήθηκαν για την ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη των ΤΕΙ και την εκπαίδευση των φοιτητών τους από το 1983 έως και σήμερα.

  γ) Η οικονομική δυσπραγία που διέπει την χώρα αυτή τη περίοδο, δεν μπορεί να γίνει το μέσο για την «εξάλειψη του προβλήματος ΤΕΙ» που βρίσκονται στο στόχαστρο των επιμελητηρίων και των πανεπιστημίων, από την πρώτη ημέρα ίδρυσης τους.

  ΚΑΛΟΥΜΕ :

  - Όλους τους Πτυχιούχους ΤΕΙ να βρίσκονται σε εγρήγορση, διότι αυτή η «διαβούλευση» είναι η απόδειξη των προθέσεων του ΥΠΔΒΜΘ για τα ΤΕΙ. Επιχειρείται η de facto επαγγελματική και ακαδημαϊκή υποβάθμιση των ΤΕΙ και των Πτυχιούχων τους.
  - Τις Διοικήσεις των ΤΕΙ να απαλείψουν από πάνω τους την αρνητική εικόνα που διαμόρφωσε η πλήρης απουσία τους από την διαβούλευση, ζητώντας την απόρριψη του περιεχομένου της και εκφράζοντας εκ νέου την θέση τους για την κατάταξη των Πτυχιούχων ΤΕΙ στο επίπεδο 6 του ΕΠΕΠ, ομοίως με τους άλλους Πτυχιούχους ΑΕΙ.

  Εφ” όσον η Πολιτεία, καλώς επιθυμεί να αποσαφηνισθεί το θολό τοπίο της επιμελητηριακής εκπροσώπησης των Πτυχιούχων ΑΕΙ, αρκούν δύο μόνο προτάσεις να τεθούν σε επεξεργασία υπό μία αντιπροσωπευτική Ομάδα Εργασίας των εμπλεκόμενων φορέων :

  Α) Στον Ενιαίο Επιμελητηριακό Φορέα εγγράφονται όλοι οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και ισότιμων σχολών εξωτερικού) καθώς και οι απόφοιτοι μέσων τεχνικών Σχολών που οι δραστηριότητές τους εμπίπτουν στο ανάλογο επαγγελματικό πεδίο.
  Β) Οι διαδικασίες εκλογής μελών στα όργανα διοίκησης και λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα, θα καθορισθούν μετά από ισότιμο διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων Επαγγελματικών και Επιστημονικών Φορέων, υπό την αιγίδα του ΥΠΔΒΜΘ.

  Σε αντίθετη περίπτωση τίθενται σε άμεσο κίνδυνο οι δραστηριότητες όλων των πτυχιούχων ΤΕΙ, σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

  Από το Γραφείο Τύπου και Ενημέρωσης της ΠΕΠΤΕΓ

  Σχόλιο by ΠΕΠΤΕΓ — 06/05/2011 @ 10:36

 291. Κύριε Υφυπουργέ

  Είμαι απόφοιτος του ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
  Όπως γνωρίζετε οι διάρκεια σπουδών στο ΜΙΚΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ήταν (4)τέσσερα έτη συν 8,5 μήνες πρακτική άσκηση.
  Είναι δυνατό να συγκρίνεται με τις σπουδές των αποφοίτων ΚΑΤΕΕ κλπ με τρία έτη φοίτησης;
  Θέλω να σας Θυμίσω ότι την εποχή λειτουργίας του ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ τα έτη φοίτησης στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ήταν επίσης (4) τέσσερα έτη.
  Για να μην συνεχιστεί λοιπόν μία αδικία τόσων ετών για τους Αποφοίτους του ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ θα πρέπει να διαχωριστούν από τους αποφοίτους των ΚΑΤΕΕ κλπ.
  Εξάλου το Υπουργείο σας παραβιάζει το Σύνταγμα της Ελλάδας συστηματικά όσον αφορά την Κατάταξη του ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ στις Ανώτερες Σχολές και αυτό διότι:
  Στο άρθρο 16 παρ. 7 του Συντάγματος αναφέρεται:<>
  Είναι λοιπόν προφανές ότι με την ψήφιση του Συντάγματος το ΜΙΚΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ αυτόματα λόγο των (4) ετών σπουδών νομικά αναβαθμίζεται σε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του είναι εκείνα των ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ.
  Στοιχειώδης λοιπόν ευθυξία σας στην τήρηση του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
  η οποία είναι και υποχρεωτική για κάθε Έλληνα Πολίτη είναι η άμεση αναγνώριση από το Υπουτργείο Παιδείας ότι το ΜΙΚΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ είναι ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ σύμφωνα με το Σύνταγμα.
  Εγώ προσωπικά και Επειδή είμαι υποχρεωμένος να τηρώ το Σύνταγμα από σήμερα θεωρώ ότι είμαι απόφοιτος ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ και τα επαγγελματικά μου δικαιώματα είναι εκείνα των αποφοίτων των Πολυτεχνείων.

  Σχόλιο by Γεωργιος Παπαλάμπρου-Στεφανου — 06/05/2011 @ 11:41

 292. Εάν κάποιοι συνδικαλιστές των Υπομηχανικών αλλά και των ΤΕΙ δεν είχαν θέσει ως στόχο να ισοτιμηθούν με το έτσι θέλω (εκβιάζοντας ότι δεν θα τους ψηφίσουν) και με Νομοθετική ρύθμιση (όχι σπουδάζοντας) με τους απόφοιτους του ΕΜΠ , το πρόβλημα θα είχε λυθεί από το 1990.

  Όταν κάποιος πάει να σπουδάσει στα ΤΕΙ ξέρει από πριν και τι Σχολές είναι αυτές και τι μπορούν να κάνουν μετά (ότι σπούδασαν).

