Ερευνητικό Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ – Ανάρτηση των βαθμών και των ονομάτων των Υποψήφιων Διδακτόρων των επιτυχουσών προτάσεων προς χρηματοδότηση

13 / 01 / 2011

Κατηγορία Πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ – Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Ανάρτηση των βαθμών και των ονομάτων των Υποψήφιων Διδακτόρων των επιτυχουσών προτάσεων προς χρηματοδότηση

Ανακοινώνονται σήμερα εδώ όλα τα στοιχεία που αφορούν στις προτάσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ.

Υπενθυμίζεται ότι η αξιολόγηση των προτάσεων υλοποιήθηκε σε δύο (2) φάσεις.

Στην πρώτη φάση, οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από περίπου 600 κριτές – μέλη ΔΕΠ και ΕΠ των ΑΕΙ, ειδικευμένους στο επιστημονικό πεδίο της πρότασης. Η βαθμολογία που δόθηκε από τους κριτές της πρώτης φάσης είχε συντελεστή βαρύτητας 70% για την διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας των προτάσεων.

Στη δεύτερη φάση αξιολόγησης οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από Θεματικές Επιτροπές περίπου 170 διακεκριμένων Ελλήνων Επιστημόνων του εξωτερικού. Η αξιολόγηση των Θεματικών Επιτροπών υπολογίσθηκε με συντελεστή βαρύτητας 30% για τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της πρότασης.

Για τις προτάσεις των οποίων ο βαθμός, ο οποίος υπολογίστηκε με βάση τη σχέση (0,7 * (Βαθμός Κριτή 1 + Βαθμός Κριτή 2 ) + 0,3 * (Βαθμός Θεματικής), ήταν από 7 και άνω εφαρμόστηκαν οι τυχόν κάτωθι επαυξήσεις:

  • με συντελεστή 1,10 για το ακόλουθο κριτήριο:

Όταν προβλέπει συμμετοχή στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή μέλους ΕΠ από οποιαδήποτε ΤΕΙ της χώρας ή μέλους αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή μέλος Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.

  • με συντελεστή 1,05 για το ακόλουθο κριτήριο:
  • ο ΥΔ είναι γυναίκα
  • ο ΥΔ έχει πρώτο πτυχίο από ΤΕΙ

Οι συντελεστές εφαρμόστηκαν σωρευτικά με μέγιστη πιθανή επαύξηση 1,15.

Κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης οι υποβληθείσες προτάσεις αξιολογήθηκαν από 2 κριτές/αξιολογητές οι οποίοι εξέτασαν την πρόταση με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση του ερευνητικού προγράμματος και συγκεκριμένα ως προς τις εξής παραμέτρους: πληρότητα-σαφήνεια πρότασης, σκοπιμότητα και ωριμότητα. Η βαθμολογία των κριτών τεκμηριώθηκε αναλυτικά. Σε περίπτωση απόκλισης άνω των 3 μονάδων στη βαθμολογία μεταξύ των 2 κριτών προσκλήθηκε και 3ος κριτής για μία τρίτη βαθμολόγηση της πρότασης. Η συνολική βαθμολογία της πρώτης φάσης αξιολόγησης προέκυψε τελικά από το μέσο όρο των βαθμολογήσεων των 2 κριτών και σε περίπτωση τρίτης βαθμολόγησης, από το μέσο όρο των δύο πλησιέστερων βαθμολογικά αξιολογήσεων.

Η κατανομή των εγκεκριμένων προτάσεων (συνολικά 806 προτάσεις) έγινε με βάση την ισχύουσα Πρόσκληση, στην οποία προσδιορίζονται τα ποσοστά χρηματοδότησης ανά θεματική περιοχή. Η ελάχιστη συνολική βαθμολογία, σύμφωνα με την ποσόστωση ανά θεματική περιοχή, των προς έγκριση προτάσεων ήταν 8,846 (θεματική ενότητα 3. Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες). Συγκεκριμένα οι ελάχιστες βαθμολογίες ανά θεματική περιοχή είναι οι εξής:

• «Θεματική ενότητα 1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Επιστήμες Πολιτισμού-Εικαστικές Επιστήμες – Καλές Τέχνες», ελάχιστος εγκεκριμένος βαθμός 8,90

• «Θεματική ενότητα 2. Νομικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες», ελάχιστος εγκεκριμένος βαθμός 8,91

• «Θεματική ενότητα 3. Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες», ελάχιστος εγκεκριμένος βαθμός 8,85

• «Θεματική ενότητα 4. Γεωτεχνικές επιστήμες, ενεργειακές, περιβαλλοντικές και διαστημικές επιστήμες», ελάχιστος εγκεκριμένος βαθμός 8,98

• «Θεματική ενότητα 5. Επιστήμες μαθηματικών, φυσικής, χημείας», ελάχιστος εγκεκριμένος βαθμός 9,01 (Λαμβάνοντας υπόψη την Α.Π. 28037/31-12-2010 Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης)

• «Θεματική ενότητα 6. Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών», ελάχιστος εγκεκριμένος βαθμός 9,00 (Λαμβάνοντας υπόψη την Α.Π. 28037/31-12-2010 Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης)

Επίσης με βάση την επικαιροποίηση με Α.Π. 28037/31-12-2010 της Ανοικτής Πρόσκλησης του Προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, χρηματοδοτήθηκαν πλέον των προβλεπομένων 806 προτάσεων, όλες οι προτάσεις υψηλής ποιότητας (συνολικά 43 προτάσεις), ανεξαρτήτως θεματικής επιτροπής οι οποίες δεν είχαν χρηματοδοτηθεί (όλες προτάσεις με τελικό βαθμό ίσο ή άνω του 9).

3.416 Εμφανίσεις