  Όπως οι των ΤΕΙ δεν επιθυμούν ανάμιξη με τους απόφοιτους των ΙΕΚ , αντίστοιχα και οι των Πολυτεχνείων δεν θέλουν να έχουν κάμία σχέση με τους απόφοιτους των ΤΕΙ. ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ.

  Οι αναφορές των αποφοίτων ΤΕΙ σε Νόμους και παριστάνοντας τους Συνταγματολόγους κατά το καλά τα συμφέροντα δεν αντέχουν σε κριτική.

  Δεν προκύπτει από πουθενά ότι οι απόφοιτοι ΤΕΙ είναι 2ης κατηγορίας ούτε αν κάποιος δεν σπούδασε είναι κατώτερης κατηγορίας από κάποιον άλλο. Αν ο ίδιος αισθάνεται έτσι δεν μπορεί να κατηγορεί όλους τους άλλους και όχι τον εαυτό του που όταν έπρεπε δεν φρόντισε γι’ αυτό (να στρωθεί να διαβάσει και να περάσει σε Πολυτεχνείο).

  Οι αγορά εκτός από τους Μηχανικούς χρειάζεται και της κατώτερες βαθμίδες μέχρι τους εργατοτεχνίτες. Αυτό δεν είναι ταξικός διαχωρισμός αλλά επαγγελματικός (Γιατρός , Νοσοκόμα , Τραυματιοφορέας κλπ).

  Τελευταία μέρα της Διαβούλευσης εμφανίστηκαν με βαρύγδουπους τίτλους συνδικαλιστικοί φορείς των Τεχνολόγων :

  ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.:
  Πολλά λόγια και καμία ουσία. Μας λέει τι είναι η διαβούλευση!!!! Και μάλιστα την θεωρεί παράνομη!!!
  Κύριε Υπουργέ θα σας πουν οι συνδικαλιστές τι να περιλάβετε στην διαβούλευση , γιατί τόσα χρόνια αυτό έχουν μάθει να κάνουν (να περιφέρουν σε βουλευτικά και Υπουργικά Γραφεία Προεδρικά και Νομοθετικά Διατάγματα που συντάσσουν ιδιώτες δικηγόροι με αμοιβή).

  Ο Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) :

  Αναλύθηκε επαρκώς που αυτή η ιδιαίτερη κατηγορία αποβλέπει. Συνταξιούχοι της Πολεμικής Αεροπορίας να ασκούν το επάγγελμα του Μηχανικού (φυσικά το λένε με ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ).

  - αφού κάποια στιγμή όλοι αποφασίζουν να αναζητήσουν την τύχη τους στον ιδιωτικό τομέα.
  - να αναγνωριστούν ως επίσημοι μηχανικοί του Ελληνικού κράτους !!!
  - υψηλής ποιότητας στελεχιακού δυναμικού της χώρας, που μεταξύ αυτών είναι και οι Μηχανικοί της ΣΜΑ.

  H Απάντηση σας δόθηκε επίσημα από το ΤΕΕ με Πρόεδρο των Αείμνηστο Κ. Παναγιωτόπουλο πριν 10 χρόνια. Εκτοτε δεν έχει αλλάξει κάτι.

  Κατά την άποψη μου η Μοναδική λύση στο πρόβλημα είναι :

  1. Δημιουργία επιμελητηρίου Τεχνολόγων .

  2. Δια Νόμου αναγραφή Σχολής αποφοίτησης και αυστηρή εφαρμογή της ονοματολογίας . ΤΕΡΜΑ στους ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΑΙΜΟΥ.

  3. Προσδιορισμός συγκεκριμένων εργασιών που μπορούν να εκτελούν οι Τεχνολόγοι και όχι γενικόλογες αναφορές που σημαίνουν ΟΛΑ.

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ.

  Σχόλιο by Απόστολος Γ. — 06/05/2011 @ 12:45

 293. Κύριε Πανάρετε,
  εκείνη η περίφημη αξιολόγηση τι απέγεινε ;
  Όπως βλέπετε υπάρχουν ΑΓΕΦΥΡΩΤΕΣ απόψεις (όπως του κ.κ.»ΚΑΘΗΓΗΤΗ» μαζί με κάποιον Απόστολο Γλέτσο;).
  Η αξιολόγηση λοιπόν είναι μονόδρομος και πρέπει να τελειώσει για να σταματήσουν οι εκατέρωθεν αντεγκλήσεις.
  ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΠΟΥΧΤΗΣΑΜΕ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ…..

  Υ. – Η διαβούλευση αυτή σημαίνει κάτι;
  – Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που ακολουθούνται;
  – Υπάρχει κάποιος που την διαβάζει ή την μελετά και
  ποιός;

  -Η συνταγή παλιά και πετυχημένη : «Ελπίδες στο Πόπολο».

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  Σχόλιο by Giannis — 06/05/2011 @ 12:59

 294. Προς
  Τον Υφυπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
  Κον. Ι. Πανάρετο
  Θέμα: Διαβούλευση επί των προτάσεων για τους Ενιαίους Επιμελητηριακούς Φορείς
  Κύριε Υφυπουργέ,
  Σας κοινοποιώ σχετικά
  - Απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ, και συναφές
  - Πρακτικό της 16ης κοινής Συνεδρίας Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου, ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ,
  που αναφέρονται στην ανάγκη κοινού διαλόγου μεταξύ Πολυτεχνείων, ΤΕΙ, φορέων των διπλωματούχων μηχανικών, πτυχιούχων ΤΕΙ, ώστε να καταλήξουν σε κοινή θέση για «Ενιαίο Φορέα Πιστοποίησης της Πρόσβασης σε Επαγγελματικές Δραστηριότητες βάσει Προσόντων».
  Η επισήμανση αυτή, από το ΕΜΠ και τις Πολυτεχνικές Σχολές, είναι συμβατή και με την πορεία του διαλόγου υπό την Προεδρεία σας της Επιτροπής που ορίστηκε στην κοινή συνεδρίαση του ΣΑΠΕ – ΣΑΤΕ της 19ης Ιουλίου 2010 για τη διερεύνηση των επαγγελματικών φορέων σχετικά με το Εθνικό Πλαίσιο Πρόσβασης σε Επαγγελματικές Δραστηριότητες βάσει Προσόντων, στις συνεδριάσεις της 06/10/2010 και στις 24/11/2010.
  Στην επιτροπή αυτή, συμμετείχα προσωπικά με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της ομόλογης Επιτροπής του ΣΑΠΕ (βάσει της 26/05/2009 και 04/06/2009 απόφασης του ΕΣΥΠ). Οφείλω λοιπόν να σημειώσω ότι στην πρώτη συνεδρία της η Επιτροπή, υπογράμμιζε τη σύμφωνη γνώμη των παρόντων για «Ενιαίο Φορέα Πιστοποίησης της Πρόσβασης σε Επαγγελματικές Δραστηριότητες βάσει Προσόντων», ενώ διαπίστωνε ότι η δημιουργία Ενιαίου Επιμελητηριακού Φορέα προαπαιτεί κοινή βούληση τόσο των επιμέρους Φορέων όσο και τη διαμόρφωση ανάλογου κλίματος στους διπλωματούχους μηχανικούς και τους πτυχιούχους ΤΕΙ.
  Ο βασικός προβληματισμός μου επί της προτάσεώς σας «Αρχές για την Δημιουργία Ενιαίου Επιμελητηριακού Φορέα Μηχανικών»
  είναι ακριβώς ότι προχωράτε σε ένα θεσμικό βήμα που προϋποθέτει μια συναίνεση που δεν υπάρχει, ενώ θα μπορούσατε με τη θέσπιση του «Ενιαίου Φορέα Πιστοποίησης της Πρόσβασης σε Επαγγελματικές Δραστηριότητες βάσει Προσόντων», με βάση τις ελάχιστες κοινές θέσεις των φορέων να υποστηρίξετε μια πραγματική διαδικασία σύγκλισης.
  Αντωνία Μοροπούλου, Καθηγήτρια ΕΜΠ

  ΑΠΟΦΑΣΗ 14ης/2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 17.12.2010
  ΘΕΜΑ 4ο: Η αντιμετώπιση των ΠΔ που κατεθεσε το Υπουργείο Παιδείας για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων ΤΕΙ σε σχέση με την αναγνώριση των διπλωμάτων μας ως ισοδύναμων με το Master και το ενιαίο πλαίσιο προσβάσεως σε επαγγελματικές δραστηριότητες.
  Η εισηγήτρια κα Α. Ι. Μοροπούλου, Αντιπρύτανις ΕΜΠ, παρουσίασε την εισήγηση στα μέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δημιουργία ολοκληρωμένης άποψης επί του θέματος.

  Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της:
  α) την εισήγηση της κας Α. Ι. Μοροπούλου, Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων &
  Προσωπικού και
  β) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν,

  Αποφασίζει:

  1. Σχετικά με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την προώθηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων για την πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων Πτυχιούχων ΤΕΙ, καλεί την Υπουργό Παιδείας και τους συναρμόδιους Υπουργούς να αποσύρουν τα παραπάνω Προεδρικά Διατάγματα προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάλογος για την θέσπιση Ενιαίου Φορέα Πρόσβασης και διαβάθμισης σε επαγγελματικές δραστηριότητες. Καλεί τους διπλωματούχους μηχανικούς και του πτυχιούχους μηχανικούς των ΤΕΙ, σε κοινό μέτωπο, ώστε να αντιμετωπίσουν την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  2. Καλεί όλα τα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές σε συνεργασία για την διαμόρφωση από κοινού προτάσεων Σχεδίων Προεδρικών *ιαταγμάτων για την πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει των Προγραμμάτων Σπουδών όλων των ειδικοτήτων των Μηχανικών, για να προασπίσουν την Παιδεία και το Επάγγελμα του Μηχανικού.
  3. Ειδικά για το Π.Δ. για “την πρόσβαση των διπλωματούχων ΜΜΜ σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων” καλεί το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να το καταθέσει άμεσα προς δημοσίευση χωρίς το άρθρο που αναφέρεται στο διευρυμένο ΤΕΕ καθώς όλοι οι διπλωματούχοι ΜΜΜ είναι ήδη μέλη του ΤΕΕ και το άρθρο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει άρθρο ακυρότητας του Π.Δ. στερώντας τους τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

  Σχετικά με το Θέμα «Η αντιμετώπιση των ΠΔ που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων ΤΕΙ σε σχέση με την αναγνώριση των διπλωμάτων μας ως ισοδύναμων με το Master και το ενιαίο πλαίσιο προσβάσεως σε επαγγελματικές δραστηριότητες» η Σύγκλητος καλεί την Ειδική Συγκλητική Επιτροπή Ακαδημαϊκών Ισοτιμιών και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων» να συνεδριάσει στις 10/1 προκειμένου να λάβει υπόψη τις απόψεις που συζητήθηκαν στη Σύγκλητο, ώστε τα μέλη της να ενημερώσουν τις Σχολές τους και να επανέλθει το Θέμα σε επόμενη Σύγκλητο (στις 21/1/2011).

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ
  16η Έκτακτης Συνάντησης Εργασίας Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών, με τη συμμετοχή του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. και ΓΕΩΤΕΕ.
  Τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010 στην Πρυτανεία του ΕΜΠ, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στην 16η Έκτακτη Συνάντηση Εργασίας, με Προεδρεύοντα τον Πρύτανη του ΕΜΠ, Καθ. κ. Σ. Σιμόπουλο και παρόντες τους: Πρύτανη ΑΠΘ Καθ. κ. Ι. Μυλόπουλο, Πρύτανη Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθ. κ. Κ.Φεγγερό, Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης Καθ. κ. Ι. Φίλη, Αντιπρυτάνεις ΕΜΠ Καθ. κ. Ι. Αβαριτσιώτη και Καθ. κα Α. Μοροπούλου, τους Κοσμήτορες Πολυτεχνικών Σχολών: Καθ. κ. Ν. Μάργαρη ΑΠΘ, Καθ. κ. Ν. Ανυφαντή Πανεπιστήμιο Πατρών, Καθ. κ. Ι. Διαμαντή ΔΠΘ, Καθ. κ. Ζ. Κοτιώνη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. κ. Χ. Σπίρτζη, τον Αντιπρύτανη ΓΠΑ Αναπλ. Καθ. κ. Ε. Παπλωματά, τον εκπρόσωπο του ΓΠΑ για τα επαγγελματικά θέματα των Γεωπόνων Καθ. κ. Δ. Μπουράνη και εκ μέρους του ΓΕΩΤΕΕ τον κ. Ν. Αντώνογλου, συζητήθηκαν:
  Ι. Η αντιμετώπιση των ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. σε σχέση με την αναγνώριση των διπλωμάτων μας ως ισοδύναμων με το Master και το ενιαίο πλαίσιο προσβάσεως σε επαγγελματικές δραστηριότητες.
  ΙΙ. Η κατάργηση του κατώτατου ορίου αμοιβών των μηχανικών.

  Αντηλλάγησαν απόψεις σχετικά με τα αντικείμενα αυτά και επισημάνθηκαν:
  Ι
  1. Σχετικά με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την προώθηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων «για την πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων Πτυχιούχων ΤΕΙ» και προκειμένου οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνείων και οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί των ΤΕΙ, οι Πτυχιούχοι Γεωτεχνικοί και οι Πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Γεωπονίας να αντιμετωπίσουν από κοινού την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης και να διασφαλίσουν το Δημόσιο συμφέρον,
  υπογραμμίζεται η ανάγκη ολοκλήρωσης του διαλόγου για την θέσπιση Ενιαίου Φορέα Πρόσβασης και διαβάθμισης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων, πριν την οποιαδήποτε προώθηση των εν λόγω ΠΔ.
  2. Ότι, σύμφωνα με τις πάγιες θέσεις Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικών Σχολών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ε. και ΓΕΩΤΕΕ, οι ρόλοι και τα επίπεδα Τεχνικής Ευθύνης πρέπει να είναι διακριτοί και να απορρέουν από τα Προγράμματα Σπουδών των Διπλωματούχων Μηχανικών, των Πτυχιούχων Μηχανικών των ΤΕΙ, των Πτυχιούχων Γεωτεχνικών και των Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπονίας υπογραμμίζοντας επίσης ότι το Δίπλωμα ενιαίων και αδιάσπαστων 5-ετών σπουδών των Μηχανικών και Γεωτεχνικών ισοδυναμεί με Master.
  3. Η ανάγκη διαμόρφωσης από κοινού προτάσεων Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων για την πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει των Προγραμμάτων Σπουδών όλων των ειδικοτήτων των Μηχανικών και των Γεωτεχνικών.
  4. Η επιταγή άμεσης δημοσίευσης του ΠΔ που αφορά «στην πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Διπλωματούχων ΜΜΜ», χωρίς το άρθρο που αναφέρεται στο διευρυμένο ΤΕΕ, καθώς όλοι οι διπλωματούχοι ΜΜΜ είναι ήδη μέλη του ΤΕΕ, και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει λόγο ακυρότητας του ΠΔ στερώντας τους τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
  ΙΙ
  Η περαιτέρω δραστική περικοπή των πόρων χρηματοδότησης των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, στην περίπτωση κατάργησης του κατώτατου ορίου αμοιβών των Μηχανικών, διακυβεύει τη δυνατότητα λειτουργίας και ανάπτυξης των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας.

  Οι παρόντες με βάση τη συζήτηση και τις επισημάνσεις αυτές, ανέλαβαν να ενημερώσουν τους φορείς τους ώστε σε επόμενη συνάντηση στις αρχές του 2011 να συνεκτιμήσουν την κατάσταση και να συντονίσουν τη δράση τους. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ εξέφρασε την επιθυμία η επόμενη συνάντηση εργασίας να λάβει χώρα στο ΤΕΕ.

  Σχόλιο by Τώνια Μοροπούλου — 06/05/2011 @ 16:39

 295. Τα πράγματα είναι πολύ απλά…. μέλη του διευρυμένου ΤΕΕ ( σε λίγο καιρό κ του διευρυμένου ΓΕΩΤΕΕ) θα είναι όλοι οι πτυχιούχοι της ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακής κ τεχνολογικής με από τους νόμους κατοχυρωμένα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ δεν χωρίζονται σε πριν κ μετά το 2001.

  Σχόλιο by ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ — 06/05/2011 @ 17:02

 296. Επειδή διαβάζω ακραίες τοποθετήσεις, με ανεπίτρεπτους χαρακτηρισμούς, θα ήθελα να γνωρίσω σε όλους τα ακόλουθα:
  Η Ελληνική Πολιτεία με τον νόμο 2624 του 1953, δίδει στους Φυσικούς Ραδιοηλεκτρολόγους άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού, με την Άδεια Ραδιοηλεκτρολόγου Α.
  Στον νόμο αναφέρεται:
  «α) Υπό τον όρο ραδιοηλεκτρολόγος νοείται παν άτομο εφοδιασμένο δι” ειδικής επαγγελματικής αδείας χορηγουμένης κατά τας διατάξεις των επομένων άρθρων, επί σκοπώ όπως προσφέρη τας υπηρεσίας του εις το κοινό διά την εγκατάσταση, συντήρησιν, επισκευή και κατασκευή ραδιοηλεκτρικών πομπών, δέκτων και εν γένει ραδιοηλεκτρικών συσκευών πάσης φύσεως.
  2. Κάτοχοι άδείας ραδιοηλεκτρολόγου Α΄δύνανται να εργασθώσι ως υπεύθυνοι ραδιοηλεκτρικών εργαστηρίων ών η έκτασις των εργασιών περιλαμβάνει εγκατάστασιν, συντήρησιν, επισκευήν και κατασκευή ραδιοηλεκτρικών πομπών, δεκτών και εν γένει ηλεκτρονικών συσκευών πάσης φύσεως.
  3. Ηλεκτρολόγοι – Μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πτυχιούχοι Φυσικής του Πανεπιστημίου με ενδεικτικόν Ραδιοηλεκτρολογίας, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και οι ισότιμοι προς τας ανωτέρω κατηγορίας διπλωματούχοι Σχολών Εσωτερικού ή Εξωτερικού δικαιούνται τη αιτήσει των, άδειας Ραδιοηλεκτολόγου Α΄άνευ εξετάσεων.»

  Το πρόβλημά μας δεν είναι η δυνατότητά μας για μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και συντήρηση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής η ραδιοηλεκτρικής εγκατάστασης, αλλά η αδυναμία μας να μετέχουμε σε μελετητικά η κατασκευαστικά σχήματα σαν ανάδοχοι.
  Αναγκαστικά μετέχουμε σαν υπεργολάβοι μιας μελέτης η κατασκευής.
  Αυτή η αδικία πρέπει κάποτε να αρθεί.
  Με εκτίμηση
  Ρούσσος Παναγιώτης
  Φυσικός Ηλεκτρονικός και Ραδιοηλεκτρολόγος (ΕΚΠΑ)

  Σχόλιο by Ρούσσος Παναγιώτης — 06/05/2011 @ 19:47

 297. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Αθήνα 6-5-2011
  Αριθ.Πρωτ.1025

  Προς : 1. την Υπουργό Παιδείας
  κα. Α. Διαμαντοπούλου
  2. Υφυπουργό κ. Πανάρετο

  Θέμα: Απόσυρση του απαράδεκτου σχεδίου περί «Ενιαίου Επιμελητηριακού Φορέα Μηχανικών»

  Ερευνώντας τις πτυχές του σχεδίου διαβούλευσης έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
  - Θεωρούμε ηθικά απαράδεκτη, νομικά αστήρικτη και προκλητική την προσπάθεια καταρχήν του διαχωρισμού των πτυχιούχων ΤΕΙ σε προ και μετά που οδηγεί στον αποκλεισμό τους από το επάγγελμα.
  - δεν προέρχεται από διαδικασία διάλογου ή συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων.
  - Είναι γενικού χαρακτήρα με πολλές ασάφειες, και επομένως δεν μπορεί να αξιολογηθεί επαρκώς.
  - δεν λαμβάνει υπόψη του την κείμενη νομοθεσία και τα σημερινά δεδομένα κάνοντας το, μη εφαρμόσιμο.
  - δεν υπεισέρχεται καθόλου σε ζωτικής σημασίας ζητήματα όπως:
  1) τη σύνθεση του Ενιαίου Φορέα,
  2) την νομική μορφή του,
  3) την διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας του έναντι των αντιτιθέμενων συμφερόντων των υπαγομένων σ’ αυτό.
  - Δεν δίνει απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα που συνδέονται με την ελληνική παθογένεια του συστήματος επαγγελματικής δραστηριοποίησης των πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ιδιαίτερα των μηχανικών με τις γνωστές σε όλους αγκυλώσεις!

  Παράλληλα, εξαιτίας του γενικολόγου σχεδίου, δημιουργούνται τα ακόλουθα ερωτήματα:
  • Πως θα αντιστοιχηθούν οι επαγγ. δραστηριότητες με το Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων;
  • Πως θα καθορισθούν οι έννοιες της παραγ. 2.1 του άρθρου 1 των σχεδίων ΠΔ για τα εκκρεμή επαγγ. δικαιώματα, όταν η υφιστάμενη νομοθεσία (περιόδου 1927-1982), απονέμει απεριόριστα δικαιώματα ανεξαρτήτως ειδικότητας σε ορισμένες κατηγορίες πτυχιούχων Πανεπιστημιακού τομέα και κυρίως των λεγομένων πενταετών σπουδών;
  • Πως θα λειτουργήσει ο φορέας αυτός όταν διατηρούνται οι δυο τομείς στην ανώτατη εκπαίδευση;
  • τον τρόπο καθορισμού των σύνθετων, προχωρημένων και απλών έργων;
  - Επιπλέον στο σχέδιο διακρίνεται μια συντεχνιακή λογική αφού επιμένει σε ποσοτικά χαρακτηριστικά, δεν υπηρετεί την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, ούτε λαμβάνει υπόψη τα Π.Δ που εκκρεμούν ή έχουν εκδοθεί για την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων ΤΕΙ, προφανώς γιατί κάτι τέτοιο δεν εξυπηρετεί το Τ.Ε.Ε και τις Πολυτεχνικές Σχολές

  Η παραπάνω απαράδεκτη λογική κατηγοριοποίησης πτυχιούχων σε μέλη και συνδεόμενα μέλη με βάση τα ελληνικά δεδομένα είναι προκλητική και αντιδεοντολογική.
  Επιπλέον η λογική των συντακτών του σχεδίου κάνει παραδοχές οι οποίες δεν ευσταθούν, γιατί δεν υπάρχει μια «συμπαγής» κατηγορία Διπλωματούχων Μηχανικών Πανεπιστημίων αλλά ένα συνονθύλευμα από 5των, 4των και 3των σπουδών (bachelor Εξωτερικού) καθώς επίσης και ένας σημαντικός αριθμός πτυχιούχων πρώην ανατολικών χωρών με «εξωτικές» ειδικεύσεις τύπου Ι.Ε.Κ. οι οποίες μέσω της πρότασης σας, αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο σε αντίθεση με τους πτυχιούχους ΤΕΙ.
  Ως εκ τούτου κατ’ αναλογία θα έπρεπε να εφαρμοστεί αντίστοιχη κατηγοριοποίηση και για στους πτυχιούχους Πολυτεχνικών ή Γεωπονικών Σχολών (παρελθόντων ετών) του Πανεπιστημιακού τομέα, π.χ ως εξής:
  • Διπλωματούχοι 4τους φοιτήσεως (π.χ Αγρονόμοι –Τοπογράφοι)
  • Διπλωματούχοι 5τους φοιτήσεως (σύνθετες ειδικότητες)
  • Διπλωματούχοι ενιαίων ειδικοτήτων (Ηλεκτρο- μηχανολόγοι)
  • Διπλωματούχοι διακριτών ειδικοτήτων (μονο-ειδικότητες)
  • Διπλωματούχοι Σχολών Εξωτερικού (Μ. Βρετανίας 3ετής + MSc)
  • Διπλωματούχοι Σχολών πρώην Ανατολικών χωρών με ειδικεύσεις οι οποίες παραπέμπουν σε ΙΕΚ!
  • Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών
  • Διπλωματούχοι οι οποίοι έχουν δώσει εξετάσεις (8ωρα, ενδελεχής εξέταση)
  • Διπλωματούχοι οι οποίοι πήραν άδεια άσκησης επαγγέλματος με προφορική εξέταση από το ΤΕΕ, κλπ.

  Η επιλεκτική αντιγραφή συστημάτων του εξωτερικού τα οποία επικαλείστε, παρακάμπτοντας το αντίστοιχο γερμανικό σύστημα παρότι είναι πιο κοντά στα ελληνικά δεδομένα, δεν προσφέρουν κάτι το ιδιαίτερο στην όλη διαδικασία, διότι δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και όχι μόνο, ήτοι:
  • διαχωρισμός της ανώτατης εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό και τεχνολογικό τομέα,
  • της τεχνικής νομοθεσίας περί άσκησης των τεχνικών επαγγελμάτων (νόμοι του 1930),
  • την ύπαρξη Επιμελητηρίων με την μορφή Ν.Π.Δ.Δ,
  • την διατήρηση των «κλειστών» επαγγελμάτων με την σύμπραξη της Πολιτείας.

  Το σχέδιο σας επικεντρώνεται στην απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του υποτιθέμενου διευρυμένου επιμελητηρίου παρασυρόμενοι από την διαδικασία που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες (Μ. Βρετανία, Ιρλανδία) παραβλέποντας όμως το γεγονός ότι στην Ελλάδα την πρόσβαση στο επάγγελμα την παρέχουν οι νόμοι 6422/1934 και 4663/1930 και τα σχετικά ΒΔ, σε αντίθεση με την Ιρλανδία δηλαδή, η νομοθεσία και όχι η ιδιότητα αυτή καθαυτή του μέλους του ΤΕΕ καθορίζει το επάγγελμα.
  Στις χώρες τις οποίες επικαλείστε ως παράδειγμα δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία για επαγγελματικά δικαιώματα αλλά, στάνταρς, κανόνες, υποχρεώσεις ,ευθύνες οι οποίες καθορίζονται από τους Ιδιωτικούς Επαγγελματικούς Φορείς (Engineering or professional Institutions) σε συμφωνίες με την Βιομηχανία και την παραγωγή γενικότερα.
  Για τους παραπάνω λόγους δεν συμφωνούμε σε καμία περίπτωση με το σχέδιο σας, το οποίο εμφανίζεται ως πρόταση του Υφυπουργού και δεν μπορεί να τεθεί ως βάση συζήτησης, διότι δεν δίνει λύση στο πρόβλημα της επαγγελματικής κατοχύρωσης των πτυχιούχων ΤΕΙ, αλλά εξυπηρετεί τις θέσεις του ΤΕΕ.
  Στο σχέδιο – πρότασης του Υπουργείου διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι κυριαρχεί σύγχυση γύρω από τον ρόλο του ενιαίου επιμελητηριακού φορέα.
  Δεν μπορεί, με βάση ένα στοιχειώδες ρεαλιστικό πλαίσιο, αλλά και την αντίστοιχη ευρωπαϊκή πρακτική, ο υποτιθέμενος ενιαίος φορέας να κάνει τα πάντα δηλ. πιστοποίηση – αδειοδότηση – αντιστοίχιση προσόντων και φυσικά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τους οικείους επαγγελματικούς φορείς όσο:
  - Εξακολουθεί να υφίσταται ο διαχωρισμός σε πανεπιστημιακό και τεχνολογικό τομέα καθώς και σε κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ στο δημόσιο,
  - Απεριόριστα επαγγ. δικαιώματα για τους πτυχιούχους πανεπιστημίου και υπό προϋποθέσεις, για τους πτυχιούχους ΤΕΙ,
  - Η πρόσβαση στο επάγγελμα, από ακαδημαϊκά ισοτίμους με ΤΕΙ, πτυχιούχους Εξωτερικού είναι διαφορετική
  Επομένως μέχρι να ξεπερασθούν οι παραπάνω αγκυλώσεις είναι απαραίτητη η λειτουργία των οικείων επαγγελματικών-επιστημονικών φορέων όπως ακριβώς ισχύει διεθνώς και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Μια άλλη Πρόταση για τον επιμελητηριακό Φορέα Πιστοποίησης

  Η πρόταση μας η οποία έχει κατατεθεί στο 19ο Συνέδριο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. (2010) αποτελεί μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση

  Σε διαφορετική κατεύθυνση από το σχέδιο του Υπουργείου, η πρόταση μας, μέχρι να ενοποιηθούν οι δυο τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, επικεντρώνεται στην κατηγοριοποίηση των αντίστοιχων αδειών άσκησης επαγγέλματος και την διαδικασία πρόσβασης τους σε αυτές, λαμβάνοντας υπόψη, εκτός των τίτλων σπουδών, την σταδιακή ενσωμάτωση της Επαγγελματικής Εμπειρίας βασιζόμενοι σε μοντέλα πιστοποίησης τα οποία εφαρμόζονται χρόνια στην χώρα μας, όπως αυτό για την πιστοποίηση των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, κλπ.

  Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενου πλαισίου αδειοδότησης – πιστοποίησης:

  - Θέσπιση επαγγελματικής άδειας πτυχιούχου ανώτατης εκπαίδευσης (ΤΕΙ- Πανεπιστημίων) Α’– Β’ τάξης, η οποία θα αντιπροσωπεύει και το αντίστοιχο επίπεδο τεχνικής ευθύνης (θα προηγηθεί νομοθετική πρόβλεψη που θα αναλύει τους ορισμούς των έργων και τις δραστηριότητες που αντιστοιχούν).
  - Οι άδειες θα είναι ενιαίες, δεδομένου ότι οι δραστηριότητες είναι κοινές για όλους τους Μηχανικούς ή Γεωτεχνικούς ανώτατης εκπαίδευσης (ΤΕΙ-Πανεπιστημίων).

  Για την πρόσβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια διαδικασία, αντίστοιχη, για παράδειγμα, με αυτή που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων των Μηχανικών (FEANI) για την πιστοποίηση και απονομή του Τίτλου του Ευρωμηχανικού (Eur-ing) προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα.
  Δηλαδή θα εφαρμόζεται μια φόρμουλα συνεκτίμησης προσόντων (μεταπτυχιακά, Επαγγελματική εμπειρία, Κατάρτιση κ.λ.π), ήτοι:

  1. Σπουδών (Α)
  2. Μεταπτυχιακά στην ειδικότητα (Μ)
  3. Πιστοποιημένη κατάρτιση (Κ)
  4. Επαγγελματική Εμπειρία (Ε)

  (Α) +(Μ)+(Κ)+(Ε)- Επαγγελματική Άδεια – Επίπεδο ευθύνης

  Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω:
  Απαιτούνται:
  1. Οι οικείοι επαγγελματικοί φορείς:
  α) να οργανωθούν ως Ν.Π.Ι.Δ. ανά τομέα ανώτατης εκπαίδευσης(πανεπιστημιακό – τεχνολογικό) και σχολή αποφοίτησης,
  β) να επιφορτιστούν με την τήρηση του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας,
  γ) την χορήγηση και ανάκληση της αρχικής Γενικής άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού και
  δ) την οργάνωση και την ενεργό υποστήριξη του αντίστοιχου επαγγέλματος (παροχή σχετικών υπηρεσιών) καθ’ όλη την διάρκεια του επαγγελματικού βίου των πτυχιούχων
  Η χορήγηση Γενικής άδειας άσκησης επαγγέλματος που προβλέπεται στην παρ.1 όλων των σχεδίων Π.Δ:
  • θα αποτελεί αρμοδιότητα των οικείων επαγγελματικών – επιστημονικών φορέων των πτυχιούχων οι οποίοι διαθέτουν και τα αντίστοιχα Πειθαρχικά όργανα για την τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας.
  • θα παρέχει πρόσβαση σε βασικές δραστηριότητες με στόχο κυρίως την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας προκειμένου ο πτυχιούχος να εξελιχθεί στη συνέχεια μέσω της επαγγελματικής άδειας.
  2. να θεσπιστεί Ανεξάρτητος Ενιαίος Φορέας ο οποίος θα πιστοποιεί τα επαγγελματικά προσόντα για όλους, καθώς και την αναβάθμιση τους στις περιπτώσεις που απαιτείται στα πλαίσια του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, στον οποίο θα συμμετέχουν ισότιμα οι επαγγελματικοί φορείς διπλωματούχων ή πτυχιούχων μηχανικών ή γεωτεχνικών.
  Ο Ενιαίος Φορέας Πιστοποίησης θα πρέπει να χορηγεί μόνο την αντίστοιχη επαγγελματική άδεια η οποία θα επιτρέπει στον κάτοχο της να δραστηριοποιηθεί και να αναλάβει ευθύνη σε έργα και εργασίες που σχετίζονται με την υγεία, την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου ή την προστασία του Περιβάλλοντος κλπ.
  Σας καλούμε για ύστατη φορά να αποσύρετε το σχέδιο αυτό και να καταθέσετε μια ολοκληρωμένη πρόταση, νομοτεχνικά επεξεργασμένη, η οποία θα εξασφαλίζει μια στοιχειώδη συναίνεση από τους άμεσα ενδιαφερόμενους ύστερα από ουσιαστικό διάλογο.

  Για την Κ.Δ.Ε της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

  Δημήτριος Δημόπουλος

  Σχόλιο by ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ — 06/05/2011 @ 21:46

 298. Κύριε υπουργέ,

  Aνοίξατε μια διαβούλευση με τον τίτλο «ΕΝΙΑΙΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ» κάνοντας μια κατηγοριοποίηση όπου η ιεραρχία της σε ορισμένα σημεία είναι πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα..

  α)Για ποιό λόγο Διαχωρίζετε αποφοίτους ΤΕΙ πριν και μετά το 2001, τη στιγμή που δεν κάνετε το ίδιο και για τους απόφοιτους Πανεπιστημίων όπου και σε αυτά πραγματοποιήθηκε «Ανωτατοποίηση» (από σχολές έγιναν Πανεπιστήμια). Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια διαμάχη στις τάξεις των Τεχνολόγων μεταξύ των πτυχιούχων πριν και των πτυχιούχων μετά το 2001.
  Επίσης με τον αποκλεισμό των Τεχνολόγων πριν το 2001 από το να εκλέγονται τακτικά μέλη του «Νέου Διευρυμένου Επιμελητηρίου» μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των Τεχνολόγων που θα συμμετέχουν ενεργά στο νέο Επιμελητήριο..

  β)Πως είναι δυνατόν κάποιος με επταετή φοίτηση, που είναι ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση διδακτορικού αν αυτό γίνει σε χώρα του εξωτερικού όπως η Ελβετία (Τέσσερα έτη στο ΤΕΙ και τρία στο διδακτορικό αναγνωρισμένης έρευνας), να τοποθετείται παρόλα αυτά κάτω από κάποιον με τετραετή φοίτηση σε Πανεπιστήμιο; Για ποιο λόγο στην Ελλάδα το επίπεδο μόρφωσης αυτό δεν αναγνωρίζεται; Και για ποιό λόγο το υπουργείο παιδείας προσπαθεί να κλείσει την πόρτα προς την Ευρώπη, καθώς τα επαγγελματικά δικαιώματα που συνοδεύουν τον κάθε πτυχιούχο είναι αυτά της χώρας του..

  Σχόλιο by Νίκος Κουβουτσάκης — 06/05/2011 @ 23:51

 299. Παρά τα (αρκετά) προβλήματα και της ασάφειες της, η πρόταση είναι προς την σωστή γενική κατεύθυνση.

  Η διεύρυνση του ΤΕΕ ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα των τεχνικών επαγγελμάτων, επιτρέποντας την ένταξη, πιστοποίηση και δια βίου εξέλιξη αποφοίτων όλων των βαθμίδων τεχνικής εκπαίδευσης, είναι πραγματικά αναγκαία, και συμβαδίζει με την πρακτική των περισσότερων αντίστοιχων επιμελητηρίων διεθνώς. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά, ξεκινώντας από το Engineering Council της Αγγλίας το οποίο τυχαίνει να γνωρίζω καλά γιατί είμαι μέλος του, σαν Chartered Engineer.

  Οι αγαπητοί απόφοιτοι ελληνικών Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών σχολών πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν από την συνύπαρξη τους υπό την ίδια στέγη με απόφοιτους άλλων σχολών της χώρας ή του εξωτερικού, αλλά και ότι, με βάση την διεθνή πρακτική, η ιδιότητα του Μηχανικού δεν εξαντλείται στις ειδικότητες που αναγνωρίζει σήμερα το ΤΕΕ. Τρανταχτό παράδειγμα αποτελούν τομείς μηχανικής σχετιζόμενοι με την πληροφορική (όπως computer science, software enginering, informatics engineering), τους οποίους το ΤΕΕ δυστυχώς προσπαθεί να «διαχειριστεί» (μέσω του e-ΤΕΕ), χωρίς να τους εντάσσει στις βασικές ειδικότητες μηχανικής, ούτε να εγγράφει ως μέλη απόφοιτους σχετικών σχολών της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Αυτό, απ” όσο γνωρίζω, είναι μοναδικό φαινόμενο μεταξύ των τεχνικών επιμελητηρίων διεθνώς.

  Με την νοοτροπία αυτή, το τεχνικό επιμελητήριο συνιστά στην ουσία σύλλογο αποφοίτων Ελληνικών Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών σχολών. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει. Μακάρι να γίνει τώρα.

  Σε κάθε περίπτωση πάντως, η πρόταση πρέπει να βελτιωθεί σε πολλά σημεία, όπως στον ρόλο της επαγγελματικής εμπειρίας για την απονομή του υψηλότερου βαθμού επαγγελματικών δικαιωμάτων (όπως προβλέπει το Engineering Council για τους Chartered Engineers και το FEANI για τους European Engineers), στην λογική με την οποία γίνεται η αντιστοίχηση των μελών σε κατηγορίες βάσει ακαδημαϊκών προσόντων (βλέπε δυσνόητος διαχωρισμός μεταξύ απόφοιτων ΤΕΙ προ και μετά του 2001), αλλά και σε πολλά άλλα σημεία που συζητήθηκαν παραπάνω. Πρέπει επίσης να γίνει αποσαφήνιση του ρόλου του νέου επιμελητηρίου για την πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών, ακολουθώντας το πρότυπο που ισχύει σε όλη την Ευρώπη (βλέπε FEANI register και EUR-ACE label).

  Ελπίζω να είναι η αρχή για μια αλλαγή που θα ανεβάσει το επίπεδο όλων των επαγγελματιών των τεχνικών κλάδων στην Ελλάδα, ξεπερνώντας τις συντεχνιακές αγκυλώσεις, και δίνοντας προτεραιότητα στην αξιοκρατία. Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες αναβολές και υποχωρήσεις. Είμαστε πολύ πίσω.

  Σχόλιο by Δημήτρης Κ. — 06/05/2011 @ 23:53

Κανάλι RSS για τα σχόλια του άρθρου.

Τα σχόλια είναι κλειστά επί του παρόντος.